9/2016. (X. 19.) Kgy jegyzőkönyv

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

K Ö Z G Y Ű L É S E

9/2016. (X. 19.)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2016. október 19-én 10.00 órára összehívott és 10:04 órakor megkezdett ülésén.

Jelen vannak:

Borkai Zsolt polgármester,

Fekete Dávid alpolgármester,

Radnóti Ákos alpolgármester,

Borsi Róbert, Diligens Tibor, Fodor Roland, Gancz Tamás, Glázer Tímea, Hajszán Gyula, Juhász István, Kalmár Ákos, Kovács Tamás, Dr. Neupor Zsolt, Pollreisz Balázs, Rózsavölgyi László, Dr. Sik Sándor, Szabó Jenő, Szeles Szabolcs, Takács Krisztián, Takács Tímea, Varga Márk

Távolmaradását előzetesen jelezte: Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester, Dr. Dézsi Csaba András képviselő

Távolmaradását előzetesen nem jelezte: Bárány István képviselő

Jelen vannak továbbá:

Dr. Lipovits Szilárd jegyző,

Dr. Csörgits Lajos aljegyző,

Nagy Tamás, a Gazdálkodási Főosztály vezetője,

Füke Péter, a Településfejlesztési Főosztály vezetője,

Révi Zsolt városi főépítész,

Páternoszter Piroska, a Humánpolitikai Főosztály vezetője,

Dr. Domanyik Eszter, a Városmarketing és Programszervezési Főosztály vezetője,

Szombati-Serfőző Eszter, a Kulturális és Sport Főosztály vezetője,

Ambrus Zoltán, az Építéshatósági Osztály munkatársa,

Dr. Horváth Tamás, az Igazgatási Osztály vezetője,

Szabóné Vörös Ágnes, a Népjóléti Osztály vezetője,

Mező Tímea, az Adóügyi Osztály vezetője,

Hermann-né Gesztrich Nikoletta, a Kulturális Osztály vezetője,

Bodorné Mózes Ágota, az Oktatási Osztály vezetője,

Dr. Luksics Balázs, a Vagyongazdálkodási Osztály vezetője,

Reider Ernő, a Házüzemeltetési Osztály vezetője,

Benkovics Éva, a Munkaügyi Osztály munkatársa,

Dr. Németh Zsófia, a Jogi és Önkormányzati Osztály vezetője,

Varga Zoltán Ákos, az Ellenőrzési Osztály vezetője,

Bolla Péter polgármesteri biztos,

Sági Géza, a GYŐR-SZOL Zrt. elnök-vezérigazgatója,

Fábián János, ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. Gázhálózat Üzemeltetési Igazgatóság gázüzem vezetője,

Pádár Sándor, E.ON Észak-Dunántúli ÁRAMHÁLÓZATI Zrt. győri áramhálózati üzemvezetője,

Truka István, a GYMJV Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr vezetője,

Sárkány Péter, a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. ügyvezetője,

Dr. Dőry Tibor, a MOBILIS Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője

a sajtó munkatársai, valamint

mintegy 5 fő érdeklődő állampolgár.

Borkai Zsolt polgármester: Köszönti a Közgyűlés résztvevőit, az érdeklődő állampolgárokat.

Kéri, hogy a képviselők a létszám megállapítása érdekében gombnyomással jelezzék jelenlétüket. Megállapítja, hogy az ülésen 20 képviselő – a megválasztott képviselők több mint fele – jelent meg, tehát a testület határozatképes. Távolmaradását előzetesen dr. Somogyi Tivadar alpolgármester és dr. Dézsi Csaba András képviselő jelezte.

Az ülést megnyitja.

****

Borkai Zsolt polgármester: A mai ülésen napirend előtt szeretné köszönteni Kiss János Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas balettművészt, balettigazgatót, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagját intézményvezetői kinevezésének 25. évfordulója alkalmából.

Kiss János 1979-ben a Győri Balett alapító tagjaként került Győrbe és 1991 óta vezeti a társulatot igazgatóként. Kiss János teljesítménye táncművészként, tanárként és intézményvezetőként egyaránt meghatározó és példaértékű városunk kulturális életében. Munkásságát Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése több alkalommal is elismerte, 1992-ben Szent László Érem díjat, 1999-ben Pro Urbe Győr díjat, míg 2005-ben Díszpolgári címet adományozott számára.

A mai napon 25 éves intézményvezetői munkáját szeretné megköszönni. Megkéri Fekete Dávid alpolgármester urat, szíveskedjék ismertetni az átadásra kerülő oklevél szövegét.

Fekete Dávid alpolgármester: Győr Megyei Jogú Város Polgármestere emléklapot adományoz Kiss János igazgató úr részére a Győri Balett élén 25 éve végzett magas színvonalú művészeti munkájáért. Az elismeréshez a testület nevében gratulál!

Kiss János, a Győri Balett igazgatója: Szeretné megköszönni a polgármester úrnak és a Közgyűlésnek a bizalmat, az elmúlt 32 évet, úgy érzi, tette dolgát és becsülettel és tisztességgel vezette a Győri Balett társulatát. A társulat nevében is megköszöni a város által nyújtott támogatásokat.

Borkai Zsolt polgármester: A mai ülés tervezett napirendjét a kiküldött meghívó tartalmazza.

Kéri, hogy, akinek a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétele vagy más javaslata van, jelezze! Kéri, hogy aki a javasolt napirendi pontokkal és azok sorrendjével egyetért, szavazzon!

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igenlő, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a napirendet elfogadta,

156/2016. (X. 19.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az alábbiak szerint fogadja el a 2016. október 19-i ülésének napirendjét:

1. Tájékoztató az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. 2016. évi megvalósult és tervezett gázelosztó vezeték felújítási és fejlesztési tevékenységéről, valamint a 2017. évi terveiről

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

2. Tájékoztató az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Győri Áramhálózati Üzemének működéséről, 2016. évi tevékenységéről Győr városára kiterjedően

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

3. Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására

Előterjesztő: Révi Zsolt városi főépítész

4. Tájékoztató az önkormányzati beruházások jelenlegi helyzetéről

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

5. Javaslat egyes pénzügyi tárgyú rendeletek módosítására és tájékoztató Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése 2016. I. féléves végrehajtásárólElőterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

6. Javaslat alapítvány támogatására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

7. Javaslat az Önkormányzatnak a MOBILIS Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban meglévő társasági részesedésének részbeni értékesítésére, tisztségviselőinek megválasztására és mindezekkel összefüggésben az Alapító Okirat hatályon kívül helyezésére és a helyébe lépő Társasági Szerződés elfogadására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

8. Javaslat a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

9. Javaslat győri társasházi lakások értékesítésére (2672/52/A/12; 2672/52/A/162; 4318/6/A/28; 4778/71/A/2; 7306/A/1 hrsz.)

Előterjesztő: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

10. Javaslat győri társasházi lakás vételárának módosítására (279/11/A/44 hrsz.)

Előterjesztő: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

11. Javaslat a győri 7083 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjog rendezésére

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

12. Javaslat a Győr, Liszt Ferenc u. 20. sz. alatti ingatlan üzemeltetésének rendezésére

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

13. Javaslat a Győri Filharmonikus Zenekar számára koncert rendezési költségeként előleg kifizetéséhez hozzájárulás megadására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

14. Javaslat a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

15. Javaslat Győr Megyei Jogú Város 2017. évi élősport támogatási rendszerének meghatározására és a pályázati kiírás elfogadására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

16. Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

17. Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

ZÁRT ÜLÉS

18. Javaslat önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat elleni fellebbezés elbírálására

Előterjesztő: Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

1. NAPIRENDI PONT:

tájékoztató az égáz-dégáz földgázelosztó zrt. 2016. évi megvalósult és tervezett gázelosztó vezeték felújítási és fejlesztési tevékenységéről, valamint a 2017. évi terveiról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Fábián János, ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. Gázhálózat Üzemeltetési Igazgatóság gázüzem vezetője:

Az utóbbi időszakban ez az első év a társaság életében, amikor jelentősebb összegeket tudtak fordítani a gázelosztó vezetékek rekonstrukcióira. Így Győrben a korábbi évekhez képest jelentősebb rekonstrukciókat tudtak tervezni és végrehajtani, ami egybevágott azzal a ténnyel, hogy jelentős út és egyéb közműfejlesztések is zajlottak a városban. Úgy gondolja, ezeket a munkálatokat sikerült úgy összehangolni, hogy a legfontosabb munkákat sikeresen elvégezték az útfelújítások előtt. Gondol itt a Bercsényi liget területére, illetve a Bécsi kapu térre. A munkálatok folytatódnak a Bácsai úton. A 2017-es évre közös projektek nincsenek tervben az Önkormányzattal, de természetesen nyitottak minden olyan feladatra, amely az útfelújítások során szóba jöhet. Az EYOF 2017 kapcsán elmondja, hogy a rendezvény időszaka alatt igyekszenek úgy alakítani a munkákat, hogy akkor lehetőleg sehol ne kelljen munkálatban kezdeni, a környéken pedig egyáltalán ne végezzenek ilyen jellegű rekonstrukciós munkálatokat.

