10/2016. (XI. 25.) Kgy jegyzőkönyv

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

K Ö Z G Y Ű L É S E

10/2016. (XI. 25.)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2016. november 25-én 10.00 órára összehívott és 10:05 órakor megkezdett ülésén.

Jelen vannak:

Borkai Zsolt polgármester,

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester,

Fekete Dávid alpolgármester,

Radnóti Ákos alpolgármester,

Bárány István, Borsi Róbert, Dr. Dézsi Csaba András, Diligens Tibor, Fodor Roland, Gancz Tamás, Glázer Tímea, Hajszán Gyula, Juhász István, Kalmár Ákos, Kovács Tamás, Pollreisz Balázs, Rózsavölgyi László, Dr. Sik Sándor, Szabó Jenő, Szeles Szabolcs, Takács Krisztián, Takács Tímea, Varga Márk

Távolmaradását előzetesen jelezte: Dr. Neupor Zsolt képviselő

Jelen vannak továbbá:

Dr. Lipovits Szilárd jegyző,

Dr. Csörgits Lajos aljegyző,

Nagy Tamás, a Gazdálkodási Főosztály vezetője,

Füke Péter, a Településfejlesztési Főosztály vezetője,

Révi Zsolt városi főépítész,

Páternoszter Piroska, a Humánpolitikai Főosztály vezetője,

Dr. Domanyik Eszter, a Városmarketing és Programszervezési Főosztály vezetője,

Nagyné dr. László Edit, a Hatósági Főosztály vezetője,

Szombati-Serfőző Eszter, a Kulturális és Sport Főosztály vezetője,

Mező Tímea, az Adóügyi Osztály vezetője,

Varga Zoltán Ákos, az Ellenőrzési Osztály vezetője,

Stipkovits Tamás, az Építéshatósági Osztály vezetője,

Dr. Horváth Tamás, az Igazgatási Osztály vezetője,

Reider Ernő, a Házüzemeltetési Osztály vezetője,

Szabóné Vörös Ágnes, a Népjóléti Osztály vezetője,

Hermann-né Gesztrich Nikoletta, a Kulturális Osztály vezetője,

Bodorné Mózes Ágota, az Oktatási Osztály vezetője,

Dr. Luksics Balázs, a Vagyongazdálkodási Osztály vezetője,

Benkovics Éva, a Munkaügyi Osztály munkatársa,

Dr. Németh Zsófia, a Jogi és Önkormányzati Osztály vezetője,

Bolla Péter polgármesteri biztos,

Sági Géza, a GYŐR-SZOL Zrt. elnök-vezérigazgatója,

Sallai Péter dandártábornok, Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,

Sári Ákos tűzoltó alezredes, a Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője,

Prédl Antal, a GYMJV Útkezelő Szervezetének vezetője,

Truka István, a GYMJV Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr vezetője,

Panker Mihály, az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr vezetője,

a sajtó munkatársai, valamint

mintegy 10 fő érdeklődő állampolgár.

Borkai Zsolt polgármester: Köszönti a Közgyűlés résztvevőit, az érdeklődő állampolgárokat.

Kéri, hogy a képviselők a létszám megállapítása érdekében gombnyomással jelezzék jelenlétüket. Megállapítja, hogy az ülésen 21 képviselő – a megválasztott képviselők több mint fele – jelent meg, tehát a testület határozatképes. Távolmaradását előzetesen dr. Neupor Zsolt képviselő jelezte. Az ülést megnyitja.

****

Borkai Zsolt polgármester: Mielőtt megkezdik a napirendi pontok tárgyalását, tájékoztatja a tisztelt jelenlévőket, hogy az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából dr. Pintér Sándor belügyminiszter Truka István, a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr intézményvezetője részére a Köz Szolgálatáért Érdemjel Arany Fokozatát adományozta eredményes szakmai munkája elismeréséül.

A kitüntetéshez a testület nevében is gratulál az intézményvezető úrnak!

****

A mai ülés tervezett napirendjét a kiküldött meghívó tartalmazza.

Kéri, hogy, akinek a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétele vagy más javaslata van, jelezze!

Pollreisz Balázs képviselő: A sajtóból arról értesült, hogy a Közgyűlés elé kerül egy költségvetést érintő intézkedés a mai napon, de ő ezt a napirendek között nem találja. Kérése, hogy ez a téma kerüljön be a napirendi pontok közé!

Borkai Zsolt polgármester: Jó volna, ha képviselőtársa nem a sajtóból informálódna a Közgyűlés elé kerülő napirendekről, hanem például a honlapról, ahol megtalálhatók a tárgyalandó előterjesztések. De a képviselő úr nem volt képes arra sem, hogy tizenöt percet várjon rá, mikor ő épp győri polgárokkal tárgyalt az irodájában, inkább sértődötten távozott. Hozzáteszi, nem azért várakoztatta meg képviselőtársát, mert ez a passziója, hanem azért, mert az időpontot kérő győriek kéréssel fordultak hozzá, őket pedig nem szerette volna elküldeni. Megtehette volna a tisztelt Képviselő úr, hogy megvárja, míg az előtte lévőkkel befejezi a megbeszélést és akkor személyesen is tájékoztatta volna erről. Mindezt azért kapcsolta össze az elhangzott kéréssel, mert érthetetlen számára, miért a sajtóból tájékozódik a Közgyűlés napirendi pontjai kapcsán.

Kéri, hogy aki a javasolt napirendi pontokkal és azok sorrendjével egyetért, szavazzon! Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 20 igenlő, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal a napirendet elfogadta,

181/2016. (XI. 25.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az alábbiak szerint fogadja el a 2016. november 25-i ülésének napirendjét:

1. Beszámoló a Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Győri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évben végrehajtott tevékenységéről

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

2. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2016. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására (TSZTM 2015-107, TSZTM 2016-041, TSZTM 2016-068, SZTM 2015-107, SZTM 2016-041, SZTM 2016-054, SZTM 2016-055, SZTM 2016-068 számú szabályozási tervmódosítások)

Előterjesztő: Révi Zsolt városi főépítész

3. Javaslat a helyi adórendeletek felülvizsgálatára

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

4. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

5. Javaslat győri társasházi lakás vételárának módosítására (2672/13/A/115 hrsz.)

Előterjesztő: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

6. Javaslat győri társasházi lakás értékesítésére (7398/A/8 hrsz.)

Előterjesztő: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

7. Javaslat a győri 44393/4 hrsz.-ú ingatlan 34 m2 nagyságú területrészének a Magyar Állam részére történő térítésmentes tulajdonba adására

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

8. Javaslat alapítványok támogatására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

9. Javaslat pályázatok benyújtásának utólagos jóváhagyására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

10. Javaslat az „Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése” (EFOP-3.2.9-16) pályázaton történő részvétel jóváhagyására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

11. Javaslat a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes orvosi szoláltatások térítési díjára

Előterjesztő: Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

12. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és az egészségügyi szolgáltatást nyújtó vállalkozások között kötött szerződések felülvizsgálatára

Előterjesztő: Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

13. Javaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati működtetésű intézmények állami működtetésbe vételével kapcsolatos döntésre

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

14. Javaslat személyi kérdésben való döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

15. Javaslat közterületek elnevezésére

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

16. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

17. Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

18. Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

ZÁRT ÜLÉS

19. Javaslat a Győri Művészeti és Fesztiválközpont igazgatói beosztásának betöltésére

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

20. Javaslat önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat elleni fellebbezés elbírálására

Előterjesztő: Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

1. NAPIRENDI PONT:

Beszámoló a Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Győri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évben végrehajtott tevékenységéről

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Sári Ákos, tűzoltó alezredes, a Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője: A Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség és Győri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tevékenységéről szóló írásos előterjesztéséhez rövid, szóbeli kiegészítést fűz.

