8/2016. (IX. 23.) Kgy jegyzőkönyv

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

K Ö Z G Y Ű L É S E

8/2016. (IX. 23.)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2016. szeptember 23-án 14.00 órára összehívott és 14:01 órakor megkezdett ülésén.

Jelen vannak:

Borkai Zsolt polgármester,

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester,

Fekete Dávid alpolgármester,

Radnóti Ákos alpolgármester,

Bárány István, Borsi Róbert, Dr. Dézsi Csaba András, Diligens Tibor, Fodor Roland, Glázer Tímea, Hajszán Gyula, Kalmár Ákos, Kovács Tamás, Dr. Neupor Zsolt, Rózsavölgyi László, Dr. Sik Sándor, Szabó Jenő, Szeles Szabolcs, Takács Krisztián, Takács Tímea, Varga Márk

Várható késését jelezte: Borkai Zsolt polgármester

Távolmaradását előzetesen jelezte: Juhász István, Pollreisz Balázs képviselők

Távolmaradását előzetesen nem jelezte: Gancz Tamás képviselő

Jelen vannak továbbá:

Dr. Lipovits Szilárd jegyző,

Dr. Csörgits Lajos aljegyző,

Nagy Tamás, a Gazdálkodási Főosztály vezetője,

Füke Péter, a Településfejlesztési Főosztály vezetője,

Nagyné dr. László Edit, a Hatósági Főosztály vezetője,

Révi Zsolt városi főépítész,

Páternoszter Piroska, a Humánpolitikai Főosztály vezetője,

Domanyik Eszter, a Városmarketing és Programszervezési Főosztály vezetője,

Szombati-Serfőző Eszter, a Kulturális és Sport Főosztály vezetője,

Stipkovits Tamás, az Építéshatósági Osztály vezetője,

Dr. Horváth Tamás, az Igazgatási Osztály vezetője,

Szabóné Vörös Ágnes, a Népjóléti Osztály vezetője,

Hermann-né Gesztrich Nikoletta, a Kulturális Osztály vezetője,

Bodorné Mózes Ágota, az Oktatási Osztály vezetője,

Dr. Luksics Balázs, a Vagyongazdálkodási Osztály vezetője,

Dr. Csele Balázs, a Munkaügyi Osztály vezetője,

Dr. Németh Zsófia, a Jogi és Önkormányzati Osztály vezetője,

Varga Zoltán Ákos, az Ellenőrzési Osztály vezetője,

Bolla Péter polgármesteri biztos,

Simon Csaba, a Győr Projekt Kft. ügyvezetője,

Panker Mihály az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény vezetője,

Zsatku József, a GYŐR-SZOL Zrt. gazdaság és pénzügyi igazgatója,

a sajtó munkatársai, valamint

mintegy 3 fő érdeklődő állampolgár.

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester: Köszönti a Közgyűlés résztvevőit, az érdeklődő állampolgárokat.

Kéri, hogy a képviselők a létszám megállapítása érdekében gombnyomással jelezzék jelenlétüket. Megállapítja, hogy az ülésen 20 képviselő – a megválasztott képviselők több mint fele – jelent meg, tehát a testület határozatképes. Várható késését Borkai Zsolt polgármester jelezte. Távolmaradását előzetesen Juhász István és Pollreisz Balázs képviselők jelezték.

Az ülést megnyitja.

****

Borkai Zsolt polgármester: A mai ülés tervezett napirendjét a kiküldött meghívó tartalmazza. Az ülés előtt került kiosztásra a „Javaslat a 2019. évi U21-es labdarugó Európa-bajnokság lebonyolításával kapcsolatos intézkedések megtételére”, a „Javaslat nyilatkozat elfogadására”, a „Javaslat pénzeszköz átadására”, valamint a „Javaslat a Győr Projekt Kft. felügyelő bizottsági tagjának visszahívására és új felügyelő bizottsági tag megválasztására, ezzel összefüggésben az Alapító Okirat módosításának jóváhagyására” című előterjesztések, melyeket a zárt ülést megelőzően folyamatos sorszámozással javasol napirendre venni.

Ugyancsak az ülés előtt került kiosztásra a meghívóban szereplő „Javaslat személyi kérdésben való döntés meghozatalára” című előterjesztés.

Kéri, hogy, akinek a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétele vagy más javaslata van, jelezze! Kéri, hogy aki a javasolt napirendi pontokkal és azok sorrendjével egyetért, szavazzon!

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igenlő, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a napirendet elfogadta,

124/2016. (IX. 23.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az alábbiak szerint fogadja el a 2016. szeptember 23-i ülésének napirendjét:

1. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására (TSZTM 2013-031, TSZTM 2015-030, TSZTM 2015-063, TSZTM 2015-083, SZTM 2013-031, SZTM 2015-030, SZTM 2015-063, SZTM 2015-083, SZTM 2016-002, SZTM 2016-003, SZTM 2016-006, SZTM 2016-009, SZTM 2016-011, SZTM 2016-014, SZTM 2016-015, SZTM 2016-016, SZTM 2016-017, SZTM 2016-030, SZTM 2016-033, SZTM 2016-035, SZTM 2016-036, SZTM 2016-038, SZTM 2016-040 számú szabályozási tervmódosítás)

Előterjesztő: Révi Zsolt városi főépítész

2. Javaslat pénzügyi tárgyú önkormányzati rendeletek módosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

3. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése egyes előirányzatainak módosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

4. Javaslat alapítványok támogatására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

5. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulásának elfogadására

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

6. Javaslat az állami vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételére (győri 0839/2, 0839/5 hrsz.)

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

7. Javaslat a győri 13080 hrsz.-ú sporttelep ingyenes önkormányzati tulajdonba vételére

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

8. Javaslat a KKE-WEST Kereskedelmi Kft. Győr, Szauter utcai ingatlanokkal kapcsolatos kártalanítására (4121/5; 4121/6 és 4121/7 hrsz.)

