12/2016. (XII. 21.) Kgy jegyzőkönyv

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

K Ö Z G Y Ű L É S E

12/2016. (XII. 21.)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2016. december 21-én 14.00 órára összehívott és 14.03 órakor megkezdett közmeghallgatásán a Városháza dísztermében.

Meghívottak:

- Győr Megyei Jogú Város önkormányzati képviselői,

- jegyző, aljegyző

- a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek vezetői,

- győri települési nemzetiségi önkormányzatok elnökei,

- GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.,

- Pannon-Víz Zrt.,

- Győr Projekt Kft.,

- Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft.,

- JCDecaux Hungary Zrt.,

- Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft.,

- Győr Megyei Jogú Város Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr,

- Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete,

- Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.,

- BM OKF GyMS Megyei Kéményseprő Ellátási Csoport,

- Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.,

- ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt.,

- E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.,

- VILL-KORR Hungária Villamosipari Kft.,

- Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr,

- Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr,

- Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft.,

- Győri Rendőrkapitányság,

- Győr-Moson-Sopron Megyei Állami Közútkezelő Kht.

Jelen vannak:

Borkai Zsolt polgármester,

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester,

Fekete Dávid alpolgármester,

Radnóti Ákos alpolgármester

Diligens Tibor, Fodor Roland, Gancz Tamás, Glázer Tímea, Juhász István, Kalmár Ákos, Kovács Tamás, Pollreisz Balázs, Rózsavölgyi László, Dr. Sik Sándor, Szeles Szabolcs, Takács Krisztián,Varga Márk (Dr. Sik Sándor képviselő nem jelentkezett be a szavazórendszerbe)

Távolmaradását előre jelezte: Dr. Neupor Zsolt képviselő

Később érkezett: Bárány István képviselő

Távolmaradását előre nem jelezte: Borsi Róbert, Szabó Jenő, Takács Tímea, Hajszán Gyula, dr. Dézsi Csaba András,

Jelen vannak továbbá:

Dr. Lipovits Szilárd jegyző,

Dr. Csörgits Lajos aljegyző,

Nagyné Dr. László Edit, a Hatósági Főosztály vezetője,

Füke Péter, a Településfejlesztési Főosztály vezetője,

Nagy Tamás, a Gazdálkodási Főosztály vezetője,

Domanyik Eszter, a Városmarketing és Programszervezési Főosztály vezetője,

Szombati-Serfőző Eszter, a Kulturális és Sport Főosztály vezetője,

Stipkovits Tamás, az Építéshatósági Osztály vezetője,

Dr. Horváth Tamás, az Igazgatási Osztály vezetője,

Szabóné Vörös Ágnes, a Népjóléti Osztály vezetője,

Hermann-né Gesztrich Nikoletta, a Kulturális Osztály vezetője,

Bodorné Mózes Ágota, az Oktatási Osztály vezetője,

Mező Tímea, az Adóügyi Osztály vezetője,

Dr. Csele Balázs, a Munkaügyi Osztály vezetője,

Varga Zoltán Ákos, az Ellenőrzési Osztály vezetője,

Dr. Németh Zsófia, a Jogi és Önkormányzati Osztály vezetője,

Dr. Luksics Balázs, a Vagyongazdálkodási Osztály vezetője,

Révi Zsolt városi főépítész,

Kalmárné Nagy Katalin, a Városépítési Osztály vezetője

Bolla Péter polgármesteri biztos,

Sági Géza, a GYŐR-SZOL Zrt. elnök-vezérigazgatója,

Simon Csaba, a Győr Projekt Kft. ügyvezetője,

Tőke László, a Pannon-Víz Zrt. elnök-vezérigazgatója,

Truka István, a Győr Megyei Jogú Város Közterület Felügyelet és Mezőőri Szolgálat Győr vezetője,

Prédl Antal, a Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetének vezetője,

Sütő Csaba, a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr vezetője,

Váczi Attila, rendőr alezredes, a Győri Városi Rendőrkapitányság megbízott vezetője,

Dr. Andréka György, a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője,

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. képviselője,

ÉNYKK képviseletében Szabó Gábor és Bejczy Csaba,

VILL-KORR Hungária Kft. képviselője,

GyMS Megyei Állami Közútkezelő Kht. képviselője,

Dr. Dőry Tibor a MOBILIS Kft. ügyvezetője,

Farkasné dr. Lukácsy Zita, az Esély Kft. ügyvezetője,

Brugós Gergely, a JCDecaux Hungary Zrt. képviseletében,

Sárkány Péter, a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. ügyvezetője

a sajtó munkatársai, valamint

mintegy 15 fő érdeklődő állampolgár.

