1/2017. (II. 24.) Kgy jegyzőkönyv

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

K Ö Z G Y Ű L É S E

1/2017. (II. 24.)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2017. február 24-én 10:00 órára összehívott és 10:03 órakor megkezdett ülésén.

Jelen vannak:

Borkai Zsolt polgármester,

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester,

Fekete Dávid alpolgármester,

Radnóti Ákos alpolgármester,

Bárány István, Borsi Róbert, Diligens Tibor, Fodor Roland, Dr. Gancz Tamás, Glázer Tímea, Hajszán Gyula, Juhász István, Kalmár Ákos, Kovács Tamás, Dr. Neupor Zsolt, Rózsavölgyi László, Dr. Sik Sándor, Szabó Jenő, Szeles Szabolcs, Takács Krisztián, Takács Tímea, Varga Márk

Távolmaradását előzetesen jelezte: Dr. Dézsi Csaba András, Pollreisz Balász képviselő

Várható késését előzetesen jelezte: Szabó Jenő képviselő

Jelen vannak továbbá:

Dr. Lipovits Szilárd jegyző,

Dr. Csörgits Lajos aljegyző,

Nagy Tamás, a Gazdálkodási Főosztály vezetője,

Füke Péter, a Településfejlesztési Főosztály vezetője,

Révi Zsolt városi főépítész,

Páternoszter Piroska, a Humánpolitikai Főosztály vezetője,

Dr. Domanyik Eszter, a Városmarketing és Programszervezési Főosztály vezetője,

Nagyné dr. László Edit, a Hatósági Főosztály vezetője,

Szombati-Serfőző Eszter, a Kulturális és Sport Főosztály vezetője,

Mező Tímea, az Adóügyi Osztály vezetője,

Varga Zoltán Ákos, az Ellenőrzési Osztály vezetője,

Stipkovits Tamás, az Építéshatósági Osztály vezetője,

Dr. Horváth Tamás, az Igazgatási Osztály vezetője,

Hérics Tamás, az Informatikai Csoport vezetője,

Szabóné Vörös Ágnes, a Népjóléti Osztály vezetője,

Hermann-né Gesztrich Nikoletta, a Kulturális Osztály vezetője,

Bodorné Mózes Ágota, az Oktatási Osztály vezetője,

Dr. Luksics Balázs, a Vagyongazdálkodási Osztály vezetője,

Kalmárné Nagy Katalin, a Városépítési Osztály vezetője,

Dr. Csele Balázs, a Munkaügyi Osztály vezetője,

Dr. Németh Zsófia, a Jogi és Önkormányzati Osztály vezetője,

Bana József, GYMJV Levéltárának igazgatója,

Sági Géza, a GYŐR-SZOL Zrt. elnök-vezérigazgatója,

Prédl Antal, a GYMJV Útkezelő Szervezetének vezetője,

Truka István, a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr vezetője,

Farkasné dr. Lukácsy Zita, az Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója,

Panker Mihály, az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr vezetője,

a sajtó munkatársai, valamint

mintegy 10 fő érdeklődő állampolgár.

****

Borkai Zsolt polgármester: Köszönti a Közgyűlés résztvevőit, az érdeklődő állampolgárokat.

Kéri, hogy a képviselők a létszám megállapítása érdekében gombnyomással jelezzék jelenlétüket. Megállapítja, hogy az ülésen 21 képviselő – a megválasztott képviselők több mint fele – jelent meg, tehát a testület határozatképes. Távolmaradását előzetesen dr. Dézsi Csaba András és Pollreisz Balázs képviselők jelezték. Várható késését Szabó Jenő képviselő jelentette be. Az ülést megnyitja.

****

Borkai Zsolt polgármester: Tisztelettel köszönti a Magyar Sportlövők Szövetsége képviseletében megjelent Nagy György elnök urat és Sinka László főtitkár urat. Mielőtt a mai közgyűlés hivatalos programja megkezdődne, napirend előtt megadja a szót Nagy György elnök úrnak.

Nagy György, a Magyar Sportlövők Szövetségének elnöke: Az elmúlt évben, pontosan ebben az időszakban a Magyar Sportlövő Szövetség egy nagyon sikeres Európa Bajnokságot rendezhetett Győr városában. Ezért nagyon hálásak a város vezetésének és ennek okán az Európa Bajnokságot követően Borkai Zsolt polgármester úr felterjesztésre került a Nemzetközi Sportlövő Szövetségnél elismerő kitüntetés jelölésére. Ezt az aranyérdemrendet szeretné átadni ezen az ülésen a polgármester úrnak. Ezek mellett elmondja, hogy ez az érdemrend csak egy-egy személynek adományozható, de hangsúlyozza az elismerés a testületnek is szól, és azoknak is, akik ebben a programban segítettek, hiszen világszínvonalú körülmények között került lebonyolításra ez a rangos esemény Győrben.