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

9. Javaslat a Győr, Baross G. u. 61-63. szám alatt lévő I. emeleti 33,1 m2 és II. emeleti 62,82 m2 nagyságú irodahelyiségek Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére történő üzemeltetésbe adására

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

10. Javaslat a Győr, Kossuth Lajos u. 70. szám alatt lévő 68,0 m2 nagyságú üzlethelyiség Generációk Háza részére történő üzemeltetésbe adására

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

11. Javaslat a Gazdasági Működtető Központok élelmezési tevékenységének átcsoportosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

12. Javaslat a Gazdasági Működtető Központok igazgatói (magasabb vezetői) megbízásának visszavonására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

13. Javaslat a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat időszakos férőhelyszám bővítésére Előterjesztő: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

14. Javaslat az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr létszámfejlesztésére

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

15. Javaslat háziorvosi munkakör betöltésére

Előterjesztő: Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

16. Javaslat a „Szívkatéterezés Győr” Alapítvány támogatására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

17. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2017. évi fordulójához történő csatlakozásra

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

18. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának módosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

19. Javaslat a „Jedlik Ányos Terv – Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére” című pályázaton való részvétel utólagos jóváhagyására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

20. Javaslat „A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program” című pályázat benyújtásának utólagos jóváhagyására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

21. Javaslat nemzetközi sportesemény lebonyolításával összefüggő intézkedések megtételére

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

22. Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

23. Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

24. Javaslat a 2019. évi U21-es labdarúgó Európa-bajnokság lebonyolításával összefüggő intézkedések megtételére

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

25. Javaslat nyilatkozat elfogadására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

26. Javaslat pénzeszköz átadására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

27. Javaslat a Győr Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának visszahívására és új felügyelő bizottsági tag megválasztására, ezzel összefüggésben az Alapító Okirat módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

ZÁRT ÜLÉS

28. Javaslat személyi kérdésben való döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

29. Javaslat önkormányzati hatósági ügyekben hozott határozatok elleni fellebbezések elbírálására

Előterjesztő: Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

1. NAPIRENDI PONT:

Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására

(TSZTM 2013-031, TSZTM 2015-030, TSZTM 2015-063, TSZTM 2015-083, SZTM 2013-031, SZTM 2015-030, SZTM 2015-063, SZTM 2015-083, SZTM 2016-002, SZTM 2016-003, SZTM 2016-006, SZTM 2016-009, SZTM 2016-011, SZTM 2016-014, SZTM 2016-015, SZTM 2016-016, SZTM 2016-017, SZTM 2016-030, SZTM 2016-033, SZTM 2016-035, SZTM 2016-036, SZTM 2016-038, SZTM 2016-040 számú szabályozási tervmódosítás)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Révi Zsolt városi főépítész: Az előterjesztésben szereplő módosításokhoz az Állami Főépítész úr záró véleményét elkészítette, az eljárást szabályosnak találta, a módosításokat szakmailag elfogadta, Közgyűlés elé terjesztése ellen kifogást nem emelt. Ennek ismertében kéri a Közgyűlést az előterjesztés elfogadására!

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester: Mivel a napirendi ponthoz sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 18 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

125/2016. (IX. 23.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja Győr Településszerkezeti Tervének módosítását a

TSZTM 2013-031, TSZTM 2015-030, TSZTM 2015-063, TSZTM 2015-083

tervlap szerint.

Felelős: városi főépítész

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a városi főépítészt a jóváhagyott módosítások átvezetésére Győr Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Győr Építési Szabályzata című dokumentumokban, valamint a módosított dokumentumok megküldésére az egyeztetésében részt vett államigazgatási, érdek-képviseleti szerveknek és civil szervezeteknek.

Felelős: városi főépítész

Határidő: 2016. október 31.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 19 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

21/2016. (IX. 23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

győr megyei jogú város településszerkezeti tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. Rendelet módosításáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A GYÉSZ 103. § 01437 övezeti sorszáma kiegészül az alábbiak szerint:

 Övezet sorszáma  Előírás
 01437  Építmények csak a vízügyi jogszabályok keretein belül létesíthetők.
A hullámtérbe tervezett építmény építési engedélyezési tervéhez csatolni kell a hullámtér-szűkítés által okozott vízszintemelkedés mértékének pontos meghatározását és annak vízvisszaduzzadással érintett hatásterületét, ezzel igazolva, hogy az okozott vízvisszaduzzadás egyéb építményt, létesítményt nem veszélyeztet. Új épület, épületrész engedélyezése és építése csak a mértékadó árvízszint felett lehetséges.

(2) A GYÉSZ 103. §-a kiegészül 00632, 01840 övezeti sorszámok előírásaival:

 00632  Az építési helyen belül az oldalkert mértéke: 0 m.
 01840  Az övezet főút felőli oldalán a zajvédelmi intézkedésekről gondoskodni szükséges a beépítések előtt.

(3) A GYÉSZ 103. §-a kiegészül a 00306, 01422, 02039 övezeti sorszámok előírásaival:

 00306  Településrendezési szerződében rögzítetteknek (TRSZ) megfelelően folytatódhat a telephely fejlesztése.
 01422  Új épület, épületrész engedélyezése és építése csak a mértékadó árvízszint felett lehetséges.
 02039  Az övezetben csak lapostetős épület építhető.
Az övezetben a földszinten a telek területének 70%-a is beépíthető.
Az övezetben a telek területének maximum 10%-án 15 terepszint feletti szint is létesíthető.
A vonatkozó jogszabályok által előírt szükséges számú parkolók legalább 80%-a terepszint alatt helyezendő el. Amennyiben az épületek földszintjén a GYÉSZ 38. § (1) bekezdés b) pont bc), bd) alpontjaiban és c) pont ca) alpontjában szerepeltetett funkciók kerülnek kialakításra, az ehhez szükséges parkolók felszíni parkolóként is kialakíthatóak.
Az övezetben az ingatlanok csak településrendezési szerződésben rögzített feltételek megléte esetén építhetők be.

(4) A GYÉSZ 103. § 04562 övezeti sorszáma az alábbiak szerint módosul:

 04562  Az épületek földszintjén (részben a csatlakozó terepszint alatt) kialakított gépjármű beállók, tárolók az épületek szintszámának meghatározásánál figyelmen kívül hagyhatók, az övezetben az abszolút építménymagasság járdaszint +15,5 m lehet.
A területen fejlesztés csak településrendezési szerződés (TRSZ) megléte esetén engedélyezhető.

2. §

A GYÉSZ 7. sz. melléklete (Az OTÉK előírásaitól a szakminisztérium által engedélyezett eltérések táblázata) kiegészül a 27. sorral:

 sor-
szám
 hely  OTÉK-tól való eltérés  érintett
övezet sorszáma
 felmentés
 27.  Győr-Kravtex telephely  A gazdasági telephely beépítési százalékának 60%-ban történő meghatározása az OTÉK 25. §-ban előírtnál magasabb érték.  00306  Végh Csaba Állami Főépítész
GYD-01/742-2/2016 számú levele szerint.

3. §

(1) A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 1. mellékletét képező SZTM 2016-003, SZTM 2016-006, SZTM 2016-009, SZTM 2016-011, SZTM 2016-014, SZTM 2016-015, SZTM 2016-016, SZTM 2016-017, SZTM 2016-030, SZTM 2016-033, SZTM 2016-035, SZTM 2016-036, SZTM 2016-038, SZTM 2016-040 tervszámú szabályozási tervlapjai szerint.

