11/2016. (XII. 21.) Kgy jegyzőkönyv

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

K Ö Z G Y Ű L É S E

11/2016. (XII. 21.)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2016. december 21-én 10:00 órára összehívott és 10:04 órakor megkezdett ülésén.

Jelen vannak:

Borkai Zsolt polgármester,

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester,

Fekete Dávid alpolgármester,

Radnóti Ákos alpolgármester,

Bárány István, Borsi Róbert, Dr. Dézsi Csaba András, Diligens Tibor, Fodor Roland, Gancz Tamás, Glázer Tímea, Hajszán Gyula, Juhász István, Kalmár Ákos, Kovács Tamás, Pollreisz Balázs, Rózsavölgyi László, Dr. Sik Sándor, Szabó Jenő, Szeles Szabolcs, Takács Krisztián, Takács Tímea, Varga Márk

Távolmaradását előzetesen jelezte: Dr. Neupor Zsolt képviselő

Jelen vannak továbbá:

Dr. Lipovits Szilárd jegyző,

Dr. Csörgits Lajos aljegyző,

Nagy Tamás, a Gazdálkodási Főosztály vezetője,

Füke Péter, a Településfejlesztési Főosztály vezetője,

Révi Zsolt városi főépítész,

Dr. Domanyik Eszter, a Városmarketing és Programszervezési Főosztály vezetője,

Nagyné dr. László Edit, a Hatósági Főosztály vezetője,

Szombati-Serfőző Eszter, a Kulturális és Sport Főosztály vezetője,

Mező Tímea, az Adóügyi Osztály vezetője,

Varga Zoltán Ákos, az Ellenőrzési Osztály vezetője,

Stipkovits Tamás, az Építéshatósági Osztály vezetője,

Dr. Horváth Tamás, az Igazgatási Osztály vezetője,

Reider Ernő, a Házüzemeltetési Osztály vezetője,

Szabóné Vörös Ágnes, a Népjóléti Osztály vezetője,

Hermann-né Gesztrich Nikoletta, a Kulturális Osztály vezetője,

Bodorné Mózes Ágota, az Oktatási Osztály vezetője,

Dr. Luksics Balázs, a Vagyongazdálkodási Osztály vezetője,

Dr. Csele Balázs, a Munkaügyi Osztály vezetője,

Dr. Németh Zsófia, a Jogi és Önkormányzati Osztály vezetője,

Bolla Péter polgármesteri biztos,

Sági Géza, a GYŐR-SZOL Zrt. elnök-vezérigazgatója,

Truka István, a GYMJV Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr vezetője,

Sárkány Péter, a Győri Térségfejlesztési és Projekmenedzsment Kft. ügyvezetője,

Derdák Miklós, az Észak-nyugat Közlekedési Központ Zrt. főigazgatója,

Simon Csaba, a Győr Projekt Kft. ügyvezetője,

a sajtó munkatársai, valamint

mintegy 10 fő érdeklődő állampolgár.

Borkai Zsolt polgármester: Köszönti a Közgyűlés résztvevőit, az érdeklődő állampolgárokat.

Kéri, hogy a képviselők a létszám megállapítása érdekében gombnyomással jelezzék jelenlétüket. Megállapítja, hogy az ülésen 21 képviselő – a megválasztott képviselők több mint fele – jelent meg, tehát a testület határozatképes. Távolmaradását előzetesen dr. Neupor Zsolt képviselő jelezte. Az ülést megnyitja.

****

Borkai Zsolt polgármester: Az Országgyűlés december 18-át a Nemzetiségek Napjává nyilvánította. Az emléknapra tekintettel a mai közgyűlésen kerül sor a 2016. évi „Nemzetiségekért” díjak átadására.

Megkéri dr. Somogyi Tivadar alpolgármester urat, ismertesse az elismerések indokolását.

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester: A Közgyűlés felhatalmazása alapján polgármester úr, a beérkezett javaslatokat figyelembe véve, az idei évben két közösség elismeréséről döntött. Kéri a kitüntetett közösségek képviselőit, hogy nevük elhangzását követően fáradjanak ki az elismerés átvételére.

Győr Megyei Jogú Város polgármestere a Baráti Társaság Darnózseliért Egyesület részére a Győri Örmény Nemzetiségi Önkormányzat munkájának és rendezvényeinek segítő támogatásáért Győr Megyei Jogú Város „Nemzetiségekért” díját adományozza.

Az elismerést Cseh Vilmos, az Egyesület elnöke veszi át.

Borkai Zsolt polgármester a Német és Európai Kulturális Egyesület Rozmaring Kórusa részére a német nemzetiség kultúrájának és hagyományainak megőrzése érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként, a Kórus megalakulásának 10. évfordulója alkalmából, Győr Megyei Jogú Város „Nemzetiségekért” díját adományozza.

A díjat Tóvári Mária, a Kórus vezetője, valamint Mehringer József, az Egyesület elnöke veszi át.

A kitüntetetteknek a testület nevében gratulál!

****

Borkai Zsolt polgármester: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a mai ülés tervezett napirendjét a kiküldött meghívó tartalmazza.

Az ülés előtt kapták kézhez a képviselők a „Javaslat egyes önkormányzati feladatok ellátásának megszervezésével összefüggő önkormányzati rendeletek módosítására” című előterjesztés módosított változatát, melyet az 1. napirendi pont tárgyalásánál kér figyelembe venni.

Ugyancsak az ülés előtt került kiosztásra a „Javaslat közterület elnevezésére” című előterjesztéshez tartozó kiegészítés, melyet a 16. napirendi pont tárgyalásánál kér figyelembe venni.

Kiosztásra került továbbá a „Javaslat elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntésre” című előterjesztés, melyet a zárt ülést megelőzően folytatólagos sorszámmal javasol napirendre venni.

Kéri, akinek a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétele vagy más javaslata van, jelezze!

Fodor Roland képviselő: Két héttel ezelőtt benyújtott egy írásbeli előterjesztési javaslatot, ami rendezni kívánta volna az Önkormányzat alkalmazásában álló köztisztviselők méltatlan bérhelyzetét. Lassan tíz éve telt el a köztisztviselők illetményalapjának utolsó változtatása óta, amit egy magasabb rendű jogszabály határozott meg és nem önkormányzati hatáskörbe tartozott ennek megállapítása. Azonban a 2017. évi költségvetési törvény lehetőséget biztosít minden önkormányzat számára, hogy az illetményalapot eltérítse a saját költségvetése terhére. Kérdése, hogy miért nem került a napirendi pontok közé a javasolt előterjesztése?

Hozzáteszi, méltatlannak érzi azt, hogy jelen pillanatban Győr városában egy pályakezdő, nyolc általános iskolai végzettséggel bíró ember, ha jó cégnél helyezkedik el a versenyszférában, többet kereshet, mint az itt dolgozó, több évtizedes szakmai tapasztalattal bíró, egyetemet végzett köztisztviselő, aki az Önkormányzatnál felelősségteljes munkát végez.

Borkai Zsolt polgármester: Bár a szervezeti és működési szabályzat kimondja, hogy napirenddel kapcsolatban vita nem kezdeményezhető, csak javaslat tehető, és annak kapcsán vélemény nem nyilvánítható. De, mivel hagyta, hogy képviselőtársa véleményt nyilvánítson a javaslat kapcsán, megadja a szót aljegyző úrnak.

Dr. Csörgits Lajos aljegyző: A képviselő úr által benyújtott indítvány átvizsgálására a polgármester úrnak 15 nap áll rendelkezésére, ami 2016. december 22-én fog lejárni, így még határidőben van a válaszadás. Az SZMSZ szerint pedig – erről a 14. § (9) bekezdése rendelkezik – a válaszadásban a polgármester meghatározza, hogy melyik ülésre tűzi ki a javaslatot, mely nem lehet későbbi, mint a válaszadást követő második rendes közgyűlés időpontja. Tehát az előterjesztés felülvizsgálat alatt van, és határidőben meg fogja kapni a képviselő úr a választ arra, hogy a javaslat alkalmas, vagy nem alkalmas, és ha az megfelel minden vizsgálati szempontnak, akkor mikor kerül a testület elé előterjesztésre.

Kéri, hogy aki a javasolt napirendi pontokkal és azok sorrendjével egyetért, szavazzon! Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 23 igenlő, egybehangzó szavazattal a napirendet elfogadta.

207/2016. (XII. 21.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az alábbiak szerint fogadja el a 2016. december 21-i ülésének napirendjét:

1. Javaslat egyes önkormányzati feladatok ellátásának megszervezésével összefüggő önkormányzati rendeletek módosítására

Előterjesztők:

Borkai Zsolt polgármester,

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság,

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

2. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására (TSZTM 2015-091, TSZTM 2016-021, SZTM 2015-091, SZTM 2015-112, SZTM 2016-021, SZTM 2016-043, SZTM 2016-058, SZTM 2016-065, SZTM 2016-074 számú szabályozási tervmódosítások)

Előterjesztő: Révi Zsolt városi főépítész

3. Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet elfogadására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

4. Javaslat a fizető-parkolóhelyek üzemeltetésének és használatának szabályairól szóló 17/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

5. Tájékoztató a Győr és térsége hulladékgazdálkodási rendszer megvalósításáról

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester,

Borsi Róbert, a Győr Nagytérség Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanács elnöke

6. Javaslat a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzat Társulás Társulási Tanács tagjának megválasztására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

7. Javaslat a helyi autóbusz-közlekedéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

8. Javaslat az Egyetemi Sportcsarnok felújítására benyújtott pályázat utólagos jóváhagyására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

9. Javaslat pályázati úton támogatott sportszervezetek (kiemelt és nem kiemelt sportágak), valamint utánpótlásnevelés fejlesztést végző alapítványok támogatására szolgáló pályázati keret felosztására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

10. Javaslat a Győri Kórházért Alapítvány támogatására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

11. Javaslat Győrött, a Kuopio parkban közterületi műalkotás elhelyezésére

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

12. Javaslat a Győri Filharmonikus Zenekar jótékonysági célú felajánlásához hozzájárulás megadására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

13. Tájékoztató Győr Megyei Jogú Város Egészségképéről és javaslat Győr Megyei Jogú Város Városi Egészségfejlesztési Tervének 2016-2020 közötti időszakra vonatkozó elfogadására

Előterjesztő: Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

14. Tájékoztató a Győr városi droghelyzet tapasztalatairól és javaslat Győr Megyei Jogú Város Városi Drogstratégiájának 2016-2020 közötti időszakra vonatkozó elfogadására

Előterjesztő: Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

15. Pályázati támogatás teljes körű iskolai egészségfejlesztési mintaprogram megvalósítására

Előterjesztő: Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

16. Javaslat közterület elnevezésére

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

17. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2017. évi ellenőrzési tervére

Előterjesztő: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

18. Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlanoknak a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.-be történő apportálására, egyidejűleg az Alapszabály módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

19. Javaslat az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. részére nyújtott tagi hitel lejáratának meghosszabbítására

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

20. Javaslat győri társasházi lakás értékesítésére (279/22/A/25 hrsz.)

Előterjesztő: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

21. Javaslat a győri 7671 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról történő lemondásra

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

22. Javaslat folyószámla-hitelkeret szerződés megkötésére

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

23. Javaslat alapítvány támogatására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

24. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2017. I. félévi munkatervére

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

25. Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

26. Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

27. Javaslat elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntésre

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

ZÁRT ÜLÉS

28. Javaslat önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat elleni fellebbezés elbírálására

Előterjesztő: Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

1. NAPIRENDI PONT:

Javaslat egyes önkormányzati feladatok ellátásának megszervezésével összefüggő önkormányzati rendeletek módosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: A módosítás eredményeként az Önkormányzat, mint tulajdonos, lehetőséget biztosít a GYŐR-SZOL Zrt. részére a rendelkezésére álló források növelésére, a társaság által ellátott feladatok pénzügyi forrásainak kiegészítésére. Bevételként kerül a költségvetésben számításba vételre a Győr-Szol Zrt. által 400 millió forint összegben teljesítendő, az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak támogatásához nyújtandó közérdekű adomány összege, mellyel egyidejűleg kiadásként a városüzemeltetési kiadások 400 millió forinttal való növelésére kerül sor.

Varga Márk képviselő: Az előterjesztés 2. §-ban szerepel egy döntési javaslat, miszerint a Közgyűlés a következő hatáskört ruházza át a polgármesterre, melyet egyéni döntésére bíz. Az „Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának megalkotását és közbeszerzési eljárásnál hozandó döntés meghozatalát, valamint a helyi önkormányzati költségvetési szerv belső ellenőrzési tervének jóváhagyását, módosítását és az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyását”.

Úgy gondolja, és igaz ez a mindenkori közgyűlésre, a polgármesterre, hogy „nem elég tisztességnek lenni, hanem annak is kell látszani”. Egy olyan jogkört, ami segíti az Önkormányzat működésének átláthatóságát, azt, hogy a közpénzeket átlátható módon költsék el és őrködjenek a felett az adófizetői pénz felett, ami közel 50 milliárd forintot tesz ki a városban, úgy gondolja, ezt a jogkör meg kell tartani a Közgyűlésnek. Frakciója nem szeretné, ha az átkerülne egyetlen egy döntéshozó kezébe. Javasolja, hogy ezt a pontot vegyék ki ebből a rendelettervezetből, ellenkező esetben a Győri Baloldal frakciója nem tudja támogatni ezt az előterjesztést. Kéri, javaslata elfogadását!

Borkai Zsolt polgármester: Attól tart, képviselőtársa nem olvasta el pontosan az előterjesztést, mivel ez a költségvetési szervekről szól. Az Önkormányzat tekintetében, amit az Ellenőrzési Osztály lát el és a hivatali munkájához kapcsolódó közbeszerzés, az nem szerepel ebben a rendelkezésben. Az Önkormányzathoz tartozó intézmények ellenőrzése eddig is ide tartozott, az ott dolgozó kollegák komolyan végzik a munkájukat, odafigyelnek a rájuk bízott vagyonra. Ezek ellenőrzési hatáskörét teszi ide ez a rendelkezés, ami hangsúlyozza, eddig is így volt.

Varga Márk képviselő: Elolvasta az anyagot, de úgy gondolja, ettől függetlenül a Közgyűlésnek tudnia kell arról az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről, ami az önkormányzati költségvetésű szervek munkájáról szól. Nem vonja kétségbe, hogy az önkormányzati intézményrendszerben dolgozó kollegák ne végeznék jól a dolgukat. Ez így természetes egy ekkora költségvetéssel rendelkező városban, hogy ezt az ellenőrzési kört végrehajtják.

Dr. Lipovits Szilárd jegyző: Valóban egy hiánypótló javaslat szerepel a rendelettervezet 2. §-ában. Az ÁSZ vizsgálat világított rá, hogy a költségvetési szerveknél is fontos a belső ellenőrzés és a belső ellenőrzési terv is. Eddig ez nem volt szabályozva, erre tesz javaslatot a 2. §-ban található rendelkezés. A közbeszerzést nem említi, mert az eddig is így működött. Kiegészítésként elmondja, hogy a belső ellenőrzési tervek jóváhagyása, illetve a költségvetési szervek belső ellenőrzési jelentéseinek jóváhagyása kerül a polgármester úr hatáskörébe, ami eddig nem volt szabályozva. A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztálya által végzett ellenőrzésekről szóló összefoglaló ellenőrzési beszámolót továbbra is megtárgyalja.