Megítélése szerint egy rendvédelmi szerv tevékenységét a társadalmi hasznossága, és az abban betöltött szerepe határozza meg. Erre a győri kirendeltségen nagy hangsúlyt fektetnek.

A győri önkormányzat támogatásával nagy sikerű közösségi szolgálatbörzét szerveztek márciusban, illetve október hónapokban, ezt a tevékenységet jövőre is szeretnék folytatni.

Áprilisban az Audi Aréna Győrben ötezer diák részvételével kiürítési gyakorlatot tartottak.

Májusban és szeptemberben a hagyományokhoz hűen nyílt napot tartottak a laktanyában, valamint harminc intézményben bemutatót szerveztek. Ezen túl tájékoztató kiadványokkal keresik meg a civil szervezeteket, önkormányzatokat. Hat helyszínen nyugdíjasklubokba látogattak el, ahol főleg a téli időszakban és ünnepekben bekövetkező veszélyekre hívták fel a figyelmet.

A város rendezvényeit továbbra is térítésmentesen biztosítják, és a hatósági tevékenységük során kiemelten kezelik a város fejlődése során fontos beruházásokat.

A tűzesetek száma csökkenő tendenciát mutat, ez főként a következetes hatósági munkának köszönhető. A műszaki mentések száma sajnos emelkedett, itt főként a közúti balesetek száma mutat növekedést. Az összes vonulások száma enyhén emelkedik, de még így is a tízéves átlag alatt van ez a számadat.

A feladatok hatékony ellátásához új eszközökkel is gyarapodott a laktanya. Kicserélték a régi létraszert egy újra, illetve az igazgató úr hatékony lobbi tevékenységének köszönhetően már az első 10 db R16-os típusú gépjárműfecskendőből Győr város is kapott egyet. A nagy vonulási szám miatt a gépjárműfecskendők óriási igénybevételnek vannak kitéve. Ezen járművek értéke több mint 300 millió Ft.

Második alkalommal nyerte el a győri városi tűzoltóság csapata az országos tűzoltó sportversenyt, mely alkalomból a polgármester úr is kitüntetésben részesítette az állomány tagjait, ezért köszönetét fejezi ki a polgármester úrnak.

Pár gondolatban ismerteti a szakterületek kiemelt tevékenységeit. A szervezet hatósági osztályán főként az EYOF-fal kapcsolatos sportlétesítmények létesítési és használatbavételi hatósági tevékenységét tartják szem előtt, egy az ehhez kapcsolódó kétszáz lakásos társasház építését, a Széchenyi István Egyetem ingatlanfejlesztését, az AUDI Hungaria Kft. logisztikai központjának bővítését, ahol folyamatosan figyelemmel kísérik a fejlesztéseket. A szórakozóhelyek ellenőrzése a társszervekkel és az önkormányzattal együtt zajlik, ezen túl a társasházak ellenőrzésére is odafigyelnek. Megjegyzi, a város fejlődése szempontjából fontos hatósági ügyeket mindig kiemelten kezelik.

Az iparbiztonság kapcsán arról tájékoztat, hogy a kirendeltség területén egy felső és négy alsó küszöbértékű üzem található. Tizenhat üzem rendelkezik katasztrófavédelmi engedéllyel, a veszélyes üzemekben hét alkalommal hajtottak végre ellenőrzést. Ennél elmondható, hogy súlyos szabálytalansággal nem találkoztak, a súlyos káresemény elhárítási tervgyakorlatot öt esetben ellenőrizték, folyamatos ellenőrzés alatt tartják a közúti, vasúti és vízi szállítást is. Ezek mellé új hatósági elemként kapták meg a kritikus infrastruktúrákkal kapcsolatos kijelölési eljárásokban a szakhatósági közreműködést.

A polgári védelem kapcsán kiemeli, hogy a veszélyes elhárítási tervek felülvizsgálatában való közreműködésben a város polgári védelmi szervezetének felkészítését 750 fő látja el. Kiemeli a város közbiztonsági referensének tevékenységét, aki nagyon sok támogatást nyújt a polgári védelmi feladatok hatékony végrehajtásában.

Köszönetét fejezi ki a városnak azért a nagyvonalú támogatásért, mely révén a Munkácsy Mihály utcai épület homlokzata szépen megújult. Emellett a sáráspusztai objektum felújítása is megtörtént, melynek a műszaki átadása a napokban zajlott. 2017-ben a vizesblokkokat és a legénységi folyosó felújítását szeretnék megvalósítani.

Köszöni a polgármester úr és a képviselő-testület figyelmét, kéri a beszámoló elfogadását!

Glázer Tímea képviselő: Köszöni a színvonalas beszámolót, két kérdést tesz fel az anyag kapcsán. A szúnyogirtás kapcsán arra kíváncsi, valójában ki látja el ezt a feladatot a városban? Ezen túl még az érdekelné a kéményseprés kapcsán, hogy jelenleg ki foglalkoztatja a kéményseprőket? Igaz-e az az állítás, hogy azoknál a családi házaknál, ahol cég működik nem ingyenes a kéményseprés, hanem a korábbi összeg többszöröse?

Bárány István képviselő: Ennél az előterjesztésnél általában a tűzoltóság hatékony munkájáról és a felkészült állományról esik szó.

A veszélyes üzemek ellenőrzése és a veszélyes anyagok szállítása kapcsán örömmel olvasta az anyagban, hogy a győri hulladékégető tevékenységét is ellenőrzi a szervezet. Az is megnyugtató, hogy a szakszerű ellenőrzéseknek köszönhetően szabálytalanságot ezen a területen sem észleltek. Kérése, hogy a győri hulladékégető üzem ellenőrzését a jövőben is minden évben tegyék meg. Az is jó hír, hogy itt is létrejött egy munkahelyi polgári védelmi egység, így ha rendkívüli esemény következne be, akkor ott a munkatársak felkészültebben tudnak reagálni az adott helyzetre. Köszöni a részletes beszámolót, az anyagot elfogadásra javasolja!