Borkai Zsolt polgármester: Köszönti az ülésen megjelent képviselőket és a város közügyei iránt érdeklődő állampolgárokat. Kéri, hogy a képviselők a létszám megállapítása érdekében gombnyomással jelezzék jelenlétüket.

Megállapítja, hogy az ülésen 16 képviselő – a megválasztott képviselők több mint fele – jelent meg, tehát a testület határozatképes. Az ülést megnyitja.

Ezt követően ismerteti, hogy az ülés napirendjén a munkaterv szerint közmeghallgatás szerepel. Kéri, akinek a napirenddel kapcsolatban észrevétele vagy javaslata van, jelezze!

Mivel sem észrevétel, sem javaslat nem érkezett, szavazásra bocsátja a napirendet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 16 fő – 16 igenlő, egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta. Nem vett részt a szavazásban és a rendszerbe sem jelentkezett be 1 fő.

233/2016. (XII. 21.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2016. december 21-i közmeghallgatás napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1. Közmeghallgatás

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

1. NAPIRENDI PONT:

KÖZMEGHALLGATÁS

Borkai Zsolt polgármester: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény értelmében a Közgyűlés évente legalább egyszer, előre meghirdetett időpontban közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatokat tehetnek.

Mielőtt átadná a szót a kedves vendégeknek, néhány gyakorlati tudnivalóra hívja fel a figyelmet.

A regisztráció alkalmával kiosztott sorszámok szerint, azok sorrendjében fogja megadni a hozzászólás jogát a sorszámmal rendelkező állampolgároknak. Amennyiben mondanivalójukat nem mikrofonba mondják, úgy azt a teremben nem fogják hallani mások.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata alapján csak helyi közügyekben, közérdekű, a lakosság nagyobb csoportját érintő vélemény, kérdés és javaslat elhangzására van lehetőség. A hozzászólók csak egy alkalommal fejthetik ki véleményüket, azaz vitára nem kerül sor a kérdésekben.

Kéri, hogy valamennyi hozzászóló felszólalását megelőzően szíveskedjék hangosan, mindenki számára jól érthetően bemondani a mikrofonba a nevét és a lakóhelyét. Erre egyrészt a hozzászólásokat és a válaszokat rögzítő jegyzőkönyv pontos elkészítéséhez van szükség, másrészt azért, mert az itt meg nem válaszolt kérdésekre az érdeklődőknek csak ezen adatok ismeretében van mód írásbeli tájékoztatást küldeni. A válaszadásra 3-4 hozzászólást követően kerül mindig sor.

Kéri, hogy a soron következő felszólaló a mikrofon átvétele után röviden, maximum 3 perc terjedelemben mondja el észrevételeit, javaslatait, melyekre a válaszokat a Polgármesteri Hivatal főosztályvezetői, osztályvezetői, illetve más szakemberek fogják megadni. A kivizsgálást, tájékozódást igénylő kérdésekre az érintettek írásban kapnak majd választ.

Dr. Pölöskei Jánosné Győr, Lajta u. 30.: A Győr és Pozsony közötti közösségi közlekedéssel kapcsolatosan teszi fel kérdését. Hosszú éveken keresztül működött a két város közti közlekedés, sajnos ma gyakorlatilag semmiféle közösségi közlekedéssel nem lehet eljutni az egyik városból a másikba, mivel a nemzetközi vonatok útvonalát megváltoztatták. Hat évvel ezelőtt már megkereste Simon Róbert képviselő urat, de sem tőle, sem más szervtől nem kapott választ. Azért is szükség lenne erre a fajta közösségi közlekedésre, mert nem mindenkinek van személygépkocsija, a közösségi közlekedés kevesebb pénzbe kerülne, továbbá vannak, akiknek nincs jogosítványa és a környezettudatos emberek is a környezetet kevésbé terhelő megoldást választanának stb. A határon túli magyarokra is gondolni kell, hiszen Győrben nagyon sok olyan nagy rendezvény van, melyeket a határ másik oldaláról is szívesen látogatnának. Véleménye szerint a probléma megoldásához nincs szükség új beruházásra, hiszen a sínek megvannak, a tehervonatok továbbra is közlekednek ezen a szakaszon, itt inkább a működésre kell pénzt biztosítani, ami kb. 180 millió forint.