Borkai Zsolt polgármester: Köszöni a kollegáknak és a győrieknek azt a támogatást, amit a sport iránt a városban tanusítanak. Nemcsak azért, mert fantasztikus sporteredmény születik általában, hanem azért is, mert látva a jelenlegi idegenforgalmi adatokat egyértelműen látszik, ebben komoly erő rejlik. A sport nagyon erőteljesen megtudja emelni az adott térség idegenforgalmát, Győr városa pedig elérte azt, hogy több, mint hetven százalékkal emelkedett a tavalyi évhez képest a vendégéjszakák száma. Ebben a tekintetben Győr megelőzte Sopront, ami eddig még nem fordult elő. Ezért és a sport támogatásáért mindenkinek köszönet jár! A díjra pedig mindenképpen úgy tekint, mint a képviselő-testület és a győriek kitüntetésére.

Borkai Zsolt polgármester: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a mai ülés tervezett napirendjét a kiküldött meghívó tartalmazza. Az ülés előtt kapták kézhez képviselőtársai, ahogy az a meghívóban is jelzésre került a „Javaslat a „Győr Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntető címek és a „Pro Urbe Győr” díjak adományozására” című előterjesztést, mely a 26. napirendi pont anyagát képezi.

Ugyancsak az ülés előtt került kiosztásra az állami főépítész véleménye, mely a 2. számú, „Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2016. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására” című napirendi pont anyagához tartozik.

Kiosztásra került még a „Javaslat az Önkormányzat és a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. közötti megállapodás módosítására” című előterjesztés, melyet a zárt ülést megelőzően folytatólagos sorszámmal javasol napirendre venni.

Kéri, hogy akinek a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétele vagy más javaslata van, jelezze!

Szeles Szabolcs képviselő: A kiküldött meghívó 22. napirendi pontjaként szerepel a „Javaslat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők illetményalapjának emelésére” című előterjesztés. Javaslata, hogy ezt a napirendi pontot vegyék le a mai ülés napirendjéről.

Fodor Roland képviselő: Javaslata az, hogy legalább vitára kerüljön sor az említett napirendi pont kapcsán, mert ezt az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság is levette napirendjéről, így nem került megtárgyalásra, és ha az elhangzott javaslatot megszavazza a testület, akkor a Közgyűlés sem fogja tárgyalni azt.

Úgy gondolja, a hivatalban dolgozó köztisztviselők lassan tíz éve változatlan illetményalapját most lehetősége lenne az Önkormányzatnak megemelnie. Ismerve a jelenlegi munkaerő-piaci folyamatokat, ha nem akarják, hogy a jövőben munkaerőhiány következzen be a város adminisztrációs működésében, akkor legalább vitázzanak a témáról. Kérése, hogy ne vegyék le a javaslatot a napirendről!

Borkai Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja Szeles Szabolcs képviselő úr javaslatát, mely szerint a meghívóban 22. sorszám alatt szereplő „Javaslat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők illetményalapjának emelésére” címet viselő napirendi pontot vegyék le a napirendről.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 15 igen, 3 nem, 3 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta.

Kéri, hogy aki az így módosult napirendi pontokkal és azok sorrendjével egyetért, szavazzon!

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 20 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal a napirendet elfogadta.

1/2016. (II. 24.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az alábbiak szerint fogadja el a 2017. február 24-i ülésének napirendjét:

1. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Levéltára 2016. évi beszámolójának és 2017. évi munkatervének jóváhagyására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

2. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására (TSZTM 2015-040, TSZTM 2016-077, SZTM 2015-040, SZTM 2015-089, SZTM 2015-102, SZTM 2016-077, SZTM 2016-083 számú tervmódosítások)

Előterjesztő: Révi Zsolt városi főépítész

3. Javaslat a közterületek használatával kapcsolatos egyes önkormányzati rendeletek módosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

4. Javaslat a Győr-Veszprém megyeszékhelyek közötti vasútvonal motorkocsi fejlesztésével kapcsolatban támogatói nyilatkozat jóváhagyására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

5. Javaslat a „Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása” című HIM-HF16 kódszámú pályázaton való részvétel utólagos jóváhagyására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

6. Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

7. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

8. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésére

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

9. Javaslat a közérdekű kötelezettség-vállalás szervezésére

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

10. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által a nevelési-oktatási intézményekben biztosított étkeztetés 2017. április 1-jétől alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormáira, rezsiköltségeire, valamint a térítési díjak módosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

11. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák felvételi körzetjegyzékének elfogadásáról szóló 6/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

12. Javaslat személyi kérdésben való döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

13. Javaslat a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

14. Javaslat a szociális és gyermekjóléti intézményeknél 2017. április 1-jétől alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormákra

Előterjesztő: Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

15. Tájékoztató a WHO Egészséges Városok Projekt 2016. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

16. Tájékoztató az idősek életminőségének javítását célzó koncepció 2016. évi feladattervének végrehajtásáról és javaslat az idősek életminőségének javítását célzó koncepció 2017. évi feladattervére

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

17. Javaslat háziorvosi munkakör betöltésére

Előterjesztő: Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

18. Javaslat győri társasházi lakások értékesítésére (4778/65/A/19; 6706/A/2; 7434/A/6 hrsz.)

Előterjesztő: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

19. Javaslat győri társasházi lakás vételárának módosítására (5968/5/A/26 hrsz.)

Előterjesztő: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

20. Javaslat a győri 12198 hrsz.-ú ingatlan működtetésből történő kivonására, valamint a győri 6534/1/A/56 hrsz.-ú életvédelmi helyiségcsoport működtetésbe adására

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

21. Javaslat közterületek elnevezésére

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

22. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

23. Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

24. Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

25. Javaslat az Önkormányzat és a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. közötti megállapodás módosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Z Á R T Ü L É S

26. Javaslat a „Győr Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntető címek és a „Pro Urbe Győr” díjak adományozására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

27. Javaslat önkormányzati hatósági ügyben hozott határozatok elleni fellebbezések elbírálására

Előterjesztő: Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

1. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ÉS 2017. ÉVI MUNKATERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Bana József a Győr Megyei Jogú Város Levéltárának igazgatója: Ezúton szeretné megköszönni a testületnek azt a pénzügyi támogatást, amit az elmúlt évben a levéltár részére biztosított a város. A támogatás összegét állományvédelemre fordították. Az előterjesztés részletesen beszámol a Közgyűlésnek a levéltár múlt évi munkájáról, a felmerülő kérdésekre pedig választ ad.

Bárány István képviselő: Évről-évre a testület elé kerül a Győri Levéltár beszámolója és elmondható, hogy ez az intézmény szerényen, csendesen és jól végzi a munkáját. Számára is öröm volt olvasni, hogy az állományvédelmi beruházások megvalósultak. Jó azt tudni, hogy a város levéltára Győr múltját archiválja, feldolgozza, tárolja, így a jelent megfelelő állapotban át tudja adni a jövő nemzedékének. Emellett még családfakutatásra is lehetőség van az intézményben, mely manapság újra reneszánszát éli. Ezen túl a Győri Levéltár az ún. elektronikus és az e-levéltári fejlesztési programba is bekapcsolódott, és amint lehetősége nyílik erre az intézménynek be fognak kapcsolódni ebbe az új technológiai váltásba. Az igazgató úrnak a testület nevében is megköszöni a részletes beszámolót, reméli, hogy az idei évre kitűzött célok is teljesülni tudnak. Az előterjesztést elfogadásra javasolja!

Dr. Neupor Zsolt képviselő: Mindenekelőtt megköszöni a levéltárban dolgozók munkáját és az anyagot, melyet a képviselő-testület elé terjesztettek. Sokan azt gondolják, a Levéltár egy egyszerű archívum és nem egy élő intézmény. Az, aki jogi kérdésekkel is foglalkozik, tudja jól, hogy különböző jogviták esetében is használható az intézmény archívuma, hiszen például építéshatósági határozatok is megtalálhatók és kikérhetők a levéltárból. Így nemcsak egyszerű archiválásról van szó, hanem az itt dolgozó munkatársak az ügyfélszolgálaton keresztül napi ügyek intézését is végzik. Tapasztalata alapján elmondhatja, valóban professzionális és jó munkát végez az intézmény. Annak külön örül, hogy tavaly az archiválás tekintetében a műszaki gondokat sikerült megoldani a város anyagi támogatása útján. A beszámolót elfogadásra javasolja!