Sallai Péter dandártábornok, Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője: A feltett képviselői kérdésre reagálva elmondja, hogy a szúnyogirtás központi szervezésben történik. Amikor az önkormányzatok szúnyoggyérítésre vonatkozó kérése megérkezik, akkor ezt a feladatot összehangolják. Ha a győri Önkormányzat saját maga oldja meg a permetezést, ehhez a szervezet közreműködése nem szükséges. A központi költségvetésből történő szúnyoggyérítést a katasztrófavédelem ellenőrzi és végezteti el. Ennek a kijelölésére szakemberek állnak rendelkezésre, és többször előfordul az is, hogy a települések polgármesterei jelzik, szúnyog van a területen, ezt követően a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal felé jelezve végrehajtják a feladatot. A vállalkozó kiválasztását a központi költségvetési szerv rendezi el közbeszerzés útján.

A kéményseprést a katasztrófavédelem gazdasági ellátó központi szervezete végzi, ennek a területi szerve itt Győrben a Batthyányi téren található. A Katasztrófavédelmi Igazgatóság, illetve a kirendeltség pedig a hatósági felügyeletet látja el. A sormunka egyébként ingyenes, ezen kívül minden egyéb olyan jellegű beavatkozás, ami a tisztításhoz kapcsolódik vagy egyéb megrendelés, az a honlapon megtalálható díjért történik. Valóban igaz, a sormunka elvégzése csak a lakosság részére ingyenes, azzal a feltétellel, hogy kétszer mennek ki, a harmadik alkalommal időpontot egyeztetnek az ügyféllel, ha ezután sem sikerül, akkor ezt követően már fizetni kell a szolgáltatásért.

Borkai Zsolt polgármester: Köszönetét fejezi ki a beszámoló kapcsán, elmondja, hogy annak idején a város kétkedve fogadta a katasztrófavédelem átalakítását, a tűzoltóság kivonását az önkormányzati feladatellátásból, de a rendszer jól működik. Emellett elmondható, hogy az Önkormányzat szoros kapcsolatot ápol a szervezettel, a beszámolóból is kiderült, hogy a város nem vonult ki erről a területről és örül annak, hogy a város hozzájárulhatott az épületek felújításának költségeihez, elősegítve ezzel a munkavégzés színvonalának növelését.

Reméli, hogy a jövőben is lesz mód arra, hogy az Önkormányzat ilyen módon támogassa a szervezetet.

További kérdés, hozzászólás nem érkezett a napirendi ponthoz, így szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

182/2016. (XI. 25.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Győri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

****

2. NAPIRENDI PONT:

Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2016. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására

(TSZTM 2015-107, TSZTM 2016-041, TSZTM 2016-068, SZTM 2015-107, SZTM 2016-041, SZTM 2016-054, SZTM 2016-055, SZTM 2016-068 számú szabályozási tervmódosítások)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra)

Révi Zsolt városi főépítész: Az előterjesztésben szereplő valamennyi módosításra az Állami Főépítész úr hozzájáruló záróvéleményét megadta. Ebben megerősítette, hogy az eljárások a jogszabályoknak megfelelően zajlottak és szakmai kifogást nem emelt az előterjesztés kapcsán.

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 16 igen, 0 nem, 6 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

183/2016. (XI. 25.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja Győr Településszerkezeti Tervének módosítását a

TSZTM 2015-107, TSZTM 2016-041, TSZTM 2016-068 tervlapok szerint.

Felelős: városi főépítész

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a városi főépítészt a jóváhagyott módosítások átvezetésére Győr Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Győr Építési Szabályzata című dokumentumokban, valamint a módosított dokumentumok megküldésére az egyeztetésében részt vett államigazgatási, érdek-képviseleti szerveknek és civil szervezeteknek.

Felelős: városi főépítész

Határidő: 2016. december 31.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

Borkai Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti rendelettervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 16 igen, 0 nem, 6 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének

25/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. Rendelet módosításáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. Rendelet (továbbiakban: GYÉSZ) 103. §-a kiegészül a 00897 övezeti sorszám előírásaival:

 00897  Zaj- és rezgésvédelmi szempontból egyedi számítások alapján egyedi technológiai megoldások a konkrét beruházások terhére alkalmazandóak

2. §

(1) A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 1. mellékletét képező SZTM 2016-054, SZTM 2016-055, SZTM 2016-068 tervszámú szabályozási tervlapjai szerint.

(2) A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 2. mellékletét képező, SZTM 2015-107, SZTM 2016-041 tervszámú szabályozási tervlapjai szerint.

3. §

(1) Jelen rendelet 2016. december 10. napján lép hatályba a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel.

(2) A rendelet 1. § és a 2. § (2) bekezdése 2016. december 25. napján lép hatályba.

Borkai Zsolt s.k. Dr. Lipovits Szilárd s.k.

polgármester jegyző

(A rendelet melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

3. NAPIRENDI PONT:

Javaslat a helyi adórendeletek felülvizsgálatára

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra)

Borkai Zsolt polgármester: Tájékoztatja a testület tagjait arról, hogy az elmúlt évek gazdaságához kapcsolódó intézkedések összességében nagyon pozitív képet mutatnak egészen a mikrovállalkozásoktól, a nagy cégek letelepedéséig. Ezek alapján elmondható, nagyon jó döntésnek bizonyult az, amikor a Közgyűlés úgy döntött, 2%-ról 1,8%-ra csökkenti a cégek iparűzési adójának mértékét.

Most egy újabb javaslat került a testület elé, amely – elfogadása esetén – tovább csökkenti a cégek iparűzési adójának mértékét. Ettől azt várják, hogy az elkövetkezendő időszakban az itt működő cégek számára még jobb környezetet tudnak teremteni, és az ide települő új vállalkozások is megtalálják a helyüket és szerepüket Győrben. Ezzel a város továbbra is nyitott lesz arra, hogy új vállalkozások érkezzenek a térségbe. Reméli, hogy ez a döntés a gazdaságnak újabb lendületet tud adni a jövőben.

Fekete Dávid alpolgármester: Sokan ülnek itt olyan képviselőtársai, akik már másodszor vehetnek részt a város gazdasági életét ilyen nagymértékben meghatározó döntés meghozatalában. Úgy látja, egy ilyen döntésben való részvétel kevés képviselőnek adatik meg ebben az országban. Örül annak, hogy képviselőtársaival együtt lehet részese ennek a döntésnek.

A 2014. január 1-jei adócsökkentés, amit annak idején meghoztak, nagyon jó hatással volt a győri gazdaságra. Tovább nőtt a vállalkozások termelékenysége és ez indokolta ennek az újabb döntésnek az előkészítését, ami most a testület elé került. Ezzel 2018. január 1-jétől ismét csökkenhet az iparűzési adó mértéke Győr városában, 1,8%-ról 1,6%-ra. Reméli, a döntéssel továbbra is segíthetnek a Győrben működő vállalkozásoknak, cégeknek abban, hogy több forrást tudjanak áldozni akár kutatásfejlesztésre, akár a szakképzett munkaerő megtartására, munkabérre, lakhatási támogatásra vagy számos olyan területre, ami számukra fontos. Véleménye szerint ez jó döntés lesz, és kiegészül olyan intézkedésekkel, mint például a Győri Ipari Park területbővítése, ahol újabb telephelyek jöhetnek létre a vállalkozások számára. Kérése, hogy képviselőtársai támogassák az előterjesztést!