Pollreisz Balázs képviselő: Köszöni jegyző úr pontosítását, eszerint az valóban elkerülte a figyelmüket, hogy egy teljesen új jogkörről van szó, nem pedig átruházásról. Megjegyzi, nagyon sok olyan anyag kerül a testület elé, melyekben hivatkozás található. Jó volna, ha a hivatkozások mellé odaírnák, hogy pontosan mire is vonatkozik. Kérése, az ilyen anyagok összeállításánál ezekre jobban figyeljenek oda a jogalkotók!

Borkai Zsolt polgármester: Megjegyzi, a jogszabály nem ismerete nem mentesít senkit a felelősség alól. Képviselőtársa kérése így arra vonatkozik, hogy a hivatal dolgozói még több munkát fordítsanak az előterjesztések elkészítésére, ezzel átruházza a képviselői munkát a hivatal dolgozóira. Úgy látja, ez nem illendő. Kérése, képviselőtársa vegye a fáradságot és keresse meg a vonatkozó jogszabályban azt a részt, amire a módosítás vonatkozik. A választópolgárok azért választották meg képviselőnek, hogy a döntéshozáshoz szükséges munkát is elvégezze.

További hozzászólás nem érkezett a napirendi ponthoz, így szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti rendelettervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 18 igenlő és 5 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

28/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati feladatok ellátásának megszervezésével összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), d), e) és f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. és 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről, valamint a lakásvásárlás és -építés támogatásáról szóló 24/2011. (IX. 29.) GYMJVÖ. rendelet (a továbbiakban: Lakásrendelet) 67. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az adóst terheli a jelzálogjog bejegyzésének és törlésének költsége.”

2. §

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.11. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Közgyűlés a következő hatásköreit ruházza át a polgármesterre döntésre:]

„2.11. az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának megalkotását és közbeszerzési eljárásnál hozandó döntés meghozatalát, valamint a helyi önkormányzati költségvetési szerv belső ellenőrzési tervének jóváhagyását, módosítását és az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyását,”

3. §

(1) A közművelődési tevékenység helyi önkormányzati feladatairól és ellátásuk feltételeiről szóló 6/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Közművelődési rendelet) 4. § (1) bekezdés c) pont cb) és cc) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a c) pont a következő cd) alponttal egészül ki:

[a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ (9011 Győr, Váci Mihály utca 3.) és alábbi telephelyei:]

„cb) a Likócsi Közösségi Ház (9027 Győr, Esztergető utca 12.),

cc) a Duna Filmszínház (9011 Győr, Déryné utca 11.) és

cd) a Klubház (9011 Győr, Ezerjó út 4.);”

(2) A Közművelődési rendelet 4. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az Önkormányzat a Kultv. 78. § (2) bekezdése által rá kötelezően előírt közművelődési intézmény biztosítását - figyelembe véve a lakossági igényeket -]

„d) az Újvárosi Művelődési Ház (9025 Győr, Liget utca 55.) és alábbi telephelyei:

da) a Pinnyédi Művelődési Ház (9025 Győr, Napfény utca 1.) és

db) Újvárosi Közösségi és Kiállítótér (9025 Győr, Kossuth Lajos utca 45.);”

(3) A Közművelődési rendelet 4. § (1) bekezdés e) pont eb) és ec) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér szervezeti egységeként működő:]

„eb) Gyárvárosi Fiókkönyvtár és Közösségi Ház (9027 Győr, Külső-Árpád utca 6-8.) és

ec) József Attila Művelődési Ház (9028 Győr, Móra park 1.);”

4. §

(1) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ingyenes hasznosításról és annak feltételeiről

a) ingó vagyon esetében

aa) a Polgármesteri Hivatal kivételével az Önkormányzat intézményének működtetésében lévő ingó vagyonra vonatkozóan a Polgármesteri Hivatal szakmailag illetékes szervezeti egységének előzetes egyetértése alapján az intézményvezető,

ab) az Önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság működtetésében vagy más szervezet vagyonkezelésében lévő ingó vagyonra vonatkozóan a működtető vagy vagyonkezelő szervezet vezetője, valamint

ac) a Polgármesteri Hivatal működtetésében lévő vagy az aa) és ab) alpontban nem szabályozott egyéb ingó vagyonra vonatkozóan a polgármester és

b) ingatlan vagyon esetében

ba) ha a hasznosítás időtartama a 30 napot nem haladja meg, a polgármester,

bb) ha a hasznosítás időtartama a 30 napot meghaladja, de az 1 évet nem haladja meg, a Közgyűlés tulajdonosi jogokat gyakorló bizottsága vagy

bc) ha a hasznosítás időtartama az 1 évet meghaladja, a Közgyűlés

dönt.”

(2) A Vagyonrendelet 25. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az Önkormányzatot megillető kártérítés vagy kártalanítás megfizetésére vonatkozó megállapodás megkötéséről a polgármester dönt.”

(3) A Vagyonrendelet 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a 26. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1) Más személy vagy szervezet tulajdonában lévő vagyonon az Önkormányzat javára fennálló szolgalmi, egyéb használati joggal, elidegenítési, elidegenítési és terhelési, továbbá a tulajdonos rendelkezési jogát korlátozó egyéb tilalommal vagy az alapján való rendelkezésről

a polgármester dönt.

(1a) Az önkormányzati vagyont érintő bírósági vagy hatósági eljárásban az Önkormányzatot megillető jog gyakorlásáról a polgármester dönt.

(1b) Az önkormányzati tulajdonban álló ingatlant érintő – tulajdonjog változással nem járó – telekalakításról a polgármester dönt.”

5. §

A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 21. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4a) A személyi juttatás, valamint a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat a tárgyév október 31-ét követően intézményi saját hatáskörben azzal a feltétellel csökkenthető, hogy az intézmény ezzel nem veszélyezteti a tárgyévben esedékes személyi juttatás, valamint a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó kötelezettségei kifizetésének teljesítését, valamint az intézmény ezen jogcímen pótelőirányzati kérelem benyújtásával nem él.”

6. §

(1) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A 2016. évi költségvetés

a) kiadási főösszege 52.897.212.842 Ft és

b) bevételi főösszege 52.897.212.842 Ft.”

(2) A költségvetési rendelet

a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet,

c) 4. melléklete helyébe a 3. melléklet, valamint

b) 5. melléklete helyébe a 4. melléklet

lép.

7. §

(1) A Lakásrendelet

a) 55. § (1) bekezdés f) pontjában az „5. § 7. pontja” szövegrész helyébe az „5. § 8. pontja”, valamint

b) 65. § (3) bekezdés g) pontjában az „és” szövegrész helyébe a „vagy”

szöveg lép.

(2) A Közművelődési rendelet

a) 3. § (2) bekezdésében az „útján látja el” szövegrész helyébe az „által tesz eleget”, valamint

b) 4. § (1) bekezdésében a „Gyermekek Háza” szövegrész helyébe a „Generációk Háza”

szöveg lép.

(3) A Vagyonrendelet

a) 13. § (1) bekezdésében az „igény” szövegrész helyébe az „igényt”, valamint

b) 42. § (2) bekezdésében a „vagyon egy meghatározott része” szövegrész helyébe a „vagyon vagy a vagyon egy meghatározott része”

szöveg lép.

8. §

Jelen rendelet 2016. december 22-én lép hatályba.

9. §

Hatályát veszti a Közművelődési rendelet 4. § (1) bekezdés e) pont ed) alpontja.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

(A rendelet melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

2. NAPIRENDI PONT:

Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására

(TSZTM 2015-091, TSZTM 2016-021, SZTM 2015-091, SZTM 2015-112, SZTM 2016-021, SZTM 2016-043, SZTM 2016-058, SZTM 2016-065, SZTM 2016-074 számú szabályozási tervmódosítások)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Révi Zsolt városi főépítész: Két kiegészítést fűz az előterjesztéshez. Az egyik, hogy az abban szereplő módosítások közül a TSZTM 2016-031 és az SZTM 2016-031. számú módosítási javaslatot visszavonja pontosítás végett és az azóta felmerült kérdések okán. Ennek értelmében a határozati javaslatból kikerül a TSZTM 2016-031. számú tervmódosítás és a rendelettervezetből az SZTM 2016-031. számú kitétel. Az előterjesztésben szereplő további módosítási javaslatra az állami főépítész úr a záró véleményét megküldte, melyben hozzájárult az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztéséhez. Az elhangzott módosítás figyelembevételével kéri a testületet, fogadja el az előterjesztést!

Bárány István képviselő: A szóbeli kiegészítéssel egyetért, nagyon örül annak, hogy a visszavont tervmódosítás is azt célozza majd, hogy új önkormányzati építési telkek kialakítása valósuljon meg. Köszöni a főépítész úr és munkatársainak munkáját az előterjesztés kapcsán. Az SZTM 2016-043. számú szabályozási tervmódosítás, a régi Bácsai út melletti, a Körtöltés úttól és a Szabadrév utcától egészen Bácsa irányába az Irinyi utcáig terjedő szakaszon, egy lakossági kezdeményezésre, a most meglévő családi házas beépítést szorgalmazza és lehetővé teszi a kertváros II. övezetve történő átminősítését. Az övezet másik felén viszont megmaradhat az a fejlesztési lehetőség, ami már korábban elindult. Ezt a megoldást nagyon jónak találja, örül annak, hogy a város összességére kiterjedően városfejlesztést szolgáló rendezési tervmódosítások kerülnek a Közgyűlés elé.

Borkai Zsolt polgármester: További hozzászólás nem érkezett a napirendi ponthoz, így szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 18 igenlő és 5 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

208/2016. (XII. 21.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja Győr Településszerkezeti Tervének módosítását a

TSZTM 2015-091, TSZTM 2016-021

tervlapok szerint.

Felelős: városi főépítész

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a városi főépítészt a jóváhagyott módosítások átvezetésére Győr Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Győr Építési Szabályzata című dokumentumokban, valamint a módosított dokumentumok megküldésére az egyeztetésében részt vett államigazgatási, érdek-képviseleti szerveknek és civil szervezeteknek.

Felelős: városi főépítész

Határidő: 2017. január 31.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

Borkai Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti rendelettervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 18 igenlő és 5 tartózkodó szavazattal az alábbi rendeletet fogadta el.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének

29/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. Rendelet módosításáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. Rendelet (a továbbiakban: GYÉSZ) 24. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Újvárosnak az SZT „1.3.B.1. Kulturális örökség védelem” című tervlapon jelölt „műemlék jelentőségű” területén a kialakult telekszerkezet és beépítés védelmére – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – az építési telkek megengedett legnagyobb beépítettsége a telek területétől függően legfeljebb a következő lehet:

a) 90% 200 m2 teleknagyság alatt,

b) 75% 200-300 m2 teleknagyság esetén,

c) 50% 300-500 m2 teleknagyság esetén valamint

d) 35% 500 m2 teleknagyság felett.

2. §

(1) A GYÉSZ 103. §-a kiegészül a 01018 és a 01020 övezeti sorszámok előírásaival:

 01018  A szabályozási terven jelölt építési helyek 100%-ban beépíthetők. Az övezetben a Kossuth utca felől új épület vagy épületrész építése csak a meglévő utcaképi tagolással engedélyezhető
 01020  A szabályozási terven jelölt építési helyek 100%-ban beépíthetők. Az övezetben a Kossuth utca új épület vagy épületrész építése csak a meglévő utcaképi tagolással engedélyezhető

3. §

Győr Szabályozási Tervének „1.3.5.B. zaj- és rezgésvédelmi szempontból fokozottan védett csendes övezetek tervlapja módosul a rendelet 3. mellékletét képező tervlap szerint.

4. §

A GYÉSZ 7. sz. melléklete (Az OTÉK előírásaitól a szakminisztérium által engedélyezett eltérések táblázata) kiegészül a 28. sorral:

 sor-
szám
 hely  OTÉK-tól való eltérés  érintett
övezet sorszáma
 felmentés
 28.  Győr-Újváros  Az övezetben a kisvárosias lakótererületben az OTÉK 2. melléklete szerint meghatározott 60%-nál nagyobb beépíthetőség is engedélyezhető.  01018*  Végh Csaba Állami Főépítész
GYD-01/992-4/2016. számú levele szerint.

5. §

(1) A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 1. mellékletét képező SZTM 2015-112, SZTM 2016-043, SZTM 2016-058, SZTM 2016-065 és az SZTM 2016-074 tervszámú szabályozási tervlapjai szerint.

(2) A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 2. mellékletét képező, SZTM 2015-091, SZTM 2016-021 tervszámú szabályozási tervlapjai szerint.

6. §

(1) Jelen rendelet 2017. január 5. napján lép hatályba a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel.

(2) A rendelet a 5. § (2) bekezdése 2017. január 20. napján lép hatályba.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

(A rendelet melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

3. NAPIRENDI PONT:

Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet elfogadására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Glázer Tímea képviselő: A hulladékszállítás államosítása keretében szétvágták a hulladékgazdálkodó cégek működését. A munka, az eszközök biztosítása, az előírások betartása, a bérek fizetése, az üzemanyagok kifizetése a győri hulladékgazdálkodás kötelessége, míg a díjat a központosított állami cég – ami gyakorlatilag semmi használható, értéknövelő, a győriek érdekét szolgáló munkát nem folytat – szedi be, majd öt-hat hónapos késéssel utal pénzt a győri hulladékgazdálkodónak. A győri hulladékgazdálkodó cég hitelből finanszírozza a működését, de a hitel költségében nincs pluszfedezet, azaz a győri működő közszolgálati vagyon túlterhelődik. Megjegyzi, a városban több helyen is tapasztalható, hogy a kukák és környezetük siralmas állapotban vannak, a szemét már nem fér bele a kukákba, így azok mellé teszik a szemetet az ott lakók.

Kérdése, miért a győri hulladékgazdálkodó számláz az állami cég nevében, és mit csinál az állami cég?

Keletkezett-e finanszírozási igény és ennek költségét ki fogja kifizetni? Kíváncsi arra is, hogy a hulladékhasznosítás bevételei hova kerülnek? A győri hulladékgazdálkodó hogyan értékeli a magas szintű szelektivitás, elő-feldolgozás fenntartását és egyáltalán képes lesz-e rá? Évente közel húsz tonna szelektív hulladék keletkezik, ebből a győri arány mennyi és hogyan értékesül?

Pollreisz Balázs képviselő: Kérdése, hány hónapja nem fizetett a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt., amely ez év április 1-jétől szedi be a szemétszállítás díját? Kíváncsi arra is, hogy jelen pillanatban van-e elmaradás? Ha van, akkor mekkora és az elmaradás költségeit ki finanszírozza.

Bárány István képviselő: A rendelet újraalkotása egy óvatos fejlődést mutat. Három szempont alapján fogalmazza meg véleményét, a hulladék elszállítás lehetősége természetes személynek, nem természetes személynek, illetve a hulladékgazdálkodási telephelyek – gyűjtőudvar és gyűjtősziget – igénybevétele tekintetében. A rendelet úgy fogalmaz, hogy három lakást tartalmazó ingatlan esetében, szerves és maradékra bonthatóan, négy lakás esetében csak vegyes hulladékot szállítanak el. Utalás van arra is a rendeletben, hogy nem természetes személy, más jellegű szemét elszállítására, igény esetén, egyedi megállapodást köthet a szolgáltatóval. Arra kíváncsi, hogy ilyen igényt milyen módon kell jelezni a szolgáltatónál?

