1126/2016. (XII. 21.) Kgy. előterjesztés

1126/2016. (XII. 21.) Kgy. előterjesztés

Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

…………. napirendi pont

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. mellékletében – a bizottságok feladat- és hatásköréről – meghatározottak alapján, a Közgyűlés által átruházott hatáskörben az alábbi határozatokat hozták:

GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁG

122/2016. (XI. 16.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága az Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja.

123/2016. (XI. 16.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. 2016. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja.

124/2016. (XI. 16.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a GYŐR-SZOL Zrt. 2016. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja.

125/2016. (XI. 16.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja.

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁG

1084/2016. (XI. 14.) SZELBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága az előzetes regisztrációval meghirdetett bérlakás pályázat kiírását elfogadja.

Városstratégiai BIzottság

60/2016. (XI. 15.) VSTRB HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városstratégiai Bizottsága a „Tájékoztató a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosításának véleményezési eljárásában kapott észrevételekről (TSZTM 2015-107, TSZTM 2016-041, SZTM 2015-107, SZTM 2016-041, SZTM 2016-054, SZTM 2016-055, SZTM 2016-068 számú szabályozási tervmódosítások)” című előterjesztést megtárgyalta, a beérkezett véleményeket megismerte, azokat elfogadta.

63/2016. (XI. 15.) VSTRB HATÁROZATA

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városstratégiai Bizottsága a „Győrszentiván, Fecske utcai telekalakítás útépítés és előközművesítés közterület kialakítási terv” munkacímet viselő közterület-kialakítási tervet jóváhagyja.

2. A Városstratégiai Bizottság felkéri a Településfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy a jóváhagyott közterület kialakítási terv és a hatályos jogszabályok alapján a településrendezési szerződést 60 napon belül készítse elő. Az ingatlanfejlesztés részletes feltételeit (különösen: ütemezés, biztosíték, a véleményező önkormányzati szervek és hatóságok előírásai, a közterületen kiépítésre kerülő műszaki járulékos infrastruktúra térítésmentes átadása) a megkötendő településrendezési szerződésben kell rögzíteni és kifejezésre juttatni.

3. A Városstratégiai Bizottság felkéri a Településfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy a közterület-kialakítási terv 1-1 jóváhagyott példányát küldje meg az érintett közmű-szolgáltatóknak, az építésügyi hatóságnak, Fejlesztőnek, továbbá a hivatali nyilvántartásban a szükséges átvezetéseket végezze el.

HATÁROZATI JAVASLAT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a bizottságok által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

Győr, 2016. december 13.

Borkai Zsolt

polgármester

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta:

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Jogi és Önkormányzati Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.