Borkai Zsolt polgármester: További kérdés, hozzászólás nem érkezett a napirendi ponthoz, így szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

184/2016. (XI. 25.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése nem tartja indokoltnak az építményadóról és az idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendelet módosítását.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

Borkai Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti rendelettervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

26/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról szóló 34/2010. (XI. 26.) GYMJVÖ

rendelet módosításáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. § a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljáró Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

1. §

A helyi iparűzési adóról szóló 34/2010. (XI. 26.) GYMJVÖ rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke a Htv. szerinti adóalap 1,6%-a.”

2. §

Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

****

4. NAPIRENDI PONT:

Javaslat győr megyei jogú város önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti rendelettervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 17 igen, 1 nem, 4 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

27/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2016. évi költségvetés

a) kiadási főösszege 52.497.212.842 Ft, és

b) bevételi főösszege 52.497.212.842 Ft.

(2) A R.

a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet,

c) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet,

d) 4. melléklete helyébe a 4. melléklet,

e) 5. melléklete helyébe az 5. melléklet, és

f) 6. melléklete helyébe a 6. melléklet

lép.”

2. §

(1) A R. 6. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(2) A R. 5. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. §

(1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2016. november 26-án lép hatályba, azzal, hogy rendelkezései 2016. szeptember 30-tól alkalmazandók.

(2) E rendelet 2. §-a 2016. november 27-én lép hatályba, azzal, hogy rendelkezései 2016. október 1-jétől alkalmazandók.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

****

5. NAPIRENDI PONT:

Javaslat győri társasházi lakás vételárának módosítására (2672/13/A/115 hrsz.)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

185/2016. (XI. 25.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 40/2009. (II. 26.) Kgy. sz. határozatának 7.) pontját visszavonja, és ezzel egyidejűleg jóváhagyja a győri 2672/13/A/115 hrsz.-ú (Győr, Lajta út 8. VII/1. ajtó) társasházi lakás értékesítését.

2. Az ingatlan az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 42/2007. (XII. 21.) R. 9. §-ában foglalt szerződésen alapuló elővásárlási jog jogosultja, vagy – amennyiben a Magyar Állam az elővásárlási jogával él – a Magyar Állam részére (a volt bérlő lakáshasználati jogával terhelten) értékesíthető 7.910.000,- Ft vételáron.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

az adásvételi szerződés megkötésére 2019. szeptember 05.

****

6. NAPIRENDI PONT:

Javaslat győri társasházi lakás értékesítésére

(7398/a/8 hrsz.)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal – 1 fő képviselő nem vett részt a szavazásban – a határozatot elfogadta.

Képviselői kérés alapján új szavazást rendel el. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

186/2016. (XI. 25.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a győri 7398/A/8 hrsz.-ú (Győr, dr. Kovács Pál utca 6. II/8. ajtó) társasházi lakás értékesítését.

2. Az ingatlan az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 42/2007. (XII. 21.) R. 9. §-ában foglalt szerződésen alapuló elővásárlási jog jogosultja, vagy – amennyiben a Magyar Állam az elővásárlási jogával él – a Magyar Állam részére (a volt bérlő lakáshasználati jogával terhelten) értékesíthető 7.280.000,- Ft vételáron.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

az adásvételi szerződés megkötésére 2019. augusztus 16.

****

7. NAPIRENDI PONT:

Javaslat a győri 4431/1 hrsz.-ú ingatlan 34 m2 nagyságú területrészének a magyar állam részére történő térítésmentes tulajdonba adására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

187/2016. (XI. 25.) Kgy. határozat

1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 8. § (1) bekezdés a) pontjában megjelölt közfeladat ellátása (közúti közlekedés, közúthálózat fejlesztése) érdekében hozzájárul a győri 44393/1 hrsz.-ú kivett közút megnevezésű ingatlan 34 m2 nagyságú területrészének a Magyar Állam részére történő térítésmentes átadásához a hatályos kisajátítási változási vázrajz alapján és a terület-kimutatásban foglaltak szerint.

2.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban meghatározott ingatlanrész térítésmentes átadására vonatkozó előzetes és végleges megállapodás aláírására, továbbá az ehhez kapcsolódó valamennyi eljárási cselekmény és nyilatkozat megtételére, beleértve az ingatlan hatósági átminősítésével kapcsolatos eljárást is.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

8. NAPIRENDI PONT:

javaslat alapítványok támogatására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

188/2016. (XI. 25.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a polgármesteri keret 2016. évi előirányzata terhére 200.000,- Ft támogatás átadásra kerüljön a „Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért” (9025 Győr, Liget u. 1., adószám: 19650823-1-41) részére, ajándékcsomagok összeállításához, közös játékhoz, vendéglátás és a karácsonyi műsor biztosításához.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a polgármesteri keret 2016. évi előirányzata terhére 150.000,- Ft támogatás átadásra kerüljön a „Móra Alapítvány a Jövőért” (9023 Győr, Kodály Z. u. 20-24., adószám: 18988565-1-08) részére, dologi kiadások fedezetére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a fenti támogatásokról szóló pénzügyi megállapodások megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: a megállapodások megkötésének kezdeményezésére: 2016. december 2. az elszámolás elvégzésére a 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet szerint

****

9. NAPIRENDI PONT:

javaslat pályázatok benyújtásának utólagos jóváhagyására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti I. számú határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

189/2016. (XI. 25.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése utólagosan egyetért az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programban való részvétellel és a „Sacra Velo” című pályázat benyújtásával, valamint a pályázattal összefüggő felelősséget viseli.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatosan a továbbiakban esetlegesen felmerülő dokumentumok aláírására és kiadására, valamint a felmerülő további eljárási cselekmények megtételére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a „Sacra Velo”című pályázat nyertessége esetén maXimum 255.442,- Ft saját forrást biztosít a 2017. évi költségvetés terhére a település közigazgatási határán belüli infrastrukturális (tábla-kihelyezési és pihenőhely-kialakítási) projektelemek megvalósításához, amely összeget pénzügyi hozzájárulásként átutal a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat „SacraVelo” projekttel kapcsolatosan létrehozandó elkülönített számlájára legkésőbb a Támogatási Szerződés aláírását követő 1 hónapon belül.