A hulladék udvar kapcsán elmondható, hogy azért jobb, mint a gyűjtősziget, mert ellenőrzött. A vállalkozók részéről felmerült, hogy a jövőben, ellenőrzött módon, ők is bevihessék a hulladék udvarokba a szemetet. Hozzáteszi, a gyűjtőszigeteken is a legtöbb papírhulladékot a vállalkozók helyezik el. A rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.

Sági Géza, a GYŐR-SZOL Zrt. elnök-vezérigazgatója: Glázer Tímea képviselő asszonynak válaszul elmondja, hogy az ez évi harmadik negyedéves díj összege a mai napon Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. számlájára került. Ebből adódóan díj elmaradása az Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-nek nincs. Jelenleg kéthavi elszámolási rendszer működik, jövőre háromhavi elszámolási rendszer lesz, de a GYHG Kft. mindig negyedéves elszámolásban kapja a pénzét a NHKV Zrt.-től, így ezek nem hátralékok. Az utolsó negyedévi időszakra vonatkozó összeget február-március hónapban kapják majd meg. Tehát elmondható, hogy a GYHG Kft.-nél működési problémát az átállás nem okozott. Úgy gondolja, az a fajta stratégia, amit kialakítottak a bérszámlázással kapcsolatban, jónak bizonyult, mert ezért magas díjat kap a GYHG Kft.

Sok kérdés merül fel a szelektív udvarok, gyűjtőszigetek tekintetében. A jelenleg alkalmazott ellenőrzési mechanizmus járhatónak látszik, de még nincs vége. Arra ösztönzi a hatóságokat – a rendőrséget és a Közterület Felügyeletet -, hogy egy magasabb büntetési tétellel kiegészítve, ezt a tevékenységet folytatni kell. A telített kukák megléte alapvetően nem a rendszer hibája, hanem a fogyasztóé. Ha a fogyasztó jelzi, hogy kicsi az edény, a szolgáltató ezt minden esetben kezeli, ennek viszont következménye a magasabb díjfizetés.

Bárány István képviselő úr említette a három-, illetve négylakásos társasházakkal kapcsolatos problémakört. A rendelet erre ad egy alapszabályozást, amit végre kell hajtatni, de azoknak a fogyasztóknak is vannak lehetőségei, akik e rendelet hatálya alól mentesülnek, vagy esetleg más rendszerben szeretnének gondolkodni. A GYHG Kft. vagy adott esetben a GYŐR-SZOL Zrt. minden ilyen irányú igényt megvizsgál. Ha egyébként is útba esik egy ilyen lakóközösség egy barnakukás járatnak, akkor elviszik a szemetet, viszont ha az többletköltséggel jár, és az veszélyezteti a gazdaságosságot, akkor nem tudják megoldani, más jellegű megoldást keresnek a problémára.

Elmondja, hogy a GYHG Kft. a régióban nagyon jó pozícióban van, bár néhány település elhagyja a Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulást, de helyette egy nagyobb közösség belépése várható. Ez egy nagy kihívás lesz, de úgy látja, hogy a Társulással együttműködve ezt a szakmai feladatot is meg fogják oldani.

A fejlesztésekről is szó lesz a jövőben, amit a Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás tárgyal a következő időszakban.

Borkai Zsolt polgármester: Köszöni az elnök-vezérigazgató úr válaszát, több kérdés nem érkezett a napirendi ponthoz, így szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti rendelettervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 19 igenlő és 4 tartózkodó szavazattal az alábbi rendeletet fogadta el.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

30/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a), b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed az ingatlanhasználóra, a közszolgáltatóra és a Koordináló szervre.

(2) A rendelet hatálya a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 42. § (1) bekezdés a), b) c), e) és f) pontjában meghatározott tevékenységekre terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában:

a) alvállalkozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti közreműködő és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény szerinti alvállalkozó,

b) barna fedelű hulladékgyűjtő edényzet: a biológiailag lebomló hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény,

c) maradék vegyes hulladék: a biológiailag lebomló hulladék elkülönített gyűjtése után az ingatlanon visszamaradó vegyes hulladék, a lomhulladék kivételével, valamint

d) szürke fedelű hulladékgyűjtő edényzet: a maradék vegyes hulladék és a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény.

II. Fejezet

Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó általános szabályok

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás alanya

3. §

A közszolgáltatónak történő eltérő írásbeli bejelentés hiányában az ingatlanhasználó – ha az ingatlannak nincs haszonélvezője – az ingatlan tulajdonosa.

4. A közszolgáltatási terület

4. §

A közszolgáltatási terület lehatárolását az 1-3. melléklet tartalmazza.

5. A közszolgáltatóra és a közszolgáltatásra vonatkozó általános szabályok

5. §

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a közszolgáltatást

a) az 1. mellékletben meghatározott területen egész évben,

b) a 2. mellékletben meghatározott területen április 1-jétől szeptember 30-ig, valamint

c) a 3. mellékletben meghatározott területen az ingatlanhasználó kérelme alapján annak visszavonásáig április 1-jétől szeptember 30-ig

biztosítja.

6. §

(1) Az Önkormányzat társulás útján látja el a közszolgáltatást.

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tartalmazza a jogszabályban meghatározottakon túl a közszolgáltatás megszűnésére vonatkozó, továbbá a közszolgáltató pénzügyi, gazdasági, műszaki és szakmai tevékenységének, költséghatékony gazdálkodásának ellenőrizhetőségét, átláthatóságát biztosító előírásokat is.

(3) A közszolgáltató tagja és alvállalkozója bármely, a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet végezhet. A közszolgáltató a közszolgáltatás elvégzéséhez a közszolgáltatás egészéhez viszonyított legfeljebb 25%-os mértékig vehet igénybe alvállalkozót. A közszolgáltató tagja a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet korlátlanul végezhet.

7. §

A közszolgáltató és az ingatlanhasználó közötti szerződéses jogviszony ráutaló magatartással vagy írásbeli szerződéssel jön létre.

III. Fejezet

Részletes rendelkezések

6. A közszolgáltató önkormányzati hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával összefüggő jogai és kötelezettségei

8. §

(1) A közszolgáltató a 12-16. § rendelkezései szerint biztosítja a hulladék gyűjtéséhez és elszállításához szükséges alábbi gyűjtőedényt az ingatlanhasználó részére:

a) 120 literes műanyag hulladékgyűjtő edényzet,

b) 240 literes műanyag hulladékgyűjtő edényzet,

c) 1100 literes műanyag hulladékgyűjtő edényzet,

d) 60 liter hulladék elhelyezésére alkalmas, műanyag, jelölt hulladékgyűjtő zsák,

e) 120 liter hulladék elhelyezésére alkalmas, műanyag, jelölt hulladékgyűjtő zsák,

f) 3 m3-es nyitott vagy zárt konténer,

g) 5 m3-es nyitott vagy zárt konténer,

h) 6 m3-es nyitott konténer,

i) 7 m3-es nyitott konténer,

j) 10 m3-es nyitott konténer,

k) 12 m3-es nyitott konténer,

l) 24 m3-es nyitott konténer,

m) 30 m3-es nyitott konténer vagy

n) tömörítős konténer tömörítő fejjel.

(2) A közszolgáltató az (1) bekezdés a)-c) és f)-n) pontja szerinti gyűjtőedényt

a) a természetes személy ingatlanhasználó részére haszonkölcsön-szerződés alapján, valamint

b) a nem természetes személy ingatlanhasználó részére haszonkölcsön-szerződés vagy bérleti szerződés alapján

biztosítja.

(3) A közszolgáltató az (1) bekezdés d)-e) pontja szerinti gyűjtőedényt ügyfélszolgálatán keresztül biztosítja.

9. §

A közszolgáltató a hulladék elszállításáról kizárólag az általa biztosított gyűjtőedény ürítésével, cseréjével vagy elvitelével gondoskodik, az alábbiak szerint:

a) a szállítóeszközéhez rendszeresített, a 8. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti gyűjtőedény esetében ürítéssel,

b) a 8. § (1) bekezdés d)-e) pontja szerinti gyűjtőedény esetében elvitellel és

c) a 8. § (1) bekezdés f)-n) pontja szerinti gyűjtőedény esetében cserével.

10. §

(1) A közszolgáltató a közszolgáltatási területen a kihelyezett gyűjtőedényben lévő hulladékot a közszolgáltató által közzétett vagy szerződésben közölt, az adott típusú hulladék összegyűjtésére kijelölt napon szállítja el a (2) bekezdésben foglalt feltétellel.

(2) A közszolgáltató a maradék vegyes hulladék elszállításáról kéthetente egy alkalommal gondoskodik.

11. §

(1) A közszolgáltató a gyűjtőedény ürítését megtagadhatja, ha

a) abban nem a gyűjtőedény fajtájának, méretének, az adott típusú hulladék összegyűjtésére kijelölt napnak vagy a nem természetes személlyel kötött szerződésnek megfelelő hulladék került elhelyezésre,

b) a gyűjtőedénybe került hulladék nedves, összetömörödött vagy befagyott, és emiatt kiüríteni nem lehet, vagy

c) összsúlya meghaladja a gyűjtőedény terhelhetőségét.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetekben az ingatlanhasználó biztosítja a visszamaradt hulladék elhelyezését.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt használhatóvá teszi a következő ürítésig.

(4) A közszolgáltató az ürítés megtagadásáról az ok feltüntetésével írásban, a gyűjtőedényre kihelyezett értesítéssel vagy kettő munkanapon belül egyéb módon tájékoztatja az ingatlanhasználót.

(5) Ha az ingatlanhasználó a 24. § (3) bekezdése szerint a közszolgáltatónak nem a ténylegesen keletkező hulladék mennyiségének megfelelő gyűjtőedény iránti igényt jelent be, és ebből adódóan vagy egyéb okból a kihelyezett hulladék mennyisége hat hónapon belül legalább három alkalommal meghaladja az ingatlanhasználó rendelkezésére álló gyűjtőedény űrtartalmát, a közszolgáltató – az ingatlanhasználó írásbeli értesítése után – jogosult az ingatlanra a szükséges űrtartalmú vagy darabszámú gyűjtőedényt kihelyezni. Ez esetben a 7. § szerint létrejött szerződés a kihelyezéssel automatikusan módosul. Ha a közszolgáltató az ingatlanra nagyobb űrtartalmú gyűjtőedényt helyez ki, az ingatlanhasználó fél éven belül nem kérheti kisebb űrtartalmú gyűjtőedény kihelyezését.

7. A közszolgáltatás rendszere

12. §

(1) A közszolgáltató az 1. melléklet szerinti közszolgáltatási területen lévő, legfeljebb három lakásból álló ingatlan esetén a természetes személy ingatlanhasználó részére lakásonként, az alábbi elektronikus jeladóval felszerelt gyűjtőedényt biztosítja haszonkölcsön-szerződés alapján a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel:

a) egy darab 120 literes barna fedelű hulladékgyűjtő edényzetet a biológiailag lebomló hulladék és

b) egy darab 120 literes szürke fedelű hulladékgyűjtő edényzetet a maradék vegyes hulladék gyűjtéséhez.

(2) Az (1) bekezdés szerinti természetes személy ingatlanhasználó eltérő igénye esetén a 8. § (1) bekezdés b)-c) pontja szerinti űrmértékű gyűjtőedényt is választhatja.

13. §

A közszolgáltató az 1. melléklet szerinti közszolgáltatási területen lévő, legalább négy lakásból álló ingatlan esetén a természetes személy ingatlanhasználó részére az alábbi elektronikus jeladóval felszerelt gyűjtőedényt biztosítja a hulladék vegyesen történő gyűjtéséhez haszonkölcsön-szerződés alapján:

a) 8. § (1) bekezdés a) pontja szerinti gyűjtőedényt,

b) 8. § (1) bekezdés b) pontja szerinti gyűjtőedényt és

c) 8. § (1) bekezdés c) pontja szerinti gyűjtőedényt.

14. §

A közszolgáltató az 1. melléklet szerinti közszolgáltatási területen a nem természetes személy ingatlanhasználó részére a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék vegyesen történő gyűjtéséhez a szállítóeszközéhez rendszeresített, a 8. § (1) bekezdés a)-c) és f)-n) pontja szerinti gyűjtőedényt biztosít, vagy a 8. § (1) bekezdés d)-e) pontja szerinti gyűjtőedényt biztosíthat külön szerződés alapján.

15. §

A közszolgáltató a 2. melléklet szerinti közszolgáltatási területen a 8. § (1) bekezdés d)-e) pontja szerinti gyűjtőedényt biztosít, vagy a 8. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti gyűjtőedényt biztosíthat.

16. §

A közszolgáltató a 3. melléklet szerinti közszolgáltatási területen kizárólag a 8. § (1) bekezdés d)-e) pontja szerinti gyűjtőedényt biztosít.

17. §

(1) A közszolgáltató biztosítja a természetes személy ingatlanhasználó részére a barna fedelű hulladékgyűjtő edényzet és a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló szürke fedelű hulladékgyűjtő edényzet mosását évente négy alkalommal. A közszolgáltató a nem természetes személy ingatlanhasználó részére a barna fedelű hulladékgyűjtő edényzet és a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló szürke fedelű hulladékgyűjtő edényzet mosását igény szerint külön térítés ellenében végzi.

(2) A közszolgáltató a nem természetes személy ingatlanhasználó részére igény esetén biztosíthatja az elkülönített hulladékgyűjtés és -elszállítás lehetőségét külön szerződés alapján.

18. §

A hulladékgazdálkodási létesítmények:

a) a 19. § szerinti hulladékgyűjtő sziget,

b) a 20. § szerinti hulladékgyűjtő udvar és

c) a 22. § szerinti kihelyezett hulladékgyűjtő udvar.

19. §

(1) A közszolgáltató a természetes személy ingatlanhasználó részére biztosítja a hulladékgyűjtő sziget igénybevételét.

(2) A hulladékgyűjtő szigeten elkülönítve helyezendő el a műanyag, papír, üveg és fém hasznosításra alkalmas hulladék az egyes gyűjtőedényeken elhelyezett feliratnak megfelelően.

(3) A közszolgáltató a hulladékgyűjtő szigeten lévő gyűjtőedényeket járatterve szerint, a gyűjtőedények telítettségének megfelelő gyakorisággal üríti.

(4) A közszolgáltató elszállítja a hulladékgyűjtő sziget területén, a gyűjtőedényeken kívül elhelyezett hulladék közül a (2) bekezdésben felsorolt típusú hulladékot.

20. §

(1) A közszolgáltató az általa üzemeltetett hulladékgyűjtő udvarban – nyitvatartási időben – a hulladék elhelyezését lehetővé teszi azon természetes személy ingatlanhasználó számára a (2)-(4) bekezdésben meghatározott feltételekkel, aki a közszolgáltatóval fennálló jogviszonyát a közszolgáltató szabályzatában foglaltak szerint igazolja.

(2) A hulladékgyűjtő udvarban mennyiségi korlátozás nélkül helyezhető el a lomhulladék, a műanyag, a papír, az üveg, a fém, a gumiabroncs és a teXtil hulladék, valamint a fás szárú kerti nyesedék.

(3) A hulladékgyűjtő udvarban építési-bontási hulladék ingatlanonként havonta 1 m3 mennyiségben helyezhető el.

(4) A hulladékgyűjtő udvarban veszélyes hulladék körében

a) elem, akkumulátor, elektronikai hulladék, festékes és vegyszeres göngyöleg alkalmanként összesen 50 kg mennyiségben, de évente ingatlanonként legfeljebb összesen 150 kg mennyiségben,

b) használt étolaj és zsír hulladék alkalmanként 5 liter, de évente ingatlanonként legfeljebb összesen 60 liter mennyiségben és

c) fáradtolaj hulladék alkalmanként 4 liter, de évente ingatlanonként legfeljebb 8 liter mennyiségben

helyezhető el.