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

157/2016. (X. 19.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. 2016. évi megvalósult és tervezett gázelosztó vezeték felújítási és fejlesztési tevékenységéről, valamint a 2017. évi terveiről szóló tájékoztatót elfogadja.

****

2. NAPIRENDI PONT:

Tájékoztaó az e.on Észak-dunántúli Áramhálózati zrt. győri áramhálózati üzemének működéséről, 2016. évi tevékenységéről győr városára kiterjedően

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Pádár Sándor, az E.ON Észak-Dunántúli ÁRAMHÁLÓZATI Zrt. győri áramhálózati üzem vezetője:

Az idei évben megalakult a Győri Áramhálózati üzem, összevonásra kerültek a létesítési, az üzemeltetési-végrehajtói és az üzemeltetési-megrendelői szerepkörök. Az új üzem Győr-Moson-Sopron megyénél egy kicsit nagyobb területen felelős a 120 kW-os, 20 kW-os, 10 kW-os, 0,4 kV-os hálózat üzemeltetéséért, üzemzavar elhárításáért, fejlesztéséért és a közvilágítás – tulajdonukban lévő részének – üzemeltetéséért. Így az üzem a felelőse annak, hogy a területen élő kétszázötvenezer fogyasztó villamosenergia-ellátása megfelelő és biztosított legyen. Ezen belül is Győr városában, ahol 75-80 ezer fogyasztót látnak el villamos energiával, köztük kiemelt nagy fogyasztókat is. Reméli, hogy ez az összevont szervezet, ami megalakult, és ebben az évben már így működik, meg tud felelni annak az elvárásnak, hogy az ügyfelek felé rugalmasabbak tudnak lenni. Úgy gondolja, jó kapcsolatot sikerült kialakítani a Településfejlesztési Főosztállyal, az Útkezelő Szervezettel, és a szervezet törekszik arra is, hogy a képviselőket az üzemeltető kollegák személyesen is megkeressék, így segítve a felmerülő lakossági és önkormányzati problémák megoldását.

A beszámolóban három dolgot emeltek ki, egyrészt a beruházásokat, másrészt a közvilágítást és a gallyazást. Ezek talán a legfontosabbak a működésük kapcsán.

A beruházások tekintetében Győr városára vonatkozóan 700 millió forintos beruházásról van szó, mellyel a hálózatot fejlesztik. Ezen felül jönnek még a karbantartási és egyéb tevékenységek költségei. A beruházások nagy része az itt futó és az EYOF-hoz kapcsolódó egyéb beruházások lekövetését szolgálja, az ezzel kapcsolatos létesítmények villamosenergia- ellátását, illetve a kapcsolódó útépítéseknél a vezetékrekonstrukciókat. Ebben törekszenek a rugalmasságra, hogy a rövid határidők tarthatók legyenek.

A közvilágítás tekintetében tavaly elkészült a város közvilágításának felmérése, a tulajdonosi viszonyok tisztázásra kerültek, és így tovább dolgoznak azon, hogy közvilágítás-szolgáltatás folytonossága is biztosított legyen. Ebben együttműködnek a VILL-KORR Hungária Kft.-vel is, amely a cég aktív javítását látja el.

A gallyazás kapcsán kiemeli, hogy szeptember 1-jétől közbeszerzés keretében választotta ki az E.ON Zrt. az ezen a területen is működő gallyazó vállalkozót. A város területén minél rövidebb időn belül igyekeznek kialakítani egy háromoldalú együttműködést az Útkezelő Szervezettel, a GYŐR-SZOL ZRt. és a vállalkozó bevonásával. Reméli, hogy így a lakosság, és a város igényeit is figyelembe tudják venni a műszaki igények teljesítése mellett. Megvizsgálják annak a kérésnek a lehetőségét is, hogy Győr város egy kézben szeretné tartani a területen lévő gallyazás elvégezését, ami kiterjedne az E.ON hálózatának biztonsági övezetére is. Ebben az ügyben is tárgyalások zajlanak arra vonatkozóan, miképp lehetne ezt egy szerződés keretében rendezni.

Elkészült a városra vonatkozóan a 10 és 20 kV-os földkábeles hálózatnak a középtávú stratégiai terve. Ez alapján a közeljövőben 500 millió forintos beruházást terveznek fordítani a középfeszültségű kábelhálózat korszerűsítésére, illetve új kábelhálózatok létesítésére és a nagyobb kapcsoló berendezések átépítésére. Reméli, hogy ezzel tovább növelhető a szolgáltatás-folytonosság.

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

158/2016. (X. 19.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Győri Áramhálózati Üzemnek működéséről, 2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.

****

3. NAPIRENDI PONT:

Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Révi Zsolt városi főépítész: Az előterjesztésben szereplő szabályozási tervmódosítások közül az SZTM-2016-043 számú módosítást – az időközben felvetődött kérdések vizsgálata érdekében – visszavonja. Az anyagban szereplő többi tervmódosítást az Állami Főépítész úr és az érdekeltek írásban jóváhagyták és a Közgyűlés elé történő terjesztés ellen kifogást nem emeltek. Ennek ismeretében a kéri a Közgyűlést, hogy támogassa az előterjesztést.

Fodor Roland képviselő: Nem ért egyet az előterjesztésben az egyik övezeti átsorolással a pinnyédi telkeket illetően. Az itt lévő telkeket kertvárosi övezetből sorolnák át kisvárosi lakóövezetté, ami megnövelné a megengedhető lakásszámot az érintett területen. Úgy gondolja, aki Pinnyédre költözött, pont a kertvárosias környezet miatt tette ezt. Nem látja indokoltnak azt, hogy városias övezetté fejlesszék ezt a városrészt. Az előterjesztésben az áll, hogy „az utca kétoldali beépítése már megindult hat lakásos társasházakkal”.

Kérdése, hogy ha ez jelenleg még egy kertvárosi lakóövezet, akkor hogyan történhetett az meg, hogy a különböző tervtanácsokon, hatósági eljárásokon átment egy olyan terv, ami hatlakásos társasház építését engedélyezte? Ha van elfogadott GYÉSZ, akkor annak rendelkezéseit miért nem tartatják be?

Borkai Zsolt polgármester: A város fejlődik és amikor ilyen jellegű változások mennek végbe, azt igyekeznek a rendezési terven is átvezetni.

Révi Zsolt városi főépítész: A város fejlődik, és ez úgy gondolja, jó. Az, hogy a pinnyédi városrészbe hogyan kerültek társasházak, régen jóváhagyott rendezési tervek, városfejlesztési elképzelések következménye. Ezen túl egyetért Fodor Roland képviselő úrral abban, hogy Pinnyédet a városvezetés sem szeretné társasházakkal teleépíteni. Jelentős különbség azonban az, ha családiházas területen vagy kistelkeken húznak fel társasházakat, mintha teljesen tiszta, most beépülő területen, ahol nagy telken történik mindez. Ezzel együtt itt az a helyzet, hogy elindult egy szabályos beépítés nagy, több mint 2000 nm-es telkeken, ahol hat rendeltetési egység épült. Kialakult egy olyan helyzet, ahol négy lakás, plusz két lakás méretű rendeltetési egységgel – egyébként településképileg teljesen rendezett módon – épültek társasházak, sok zöldfelület biztosításával. Alul az irodákat elkezdték lakásként használni. Úgy ítélték meg, hogy nincs értelme úgy tenni, mintha erről nem tudna a hivatal, a további beépítést azonban már nem lehet visszafogni az azonos jogok és lehetőségek elve okán. Így olyan kisvárosi övezetbe sorolták át ezt a területet a kertvárosiból, ahol nem lehet több, mint hat lakás. De ezt kizárólag erre az esetre alkalmazzák, mert itt a kialakult helyzet jogkövetését végre kellett hajtani. Ettől függetlenül nem cél az, hogy a kertvárosi övezetekben elszaporodjanak a társasházak. Ez egyedi eset és a kialakult helyzet rendezése miatt alakult így.

Szeles Szabolcs képviselő: Itt valóban egy olyan területről van szó, ami egy új fejlesztési terület volt, magánfejlesztésből valósult meg. Valóban egy kialakul helyzetet kellett kezelni, hiszen az irodákat lakásként használták a területen.

