1127/2016. (XII. 21.) Kgy. előterjesztés

1127/2016. (XII. 21.) Kgy. előterjesztés

Javaslat elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntésre

…………. napirendi pont

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Javaslat elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntésre

Tisztelt Közgyűlés!

A 83. számú főút mellett, az M1 gyorsforgalmi úttól nyugatra fekvő területen (az ún. győri „Szélesföldeken”) az AUCHAN MAGYARORSZÁG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: AUCHAN Kft.) és az IMMOCHAN Magyarország Ingatlan-üzemeltető és bérbeadó Kft. (a továbbiakban: IMMOCHAN Kft.) osztatlan közös tulajdonában állnak a Győr külterület 0114/3, 0116/1, 0116/2, 0116/3, 0116/4, 0116/5, 0116/6, 0116/7, 0119/1, 0119/2, 0119/3, 0119/4, 0119/5, 0119/6, 0119/7, 0119/8, 01498/3, 01500/1, 01500/2, 01500/3, 01500/4, 01500/5, 01500/8, 01500/9 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanok. A tulajdonostársak között adásvételi szerződés jött létre az AUCHAN Kft. fenti ingatlanokban fennálló tulajdoni hányadainak az IMMOCHAN Kft. javára történő elidegenítéséről. Az adásvétel tárgyát képező ingatlanok közül a 01500/4 hrsz-ú, kivett beruházási terület megnevezésű, 1 ha 5694 m2 területű ingatlanra az építési és telekalakítási tilalmakról, valamint az elővásárlási joggal érintett ingatlanokról szóló 2/2006. (I. 25.) Ök. rendelet alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának javára elővásárlási jog került bejegyzésre, ezért az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat megtétele céljából az adásvételi szerződést készítő ügyvéd megkereste az Önkormányzatot.

Az elővásárlási joggal érintett 01500/4 hrsz-ú ingatlan vételára 43.717.074,- Ft + áfa. Az adásvételi szerződés a fent felsorolt összes, a 02529* övezeti jellel ellátott, Kbe besorolású övezetbe (nagy bevásárlóközpontok és nagykiterjedésű, kereskedelmi célú különleges övezet) tartozó ingatlan adásvételéről szól, amelyek együttes vételára az elővásárlási joggal érintett ingatlant is beleértve 940.551.713,- Ft + áfa.

A szabályozási terv szerint az ingatlan egy részét szükséges a jövőben igénybe venni a 83-as főútra történő csatlakozás biztosításának érdekében, a teljes – jelen formájában önállóan nem hasznosítható – terület megvásárlása az önkormányzat feladatellátásához, illetve vagyongazdálkodási céljainak megvalósításához nem indokolt.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 22. §-ában foglaltak alapján az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásáról a fenti vagyonérték figyelembevételével a Közgyűlés jogosult dönteni.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 14. § (8) bekezdésében meghatározott határidőben az előterjesztés benyújtására jogosult Gazdasági és Tulajdoni Bizottság nem tudta megtárgyalni tekintettel arra, hogy a megkeresés ezt követően érkezett, ezért – mivel az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat megtételére 30 napos határidőt jelölt meg a tulajdonos képviselője, amely időtartam alatt a Közgyűlés újabb ülést nem tart – az SZMSZ 13. § (4) bekezdésében foglaltak alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy dönt, hogy az AUCHAN MAGYARORSZÁG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és az IMMOCHAN Magyarország Ingatlan-üzemeltető és bérbeadó Kft. között a Győr külterület 0114/3, 0116/1, 0116/2, 0116/3, 0116/4, 0116/5, 0116/6, 0116/7, 0119/1, 0119/2, 0119/3, 0119/4, 0119/5, 0119/6, 0119/7, 0119/8, 01498/3, 01500/1, 01500/2, 01500/3, 01500/4, 01500/5, 01500/8, 01500/9 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanok AUCHAN tulajdonában álló tulajdoni illetőségének átruházása tárgyában kötött adásvételi szerződés tekintetében a Győr külterület 01500/4 hrsz-ú ingatlanra fennálló elővásárlási jogával Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata nem él.

2. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata az ingatlanra vonatkozó és az ingatlan-nyilvántartásba a 33342/2006.02.08. (eredeti határozat: 33341/2006.02.08.) számon bejegyzett elővásárlási jogát továbbra is fenntartja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Győr, 2016. december 20.

Borkai Zsolt

polgármester

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta: Fekete Dávid alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Gazdálkodási Főosztály/ Vagyongazdálkodási Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.