(2) A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 2. mellékletét képező, SZTM 2013-031, SZTM 2015-030, SZTM 2015-063, SZTM 2015-083 SZTM 2016-002 tervszámú szabályozási tervlapjai szerint.

4. §

(1) Jelen rendelet 2016. október 8. napján lép hatályba a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel.

(2) A rendelet 1. § (1), (3) és (4) bekezdése és a 3. § (2) bekezdése 2016. október 23. napján lép hatályba.

(3) A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosításáról szóló 10/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A rendelet 4. § (3) bekezdése és a 7. § (3) bekezdése 2017. március 31. napján lép hatályba.”

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

(A rendelet melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

2. NAPIRENDI PONT:

Javaslat pénzügyi tárgyú önkormányzati rendeletek módosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester: Mivel a napirendi ponthoz sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti rendelettervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 19 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

22/2016. (IX. 23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

PÉNZÜGYI TÁRGYÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 9 §-a a következő (15) és (16) bekezdéssel egészül ki:

„(15) Ha a külső szerv civil szervezet, annak kötelezettsége, hogy beszámolóját (valamint ha rendelkezik közhasznúsági melléklettel, úgy azt is) a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő törvényben meghatározott módon letétbe helyezi és közzéteszi, valamint az Önkormányzatot erről értesíti:

a) ha a támogatási döntés meghozatalára vagy a folyósítás megkezdésére az adott üzleti év mérleg-fordulópontját követő ötödik hónap utolsó napját megelőzően kerül sor, a letétbe helyezés és közzététel megtörténtét a külső szerv az Önkormányzat felé a letétbe helyezést és közzétételt követő 15 napon belül igazolja, vagy

b) ha a támogatási döntés meghozatalára vagy a folyósítás megkezdésére az adott üzleti év mérleg-fordulópontját követő ötödik hónap utolsó napján vagy azt követően kerül sor, a letétbe helyezés és közzététel megtörténtét a külső szerv a folyósítás megkezdése előtt igazolja.

(16) Ha a külső szerv a (15) bekezdésben meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, az a pénzeszköz összegét jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamattal növelten az Önkormányzat által meghatározott pénzforgalmi számlára visszafizeti.”

2. §

(1) A behajthatatlan követeléssel kapcsolatos eljárásról, valamint a követelés elengedésének eseteiről és módjáról szóló 19/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés k) és l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a következő m) ponttal egészül ki:

„k) ha más önkormányzati rendelet alapján a kötelezettség megtérítése alól a kötelezettet az arra jogosult mentesíti,

l) ha a követelés érvényesítésére jogszabály alapján kötelezett személy hiányában nincs lehetőség, vagy

m) amelyet bíróság előtt érvényesíteni nem lehet.”

(2) A behajthatatlan követeléssel kapcsolatos eljárásról, valamint a követelés elengedésének eseteiről és módjáról szóló 19/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdésében a „4. § a)-h) pontja” szövegrész helyébe a „4. § (1) bekezdés a)-h) és k)-m) pontja” szöveg lép.

3. §

(1) A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 11. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) A (6) bekezdés a) pontja szerinti polgármesteri engedély nélkül ún. díjbekérő számla alapján teljesíthető előleg kifizetés, amennyiben az árubeszerzés vagy szolgáltatás-vásárlás összege a bruttó 200.000,- Ft-ot nem haladja meg.”

(2) A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 39. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A 11. § (6a) bekezdése

a) 2016. január 1-jén vagy azt követően keletkezett jogviszonyok vagy

b) már fennálló jogviszonyból származó, 2016. január 1-jén vagy azt követően realizálódott jogügylet

tekintetében alkalmazandó.”

4. §

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

****

3. NAPIRENDI PONT:

Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése egyes előirányzatainak módosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester: Mivel a napirendi ponthoz sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 18 igen, 1 nem, 1 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

126/2016. (IX. 23.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a város 2016. évi költségvetése egyes előirányzatait a következő részletezés szerint módosítja (adatok EFt-ban):

Kiadási előirányzatok csökkentése

 201070  Parkok, zöldterületek felújítása – 2015-ről áthúzódó  - 500
 201171  Városháza középső szárny felújításának folytatása – 2015-ről áthúzódó  - 9.999
 202047  Radnóti út kikötése 1. sz. főútig  - 4.500
 203032  Energia beszerzéshez kapcsolódó kiadásokra  - 4.357
 210012  Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés  - 4.800
 222024  Stratégiai tervezési keret  - 5.000
 222025  Új rendezési terv elkészítése  - 10.000
 305335  A 2009- es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatás – iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatása  - 9.654
 350101  Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék  - 100.702
   Összesen:  - 149.512

Kiadási előirányzatok növelése

 313005  Városüzemeltetési kiadásokra (szúnyogirtás fedezete)  + 117.912
 305431  Győr Projekt Kft. – működési támogatása  + 17.894
   Összesen:  + 135.806

Bevételi előirányzatok csökkentése

 305217  Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Kft. részére támogatás (egyéb működési)  - 13.706
   Összesen:  - 13.706

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetési előirányzatok 1. pont szerinti változásának a 2016. évi költségvetési rendeleten történő átvezetéséről gondoskodjon.

Felelős: polgármester

Határidő: a 2016. évi költségvetés előirányzatainak a 2016. III. negyedéves módosítása keretében

****

4. NAPIRENDI PONT:

Javaslat alapítványok támogatására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester: Mivel a napirendi ponthoz sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 főre módosult – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

127/2016. (IX. 23.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a 2016. évi polgármesteri keret terhére 500.000 Ft támogatás átadásra kerüljön a „Deák Ferenc Közgazdasági Szakközépiskoláért Alapítvány” (9022 Győr, Bisinger Sétány 32., adószám: 18510126-1-08) részére, a 2016/2017-es tanévben Ulmban rendezendő 52. Nemzetközi Tanirodai Kiállításon való részvétel céljából.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a 2016. évi polgármesteri keret terhére 500.000 Ft támogatás átadásra kerüljön a „Gyermektraumatológiáért Alapítvány” (9012 Győr, Komlóvölgyi u. 3., adószám: 18728206-1-08) részére, a XXIII. Gyermektraumatológiai Vándorgyűlés megszervezésének támogatása céljából.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a 2016. évi polgármesteri keret terhére 40.000 Ft támogatás átadásra kerüljön a „Ménfőcsanaki Óvodáért Alapítvány” (9012 Győr, Horgas u. 21., adószám: 18595570-1-08) részére, az alapítvány honlapjának működési költségeire.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

4. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a polgármestert a fenti támogatásokról szóló pénzügyi megállapodások megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: a megállapodások megkötésének kezdeményezésére: 2016. szeptember 30.