21. §

A közszolgáltató által kijelölt hulladékgazdálkodási létesítményt a nem természetes személy ingatlanhasználó csak a közszolgáltató által megállapított térítés ellenében veheti igénybe.

22. §

(1) A közszolgáltató a közszolgáltatás részeként alkalmanként, erre vonatkozó társulási (önkormányzati) igény esetén házhoz menő vagy őrzött helyen történő elkülönített hulladékgyűjtési, lomtalanítási lehetőséget biztosít a természetes személy ingatlanhasználónál keletkező, a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék gyűjtésére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hulladékgyűjtés idejéről, helyéről és feltételeiről a közszolgáltató tájékoztatja a lakosságot.

8. Az ingatlanhasználó önkormányzati hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával összefüggő jogai és kötelezettségei

23. §

(1) Az ingatlanhasználó az adott típusú hulladék összegyűjtésére kijelölt napon – a járatterv szerinti elszállítás időpontját megelőző legfeljebb 12 órával korábban – a gyűjtőedényt úgy helyezi el a közterületen a közszolgáltató által meghatározott útvonalon, közvetlenül az úttest mellett vagy a járdán, a közút forgalmát nem akadályozó módon, hogy az alkalmas legyen az ürítésre és az elszállításra. Nem természetes személy ingatlanhasználóval a közszolgáltató ettől eltérően is megállapodhat.

(2) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedény rendeltetésszerű használata során biztosítja, hogy

a) abban a gyűjtőedény fajtájának megfelelő hulladék kerüljön elhelyezésre, és a gyűjtőedénybe veszélyes hulladék, a gyűjtőedényt károsító vagy emberi egészségre káros hulladék és építési-bontási hulladék ne kerüljön, és

b) a hulladék a szállítójármű szerkezete által kiüríthető tömörségű legyen.

(3) A 8. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti gyűjtőedény mechanikai védelme érdekében az edényzetben elhelyezhető háztartási hulladék maXimális tömege

a) 120 literes edényzet esetén 25 kg,

b) 240 literes edényzet esetén 50 kg és

c) 1100 literes edényzet esetén 250 kg.

(4) Az ingatlanhasználó a 8. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti gyűjtőedényt csak a közszolgáltató írásbeli hozzájárulása esetén zárhatja le. Ellenkező esetben az ingatlanhasználó kártérítési felelősséggel tartozik a közszolgáltató felé.

(5) Az elszállítás céljára kihelyezett vagy tartósan a közterületen elhelyezett gyűjtőedény környékének szükség szerinti tisztántartásáról az ingatlanhasználó gondoskodik.

24. §

(1) Az ingatlanhasználó a hulladék gyűjtéséhez olyan űrtartalmú és darabszámú gyűjtőedényt választ, hogy abban a közszolgáltató által közzétett vagy szerződésben közölt, az adott típusú hulladék összegyűjtésére kijelölt napok között keletkező hulladék elférjen a (2) bekezdésben foglalt feltételekkel.

(2) A gyűjtőedényben csak olyan mennyiségű hulladék helyezhető el, hogy a gyűjtőedény teteje a közterületre való kihelyezéskor lecsukható, a jelölt hulladékgyűjtő zsák beköthető legyen, a nyitott konténer az elszállítást ne akadályozza.

(3) Ha az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező hulladék előírásoknak megfelelő gyűjtéséhez és elszállításra való átadásához a rendszeresített, szükséges űrtartalmú vagy darabszámú gyűjtőedénnyel nem vagy nem megfelelően rendelkezik, a szükséges űrtartalmú vagy szükséges darabszámú gyűjtőedény iránti igényét a közszolgáltatónak írásban bejelenti, a 12. § (2) bekezdésben foglalt eltéréssel. A bejelentés alapján a közszolgáltató a megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék megfelelő gyűjtéséhez és elszállításához alkalmas szükséges űrtartalmú vagy darabszámú gyűjtőedényt az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsát a közszolgáltatási jogviszony időtartamára a (4) bekezdés szerint. Ez esetben a 7. § szerint létrejött szerződés a kihelyezéssel automatikusan módosul.

(4) Ha a gyűjtőedény a közszolgáltató rendelkezésére áll, akkor a közszolgáltató a gyűjtőedényt az írásbeli bejelentés közszolgáltatóhoz történő megérkezését követő 10 munkanapon belül az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátja. Ha a gyűjtőedény nem áll a közszolgáltató rendelkezésére, akkor a közszolgáltató a beszerzést követően haladéktalanul az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátja a gyűjtőedényt.

9. Közszolgáltatási díj

25. §

(1) Az az ingatlanhasználó, aki a közszolgáltatást igénybe veszi, közszolgáltatási díjat fizet a Koordináló szerv részére.

(2) A közszolgáltatási díj kéttényezős, rendelkezésre állási díjból és ürítési díjból áll.

(3) A rendelkezésre állási díj éves díj, amelyet az ingatlanhasználó

a) lakáscélú használat esetén lakásonként, valamint

b) nem lakáscélú használat esetén ingatlanonként vagy önállóan bérbe vagy használatba adott ingatlanrészenként

a szolgáltatás igénybevételének mértékétől függetlenül megfizet.

(4) A 2. és 3. mellékletben lehatárolt területen ingatlannal rendelkező ingatlanhasználó esetében az éves rendelkezésre állási díj 50%-a fizetendő azzal, hogy az ingatlanhasználó ezt a díjat az április 1. és szeptember 30. közötti időszakban fizeti meg.

(5) Az ingatlanhasználó nem fizet közszolgáltatási díjat, ha az ingatlan beépítetlen és az ingatlanhasználó a közszolgáltatást nem veszi igénybe.

26. §

(1) Amennyiben az ingatlan lakatlan, és azt egyáltalán nem használják, akkor az ingatlanhasználó kérheti a közszolgáltatótól a közszolgáltatás szüneteltetését.

(2) A lakatlanság tényét és azt, hogy az ingatlant nem használják, az ingatlanhasználó írásban jelenti be, és hitelt érdemlően igazolja a közszolgáltatónak a közszolgáltató szabályzatában foglaltak szerint. Ha ez alapján a közszolgáltató meggyőződik arról, hogy az ingatlan lakatlan és ott hulladék nem keletkezik, a bejelentést követő számlázási időszak első napjától az ingatlanhasználó a szüneteltetés időtartamára közszolgáltatási díjat nem fizet.

(3) A szüneteltetés időtartama alatt az ingatlanhasználó a közszolgáltatás többi elemét sem veheti igénybe.

27. §

(1) Több ingatlant kiszolgáló gyűjtőedény esetében a közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználók közösen vagy egymás közötti megállapodásuk szerinti arányban egyénileg térítik meg. Társasház és lakásszövetkezet esetén a társasházi tulajdonostársak közössége vagy a szövetkezet téríti meg a közszolgáltatási díjat.

(2) Igény esetén a Koordináló szerv a társasház és a lakásszövetkezet képviseletére jogosult ingatlanhasználók közötti díj felosztására vonatkozó nyilatkozata és az egyedi számlák kiállításához szükséges adatszolgáltatása alapján egyedi számlát bocsát ki. A felosztott számlázás a bejelentést követő év első napjától valósul meg, feltéve, ha a társasház és a lakásszövetkezet képviseletére jogosult az erre vonatkozó igényt november 30-ig hiánytalanul bejelenti. Az egyedi számla ingatlanonként tartalmazza a rendelkezésre állási díjat és a felosztásra vonatkozó nyilatkozat szerint felosztott ürítési díjat.

(3) A társasházi, lakásszövetkezeti kiszámlázási arányszámok változását a társasház és a lakásszövetkezet képviseletére jogosult a számla kibocsátását megelőző hónap első napjáig jelentheti be.

28. §

(1) Az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változást a régi és az új ingatlanhasználó – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a közszolgáltató által rendszeresített módon és formában jelenti be a változás bekövetkezését követő 15 napon belül. A bejelentés alapján a közszolgáltató az ingatlanhasználó személyében történt változást a változás napjának megfelelően rögzíti nyilvántartásaiban és továbbítja a Koordináló szervnek. Amennyiben a bejelentés ideje a 15 napot meghaladja, akkor a közszolgáltató a bejelentés napját tekinti a változás napjának.

(2) A változásbejelentés a közszolgáltató szabályzatában foglaltak szerinti minden olyan adatot tartalmaz, amely az ingatlanhasználó azonosítását egyértelművé teszi. A Koordináló szerv mindaddig a régi ingatlanhasználónak számlázza a közszolgáltatási díjat, míg az (1) bekezdés szerinti változás bejelentése meg nem történik. Amennyiben a változás bejelentése a 15 napot meghaladja, a Koordináló szerv a régi ingatlanhasználónak a bejelentés napjáig, az új ingatlanhasználónak a bejelentés napjától számlázza a közszolgáltatási díjat.

(3) Amennyiben csak az egyik ingatlanhasználó jelenti be az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változást, akkor a változás ténye hitelt érdemlő módon – különösen adásvételi szerződés, három hónapnál nem régebbi tulajdoni lap, önkormányzati tulajdon esetén bérleti szerződés, csereszerződés, birtokbaadási jegyzőkönyv bemutatásával – bizonyítandó.

(4) Amennyiben a 3. mellékletben meghatározott területen az ingatlanhasználó visszavonja a kérelmét, a kérelem benyújtását követő hónap első napjától a közszolgáltatási díj számlázását a Koordináló szerv megszünteti.

29. §

Közös tulajdonban álló ingatlan esetén az ingatlan tulajdonosai nyilatkoznak arról, hogy közülük kinek a nevére és címére kerüljön kiállításra a közszolgáltatási számla. Amennyiben a tulajdonosok nem nyilatkoznak, úgy az ingatlanhasználók felelőssége egyetemleges.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

30. §

E rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

31. §

E rendelet rendelkezései a fennálló jogviszonyokra is alkalmazandók.

32. §

Hatályát veszti a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 37/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

(A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatók.)

****

4. NAPIRENDI PONT:

Javaslat a fizető-parkolóhelyek üzemeltetésének és használatának szabályairól szóló 17/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra)

Pollreisz Balázs képviselő: Többen megkeresték azzal az észrevétellel, hogy Győrben szeretnének úgy parkolni, ahogy az ország több városában is lehet, zöldrendszámú autóval, díjmentesen a fizető-parkoló helyeken. Ezek az ügyfelek azt a választ kapták felvetésükre, hogy regisztrálni kell az autót, úgy kapnak rá egy engedélyt és azzal parkolhatnak. Volt azonban olyan panaszos, aki ezt az utat követte, de mégsem kapott engedélyt, bár zöldrendszámú autóval rendelkezik.

Javasolja, kezdjen el gondolkodni a testület egy olyan rendeletmódosításon, hogy Győrben a II-es parkoló övezetben díjmentesen lehessen parkolni zöldrendszámú gépjárművel. Ez a módosítás egy csomó bürokratikus munkától szabadítaná meg a GYŐR-SZOL Zrt. munkatársait, hiszen a parkoló őr csak megnézné a zöldrendszámot és látná, hogy elektromos autóról van szó. Így nem kellene regisztrálni és a további ügyintézést elvégezni.

Dr. Csörgits Lajos aljegyző: Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a zöldrendszámú gépjárművekre vonatkozó központi szabályozás más, mint a helyi rendelet szabályozása. Képviselő úr azt javasolta, hogy a rendeletet terjesszék ki nemcsak az elektromos, hanem a zöldrendszámos autókra is. Megjegyzi, zöldrendszámos az az autó is, aminek van káros anyag kibocsátása, csak meg tud tenni legalább 35 km-t, azaz mellette működteti a dízel vagy benzinmotorját is. Azzal, hogy a győri önkormányzat az előző ciklusban elfogadta az elektromos meghajtású gépjárművek ingyenesen parkolhatóságát, az volt a célja, hogy azokat támogassa, akinek a gépjárműjének nulla a környezetszennyezési kibocsátás értéke, hogy ne terheljék a környezetet. Hozzáteszi, ez egy koncepcionális kérdés, ha a városvezetés döntésével változtat az eddigi irányvonalon, akkor az elektromos meghajtású gépjárművek ingyen parkolhatnak. Ebben az esetben elő kell készíteni a rendelettervezetet és szavazhat róla a testület. Amíg azonban nem történik szabályozási koncepcióváltás, addig nincs miről beszélni. Ez tehát politikai döntés. A győri szabályozás arra vonatkozik, hogy a tisztán elektromos meghajtású gépjárművek ingyenesen parkolhassanak a városban. A zöldrendszámú gépjárművekről csak a regisztráció után derül ki, hogy valóban elektromosak, ezért szükséges az ügyintézés elvégzése. Felmerülhet az a kérdés is, hogy mit kezdenek a külföldi gépjárművekkel, hiszen nem diszkriminálható csak azért, mert külföldi rendszámmal rendelkezik. Tehát a parkolóőr emiatt nem dönthet csak rendszám alapján a kérdésről. Így nem lenne megfelelő a szabályozás.

Radnóti Ákos alpolgármester: Valóban érkeztek hozzá is lakossági megkeresések ez ügyben. Vizsgálták a zöldrendszám kérdését, és ahogy aljegyző úr is említette, több fajta olyan gépjármű van, ami megkapja a zöldrendszámot. Nyilván azt Pollreisz Balázs képviselő úr sem szeretné, ha a jövőben a megnövekvő zöldrendszámú autók száma miatt a belvárosi lakók nem tudnának parkolni. Képviselőtársa régi kommunista beidegződés alapján azt szeretné, ha minden szolgáltatás ingyenes lenne a városban. Azt sem szabad elfelejteni, hogy Győrben a parkolási bérletek díja az országban az egyik legalacsonyabb. Természetesen foglalkoznak a kéréssel a jövőben, hiszen a zöldrendszámos autók száma biztosan növekedni fog, de képviselőtársának gondolnia kellene a győriek érdekére is, hiszen a Belvárosban élők parkolását segíteni kell, nem pedig ellehetetleníteni.

Pollreisz Balász képviselő: A kommunistázást visszautasítja, ráadásul abban a szövegkörnyezetben, melyben alpolgármester úr használta. Ő a külföldi kommunisták érdekeit képviseli a városban. Csupán arra tett javaslatot, hogy gondolkodjon el a testület egy esetleges rendeletmódosításon a zöldrendszámos gépjárművek parkolása kapcsán. Hozzáteszi, Győrben nagyságrendileg tíz ilyen autó közlekedik.

Borkai Zsolt polgármester: Valóban lehet a témáról beszélgetni, de hozzáteszi az irányvonal az volt, hogy a környezetkímélő gépjárműveknek adjanak ilyen parkolási kedvezményt. Ha ezt a rendelkezést felpuhítanák és nemcsak az elektromos meghajtású gépjárműveknek adnának parkolási kedvezményt, akkor arról ki kell alakítani az álláspontot és utána kell dönteni. Személy szerint ő csak és kizárólag az elektromos autók részére adná meg ezt a kedvezményt.

