11/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelet

11/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelet

A közterület használatával kapcsolatos szabályokról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében, és a közúti közlekedésről szóló az 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – kiterjed Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén található valamennyi közterületre.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a közterületen

a) a kereskedelmi hatóság által engedélyezett és nyilvántartásba vett vásár és piac területére,

b) a fizető-parkolóhely területére az üzemképtelen járművet kivéve, valamint

c) a reklámelhelyezésre.

(3) A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő közterületeknek a mozgóképről szóló törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő igénybevételére e rendelet a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról szóló önkormányzati rendeletben foglalt eltérésekkel alkalmazandó.

2. Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában:

1. Alkalmi árusítás: legfeljebb 10 napig tartó, rendezvényhez kapcsolódó árusítás, valamint az alkalmi rendezvényen történő árusítás.

2. Árusító hely: a vendéglátóipari terasz, az üzlet elé kitelepülés és minden közterületi árusítás céljából igénybe vett terület, kivéve a kézből történő árusítást.

3. Gyalogos utca: a Győr belváros behajtási rendjének szabályairól szóló önkormányzati rendelet szerinti környezetvédelmi övezet, zárt rendszerű övezet és védett övezet.

4. Kereskedelmi útirányjelző tábla: a városkép helyi védelméről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott tábla

5. Kistermelő: olyan természetes személy, aki kistermelői árusítóhelyen a saját maga által termelt zöldség, gyümölcs vagy virág értékesítését maximum 1 m2 területet vagy 1 fixen telepített asztalt igénybe véve végez.

6. Kistermelői árusítóhely: az 1. mellékletben felsorolt közterületi árusítóhely, ahol kizárólag kistermelő árusíthat.

7. Közterület: közhasználatra szolgáló, az ingatlan-nyilvántartásban közterületként és nem kifejezetten közterületként nevesített minden olyan Önkormányzat tulajdonában álló belterületi földrészlet, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, továbbá az országos közút részét képező járda és zöldterület. Közterületnek minősül továbbá

a) a 12. alcím alkalmazása szempontjából az állami tulajdonban álló földrészlet, melyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, továbbá

b) a 26-27. § alkalmazása szempontjából a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt része, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat.

8. Közterületi árusítás: az adott közterülethez kapcsolódóan üzlettel nem rendelkező kereskedő a külön jogszabályban meghatározott közterületi értékesítés keretében forgalmazható termékének árusítása

9. Minőségi burkolat: kő vagy kőhelyettesítő burkolat, díszburkolat

10. Mozgóbolt: a kereskedelmi törvényben meghatározott mozgóbolt

11. Pavilon: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített vagy azon álló, végleges alapozási szerkezettel és földkábeles közműcsatlakozással nem rendelkező, vagy végleges alapozási szerkezettel és földkábeles közműcsatlakozással rendelkező huzamos emberi tartózkodásra alkalmas, közterületen álló ideiglenes építmény, melynek eltávolítása esetén a közterület eredeti állapota a közterület sérelme nélkül helyreállítható

12. Rendezvény: sport-, kulturális, karitatív, családi, oktatási, szociális, egészségügyi, állami, önkormányzati esemény, állami, önkormányzati, egyházi ünnepség, fesztivál, alkalmi és ünnepi vásár

13. Szórólapozás: kizárólag tájékoztatási célú, reklámnak nem minősülő nyomtatvány, irat, kiadvány kézből kézbe történő ingyenes átadása, ide nem értve a sajtóterméket

14. Utcai zenélés: hangosító berendezés nélküli, hangszerrel folytatott zenélés vagy éneklés, amennyiben ez a tevékenység nem tartozik bele a rendezvény fogalmába és legfeljebb 5 m2 terület igénybevételével történik

15. Üzemképtelen jármű:

a) engedély nélkül tárolt, hatósági jelzéssel vagy engedéllyel nem rendelkező azon közúti jármű, mely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vagy engedéllyel vehet részt,

b) baleset folytán megsérült és elhagyott közúti jármű,

c) műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan, roncs vagy sérült közúti jármű, valamint

d) megsérült, használatra alkalmatlan vagy elhagyott mozgáskorlátozottak közlekedésére szolgáló, emberi erővel tolt vagy hajtott kerekes szék és a gépi meghajtású kerekes szék – ha sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes.

16. Üzlet: a kereskedelmi törvényben meghatározott üzlet

17. Üzlet elé kitelepülés: üzlettel rendelkező, zöldséget, gyümölcsöt vagy virágot forgalmazó kereskedő közterületi árusítása az üzlete homlokzatával érintkező területen

18. Vendéglátóipari terasz: közterületen kialakított, vendéglátó üzlethez tartozó fogyasztótér

II. Fejezet

Részletes rendelkezések

3. A közterület használatra vonatkozó bérleti szerződés

3. §

(1) A közterületet rendeltetésének megfelelő célra – a jogszabályok keretei között – bárki szabadon használhatja.