Borkai Zsolt polgármester: További hozzászólás nem érkezett a napirendi ponthoz, így szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

2/2017. (II. 24.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az irányítói jogkörébe tartozó és fenntartásában működő Győr Megyei Jogú Város Levéltára 2016. évi beszámolóját és 2017. évi munkatervét az 1. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

2. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, VALAMINT A GYŐRI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL (GYÉSZ-RŐL) ÉS GYŐR SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 1/2006. (I. 25.) ÖK. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

(TSZTM 2015-040, TSZTM 2016-077, SZTM 2015-040, SZTM 2015-089, SZTM 2015-102, SZTM 2016-077, SZTM 2016-083 számú tervmódosítások)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borsi Róbert képviselő: A napirend tartalmában az SZTM 2016-077 és a TSZTM 2016-077-es számú számú szabályozási tervmódosításban szerepel Nádorváros, illetve Adyváros egy bizonyos részére településszerkezeti módosítása. Ennek kapcsán megköszöni a győri városvezetésnek és az Önkormányzatnak, hogy az említett területen úgy tud egy nagy beruházást előkészíteni, ami a külső városrészekben is hatalmas fejlődést tud indukálni. A módosítással – zöldterület elvétele nélkül, azokat rendezve – további parkolóhelyet nyernek ezek a területek. Egy olyan megoldás születhet ennek a rendezési tervnek a keretein belül, amely az ott lakók életét nagymértékben segíti. Első körben itt valósulhat meg az az elképzelés, hogy a Belvároson kívül olyan parkoló-komplexumokat tudnak elhelyezni, ami eddig még nem volt Győrben. Az előterjesztést elfogadásra javasolja!

Borkai Zsolt polgármester: További kérdés, hozzászólás nem érkezett a napirendi ponthoz, így szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 16 igen, 0 nem és 5 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

3/2017. (II. 24.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja Győr Településszerkezeti Tervének módosítását a

TSZTM 2015-040, TSZTM 2016-077 tervlap szerint.

Felelős: városi főépítész

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a városi főépítészt a jóváhagyott módosítások átvezetésére Győr Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Győr Építési Szabályzata című dokumentumokban, valamint a módosított dokumentumok megküldésére az egyeztetésében részt vett államigazgatási, érdek-képviseleti szerveknek és civil szervezeteknek.

Felelős: városi főépítész

Határidő: 2017. március 31.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

Borkai Zsolt polgármester: Nem akar politikai vitába bocsátkozni, de őszintén meglepte és szomorúan veszi tudomásul, hogy az ellenzéki képviselők nem támogatják a Vásárcsarnok fejlesztését, felújítását.

Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti rendelettervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 16 igen, 0 nem és 5 tartózkodó szavazattal az alábbi rendeletet fogadta el.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

1/2017. (II. 24.) RENDELETE

A GYŐRI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL (GYÉSZ-RŐL) ÉS GYŐR SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 1/2006. (I. 25.) ÖK. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. Rendelet (továbbiakban: GYÉSZ) 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A településközpont vegyes övezet több önálló rendeltetési egységet magában foglaló

a) lakóépület,

b) a lakófunkciót nem zavaró

ba) igazgatási épület,

bb) művelődési épület,

bc) szolgáltató épület,

bd) vendéglátó épület,

be) szálláshely szolgáltató épület vagy

bf) egyházi épület,

c) helyi települési szintű

ca) legfeljebb 10.000 m2 hasznos szintterületű kiskereskedelmi épület,

cb) oktatási épület,

cc) egészségügyi épület,

cd) szociális épület vagy

ce) sportépítmény,

d) parkolóház vagy

e) a parkolóházon belül üzemanyagtöltő

elhelyezésére szolgál.

(2) Kivételesen, ha az építmény rendeltetésszerű használata nem korlátozza a szomszédos telkek övezeti előírásoknak megfelelő használatát, beépítését, akkor elhelyezhető a területen:

a) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény vagy

b) egyéb közösségi szórakoztató épület a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú használat az elsődleges.

(3) A területen a közterület felőli oldalon telkenként legfeljebb kettő gépkocsi bejárat építhető, ha szélességük összege – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – nem haladja meg a telek szélességének kettőötödét.

(4) Egy, legfeljebb 3,60 m tiszta belméret szélességű gépkocsi bejárat bármilyen keskeny telek beépítésekor létesíthető.

(5) Az (1) és (2) bekezdésekben foglalt esetekben sem helyezhető el a területen

a) önálló parkoló terület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb tehergépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára valamint

b) kiegészítő épület.

2. §

A GYÉSZ 103. §-a kiegészül a 00395 övezeti sorszám előírásaival:

 00395  A meglévő garázssor úszótelkei a Szabályozási Terven jelölt módon bővíthetők. Az így kialakult telkeken, a jelenlegi beépítéshez illeszkedve kizárólag garázs helyezhető el.
A 2858/60 hrsz.-ú ingatlanra 5,7 m épületmagassággal emelet építhető.