További kérdés, hozzászólás nem érkezett a napirendi ponttal kapcsolatban, így szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti rendelettervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 19 igenlő és 4 tartózkodó szavazattal az alábbi rendeletet fogadta el.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

31/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

A fizető-parkolóhelyek üzemeltetésének és használatának szabályairól szóló 17/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A fizető-parkolóhelyek üzemeltetésének és használatának szabályairól szóló 17/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a fizető-parkolóhelyet igénybe vevő járműre az alábbi kivételekkel:]

„a) a mozgásában korlátozott személy, parkolási igazolványról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján parkolási engedéllyel rendelkező súlyos mozgáskorlátozottakra, vagy az őt szállító személy járművére, a mozgáskorlátozott igazolványát a Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően helyezi el,”

(2) A rendelet 1. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a fizető-parkolóhelyet igénybe vevő járműre az alábbi kivételekkel:]

„c) a Győr-Szol Zrt. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett, a Szolgáltató logójával ellátott gépjárműre,”

(3) A rendelet 1. § (2) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a fizető-parkolóhelyet igénybe vevő járműre az alábbi kivételekkel:]

„i) a gépjármű forgalmi engedélyében rögzített kizárólag elektromos meghajtású gépkocsira a Szolgáltatótól igényelt és kiadott igazolás alapján.”

2. §

A rendelet 5. §-a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A Móricz Zsigmond rakparttól nyíló, Széchenyi hídtól keletre található 6426/1 hrsz.-ú körbekerített parkoló öböl hétfőn 8-18 óra, kedden 8-18 óra, szerdán 14-18 óra, csütörtökön 8-18 óra és pénteken 8-18 óra között üzemel.”

3. §

A rendelet 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az érvényes parkolójegy, bérlet, lakossági parkolási bérlet vagy az 1. § (2) bekezdése szerinti jogosultságot igazoló okirat a járműben közvetlenül az első szélvédő mögött, kívülről jól látható helyen és olyan módon helyezendő el, hogy annak teljes adattartamáról a parkoló-ellenőr szükség esetén digitális felvételt tudjon készíteni, míg szélvédővel nem rendelkező jármű esetén egyéb jól látható helyen helyezendő el. Nem minősül ellenőrizhetőnek, ha az előbbi feltételek közül bármelyik nem teljesül.”

4. §

A rendelet 9. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Rendszámhoz kötött lakossági parkolási bérlet vásárlására jogosult]

„d) Sziget Újvárosban a Rába folyó – Mosoni-Duna folyó – Jedlik Ányos híd – Radnóti Miklós utca – Simor János püspök tere – Erkel Ferenc utca – Bercsényi liget – Burcsellás köz – Kossuth Lajos utca – Dr. Róth Emil utca – Petőfi tér – Petőfi híd által határolt területen, valamint”

e) Gyárvárosban és Belvárosban a Rákóczi Ferenc utca – 14. számú főút – Móricz Zsigmond rakpart – Vas Gereben utca – Tátika utca által lehatárolt területen,”

[lakással rendelkező személy lakásonként egy személygépkocsira az (1a) bekezdés szerinti feltételekkel.]

5. §

A rendelet 10. §-a a következő (3b)-(3f) bekezdéssel egészül ki:

„(3b) A bérlet és a lakossági parkolási bérlet előreváltás esetén a bérleten, lakossági parkolási bérleten feltüntetett időszak első napjától, egyéként a kiváltás napjától érvényes.

(3c) Az éves bérlet és az éves lakossági parkolási bérlet a naptári évet követő év 20. napjáig érvényes.

(3d) A negyedéves bérlet és a negyedéves lakossági parkolási bérlet a naptári negyedévet követő hónap 5. napjáig érvényes.

(3e) A havi bérlet és a havi lakossági parkolási bérlet a naptári hónapot követő hónap 5. napjáig érvényes.

(3f) A bérlet és a lakossági parkolási bérlet előre váltására csak az adott évben van lehetőség a Szolgáltató szabályzatában meghatározottak szerint.”

6. §

A rendelet 12. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Jogosulatlan használatnak minősül a parkolóhely igénybevétele, ha]

„a) a Használó érvényes parkolójegy, bérlet, lakossági parkolási bérlet, mobiltelefonos díjfizetés vagy az 1. § (2) bekezdése szerinti jogosultság igazolása nélkül parkol,

b) a Használó parkolójegyét, bérletét, lakossági parkolási bérletét vagy az 1. § (2) bekezdése szerinti jogosultságot igazoló okiratot nem ellenőrizhető módon helyezi el a járműre, vagy”

7. §

A rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A jogosulatlanul parkoló Használó a pótdíj megfizetése alól akkor mentesül, ha a Használó

a) a parkolási pótdíjjal érintett időszakra és parkolóhelyre érvényes parkolójegyét, bérletét vagy lakossági parkolási bérletét, vagy

b) – a parkolóhely jogszerű igénybevételére jogosító, az 1. § (2) bekezdés szerinti jogosultságot igazoló okirat nem ellenőrizhető módon történő elhelyezése esetén – az érvényes igazolást

a Szolgáltató ügyfélszolgálatán a jogszabályellenes parkolást követő három munkanapon belül bemutatja.”

8. §

A rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. § (1) Fizető-parkolóhely nem parkolási célú igénybevételére irányuló szándékot a Használó legkésőbb tíz munkanappal az érintett időpontot megelőzően írásban bejelenti, és ahhoz a Szolgáltató hozzájárulását kéri. A hozzájárulást a Szolgáltató szabályzatában foglaltak feltételeknek megfelelően adhatja meg a Használó részére.

(2) Amennyiben a fizető-parkolóhely nem parkolási célú, az (1) bekezdésben foglalt hozzájárulás megadása nélküli igénybevétele a fizető-parkolóhely rendeltetésszerű használatát akadályozza, a Használó az igénybevétel időtartamához igazodó, adott parkolási szakaszon érvényes óradíjat a Szolgáltató részére megtéríti.”

9. §

(1) A rendelet 1. melléklet 2. alcím 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. a Városház tér nyugati oldala,”

(2) A rendelet 1. melléklet 2. alcím 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. Türr István utca,”

(3) A rendelet 1. melléklet 2. alcím 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. Móricz Zsigmond rakpart az Újkapu utca – Vas Gereben utca között, valamint a Móricz Zsigmond rakparttól nyíló Széchenyi híd alatti és a Széchenyi hídtól keletre található, 6426/1 hrsz.-ú körbekerített parkoló öböl,”

(4) A rendelet 1. melléklet 3. alcím 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. Radnóti utca a Töltésszer – Szarvas utca között,”

10. §

(1) A rendelet 1. § (2) bekezdésében az „alábbi kivételekkel” szövegrész helyébe az „alábbi kivételekkel, feltéve, hogy az alábbi jogosultság valamelyikét a megfelelő módon igazolja” szöveg lép.

(2) A rendelet 5. § (1) bekezdésében a „(2)-(3) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(2)-(5) bekezdésben” szöveg lép.

(3) A rendelet 9. § (1) bekezdés a) pontjában a „Szent István út 14. számú főút” szövegrész helyébe a „Szent István út – 14. számú főút” szöveg lép.

(4) A rendelet 10. § (1) bekezdésében a „parkolójegy megváltásához szükséges pénzérméről” szövegrész helyébe a „parkolójegy megváltásához szükséges, megfelelő minőségű és mennyiségű pénzérméről” szöveg lép.

(5) A rendelet 10. § (4) bekezdésében a „lakossági parkolási bérlet” szövegrész helyébe a „lakossági parkolási bérlet vagy az 1. § (2) bekezdése szerinti jogosultságot igazoló okirat” szöveg lép.

(6) A rendelet 1. melléklet 2. alcím 9. pontjában a „14-es út” szövegrész helyébe a „Vas Gereben utca” szöveg lép.

11. §

Jelen rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.

12. §

Hatályát veszti a rendelet 8. § (3) bekezdésében „a Város ház tér mögötti két öbölre,” szövegrész.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

****

5. NAPIRENDI PONT:

TÁJÉKOZTATÓ A GYŐR ÉS TÉRSÉGE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER MEGVELÓSÍTÁSÁRÓL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra)

Varga Márk képviselő: E téma tárgyalásakor mindig szomorúan néznek egymásra az ellenzéki és kormánypárti politikusok egyaránt, mert olyan döntést kell meghozniuk, ami a Közgyűlésre kényszerített döntési helyzet. Az állam úgy döntött, az oktatáshoz hasonlóan, kezébe veszi a hulladékgazdálkodást is. Hozzáteszi, nem működnek jól ezek az államosított, központosított rendszerek.

Itt most az a helyzet, hogy az állam el akarta venni a hulladékgazdálkodást, amit meg is tett, de nem működik. Ennek ellenére, Sági Géza elnök-vezérigazgató úr elmondása szerint, derekasan helyt állnak, teszik a dolgukat. Ezúton köszöni a GYŐR-SZOL Zrt. munkáját, hozzáteszi, már nem a Zrt. feladata lenne a számlázás sem, mégis ők végzik el a munkát. Ha az állam átvállalta, hogy a központi koordináló szerv számláz, akkor végeztesse is el a feladatot. Ebből is látszik, nem működik központosított rendszer. Azt kifejezetten nevetségesnek tartja, hogy a közszolgáltató által összegyűjtött hulladékmennyiséget nem tudja hasznosítani ez a központi koordináló szerv. Nyolcezer tonna hulladékból mindössze kettőezer tonna körüli értéken tudja átvenni a hulladékot, a maradékot el lehetne adni, de nem történik vele semmi. A koszos munka azonban itt marad a városban, a GYŐR-SZOL Zrt. nyakán.

Szomorú, hogy újra meg kell vitatni ezt az anyagot, de úgy látja, ez újabb ékes példája annak, hogy a Kormány központosítási politikája nem működik ebben az országban. Kár, hogy nem csinálhatja mindenki azt, amihez ért, például a GYŐR-SZOL Zrt. a hulladékgazdálkodást.

Borkai Zsolt polgármester: Úgy gondolja, képviselőtársa nem értette meg Sági Géza elnök-vezérigazgató úr szavait, az előző napirendnél úgy fogalmazott, hogy az átadás megtörtént és működik a rendszer.

Borsi Róbert képviselő: Kiegészítésként elmondja, hogy a hulladékgazdálkodási rendszert bármennyire próbálják negatív színben feltüntetni, vannak pozitív hozadékai is. A Társulási Tanács ülésén szerepelni fog az új közszolgáltató kiválasztása, illetve az ezzel kapcsolatos szerződéskötés is, ami január 1-jétől két éves időtartamra határozza meg, hogy a Társulás területén ki fogja ellátni a szolgáltatást.

2016. december hónapban a Kormány határozatban nevesítette többek között a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást is, mint jogosultat központi forrásra, noha a pályázatokon történő indulást a Nemzeti Fejlesztési Programirodával közösen végzik. Ez azt jelenti, hogy minimális önerővel, vagy a nélkül 1,1 milliárd Ft fejlesztés hajtható végre a területen annak érdekében, hogy a tervezett új struktúrát meg tudják valósítani.

Fontos információ, hogy az illetékes minisztérium megküldte a zárójelentéssel kapcsolatos állásfoglalását. A projekt fenntartása kapcsán elfogadták a projekt lezárását, tehát már csak a Társulás pályázatai közül a lerakókkal kapcsolatos fenntartási időszak tart még egy-másfél évig.

Az elmúlt időszakban sok adatkérést kellett teljesítenie a Társulásnak, ennek kapcsán pontosan látják, kinek a tulajdonában milyen eszközök vannak, mi az, amit célszerű fejleszteni.

Elmondja még, hogy a hulladékgyűjtő edények beszerzése hamarosan megindul, amik kapcsolódnak a győri nyári rendezvényekhez is.

Glázer Tímea képviselő: Köszöni elnök-vezérigazgató úr válaszát. Örül, hogy nincsenek díjelmaradások és a többletszolgáltatásokat is fizetik. Reméli, a jövőben is így lesz.

Viszont szeretné tudni, mit tesz a Társulás a minimálbér emelés költségeinek kigazdálkodására?

A jelentés szerint 151 millió forint került kifizetésre az égetésért. Az elégetett hulladék hőhasznosítása az energia kiváltás költség megtakarításából miért nem részesül a Társulás és kiken keresztül működik az értékesítési lánc?

Bárány István képviselő: Ettől a rendszertől mindenki azt várta, hogy jól szolgálja majd a győri hulladékgazdálkodást. Az elfogadott jelentés szerint a rendszer teljesítette azt a várakozást, ami annak idején a pályázatban kiírásra került.

Az előterjesztés több mint beszámoló, mivel elemzést is adott a hulladékgazdálkodási rendszer területén élő lakosok hulladék elbánással kapcsolatos felfogásáról. A hulladék égetésével kapcsolatosan célszerű lenne elgondolkodni azon, hogy az abból keletkezett hőmennyiséget vissza lehessen fordítani a győri hőhasznosításba.

A hulladékgyűjtő szigetek vonatkozásában az oda elhelyezett homogén hulladékot elviszi a szolgáltató, viszont a nem oda való hulladékot nem kevés ráfordítással tudják csak elszállítani. Felveti egy kamerarendszer elhelyezésének kidolgozását ezen hulladékgyűjtő helyek tisztántartása érdekében.

Köszöni az eddig végzett munkát, és az előterjesztést elfogadásra javasolja.

Borsi Róbert képviselő: Képviselőasszony kérdésére válaszolva elmondja, hogy a Társulás munkatársait nem érinti a minimálbér kérdése.

Sági Géza, a GYŐR-SZOL Zrt. elnök-vezérigazgatója: Megjegyzi, hogy a szelektívgyűjtő szigetek környékén külön megfigyelésre nincs lehetőségük. A felvetődött minimálbér kapcsán elmondja, hogy a GYHG-nál ez nem probléma, lényegesen magasabbak a jövedelmek, mint a minimálbér. A GYŐR-SZOL Zrt.-n belül ugyan vannak olyan kollégák, akiket ez érint, de minden évben igyekeznek ezeket a problémákat megoldani, hiszen nagyon fontos a munkaerő megtartása.

A 150 millió forintos égetés arra vonatkozik, hogy 2016 januárjától – június végéig még a GYHG-nak kellett az elbánásról gondoskodnia. Július 1-jétől kezdődően az RDF frakciónak az elbánása az NHKV feladata. Így az ezzel kapcsolatos költség és a szelektív szigetekből származó árbevétel is az övé. Az RDF értékesítés költséggel is jár. E körül némi bizonytalanság tapasztalható, mert a rendszer átalakulása kapcsán minden szerződés még nem került megkötésre az elmúlt időszakban. Azoknak a részére, akik a korábbi időszakban is beszállítói voltak a rendszernek, a folytonosságot biztosítják a szerződések megkötésével, és ezzel jelentős mértékben tudják csökkenteni a felhalmozódott raktárkészletet. Lerakóba csak az a mennyiség rakható, amit a technológia előír, de januártól a folyamatos kiszállítással csökkenthető lesz az égethető anyag mennyisége.

Bárány képviselő úrnak válaszolva elmondja, hogy ugyan Bácsán van egy égető, de ahhoz az Önkormányzatnak és Társaságnak nincs semmi köze, tehát az a fajta hasznosítás, amit képviselő úr felvetett, nem megoldható.

Volt egy olyan stratégiai döntés az elmúlt időszakban, hogy a Győr a zöldenergia irányába próbál fejlődni. Ez a geotermia magas szintű és nagy mennyiségű felhasználását jelenti. Nagyon komoly támogatásra lenne szükség egy hulladékégető megépítéséhez, hogy ez gazdaságosan működtethető lehessen a jövőben. Természetesen minden lehetőséget megvizsgálnak, de jelen pillanatban ennek rövid távú alternatívája nem lehetséges.