(2) A közterület rendeltetésszerű használata más hasonló célú jogának gyakorlását akadályozhatja.

(3) Rendeltetésétől eltérő célú a közterület használata, ha a nem rendeltetésszerű használat a közterület vagy annak meghatározott része mások általi rendeltetésszerű igénybevételét korlátozza.

4. §

(1) Közterület a rendeltetésétől eltérő célra díj megfizetése ellenében közterület használatra vonatkozó bérleti szerződés (a továbbiakban: szerződés) megkötésével az e rendeletben meghatározott feltételek szerint vehető igénybe.

(2) Szerződés akkor köthető, ha a kérelmező a közterületet alapvető rendeltetésétől eltérő célra kívánja igénybe venni és az alapvető rendeltetés céljára való használatot a tervezett igénybevétel nem akadályozza

(3) A tervezett igénybevétel a közterület alapvető rendeltetés céljára való használatát különösen akkor akadályozza, ha

a) azzal a tervezett igénybevétel előkészítése, megvalósítása térben vagy időben ütközik,

b) annak céljától, jellegétől eltérő hatást fejt ki,

c) az adott terület vagy épített környezet történelmi, helytörténeti, kulturális, turisztikai, kegyeleti vagy más társadalmi jelentőségét zavarhatja, vagy

d) már bejelentett állami vagy önkormányzati rendezvénnyel térben vagy időben ütközik, vagy annak céljaival ellentétes hatást fejt ki.

(4) Szerződés azzal a természetes személlyel vagy átlátható jogi személlyel (a továbbiakban: bérlő) köthető, aki a szerződésben foglaltak teljesítését és a rendelet szerinti közterület-használati bérleti díj (a továbbiakban: bérleti díj) megfizetését vállalja, a szerződés hatálya alatt is.

(5) A szerződés kapcsán a vagyonrendelet versenyeztetési kötelezettségre vonatkozó szabálya nem alkalmazandó.

5. §

(1) Amennyiben a közterület igénybevételével egyidejűleg reklámelhelyezés is történik, arra vonatkozóan a bérlő a reklámelhelyezésről szóló önkormányzati rendeletnek megfelelően külön szerződést köt.

(2) A szerződés nem pótolja jogszabályban előírt egyéb engedély, hozzájárulás beszerzését, vagy bejelentés megtételét.

4. Szerződéskötéshez nem kötött tevékenységek

6. §

Szerződés nélkül igénybe vehető közterület az alábbi tevékenységek esetén:

a) forgalmat nem akadályozó, 72 óra egybefüggő időtartamot meg nem haladó, háztartási mennyiségű tüzelőanyag, költözködés során bútor, felszerelés, konténer, háztartási építőanyag, építéshez szükséges eszköz, szerkezet rakodásához, elhelyezéséhez és tárolásához,

b) közút, járda, zöldterület, közmű építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatos munkához és tárgyhoz, valamint úttartozék és a közúti közlekedés irányítására szolgáló berendezés elhelyezéséhez,

c) kereskedelmi útirányjelző tábla elhelyezéséhez

d) 3500 kg össztömeg alatti haszongépjármű közterületi tárolásához,

e) szobor, emlékmű, emléktábla, utcabútor, díszkút, vízmedence és egyéb köztárgy elhelyezéséhez

f) honvédség, rendvédelmi szervek, mentőszolgálat, továbbá a vízügyi szervek létesítményei elhelyezéséhez,

g) a közművek nyomvonalas létesítményei, valamint a köztisztasággal, városüzemeltetéssel kapcsolatos építmény és tárgy, szelektív hulladékgyűjtő sziget, valamint települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény

h) közösségi közlekedéssel kapcsolatos létesítmény elhelyezéséhez,

i) üzemképtelen jármű közterületi tárolásához az üzemképtelenné válásától számított 30 napig,

j) utcai zenéléshez,

k) kistermelőnek kijelölt kistermelői árusítóhelyen történő árusításához,

l) gyülekezési jog és választási törvény hatálya alá tartozó esetekhez, valamint

m) közvetlen életveszély elhárítása érdekében szükséges közterület-használathoz.

5. Tiltott tevékenységek

7. §

Nem köthető szerződés:

a) mezőgazdasági munkagép és mezőgazdasági vontató közterületen való tárolására,

b) üzemképtelen jármű főútvonalon, járdán, járdaszigeten, zöldterületen való közterületi tárolására,

c) a közvetlen szállítási előkészületet kivéve göngyöleg vagy áru tárolására,

d) járműtárolásra szolgáló építményre, valamint

e) azon személlyel, akinek lejárt közterület-használati bérleti díjtartozása vagy az Önkormányzat, Önkormányzat intézménye vagy gazdasági társasága felé lejárt tartozása van.

III. Fejezet

Eljárási szabályok

6. Eljáró szervek

8. §

(1) A szerződés megkötése a polgármester hatáskörébe tartozik, amelyet Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete (a továbbiakban: bérbeadó) útján lát el.