Dr. Lipovits Szilárd jegyző: A rendezési terv eddig is tartalmazta a hat rendeltetési egységet, 4 lakás és 2 egység elosztással, amit korábban az építési hatóság másodfoka úgy értelmezett, hogy a 2 egyéb rendeltetési egység lehet lakás is. Elvileg így hat lakás épülhetett. Ezt a gyakorlatot később a bíróság megváltoztatta azzal, hogy megállapította, a plusz kettő egység bármi lehet, csak lakás nem. Ezek a házak eredetileg hatlakásos társasháznak épültek, a jelenlegi állapot is így alakult ki. Ha már egy jogértelmezési vita kapcsán volt lehetőség hat lakásos társasházat építeni ezen a területen lévő egyes telkeken, akkor nem akarják megvonni más telkektől sem ezt a lehetőséget.

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 15 igen, 0 nem, 6 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

159/2016. (X. 19.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja Győr Településszerkezeti Tervének módosítását a

TSZTM 2015-106, TSZTM 2015-108, TSZTM 2016-023

tervlap szerint.

Felelős: városi főépítész

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a városi főépítészt a jóváhagyott módosítások átvezetésére Győr Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Győr Építési Szabályzata című dokumentumokban, valamint a módosított dokumentumok megküldésére az egyeztetésében részt vett államigazgatási, érdek-képviseleti szerveknek és civil szervezeteknek.

Felelős: városi főépítész

Határidő: 2016. november 30.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

Borkai Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti rendelettervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 15 igen, 0 nem, 6 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének

23/2016. (X. 19.) rendelete

a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. Rendelet módosításáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A GYÉSZ kiegészül az alábbi 27/B. §-sal:

A „T”-vel jelölt paraméterek esetében a GYÉSZ 20. §-ban meghatározott illeszkedés szabályai az irányadóak. Az érintett ingatlan esetében az illeszkedésről településképi véleményezési eljárás keretében születik döntés.

2. §

(1) A GYÉSZ 103. §-a kiegészül a 04764 övezeti sorszám előírásaival:

 04764  A szabályozási terven szereplő építési helyeken belül külön jelölt területen meghatározott építménymagasság és maximális szintszám az övezeti paramétersorban előírtaktól eltérően is engedélyezhető. Az épület ezen részén az építménymagasság maximum 10,5 m, a megengedett maximális szintszám 4 szint.

(2) A GYÉSZ 103. §-a kiegészül a 02203, 02359, 02460, 02537 övezeti sorszám előírásaival:

 02203  A területeken csak településrendezési szerződés (TRSZ) megléte esetén indítható a fejlesztés.
 02359  Az övezetben legfeljebb 6 db lakást magába foglaló lakóépület építhető.
 02460  Az övezetben legfeljebb 6 db lakást magába foglaló lakóépület építhető.
 02537  A területeken csak településrendezési szerződés (TRSZ) megléte esetén indítható a fejlesztés.

(3) A GYÉSZ 103. § 01029, 01846 övezeti sorszáma az alábbiak szerint módosul:

 01029  A tömbön belül 1 db torony építhető – önálló épületként is – legfeljebb 10×10 m-es alapterülettel és legfeljebb 30 m-es magassággal.
 01846  Az övezeten belül a közlekedő területek (utak és vasutak) a telekméretre tekintet nélkül önálló telekként kialakíthatóak. A SZT-n be nem építhető területként jelölt övezeten belüli úthálózat alkotta tömbökön belül az iparvágány hálózat önálló telekként való lejegyzése esetén az előírt legkisebb telekméretnél kisebb visszamaradó telkek is kialakulhatnak.
 
 
A parkolást a telken kívül, az övezeten belül kialakított parkolók területén is
lehet biztosítani.
Az övezetben a környező telephelyek biztonságos megközelítését biztosító
portaépület a jelölt építési helyen kívül és a telek be nem építhető részén is
elhelyezhető. A kapu, sorompós beléptető, előtető pedig a közforgalom céljára jelölt út fölé is benyúlhat. A közforgalom céljára jelölt út szabad űrszelvénye min.: 4,5 m. Létesítmény csak a közlekedéshálózati elemek helybiztosítását tisztázó településrendezési szerződés megléte esetén létesíthető.
A kialakult beépítettséghez képest minden építési telek beépítettsége plusz 500 m2-es bruttó beépíthető területtel bővíthető.

3. §

(1) A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 1. mellékletét képező SZTM 2016-012, SZTM 2016-019, SZTM 2016-048 tervszámú szabályozási tervlapjai szerint.

(2) A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 2. mellékletét képező, SZTM 2015-106, SZTM 2015-108, SZTM 2016-023 tervszámú szabályozási tervlapjai szerint.

4. §

(1) Jelen rendelet 2016. november 3. napján lép hatályba a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel.

(2) A rendelet 2. § (2) bekezdése és a 3. § (2) bekezdése 2016. november 18. napján lép hatályba.

5. §

A rendelet 2. § (3) bekezdésének a 01846 övezeti sorszám alatt lévő rendelkezései a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazhatóak, ha az az ügyfél számára kedvezőbb.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

dr. Lipovits Szilárd

s.k.jegyző

(A rendelet melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

4. NAPIRENDI PONT:

Tájékoztató az önkormányzati beruházások jelenlegi helyzetéről

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Juhász István képviselő: Korábban is érdeklődött afelől, hogy az EYOF 2017 kapcsán felmerülő beruházások milyen fázisban vannak, mennyibe fog ez a rendezvény kerülni a városnak. Az anyag erre a kérdésre nagyjából választ ad, azt azonban nem érti, miért maradtak ki az anyagból bizonyos beruházások, gondol itt a Bécsi kapu térre, a Bem térre. Az sem derül ki belőle, milyen szempontok alapján állították össze, erre is szeretne választ kapni.

Glázer Tímea képviselő: Kérdését a Tihanyi Árpád úti orvosi rendelő kapcsán, lakossági megkeresés miatt fogalmazza meg. 2016 áprilisában a város benyújtotta a pályázatát a rendelő felújítására, döntés azonban még nem született ez ügyben. Kérdése, mikorra várható a döntés, ugyanis a rendelőből a gyermekorvos, a fogászat és a felnőtt háziorvos rendelés elköltözött a Zrínyi utcába. Emiatt az ott élők – főleg az idősek – elég nehezen jutnak el a rendelőbe. Kérdése, mikor kezdődik el a felújítás, lesz-e nyertes pályázat?

Kéri a polgármester urat, ha lehetséges tájékoztassák a lakosságot a rendelő kapcsán várható helyzetről!

Dr. Neupor Zsolt képviselő: A megyei jogú városok közül szinte mindegyiknek van a „Modern Városok Program” keretében megállapodása a Kormánnyal. Aki rendelkezik ezzel a megállapodással, az előleget tud lehívni a tervezett projektek megvalósításához. Kérdése, hogy Győrnek mikor lesz aláírt megállapodása a Kormánnyal?

Füke Péter, a Településfejlesztési Főosztály vezetője: A Bécsi kapu tér és a Bem tér felújítása az Útkezelő Szervezet beruházásában készül és a szervezet benyújtotta az előterjesztéshez szükséges dokumentumokat az elkészült és a folyamatban lévő projektekről. Az anyag előkészítésekor a Bem tér felújítása még el sem kezdődött, így nem került bele az anyagba. A Bécsi kapu téren pedig közmű-rekonstrukciók folynak jelenleg is, így a tényleges kivitelezés, ami az Útkezelő Szervezet beruházásában készülne, csak most kezdődik el.

Borkai Zsolt polgármester: A Bécsi kapu téren valóban a közművek felújítása zajlik, ezzel kapcsolatban azt kérte az Útkezelő Szervezet vezetőjétől, hogy az EYOF 2017 közelgő időpontja miatt a térre most csak ideiglenes burkolatot helyezzenek el a szakemberek. Ezt követően kaphat végleges térkövet a tér.

Prédl Antal, az Útkezelő Szervezet vezetője: A Bécsi kapu tér kapcsán arról tájékoztatja a testületet, hogy ez a beruházás ebben az évben csak közmű-rekonstrukciókkal tudott megkezdődni. Emiatt ez a beruházás biztos áthúzódik a jövő évre, sőt talán 2018. elejére is. Így nagyon nehéz meghatározni a befejezés pontos dátumát, hiszen a közmű-felújítással egy időben régészeti feltárás is zajlik a területen. Emiatt a beszámolóba sem került bele ez a projekt, hiszen a pontos költségösszeg egyelőre nem látható.

A Bem tér parkolóinak kialakítása kapcsán elmondja, ez a projekt a fenntartási keret terhére készülő beruházás, hozzáteszi, az előkészítés időszakában még nem volt látható, hogy ez a pénzügyi lehetőségek alapján az idei évben realizálódhat.