Felelős: polgármester

Határidő: a pályázat elbírálása után, annak eredményétől függően, a Támogatási Szerződés aláírását követő 1 hónapon belül

****

Borkai Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti II. számú határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

190/2016. (XI. 25.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése utólagosan egyetért az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programban való részvétellel és a „Cultacross – Győr és Dunaszerdahely kulturális együttműködésének fejlesztése” című pályázat benyújtásával, valamint a pályázattal összefüggő felelősséget viseli.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatosan a továbbiakban esetlegesen felmerülő dokumentumok aláírására és kiadására, valamint a felmerülő további eljárási cselekmények megtételére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés a pályázat nyertessége esetén kötelezettséget vállal arra, hogy a „Cultacross – Győr és Dunaszerdahely kulturális együttműködésének fejlesztése” című pályázat nyertessége esetén maXimum 15.827,35 euró saját forrást és az utófinanszírozásból adódó költségek megelőlegezését biztosítja a 2017-2019. évi költségvetés terhére.

Felelős: polgármester

Határidő: a pályázat elbírálása után, annak eredményétől függően a 2017-2019. évi költségvetési rendelet összeállítása

****

Borkai Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti III. számú határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

191/2016. (XI. 25.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése utólagosan egyetért a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében meghirdetetett „Szemléletformálási programok” című, KEHOP-5.4.1 azonosító számú pályázati felhíváson való részvétellel és a „Tele vagyunk energiával, használjuk okosan!” című pályázat benyújtásával, valamint a pályázattal összefüggő felelősséget viseli.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatosan a továbbiakban esetlegesen felmerülő dokumentumok aláírására és kiadására, valamint a felmerülő további eljárási cselekmények megtételére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés a pályázat nyertessége esetén kötelezettséget vállal arra, hogy a „Tele vagyunk energiával, használjuk okosan!” című pályázat megvalósítására utófinanszírozásból adódó költségek megelőlegezését biztosítja a 2017-2018. évi költségvetés terhére.

Felelős: polgármester

Határidő: a pályázat elbírálása után, annak eredményétől függően a 2017-2018. évi költségvetési rendelet összeállítása

****

Borkai Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti IV. számú határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

192/2016. (XI. 25.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése utólagosan egyetért az Erasmus+ Sport Programban való részvétellel és a Volunteering at European Youth Olimpic Festival Győr 2017” (Önkéntesség a 2017. évi győri Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon) című pályázat benyújtásával, valamint a pályázattal összefüggő felelősséget viseli.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatosan a továbbiakban esetlegesen felmerülő dokumentumok aláírására és kiadására, valamint a felmerülő további eljárási cselekmények megtételére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a Volunteering at European Youth Olimpic Festival Győr 2017” (Önkéntesség a 2017. évi győri Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon) című pályázat utófinanszírozásból adódó költségeinek megelőlegezését biztosítja a 2016-2017. évi költségvetés terhére.

Felelős: polgármester

Határidő: a 2016. évi költségvetés esetén azonnal, valamint a 2017. évi költségvetési rendelet összeállítása

****

10. NAPIRENDI PONT:

Javaslat az „Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése” (EFOP-3.2.9-16) pályázaton történő részvétel jóváhagyására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

193/2016. (XI. 25.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért a Család- és Gyermekjóléti Központ Győr, az „Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése” (EFOP-3.2.9-16) című pályázaton történő részvételével.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

11. NAPIRENDI PONT:

Javaslat térítési díj ellenében igénybe vehető egyes orvosi szolgáltatások térítési díjára

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

194/2016. (XI. 25.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja, hogy a térítés ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások térítési díjának mértékében – a 426/2005. (XII. 18.) Kgy. sz. határozattal elfogadott, 203/2015. (X. 16.) Kgy. sz. határozat 1-2. sz. mellékletével módosított szabályzatban szereplő térítési díjak mértékéhez képest – a 2017. évre vonatkozóan módosítást nem eszközöl. A 2017. január 1-jétől térítés ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások térítési díját háziorvosi szolgáltatások esetében az 1. sz., fogorvosi szolgáltatások esetében a 2. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

12. NAPIRENDI PONT:

Javaslat győr megyei jogú város önkormányzata és az egészségügyi szolgáltatást nyújtó vállalkozások között kötött szerződések felülvizsgálatára

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

195/2016. (XI. 25.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy dönt, hogy az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény költségvetési előirányzatai keretében 2017. évben átvállalja a fogorvosi alapellátási, fogszabályozási szolgálatok és háziorvosi ügyeleti ellátás folyó kiadásai közül: a fűtés, világítás, víz, csatorna, szemétszállítás költségét, a társasházi rendelők közös költségét és a riasztórendszer felügyeleti díját, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi szolgáltatók esetében a riasztórendszer felügyeleti díját, továbbá a laborjárat költségeit. Az átvállalt közüzemi költségek, laborjárat költsége és bérleti díjak várható összege együttesen 55.060,- E Ft.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert az 1-5. sz. melléklet szerinti „Ellátási szerződés egészségügyi feladatok ellátására” szerződésminták alapján az ellátási szerződéseket módosító szerződésmódosítások megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2016. december 31.

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetés összeállítása során vegye figyelembe a szerződésekben vállalt kötelezettségek költségigényét.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. évi költségvetés készítésének időpontja

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

13. NAPIRENDI PONT:

Javaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati működtetésú intézmények állami működtetésbe vételével kapcsolatos döntésre

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra)

Pollreisz Balázs képviselő: Kérdése, hogy állnak a szerződések előkészítésével? Az anyag szerint 2016. december 15-ig kell azokat megkötni, történtek-e egyeztetések ez ügyben? Választ várna arra, hogy milyen garanciák vannak a szerződéstervezetben arra vonatkozóan, hogy a város tulajdonában lévő ingatlanokat – az üzemeltetést és a használatot – teljes egészében átadják a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak, de az ingatlanok tulajdonjoga a város kezében marad. Milyen módon tudja a város ellenőrizni, hogy az ingatlanokat és ingóságokat a KLIK rendeltetésszerűen használja-e? Továbbá arra is kíváncsi, hogy a KLIK-hez átkerülő dolgozóknak, akiket eddig a város foglalkoztatott, lesz-e munkahelyük? Azokat a béreket, bérkiegészítéseket, melyeket a várostól megkaptak, a KLIK-től is megkapják-e? Erre van-e valamiféle garancia a szerződéstervezetekben?

Továbbá azt szeretné tudni, hogy a Szakképzési Centrumokkal létrejöttek-e már a szerződések, azokban megvannak-e az esetleges garanciák? És, ha nem készültek el ezek a szerződések, akkor arra kíváncsi, mikor köttetnek meg?

Egyes iskolákban közművelődési feladatellátás is folyik, illetve van olyan iskola is, ami helyszínt biztosít az iskolán kívüli rendezvényeknek. Ezek a jövő évben hogyan fognak működni?

Páternoszter Piroska, a Humánpolitikai Főosztály vezetője: Ezek az ügyek jó előkészítettségi szinten állnak, hiszen kaptak már szerződéstervezeteket. A polgármester úr azt várja el a szakmától, hogy az intézmények helyi sajátosságait vegyék figyelembe a törvény adta lehetőségek mellett. Megvan az általános tárgyalási alap, ami a szerződések megkötéséhez szükséges, így a 2016. december 15-i dátum lesz a szerződéskötések végleges időpontja.