(2) A közterület rendeltetésszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, szerződéshez vagy útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése, szabálytalanság vagy jogellenes közterület használat esetén eljárási cselekmények végzése, intézkedések megtétele

a) a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr (a továbbiakban: közterület-felügyelet), valamint

b) a bérbeadó vagy megbízottja

feladata.

7. A szerződésre vonatkozó szabályok

9. §

(1) A szerződés megkötését az kezdeményezi, aki a közterületet rendeltetésétől eltérő célra használni kívánja.

(2) Amennyiben egy közterületi helyet több kérelmező kíván használni, szerződés azzal köthető, aki az előírt feltételeknek megfelel és a kérelmét előbb nyújtotta be. Elsőbbséget élvez az a kérelmező, aki érvényes szerződés birtokában a közterületet használja.

10. §

A bérelt közterületet – a pavilont, az Önkormányzat vagy intézménye által szervezett, vagy Önkormányzat támogatásával megvalósuló rendezvényt kivéve – a bérlő nem adhatja albérletbe vagy harmadik személy használatába.

11. §

(1) A szerződés megkötését a kérelmező a bérbeadó által kiadott formanyomtatványon a közterület használat megkezdése előtt legalább 15 nappal korábban kezdeményezi, a soron kívüli kérelem esetét kivéve.

(2) A bérbeadó a kérelem benyújtásától számított legkésőbb 15 napon – soron kívüli kérelem esetén 3 munkanapon – belül kezdeményezi a szerződés megkötését vagy nyilatkozik arról, hogy szerződés nem köthető.

(3) A kérelmező a szerződés megkötése iránti igény bejelentésekor a 2. melléklet szerint ügyintézési díjat fizeti meg a bérbeadónak.

(4) A szerződés megkötésére irányuló kérelem tartalmazza különösen:

a) a kérelmező adatait,

b) a közterület használatáért felelős személy adatait

c) a közterület-használat célját és időtartamát, rendezvény esetén a várható résztvevői létszámot,

d) a közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását és méreteket tartalmazó részletes helyszínrajzát, melyen szerepel a járdák, a növényzet, a szegélyek, köztárgyak, az esetlegesen elhelyezésre kerülő tárgyak (pl. bútor, berendezés), a napellenző és árnyékoló szerkezet kialakítási módja, térelhatároló szerkezetek mérete, típusa és színe,

e) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (pl. működési engedély, nyilvántartásba vétel igazolása) másolatát,

f) építésügyi hatósági engedélyhez kötött közterület-használat esetén jogerős és végrehajtható engedélyt; településképi bejelentési eljáráshoz között közterület-használat esetén a tevékenység tudomásul vételéről szóló polgármesteri igazolást,

g) egyes szükséges hatósági, kezelői és tulajdonosi engedélyt, hozzájárulást, a szükséges bejelentés megtételét igazoló dokumentumot

h) rendezvény, mutatványos tevékenység esetében a terület takarítására vonatkozó megrendelést vagy a szerződés másolatát,

i) árusító hely esetén műszaki leírást és fotót vagy látványtervet a kihelyezésre kerülő bútorról, berendezésről, térelhatároló szerkezetről, napellenzőről és árnyékolóról, továbbá

j) nyilatkozatot a 7. § e) pontjában írt tartozásmentességről.

(5) Bérbeadó a rendeletben foglaltakon túlmenően – a kérelemben megjelölt tevékenységhez igazodóan – további, a kérelem elbírálásához szükséges dokumentum benyújtására, adatközlésre hívhatja fel a kérelmezőt.

12. §

(1) A bérbeadó a szerződésben kikötheti, hogy a bérlő a közterületen milyen anyagú, színű és formájú tárgyat, eszközt helyezhet el és egyéb, egyedi feltételt is előírhat (így különösen az árusítás módja, helye, városképi előírások).

(2) Bérbeadó jogosult a szerződést a kérelemben foglaltaktól eltérő méretű területre vagy eltérő időszakra, valamint egyedi feltételekkel megkötni.

13. §

(1) A szerződés legfeljebb 1 éves határozott időtartamra köthető a (2) bekezdésben szabályozott kivételekkel:

(2) Pavilonok esetében legfeljebb 5 éves, személytaxi szolgáltatási tevékenység esetén a 36. § szerinti határozott időtartamra köthető.

(3) A határozott idő lejárta utáni használat esetén a szerződés nem válik határozatlan idejűvé.

(4) A szerződés megkötésekor a bérbeadó figyelembe veszi különösen a vonatkozó településrendezési eszközöket, a városképi, a műemlékvédelmi, a köztisztasági, a közlekedési, a vonatkozó kereskedelmi előírásokat, továbbá a hatóság hozzájárulásában előírt követelményt, valamint ellenőrzi az egyéb feltételek fennállását is.