Fekete Dávid alpolgármester: A Bécsi kapu tér felújítása kapcsán elmondható, a beruházás során nem csak a tér újul meg, hanem azzal együtt a Káptalandombi feljáró a Püspökvár autóbehajtójáig, a Sarkantyú köz, a Sarló köz, illetve a Szabad sajtó utcának a kis Baross út és a Bécsi kapu tér közötti szakasza is. Emellett felújításra kerül az Aradi vértanúk útja, a Virágpiac és Bécsi kapu tér között. Az is látható, hogy ezek a kis közök már megszépültek, új burkolatot kaptak és több részén új közvilágítást is kiépítettek, ami szintén a beruházás része volt. Az Útkezelő Szervezet munkatársaitól azt kérték, az adventi időszakra fejeződjön be az Aradi vértanúk útjának burkolása. A Bécsi kapu téren jelenleg folynak a közmű-rekonstrukciós munkálatok, ezzel együtt párhuzamosan előzetes régészeti feltárások kezdődtek el. Ezzel kapcsolatban is az volt a városvezetés kérése, hogy a munkálatok az adventi időszakra fejeződjenek be, és kapjon ideiglenes burkolatot a tér. Ugyanezt a megoldást alkalmazzák a Káptalandombi feljárónál is.

Amiről nem esett még szó, hogy a Bécsi kapu tér 1-3. számú épületet egy vállalkozói csoport kívánja felújítani. Emiatt fejeződik be a tér felújítása előreláthatólag 2018 elején.

A Tihanyi Árpád úti rendelő kapcsán elmondja, valóban volt egy beadott pályázata a városnak, a támogatói döntés megszületett. Sőt az illetékes Minisztériumban arról adtak tájékoztatást, hogy a támogatási szerződés aláírásra került. A csúszás okát ott kell keresni, de valóban elég hosszasan elhúzódott a pályázat elbírálása. A város mindennel előkészült, a közbeszerzéssel, a kiköltöztetéssel, így bízik abban, hogy most már megvalósul a terv és a rendelő felújításra kerül.

A „Modern Városok Program” kapcsán elmondja, a városvezetés korábban összeállította azt a csomagot, ami a miniszterelnök úr jóváhagyására vár. A városvezetés várja Orbán Viktor miniszterelnök urat, hozzáteszi, már csak négy városban nem járt.

Borkai Zsolt polgármester: Annyit kíván hozzáfűzni a témához, hogy azokban a városokban, melyek már bekapcsolódtak a „Modern Városok Programba”, még nem kezdődtek el a beruházások. Ilyen szempontból úgy véli, nem késik le semmiről sem a város.

Valóban már csak a Tihanyi Árpád úti rendelő felújítása várat magára. Elmondja, a rendelő felújítása valóban időszerű, jobb körülményeket kell teremteni az orvosok és a betegek számára is ebben a városrészben. Valóban csúszik az átadás időpontja, de bízik abban, hogy már nem kell sokat várni erre. A vezetői értekezleten is megfogalmazták, hogy erről tájékoztatni kell az érintetteket, bár információi szerint az ott élők ezzel tisztában vannak, kis kellemetlenséggel jár ugyan az orvosok felkeresése, de azért el tudnak jutni az orvosokhoz. Ami plusz költséget jelent az Önkormányzatnak az az, hogy a Kórháznak bérleti díjat kell fizetni az ideiglenes rendelő használatáért, de erre természetesen szükség van, hogy a rendelést meg lehessen oldani.

Páternoszter Piroska, a Humánpolitikai Főosztály vezetője: A mai nap folyamán délelőtt megküldték a Kisalföld szerkesztőségébe azt a nagyon részletes, mindenre kiterjedő tájékoztatást, amiből az érintettek értesülhetnek a rendelőben folyó munkákról, a felújítás várható időpontjáról, és dr. Somogyi Tivadar alpolgármester úr a polgármester úr megbízásából elnézést kér a lakosoktól a kellemetlenségekért. Emellett természetesen arról is tájékoztatják a betegeket és az orvosokat, hogy egy rendkívül korszerű, felújított rendelőt fognak a jövőben használni. Úgy gondolja, a tájékoztatás ebben a formában korrektül megtörtént.

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 18 igen, 0 nem, 3 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

160/2016. (X. 19.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az önkormányzati beruházások jelenlegi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.

****

5. NAPIRENDI PONT:

Javaslat egyes pénzügyi tárgyú rendeletek módosítására és tájékoztató Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése 2016. I. féléves végrehajtásáról(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra)

Pollreisz Balázs polgármester: Közös gondolkodásra bíztatja képviselőtársait. Látva az első félévről szóló költségvetési beszámolót, ismét várható bizonyos pénzmaradvány a költségvetésben. Javaslata az, hogy még az idei évben a Győrben dolgozó közalkalmazottak részére, akiknek 40%-a – a polgármester úr korábbi tájékoztatása alapján – nem visz haza nettó százezer forint fizetést, a decemberi fizetés mellé egy egyszeri, százezer forintos juttatást folyósítsanak. Tisztában van azzal, hogy ez egy költségvetési módosítás, de ehhez a munkához felajánlja frakciója segítségét. Reméli, erről a következő ülésen már dönthet is testület.

Borkai Zsolt polgármester: Tudomásul vette képviselőtársa javaslatát, de a testület nem a költségvetést tárgyalja, hanem a költségvetés első féléves végrehajtásáról szóló tájékoztatót. A megvalósításhoz az Önkormányzatnak körül kell járnia a kérdést, meg kell vizsgálnia a lehetőségeket. Korábban is érkezett ilyen kérés az MSZP frakciójától, írásban is eljuttatták hozzá azt. Hozzáteszi, ennek a városnak nincsen szégyellni valója abban a kérdésben, hogy milyen juttatásokat ad a közalkalmazotti szférában dolgozó kollegáknak.

További kérdés, hozzászólás nem érkezett a témához, így szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 15 igen, 3 nem, 3 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

161/2016. (X. 19.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2016. évi költségvetésről szóló 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2016. I. féléves végrehajtásáról szóló tájékoztatót mellékleteivel együtt elfogadja.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

Borkai Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti rendelettervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 15 igen, 3 nem, 3 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének

24/2016. (X. 19.) önkormányzati rendelete

egyes pénzügyi tárgyú rendeletek módosításáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés a) pont ad) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ad) állami intézményfenntartó irányítása alá tartozó intézményegység feladatellátásának biztosításához szükséges pénzeszköz átadásáról intézményegységenként és alkalmanként összeghatárra tekintet nélkül.”

(2) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 9. § (10) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„f) az állami intézményfenntartó irányítása alá tartozó intézményegység feladatellátásának biztosításához szükséges pénzeszközátadás esetén.”

2. §

(1) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 3. § 3. és 4. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a 3. § a következő 5. ponttal egészül ki:

„3. díjbekérő számla: elnevezésétől függetlenül minden olyan okirat, mely tartalmát tekintve termék beszerzésére vagy szolgáltatás igénybevétele ellenértékének a teljesítést megelőzően történő megfizetését, valamint a megfizetés feltételeit tartalmazza;

4. egyszeri jelleggel biztosított előirányzat: az intézmény eredeti költségvetési előirányzatába véglegesen be nem épülő, adott évre szóló, konkrét kiadási jogcím finanszírozását biztosító előirányzat; valamint

5. előleg: minden olyan teljesített pénzügyi kifizetés, mely annak esedékessége előtt kerül megfizetésre, kivéve az elszámolási kötelezettséggel adott előleg, a munkabérelőleg, valamint a mindenkor hatályos közbeszerzésekről szóló törvény alapján kötelezően biztosítandó előleg.”

(2) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 30. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a 30. § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A „Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap” kiadási előirányzatról (elkülönített számláról)

a) a Közgyűlés által elfogadott Gördülő Beruházási Terv megvalósításával, valamint

b) esetileg, a fizetési számlára történt átvezetést és előirányzat-rendezést követően, az Önkormányzat folyamatos likviditási helyzete biztosításával

összefüggésben felmerült kiadás, forrás átcsoportosítás teljesíthető.

(3) A (2) bekezdés b) pontjában foglaltakkal összefüggésben átcsoportosított összeget a „Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap” elkülönített számlára 2022. év végéig vissza kell pótolni.”

3. §

(1) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2016. évi költségvetés

a) kiadási főösszege 51.256.435.962 Ft, és

b) bevételi főösszege 51.256.435.962 Ft.

(2) A R. a következő 12/A. §-sal egészül ki:

„12/A. §

(1) A Polgármesteri Hivatal, valamint a közterület-felügyelet által foglalkoztatott köztisztviselőket illetménykiegészítés illeti meg.

(2) Az illetménykiegészítés mértéke

a. felsőfokú végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményének 40%-a, valamint

b. középfokú végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményének 20%-a.”

(3) A R.

a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet,

c) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet,

d) 4. melléklete helyébe a 4. melléklet,

e) 5. melléklete helyébe az 5. melléklet, és

f) 6. melléklete helyébe a 6. melléklet

lép.