Az átadott iskolák, illetve ingatlanok ellenőrzése kapcsán elmondja, hogy az Önkormányzat olyan megoldásokat fog javasolni, ami rendszeres ellenőrzést tesz lehetővé, éves szinten egy alkalommal. Hozzáteszi, az intézmények megfelelő állapotfelmérés után kerülnek átadásra, így az átvevő pontos képet kap arról, hogy az adott intézmények milyen állapotban vannak.

A dolgozók – egyik intézményből másikba történő átadása – egy nagyon fontos kérdés, azonban a törvény nagyon sok mindent leszabályoz ennek kapcsán. Úgy rendelkezik, hogy a működtetéshez kapcsolódó dolgozókat, akiknek megfelelő a végzettsége a munkaköréhez, át kell venni. Ez tehát nem alku kérdése, a KLIK át kell, hogy vegye a dolgozókat, ez is törvény alapján előírt garancia. Megjegyzi, az összes intézményben kidolgozták az igazgatókkal és a GMK-k segítségével, hogy melyek azok a munkakörök és kik azok a dolgozók, akiket át kell, hogy vegyen a KLIK. A KLIK áthelyezéssel veszi át a dolgozókat, ami egy háromoldalú megállapodás lesz, és a dolgozó részvételével történik meg, aki eldöntheti, vállalja az áthelyezést vagy nem.

A szakképzés kapcsán elmondja, amikor az intézmények átkerültek a két szakképzési centrumhoz, az ezekkel kapcsolatos szerződések annyira speciálisak voltak a volt TISZK épülete miatt, hogy jelenleg is folynak a tárgyalások, miniszteri szinten. Ezek mellett úgy gondolja, 2017. januárra befejeződnek ezek a tárgyalások is.

A közművelődés kapcsán elmondja, a szerződéskötések után azok a feladatok, amelyek közösségi ellátáshoz köthetők, továbbra is a KLIK felügyelete alá tartoznak. Így ezen feladatok ellátása biztosan megoldható lesz a jövőben is.

Glázer Tímea képviselő: Hozzászólása elején jelzi, hogy a Demokratikus Koalíció nem fogja támogatni ezt a napirendi pontot, nem tudják elfogadni az iskolák államosítását.

Győrben komoly hagyománya és eredménye van az iskolák működtetésének. Kiváló erős szakmai hátteret, kiszámítható finanszírozási, működési lehetőségeket biztosítottak az intézményeknek a mindenkori városi önkormányzatok. A színvonalas iskolahálózat, átlátható és értelmezhető volt a szülők és a diákok számára is. Gazdaságos, jól tervezhető rendszer volt, amely a KLIK fenntartása alatt tönkrement. A 2013-as év előtti döntéseknek volt értelme, a mindenkori választott szakbizottságok és a képviselő-testületek hozták meg az iskolákat érintő döntéseket. A törvényi környezet minden kapcsolatot elvág a győri diákok, testületek és az iskolák között, így a döntések még távolabbra kerülnek az iskolától és még több bürokráciával jár majd a végrehajtásuk. Ezek után számonkérhetetlen hivatalnokok hozzák meg a döntéseket a helyi testületek helyett.

Itt ragadja meg az alkalmat, hogy megköszönje a mindenkori önkormányzatoknak, szakbizottságoknak azt a kiváló munkát, amit végeztek, hiszen Győr mindig híres volt az oktatásáról, de frakciója úgy látja, ez a jövőben nem biztos, hogy így lesz.

Szó volt már róla, hogy a KLIK átveszi a dolgozókat, mégis arra kíváncsi, hogy az átvett dolgozók munkaviszonyában a folytonosság megmarad-e? A jogutód nélkül megszűnt intézmények dolgozóinak átvétele mennyibe fog kerülni? Mekkora költséggel működtek eddig a Gazdasági Működtető Központok? Van-e arról információ, hogy ha az Állam átveszi a működtetést, akkor mennyivel csökken az intézmények támogatása? Továbbá azt is szeretné tudni, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő épületeket ki fogja karbantartani, vagy az Állam ezt is államosítani kívánja? Netán az Önkormányzatnál maradnak?

Végül megjegyzi, a Fidesz győri országgyűlési képviselői, akik megszavazták ezt a törvénymódosítást, nem a győri gyerekek és pedagógusok érdekeit nézték.

Borkai Zsolt polgármester: A Közgyűlés e döntés meghozatalával a törvény által előírt kötelezettségének tesz eleget. Nem az a lényeg, hogy ez kiből milyen érzést vált ki, hanem az, hogy a győri önkormányzat a törvényi előírásoknak eleget tesz.

Lényegesnek tartja elmondani, hogy az Önkormányzat ún. szolidaritási támogatás címén közel négy milliárd forintot juttat az oktatás területére. A Magyar Államhoz átkerülnek az intézmények működtetései, majd egy meghatározott számítási módszer alapján kiszámítva ezzel az összeggel járul hozzá a győri Önkormányzat az oktatás általános minőségének emeléséhez.

Úgy gondolja, az rendben van, ha ezzel az összeggel javulhat az oktatás minősége, hiszen ezt az összeget az Önkormányzat erre a célra folyósítja, ez azonban az országos „nagy kalapba” kerül bele. Ez igazán akkor lenne jó, ha ebből a támogatási rendszerből a győri iskolák is megfelelően részesülnének. Bízik abban, hogy ez így lesz és ettől érzékelhető minőségjavulás lesz a győri iskolákban.

Páternoszter Piroska, a Humánpolitikai Főosztály vezetője: A feltett kérdésekre reagálva elmondja, hogy két GMK valóban jogutód nélkül fog megszűnni. Az itt dolgozók egy része, akiknek a feladata nem a működtetéshez kapcsolódik, hanem az étkeztetéshez biztosan az I. számú GMK-nál folytathatja tovább a munkát, mivel ez a feladat az Önkormányzatnál marad. Azok a dolgozók, akiknek a munkája az iskolai működtetéshez kapcsolódik, mivel ilyen feladat már lesz, átkerülnek a KLIK-hez, ahogy ezt már az előzőekben elmondta. Tehát azzal, hogy a II. és III. számú GMK jogutód nélkül szűnik meg, a dolgozók számára nem jelent bizonytalanságot.

A karbantartás ugyanúgy átkerül a KLIK-hez, mint a felújítás feladatköre. Így az Önkormányzatnál csak az egyéb köznevelési intézményekkel – pl. az óvodákkal – kapcsolatos feladatok maradnak. Bármely más oktatási intézmény működtetéssel kapcsolatos feladata átkerül a KLIK-hez, mint fenntartóhoz. Az Önkormányzat a tulajdonjoggal kapcsolatos kötelezettségeket fogja ellátni.

Pollreisz Balász képviselő: Amire még nem kapott választ az a béren kívüli juttatások köre. Kérdése, hogy a KLIK a béren kívüli juttatások közül a cafeteria rendszert továbbra is tudja-e biztosítani a dolgozóknak?