(5) A szerződés megkötéséről a bérbeadó tájékoztatja az engedélyt, hozzájárulást adó szervezeteket.

14. §

A bérlő a szerződés eredeti példányát annak mellékletét képező helyszínrajzzal és valamennyi hatósági, kezelő engedéllyel és hozzájárulással együtt a közterület-használat helyén magánál tartja és azt az ellenőrzésre jogosult személynek az ellenőrzés során bemutatja.

8. A közterület-használati bérleti díj

15. §

(1) A bérbeadó a bérleti díjat e rendelet 3. mellékletében szereplő díjtételek alapján határozza meg a 4. mellékletben szereplő területi kategóriák figyelembevételével. A mellékletben felsorolt közterület-használat igénybevételek után külön-külön is megállapítható bérleti díj csak egy alapon, a magasabb díjtételű igénybevétel után róható ki.

(2) A 3. melléklet szerinti bérleti díj nem tartalmazza az általános forgalmi adót.

(3) Amennyiben a 3. melléklet nem tartalmaz az adott tevékenységre konkrét díjmegjelölést, a tevékenység jellegéhez legközelebb eső kategória díjtétele alkalmazandó, melyet a bérbeadó állapít meg.

(4) A bérleti díj

a) a legfeljebb 1 évre kötött szerződés esetén az igénybevétel teljes idejére egy összegben,

b) az 1 évnél hosszabb időre kötött szerződések esetében negyedévenként

előre fizetendő.

(5) A bérleti díj megfizetésére részletfizetés, valamint fizetési halasztás nem engedélyezhető.

(6) A bérleti díj megállapítása szempontjából minden megkezdett hónap, nap, m2 és fm egésznek számít.

(7) Kézből történő utcai árusítással elfoglalt közterület a fizetendő díj összege szempontjából egységesen személyenként 1 m2-nek veendő figyelembe.

(8) A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának meghatározásánál a létesítmény közterületre eső vízszintes vetülete veendő számításba.

16. §

(1) A szerződés megkötésekor a bérbeadó a bérlő számára a köztisztaság és az eredeti állapot helyreállításának biztosítékául – a bérelt közterület nagyságától és jellegétől függően – biztosítékot (pl. óvadék, bankgarancia) írhat elő

a) rendezvény

b) közterületi árusítás

c) cirkusz és mutatványos tevékenység,

d) üzlet elé kitelepülés

e) pavilon, valamint

f) építőanyag tárolás

esetén.

(2) A bérlő az óvadék összegét visszakapja, amennyiben a közterület-használat befejezését követően a közterületet az eredeti állapotnak megfelelően helyreállítja. Ellenkező esetben az óvadék összegéből a bérbeadó az adott közterületen az eredeti állapotot helyreállítja, helyreállíttatja.

9. A bérleti díj fizetése alóli mentességek

17. §

(1) A közterület szerződés alapján bérleti díj fizetése nélkül igénybe vehető:

a) az Önkormányzat, az Önkormányzat intézménye, az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaság vagy az ilyen gazdasági társaság kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság általi közterület igénybevétel,

b) az Önkormányzat, az önkormányzati intézmény vagy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság beruházásában megvalósuló épület, közút, közterület építésével, felújításával, fenntartásával kapcsolatos kivitelezési munka,

c) mobil jellegű illemhely közterületi elhelyezése,

d) a politikai jellegű rendezvény, valamint

e) egyházi ünnephez, egyház vagy civil szerv karitatív tevékenységéhez kapcsolódó rendezvények

esetén.

(2) A bérbeadó egyedi elbírálás alapján mentességet adhat a bérleti díj megfizetése alól, vagy csökkentett bérleti díjat állapíthat meg abban az esetben, ha

a) a bérlő az önkormányzatnak vagy a bérbeadónak olyan módon ellentételezi a bérleti díjat, amellyel nála vagyonnövekedést eredményez,

b) közfeladat ellátásában közreműködik, vagy

c) köztestület szervez anyagi hasznot nem hajtó rendezvényt.

10. Szerződés megszűnése, megszüntetése

18. §

(1) A szerződés megszűnik

a) a szerződésben foglalt határozott idő elteltével,

b) bérlő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével,

c) ha a bérlő a tevékenység végzéséhez szükséges jogosultságát bármely okból elveszti

d) a bérlő jogi személy átláthatósága már nem áll fenn, vagy

e) ha a teljesítése olyan okból vált lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős.

(2) Az (1) bekezdés e) pontjában írt esetben a bérbeadónak a bérlő részére más közterületen új szerződés megkötésével biztosíthatja tevékenységének folytatását a befizetett díjtétel figyelembevételével, vagy a befizetett bérleti díj arányos részét a bérlő részére visszatérítendő.

(3) Ha a szerződés megszűnik, a bérlő saját költségén az eredeti állapotot minden kártalanítási igény nélkül

a) az (1) bekezdés a)-b) pontja esetén a megszűnéssel egyidejűleg, vagy

b) az (1) bekezdés c)-e) pontja esetén 15 napon belül

helyreállítja.

