9/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelet

A szöveg időállapota: 2017.III.31. – 2018.XII.31.

Időállapot váltás:
2017.III.31. – 2018.XII.31.
2019.I.1. -

9/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelet

A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosításáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. Rendelet (a továbbiakban: GYÉSZ) 103. §-a kiegészül a 02496 övezeti sorszám előírásaival:

 02496  A zöldfelület megengedett legkisebb mértéke és a parkoló szám az övezet egészére számítva biztosítandó. Az övezetben ingatlan beépítésére Településrendezési Szerződés (TRSZ) megkötését követően kerülhet sor.

2) A GYÉSZ 103. § 00002 övezeti sorszám előírásai helyébe a következő lép:

 00002  A hullámtéren lévő létesítmények létesítése és működtetése kizárólag a tulajdonos kockázata.
A hullámtérbe tervezett építmény építési engedélyezési tervéhez csatolandó a hullámtér-szűkítés által okozott vízszintemelkedés mértékének pontos meghatározása és annak vízvisszaduzzadással érintett hatásterülete, ezzel igazolva, hogy az okozott vízvisszaduzzadás egyéb építményt, létesítményt nem veszélyeztet.
Az övezetben csak lapostetős épület építhető. Új épület, épületrész engedélyezése és építése csak a mértékadó árvízszint felett engedélyezhető. Az övezetben ingatlan csak településrendezési szerződésben rögzített feltételek megléte esetén építhető be. Az övezetben meghatározott beépítési paraméterek az övezet összterületére vonatkoztatva számítandóak. Az övezetben az 7283/1 hrsz.-ú telken huzamos tartózkodásra is alkalmas üdülőépület elhelyezhető.

3) A GYÉSZ 103. §-a kiegészül a 02522, 02596, 02601, 02827 és 02828 övezeti sorszámok előírásaival:

 01186  Az övezetben ingatlan beépítésére Településrendezési Szerződés (TRSZ) megkötését követően kerülhet sor.
 02522  Az övezetben ingatlan beépítésére Településrendezési Szerződés (TRSZ) megkötését követően kerülhet sor.
 02596  A szabályozási terven jelölt ültetési kötelezettség területen háromszintes növényállományú, intenzív zöldfelületként alakítandó ki. A telekhatár mentén egy sor legalább 2,5 m magas, sűrű, átláthatatlan örökzöld sövény telepítendő.
 02601  Az övezetben ingatlan beépítésére Településrendezési Szerződés (TRSZ) megkötését követően kerülhet sor.
 02827  Az övezetben ingatlan beépítésére Településrendezési Szerződés (TRSZ) megkötését követően kerülhet sor.
 02828  Az övezetben ingatlan beépítésére Településrendezési Szerződés (TRSZ) megkötését követően kerülhet sor.

2. §

A GYÉSZ „1.3.a.1.1. tervezett gyűjtő – és magasabb rendű utak tengelyvonalai” önálló tervlapja a rendelet 3. mellékletében szereplő SZTM 2015-082 sz. tervlap szerint módosul.

3. §

A GYÉSZ „1.3.7. újonnan beépítésre szánt és rehabilitációra kijelölt területek” önálló tervlapja a rendelet 2. mellékletében szereplő SZTM 2016-085 sz. tervlap szerint módosul.

4. §

(1) A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 1. mellékletét képező, SZTM 2016-056, SZTM 2016-072, SZTM 2017-003 tervszámú szabályozási tervlapjai szerint.

(2) A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 2. mellékletét képező, SZTM 2016-044, SZTM 2016-046, SZTM 2016-062, SZTM 2016-063, SZTM 2016-069, SZTM 2016-076, SZTM 2016-078, SZTM 2016-080, SZTM 2016-082, SZTM 2016-085, SZTM 2016-086 tervszámú szabályozási tervlapjai szerint.

(3) A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 3. mellékletét képező, SZTM 2015-082, SZTM 2015-103, SZTM 2016-064 tervszámú szabályozási tervlapjai szerint.

5. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba az 1. § (3), 2. § 3. §, valamint a 4. § (2) és (3) bekezdés kivételével.

(2) A rendelet 1. § (3) és 3. § és a 4. § (2) bekezdése 2017. április 15. napján lép hatályba.

(3) A rendelet 2. § és 4. § (3) bekezdése 2017. április 30. napján lép hatályba.

(4) A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosításáról szóló 10/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A rendelet 4. § (4) bekezdése és a 7. § (3) bekezdése 2018. december 31. napján lép hatályba.”

6. §

(1) Hatályát veszti a GYÉSZ 103. §-ának 04029 sz. övezetre vonatkozó előírása.

(2) Hatályát veszti a 04029 sorszámú (Kiz) jelentős zöldfelületű intézményterület különleges területfelhasználású övezet.

Borkai Zsolt

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd
jegyző

1. melléklet

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

……../2017. (….) önkormányzati rendeletéhez

SZTM 2016-056

SZTM 2016-072

SZTM 2017-003

2. melléklet

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

……../2017. (…..) önkormányzati rendeletéhez

SZTM 2016-044

SZTM 2016-046

SZTM 2016-062

SZTM 2016-063

SZTM 2016-069

SZTM 2016-076

SZTM 2016-078

SZTM 2016-079

SZTM 2016-080

SZTM 2016-082

SZTM 2016-085

SZTM 2016-086

3. melléklet

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

……../2017. (…..) önkormányzati rendeletéhez

SZTM 2015-082

SZTM 2015-103

SZTM 2016-064

SZTM 2016-061

Általános indoklás

A rendelettervezet Győr Megyei Jogú Város GYÉSZ egyes övezeti előírásait kiegészítő rendelkezéseket, továbbá az SZTM 2015-082, SZTM 2015-103, SZTM 2016-044, SZTM 2016-046, SZTM 2016-056, SZTM 2016-062, SZTM 2016-063, SZTM 2016-064, SZTM 2016-069, SZTM 2016-072, SZTM 2016-073, SZTM 2016-076, SZTM 2016-078, SZTM 2016-080, SZTM 2016-082, SZTM 2016-085, SZTM 2016-086, SZTM 2017-003 számon nyilvántartott tervmódosításhoz kapcsolódó módosítási javaslatokat tartalmazza.

Részletes indokolás

az 1.§-hoz

A GYÉSZ 103. §-át módosító rendelkezések.

a 2. §-hoz

A GYÉSZ mellékletében szereplő önálló tervlap módosítását tartalmazó rendelkezés.

a 3. §-hoz

A GYÉSZ mellékletében szereplő önálló tervlap módosítását tartalmazó rendelkezés.

a 4. §-hoz

A szabályozási terv egyes tervlapjainak módosítását tartalmazó rendelkezés.

az 5. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezések.

a 6. §-hoz

Hatályát vesztő rendelkezés.

A rendeletet kapják:

1.) Igazgatási Osztály – Ügyfélszolgálat

2.) Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi tér

3.) Városi Levéltár

4.) Jogi és Önkormányzati Osztály – nyilvántartásra (2 pl.)

5.) Humánpolitikai Főosztály/Népjóléti Osztály

Időállapotok:

Kategória: Rendeletek | A közvetlen link.