Marx Attila Győr, Kálmán Imre u. 70.: A problémája nem új keletű, már a tavalyi közmeghallgatáson is felvetette, de sajnos, azóta sem oldódott meg. A Kálmán Imre utcáról van szó, amit a 19-es út kettévág. A Duna felé eső szakaszán rengeteg a baleset, mert a hídon napi szinten történnek balesetek. A járdaszegély magassága miatt a kerékpárosok kiemelt veszélynek vannak kitéve. Tavaly Martin Bence úr az Állami Közútkezelő képviseletében azt a választ adta, hogy ez a felüljáró 1977-ben épület, a meredeksége az akkori előírásoknak megfelelt. Csakhogy azóta 40 év telt el. A forgalom megsokszorozódott, autóbuszok, kamionok szelik át azt az utat nap, mint nap. Rettegésben élnek az ott lakók. Mindkét oldalról hiányzik a járda, a 19-es útról fel és lehajtók őrült módon kanyarodnak rá a felüljáróra. Kéri, hogy végre történjen valami intézkedés, mielőtt nagy tragédia következne be.

A másik felvetése a szelektív hulladékgyűjtőkkel kapcsolatos. Több alkalommal kérték a településrész képviselőjét, hogy intézkedjen egy ilyen gyűjtő kihelyezésére. Hely van a gyűjtősziget kialakításához, csak épp nem csinálják meg. A szemetet mindaddig elviszik külterületekre, míg ezt a helyzetet meg nem oldják. Ebben kéri polgármester úr segítségét.

Kovács Gyula Győr, Szigligeti út 17.: A közlekedéssel kapcsolatban az autóbuszok rossz állapotára, a járatok pontatlanságára hívja fel a figyelmet, továbbá a vasútállomás lepusztult helyzetét ecseteli a jelenlévőknek. Nem érti, hogyan lehetséges az, hogy mozgássérültek csak nagyon nehezen tudják megközelíteni az állomást, külön szervezést igényel az utazásuk. Úgy érzi, a képviselők – különösen a peremkerületek vonatkozásában – nem kellő odaadással intézik a hozzájuk tartozó településrész ügyes-bajos dolgait. A közútjaik gödrösek, balesetveszélyesek. Kéri, hogy legalább egy utcában ne csak félig végezzék el a kátyúzást, és ha már az utcában van közvilágítás, az végig működjön.

Furcsállja, hogy előfordulhat olyan a győri önkormányzatnál, miszerint az illetékes Vagyongazdálkodási Osztálynak nincs tudomása olyan önkormányzati földekről, melyet ő 15 éve használ. Felmerül a kérdés, hogy kezelik a vagyont az önkormányzatnál?! Ezek után az osztályvezető úr nevében egy felszólítást vett át, hogy 30 napon belül hagyja abba a föld művelését, ugyanakkor a parlagfüvet ő kaszáltatta le ezen önkormányzati területen. A levélben feltüntettek egy olyan területet, amelyben – osztatlan közös tulajdon miatt – az önkormányzatnak szűk 200 m2 területe van, és arról akarják letiltani, ami 90%-ban a családja tulajdona.

Végül egy ajándékkal kedveskedik a polgármesternek, bőrkötésű könyvet ad át, mely 1893-tól 1913-ig Bácsa képviselő-testületének működéséről szól.

Borkai Zsolt polgármester: Dr. Pölöskei Jánosné közlekedéssel kapcsolatos felvetésére válaszolva elmondja, vannak olyan dolgok, amit a város saját maga meg tud oldani, és vannak olyanok, amivel kapcsolatosan eljárás kezdeményezését javasolhatja. A hozzászólónak is csak javasolni tudja, hogy a problémájával az országgyűlési képviselőt kell megkeresni, mert az Önkormányzat nem kompetens ebben a témában, viszont ígéri, hogy ő is továbbítja a kérést az illetékes felé.

Marx Attila úrnak megígéri, hogy bejárja az említett területet. Tudomása szerint az út az országos úthálózat része, de tavaly is megnézték az adott útszakaszt és elmondták, technikai akadálya van az átépítésnek. A jelenlegi helyzetről tájékozódni fog.