(4) Az (1) bekezdés esetén a bérbeadó vagy megbízottja az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével és a (3) bekezdésben megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal helyreállíthatja, ha a kialakult helyzet élet- vagy balesetveszéllyel, vagy jelentős anyagi kárral jár, a közrend, közbiztonság, vagy a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének elhárítása érdekében vagy jelentős közérdekből egyébként indokolt. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a közterület-használó viseli.

19. §

(1) A szerződésben foglalt időtartam lejárta előtt a bérbeadó azonnali hatályú felmondással élhet, ha a bérlő

a) a közterületet nem a szerződésben rögzített célra vagy módon használja;

b) albérletbe, további bérletbe vagy harmadik személy használatába adja;

c) nem, vagy nem csak azt a közterületet használja, amelyre a szerződés vonatkozik,

d) a szerződés mellékletét képező jóváhagyott tervtől eltérő módon veszi igénybe a közterületet,és ezzel a bérlő a bérbeadó felszólítására sem hagy fel,

e) a szerződésben foglalt feltételeket megszegi,

f) a szerződés időtartama alatt bekövetkezett változás miatt a szerződés már nem lenne megköthető, vagy

d) ha a bérlőnek bérleti díjtartozása van és azt írásbeli felszólítás ellenére nem fizeti meg.

(2) Ha a bérleti szerződés a bérbeadó részéről azonnali hatályú felmondással szűnt meg, a befizetett bérleti díj időarányos részére a bérlő nem tarthat igényt.

20. §

(1) A bérbeadó a bérleti idő lejárta előtt azonnali hatállyal vagy határidő tűzésével a szerződést felmondhatja

a) városrendezési okból, vagy

c) ha a területre üzemzavar-elhárítás miatt, vagy egyéb közérdekből szükség van.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a bérbeadó a 18. § (2) bekezdésében foglaltak szerint jár el.

21. §

A bérlőt megilleti a szerződésben meghatározott időtartam lejárta előtt az azonnali hatályú felmondás joga, ha a bérbeadónak felróható okból a közterületet nem tudja a szerződésben rögzített célra és módon használni. Az igénybe nem vett időre a befizetett bérleti díjjal a felek elszámolnak.

11. Szerződés nélküli vagy attól eltérő közterület-használat

22. §

(1) Közterület

a) bérleti szerződés nélküli jogosulatlan,

b) bármely jogszabályba, különösen e rendelet tilalmába ütköző, valamint

c) a szerződésben meghatározott időtartam lejárta utáni

használata esetén a jogosulatlan használó a használatot a bérbeadó vagy megbízottja felszólítására azonnal megszünteti és a közterületet eredeti állapotában saját költségén minden kártalanítási igény nélkül helyreállítja a megadott határidőn belül, továbbá pótdíjat fizet a (3) bekezdés szerint.

(2) A szerződésben rögzített vagy a szerződés megkötésével kapcsolatos hozzájárulásban, engedélyben meghatározott feltételtől eltérő használat esetén a jogosulatlan használó pótdíjat fizet a (4) bekezdés szerint.

(3) Az (1) bekezdés szerinti jogosulatlan használat esetén a pótdíj mértéke megegyezik a rendelet mellékletében meghatározott – a tényleges jogosulatlan használat időtartama és a terület nagysága alapján számított – bérleti díj négyszeres mértékével, de az legalább 50.000 Ft.

(4) A (2) bekezdés szerinti jogosulatlan használat esetén a pótdíj mértéke 50.000 Ft.

(5) A közterület eredeti állapotának helyreállításáig a pótdíj ismételten kiszabható.

23. §

(1) Amennyiben a felhívásra a jogosulatlan használó a használatot nem szünteti meg, az egyéb jogkövetkezményeken túl a közterület-felügyelet, a bérbeadó vagy megbízottja a közterületen elhelyezett dolgokat a jogosulatlan használó költségére és veszélyére eltávolítja, eltávolíttatja.

(2) A közterület-felügyelet, a bérbeadó vagy megbízottja az eltávolítás előtt a használati állapotot és az eltávolítás folyamatát képi rögzítéssel dokumentálja, az eltávolított tárgyakról nyilvántartást vezet.

(3) Az eltávolított tárgyak őrizetére a Ptk. megbízás nélküli ügyvitelre vonatkozó rendelkezései megfelelően alkalmazandók.

(4) A jogosulatlan használó csak az eltávolítás és a tárolás költségeinek, valamint a 22. § szerinti pótdíj megfizetése után veheti át az eltávolított tárgyakat.

(5) Ha az eltávolított tárgy tulajdonosa 5 napon belül nem jelentkezik, a közterület-felügyelet, a bérbeadó vagy megbízottja írásban értesíti a tárolás helyéről. Ha közterületen elhelyezett tárgy tulajdonosa ismeretlen, a felszólítás az Önkormányzat hirdetőtábláján kerül közzétételre.