Szeles Szabolcs képviselő: Véleménye szerint a győri közgyűlésben nincs helye politikai lózungoknak, hanem szakmai vitákat kell folytatnia az adott kérdésekben.

Az állami közszolgáltató a feladatok egy részét vette át, úgy, mint a számlázást, gazdasági tevékenységet, koordinációt. A hulladékgazdálkodási társulás továbbra is működik, a GYHG is folyamatosan végzi feladatát, a vagyon is itt van, tehát az államosítás felvetése nem igazán állja meg a helyét, mint ahogy képviselőtársa felszólalásában utalt rá.

Radnóti Ákos alpolgármester: Köszöni Bárány István képviselőtársa elismerő szavait. Valóban megfeszített munkát végeznek a GYŐR-SZOL Zrt. munkatársai a közterület felügyelet, a polgárőrség és a rendőrség bevonásával, az illegális szemét elhelyezés megakadályozása terén. 2014-ben – amikor elindították ezt a munkát – 60 tettenérés és bírságolás volt, most már a nyolcszorosánál tartanak. Természetesen nem a bírságolás a cél, de muszáj, nem lehet más eszközökkel élni. A lehetőségeket bővítették azzal is, hogy minden városrészben voltak az állandó hulladékudvarok mellett plusz kihelyezett hulladékudvarok is.

Az eredményességhez a képviselők aktív közreműködésére is szükség volt, és itt kéri a bal oldali „törpe” pártok képviselőit, hogy ők is tájékoztassák a lakosságot a szemét megfelelő elhelyezési lehetőségeiről. A FIDESZ részéről sok képviselőtársa aktívan kivette ebből a részét a maga területén, amelynek eredménye látható.

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához további hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 18 igenlő szavazattal és 4 tartózkodással azt elfogadta.

209/2016. (XII. 21.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Győr és térsége hulladékgazdálkodási rendszer megvalósításáról szóló tájékoztatót elfogadja.

****

6. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A GYŐR NAGYTÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCS TAGJÁNAK MEGVÁLASZTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra)

Borsi Róbert, a Társulási Tanács elnöke, képviselő: Tájékoztatja képviselőtársait, hogy a Társulási Tanács munkájában történtek alapján arra a véleményre jutottak a Tanácsban, hogy Juhász István, a társulás tagja nem tudja méltóan képviselni a győri érdekeket. A tisztánlátás érdekében megemlíti, hogy a novemberi társulási ülés előtti egyeztetés alkalmával Juhász István jelezte, nem ért egyet egy adott napirend zárt ülésen történő tárgyalásával – megjegyzi, végül is nem került sor zárt ülésre -, és ezt követően a társulási tanács ülésén az ominózus előterjesztést módosítani kívánta, amivel korábban semmiféle problémája, kérdése nem volt, majd a döntés során azt leszavazta. A sajtóból szerzett információk szerint indoklásként a növekvő, indokolatlan kiadásokat nevezte meg képviselő úr.

Már korábban is elmondta, hogy a lakossággal való kommunikációs tevékenységet folytatni szeretné a Tanács, pontosan a tudatosság formálása érdekében. Ezt tartalmazza majd az a pályázati kiírás is. A költségvetés módosításában olyan tételek is szerepeltek, amelyekkel a bérkifizetéseket, bérleti díjak kifizetését tudják biztosítani. Képviselő úr ezt a módosítást nem támogatta, az eredeti előterjesztést nem szavazta meg, majd indoklásként azt hozta fel, hogy nem kapta meg az előterjesztést, de a tértivevénnyel bizonyítható, hogy ez az állítása nem fedi a valóságot.

Juhász István helyére Pollreisz Balázs képviselőt javasolja megválasztani a Társulási Tanácsba és kéri, korrekten álljon a Tanács munkájához, méltóan képviselje a győriek érdekeit. Lehet más véleménye, lehet róla egyeztetni, de megfelelő módon.

Juhász István képviselő: Az elhangzottakhoz annyit kíván hozzáfűzni, hogy a nyilvánosság kizárására való javaslatot nem tudta és most sem tudja elfogadni.

Borkai Zsolt polgármester: Javasolja, hogy a jövőben személyi kérdések vonatkozásában szorítkozzanak a korrektségre, és ha ilyen váltásra van szükség, annak indoklását ne hozzák a Közgyűlés elé. Mindkét fél vonatkozásában elegánsabb, ha nem fűznek hozzá véleményt, főleg nem a sajtón keresztül, annál is inkább, mivel az érintettek között az egyeztetés megvolt.

Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslat 1./ pontját, Juhász István társulási tanácstagságára irányuló lemondását.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igenlő, egyhangú szavazattal a lemondást elfogadta.

Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslat 2./ pontját, Pollreisz Balázs új tagként történő felvételét a Társulási Tanács tagjai közé.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igenlő, egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadta.

210/2016. (XII. 21.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Juhász Istvánnak a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanács tagságáról való lemondását elfogadja és visszahívja 2016. december 21. napjával.

2. A Közgyűlés a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába új tagként Pollreisz Balázst választja meg delegált tagként 2016. december 21. napjától.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

7. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSSEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MEGHOZATALÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra)

Fekete Dávid alpolgármester: Örömmel tájékoztatja a jelenlévőket, hogy egy új, 28-as számú járat elindításával lehetőség nyílt a logisztikai park I-es és II-es részének megközelítésére, a munkába járást segítve, melyre Győr több mint 10 millió forintba került.

Az előterjesztésben szerepel a járműpark fejlesztésére vonatkozó koncepcionális döntési javaslat is. A 2016-os költségvetés elfogadásakor polgármester úr javaslatot tett egy olyan tartalékösszeg létrehozására 200 millió forint értékben, ami azt szolgálta volna, hogy megvizsgálják, miképp lenne lehetőség a buszok átlag életkorának javítására. Sajnos, a mostani közszolgáltatási szerződés nem teszi lehetővé újabb buszok beszerzését, vagy ilyen jellegű támogatás nyújtását, mert ez által torzítaná az Önkormányzat azt a versenyt, ami az akkori pályázati kiírásnál megtörtént. Sajnos a buszok átlagéletkorán ez nem változtat.

Köszönetet mond az ÉNYKK-nak, hogy a mostani hideg idő beálltával nem fordult elő a januárihoz hasonló eset, amikor is tömegesen nem indultak reggel a buszok, ezzel jelentős járatkimaradásokat eredményezve.

Tudomása van arról, hogy az ÉNYKK az idei évben 61 új buszt szerzett be. Szeretné tudni, milyen szakmai indokokkal tudják alátámasztani, hogy ezekből egyetlen egyet sem állítottak be a győri közösségi közlekedésbe? Hol üzemeltetik ezt a 61 buszt? Friss sajtóhír az is, hogy januártól újabb 41 új busz kerül beállításra az ÉNYKK járműparkjába. Kérdezi, ebből hány busz fog majd a győri közlekedésben részt venni? Felhívja az ÉNYKK jelen lévő képviselőinek figyelmét, hogy elsősorban a társaság kötelessége az új buszok beszerzése és a szolgáltatás biztosítása.

Juhász István képviselő: Köszönetet mond az új buszjárat elindításáért. Viszont az üzemeltetéssel kapcsolatosan megjegyzi, valamilyen módon rá kellene kényszeríteni a szolgáltatót, hogy tisztább buszokkal, kevesebb járatkimaradással és fűtött járművekkel biztosítsa a szolgáltatást, mert ezekkel kapcsolatosan nagyon sok panasz érkezik a busszal közlekedőktől.

Glázer Tímea képviselő: Először is visszautasítja Radnóti Ákos alpolgármester „törpe pártos” megjegyzését, mivel, mint „törpe párt” több ezer embert képviselnek Győr városában. Visszatérve a napirendi pont témájához, ő is köszönetét fejezi ki a járatbővítésért.

Fodor Roland képviselő: Elmondja, valóban nagy szükség volt az ipari parkba közlekedő új buszjárat bevezetésére. Ő is szeretné tudni, hogy a beszerzett új buszok közül miért nem került egy sem Győrbe?

Az is szerepel az előterjesztésben, hogy Győr a következő ciklusban hozzájárul anyagilag új buszok beszerzéséhez. Leszögezi, csak abban esetben támogatja ezt az elgondolást, ha írásos garanciával biztosítható, hogy a győri pénzből beszerzendő új buszok kizárólag Győrben fognak szolgáltatást végezni.

Valóban örülni kell annak, hogy a hideg miatt nem történtek a januárihoz hasonló, jelentős járatkimaradások. Viszont olyan információkkal is rendelkezik, hogy a buszsofőröknek sokszor az a feladatuk, hogy hajnalban, éjszaka benn maradjanak és ők fűtsék, járassák a buszokat. Elfogadhatatlannak tartja, hogy ez legyen a feladata egy buszvezetőnek. Ezzel is az támasztható alá, hogy valóban nagyon elöregedett járműparkkal próbálják megoldani a győriek utaztatását.

Szeretné tudni, hogy felmerült-e már opcióként, vagy készült-e már arra vonatkozóan hatástanulmány, hogy Győr városa önálló közlekedési vállalattal rendelkezzen?

Bárány István képviselő: Sajnos a lakosság nem kellően tájékozott abban, hogy az Önkormányzat sokkal nagyobb összeggel járul hozzá a győri közlekedés fenntartásához, mint korábban. A buszvonal hálózat látszólag lefedi a közlekedési igényeket, viszont – mint ahogy mondani szokták – a tökéletesség az apróságokon múlik, így ha csúcsidőben nem lehet a túlterhelést csökkenteni, akkor nem tud vonzó lenni a szolgáltatás. Napközben pedig olyan ritkára tervezték a járatokat, hogy az átszállásos útiterv nem igazán valósítható meg zökkenőmentesen. Az ilyen esetek miatt csökken a buszok utasforgalma. Lakossági kérés, hogy zsúfoltság miatt a 10-es buszt csuklós buszra cseréljék le.

Az új társasházak építésével a város létszáma is növekszik, ezért jó lenne, ha nem csak a gazdasági élet szereplőihez igazítanák a buszközlekedést, hanem figyelembe vennék a lakosság élethelyzetét is. Gondol itt járathosszabbításokra, járatsűrítésekre stb.

Köszöni polgármester úr azon törekvéseit, amelyekkel igyekszik javítani a városi buszközlekedés helyzetén.

Borkai Zsolt polgármester: Tájékoztatja képviselőtársait, hogy a menetrend módosításkor a fő koncepció az volt, hogy Győrben élők és Győrbe érkezők el tudjanak jutni a munkahelyükre és az iskolákba. Véleménye szerint, az elmúlt időszak tapasztalatait is figyelembe véve elmondható, hogy ezt sikerült megvalósítani. A mostani előterjesztésben szereplő új 28-as járat bevezetése is elsősorban a lakosság igényeinek kívánt megfelelni.

Az Önkormányzatnak 2017. év végéig van szerződése a közlekedési társasággal. Azt ő is belátja, hogy a közlekedési szolgáltatás színvonala nem megfelelő, ezért az év elején elkülönítésre került az idei költségvetésben 200 millió forint a járműpark fejlesztése céljából. Próbálták megtalálni a megoldást, de sajnos jogilag, a mostani közszolgáltatási szerződés alapján ez nem lehetséges. Azt sem érti, hogy a 2016-os évben beszerzett új buszokból miért nem jut a győri városi közlekedés kiszolgálására, hiszen azzal valamelyest tudnának a jelenlegi rossz állapotokon javítani.

2017 évben az Önkormányzatnak döntenie kell arról, hogy milyen formában akarja a helyi buszközlekedést biztosítani, pályázat útján, külső céggel, vagy az Önkormányzat megtalálja mind a finanszírozási és működtetési lehetőséget ahhoz, hogy részben vagy egészben ezt a területet átvegye.

Azt viszont el kell mondania, hogy az elkülönített 200 millió forint mostani felhasználására nem lesz mód, bármennyire is szerették volna.

Mindezek ellenére elmondható, hogy a közlekedési társasággal jó az Önkormányzat kapcsolata. Megérti, hogy nehéz helyzetben vannak, amit csak saját maguk nem tudnak megoldani, de próbálják az üzemeltetés minőségét fenntartani. Reméli, hogy a jövőben a lehetőségek felkutatásával meg fogják találni a mindegyik fél számára megfelelő megoldást. Kérdezi a közlekedési társaság képviselőjét, hogy a beszerzett és beszerzendő új buszokból mennyi kerülhet Győrbe a jövőben?

Derdák Miklós, az ÉNYKK üzemeltetési főigazgatója: Elmondja, hogy az állami járműrekonstrukciós program keretében 2016-ban 61 db, majd 2017. év elején további 41 autóbusz kerül az ÉNYKK Zrt. kezelésébe. A jogi hátterét tekintve többnyire lízingelt, illetve bérelt buszok, amelyek elsősorban a helyközi autóbuszok átlagéletkorát és szolgáltatási színvonalát hivatottak javítani.

Valóban kellemetlen volt az ÉNYKK részéről, amikor az év elején, a fagyos időjárásra tekintettel napi 20-30 járat maradt ki. Ennek jövőbeni elkerülése érdekében olyan technológiai intézkedések bevezetésére került sor ez év október 1-jétől, hogy megerősítették a fagyszolgálatot, garázsszolgálatot – természetesen az érintett kollégák anyagi ellenszolgáltatása fejében -, illetve a 98 autóbusz kapacitást 102 autóbuszra növelték. A szolgáltató ezzel párhuzamosan vállalta, hogy a szolgáltatási összeg – beleértve az állami normatívát is – sem 2016-ban, sem 2017-ben nem fog növekedni.

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy társaságuk jelenleg 16 közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik a régióban, ebből 9 szerződés lejárt az év végén és mind a 9 szerződés rövidebb hosszabb időre újra megkötésre fog kerülni január 1-jével, illetve további új városokat tudnak bekapcsolni a rendszerbe. Tudja, közös érdek a szolgáltatás színvonalának fejlesztése és több egyeztetés volt az év folyamán az Önkormányzat és a társaság topmenedzsmentje között azzal kapcsolatban, hogy a buszok 18 éves átlagéletkorát csökkenteni lehessen a mostani közszolgáltatási ciklus alatt. Nagyon fontos és szem előtt fogják tartani a következő évi nagy rendezvényeket, és az ezekből adódó többletfeladatoknak gépjármű átcsoportosításokkal próbálnak megfelelni.

Borkai Zsolt polgármester: Továbbra is arra kíváncsi, hogy a több mint 100 új buszból, mennyi működik Győrben?

Derdák Miklós, az ÉNYKK üzemeltetési főigazgatója: Mint, ahogy azt hozzászólásában is már elmondta, ezek a buszok a helyközi közlekedésbe kerültek és kerülnek beállításra. Ennek a finanszírozója az állami közszolgáltatás megrendelője a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. Továbbra is azt tudja mondani, hogy megtesznek minden tőlük telhetőt mind a 16 város esetében, hogy különböző átcsoportosításokkal, a lehetőségekhez mérten javítsák a szolgáltatás minőségét, de azt tudni kell, hogy jelen esetben a megrendelő Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, és közös feladatuk a 2018. évtől induló új közszolgáltatási szerződés előkészítése, melynek fontos szempontja, hogy elérjék a buszok átlagéletkorának csökkentését.

