1118/2016. (XII. 21.) Kgy. előterjesztés

1118/2016. (XII. 21.) Kgy. előterjesztés

Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlanoknak a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.-be történő apportálására, egyidejűleg az Alapszabály módosításának jóváhagyására

…………. napirendi pont

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság előterjesztése

Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlanoknak a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.-be történő apportálására, egyidejűleg az Alapszabály módosításának jóváhagyására

Tisztelt Közgyűlés!

A GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. (Cg.: 08-10-001825, székhelye: 9024 Győr, Orgona u. 10., a továbbiakban: GYŐR-SZOL Zrt.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Alapító) által alapított és annak egyszemélyi tulajdonában álló gazdasági társaság, melyet a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság mint Cégbíróság 2009. december 15. napjával jegyzett be a cégnyilvántartásba.

A GYŐR-SZOL Zrt. üzletpolitikai és ingatlanfejlesztési elképzeléseinek megvalósítása céljából indítványozta az önkormányzati tulajdonban álló, a jelen előterjesztés 1. sz. mellékletében felsorolt ingatlanok apportálását a társaságba. A beruházási, illetőleg fejlesztési elképzeléseket a GYŐR-SZOL Zrt. az alábbiak szerint fejtette ki:

A GYŐR-SZOL Zrt. a 2014. és 2015. évben a Győr-Újváros rehabilitációja projekt keretében (pályázati azonosító: NYDOP-3.1.1B-09-2f-2012-0001), illetve saját forrásból több ingatlan felújítását végezte el. A vegyes tulajdonú ingatlanoknál a tervezési, illetve beruházási szakaszban is nehézséget jelentett az egyes fázisok lebonyolítása és a források maximális kihasználása. A rehabilitációs projekt II. üteme során, mind a pályázati források lehívásának mértékét, mind a terveztetés, illetve kivitelezés gyorsaságát növelné, ha a mellékelt táblázatban meghatározott, Kossuth, illetve Vámbéry utcai, valamint a Bercsényi ligetben található ingatlanok a GYŐR-SZOL Zrt. részére apportálásra kerülnének.

A fejlesztési, beruházási elképzelések végrehajtása érdekében az apportálás (az ingatlanoknak a GYŐR-SZOL Zrt. tulajdonába adása), és ennek következtében a GYŐR-SZOL Zrt. alaptőkéjének megemelése (nem pénzbeli hozzájárulás formájában) az Alapító részéről támogatható.

A mellékletekben megjelölt ingatlanok bruttó könyv szerinti (nyilvántartási) értéke mindösszesen 5.584.355,- Ft, azaz Ötmillió-ötszáznyolcvannégyezer-háromszázötvenöt forint. Az apportálás könyv szerinti értéken történő végrehajtása miatt könyvvizsgálói előzetes értékelés nem történt. Az ingatlanok mindösszesen 6.000.000,- Ft értéken kerülnek apportálásra (tekintettel arra, hogy a Zrt. törzsrészvényei 1.000.000,- Ft névértéken jegyzett részvények, a kerekítés indokolt), mely értékkel (nem pénzbeli tőkeemelés) a jelenlegi 8.578.000.000,- Ft jegyzett tőke 8.584.000.000,- Ft-ra emelkedik.

Az Alapító a 6.000.000,- Ft összegnek megfelelő apportot az 1. sz. mellékletben felsorolt ingatlanok tulajdonjogának átadásával teljesíti.

Az alaptőke megemelése miatt szükséges a GYŐR-SZOL Zrt. létesítő okiratának (Alapszabályának) módosítása, továbbá – ezzel egyidejűleg – módosítani szükséges amiatt is, hogy a GYŐR-SZOL Zrt. könyvvizsgálójának székhelye, valamint a könyvvizsgálatért felelős személy megnevezése és lakcíme is változott a legutóbbi alapszabály-módosítás óta.

A GYŐR-SZOL Zrt. könyvvizsgálója, a RAAB-AUDIT Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Kft., új székhelye: 9021 Győr, Szent István út 10. I/3.

A könyvvizsgálatért felelős személy, Dr. Szabó István, új lakcíme: 9021 Győr, Árpád út 39. III/13.

A jelen előterjesztés 2. sz. melléklete az Alapszabályt a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan tartalmazza.

A kizárólagos önkormányzati tulajdonú részvénytársaságok esetében az Alapszabály módosításáról, továbbá az alaptőke felemeléséről – Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 30. § (1) bekezdés a) és d) pontjai értelmében – a Közgyűlés jogosult dönteni, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. alcímének 1.1. pont 1.1.2. alpontja értelmében a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság előterjesztése alapján.

Fentiek alapján javasoljuk a Tisztelt Közgyűlésnek a jelen előterjesztés 1. sz. mellékletében felsorolt ingatlanoknak a GYŐR-SZOL Zrt.-be történő apportálását, az egyes ingatlanoknál megjelölt bruttó értéken, továbbá az apportra tekintettel a GYŐR-SZOL Zrt. alaptőkéjének megemelését és ezzel összefüggésben a jelen előterjesztés 2. sz. mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadását, valamint az alábbi döntések meghozatalát:

HATÁROZATI JAVASLAT

1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul az 1. sz. mellékletekben felsorolt, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló ingatlanoknak az ugyancsak az Önkormányzat tulajdonában lévő GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.-be történő apportálásához, mindösszesen bruttó 6.000.000,- Ft, azaz bruttó Hatmillió forint nyilvántartási értéken.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, az alapszabály módosításával egyidejűleg

2.) A Közgyűlés mint a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. alapítója, az 1.) pontban foglaltak értelmében a társaság jelenlegi 8.578.000.000,- Ft alaptőkéjét 6.000.000,- Ft értékű apporttal megemeli. Ezáltal a társaság alaptőkéje 8.584.000.000,- Ft-ra emelkedik.