(6) Ha a tárgy tulajdonosa az eltávolítást követő 3 hónapon belül nem jelentkezik, vagy a költségeket és pótdíjat nem fizeti meg, a dolgot a közterület-felügyelet, a bérbeadó vagy megbízottja értékesítheti.

(7) Amennyiben

a) az értékesítés eredménytelen volt,

b) az elérhető bevételt feltehetően meghaladja a tárolás és értékesítési eljárás költsége, vagy

c) ha az eltávolított tárgy nem alkalmas tárolásra

a bérbeadó a megsemmisítés elrendeléséről dönthet.

24. §

Azzal, akivel a 19. § szerint a szerződés azonnali hatályú felmondással szűnt meg, továbbá aki közterületet szerződés nélkül vesz igénybe, szerződés az eredeti állapot helyreállításától számított 2 évig nem köthető.

25. §

Az 1 évnél hosszabb időre kötött bérleti szerződés esetén, ha a bérlő elmulasztja a negyedéves bérleti díj határidőben való befizetését, és a felszólításnak sem tesz eleget, akkor az esedékes bérleti díj kétszeres összegét fizeti meg.

IV. Fejezet

A közterület használatának különös szabályai

12. Egyes közterület-használati módok

26. §

(1) Az árusító hely a tervezett igénybevétel egyedi adottságai alapján a szerződésben meghatározott módon alakítandó ki.

(2) Az I. övezetben árusító hely kialakításakor a városkép védelméről szóló önkormányzati rendelet előírása alkalmazandó.

(3) Az épület homlokzati síkjától számított 1,5 méteren belül elhelyezkedő árusító hely nem nyúlhat át a szomszédos épület homlokzata elé. Ettől a szomszédos épület közvetlenül érintett tulajdonosának, haszonélvezőjének hozzájárulásával el lehet térni.

27. §

Közterületen adománygyűjtés kizárólag bírósági nyilvántartásba bejegyzett jogi személy által szervezett rendezvény keretein belül történhet.

28. §

(1) Utcai zenélés egy igénybevevő részére – egy adott közterület legfeljebb 5 m2-nyi területén – egy napon belül két óra időtartamban lehetséges 9 és 18 óra között. A két óra elteltét követően a zenélés akkor is befejezendő az adott közterületen, ha az nem volt folyamatos és azt legalább 100 méter távolságra lehet másik közterületen újból megkezdeni.

(2) Az adventi rendezvény időszakában a rendezvény területén tilos az utcai zenélés.

29. §

Az I. övezet területén gördeszkázni tilos.

30. §

Szórólap kizárólag kézből kézbe osztható.

31. §

Közterületen tilos szeszes italt fogyasztani, kivéve

a) december 31-én 16 órától január 1-jén 6 óráig,

b) szerződéssel rendelkező vendéglátóipari teraszokon nyitvatartási időben, valamint

c) rendezvény területén.

13. Kistermelői árusítás szabályai

32. §

(1) Kistermelői árusítóhelyen kizárólag kistermelő árusíthat.

(2) Az árusításhoz zöldterület nem vehető igénybe.

(3) Az árusítás ideje alatt az árusítóhely és közvetlen környékének folyamatos tisztántartásáról, a gyalogos-közlekedéshez szükséges útvonal biztosításáról a kistermelő gondoskodik.

(4) Kistermelői árusítás ideje:

a) hétfőtől szombatig 06:00-18:00 óráig és

b) vasárnap 07:00-10:00 óráig.

14. A minőségi burkolattal ellátott közterületre vonatkozó szabályok

33. §

(1) Az I. övezetben a minőségi burkolattal ellátott gyalogos utcákban közterületi árusítás nem végezhető, kivéve a rendezvényhez kapcsolódó alkalmi árusítást.

(2) A minőségi burkolattal ellátott utcában építési törmelék közterületen csak zárt konténerben tárolható, mely naponta elszállítandó.

(3) A minőségi burkolattal ellátott utcában történő építkezés esetén a porképződés permetezéssel, zárt törmelékcsúszdával, zárható szállító tartállyal akadályozandó meg. Építési porvédelem miatt rekonstrukcióra kerülő épületek homlokzati falán megfelelő hálót szükséges elhelyezni.

15. Mozgóbolti árusítás szabályai

34. §

Mozgóbolti árusítás kizárólag az I. övezeten kívüli területen végezhető.

16. Üzemképtelen járműre vonatkozó szabályok

35. §

(1) A 7. §-ban tilalmazott területen kívül egyéb közterületen üzemképtelen jármű az üzemképtelenné válástól számított 30 napon túl további 30 napig kizárólag bérleti szerződéssel tárolható.

(2) Üzemképtelen jármű 30 napon túli bérleti szerződés nélküli közterületi tárolása esetén a Közterület Felügyelet a járművet elszállíthatja, elszállíttathatja.