A szelektív gyűjtőkkel kapcsolatosan elmondja, minden területen elérhető a szelektív gyűjtő. Ez nem lehet akadálya, hogy az emberek tudatosan bánjanak el a hulladékkal, csak hát az emberi viselkedésen és gondolkodásmódon is változtatni kellene. Amennyiben ígéret van az adott területre történő kihelyezésre, utána fog járni a lehetőségeknek.

Kovács Gyula úr hozzászólására elmondja, hogy a kollégák és ő maga is a továbbiakban is jó indulattal fognak eljárni az ügyfelekkel szemben, igyekeznek minden hozzájuk forduló állampolgárnak segíteni a jogszabályok keretein belül.

Saját területű földet az önkormányzat soha nem fog elvenni a tulajdonosától. A vasútállomással kapcsolatosan igaza van a hozzászólónak, de sajnos az Önkormányzat ebben nem tud segíteni. Amikor volt rá lehetősége, megtette, emlékeztet a vasúti aluljáró falfirkáinak eltüntetésére, melyet az Önkormányzat finanszírozott, de valóban ráférne már a vasútállomásra egy komoly felújítás. A MÁV-val közösen ezt csak valamilyen pályázat keretében tudnák megvalósítani.

Nagy Zita Győr, Diák u. 76.: Marx Attila felvetését egészíti ki azzal, hogy az említett felüljárón nem lehet feltekerni kerekesszékkel vagy kerékpárral se gyereknek, se mozgáskorlátozottnak, se idős embernek. Azt sem tudja elfogadni, hogy a szelektív hulladékot kis zacskónként vigyék a szelektívgyűjtő helyre, mivel messze van. Kéri, valamilyen megoldást – esetlegesen egy aluljáró megépítése – keressenek a hídon történő közlekedés megoldására.

Az iparűzési adó 2/3 része Szentivánnak járna, mert az ipari park szentiváni területen van. Több ezer fát kivágtak azzal, hogy a terület rekultivációs terület. Hogy lehet az rekultiváció, mikor több ezer fát kivágnak, a védett lágyszárú növényeket kiirtják. Ezt pusztításnak nevezik.

A mozgáskorlátozottak nem tudnak Szentivánon megfelelően közlekedni, mert úgy csinálták meg a Déryné utat, hogy az esővíz elvezetőn nem tudnak átkelni rokkantkocsival.

Mivel Szentivánon a levegő szennyezett, a meglévő termálvizet hasznosítsák úgy, hogy építenek egy termálfürdőt.

Ugyancsak nagy problémát jelent a mozgáskorlátozottak részére a busszal való közlekedés. A mai napig nem megoldott a kerekesszékkel történő utazás.

Véleménye szerint a képviselő-testület Szentiván „faluért” és a többi peremkerületért semmit sem tesz, kéri az utak javítását az uszodaépítés és a futballstadion építése helyett.

Balla Jenő Győr, Urbantsok utca 26.: A városi közlekedéssel kapcsolatban kért szót. Révfaluból a Belvárosba történő bejutás – ami távolságra nagyon kicsi – 35 percet vesz igénybe. Ugyanez elmondható bármelyik peremkerületre is. Tudja, hogy a rengeteg új építkezéssel nő a város lélekszáma és ez megváltoztatja a közlekedést is. Az Ady Endre utcában, ahol eddig egy lakás volt, ott most 12-30 lakásos társasházak épülnek és az ide beköltöző embereknek általában 2 autójuk van, viszont parkoló csak egy autó számára biztosított. Tehát el kell gondolkodni a jelenlegi szabályozás megváltoztatásán az előírt parkolóhelyek számát tekintve. A lélekszám és az ingatlanok számának növekedésével az infrastruktúrát is fejleszteni kellene, tehát új játszóterekre, új parkokra, sportpályákra lenne szükség. Nem biztos, hogy minden talpalatnyi területre társasházat kell építeni, amit e jelenlegi szabályozás megenged.

A közlekedés fejlesztésére is nagy szükség lenne. Lehetne gondolkodni iskolabusz rendszeren, vagy más kötöttpályás közlekedési eszköz bevezetésén is. Ezek lehetőségét meg kellene vizsgáltatni.