****

5. NAPIRENDI PONT:

Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulásának elfogadására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester: Mivel a napirendi ponthoz sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 főre módosult – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

128/2016. (IX. 23.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése tudomásul veszi az alábbiakban felsorolt tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és a részesedések alakulását.

 Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek megnevezése  Működésükből származó kötelezettségek
2015. dec. 31. (E Ft.)
 Önkormányzat tulajdonában álló részesedések % 2015. dec.31
 Xantus J. Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft.  13 421  100,00
 PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt.  29 158 189  61,12
 Győri Vásár Kft.  28 887  25
 Győri ÉPFU Fuvarozó és Kereskedelmi Zrt.  16 866  11,16
 Nyugat-Pannon regionális Fejlesztési Zrt.  56 254  3,08
 GLOVITA Kesztyű Zrt.  151 605  2,52
 GRÁCIA Kereskedelmi Zrt.  4 345  1,89
 AMFORA Zrt.  17 722  0,9
 MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt.  23 791 404  0,03
 Győr-Gönyű Kikötő Zrt.  282 752  0,03

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

6. NAPIRENDI PONT:

Javaslat az állami vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételére (győri 0839/2, 0839/5 hrsz.)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester: Mivel a napirendi ponthoz sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

129/2016. (IX. 23.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében lévő győri 0839/2 helyrajzi számon felvett 459 m2 területű, valamint a győri 0839/5 helyrajzi számon felvett 841 m2 területű (Gönyű település Kikötő előtti szakasza előtt, ténylegesen Győr közigazgatási területén az 1. számú közlekedési főút mellett elhelyezkedő) kerékpárút megnevezésű külterületi ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.

2. Az ingatlanokat az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott településüzemeltetési feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és továbbra is kerékpárútként, mint helyi közutat kívánja fenntartani és üzemeltetni.

3. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja az ingyenes tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését.

4. Az igényelt ingatlanok nem állnak védettség alatt.

5. Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a győri 0839/2 és 0839/5 helyrajzi számokon felvett külterületi ingatlanok ingyenes tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.

6. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a győri 0839/2 és 0839/5 helyrajzi számokon felvett külterületi ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

7. NAPIRENDI PONT:

Javaslat a győri 13080 hrsz.-ú sporttelep ingyenes önkormányzati Tulajdonba vételére

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Bárány István képviselő: Üdvözli az előterjesztést, elmondja, hogy ez a napirendi pont a Bácsán élők számára rendkívül fontos. Megköszöni a polgármester úrnak az anyag előkészítését, az alternatívák közötti döntés meghozatalát. A kisbácsai sporttelep azon kevés ingatlanok közé tartozik az országban, mely törvénysértő privatizációt követően az állami szervek intézkedésének köszönhetően visszaállamosításra került, majd egy hosszadalmas jogi procedúra következtében állami birtokba került. Ezután az Önkormányzat tulajdonába került, és ahogy a polgármester úr ígérte, megkezdődött a sportcélú önkormányzati tulajdonba kerülés menete. A bácsai – már nem önkormányzati tulajdonban működő – sporttelepen működő Üstökös FC és a Bácsa FC labdarugó klub működtetését és jobb körülmények között történő további sportfejlődését segíti elő ez az önkormányzati tulajdonba vétel. Hangsúlyozza, ahhoz, hogy mindez megvalósult a kisbácsaiak aktív hozzáállása is kellett, akik felhívták a figyelmét az ingatlan visszaigénylésének lehetőségére, és kitartóan részt vettek a bírósági tárgyalásokon, melyeknek sokfordulós eredményeképpen ma ez az ingatlan újra az Önkormányzat tulajdonában kerülhet.

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester: Mivel a napirendi ponthoz sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

130/2016. (IX. 23.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése visszavonja a győri 13080 hrsz.-ú kisbácsai sporttelep önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezéséről szóló 320/2010. (XI. 25.) Kgy. sz. határozatát, valamint az e határozatának módosításáról szóló 100/2011. (IV. 29.) Kgy. sz. határozatát.

2. A Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelésében álló Győr belterületi 13080 helyrajzi számon felvett, kivett sporttelep megnevezésű, 2 ha 2344 m2 alapterületű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.

3. Az ingatlant Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 15. pontjában meghatározott „sport, ifjúsági ügyek”, illetve a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (1) – (2) bekezdésében foglalt feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, és a labdarúgás sportág fejlesztésére tervezi felhasználni.

4. Az Önkormányzat az ingatlant a tulajdonszerzést követő 15 évig elsődlegesen sportcélokra fogja használni.

5. Az Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét is – megtérítését.

6. Az igényelt ingatlan nem áll védettség alatt.

7. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a győri 13080 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.

8. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a győri 13080 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

8. NAPIRENDI PONT:

Javaslat a KKE-WEST Kereskedelmi Kft. Győr, Szauter utcai ingatlanokkal kapcsolatos kártalanítására

(4121/5; 4121/6 és 4121/7 hrsz.)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Dr. Neupor Zsolt képviselő: Az előterjesztés arról szól, hogy értékesítésre került két egymás mellett lévő ingatlan, az egyiket 2006-ban, a másikat 2008-ban ugyanaz a tulajdonosi kör vásárolta meg. Egy ingatlan adás-vétel esetében – ismerve a szerződéses gyakorlatot – az Önkormányzat általában kiszokta kötni azt, hogy szavatossági igénnyel a vevő nem élhet, illetve a szavatossági igénynek is vannak korlátai.

Ezek a szerződések 2006-ban és 2008-ban jöttek létre, ma 2016-ot írunk. Ilyen igényeket általában az Önkormányzat nem szokott elismerni. Sokkal egyszerűbb, és adott esetben a másik félnek kevésbé egyértelmű igényeknél is általában az Önkormányzat perre szokott menni, hiszen közpénzről van szó. Az előterjesztés hiányosságának azt tartja, hogy az előterjesztő nem szól arról, hogy mikor érvényesített szavatossági igényt, hiszen a megállapított összeg valószínűleg egy peren kívül létrejött egyezség eredménye, melyhez az Önkormányzatnak hozzá kellene járulnia. Emellett nem látható, hogy az adott összeg miért ennyi. Itt közpénzről van szó, és az Önkormányzat olyan igényt ismer el, hogy hibásan teljesített egy ingatlan vonatkozásában. Nem mellékelték az anyaghoz az ingatlan adásvételi szerződést. Ezért nem tudja megszavazni az előterjesztést, mert nem látja az anyagban a tényleges szavatossági igényt. Ezen túl csatolni kellett volna az anyaghoz egy jogi szakvéleményt is, melyben leírták volna, hogy miért kell kártalanítást fizetnie az Önkormányzatnak.