4. §

A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 14/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében a „Közművelődési intézmények fejlesztésével kapcsolatos kiadások” szövegrész helyébe a „Köznevelési intézmények fejlesztésével kapcsolatos kiadások” szöveg lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

6. §

Hatályát veszti az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 9. § (10) bekezdés e) pontja.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd

s.k.jegyző

(A rendelet melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

6. NAPIRENDI PONT:

Javaslat alapítvány támogatására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

162/2016. (X. 19.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a 2016. évi polgármesteri keret terhére 130.000,- Ft támogatás átadásra kerüljön a „Kovács Margit Alapítvány” (9024 Győr, Répce u. 2., adószám: 18510528-1-08) részére, iskolai rendezvények megtartásának támogatására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a fenti támogatásról szóló pénzügyi megállapodás megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: a megállapodás megkötésének kezdeményezésére: 2016. október 28.

az elszámolás elvégzésére a 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet szerint.

7. NAPIRENDI PONT:

Javaslat az Önkormányzatnak a MOBILIS Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban meglévő társasági részesedésének részbeni értékesítésére, tisztségviselőinek megválasztására és mindezekkel összefüggésben az Alapító Okirat hatályon kívül helyezésére és a helyébe lépő Társasági Szerződés elfogadására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra)

Fekete Dávid alpolgármester: Ritka pillanat az, amikor egy 100%-ban lévő győri városi cég üzletrészét elidegenítik, viszont ha a MOBILIS Kft. előéletére gondolnak, akkor ez az előterjesztés nem lehet meglepő a testület tagjai számára. Amikor a szervezet megkezdte működését, akkor ezt a pályaorientációs központot szándékosan az Egyetem területén helyezték el, annak érdekében, hogy az intézménnyel való szoros együttműködést szimbolizálja. Ez megnyilvánult abban is, hogy a Széchenyi István Egyetem tett javaslatot a Kft. vezetőjének személyére is. Az előterjesztésben arról dönt a testület, hogy a MOBILIS Kft. 49%-át a Széchenyi István Egyetem egyik Kft.-je megvásárolja, így az elmúlt évekbeli együttműködés intézményesül, és még nagyobb felelősséget tud vállalni a város a MOBILIS Kft. működtetéséért. Ez azt is jelenti, hogy az Egyetem most már nemcsak szakemberekkel segíti a Kft. munkáját, hanem a fennálló működési költségekből is kiveszi a részét, és a központ működtetésével hozzá tud járulni a pályaorientációs központ működtetéséhez.

Dr. Neupor Zsolt képviselő: A MOBILIS Kft., mint pályaorientációs központ kapcsán elmondható, hogy alapvetően nevelési funkciót tölt be, egy uniós pályázat kapcsán sikerült elnyerni azt a támogatást, mely révén az épületet és a szükséges berendezéseket megszerezték, így működhet ez a központ. A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság ülésén folyamatosan láthatóak a szervezet gazdasági eredményei. Elmondható, hogy mint minden neveléssel kapcsolatos tevékenység általában inkább viszi a pénzt, mint hozza, és az is látszik, hogy alapvetően az önkormányzati támogatás volt a legfőbb támasz, ami alapján a szervezet el tudta végezni a feladatát. A MOBILIS Kft. tevékenységét tekintve válaszút elé érkezett, hiszen a látogatószám bővülése megállt, sőt talán csökkent is. A külső partnereknek végzett szolgáltatás lehet az, amivel a saját bevételét növelheti a szervezet, tehát ebben van még lehetőség. De tudni kell azt is, hogy az Egyetem, mint stratégiai partner segíthet a működtetésben is és új partnerek bevonásában is. Kérdése az adásvétel kapcsán, hogy névértéken történik-e az üzletrész adásvétele? Reméli, hogy az új partnerrel, megosztott felelősséggel még jobban fog működni a MOBILIS Kft.

Borkai Zsolt polgármester: Értékbecslés alapján került megállapításra az üzletrész ára, ami megegyezik a névértékével. Emlékszik arra, amikor annak idején uniós támogatásból elkészítették a Kft. működésére vonatkozó terveket, akkor valóban komoly reményekkel vágtak bele ebbe a beruházásba. Ennek ellenére nem valósult meg a Kft. önfenntartása, hiszen valóban sok tízmillió forintot tett bele a város a működtetésébe, és a korábbi vezetőnek sem sikerült gazdaságosan működtetnie Kft.-t.

Úgy gondolja, az Egyetemmel közösen hatékonyabb működést tudnak kialakítani a jövőben, hiszen a MOBILIS eddig is szervesen kapcsolódott az Egyetemhez, és a közös kapcsolódási pontok miatt is szükségessé vált ennek a rendszernek a közös működtetése. Hisz abban, hogy a MOBILIS Kft. hatékonyabban tud majd működni, és mind az Egyetem, mind az Önkormányzat részéről is komoly feladatokat tudnak megvalósítani a jövőben. Hozzáteszi, vannak olyan területek, ahol nem lehet pénzben mérni az eredményeket, hanem abban a tudásban, üzenetben, amit a MOBILIS Kft.-vel szeretnének a következő időszakban a győrieknek és az ide látogatóknak közvetíteni.

Borkai Zsolt polgármester: További hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot pontonként.

Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslat 1. pontját, Kovács Tamás felügyelő bizottsági tag megválasztásáról. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta.

Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslat 1. pontját, Szuchy Brigitta felügyelő bizottsági tag megválasztásáról. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta.

Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslat 1. pontját, Májer Eszter Petra felügyelő bizottsági tag megválasztásáról. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta.

Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslat 1. pontját, Kovács Tamás a felügyelő bizottság elnökének megválasztásáról. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta.

Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslat 1. pontját, a könyvvizsgáló, RAAB-AUDIT Kft. megválasztásáról. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta.

163/2016. (X. 19.) Kgy. határozat

1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a MOBILIS Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságába – a korábbi tagok munkáját megköszönve és elismerve -

- Kovács Tamás (anyja neve: Szakács Mária) 9024 Győr, Zrínyi M. u 72. II. em. 5. sz. alatti lakost,

- Szuchy Brigitta (anyja neve: Földes Krisztina) 9027 Győr, Munkás u. 38. sz. alatti lakost és

- Májer Eszter Petra (anyja neve: Gombor Judit) 9700 Szombathely, Alsóhegyi út 51. sz. alatti lakost

választja meg 2016. október 19. napjától 2021. október 18. napjáig terjedő, 5 év határozott időtartamra.

A Közgyűlés a felügyelőbizottság elnökének Kovács Tamást választja meg. A felügyelőbizottsági tagok tevékenységüket az Önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok igazgatóságának és felügyelő bizottságainak tiszteletdíja megállapításáról szóló 220/2008. (VI. 12.) Kgy. határozatban – a közhasznú társaságokra vonatkozóan – rögzített tiszteletdíj mellett végzik.

2.) A Közgyűlés a MOBILIS Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának – eddig végzett munkájukat megköszönve és elismerve – a RAAB-AUDIT Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Kft.-t (Cg.: 08-09-004846, székhelye: 9021 Győr, Szent István út 10. I/3., a könyvvizsgálat elvégzéséért felelős természetes személy: Dr. Szabó István [kamarai nyilvántartási száma: 004455, lakcíme: 9021 Győr, Árpád út 39. III/13.]) választja meg, 2016. október 19. napjától 2021. október 18. napjáig terjedő, 5 év határozott időtartamra, a korábbiaknak megfelelő összegű munkadíj megállapítása mellett.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Borkai Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslat 2. pontját, a MOBILIS Kft. törzstőkéjének felosztásáról a Pannon Famolus Kft. részére történő értékesítéséről. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta.

164/2016. (X. 19.) Kgy. határozat

1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul a MOBILIS Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 3.000.000,- Ft névértékű törzstőkéjének egy 1.530.000,- Ft névértékű és egy 1.470.000,- Ft névértékű üzletrészre történő felosztásához.

2.) A Közgyűlés hozzájárul az 1.470.000,- Ft névértékű üzletrész PANNON FAMULUS Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő értékesítéséhez. Ezzel összefüggésben a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az értékesítésre vonatkozó szerződés és a kapcsolódó dokumentumok (ideértve a szindikátusi szerződést és a közszolgáltatási szerződést is) aláírására és módosítására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Borkai Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslat 3. pontját, a MOBILIS Kft. alapító okiratának hatályon kívül helyezéséről, a társasági szerződés módosításáról, jóváhagyásáról, egységes szerkezetbe foglalásáról. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta.

165/2016. (X. 19.) Kgy. határozat

1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az új tag belépésére tekintettel a MOBILIS Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratát 2016. október 19. napjával hatályon kívül helyezi, és ezzel egyidejűleg jóváhagyja, hogy annak helyébe a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező Társasági Szerződés lép a felügyelőbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak változását is érintő tartalommal.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződés aláírására és az ehhez kapcsolódó valamennyi eljárási cselekmény – beleértve az esetleges hiánypótlások teljesítését is – megtételére.