A Jancsifaluért Egyesület képviseletében hozzászólva tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Egyesületnek 2016 évben sikerült filmet forgatnia Schima Bandi iparművész életéről. Schima Bandi 1959-ben hunyt el, hagyatékát a városra hagyta, mely jelenleg is fellelhető. Ennek segítségével készítették le az említett filmet, melyet felajánlanak oktatási célokra. Szeretnék, ha mások is megismernék és felhasználnák ezt a filmet, továbbá egy állandó kiállítás létrehozását is szeretnék kezdeményezni.

Borkai Zsolt polgármester: A szentiváni híddal kapcsolatosan elmondja, hogy az Önkormányzat nem fog aluljárót építeni. Megismétli ígéretét, mely szerint a helyszínen fognak tájékozódni a megoldási lehetőségekről. Az biztos, hogy a városrész az elmúlt időszakban óriási fejlődésen ment keresztül. Örül annak, hogy többek között dr. Sík Sándor képviselő úr közreműködésével a Vonal út és még számos útvonal fejlesztése is megvalósulhatott, amit szeretne megköszönni.

A környezetszennyezés kérdését is vizsgálni fogják Szentiván városrész tekintetében, azonban ehhez meg kell jelölni milyen méréseket szükséges elvégezni. A légszennyezettség mérését el fogják végezni a településrészen, de tudni kell milyen összetevőket mérjenek.

Szeretné hangsúlyozni, hogy nem önálló településekről kell beszélni, hanem Győr városáról van szó, melynek vannak bizonyos területei. Nem egyes területeket kell élhetővé tenni, hanem a város egészét.

Balla Jenő úr hozzászólására reagálva elmondja, hogy a Schima Bandi múzeum ügyében az Egyesület már kapott írásos választ, melyet továbbra is fenntart az Önkormányzat. Újabb információval nem tud szolgálni, a válaszban leírt információk pontosak, tükrözik a jelenlegi városvezetés álláspontját.

Miskolci Árpád Győr, Illyés Gy. u. 6.: Polgármester úr kérdezte, mit mérjenek Szentivánon, ezért hozzászólását ezzel szeretné kezdeni. A Nemak Győr Alumíniumöntöde Kft. esetében izocianidra, formaldehidre és karbomidokra, az Audi gyár autófényezője vonatkozásában szerves oldószerekre, a veszélyes hulladékégető esetében pedig benzopirinre vonatkozóan kell méréseket végezni.

Véleménye szerint a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal vezetője, Széles Sándor úr úgy adja ki a működési engedélyeket a Kormány stratégiai partnerei számára, mintha azt, muszáj lenne kiadni. Nem kizárt, hogy több esetben el sem olvassa mit ír alá. A Nemak Győr Kft. működési engedélyében nem szerepel a P1 és P7-es szellőzőkürtők mindennapos kiégetése, ami hulladékégetésnek minősül. Ezt a működési engedélyben sehol sem találja, amit nagyon nagy problémának tart.

A 2016. április 13-án kelt Audi környezetvédelmi felülvizsgálatában?? a 26. oldalon összekeveredtek a fizikai mennyiségek, a kilogramm és a tonna. Nem egyértelmű, hogy pontosan melyik mértékegység vonatkozik a mennyiségekre.

Nem tudni valójában mennyi szerves oldószer jut diffúz módon a levegőbe a fényezőüzemből.

Nincs tisztában azzal mik a lehetőségei a város vezetésének, de javasolja, hogy „a kormánymegbízott urat próbálják elmozdítani pozíciójából”.

Borkai Zsolt polgármester: Hatósági ügyekben az Önkormányzatnak nincsen lehetősége véleményt nyilvánítani. Jelenleg is zajlanak mérések, de a jövő évben is fognak a város több pontján is légszennyezettséget mérni.

A hatósági határozatok ellen biztosított a jogorvoslat lehetősége, azonban ez az említett esetben nem az Önkormányzat kompetenciája. A felvetést meghallgatta, azonban ennél többet tenni nem tud az ügy érdekében.

Jenei Ferenc Győr, Szigethy A. u. 82.: Adyvárosban a parkolás helyzete katasztrofális. Információi szerint ennek megoldását a város vezetése a Kuopio park helyére tervezi lemezparkoló kialakításával. Sokak véleménye az, hogy ez egy hibás koncepció. Kár lenne a parkért, melyet néhány éve több millió forintból tettek rendbe. A parktól nem messze van egy lepusztult üzletház, aminek a helyére fel lehetne építeni egy parkolóházat, ami ugyanúgy megoldaná a problémát és nem kellene tönkretenni egy zöldterületet. Az elmondottakat megfontolásra javasolja.