Borkai Zsolt polgármester: Tehát ha jól értelmezi az elhangzottakat, az összes, több mint 100 busz a helyközi járatok színvonalának javítását szolgálja.

Derdák Miklós, az ÉNYKK üzemeltetési főigazgatója: A 101 autóbuszból 61 a régió négy megyéjében egyenlően került elosztásra, 15 autóbusz jutott egy megyére. Ezek alapvetően az elővárosi autóbuszok, melyek nem alkalmasak helyi közlekedésre. A további 40 busz pedig a régió négy megyéjének jármű arányának megfelelően kerül majd kiosztásra. Győr-Moson-Sopron megyébe 11-12 autóbusz kerül a 40-ből.

Borkai Zsolt polgármester: Az elhangzottakból sajnos az is következik, hogy az újabb települések bekapcsolásával még többen fognak várakozni a „nagy bödön” mellett, az elosztásnál. Ezt nem tartja kedvezőnek Győrre nézve.

Egyértelmű, hogy a társaság segítsége is kell ahhoz, hogy a buszközlekedés színvonalát, minőségét javítani lehessen, ezért kéri, hogy a jövőben is tegyenek meg mindent, hogy legalább a mostani színvonal fenntartható legyen.

Mivel a témához további hozzászólás, vélemény nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igenlő, egyhangú szavazattal a határozatot elfogadta.

211/2016. (XII. 21.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a menetrendváltozást 2017. január 1-jei hatályba lépéssel az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. közötti „Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátása” tárgyú közszolgáltatási szerződés módosítását aláírja az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: polgármester

Határidő: 2016. december 31.

3. A Közgyűlés előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a 120/2014. (VI. 27.) Kgy. határozat 4. pontjában a 2017. évben üzemeltetési támogatásra biztosított 612.571.000,- Ft összegen felül további 10.877.730,- Ft összegű önkormányzati támogatást biztosít az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére a központi költségvetésből származó támogatáson felül az alábbi feltételekkel:

- Amennyiben a központi költségvetésből származó támogatás a 2017. évben nem éri el a 2013. évi 86,429 millió Ft összeget, úgy az Önkormányzat a különbözet összegével megemeli a bruttó 623.448.730 Ft összeget.

- Amennyiben a központi költségvetésből származó támogatás a 2017. évben meghaladja a 2013. évi 86,429 millió Ft összeget, úgy az Önkormányzat a különbözet összegével csökkenti a bruttó 623.448.730 Ft összeget.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal és a költségvetésbe beépítésre a 2017. évi költségvetésről szóló rendelet összeállításakor

4. A Közgyűlés elfogadja az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. által 2017. évre vonatkozóan benyújtott tarifajavaslatot – amely díjmódosítást és a járműpark megújítására vonatkozó javaslatot nem tartalmaz, és az ellentételezés 2017. évre tervezett összege megegyezik a Közszolgáltatási szerződés 15.11.3. pontjában írt összeggel (699.000.000,- Ft, amelyből a várható állami támogatás 86.429.000,- Ft) – azzal, hogy a fenti 2. pont alapján az ellentételezés 2017. évre tervezett összegét megemeli 709.877.730,- Ft-ra (amelyből a várható állami támogatás 86.429.000,- Ft).

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

5. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a járműpark fejlesztésére vonatkozó konkrét javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. február 28.

(A határozat melléklete az előterjesztés végén található.)

****

8. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT AZ EGYETEMI SPORTCSARNOK FELÚJÍTÁSÁRA BENYÚJTOTT PÁLYÁZAT UTÓLAGOS JÓVÁHAGYÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igenlő, egybehangzó szavazattal azt elfogadta.

212/2016. (XII. 21.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése utólagosan egyetért a Magyar Kézilabda Szövetség által kiírt Országos Tornaterem Felújítási Programjában való részvétellel, az „Egyetemi sportcsarnok padlócseréjére” pályázat benyújtásával, 5.000.000,- Ft pályázati biztosíték az MKSZ által megadott bankszámlára történő átutalással, valamint a pályázattal összefüggő felelősséget viseli.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatosan a továbbiakban esetlegesen felmerülő dokumentumok aláírására és kiadására, valamint a felmerülő további eljárási cselekmények megtételére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy az „Egyetemi Sportcsarnok padlócsere” című pályázat nyertessége esetén a pályázati biztosíték összegével együtt, maXimum 30.000.000,- Ft saját forrást biztosít a 2017. évi költségvetés terhére, amely összeget pénzügyi hozzájárulásként átutal a Magyar Kézilabda Szövetség által megjelölt számlára legkésőbb a megállapodás megkötését követően.

Felelős: polgármester

Határidő: a pályázat elbírálása után, annak eredményétől függően, a megállapodás megkötését követően

****

9. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT PÁLYÁZATI ÚTON TÁMOGATOTT SPORTSZERVEZETEK

(KIEMELT ÉS NEM KIEMELT SPORTÁGAK),

VALAMINT UTÁNPÓTLÁSNEVELÉS FEJLESZTÉST VÉGZŐ ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÁLYÁZATI KERET FELOSZTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra)

Pollreisz Balázs képviselő: Az októberi közgyűlésen elfogadott sporttámogatási koncepció alapján kiírásra került ez a pályázat 294 millió forintra. Ugyanezen koncepció szerint a fogyatékkal élő sportolók és sportszervezetek szintén pályázati úton kapnak támogatást. Ezt az anyagot hiányolja az előterjesztésből. A főosztályvezető asszony válasza szerint azért nem szerepel ez az anyag, mert polgármester úr hatáskörébe lett áthelyezve a döntés. Viszont a határozati javaslatban a pályázat útján szerepel. Ezt szeretné tisztázni.

Borkai Zsolt polgármester: A pályáztatás megtörténik a fogyatékkal élők sportszervezetei részére is, csak a döntés kompetenciája kerül a polgármesterhez. Mivel minden évben érkeznek pótigények, és ígérete szerint, igyekszik is ezeket a keretéből mindig kielégíteni, ezért került ez a hatáskör áthelyezésre hozzá.

Mivel a témával kapcsolatosan egyéb észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igenlő, egybehangzó szavazattal azt elfogadta.

213/2016. (XII. 21.) Kgy. határozat

1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a pályázati úton támogatott sportszervezetek (kiemelt és nem kiemelt sportágak), valamint utánpótlás-nevelés fejlesztést végző alapítványok támogatására szolgáló pályázati keret felosztását az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2.) A Közgyűlés felkéri a polgármestert a pályázatok elbírálása alapján a támogatási szerződések megkötésére és az elszámoltatás lebonyolítására, továbbá felhatalmazza az 1.) pont szerinti döntés esetleges módosítására, az 1. sz. mellékletben tartalékkeret jogcímen szereplő összeg év közbeni felosztására, összeghatárra tekintet nélkül, és az ezzel kapcsolatos támogatási szerződés megkötésére, módosítására és az elszámolás lebonyolítására.

Felelős: polgármester

Határidő: a támogatási szerződések megkötésének kezdeményezésére: a döntést követő 30 napon belül

az elszámoltatás tekintetében: a 42/2013. (XII. 20.) GYMJVÖ rendeletben foglaltak szerint

a tartalékkerettel kapcsolatos ügyintézésre: 2017. december 31.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

10. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A GYŐRI KÓRHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igenlő, egybehangzó szavazattal azt elfogadta.

214/2016. (XII. 21.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésében szereplő „Győri Kórházért Alapítvány támogatása” kiadási jogcím terhére a Győri Kórházért Alapítvány 10.500.000,- Ft összegű támogatásban részesüljön.

2. A Közgyűlés az 1. pont szerinti támogatás teljesítése érdekében az alábbi előirányzat átcsoportosítást hagyja jóvá:

Elkülönített, kizárólagos közgyűlési felhasználási hatásk. tartalék – 10.500.000,- Ft

Győri Kórházért Alapítvány támogatása +10.500.000,- Ft

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert az 1. pont szerinti támogatásokról szóló pénzügyi megállapodás megkötésére, valamint az elszámoltatás lebonyolítására.

Felelős: polgármester

Határidő: a megállapodás megkötésének kezdeményezésére: 2016. december 31., az elszámoltatás tekintetében: 2017. július 31.

****

11. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GYŐRÖTT, A KUOPIO PARKBAN

KÖZTERÜLETI MŰALKOTÁS ELHELYEZÉSÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 21 igenlő szavazattal – 1 képviselő nem szavazott – azt elfogadta.

215/2016. (XII. 21.) Kgy. határozat

1./ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért az Önkormányzatnak a Nemzeti Kulturális Alap Képzőművészet Kollégiumának köztéri alkotások megvalósítására kiírt pályázatán való részvételével, melyről szóló tájékoztatót – figyelemmel a Polgármesteri Hivatal E/1/2012. (I. 2.) számú, Pályázatkezelési Szabályzat 5. pont 5.1.6 alpontjában foglaltakra – elfogadja.

2./ A Közgyűlés Botos Péter szobrászművész Őrszem című alkotásának megvalósítását és közterületi elhelyezését határozza el.

3./ A Közgyűlés a műalkotás megvalósításának helyszínéül Győrött, a Kuopio park északi oldalának (hrsz.: 4778/94 szám alatt nyilvántartott, 04365 Z/S/20/80-036 megjelölésű) területrészét jelöli ki. (1. számú melléklet.)

4./ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a köztéri alkotás megvalósításához a központi költségvetésből történő 3.500 E Ft igénybevételére szóló támogatói szerződést az Önkormányzat képviseletében a Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatóságával kösse meg, a szerződéskötéshez szükséges nyilatkozatokat tegye meg, és gondoskodjon az állami költségvetési támogatás felhasználásához kötődő hivatali intézkedések megtételéről.

5./ A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 2./ pontban meghatározott műalkotásnak Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos és korlátlan felhasználói jogú tulajdonába vételéhez szükséges vállalkozói és felhasználási szerződés megkötéséről, nyilatkozatok megtételéről, egyben felhatalmazza a tulajdonba vétellel kapcsolatos valamennyi eljárási cselekmény elvégzésére.

6./ A Közgyűlés a Nemzeti Kulturális Alappal a 4./ pontban foglalt szerződés megkötése esetén a 2./ pontban meghatározott köztéri alkotás megvalósítása pályázati önrészének forrásául, a 3/08/09/2016. PM. határozatban foglaltak szerint bruttó 1.500 E Ft összegű önrészt biztosít és ennek érdekében az alábbi előirányzat átcsoportosítást fogadja el:

308055 Pályázati önerő keret – 1.500 E Ft

„Közterületi műalkotás elhelyezése a Kuopio parkban” + 1.500 E Ft

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

12. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A GYŐRI FILHARMONIKUS ZENEKAR JÓTÉKONYSÁGI CÉLÚ FELAJÁNLÁSÁHOZ HOZZÁJÁRULÁS MEGADÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igenlő, egybehangzó szavazattal azt elfogadta.

216/2016. (XII. 21.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Győri Filharmonikus Zenekar 2016. december 3-án megtartott koncertjének kötelezően megfizetendő költségekkel csökkentett bevételét 800.000,- Ft összegben, 50-50%-os megosztásban a Szent Angéla Otthon (székhelye: 9025 Győr, Péterfy Sándor utca 5.; adószáma: 19884859-1-08; számlaszáma: 10700031-24757201-51100005; képviseli: Dr. Szilvásyné Peregi Eszter igazgató) és az Evangélikus Szeretetház (székhelye: 9022 Győr, Apáca utca 41.; adószáma: 18536168-1-08; számlaszáma: 11101208-18536168-36000000; képviseli: Nagyné Gerencsér Barbara intézményvezető) számára pénzeszköz-átadási megállapodásban foglalt feltételekkel, időskorú gondozottak jótékonysági támogatása címén felajánlja, és a kifizetést teljesítse.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

13. NAPIRENDI PONT:

TÁJÉKOZTATÓ GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS EGÉSZSÉGKÉPÉRŐL ÉS JAVASLAT GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS

VÁROSI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TERVÉNEK 2016-2020 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA VONATKOZÓ ELFOGADÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igenlő, egybehangzó szavazattal azt elfogadta.

217/2016. (XII. 21.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja Győr Megyei Jogú Város Városi Egészségképről szóló tájékoztatót.

2. A Közgyűlés elfogadja Győr Megyei Jogú Város Városi Egészségfejlesztési tervét 2016-2020 közötti időszakra vonatkozóan.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, a végrehajtásra 2020. december 31.

14. NAPIRENDI PONT:

TÁJÉKOZTATÓ A GYŐR VÁROSI DROGHELYZET TAPASZTALATAIRÓL ÉS JAVASLAT GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS

VÁROSI DROGSTRATÉGIÁJÁNAK 2016-2020 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA VONATKOZÓ ELFOGADÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igenlő, egybehangzó szavazattal azt elfogadta.

218/2016. (XII. 21.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Győr Városi droghelyzet felmérésről és az előző 5 évre szóló Győr Megyei Jogú Város városi Drogstratégiája végrehajtásának tapasztalatairól szóló tájékoztatót.

2. A Közgyűlés úgy dönt, hogy biztosítja a Győr Megyei Jogú Város Városi Drogstratégia 2016-2020-ra szóló célkitűzéseinek megvalósításához, valamint a Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működéséhez a személyi, infrastrukturális és lehetőségei szerint az anyagi támogatást.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, a végrehajtásra 2020. december 31.

****

15. NAPIRENDI PONT:

PÁLYÁZATI TÁMOGATÁS TELJES KÖRŰ ISKOLAI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI MINTAPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igenlő, egybehangzó szavazattal azt elfogadta.

219/2016. (XII. 21.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Győri Váci Mihály Általános Iskola, valamint a Győri Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Iparművészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola pályázati úton történő támogatását úgy, hogy a Győri Váci Mihály Általános Iskola esetében az Esélyt a Szentiváni Ifjúságnak Egyesületen, a Győri Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Iparművészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola esetében a Kovács Margit Alapítványon keresztül a teljes körű iskolai egészségfejlesztési mintaprogram megvalósítására 400.000-400.000,- forintos támogatásban részesíti 2017. június 30. napi felhasználási és elszámolási határidővel.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert az 1. pontban szereplő támogatásról szóló pénzügyi megállapodás megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: a megállapodás megkötésének kezdeményezésére: 2016. december 31, az elszámolás lebonyolíttatására 2017. június 30.

****

16. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT KÖZTERÜLET ELNEVEZÉSÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra)

Borkai Zsolt polgármester: Az Audi gyár környezetében végbement infrastrukturális változások miatt, az Audi Hungária Motor Kft. kérését is figyelembe véve, a kiosztottak szerint módosítja a kiküldött előterjesztést.

Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az ülés előtt kiosztott módosításban szereplő határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igenlő, egybehangzó szavazattal azt elfogadta.

220/2016. (XII. 21.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

a) a 8170/5 hrsz.-ú közterületet Kemény Ferenc sétány,

b) az 5475/92, 5475/82, 0748/141, 0748/143, 5475/84, 01051/3, 0748/111, 0748/114, 5433/35 hrsz.-ú utakat Audi Hungária út, valamint

c) a 5433/36, 5396/9, 0748/63, 5387/64, 5387/93, 21868/5, 01317/35 hrsz.-ú közterületeket Hecsei út

elnevezéssel látja el.

2. A Közgyűlés

a) 188/1999. (V. 27.) Kgy. határozat 1.) bekezdés a) pontja,

b) 386/2007. (XII. 20.) Kgy. határozata, valamint

c) 74/2008. (III. 27.) Kgy. határozat 1.) bekezdés a) pontja

hatályát veszti.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy az elnevezésről az illetékes postai, közlekedési, ingatlan-nyilvántartó szerveket, közszolgáltató társaságokat, valamint a lakosságot tájékoztassa és a címjegyzékbe történő bejegyzésről gondoskodjon.