A Közgyűlés felkéri a MOBILIS Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy a Társasági Szerződés módosításának cégbírósági bejegyzéséről gondoskodjon.

Felelős: polgármester, továbbá a MOBILIS Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője

Határidő: 2016. november 18.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

8. NAPIRENDI PONT:

Javaslat a győri térségfejlesztési és projektmenedzsment korlátolt felelősségű társaság alapító okiratának módosítására és jóváhagyására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra)

Borkai Zsolt polgármester: A határozati javaslat mellékletét képező alapító okiratban egy módosítást kíván eszközölni. Az alapító okirat 11. pont 11.1 pontjának a) pontjában szereplő „megbízási jogviszonyban” helyett a „munkaviszonyban” kifejezést kéri alkalmazni.

Mivel a napirendi ponthoz sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

166/2016. (X. 19.) Kgy. határozat

1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság a 9024 Győr, Baross Gábor út 43. sz. alatti ingatlant a társaság telephelyeként az Alapító Okiratba felvegye.

2.) A Közgyűlés a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okiratának 1.4. és 15. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„1.4. A társaság telephelye: 9024 Győr, Baross Gábor út 43.”

„15. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:

Név: …………………………………………………………………………………………………………………

Lakcím: ……………………………………………………………………………………………………………..

Kamarai nyilvántartási száma: ………………………………………………………………………………

Cégnév: RAAB-AUDIT Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Kft.

Cégjegyzékszám: Cg. 08-09-004846

Székhely: 9021 Győr, Szent István út 10. I/3.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Dr. Szabó István

Kamarai nyilvántartási száma: 004455

Lakcím: 9021 Győr, Árpád út 39. III/13.

Helyettes könyvvizsgáló neve: ……………………………………………………………………………..

Lakcím: ……………………………………………………………………………………………………………..

A megbízatás kezdő időpontja: 2016. január 1.

A megbízatás lejárta: 2020. december 31.”

3.) A Közgyűlés az új telephely felvételét, illetve a címváltozásokat érintő módosítást tartalmazó, 1. sz. melléklet szerinti, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

4.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az Alapító Okirat aláírására és az ehhez kapcsolódó valamennyi eljárási cselekmény – beleértve az esetleges hiánypótlások teljesítését is – megtételére.

A Közgyűlés felkéri a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy az Alapító Okirat módosításának cégbírósági bejegyzéséről gondoskodjon.

Felelős: polgármester és a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője

Határidő: 2016. november 19.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

9. NAPIRENDI PONT:

Javaslat győri társasházi lakások értékesítésére

(2672/52/A/12; 2672/52/A/162; 4318/6/A/28; 4778/71/A/2; 7306/A/1 hrsz.)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

167/2016. (X. 19.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja győri 2672/52/A/12 hrsz.-ú (Győr, Lajta út 15. VI/2. ajtó) társasházi lakás értékesítését.

2. Az ingatlan az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 42/2007. (XII. 21.) R. 9. §-ban foglalt szerződésen alapuló elővásárlási jog jogosultja, vagy – amennyiben a Magyar Állam az elővásárlási jogával él – a Magyar Állam részére (a volt bérlő lakáshasználati jogával terhelten) értékesíthető 9.450.000,- Ft vételáron.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

az adásvételi szerződés megkötésére: 2019. június 24.

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

168/2016. (X. 19.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja győri 2672/52/A/162 hrsz.-ú (Győr, Lajta út 23. VIII/4. ajtó) társasházi lakás értékesítését.

2. Az ingatlan az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 42/2007. (XII. 21.) R. 9. §-ban foglalt szerződésen alapuló elővásárlási jog jogosultja, vagy – amennyiben a Magyar Állam az elővásárlási jogával él – a Magyar Állam részére (a volt bérlő lakáshasználati jogával terhelten) értékesíthető 8.540.000,- Ft vételáron.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

az adásvételi szerződés megkötésére: 2019. szeptember 05.

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti III. határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

169/2016. (X. 19.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a győri 4318/6/A/28 hrsz.-ú (Győr, Verseny utca 7. X/1. ajtó) társasházi lakás értékesítését.

2. Az ingatlan az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 42/2007. (XII. 21.) R. rendelet 9. §-ban foglalt szerződésen alapuló elővásárlási jog jogosultja, vagy – amennyiben a Magyar Állam az elővásárlási jogával él – a Magyar Állam részére (a volt bérlő lakáshasználati jogával terhelten) értékesíthető 8.470.000,- Ft vételáron.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

az adásvételi szerződés megkötésére: 2019. június 29.

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti IV. határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

170/2016. (X. 19.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a győri 4778/71/A/2 hrsz.-ú (Győr, Ifjúság körút 50. I/1. ajtó) társasházi lakás értékesítését.

2. Az ingatlan az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 42/2007. (XII. 21.) R. 9. §-ban foglalt szerződésen alapuló elővásárlási jog jogosultja, vagy – amennyiben a Magyar Állam az elővásárlási jogával él – a Magyar Állam részére (a volt bérlő lakáshasználati jogával terhelten) értékesíthető 7.980.000,- Ft vételáron.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

az adásvételi szerződés megkötésére: 2019. június 23.

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti V. határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

171/2016. (X. 19.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a győri 7306/A/1 hrsz.-ú (Győr, Kisfaludy utca 18. I/1. ajtó) társasházi lakás értékesítését.

2. Az ingatlan az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 42/2007. (XII. 21.) R. 9. §-ban foglalt szerződésen alapuló elővásárlási jog jogosultja, vagy – amennyiben a Magyar Állam az elővásárlási jogával él – a Magyar Állam részére (a volt bérlő lakáshasználati jogával terhelten) értékesíthető 13.580.000,- Ft vételáron.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

az adásvételi szerződés megkötésére: 2019. április 12.

****

10. NAPIRENDI PONT:

Javaslat győri társasházi lakás vételárának módosítására (279/11/a/44 hrsz.)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

172/2016. (X. 19.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 214/2009. (VI. 18.) Kgy. sz. határozatának 34.) pontját visszavonja, és ezzel egyidejűleg jóváhagyja a győri 279/11/A/44 hrsz.-ú (Győr, Erfurti út 22. I/4. sz. ajtó) társasházi lakás értékesítését.

2. Az ingatlan az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 42/2007. (XII. 21.) R. 9. §-ban foglalt szerződésen alapuló elővásárlási jog jogosultja, vagy – amennyiben a Magyar Állam az elővásárlási jogával él – a Magyar Állam részére (a volt bérlő lakáshasználati jogával terhelten) értékesíthető 7.910.000,- Ft vételáron.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

az adásvételi szerződés megkötésére: 2019. június 15.

****

11. NAPIRENDI PONT:

Javaslat győri 7083 hrsz.-ú INGATLAN TULAJDONJOG RENDEZÉSÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra)

Dr. Neupor Zsolt képviselő: Egyetlen jogi felvetése van az előterjesztés kapcsán. Ennél az ingatlannál osztott tulajdon elismeréséről van szó. A nemzeti vagyonról szóló törvényben van egy olyan rendelkezés, hogy osztott tulajdon elismerését vagy bejegyzését a törvény – elfogadása után – nem engedi meg, vagy nem fogadja el. Kérdése, hogy erre vonatkozóan mi a helyzet az ingatlannal? Arra is kíváncsi, hogy ráépítés vagy elbirtoklás címén fogadják el a tulajdonjogát az ingatlannak?

Dr. Lipovits Szilárd jegyző: A felépítmény tulajdonjogát ráépítés címén szerezte meg a Shell Hungary Zrt. jogelődje. Hozzáteszi, a tulajdonjog körüli vita tíz éve fennálló állapot, ennek rendezését szolgálja az előterjesztés. A nemzeti vagyonról szóló törvény az osztott tulajdonjog létrehozását tiltja, a megszüntetését viszont a helyi vagyonrendelet lehetővé teszi a felépítmény tulajdonosának. Ebben az esetben versenyeztetési eljárás mellőzésével teszi ezt lehetővé a helyi vagyonrendelet. Az említett törvény az osztott tulajdon létrehozását tiltja, de nyilván a törvény hatálybalépésekor már fennálló osztott tulajdonok már léteztek és léteznek ma is.

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

173/2016. (X. 19.) Kgy. határozat

1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elismeri a Shell Hungary Zrt. (székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146., Cg.: 01-10-042420) ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonjogát az Önkormányzat tulajdonában álló győri 7083 hrsz.-ú ingatlanon található raktár épületre vonatkozóan.