A Lehet Más a Politika párt Győr-Moson-Sopron Megyei elnökeként több győrszentiváni lakos megkereste környezetszennyezéssel kapcsolatosan. Elmondták, hogy a légszennyezés ebben a városrészben súlyos egészségügyi problémákat és egészségkárosodást okoz az itt élőknek. Első körben a helyi képviselőt, dr. Sik Sándort kereste meg, aki nem cáfolta a lakosság által elmondottakat. Aláírásgyűjtést kezdeményeztek, annak érdekében, hogy Győrszentivánra egy egész évben működő, fixen telepített légszennyezettség-mérő kerüljön telepítésre. Ezidáig 500 aláírást gyűjtöttek össze. Jó lenne, ha nem kellene folytatni az aláírásgyűjtést, mert az Önkormányzat elhatározná a mérőeszköz telepítését. Még az is előfordulhatna, hogy sikerül bebizonyítani a légszennyezés hiányát. Ha így lenne, akkor a lakossági panasz megszűnne, ha pedig bebizonyosodna a légszennyezés, akkor meg lehetne tenni a szükséges lépéseket.

Borkai Zsolt polgármester: Nem akarja újból ismételni az erre vonatkozó ígéretet, viszont ha már elhangzott egy párt neve, akkor kéri, hogy amikor tiltakoznak valami ellen, ezt ne gyermekeknek szánt sportrendezvényen tegyék a párt logojának feltüntetésével. Kéri, hogy erre figyeljenek oda a jövőben és a gyerekeket ne terheljék pártpolitikával.

A levegő szennyezettségével kapcsolatosan további mondanivalója nincs. Azzal egyet tud érteni, hogy jelenleg a levegő szennyezettségére vonatkozóan még csak feltevés létezik. A mérések valóban alátámasztják, vagy cáfolják majd a feltevést. A kérdés nem ennyire egyszerű, hiszen Bácsa városrész esetében történtek már mérések, viszont annak eredményét az érintettek nem fogadják el.

Az adyvárosi parkoló esetében nagyon komoly előkészítés történt, hiszen több fórumon is bemutatásra kerültek a tervek és kérték a lakosság véleményét. Számos visszajelzés érkezett. Nem a Kuopio parkot teszik tönkre, a parkoló kialakításának semmi köze nincs a zöldfelülethez, hanem a mögötte lévő területről van szó. Javasolja, hogy nézzenek utána a terveknek. A terület valóban szép, ami Radnóti Ákos alpolgármester úr munkája eredményeként még tovább szépült. Adyváros nem véletlenül lett Magyarország első számú lakótelepe. Biztos abban, hogy jó terv készült, amit meg is fognak valósítani. A továbbiakban pedig a megyei kórház területén kialakult áldatlan állapotokat fogják orvosolni, lépésről lépésre haladva. Érzékelik a problémát. Annak idején, mikor a lakótelep épült senki nem gondolt arra, hogy egyszer majd ennyi autó lesz, sok családban kettő is. Ez érzékeny kérdés, hiszen elhangzott már korábban, hogy senkinek sem alkotmányos joga, hogy tárolni tudja autóját közterületen. Van, aki milliókat költ arra, hogy autóját megfelelő fedett helyen tárolhassa, mások meg elvárják, hogy közpénzen olyan parkolókat vagy parkolóházakat alakítsanak ki, amelyek fedett garázsként tudnak működni.

Bíró Károly Győr, Verseny u. 7.: A Széchenyi Egyetemnél épül az új kollégiumi szárny és elbontásra került a töltés, melynek helyén most sáros, dagonyás terület alakult ki. Kérdése, hogy van-e terv a terület beépítésére vagy fásítására, mi lesz a terület sorsa?

Borkai Zsolt polgármester: A tervek szerint sportpálya kerül kialakításra ezen a területen az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál lezárultát követően.