Fodor Roland képviselő: Nem feladata, sőt nem is szívesen teszi, hogy megvédje a jelenlegi városvezetést, vagy az előterjesztést, de emlékezteti képviselőtársát, hogy 2006-ban, mikor ez az adásvételi szerződés létrejött, akkor baloldali városvezetés volt, és ha hiba történt az adás-vétel kapcsán, az akkor történt. Ezt az adásvételi szerződést, ezt a tranzakciót dr. Neupor Zsolt képviselőtársa is megszavazta annak idején, így a felelősség őt is terheli. Azok a kifogások, melyeket képviselőtársa jogosan emleget, nem szólnak másról, mint az akkori baloldali vezetés hibájáról, amiket a jelenlegi városvezetés nem próbál meg kijavítani. Megjegyzi, ezek mellett az előterjesztésnek számára is vannak aggályos részei.

Dr. Neupor Zsolt képviselő: Ez az ügy nem jobboldali vagy baloldali városvezetés kérdése. Ha eladásra kerül valami, szavatossági igény merülhet fel a vevővel szemben. Az a kérdés, hogy a vevővel szemben jogos vagy nem jogos szavatossági igény érvényesül-e. Ez az, ami nem derül ki az előterjesztésből, és ez független attól, hogy milyen városvezetés volt éppen.

Dr. Lipovits Szilárd jegyző: Mikor 2006-ban értékesítésre került az ingatlan, úgy gondolták, hogy az egy azonnal beépíthető építési telek lesz. Ez az ingatlan korábban a Laktanya területéhez tartozott. Amikor állami tulajdonból önkormányzati tulajdonba került az ingatlan, az akkori KOMSZOL Kft. rendbe tette az ingatlant és humuszolta. Akkor semmilyen jel nem utalt arra, hogy ott bármilyen szennyeződés maradt volna. Ennek ellenére, amikor értékesítésre került, az építési engedély fellebbezése folytán a környezetvédelmi hatóság megállapította, hogy a talaj szennyezett. Ezt a vevő akkor jogszerűen bejelentette, ekkor elindult egy tárgyalásos folyamat a további teendőkről. Az Önkormányzat a környezetvédelmi hatósági szakvéleményre alapozva még nem tudta megállapítani, hogy milyen mértékű ez a szennyeződés, mekkora kár érhette a vevőt. De az talán nem vitás, ha az Önkormányzat elad egy építési telket, és azon nem tud építkezni a vevő a szennyeződés miatt, akkor ezért az Önkormányzat felelősséggel tartozik. A kezdeti szakvélemények még 2-3 ezer köbméter föld kicseréléséről szóltak, de ezt a mennyiséget a későbbi szakvélemények megcáfolták. Ez egy hosszú folyamat volt, tíz évig tartott, mire figyelő kutakkal megnézték a szennyeződés mentesítés folyamatát. Most jutott olyan állapotba ez az ingatlan, hogy építkezhetnek rajta. Hozzáteszi, megvizsgálták azoknak a számláknak a valóságtartalmát, amiket a vevő benyújtott, hogy mennyit költöttek erre, annak érdekében, hogy építhessenek rá. Ezek a számlák egyébként megtekinthetők. Lehet perben érvényesíteni ezt az igényt, és valószínűleg ez az igény megállná a helyét a bíróságon is, de mivel ez az igény lényegesen kevesebb, mint ami az előzetes kalkulációk alapján várható volt, úgy ítélték meg, hogy ez egy mértéktartó és megalapozott igény a vevő részéről. Így került az előterjesztés a testület elé került.

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester: Mivel a napirendi ponthoz sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 17 igen, 0 nem, 3 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

131/2016. (IX. 23.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul a KKE-WEST Kereskedelmi Kft. (5100 Jászberény, Jászteleki u. 73.) részére 16.543.850,- Ft + ÁFA kártalanítási összeg kifizetéséhez a győri 4121/5, 4121/6 és 4121/7 hrsz.-ú ingatlanok adásvételi szerződés megkötésekor is fennálló talaj- és talajvíz szennyezettsége miatt. A kártalanításra vonatkozó megállapodásban a KKE-WEST Kft.-nek nyilatkoznia kell arról, hogy sem ő, sem pedig jogutódai az Önkormányzat felé további követelést a szennyezettség miatt nem támasztanak.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

****

9. NAPIRENDI PONT:

Javaslat a Győr, Baross G. u. 61-63. szám alatt lévő I. emeleti 33,1 m2 és II. emeleti 62,82 m2 nagyságú irodahelyiségek Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére történő üzemeltetésbe adására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester: Mivel a napirendi ponthoz sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

132/2016. (IX. 23.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a győri 4074/A/16 hrsz.-ú 62,82 m² iroda megnevezésű ingatlan, valamint a 4074/A/12 hrsz.-ú iroda megnevezésű ingatlan 33,1 m² nagyságú része határozatlan időre Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala üzemeltetésébe kerüljön. Ezzel egyidejűleg ezen ingatlanok a GYŐR-SZOL Zrt. üzemeltetéséből kivonásra kerülnek. Az ingatlanok működtetését továbbra is a GYŐR-SZOL Zrt. látja el.

Felelős: jegyző

Határidő: azonnal

****

10. NAPIRENDI PONT:

Javaslat a Győr, Kossuth Lajos u. 70. szám alatt lévő 68,0 m2 nagyságú üzlethelyiség Generációk Háza részére történő üzemeltetésbe adására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester: Mivel a napirendi ponthoz sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

133/2016. (IX. 23.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a győri 7945 hrsz.-ú ingatlanban lévő 68,0 m² nagyságú üzlethelyiség határozatlan időre a Generációk Háza üzemeltetésbe kerüljön. Ezzel egyidejűleg ezen helyiség a GYŐR-SZOL Zrt. üzemeltetéséből kivonásra kerül. Az ingatlan működtetését továbbra is a GYŐR-SZOL Zrt. látja el.