2.) A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a győri 7083 hrsz.-ú összesen 401 m2 területű ingatlan az ingatlanforgalmi szakértő által megállapított nettó 4.000.000,- Ft, azaz négymillió forint vételárért versenyeztetési eljárás mellőzésével értékesítésre kerüljön a Shell Hungary Zrt. részére

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

12. NAPIRENDI PONT:

Javaslat a Győr, Liszt Ferenc u. 20. sz. alatti ingatlan üzemeltetésének rendezésére

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

174/2016. (X. 19.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 1. számú mellékletben szereplő alaprajz alapján jóváhagyja a győri 6671/3 hrsz.-ú Győr, Liszt F. u. 20. szám alatti ingatlan földszinti részének üzemeltetésbe adását az alábbiak szerint:

- I. számmal jelölt, összesen 205,72 m² nagyságú helyiségcsoport a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,

- II. számmal jelölt, összesen: 128,55 m² nagyságú helyiségcsoport a Győri Művészeti és Fesztiválközpont,

- III. számmal jelölt, összesen: 317,48 m² nagyságú helyiségcsoport Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és a Győri Művészeti és Fesztiválközpont közös üzemeltetésébe kerüljön 2016. november 01. napjával azon feltétellel, hogy az üzemeltetők kötelesek az ingatlanrész fenntartásával kapcsolatos költségek viselésére egymással megállapodást kötni akként, hogy a közös használatba kerülő helyiségcsoport költségeit a kizárólagosan használt helyiségcsoportok területének arányában osztják meg egymás között. Az ingatlan működtetését továbbra is Győri Művészeti és Fesztiválközpont látja el.

Felelős: jegyző

Határidő: azonnal

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

13. NAPIRENDI PONT:

Javaslat a Győri filharmónikus zenekar számára koncert rendezési költségeként előleg kifizetéséhez hozzájárulás megadására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

175/2016. (X. 19.) Kgy. határozat

1./ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése engedélyezi, hogy a Győri Filharmonikus Zenekar a Ramón Vargas operaénekessel 2017. január 29-én tartandó közös koncertje költségeként a művész képviseletét ellátó Gerstel International Opera Management ügynökség (székhelye: CH-8002 Zürich, Switzerland; adószáma: Sn 39174483123; képviseli: Ted Gerstel) részére, az általa kibocsátott számla alapján 15 000 Euronak megfelelő – a számla kiállításának napján érvényes árfolyamon számított – forint összeget 2017. január 15. napjáig előlegként kifizessen.

2./ A Közgyűlés előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a Győri Filharmonikus Zenekar számára az 1./ pontban foglalt előleg összegének 2017. évben esedékes kifizetéséhez az Önkormányzat az intézmény 2017. évi önkormányzati költségvetési támogatása keretében – külön forrás biztosítása nélkül – előirányzatot biztosít.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. évi költségvetési rendelet összeállításával egyezően.

****

14. NAPIRENDI PONT:

Javaslat dr. kovács pál megyei könyvtár és közösségi tér alapító okiratának módosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

176/2016. (X. 19.) Kgy. határozat

1./ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az irányítói jogkörébe tartozó a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Alapító okiratát az 1. számú mellékletben foglalt Módosító Okirat szerinti tartalommal, a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásába történő bejegyzés napjával módosítja.

2./ A Közgyűlés a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával a 2. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

3./ Jelen határozat 1./ és 2./ pontjának hatályba lépési időpontja az emberi erőforrások miniszterének – a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68. § (3) bekezdése alapján – az alapító okirat módosítására vonatkozó egyetértő nyilatkozatának kiadási napja, vagy a miniszter nyilatkozatának hiányában a vélemény kérésére irányuló fenntartói megkeresés kézhezvételétől számított 31. nap.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

4./ A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a módosított okirat adatainak a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezettetéséről, valamint az Alapító okirat módosításával kapcsolatos intézkedések megtételéről, egyben – figyelemmel az emberi erőforrások miniszterének szakvéleményében foglaltakra is – felhatalmazza a polgármestert a törzskönyvi bejegyzéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő hiánypótlások teljesítésére és az egyéb szükséges nyilatkozatok kiadására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal,

a törzskönyvi nyilvántartás bejegyeztetésének kezdeményezésére a határozat hatályba lépésétől számított 8. nap.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

15. NAPIRENDI PONT:

Javaslat győr megyei jogú város 2017. évi élősport támogatási rendszerének meghatározására és a pályázati kiírás elfogadására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra)

Pollreisz Balázs képviselő: Az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést. Örül annak, hogy most tárgyalják ezt a pályázati kiírást, hiszen így a pályázók a jövő év elején megkaphatják a támogatást.

A bizottsági ülésen szóbeli módosító indítványt terjesztett elő, de azt a Bizottság nem támogatta, a helyett egy másik javaslat került elfogadásra. Módosító indítványát a Közgyűlés elé is be kívánja terjesztetni, reméli, hogy itt elfogják azt.

A határozati javaslat II. pontjának a) pontjában a fogyatékos sportolókkal foglalkozó sportszervezetek és intézmények számára pályázat útján 3 millió forintos összeget 5 millió forintra javasolja felemelni. A II. pont b) pontjában szereplő szeniorsport támogatásra szánt 2,5 millió forintot szintén 5 millió forintra, a d) pontban lévő sportrendezvény keret összegét pedig 39,5 millió forintot, 35 millió forintra csökkentené le. Így a főszámok nem változnának, kéri a testület tagjait, támogassák indítványát.

Rózsavölgyi László képviselő, a Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság elnöke: A Bizottság megtárgyalta a javaslatot, az eredeti javaslatot támogatták, azonban a fogyatékos sport támogatására 4 millió forintos igény érkezett, így a javaslatban szereplő 3 millió forintot 4 millió forintra javasolja megemelni. Ezt a módosítást indokoltak tartja, kérése, hogy a javaslatot fogadja el a Közgyűlés, így a határozati javaslat II. pont d) pontjában szereplő 39,5 millió forint 38,5 millió forintra csökkenne.

Glázer Tímea képviselő: Természetesen támogatja Pollreisz Balázs képviselőtársa módosító indítványát. Hozzáteszi a bizottsági ülésen a Rózsavölgyi László elnök úr által elmondott módosítást ő kezdeményezte, mivel arra vonatkozó igények érkeztek. Kéri a testület tagjait, hogy támogassák a javaslatot, egyben megköszöni a bizottságnak, hogy javaslatát elfogadták.

Borkai Zsolt polgármester: Az utóbbi években is az volt a gyakorlat, hogy a polgármesteri keretből 1 millió forintot juttatott a fogyatékos sport támogatására. Ezt a gyakorlatot továbbra is így folytatná, ha ezzel a testület egyetért, akkor ez a támogatás így biztosított lesz. Hozzáteszi, ebben az évben polgármesteri keretéből további komoly összegeket biztosított különböző szervezetek támogatására, és nem volt olyan kérés, amit elutasított. Egyébként, ha indokolt a kérés, akkor év közben is támogatásban részesíti a kérelmezőket. Ő az eredeti előterjesztést támogatja.

Glázer Tímea képviselő: Természetesen emlékezett erre a polgármesteri keretből történő támogatásra, de a bizottsági ülésen nem tudtak arra a kérdésre választ adni, hogy mekkora összeggel fogja támogatni a polgármester úr a fogyatékos szervezetet. Így fenntartja indítványát a fogyatékos sport támogatására vonatkozóan, mivel 4 millió forintra érkezett be igény. Ez úgy véli, gesztusértékű lenne a fogyatékos sportolók felé, és ha ezt a polgármester úr év közben még kiegészíti, annak is nagyon örül.

Borkai Zsolt polgármester: El kell, hogy mondja, a pályázati összeg megemelésével nem fog változni az eddigi gyakorlat, hiszen év közben akkor is meg fogják keresni, és további támogatást kérnek tőle a polgármesteri keretből. A keret megemelésével pedig az igény szint is emelkedni fog. Ezért óvatosabban kezeli ezt a kérdést. Az előterjesztésben szereplő pályázati összegeket megfelelőnek tartja, de ha évközben megkeresik és indokolt a kérés, soha nem szokott nemet mondani.

Szavazásra bocsátja Pollreisz Balász képviselőtársa indítványát, mely szerint a határozati javaslat II. pontjának a) pontjában lévő összeg a fogyatékos sportolókkal foglalkozó sportszervezetek és intézmények számára 3 millió forint helyett 5 millióra, a b) pontban szereplő szeniorsport támogatási összege 2,5 millió forintról 5 millió forintra emelkedne, míg a javaslat d) pontjában lévő sportrendezvény keret 39,5 millió forintról 35 millió forintra csökkenne.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 6 igen, 15 nem, 0 tartózkodó szavazattal a módosító indítványt nem fogadta el.

Szavazásra bocsátja az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság javaslatát, mely szerint a határozati javaslatban szereplő fogyatékos sportolókkal foglalkozó sportszervezetek és intézmények támogatását 3 millió forintról 4 millió forintra emeljék meg, így a sportrendezvény keret összege 38,5 millió forintra csökken. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 20 igen, 1 nem, 0 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta.