Az Alapító a 6.000.000,- Ft összegnek megfelelő apportot az 1. sz. mellékletben felsorolt ingatlanok tulajdonjogának átadásával – az Alapszabály módosításával egyidejűleg – teljesíti.

Az Alapító vállalja, hogy a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. alaptőkéjének mindösszesen 6.000.000,- Ft-tal történő megemelését a jelenlegi névre szóló törzsrészvényekkel megegyező jogokat biztosító új névre szóló törzsrészvények kibocsátásával, a létesítő okirat módosítását követő 15 napon belül, zártkörűen végrehajtja. A részvények lejegyzése névértéken, kibocsátása papír alapon történik. Az Alapító kötelezettséget vállal arra, hogy az újonnan kibocsátott részvényeket átveszi. Az Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:296. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a részvényátvételre (1 db összevont részvényre vonatkozóan) felhatalmazza Sági Géza Tibort (anyja neve: Csontos Ilona), a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. elnök-vezérigazgatóját.

Felelős: polgármester és a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. elnök-vezérigazgatója

Határidő: azonnal

3.) A Közgyűlés a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. Alapszabálya III. fejezet 3.1. és 3.2., valamint 10.1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„3.1. A részvénytársaság alaptőkéje (jegyzett tőke):

8.578.000.000,- Ft, amely a 6.000.000,- Ft emelést követően

8.584.000.000,- Ft azaz Nyolcmilliárd-ötszáznyolcvannégymillió forint, mely

8 584 db 1.000.000,- Ft névértékű, névre szóló törzsrészvényre oszlik.

3.2. A jegyzett tőkét képező részvények az Alapító tulajdonába kerültek a megalakuláskor, a 2010. szeptember 30-i átalakulás időpontjában, a 2010. november 20-i jegyzett tőke emelést követően, majd a 2011. szeptember 30-i beolvadás időpontjában, a 2012. március 30-i jegyzett tőke emelés időpontjában, a 2012. június 29-i jegyzett tőke emelést követően, a 2013. május 31-i jegyzett tőke emelést követően, a 2013. október 18-i jegyzett tőke emelést követően, a 2014. március 27-i jegyzett tőke emelést követően, a 2014. november 28-i jegyzett tőke emelést követően, a 2015. március 27-i jegyzett tőke emelést követően, a 2015. szeptember 17-i jegyzett tőke emelést követően, a 2016. március 25-ei jegyzett tőke emelést követően, illetve kerülnek a 2016. december 21-ei jegyzett tőke emelést követően.

10.1. A társaság Alapítója könyvvizsgálót választ határozott időre, de legfeljebb öt év időtartamra.

RAAB-AUDIT Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Kft.

székhelye: 9021 Győr, Szent István út 10. I/3.

cégjegyzékszáma: Cg.08-09-004846

engedély száma: 000525

adószáma: 11401247-2-08

A könyvvizsgálatért felelős személy:

Dr. Szabó István (1962.09.11.)

anyja neve: Baranyai Mária

lakcíme: 9021 Győr, Árpád út 39. III/13.

Kamarai száma: 004455.

A megbízatás kezdő időpontja: 2014. december 4.

A megbízatás lejárta: 2019. december 3.

A megválasztott könyvvizsgálóval az igazgatóság elnöke köt szerződést a Polgári jog általános szabályai szerint.”

Az Alapszabálynak az e pontban foglaltak szerinti módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok maradnak.

4.) A Közgyűlés a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. alaptőkéjének emelését érintő módosításokat tartalmazó, 2. sz. melléklet szerinti, egységes szerkezetű Alapszabályt jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

5.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály aláírására és az ehhez kapcsolódó valamennyi eljárási cselekmény – beleértve az esetleges hiánypótlások teljesítését is – megtételére.

A Közgyűlés felkéri a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. elnök-vezérigazgatóját arra, hogy az Alapszabály módosításának cégbírósági bejegyzéséről gondoskodjanak.

Felelős: polgármester és a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. elnök vezérigazgatója

Határidő: 2017. január 20.

Győr, 2016. december 12.

Kalmár Ákos

elnök

1.sz. melléklet:

 Az ingatlan helyrajzi száma  Az ingatlan címe  Alapterület (m2)  Bruttó
nyilvántartási érték (Ft)
 7895/A/16  Kossuth Lajos utca 40. fszt/2. lakás  29,13  369.507,-
 7895/A/20  Kossuth Lajos utca 40. I/5. lakás  56,89  721.477,-
 7895/A/21  Kossuth Lajos u. 40. I/6. lakás  42,18  534.552,-
 7895/A/26  Kossuth Lajos u. 40. II/12. lakás  52,55  666.461,-
 7895/A/39  Bercsényi liget 43. I/4. lakás  77,54  965.358,-
 8280/A/4  Vámbéry Ármin u. 20. fszt/4. lakás  47,11  2.327.000,-

Előterjesztő: Kalmár Ákos elnök

Előterjesztést tárgyalta:

Pénzügyi Bizottság

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Meghívásra javasolt: Sági Géza Tibor,

GYŐR-SZOL Zrt. elnök-vezérigazgatója

Az előterjesztést látta:

Borkai Zsolt polgármester

Fekete Dávid alpolgármester

Radnóti Ákos alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Gazdálkodási Főosztály/Vagyongazdálkodási Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.