Felelős: jegyző

Határidő: 2017. január 20.

****

17. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2017. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igenlő, egybehangzó szavazattal azt elfogadta.

221/2016. (XII. 21.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 31. § (4) bekezdés előírásai alapján elkészített Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2017. évi ellenőrzési tervét az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

Felelős: jegyző

Határidő: azonnal, a teljesítésre 2017. december 31.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

18. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLANOKNAK A GYŐR-SZOL GYŐRI KÖZSZOLGÁLTATÓ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT.-BE TÖRTÉNŐ APPORTÁLÁSÁRA, EGYIDEJŰLEG AZ ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igenlő, egybehangzó szavazattal azt elfogadta.

222/2016. (XII. 21.) Kgy. határozat

1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul az 1. sz. mellékletekben felsorolt, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló ingatlanoknak az ugyancsak az Önkormányzat tulajdonában lévő GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.-be történő apportálásához, mindösszesen bruttó 6.000.000,- Ft, azaz bruttó Hatmillió forint nyilvántartási értéken.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, az alapszabály módosításával egyidejűleg

2.) A Közgyűlés, mint a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. alapítója, az 1.) pontban foglaltak értelmében a társaság jelenlegi 8.578.000.000,- Ft alaptőkéjét 6.000.000,- Ft értékű apporttal megemeli. Ezáltal a társaság alaptőkéje 8.584.000.000,- Ft-ra emelkedik.

Az Alapító a 6.000.000,- Ft összegnek megfelelő apportot az 1. sz. mellékletben felsorolt ingatlanok tulajdonjogának átadásával – az Alapszabály módosításával egyidejűleg – teljesíti.

Az Alapító vállalja, hogy a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. alaptőkéjének mindösszesen 6.000.000,- Ft-tal történő megemelését a jelenlegi névre szóló törzsrészvényekkel megegyező jogokat biztosító, új névre szóló törzsrészvények kibocsátásával, a létesítő okirat módosítását követő 15 napon belül, zártkörűen végrehajtja. A részvények lejegyzése névértéken, kibocsátása papír alapon történik. Az Alapító kötelezettséget vállal arra, hogy az újonnan kibocsátott részvényeket átveszi. Az Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:296. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a részvényátvételre (1 db összevont részvényre vonatkozóan) felhatalmazza Sági Géza Tibort (anyja neve: Csontos Ilona), a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. elnök-vezérigazgatóját.

Felelős: polgármester és a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. elnök-vezérigazgatója

Határidő: azonnal

3.) A Közgyűlés a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. Alapszabálya III. fejezet 3.1. és 3.2., valamint 10.1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„3.1. A részvénytársaság alaptőkéje (jegyzett tőke):

8.578.000.000,- Ft, amely a 6.000.000,- Ft emelést követően

8.584.000.000,- Ft, azaz Nyolcmilliárd-ötszáznyolcvannégymillió forint, mely

8 584 db 1.000.000,- Ft névértékű, névre szóló törzsrészvényre oszlik.

3.2. A jegyzett tőkét képező részvények az Alapító tulajdonába kerültek a megalakuláskor, a 2010. szeptember 30-i átalakulás időpontjában, a 2010. november 20-i jegyzett tőke emelést követően, majd a 2011. szeptember 30-i beolvadás időpontjában, a 2012. március 30-i jegyzett tőke emelés időpontjában, a 2012. június 29-i jegyzett tőke emelést követően, a 2013. május 31-i jegyzett tőke emelést követően, a 2013. október 18-i jegyzett tőke emelést követően, a 2014. március 27-i jegyzett tőke emelést követően, a 2014. november 28-i jegyzett tőke emelést követően, a 2015. március 27-i jegyzett tőke emelést követően, a 2015. szeptember 17-i jegyzett tőke emelést követően, a 2016. március 25-ei jegyzett tőke emelést követően, illetve kerülnek a 2016. december 21-ei jegyzett tőke emelést követően.

10.1. A társaság Alapítója könyvvizsgálót választ határozott időre, de legfeljebb öt év időtartamra.

RAAB-AUDIT Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Kft.

székhelye: 9021 Győr, Szent István út 10. I/3.

cégjegyzékszáma: Cg.08-09-004846

engedély száma: 000525

adószáma: 11401247-2-08

A könyvvizsgálatért felelős személy:

Dr. Szabó István (1962.09.11.)

anyja neve: Baranyai Mária

lakcíme: 9021 Győr, Árpád út 39. III/13.

Kamarai száma: 004455.

A megbízatás kezdő időpontja: 2014. december 4.

A megbízatás lejárta: 2019. december 3.

A megválasztott könyvvizsgálóval az igazgatóság elnöke köt szerződést a Polgári jog általános szabályai szerint.”

Az Alapszabálynak az e pontban foglaltak szerinti módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok maradnak.

4.) A Közgyűlés a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. alaptőkéjének emelését érintő módosításokat tartalmazó, 2. sz. melléklet szerinti, egységes szerkezetű Alapszabályt jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

5.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály aláírására és az ehhez kapcsolódó valamennyi eljárási cselekmény – beleértve az esetleges hiánypótlások teljesítését is – megtételére.

A Közgyűlés felkéri a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. elnök-vezérigazgatóját arra, hogy az Alapszabály módosításának cégbírósági bejegyzéséről gondoskodjanak.

Felelős: polgármester és a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. elnök vezérigazgatója

Határidő: 2017. január 20.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

19. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT AZ ÖNKORMÁNYZAT 100%-OS TULAJDONÁBAN LÉVŐ GYŐR-SZOL GYŐRI KÖZSZOLGÁLTATÓ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. RÉSZÉRE NYÚJTOTT TAGI HITEL LEJÁRATÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra)

Varga Márk képviselő: Jól értelmezi, hogy egy 250 millió forintos ingatlan – EYOF megrendezése miatti – értékesítésére a tervezettnél később kerül sor, ezért van szükség a hitel visszafizetési határidejének módosítására? Szeretné tudni, hogy melyik ingatlan értékesítéséről van szó az előterjesztésben?

Nagy Tamás, a Gazdálkodási Főosztály vezetője: A GYŐR-SZOL Zrt. az Olajgyár területének megvásárlásához szükséges forrás biztosítására kapta a tagi hitelt az Önkormányzattól. Ez egy egységes ingatlant képezett, melynek csak egy részét – az olimpiai falu területét – tudta értékesíteni, a többi rész értékesítésére viszont nem került sor, mert kiszolgáló létesítményként, felvonulási területként szükséges a fent maradt területnek a fenntartása az EYOF időszakára.

Borkai Zsolt polgármester: Annyit fűz még hozzá a főosztályvezető úr indoklásához, hogy az elmúlt hetekben felvetődött kémény bontása körüli vita is befolyásolja e terület értékesítési lehetőségét. E tekintetben az építészek dolgoznak azon, hogy miként lehetne a nevezett kéményt megmenteni. Emiatt is kérte a GYŐR-SZOL Zrt. a tagi hitel visszafizetési határidejének módosítását.

Mivel a témához további hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igenlő, egybehangzó szavazattal azt elfogadta.

223/2016. (XII. 21.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. részére nyújtott 250.000.000,- Ft (azaz kettőszázötven millió forint) kamatmentes tagi kölcsönnek a 135/2015. (VI. 26.) Kgy. határozatban jóváhagyott visszafizetési határidejének 2017. december 31-ig történő meghosszabbításához.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

20. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GYŐRI TÁRSASHÁZI LAKÁS ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

(279/22/A/25 HRSZ.)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igenlő, egybehangzó szavazattal azt elfogadta.

224/2016. (XII. 21.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a győri 279/22/A/25 hrsz.-ú (Győr, Jereváni utca 35. fsz. 1. ajtó) társasházi lakás értékesítését.

2. Az ingatlan az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 42/2007. (XII. 21.) R. 9. §-ában foglalt szerződésen alapuló elővásárlási jog jogosultja, vagy – amennyiben a Magyar Állam az elővásárlási jogával él – a Magyar Állam részére (a volt bérlő lakáshasználati jogával terhelten) értékesíthető 8.960.000,- Ft vételáron.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

az adásvételi szerződés megkötésére 2019. szeptember 30.

****

21. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A GYŐRI 7671 HRSZ.-Ú INGATLANRA VONATKOZÓ ELŐVÁSÁRLÁSI JOGRÓL TÖRTÉNŐ LEMONDÁSRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igenlő, egybehangzó szavazattal azt elfogadta.

225/2016. (XII. 21.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a győri 7671 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett ipartelep megnevezésű belterületi ingatlan 5079/21331 tulajdoni hányadára, 2016. november 14-én a HÖRMANN HOLDING Magyarország Gépgyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: 08-09-007788; adószáma: 11615419-2-08; képviseli: Vidos László ügyvezető) 9025 Győr, Csipkegyári út 6. sz. alatti székhelyű cég, mint eladó, valamint a Bárdi Autó Magyarország Autóalkatrész-kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma: 01-10-043352; adószáma: 12229132-2-44; képviseli: Bárdi István igazgatósági tag) 1089 Budapest, Orczy út 44-46. székhelyű cég, mint vevő között létrejött adásvételi szerződés tekintetében, a szerződés szerinti 717.600,- EUR vételáron a Kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 86. §-ban – a Magyar Államot követő helyen – biztosított elővásárlási jogával nem kíván élni.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

22. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igenlő, egybehangzó szavazattal azt elfogadta.

226/2016. (XII. 21.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése alapján egyetért azzal, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata az OTP Bank Nyrt.-vel a 2017-es évre vonatkozóan, legfeljebb 2017. december 31. napjáig szóló időszakra, folyószámla-hitelkeret megnyitására irányuló ajánlatot kérjen és fogadjon el legfeljebb 1.500.000.000,- Ft erejéig.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, az ajánlatkérésre 2017. január 15. napjáig

2. A Közgyűlés egyben kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy a futamidő időszakának költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi, jóváhagyja, továbbá felajánlja a hitel fedezeteként Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata valamennyi, a mindenkor hatályos jogszabályok alapján figyelembe vehető költségvetési bevételét.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, a költségvetési rendeletben történő beépítésre a futamidő időszakának megfelelő költségvetés összeállítása

3. A Közgyűlés kijelenti, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az 1. pont szerint igényelt adósságot keletkeztető ügyletből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (5) bekezdésében foglalt korlátozás alá.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

4. A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti folyószámla-hitelkeret megnyitása ügyében – az 1. és a 2. pontban foglalt feltételekkel – eljárjon, a létrejövő folyószámla hitelkeret-szerződést aláírja, beleértve az esetleges módosítást és megszüntetést is.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, a szerződés aláírására 2017. február 15.

****

23. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igenlő, egybehangzó szavazattal azt elfogadta.

227/2016. (XII. 21.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a polgármesteri keret 2016. évi előirányzata terhére 88.000,- Ft támogatás átadásra kerüljön a „Győri Bercsényi Miklós Közlekedési Szakközépiskola és Gimnázium Alapítványa a Tanulóifjúságért” (9025 Győr, Czinka Panna u. 2. adószám: 18529966-1-08) részére, sporteszközök beszerzése céljából.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a polgármestert a fenti támogatásról szóló pénzügyi megállapodás megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: a megállapodás megkötésének kezdeményezésére: 2016. december 30.

az elszámolás elvégzésére a 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet szerint.

****

24. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2017. I. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igenlő, egybehangzó szavazattal azt elfogadta.

228/2016. (XII. 21.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2017. I. félévi üléseinek munkatervét a melléklet szerint elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos, 2017. június 30-ig

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

25. NAPIRENDI PONT:

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT HATÁROZATOKRÓL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 18 igenlő szavazattal és 4 tartózkodással azt elfogadta.

229/2016. (XII. 21.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a polgármester által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

26. NAPIRENDI PONT:

TÁJÉKOZTATÓ A BIZOTTSÁGOK ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT HATÁROZATAIRÓL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 19 igenlő szavazattal és 3 tartózkodással azt elfogadta.

230/2016. (XII. 21.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a bizottságok által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

27. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT ELŐVÁSÁRLÁSI JOG GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS DÖNTÉSRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 21 igenlő szavazattal és 1 tartózkodással azt elfogadta.

231/2016. (XII. 21.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy dönt, hogy az AUCHAN MAGYARORSZÁG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és az IMMOCHAN Magyarország Ingatlan-üzemeltető és bérbeadó Kft. között a Győr külterület 0114/3, 0116/1, 0116/2, 0116/3, 0116/4, 0116/5, 0116/6, 0116/7, 0119/1, 0119/2, 0119/3, 0119/4, 0119/5, 0119/6, 0119/7, 0119/8, 01498/3, 01500/1, 01500/2, 01500/3, 01500/4, 01500/5, 01500/8, 01500/9 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanok AUCHAN tulajdonában álló tulajdoni illetőségének átruházása tárgyában kötött adásvételi szerződés tekintetében a Győr külterület 01500/4 hrsz-ú ingatlanra fennálló elővásárlási jogával Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata nem él.

2. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata az ingatlanra vonatkozó és az ingatlan-nyilvántartásba a 33342/2006.02.08. (eredeti határozat: 33341/2006.02.08.) számon bejegyzett elővásárlási jogát továbbra is fenntartja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

Borkai Zsolt polgármester: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja szerint a Közgyűlésnek zárt ülést kell tartania – többek között – önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor.

Az ismertetett rendelkezésre tekintettel a Javaslat önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat elleni fellebbezés elbírálására című előterjesztés tárgyalására zárt ülést rendel el.

Felkéri a vendégeket az ülésterem elhagyására!

(A zárt ülés jegyzőkönyve mellékletként csatolva található.)

ZÁRT ÜLÉST KÖVETŐEN:

A Közgyűlés 11:52 órakor nyílt üléssel folytatja munkáját.

Borkai Zsolt, polgármester: Kérdezi képviselőtársait, hogy kíván-e valaki kérdést, illetve bejelentést tenni?

Juhász István képviselő: Szeretné tudni, hogy az oktatási feladatok átadás-átvételével kapcsolatosan sikerült-e megkötni a szerződéseket a szakképzési centrumokkal, illetve a KLIKK-kel és az átadott dolgozók munkaszerződései elkészültek-e?

Borkai Zsolt polgármester: Jogilag áttekintésre került az átadás-átvételi szerződés, az Önkormányzat részéről az aláírásnak akadálya nincs, jelenleg a későbbi fenntartó és üzemeltető válaszára várnak.

A munkaszerződésekkel kapcsolatban az Önkormányzatnak és a Hivatalnak nincs kompetenciája, ezt már a másik fél végzi.

Ezt követően tájékoztatja képviselőtársait, hogy az ülés előtt átvették a vagyonnyilatkozat benyújtásához szükséges nyomtatványokat. Kér mindenkit a 2017. január 31-i beadási határidő betartására.

Felhívja a figyelmet, hogy a mai, 14:00 órakor kezdődő közmeghallgatást követően a 2017. év első közgyűlésének időpontja – a munkaterv szerint – január 27-én 10:00 óra.

Köszöni a képviselők munkáját, az érdeklődők figyelmét és áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag, boldog új évet kíván, majd a Közgyűlést bezárja.

k. m. f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Jegyzőkönyvek | A közvetlen link.