Képviselői kérés alapján új szavazást rendel el. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta.

Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot az elfogadott módosítással együtt. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta.

177/2016. (X. 19.) Kgy. határozat

1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy dönt, hogy a 2017. év élősport támogatását az alábbiak szerint osztja fel, melyre előzetesen kötelezettséget vállal:

I. Egyesületi támogatás, melynek keretösszege: 761.100.000,- Ft

a) kiemelten támogatott sportágak (női kézilabda, női kosárlabda, női és férfi úszás) esetében reklámszerződés megkötésével (188.100.000,- Ft);

b) pályázati úton támogatott sportszervezetek (kiemelt és nem kiemelt sportágak), valamint utánpótlás-nevelés fejlesztést végző alapítványok számára (294.000.000,- Ft);

c) eredményes versenyzők támogatására sportszervezeteik keretein belül (15.000.000,- Ft);

d) sportszervezetek rendezvényeinek támogatása (5.000.000,- Ft).

e) kiemelten támogatott sportszervezetek (Győri ETO KC, ETO Futball & Futsal Sportszervező és Szolgáltató Kft., Győri Úszó Sportegyesület, Győri Atlétikai Club) létesítmény használatára az Audi Aréna Győr, a Magvassy Mihály Rendezvénycsarnok, az Aqua Sportközpont, a Radnóti utcai Sporttelep és a Kálóczi téri Sporttelep vonatkozásában (259.000.000,- Ft).

II. Egyéb sporttámogatás, melynek keretösszege: 60.000.000,- Ft

a) a fogyatékos sportolókkal foglalkozó sportszervezetek és intézmények számára pályázat útján (4.000.000,- Ft);

b) szeniorsport támogatásra (2.500.000,- Ft);

c) diáksport, óvodás sportfoglalkozások és rendezvények támogatására (15.000.000,- Ft);

d) sportrendezvény keret: tömeg- és szabadidősport programok szervezésére, a sport népszerűsítését szolgáló események lebonyolítására (38.500.000,- Ft).

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, a kötelezettségvállalások megtételére: 2017. december 31.

2.) A Közgyűlés az 1.) pont I. b) alpont szerinti támogatási keret felhasználásához a pályázati felhívást és a pályázati útmutatót az 1. sz. melléklet szerint, a pályázat meghirdetési, elbírálási, döntési, utalási és elszámoltatási rendjét a 2. sz. melléklet szerint elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3.) A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 2.) pont szerinti pályázat kiírásáról, lefolytatásáról és a pályázat eredményeképpen a támogatás felosztási javaslatának közgyűlés elé terjesztéséről.

Felelős: polgármester

Határidő: a pályázat megjelentetése: 2016. október 21.

a pályázat lefolytatása a pályázati kiírás szerint

a pályázati keret felosztásának közgyűlés elé terjesztése: 2016. december 23.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

16. NAPIRENDI PONT:

tájékoztató a közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 17 igen, 0 nem, 4 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

178/2016. (X. 19.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a polgármester által átruházott hatáskörben hozott 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

17. NAPIRENDI PONT:

tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 17 igen, 0 nem, 4 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

179/2016. (X. 19.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a bizottságok által átruházott hatáskörben hozott 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

Borkai Zsolt, polgármester: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 46. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerint a Közgyűlésnek zárt ülést kell tartania – többek között – önkormányzati hatósági ügyek tárgyalásakor.

Az ismertetett rendelkezésre tekintettel a „Javaslat önkormányzati hatósági ügyben hozott határozatok elleni fellebbezések elbírálására” című előterjesztés tárgyalására zárt ülést rendel el.

Felkéri a vendégeket az ülésterem elhagyására!

(A zárt ülés jegyzőkönyve mellékletként csatolva található.)

A ZÁRT ÜLÉST KÖVETŐEN:

A Közgyűlés 11:13 órakor nyílt üléssel folytatja munkáját.

Borkai Zsolt polgármester: Kérdezi képviselőtársait, hogy kíván-e valaki kérdést, illetve bejelentést tenni?

Varga Márk képviselő: A 2016. évi költségvetési vitában 200 millió forint „extra támogatást” fogadott el a Közgyűlés a helyi közösségi közlekedés fejlesztésére. Arról szeretne tájékoztatást kapni, hogy ennek a pénzösszegnek a felhasználásáról milyen tervek születettek, és a felhasználás ütemezése hogyan valósul meg?

Fodor Roland képviselő: Bejelentést kíván közölni a testület tagjaival. Egy régiós, megyéken átnyúló akciósorozatba fog kezdeni a székesfehérvári Jobbik frakciója, az önkormányzati képviselők és a Fejér megyei országgyűlési képviselők. Ehhez csatlakozik a győri Jobbik is, a Jobbik Győr-Moson-Sopron megyei országgyűlési képviselője, valamint győri önkormányzati képviselőként ő is. Ez egy olyan akciósorozat, ami nem irányul másra, minthogy a 81-es főút Győr és Székesfehérvár szakasza kétszer két sávosra bővüljön és a településeket elkerülő autóút létrejöjjön. Amit a kezdeményezésről tudni kell, hogy félig nyitott kapukat döngetnek, hiszen a 345/2012. számú kormányrendelet már döntött erről a fejlesztésről, csak az valamilyen oknál fogva az elmúlt években lekerült a Kormány prioritási listájáról.

Véleménye szerint ezt a fejlesztést mindenképpen meg kellene valósítani a jövőben, úgy látja Győr gazdasági ereje és az a dinamizmus, amivel Győr az ország vezető gazdasági központjává tudta kinőni magát, folyamatos odafigyelést igényel és az újabb lehetőségeket meg kell ragadni annak érdekében, hogy ez a prosperitás tovább nőjön. A Dunántúl két gazdaságilag legfejlettebb városainak infrastrukturális összekötését támogatni kell, hiszen az tovább lendítené Győr gazdasági erejét. Nem beszélve arról, hogy az említett kormányrendelet azt is tartalmazta, hogy a 81-es főút négysávosra bővítése után a Győr-Gönyű kikötő is felértékelődne, ugyanis ott lenne az egyik lehajtó. Így a péri repülőtér megközelíthetősége is nagyban javulna. Kéri a polgármester urat, az alpolgármestereket és képviselőtársait, hogy legyen ez a kezdeményezés közös ügy és azokon a fórumokon, ahol lehetőségük van, támogassák ezt!

Úgy gondolja, ebben a témában pártpolitikai ellentét nem feszül a kormánypárt és a Jobbik között, a Fidesz részéről meg van erre az akarat, és a baloldal támogatására is számítanak, hiszen a 81-es főút fejlesztését korábban már Balogh József, akkori polgármester úr is felvetette, így bízik az összefogásban a téma kapcsán.

Borkai Zsolt polgármester: Varga Márk képviselő úrnak elmondja, valóban 200 millió forint támogatásáról döntött a költségvetés tárgyalásakor a testület. Arra várnak még, hogy – reményei szerint – Győr városa is be tud kerülni abba a finanszírozási rendszerbe, ami a helyi közlekedés átalakítását célozza. A Közgyűlés által megszavazott 200 millió forint segítené ugyan a helyi közösségi közlekedést Győrben, de valójában nem tudná megoldani a problémát. Addig, amíg a város nem kap pozitív vagy negatív választ a támogatás odaítélésére, addig úgy gondolja, nem szabad belefogni a buszok bérlésébe. Ha nem kapja meg a város a támogatást – ekkora igényt egyébként egy megyei jogú város sem kért még -, akkor valószínűleg módosítani kell a város és az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ között kötött megállapodást, hiszen ha a város buszokat bérel, akkor joggal várható el az, hogy az a veszteségfinanszírozás, amit a város minden évben fizet, módosuljon. Ebben a kérdésben nem csak az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ a kompetens, hiszen van egy fenntartója, és ott kell kezdeményezni a szerződés módosítását.

Megjegyzi, ő is jónak tartaná azt, hogy ebben az ügyben elinduljanak, de ahhoz ezeket figyelembe kell venni, meg kell vizsgálni. Ez indokolja, hogy még nem indult el a felhasználás ütemezése.

Nyitott tehát minden megoldásra, és ha az eredeti verzió marad, akkor lépésről lépésre haladva megpróbálnak javítani a szolgáltatás minőségén a közösségi közlekedésben.

További hozzászólás nem lévén, tájékoztatja képviselőtársait, hogy a következő közgyűlésre 2016. november 25-én 10:00 órai kezdettel kerül sor.

Köszöni a képviselők munkáját, az érdeklődők figyelmét, ezzel a Közgyűlést 11:21 órakor bezárja.

k. m. f.

Borkai Zsolt

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Jegyzőkönyvek | A közvetlen link.