(3) A jármű elszállításakor a közterület-felügyelet a járműről fényképfelvételt készít, továbbá jegyzőkönyvet vesz fel, amely tartalmazza legalább a jármű műszaki állapotának leírását, annak alvázszámát és motorszámát és a járműben talált tárgyak felsorolását.

(4) Az elszállított járművet az e célra kijelölt helyen a tulajdonos vagy az üzembentartó költségére és veszélyére a bérbeadó megbízottja tárolja.

(5) Ha a tulajdonos vagy az üzembentartó kiléte megállapítható, akkor a közterület-felügyelet írásban felhívja a jármű elszállítására és a felmerült költségek megfizetésére.

(6) A ki nem váltott üzemképtelen járműveket a közterület-felügyelet a beszállítás napjától számított 3 hónap elteltével értékesítheti. Eredménytelen értékesítés esetén gondoskodik a jármű megsemmisítéséről.

17. A személytaxi-szolgáltatási tevékenységre vonatkozó szabályok

36. §

(1) Közterületen személytaxi-szolgáltatási tevékenység kizárólag a kijelölt taxiállomásokon lehetséges.

(2) A taxiállomásokat kizárólag azok a személytaxi-szolgáltatást végző vállalkozások vehetik igénybe, amelyek hatályos szerződéssel rendelkeznek a taxiállomások igénybevétele vonatkozásában.

(3) A taxiállomások maximális igénybevételére figyelemmel a szerződések száma nem haladhatja meg a kijelölt taxiállomások mindenkori darabszámának 2,7-szeresét.

(4) A taxiállomások igénybevételéről szóló szerződés határozott időtartamra jön létre, amely időtartam záró időpontja megegyezik a személytaxi-szolgáltatás végzésére alkalmasnak minősített személygépkocsinak a taxiállomások igénybevételéről szóló szerződés alapján kiállított műszaki érvényessége lejárati időpontjával.

18. Pályáztatott területek

37. §

(1) A bérbeadó közterületet fenyőfa árusításra, valamint szilveszteri áruk árusítására pályázat útján is bérbe adhatja. A pályázati eljárás részleteit bérbeadó saját hatáskörben jogosult megállapítani.

(2) Fenyőfa árusítás esetén a minimálisan igénybe vehető terület 10 m2/bérlő.

19. A közút területének nem közlekedési célú igénybevétele

38. §

A közút területének nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díjat jelen rendelet
5. melléklete tartalmazza. Az igénybevételi díj beszedésére a közútkezelői hozzájárulást kiadó Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete jogosult.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

39. §

Jelen rendelet 2016. május 1. napján lép hatályba.

40. §

Hatályát veszti a közterület-használat szabályairól szóló 9/2004. (III. 5.) Ök. rendelet.

Borkai Zsolt

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd
jegyző

1. melléklet

a 11/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Kistermelői árusítóhely:

a) Bercsényi ligeti 8093 hrsz-ú ingatlanának a 8095 hrsz-mal határos lebetonozott része,

b) Kör tér 64-65. és 74. előtti közterület lebetonozott része,

c) Mátyás király tér Szondi u. – Nagy S. József u. sarki járdaszakasza,

d) Jereváni út 279/85 és a 279/86 hrsz-ú ingatlanok előtti, és a két ingatlan közötti járdaszakasza,

e) Lajta u. 14. sz. mögötti járdaszakasza és

f) a Köztelek u. – Radnóti u. sarok Radnóti u. 30. sz. melletti (8353/4 hrsz) kiemelt betonszegély által határolt területe.

2. melléklet

a 11/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

1. Ügyintézési díj: 3.000,- Ft

2. Soron kívüli ügyintézés esetén az ügyintézési díj 10.000,- Ft.

Az ügyintézési díjak tartalmazzák az ÁFA összegét.