Elhangzott, hogy az Önkormányzat éves szinten egy alkalommal ellenőrizheti az iskolák állapotát. Javaslata, hogy ezt a hatáskört a polgármester úr „ruházza át” az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottságra, hiszen ott egy szakmai grémium dolgozik, így jobban figyelemmel kísérhetik a bizottsági tagok ezt az ellenőrzést. Kérése, hogy ezt a javaslatot fontolják meg és amennyiben lehetséges a következő ülésen akár módosíthatják a Szervezeti és Működési Szabályzat erre vonatkozó fejezetét.

Köszönetét fejezi ki a pedagógusoknak és az őket segítő dolgozóknak az eddig végzett munkájukért és ígéri a jövőben is oda fognak figyelni rájuk.

Borkai Zsolt polgármester: A kérést nem igazán érti, az indoklását végképp nem. Nem érti, mennyivel lenne jobb, ha az említett Bizottság hatáskörébe tennék át ezt a feladatot. Megjegyzi, a polgármester is a várost képviseli. E téma kapcsán elmondja, jó lenne, ha a városrész képviselői, akiket a városrban élők választottak meg, nem szavaznának a város érdekei ellen. Úgy gondolja, polgármesterként mindig igyekezett a város érdekeit képviselni, reméli, a jövőben ez az ellenőrzés szempontjából is megfelelően fog működni. Azt kéri képviselőtársaitól, járjanak el ők is, legyen szó az oktatásról vagy más jellegű témáról, minden esetben tartsák szem előtt a város érdekeit.

Páternoszter Piroska, a Humánpolitikai Főosztály vezetője: A béren kívüli juttatások kapcsán elmondja, az ún. győri bérelem azért az, mert azt a város adta. Amikor a KLIK biztosít egy általa adott bérelemet, azt természetszerűleg a KLIK fogja adni. Ezért fontos, hogy a már említett háromoldalú tárgyalásokon minden fél részt vegyen és egyezségre jusson.

Borkai Zsolt polgármester: További kérdés, hozzászólás nem érkezett a napirendi ponthoz, így szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti I. számú határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 főre módosult – 18 igen, 1 nem, 4 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

196/2016. (XI. 25.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati működtetésű intézmények állami működtetésbe vételével kapcsolatos tárgyalások lefolytatására, a vagyonkezelési szerződések megkötésére, valamint az átadás-átvételi megállapodások rendelkezéseinek végleges megszövegezését követően a kapcsolódó iratok aláírására, intézkedések megtételére, beleértve az esetleges későbbi módosításokat is.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

Borkai Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti II. számú határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 18 igen, 1 nem, 4 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

197/2016. (XI. 25.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az irányító jogkörébe tartozó I. sz. Gazdasági Működtető Központ költségvetési szerv alapító okiratát 2016. december 31. napi hatállyal az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint módosítja.

2. A Közgyűlés az I. sz. Gazdasági Működtető Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 1/A. sz. melléklet szerinti tartalommal a 2016. december 31. napi hatállyal jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, a törzskönyvi nyilvántartás bejegyeztetésének kezdeményezésére 2016. december 3.

3. A Közgyűlés az álláshelyeket 185,77 főben engedélyezi az I. sz. Gazdasági Működtető Központnál 2017. január 1. napjával.

4. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 3. pontban szereplő álláshelyi létszám 2017. évi költségvetésben történő beépítéséről gondoskodjon, beleértve a kapcsolódó előirányzatokat is.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. évi költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg

5. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a módosított alapító okirat adatainak törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezettetéséről, valamint az alapító okirat módosításával kapcsolatos intézkedések megtételéről, egyben felhatalmazza a Polgármestert a törzskönyvi bejegyzéssel kapcsolatban esetleges felmerülő esetleges hiánypótlások teljesítésére és az egyéb szükséges dokumentumok aláírására és kiadására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2016. december 3.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

Borkai Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti III. számú határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 18 igen, 1 nem, 4 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

198/2016. (XI. 25.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az irányító jogkörébe tartozó II. sz. Gazdasági Működető Központ 2016. december 31. napjával történő jogutód nélküli megszüntetéséről dönt a 2. sz. melléklet szerinti Megszüntető okirat elfogadásával.

2. A Közgyűlés vállalja, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint fenntartó és alapító a II. sz. Gazdasági Működető Központnak 2016. december 31. napjáig keletkező jogai és kötelezettségei, ideértve vagyoni jogait, továbbá valamennyi elismert, vagy nem vitatott pénz vagy pénzben kifejezett tartozásai tekintetében helytáll, kivéve az intézmény étkeztetési feladataihoz kapcsolódó jogviszonyokat, melyek vonatkozásában a 134/2016. (iX. 23.) Kgy. határozat az I. sz. Gazdasági Működető Központot jelölte ki a feladat ellátására, mely e tekintetben 2016. november 1. napjával jogutód.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a II. sz. Gazdasági Működtető Központ vagyonleltár szerinti vagyonát képző ingó és ingatlan vagyonát teljes terjedelmében, minden elemében 2016. december 31. napjával átvegye az I. sz. Gazdasági Működető Központ a 2016. november 30.-i leltár alapján.

Felelős: polgármester, intézményvezető

Határidő: azonnal

4. A Közgyűlés felkéri az intézmény vezetőjét, hogy gondoskodjon a II. Sz. Gazdasági Működtető Központ által foglalkoztatott közalkalmazottak továbbfoglalkoztatásával kapcsolatos valamennyi, illetve azzal összefüggő, a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti szükséges munkaügyi intézkedés megtételéről 2016. december 31-ig.

Felelős: intézményvezető

Határidő: azonnal

5. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a II. sz. Gazdasági Működető Központ megszűnésével kapcsolatos valamennyi intézkedést megtegyen és minden szükséges dokumentumot aláírjon, valamint gondoskodjék a Megszüntető okirat adatainak törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezettetéséről 2017. január 1. napi hatállyal, valamint kapcsolatos intézkedések megtételéről, egyben felhatalmazza a polgármestert a törzskönyvi bejegyzéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő hiánypótlások teljesítésére és az egyéb szükséges dokumentumok aláírására és kiadására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, a törzskönyvi nyilvántartás bejegyeztetésének

kezdeményezésére 2016. december 3.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

Borkai Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti IV. számú határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 18 igen, 1 nem, 4 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

199/2016. (XI. 25.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Városának Közgyűlése az irányító jogkörébe tartozó III. sz. Gazdasági Működető Központ 2016. december 31. napjával történő jogutód nélküli megszüntetéséről dönt a 3. sz. melléklet szerinti Megszüntető okirat elfogadásával.

