1121/2016. (XII. 21.) Kgy. előterjesztés

1121/2016. (XII. 21.) Kgy. előterjesztés

Javaslat a győri 7671 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról történő lemondásra

…………. napirendi pont

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság előterjesztése

Javaslat a győri 7671 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról történő lemondásra

Tisztelt Közgyűlés!

A HÖRMANN HOLDING Magyarország Gépgyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: 08-09-007788; adószáma: 11615419-2-08; képviseli: Vidos László ügyvezető) 9025 Győr, Csipkegyári út 6. sz. alatti székhelyű cég, mint eladó, valamint a Bárdi Autó Magyarország Autóalkatrész-kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma: 01-10-043352; adószáma: 12229132-2-44; képviseli: Bárdi István igazgatósági tag) 1089 Budapest, Orczy út 44-46. székhelyű cég, mint vevő között 2016. november 14. napján adásvételi szerződés jött létre a győri belterületi 7671 hrsz alatt nyilvántartott kivett ipartelep megnevezésű ingatlan eladó tulajdonát képező 20542/21331 tulajdoni hányadából 5079/21331 nagyságú ingatlanrészre. Az ingatlan vételárát felek 717.600,- EUR, azaz Hétszáztizenhétezer-hatszáz euro összegben határozták meg. Az ingatlanon fennálló selyemfonoda, valamint cérnázó és szövöde műemlék besorolású, ezért a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 86. §-ában foglaltak alapján első helyen a Magyar Államot, második helyen a feladatot ellátó helyi önkormányzatot, ennek hiányában az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg. A Polgármesteri Hivatal településfejlesztésért felelős szervezeti egységének szakvéleménye alapján – figyelembe véve a városfejlesztési szempontokat – az elővásárlási jogról való lemondásnak akadálya nincs.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 22. §-ában foglaltak alapján döntésre a Közgyűlés jogosult.

A Bizottság kéri a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a győri 7671 hrsz alatt nyilvántartott kivett ipartelep megnevezésű belterületi ingatlan 5079/21331 tulajdoni hányadára 2016. november 14-én a HÖRMANN HOLDING Magyarország Gépgyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: 08-09-007788; adószáma: 11615419-2-08; képviseli: Vidos László ügyvezető) 9025 Győr, Csipkegyári út 6. sz. alatti székhelyű cég, mint eladó, valamint a Bárdi Autó Magyarország Autóalkatrész-kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma: 01-10-043352; adószáma: 12229132-2-44; képviseli: Bárdi István igazgatósági tag)1089 Budapest, Orczy út 44-46. székhelyű cég, mint vevő között létrejött adásvételi szerződés tekintetében a szerződés szerinti 717.600,- EUR vételáron a Kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 86. §-ban – a Magyar Államot követő helyen – biztosított elővásárlási jogával nem kíván élni.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Győr, 2016. december 12.

Kalmár Ákos

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke

Előterjesztő: Kalmár Ákos elnök

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta:

Borkai Zsolt polgármester

Fekete Dávid alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Gazdálkodási Főosztály/Vagyongazdálkodási Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.