Vaderna Margit Győr, Korona u. 76.: Az előtte szólók érintették a levegőtisztaság védelmét. Ezzel kapcsolatban szeretné elmondani, hogy a Bácsai Zölderő Környezetvédő és Szépítő Egyesület tagjaként részt vesz abban a bírósági eljárásban, amely azért indult, mert a Győri Hulladékégető Kft. működésében nagyon sok kifogásolnivalót találtak. A nikkel szennyezés tekintetében két éve határérték feletti szennyezést mértek, egy kivételével az összes mérőállomáson, ezért fel kell hívnia a figyelmet a nikkel szennyezésre. Az Égető rossz helyre, a vízbázisra került telepítésre. Azt látnák megoldásnak, ha az égetőt kiváltanák valamilyen megoldással. A szennyvíztisztítót nem lehet elvinni a területről. A veszélyes folyékony hulladékelbánót, a Biokomplex Kft.-t viszont át lehetne telepíteni és csak a szennyvíztisztítón keletkező rácsszemét égetésre tartanák meg a város területén az égetőt. Győrben akkora mennyiségű veszélyes hulladék keletkezik, főként az Ipari Park terjeszkedése folytán, hogy erről mindenképpen gondolkodni kell. Az évi 8000 tonnánál, amire az égetőnek engedélye van, lényegesen több veszélyes hulladék képződik a városban. A jelenlegi égető tehát nem oldja meg a város gondját. Kéri, hogy a veszélyes hulladékok ártalmatlanításáról mindenképpen gondolkodjon a városvezetés.

Két éve személyesen is kérte Polgármester úrtól, hogy az Ipari Park terjeszkedését Győrszentiván felé a város állítsa le. Polgármester úr úgy tájékoztatta, hogy a győrszentivániak éppen azt szeretnék, hogy a városrész fejlődjön és épüljön tovább az Ipari Park. Két évvel ezelőtt gyűjtött aláírást ezzel kapcsolatban, 293 aláírás gyűlt össze, melyet át is ad. Amennyiben úgy gondolják, hogy ez kevés ahhoz, hogy érdemben foglalkozzon a város vezetése a problémával, akkor folytatja az aláírásgyűjtést. Felolvassa az aláírásgyűjtő ívek fejlécét: „Mi győrszentiváni lakosok azzal a követeléssel fordulunk a Győr Megyei Jogú Város jelenlegi és jövőbeni Önkormányzatához, hogy az Ipari Park további bővítését ne kezdeményezze és ne engedélyezze. A város rendezési tervében minősítse vissza az Audi Logisztikai Park II. és a volt TSZ major közötti területet ipariból mezőgazdasági területté. Minden lehetséges környezetvédelmi beruházással védje meg az itt élők egészségét a már elkészült és jelenleg tervezés alatt álló ipari létesítmények és az azokat kiszolgáló utak, vasutak zaj- és rezgésterhelésétől, valamint légszennyezésétől. Minimálisan felsorolunk néhányat: zajvédő fal építéssel, ezt a keleti elkerülő út területére gondoljuk, erdősáv telepítéssel, levegőtisztaság-mérő állomás Szenitvánon belüli létesítésével, a lakosság egészségi állapotának évenkénti kimutatásával, nyilvánosságra hozatalával a Krónika újságban.”

Az erdősáv telepítésével kapcsolatban elmondja, hogy a keleti elkerülő út Győrszentiván térségébe, a lakott terület közvetlen közelségébe került. Ez egy másodrendű nagy forgalmú országos út, amelyen napi 1000 nehézgépjármű fog hamarosan közlekedni, ha az átmenő forgalomra is lehetőség lesz a 3. szakasz megépülésével. Az út miatti zajterhelés csökkentésében és a levegő szennyezettségének csökkentésében nagyon sokat jelentene a fák jelenléte. Az Audi gyár bővítése miatt kiirtottak egy védőerdőt a területről. Olvasta a Győr+ újságban, hogy fákat telepítenek Győrben. A szentivániaknak lenne nagyon nagy szüksége arra, hogy fákkal szűrjék a levegőt és a zajt is. Kérik, hogy az önkormányzat vásárolja meg azokat a magánkézben lévő területeket, amelyek a lakott terület és a keleti elkerülő út közötti térségben vannak és telepítsen erre erdősávot.

Fix mérőállomás telepítését kérik. Mivel Polgármester úr kérte, a Zölderő Egyesület a közeljövőben írásban összefoglalja és átadja azoknak a szennyeződéséknek a listáját, aminek a mérését fontosnak tartanák. A szerves szennyezőket, a szénhidrogéneket feltétlenül kellene mérni, mert abból nagyon sok jelent meg a térségben.