Felelős: jegyző

Határidő: azonnal

****

11. NAPIRENDI PONT:

Javaslat a Gazdasági Működtető Központok élelmezési tevékenységének átcsoportosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester: Mivel a napirendi ponthoz sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

134/2016. (IX. 23.) Kgy. határozat

1./ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kijelöli az I. sz. Gazdasági Működtető Központot a II. sz. Gazdasági Működtető Központnál és a III. sz. Gazdasági Működtető Központnál az étkeztetési feladatok és ezzel összefüggésben az étkeztetés területén dolgozók, valamint e feladatok elvégzéséhez szükséges a 2016. október 31-ei állapotnak megfelelő eszközök tekintetében átvevő intézménynek 2016. november 1. napjával.

2./ A Közgyűlés az irányítói jogkörébe tartozó I. sz. Gazdasági Működtető Központ költségvetési szerv alapító okiratát az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint a bejegyzés napjával módosítja.

3./ A Közgyűlés az I. sz. Gazdasági Működtető Központ módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a 1/A. sz. melléklet szerinti tartalommal a bejegyzés napjával jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

4./ A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a módosított alapító okirat adatainak törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezettetéséről, valamint az alapító okirat módosításával kapcsolatos intézkedések megtételéről, egyben felhatalmazza a polgármestert a törzskönyvi bejegyzéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő hiánypótlások teljesítésére és az egyéb szükséges dokumentumok aláírására és kiadására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, a törzskönyvi nyilvántartás bejegyeztetésének

kezdeményezésére 2016. október 31.

5./ A Közgyűlés az engedélyezett álláshelyeket az I. sz. Gazdasági Működtető Központnál, a II. sz. Gazdasági Működtető Központnál és a III. sz. Gazdasági Működtető Központnál az alábbiak szerint engedélyezi 2016. november 1. napjával.

 intézmény  2016. november 1.
 I. sz. GMK  257,65
 II. sz. GMK  32
 III. sz. GMK  79
 összesen:  368,65

6./ A Közgyűlés az engedélyezett álláshelyek átcsoportosításával kapcsolatos előirányzat-változásokhoz hozzájárul az alábbiak szerint 2016. november 1. napjával.

 megnevezés  II. sz. GMK  III. sz. GMK  I. sz. GMK
 Személyi juttatás  - 6.824 e Ft  - 7.224 e Ft  + 14.048 e Ft
 Munkaadókat terhelő járulékok  - 1.787 e Ft  - 1.922 e Ft  + 3.709 e Ft
 Dologi kiadás  - 248 e Ft  - 102 e Ft  + 350 e Ft
 Összesen.  - 8.859 e Ft  - 9.248 e Ft  + 18.107 e Ft

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

7./ Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy az 5-6. pontban szereplő tételek költségvetésben történő átvezetéséről gondoskodjon.

Felelős: polgármester

Határidő: költségvetési rendelet soron következő módosítása

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

12. NAPIRENDI PONT:

Javaslat a Gazdasági Működtető Központok igazgatói (magasabb vezetői) megbízásának visszavonására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester: Mivel a napirendi ponthoz sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti 1. számú határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

135/2016. (IX. 23.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Módosné Major Katalin a II. számú Gazdasági Működtető Központ igazgatói (magasabb vezetői) kinevezését 2016. szeptember 30-ával visszavonja, és hozzájárul az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménybe való áthelyezéséhez.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti 2. számú határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

A testület nevében megköszöni az intézményvezető asszonyok oktatás érdekében végzett kiváló munkáját.

136/2016. (IX. 23.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Szegediné Bozzay Katalin közalkalmazotti jogviszonyát 2017. május 31. napjával a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 30. § (4) bekezdése alapján felmentéssel megszünteti, és a Kjt. 33. § (3) bekezdése alapján 2017. február 1. napjával mentesíti a munkavégzés alól, tekintettel arra, hogy felmentési ideje 2016. október 1-jével kezdődik.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

(10 perc szünetet rendel el.)

13. NAPIRENDI PONT:

Javaslat a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat időszakos férőhelyszám bővítésére

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

(Megérkezett Borkai Zsolt polgármester úr és átvette az ülés vezetését.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 főre változott – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

137/2016. (IX. 23.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr, Szarvas u. 28-30. sz. alatti telephelyén, 2016. november 1-jétől 2017. április 30-áig 60 férőhelyen időszakos éjjeli menedékhely működtetésével.

2. A Közgyűlés az időszakos férőhelyszám működéséhez a szükséges előirányzatot biztosítja 2016. november 1. napjától.

Ennek érdekében: a 2016. évi költségvetésben az alábbi előirányzat változásokat rendeli el:

Szociális igazgatási (önkormányzati) feladatok kiadásai

Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére – 4.683,- EFt

- Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

bevétel: Önkormányzati támogatás + 4.683,- EFt

kiadás: személyi juttatás + 1.393,- EFt

szociális hoz. adó + 376,- EFt

dologi kiadás: + 2.914,- EFt

Összesen: + 4.683,- EFt

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a 2017. évi költségvetésben az időszakos éjjeli menedékhely működtetésére 9.367,- EFt-ot a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat költségvetésében szerepeltet.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. évi költségvetés készítésének időpontja

4. A Közgyűlés egyetért a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 2016. november 1-jétől 2017. április 30-áig 3 fő szociális segítő, 3 fő szociális mentálhigiénés munkatárs szakmai létszámfejlesztésével. Az intézménynél az engedélyezett álláshelyek száma 2016. november 1-jétől 2017. április 30-ig 75 álláshelyre, 2017. május 1-jétől 69 álláshelyre változik.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

5. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a 2. és 4. pontban felsoroltak Győr Megyei Jogú Város

Önkormányzata költségvetési rendeletébe való beépítésére.

Felelős: polgármester

Határidő: a változásokat követő soros rendelet módosítása

****

14. NAPIRENDI PONT:

Javaslat az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr létszámfejlesztésére

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

138/2016. (IX. 23.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr szakmai létszámának, 2016. október 1. napjától 2019. szeptember 30. napjáig 0,5 fő monitoring szakértő és 0,5 fő projekt asszisztens munkatárssal történő fejlesztésével. Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 448,38-ról 449,38-ra változik 2016. október 1. napjával.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés egyetért az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr szakmai létszámának, 2017. április 1. napjától 2019. szeptember 30. napjáig 1 fő esetmenedzser munkatárssal történő fejlesztésével. Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 449,38-ról 450,38-ra változik 2017. április 1. napjával.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a 1. és 2. pontban felsoroltak Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési rendeletébe való beépítésére.

Felelős: polgármester

Felelős: polgármester

Határidő: az 1. pont tekintetében a változásokat követő soros rendelet módosítása, a 2. pont tekintetében a 2017. évi költségvetési rendelet összeállítása.