2. A Közgyűlés vállalja, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint fenntartó és alapító a III. sz. Gazdasági Működető Központnak 2016. december 31. napjáig keletkező jogai és kötelezettségei, ideértve vagyoni jogait, továbbá valamennyi elismert, vagy nem vitatott pénz vagy pénzben kifejezett tartozásai tekintetében helytáll, kivéve az intézmény étkeztetési feladataihoz kapcsolódó jogviszonyokat, melyek vonatkozásában a 134/2016. (iX. 23.) Kgy. határozat az I. sz. Gazdasági Működető Központot jelölte ki a feladat ellátására, mely e tekintetben 2016. november 1. napjával jogutód.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a III. sz. Gazdasági Működtető Központ vagyonleltár szerinti vagyonát képző ingó és ingatlan vagyonát teljes terjedelmében, minden elemében 2016. december 31. napjával átvegye az I. sz. Gazdasági Működető Központ a 2016. november 30-i leltár alapján.

Felelős: polgármester, intézményvezető

Határidő: azonnal

4. A Közgyűlés felkéri az intézmény vezetőjét, hogy gondoskodjon a III. sz. Gazdasági Működtető Központ által foglalkoztatott közalkalmazottak továbbfoglalkoztatásával kapcsolatos valamennyi, illetve azzal összefüggő, a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti szükséges munkaügyi intézkedés megtételéről 2016. december 31-ig

Felelős: intézményvezető

Határidő: azonnal

5. A Közgyűlés Szegediné Bozzay Katalin igazgató közalkalmazotti jogviszonyának az I. sz. Gazdasági Működető Központba való áthelyezéssel történő megszüntetéséhez hozzájárul 2016. december 31. napi hatállyal, felhatalmazza a polgármestert a feltételek kialakítására, a kapcsolódó valamennyi intézkedés megtételére, dokumentum aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

6. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a II. sz. Gazdasági Működető Központ megszűnésével kapcsolatos valamennyi intézkedést megtegyen és minden szükséges dokumentumot aláírjon, valamint gondoskodjék a Megszüntető okirat adatainak törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezettetéséről 2017. január 1. napi hatállyal, valamint kapcsolatos intézkedések megtételéről, egyben felhatalmazza a polgármestert a törzskönyvi bejegyzéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő hiánypótlások teljesítésére és az egyéb szükséges dokumentumok aláírására és kiadására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, a törzskönyvi nyilvántartás bejegyeztetésének

kezdeményezésére 2016. december 3.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

14. NAPIRENDI PONT:

Javaslat személyi kérdésben való döntés meghozatalára

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

200/2016. (XI. 25.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Némethné Pavek Márta, a Nagybácsai Óvoda vezetőjének közalkalmazotti jogviszonyát 2017. augusztus 15. napjával a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 30. § (4) bekezdése alapján felmentéssel megszünteti, és a Kjt. 33. § (3) bekezdése alapján 2017. április 16. napjával mentesíti a munkavégzés alól, tekintettel arra, hogy felmentési ideje 2016. december 16. napjával kezdődik.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

15. NAPIRENDI PONT:

Javaslat közterületek elnevezésére

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

201/2016. (XI. 25.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

a) a 41171 hrsz.-ú közterületet Szikes köz,

b) a 26158/4 hrsz.-ú magánutat Szekeres Bónis utca,

c) a 27497 hrsz.-ú utat Kanizsai Orsolya utca,

d) a 21839/11 hrsz.-ú utat Széles utca

elnevezéssel látja el.

2. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

a) a 317/1997. (IX. 11.) Kgy. határozat 1.) pontját módosítva a Vidra utca elnevezést a győri 12158/14 hrsz.-ú közterületre,

b) a 30/2003. (II. 20.) Kgy. határozat 2./ pontját módosítva a Hattyú utca elnevezést a győri 12158/13 hrsz.-ú közterületre, valamint

c) a 366/2005. (X. 27.) Kgy. határozat 1.b./ alpontját módosítva a Tűzmadár utca elnevezést a győri 21783 hrsz.-ú és a 21784/6 hrsz.-ú közterületre

kiterjeszti.

3. A Közgyűlés a 121/2008. (IV. 17.) Kgy. határozat 1.a./ pontjában „a Takaros utca folytatásaként a 21762 hrsz.-ú közterületet Takaros utcának,” szövegrész hatályát veszti.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

4. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy az elnevezésekről az illetékes postai, közlekedési, ingatlan-nyilvántartó szerveket, közszolgáltató társaságokat, valamint a lakosságot tájékoztassa és a címjegyzékbe történő bejegyzésükről gondoskodjon.

Felelős: jegyző

Határidő: 2016. december 27.

****

16. NAPIRENDI PONT:

beszámoló a lejárt határiedejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 22 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

202/2016. (XI. 25.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése tudomásul veszi a mellékletben felsorolt, lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

17. NAPIRENDI PONT:

tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 18 igen, 0 nem, 5 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

203/2016. (XI. 25.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a polgármester által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

18. NAPIRENDI PONT:

tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 19 igen, 0 nem, 4 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta

204/2016. (XI. 25.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a bizottságok által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

Borkai Zsolt, polgármester: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerint a Közgyűlésnek zárt ülést kell tartania – többek között – önkormányzati hatósági ügy és az érintett kérésére vezetői megbízása adásának tárgyalásakor.

Az ismertetett rendelkezésre tekintettel a „Javaslat a Győri Művészeti és Fesztiválközpont igazgatói beosztásának betöltésére”, valamint a „Javaslat önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat elleni fellebbezés elbírálására” című előterjesztés tárgyalására zárt ülést rendel el.

Felkéri a vendégeket az ülésterem elhagyására!

(A zárt ülés jegyzőkönyve mellékletként csatolva található.)

ZÁRT ÜLÉST KÖVETŐEN:

A Közgyűlés 11:02 órakor nyílt üléssel folytatja munkáját.

Borkai Zsolt, polgármester: Mindenek előtt köszönetét fejezi ki a testület nevében Serfőzőné Tóth Andrea igazgató asszonynak a Győri Művészeti és Fesztiválközpont élén végzett áldozatos munkájáért. Jó egészséget és sok pihenést kíván a következő időszakra!

Ismerteti a zárt ülésen személyi kérdésben hozott határozatot. A Közgyűlés a Győri Művészeti és Fesztiválközpont igazgatói beosztásának betöltésével 2016. december 31. naptól 2021. december 30. napig terjedő 5 éves, határozott időtartamra Tóthné Dr. Kardos Krisztinát bízza meg.

Borkai Zsolt polgármester: Kérdezi képviselőtársait, hogy kíván-e valaki kérdést, illetve bejelentést tenni?

Tájékoztatja képviselőtársait, hogy a következő közgyűlésre 2016. december 21-én szerdán 10:00 órakor kerül sor, valamint ugyancsak ezen a napon kerül sor 14:00 órai kezdettel a közmeghallgatásra is.

Köszöni a képviselők munkáját, az érdeklődők figyelmét, ezzel a Közgyűlést 11:03 órakor bezárja.

k. m. f.

Borkai Zsolt

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Jegyzőkönyvek | A közvetlen link.