A levegőtisztasággal kapcsolatban Győrszentivánon már most olyan állapot van, hogy ha kinyitják az ablakot szellőztetés céljából, akkor rögtön be is kell azt csukni. Érzékelhető az ózonszennyezés és a porterhelés is.

A bácsai méréseket azért nem fogadják el, mert azokat az Égetőmű a kapcsolt vállalkozásával végeztette. A hatósági méréseket elfogadják, azok nagyon sok esetben határértékhez közeli nehézfém szennyezést mutatnak ki a kibocsátás szintjén, azonban ezeket az értékeket a térségben is mérni kellene.

Győr városában az átmenő forgalom meg fog szűnni, s ezzel a zajterhelés is, de ugyanaz a zaj és szennyezettség terhelődik majd át Győrszentiván közvetlen határába. Ezért a Szent István úton és a Szigethy Attila úton lévő fix mérőállomásokat át lehet majd telepíteni a keleti elkerülő út térségébe. Véleménye szerint Szentiván „áldozati báránya” Győrnek. A győri ingatlanok értéke felértékelődik, de Szentivánon lecsökken. Megszűntek a Településrészi Önkormányzatok is, ezért nincs lehetőségük a hangjuk hallatására. A demokratikus intézmények leépülése történt, egyre távolabb kerülnek a várostól és a képviselő-testülettől. Lakossági fórumok sem voltak, ahol megkérdezték volna a lakosság véleményét arról, mit szól ahhoz az ipari fejlesztéshez, aminek eredményeként gyárvárossá válik a kedvelt zöldövezet. 12-13000 ember él itt. Óvodát kellet fejleszteni, amit megköszön a városnak. Az itt élők bőrére termelődik meg annak az iparűzési adónak a nagy része, ami befolyik a város kasszájába.

Az Évszázad katasztrófája című könyvet hozta ajándékba Polgármester úrnak, kéri olvassa el. Ez a könyv Győrről szóló fiktív regény, ami 1990-ben íródott. Arról szól, hogy a városba betelepül egy azbesztet gyártó üzem és Győr város lakossága elfogy.

Borkai Zsolt polgármester: Az utolsó hozzászóló konkrét javaslatot nem tett, elmondta véleményét. Van, amivel egyetért, van, amivel nem, erről nem szeretne vitát nyitni. Amikor a hozzászóló nála járt, ő nem a szentivániakról beszélt, hanem a győriekről. Nagyon sok fiatal család éppen azért települt a városrészbe, mert van egy Ipari Park a városban, aminek a bevételét vissza tudják forgatni a területen lévő utak megépítésébe, hogy Győrszentivánon megfelelő utakon közlekedhessenek az emberek. Óvodát tudtak fejleszteni a városrészben azért, hogy a szülők dolgozni járhassanak. A kérdést más nézőpontból is meg lehet közelíteni. Amíg ő a polgármester, azt megígérheti, hogy igyekezni fog mindent megtenni annak érdekében, hogy olyan beruházások valósuljanak meg, amik a környezetet lehetőség szerint kímélik és óvják. Azt viszont nem ígéri meg, hogy az Ipari Park tekintetében változtatnának elképzeléseiken. Vaderna Margit hozzászóló túlságosan egy oldalra koncentrálta véleményét. A kérdést globálisan kell megközelíteni. Az, hogy Győrszentiván ilyen mértékben fejlődött, annak köszönhető, hogy van a közelben egy Ipari Park.

A bácsai Égetőmű kapcsán az Önkormányzat nagyon korrekt volt. A Zölderő Egyesületet komoly anyagi forrásokkal is támogatta, melyből az Egyesület ügyvédet tudott fogadni és a bíróság előtt képviselni az itt lakók érdekeit. Az Égetőmű nem az Önkormányzat tulajdonában van. A működéssel, engedélyezéssel kapcsolatos jogkörök a Kormányhivatalnál vannak. Az Égető bezárását nem az Önkormányzatnál kell kezdeményezni.

A jegyzőkönyv alapján válaszolni fognak még azokra a kérdésékre, amelyekre a felszólalók most nem kaptak vagy nem kaphattak választ.

Köszöni az észrevételeket, a képviselő-testület és kollégái munkáját. Mindenkinek áldott békés karácsonyi ünnepeket és 2017. évre sok sikert, valamint a város fejlődése érdekében jó együttműködést kíván, majd a közmeghallgatást 15,08 órakor bezárja.

k. m. f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Jegyzőkönyvek | A közvetlen link.