****

15. NAPIRENDI PONT:

Javaslat háziorvosi munkakör betöltésére

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

139/2016. (IX. 23.) Kgy. határozat

1. A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a 080096081 kódszámú fogorvosi praxisban (Győr, Hegyalja út 34. szám) 2016. december 1-jétől Dr. Ferencz-Gábor Katalin lássa el a fogorvosi feladatokat a praxisjog megszerzése esetén.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az 1. sz. melléklet szerinti előszerződés megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

16. NAPIRENDI PONT:

Javaslat a „Szívkatéterezés Győr” alapítvány támogatására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

140/2016. (IX. 23.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a 2016. évi költségvetésben szereplő „308131 év közbeni polgármester hatáskörében felhasználható tartalék” jogcím terhére 5 millió Ft támogatás átadásra kerüljön a „Szívkatéterezés Győr” Alapítvány (képviselője: Hajba Ferenc kuratórium elnöke, címe: 9024 Győr, Hold utca 5/a., számlaszám: 12096705-00119885-00100007, adószám: 18982545-1-08) részére, hozzájárulva a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Kardiológiai Osztály szakmai és tudományos munkájának támogatásához.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a fenti támogatásról szóló pénzügyi megállapodás

megkötésére és az elszámolás elvégzésére.

Felelős: polgármester

Határidő: a megállapodás megkötésének kezdeményezésére: 2016. szeptember 30.

az elszámolás elvégzésére a 42/2014. önkormányzati rendelet szerint.

****

17. NAPIRENDI PONT:

Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2017. évi fordulójához történő csatlakozásra

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

141/2016. (IX. 23.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy dönt, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi rendszeréhez, és felhatalmazza a polgármestert a Csatlakozási Nyilatkozat aláírására.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a Bursa Hungarica pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára és az egyéb szükséges intézkedések megtételére, valamint, hogy a végleges pályázati kiírás ismeretében a 2017. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz szükséges önkormányzati önrész fedezetének biztosításáról gondoskodjék.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

18. NAPIRENDI PONT:

Javaslat Győr Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának módosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 20 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

142/2016. (IX. 23.) Kgy. határozat

1./ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 1. sz. melléklet szerint elfogadja Győr Megyei Jogú Város 2016-2020 közötti időszakra vonatkozó Anti-szegregációs Programját.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2./ A Közgyűlés a 2. sz. melléklet szerint elfogadja az Integrált Településfejlesztési Stratégia módosításait.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

19. NAPIRENDI PONT:

Javaslat a „Jedlik Ányos Terv – Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére” című pályázaton való részvétel utólagos jóváhagyására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

143/2016. (IX. 23.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése utólagosan egyetért a „Jedlik Ányos Terv – Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére” című pályázaton való részvétellel, valamint a pályázattal összefüggő felelősséget viseli.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázattal kapcsolatosan a továbbiakban esetlegesen felmerülő dokumentumok aláírására és kiadására, valamint a felmerülő további eljárási cselekmények megtételére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a „Jedlik Ányos Terv – Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére” című pályázat nyertessége esetén a folyósított támogatás összegét kizárólag a pályázatban megjelölt feladatra fordítja.

Felelős: polgármester

Határidő: nyertesség esetén a Pályázati Útmutatóban foglaltak szerint

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

20. NAPIRENDI PONT:

Javaslat „a nemzeti szabadidős – egészség sportpark program” című pályázat benyújtásának utólagos jóváhagyására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Dr. Neupor Zsolt képviselő: Kérdése, hogy hova kerül a futókör, amire pályázott az Önkormányzat?

Borkai Zsolt polgármester: Gyirmótra kerül a futókör. További kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

144/2016. (IX. 23.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése utólagosan egyetért „A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program” című pályázati konstrukción való részvétellel, és ezért a pályázat benyújtásához kapcsolódó, valamint a pályázattal összefüggő felelősséget viseli.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatosan a továbbiakban esetlegesen felmerülő dokumentumok aláírására és kiadására, valamint a felmerülő további eljárási cselekmények megtételére.

3. A Közgyűlés a pályázat nyertessége esetén kötelezettséget vállal arra, hogy a „Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Kérelem Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételre” című pályázat megvalósítása során 1 darab futókör megvalósítására legfeljebb bruttó 9.000.000 Ft saját forrást biztosít a 2016. évi költségvetés 5. mellékletében szereplő „Pályázati önerőkeret” kiadási jogcím előirányzata terhére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

21. NAPIRENDI PONT:

Javaslat nemzetközi sportesemény lebonyolításával összefüggő intézkedések megtételére

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

145/2016. (IX. 23.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az U18-as Atlétika Európa-bajnokság megrendezésével kapcsolatos egyeztetések lefolytatására, a megrendezéssel összefüggő valamennyi dokumentum aláírására és szükséges nyilatkozat megtételére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

22. NAPIRENDI PONT:

TÁJÉKOZTATÓ A BIZOTTSÁGOK ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT HATÁROZATAIRÓL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 19 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

146/2016. (IX. 23.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a bizottságok által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

23. NAPIRENDI PONT:

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT HATÁROZATOKRÓL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 18 igen, 0 nem, 3 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

147/2016. (IX. 23.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a polgármester által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

24. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A 2019. ÉVI U21-ES LABDARUGÓ EURÓPA-BAJNOKSÁG LEBONYOLÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ INTÉZKEDÉSEK MEGTÉTELÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

148/2016. (IX. 23.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a 2019. évi U21-es Labdarúgó Európa-bajnokság sikeres magyar pályázata esetén Győr városa is az Európa-bajnokság helyszínéül szolgáljon, ezért felhatalmazza a polgármestert az 1. számú melléklet szerinti megállapodás hivatalos angol nyelvű változatának és magyar nyelvű fordításának aláírására, valamint az esetlegesen továbbiakban szükséges valamennyi nyilatkozat megadására, dokumentum aláírására és cselekmény megtételére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

25. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT nyilatkozatok elfogadására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 20 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

149/2016. (IX. 23.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2024. évi XXXIII. Olimpiai Játékok, valamint a XVII. Paralimpiai Játékok Budapesten történő megrendezése iránti pályázat teljesítéséhez az 1. sz. mellékletben, a garancialevélben, valamint a 2. számú mellékletben, a Helyszínhasználati Garanciában, és annak 1. számú Tiszta Helyszín Függelékében rögzített hiteles angol és a fordított magyar nyelvű nyilatkozat megtételére, dokumentumok aláírására, valamint az esetlegesen továbbiakban szükséges valamennyi nyilatkozat megadására, dokumentum aláírására és cselekmény megtételére felhatalmazza a polgármestert.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés a 2024. évi XXXIII. Olimpiai Játékok, valamint a XVII. Paralimpiai Játékok Budapesten történő megrendezése iránti pályázat teljesítéséhez a 3. számú mellékletben, a Helyszínhasználati Garanciában, és annak 1. számú Tiszta Helyszín Függelékében rögzített hiteles angol és a fordított magyar nyelvű nyilatkozat aláírásához hozzájárul, és az esetlegesen továbbiakban szükséges valamennyi nyilatkozat megadására, dokumentum aláírására és cselekmény megtételére felhatalmazza a társaság ügyvezetőjét.

