7/2016. (VIII. 19.) Kgy jegyzőkönyv

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

K Ö Z G Y Ű L É S E

7/2016. (VIII. 19.)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2016. augusztus 19-én 10.00 órára összehívott és 10:02 órakor megkezdett rendkívüli ülésén.

Jelen vannak:

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester,

Fekete Dávid alpolgármester,

Bárány István, Borsi Róbert, Dr. Dézsi Csaba András, Diligens Tibor, Fodor Roland, Gancz Tamás, Juhász István, Kalmár Ákos, Kovács Tamás, Pollreisz Balázs, Rózsavölgyi László, Dr. Sik Sándor, Szabó Jenő, Szeles Szabolcs, Takács Krisztián, Takács Tímea

Távolmaradását előzetesen nem jelezte: Borkai Zsolt polgármester, Radnóti Ákos alpolgármester, Glázer Tímea, Hajszán Gyula, Dr. Neupor Zsolt képviselők

Távolmaradását előre nem jelezte: Varga Márk képviselő

Jelen vannak továbbá:

Dr. Csörgits Lajos aljegyző,

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester: Köszönti a Közgyűlés résztvevőit, az érdeklődő állampolgárokat.

Kéri, hogy a képviselők a létszám megállapítása érdekében gombnyomással jelezzék jelenlétüket. Megállapítja, hogy az ülésen 18 képviselő – a megválasztott képviselők több mint fele – jelent meg, tehát a testület határozatképes. Az ülést megnyitja.

****

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester: A mai ülés tervezett napirendjét a kiküldött meghívó tartalmazza.

Kéri, hogy, akinek a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétele vagy más javaslata van, jelezze!

Kéri, hogy, aki a javasolt napirendi pontokkal és azok sorrendjével egyetért, szavazzon! Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 18 fő – 18 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a napirendet elfogadta.

121/2016. (VIII. 19.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az alábbiak szerint fogadja el a 2016. augusztus 19-i ülésének napirendjét:

ZÁRT ÜLÉS

1. Javaslat országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottsági tagok, póttagok, valamint szavazatszámláló bizottsági póttagok választására

Előterjesztő: Dr. Lipovits Szilárd jegyző, a Győr Megyei Jogú Város Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda, valamint a Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Iroda vezetője

****

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja szerint a Közgyűlésnek zárt ülést kell tartania – többek között – az érintett kérésére választást, kinevezést érintő személyi ügy tárgyalásakor.

Az ismertetett rendelkezésre tekintettel a „Javaslat országgyűlési egyéni választókerületi bizottsági tagok, póttagok, valamint szavazatszámláló bizottsági póttagok választására” című előterjesztés tárgyalására zárt ülést rendel el.

Felkéri a vendégeket az ülésterem elhagyására!

(A zárt ülés jegyzőkönyve mellékletként csatolva található.)

A ZÁRT ÜLÉST KÖVETŐEN:

A Közgyűlés 10:06 órakor nyílt üléssel folytatja munkáját.

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester: Kérdezi képviselőtársait, hogy kíván-e valaki kérdést, illetve bejelentést tenni?

Tájékoztatja képviselőtársait, hogy a következő közgyűlésre 2016. szeptember 23-án pénteken 10:00 órai kezdettel kerül sor.

A nyár hátralévő részére mindenkinek jó pihenést kíván!

Köszöni a képviselők munkáját, az érdeklődők figyelmét, ezzel a Közgyűlést 10:06 órakor bezárja.

k. m. f.

Borkai Zsolt

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Jegyzőkönyvek | A közvetlen link.