3. melléklet

a 11/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Bérleti díjak

   Közterület foglalás célja  I. övezet  II. övezet  III. övezet  Díjfizetés
 1  Kereskedelmi és vendéglátási tevékenységek        
 1.1  Pavilon elhelyezése  2.000,-  600,-  350,-  Ft/hó/m2
 1.2  Rendezvényhez kapcsolódó kereskedelmi, vendéglátó tevékenység  1.000,-  600,-  400,-  Ft/nap/m2
 1.3  Vendéglátó ipari üzlet terasza
szept. 1-től május 31-ig
 600,-  500,-  400,-  Ft/hó/m2
 1.4  Vendéglátó ipari üzlet terasza jún. 1-től aug. 31-ig  1.200,-  1000,-  800,-  Ft/hó/m2
 1.5  Közterületi árusítás  3.600,-  1.200,-  700,-  Ft/hó/m2
 1.6  Alkalmi árusítás  600,-  400,-  200,-  Ft/nap/m2
   Üzlet elé történő kitelepülés (árusítás)  3.600,-  1.200,-  700,-  Ft/hó/m2
 1.7  Üzleti jellegű víziállások szárazföldi csatlakozás  12.000,-  12.000,-  12.000,-  Ft/hó/db
 1.8  Pincében lévő üzlet megközelítését szolgáló lépcső közterületi része  200,-  120,-  80,-  Ft/hó/m2
 1.9  Mozgóbolt  -  3.000,-  3.000,-  Ft/hó/m2
 2  Építési-, szerelési tevékenységek, továbbá építmények, berendezések elhelyezése        
 2.1.  Építőanyag tárolása  500,-  350,-  250,-  Ft/hó/m2
 2.2  Előtető, napellenző elhelyezése reklám és cégfelirat nélkül  160,-  100,-  60,-  Ft/hó/m2
 3.  Szórakoztató tevékenységek        
 3.1  Mutatványos, szórakoztató tevékenység  100,-  60,-  40,-  Ft/nap/m2
 3.2  Cirkusz    40,-  30,-  Ft/nap/m2
 3.3  Utcai zenélésnek nem minősülő zenés rendezvény  600,-  400,-  200,-  Ft/nap/m2
 3.4  Rendezvény területfoglalás (pl. színpad, berendezés)  500,-  300,-  250,-  Ft/nap/m2
 4.  Ideiglenes tárolás és egyéb alkalomszerű tevékenységek        
 4.1  Üzemképtelen személygépjárművek legfeljebb 30 nap időtartamra történő tárolása  10.000,-  8.000,-  5.000,-  Ft/hó
 4.2  Haszongépjárművek tárolása (3.500 kg összsúlytól): 22:00 -06:00 között    8.000,-  5.000, -  Ft/hó/m2
 4.3  Egyes létesítményhez, üzlethez kapcsolódó kizárólagos rakodó illetve parkolóhely használat a fizető övezeten kívül  8.000,-  5.000,-  4.000,-  Ft/db/hó
 4.4  Közterületi parkolóhely kizárólagos használat  20.000,-  -  -  Ft/db/hó
 4.5  Taxiállomások igénybevétele  30.000,-  30.000,-  30.000,-  Ft/személygk/év
 4.6  Szórólapozás  800,-  600,-  400,-  Ft/nap/fő
 5.  drón, pilóta nélküli légi jármű használata  3.000,-  3.000,-  3.000,-  Ft/nap/db

4. melléklet

a 11/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Területi kategóriák

I. övezet

Rába folyó- Mosoni-Duna folyó – 6414. hrsz-ú út – Tarcsay Vilmos utca – Schwarzenberg utca – Batthyány tér északnyugati térfala – Batthyány tér délnyugati térfala – Bajcsy-Zsilinszky utca – Czuczor Gergely utca – Bisinger sétány – Révai utca – Aradi vértanúk útja – Árpád út – Jókai utca által határolt terület, beleértve az utcák területét is.

II. övezet

1. A Belváros I. övezeten kívüli része.

2. Mosoni-Duna folyó – a 14. sz. út – a Bácsai út – a Szövetség utca – a Hédervári út – a Jedlik híd – a Stromfeld utca – Radnóti M. u. – Bercsényi liget – Városház köz – 1. sz. főút által határolt terület,

3. A Kálvária u. – 82-83-as út – Mónus I. u. – Nádas Jenő u. – Köztemető – szombathelyi vasútvonal – Fehérvári u. – Bp-Hegyeshalom vasútvonal által határolt terület.

4. Marcalváros I-II.

5. József Attila lakótelep.

III. övezet

A város többi területe.

5. melléklet

a 11/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

A közút területének nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő igénybevételi díjak:

   A  B  C  C
 1  Helyi úthálózat kategóriái  Sport, kulturális rendezvény  Vásár, egyéb  Építési munkaterület, közúti bontások
 2  Belterületi elsőrendű főút  5-20 Ft/m2/nap  15-30 Ft/m2/nap  30-50 Ft/m2/nap
 3  Belterületi másodrendű főút  2-10 Ft/m2/nap  8-15 Ft/m2/nap  20-30 Ft/m2/nap
 4  Gyűjtőutak  1-5 Ft/m2/nap  5-12 Ft/m2/nap  15-20 Ft/m2/nap
 5  Kiszolgáló, lakó- és kerékpárutak  1-5 Ft/m2/nap  2-10 Ft/m2/nap  5-15 Ft/m2/nap
 Figyelembeveendő egyéb szempontok  Szorzószám
 Belváros, díszburkolat  2
 Közút teljes lezárása  3-5

A rendeletet kapják:

1.) Igazgatási Osztály – Ügyfélszolgálat

2.) Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi tér

3.) Városi Levéltár

4.) Jogi és Önkormányzati Osztály – nyilvántartásra (2 pl.)

5.) Településfejlesztési Főosztály

5.) Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr

6.) GYMJV Útkezelő Szervezete

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Rendeletek | A közvetlen link.