Felelős: polgármester, ügyvezető

Határidő: azonnal

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

26. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT pénzeszköz átadására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

150/2016. (IX. 23.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy dönt, hogy a Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelség (9022 Győr, Széchenyi tér 8-9., Adószám: 18985445-1-08, Bankszla.:1101208-18985445-36000001 CIB Bank, képviseli: Sárai-Szabó Tamás, perjel) részére történő pénzeszközátadás keretében 6 millió Ft-tal támogatja a győri bencés templom harangfelújítását a 2016. évi költségvetés „305355 Egyházak egyedi támogatása” kiadási jogcíme terhére.

2. A Közgyűlés az 1./ pont szerinti pénzeszköz-átadással összefüggésben a „203069 Közterület rendezés (parkok felújítására, köztéri szobor elhelyezés, díszkivilágítás) kiadási jogcímről 6 millió Ft átcsoportosítását rendeli el a „305355 Egyházak egyedi támogatása” kiadási jogcímre.

Felelős: polgármester

Határidő: a pénzeszköz átadási megállapodás megkötésének kezdeményezésére: 2016. október 10.

a 2016. évi költségvetési rendelet módosítására: a rendelet III. negyedéves módosítása keretében

****

27. NAPIRENDI PONT:

Javaslat a Győr Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának visszahívására és új felügyelő bizottsági tag megválasztására, ezzel összefüggésben az Alapító Okirat módosításának jóváhagyására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslat 1. pontját, Horváth Balázs felügyelő bizottsági tag visszahívásáról. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta.

Szavazásra bocsátja a határozati javaslat 2. pontját, Fodor Roland felügyelő bizottsági tag megválasztásáról. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 20 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta.

Szavazásra bocsátja a határozati javaslat 3-4-5. pontját, a Győr Projekt Kft. alapító okiratának módosításáról, jóváhagyásáról, egységes szerkezetbe foglalásáról. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta.

151/2016. (IX. 23.) Kgy. határozat

1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságában betöltött tisztségéből Horváth Balázs (anyja neve: Marsi Ibolya) 9028 Győr, Jereváni u. 24. IV/4. sz. alatti lakost – eddig végzett munkáját megköszönve – 2016. szeptember 23. napjával visszahívja.

2.) A Közgyűlés a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságába, 2016. szeptember 23. napjától 2018. január 31. napjáig, Fodor Roland Alexander (anyja neve: Jones Judit) 9025 Győr, Semmelweis u. 13. I/6. sz. alatti lakost megválasztja.

A felügyelőbizottsági tag tevékenységét az Önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok igazgatóságának és felügyelő bizottságainak tiszteletdíja megállapításáról szóló 220/2008. (VI. 12.) Kgy. határozatban rögzített tiszteletdíj mellett végzi.

3.) A Közgyűlés a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okirata 7. pontjának 7.4. alpontját az alábbiak szerint módosítja:

„7.4. Felügyelőbizottság

A társaságnál felügyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak megbízatása 2013. február 1. napjától 2018. január 31. napjáig szól.

A felügyelőbizottság elnöke:

Borsi Róbert

Anyja születési neve: Szabó Mária Magdolna

Lakcím: 9024 Győr, Ikva u. 58. VII/19.

Jogviszony kezdete: 2013. február 1.

Jogviszony vége: 2018. január 31.

A felügyelőbizottság tagjai:

Takács Tímea

Anyja születési neve: Madarász Erzsébet

Lakcím: 9021 Győr, Győri út 69.

Jogviszony kezdete: 2013. február 1.

Jogviszony vége: 2018. január 31.

Fodor Roland Alexander

Anyja születési neve: Jones Judit

Lakcím: 9025 Győr, Semmelweis u. 13. I/6.

Jogviszony kezdete: 2016. szeptember 23.

Jogviszony vége: 2018. január 31.”

4.) A Közgyűlés a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjainak változását érintő módosításokat tartalmazó, 1. sz. melléklet szerinti, egységes szerkezetű Alapító Okiratot jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

5.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására és az ehhez kapcsolódó valamennyi eljárási cselekmény – beleértve az esetleges hiánypótlások teljesítését is – megtételére.

A Közgyűlés felkéri a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy az Alapító Okirat módosításának cégbírósági bejegyzéséről gondoskodjon.

Felelős: polgármester, továbbá a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője

Határidő: 2016. október 23.

****

Borkai Zsolt, polgármester: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 46. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerint a Közgyűlésnek zárt ülést kell tartania – többek között – önkormányzati hatósági ügyek és az érintett kérésére vezetői megbízás tárgyalásakor.

Az ismertetett rendelkezésre tekintettel a „Javaslat személyi kérdésben való döntés meghozatalára”, valamint a „Javaslat önkormányzati hatósági ügyben hozott határozatok elleni fellebbezések elbírálására” című előterjesztések tárgyalására zárt ülést rendel el.

Felkéri a vendégeket az ülésterem elhagyására!

(A zárt ülés jegyzőkönyve mellékletként csatolva található.)

A ZÁRT ÜLÉST KÖVETŐEN:

A Közgyűlés14:52 órakor nyílt üléssel folytatja munkáját.

Borkai Zsolt, polgármester: Ismerteti a zárt ülésen személyi kérdésben hozott határozatot.

A Közgyűlés a Győri Művészeti és Fesztiválközpont igazgatója, Serfőző Istvánné közalkalmazotti jogviszonyát 2016. december 30. napjával, közös megegyezéssel megszünteti az érintett kérelme alapján.

A Közgyűlés köszönetét fejezi ki Serfőző Istvánné igazgató asszonynak Győr kulturális életében a közművelődés szolgálatában kifejtett színvonalas és eredményes munkájáért.

****

Borkai Zsolt polgármester: Kérdezi képviselőtársait, hogy kíván-e valaki kérdést, illetve bejelentést tenni?

Tájékoztatja képviselőtársait, hogy a következő közgyűlésre 2016. október 19-én 10:00 órai kezdettel kerül sor.

Köszöni a képviselők munkáját, az érdeklődők figyelmét, ezzel a Közgyűlést 14:53 órakor bezárja.

k. m. f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Jegyzőkönyvek | A közvetlen link.