3. §

(1) A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 1. mellékletét képező, SZTM 2015-089, SZTM 2015-102, SZTM 2016-077 SZTM 2016-083 tervszámú szabályozási tervlapjai szerint.

(2) A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 2. mellékletét képező, SZTM 2015-040, tervszámú szabályozási tervlapjai szerint.

4. §

A GYÉSZ 7. sz. melléklete (Az OTÉK előírásaitól a szakminisztérium által engedélyezett eltérések táblázata) kiegészül a 29. sorral:

 sor-
szám
 hely  OTÉK-tól való eltérés  érintett
övezet sorszáma
 felmentés
 29.  Győr – Nádorváros  Az övezetben a településközpont vegyes övezetekre vonatkozóan az OTÉK 2. melléklete szerint meghatározott 80%-nál nagyobb beépíthetőség is engedélyezhető. A megengedett legnagyobb beépítettség 90%, a zöldfelületi arány pedig 0%.  02797  Végh Csaba Állami Főépítész
GYD-01/5-4/2017. számú levele szerint.

5. §

(1) Jelen rendelet 2017. március 11. napján lép hatályba a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel.

(2) A rendelet 3. § (2) bekezdése 2017. március 24. napján lép hatályba.

6. §

Hatályát veszti a GYÉSZ 103. § 02797 sz. övezetre vonatkozó egyedi előírás.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

(A rendelet melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

3. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS EGYES ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra)

Bárány István képviselő: A rendeletmódosítás kapcsán elmondja, hogy egyetért a módosítással, mert valóban érzékelhető, hogy a különböző beruházások esetében a magán ingatlanfejlesztők sok esetben felbontják azokat az utakat, melyeket korábban az Önkormányzat felújított. A rendelet szerint megállapodást kell kötni a közműszolgáltatóval, ezzel a módosítással is egyet tud érteni. Ehhez még annyit tenne hozzá, az volna a jó az útfelbontások kapcsán, ha a közműszolgáltatók jelentenék az eseményt az Útkezelő Szervezetnek legalább a következő munkanapon, annak érdekében, hogy a szervezet el tudja végezni az útjavítás minőségének felügyeletét. Az is jó volna, ha bekerülne a rendelkezésbe, hogy miután helyreállították a felbontott útszakaszt, egy év múlva vizsgálják meg, nem romlott-e annak minősége. Több esetben – történetesen a Votinszky utcában – ugyanis megsüllyedt az adott útszakasz az ilyen jellegű javítások folytán. Egyetért a rendeletmódosítással reméli, hogy ezen a területen ezzel nagyobb rend lesz a jövőben.

Fodor Roland képviselő: Kérdését a környezetvédelem és a fás szárú növények védelme kapcsán teszi fel. A rendelet jogi indokolása számára nem egyértelmű, ugyanis ott az szerepel, hogy azért kell megszüntetni az erre vonatkozó önkormányzati rendeletet, mert a magasabb szintű jogszabályok úgy rendelkeznek, az Önkormányzat hasonló témakörben nem hozhat rendeletet. Utána olvasott a hivatkozott jogszabályoknak, ott az szerepelt, hogy az Önkormányzat magasabb rendű jogszabálynál csak szigorúbban szabályozhatja az adott kérdést. Erre az ellentmondásra szeretne magyarázatot kapni.

Dr. Csörgits Lajos aljegyző: A rendelet 5. §-a tartalmazza, hogy hatályát veszti az az előírás, ami előírta azt, hogy a fapótlásoknál mit kell betartani. Erre nincs felhatalmazása az Önkormányzat Közgyűlésének, ezért kerül törlésre. A zöldterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet hatályban marad, csak ez a része kerül hatályon kívül törvényi felhatalmazás hiányában. A környezetvédelmi törvény csak meghatározott körben ad felhatalmazást a képviselő-testületeknek, mely a fapótlásra nem terjed ki, ezért kell ezt a rendelkezést hatályon kívül helyezni.

Borkai Zsolt polgármester: További kérdés, hozzászólás nem érkezett a napirendi ponthoz, így szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti rendelettervezetet.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 19 igen, 0 nem és 2 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

2/2017. (II. 24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS EGYES ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – az 5. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljáró Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

1. §

A közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról szóló 5/2004. (II. 20.) Ök. rendelet 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §

(1) Győr belváros behajtási rendjének szabályozásáról szóló 19/2010. (VI. 25.) GYMJVÖ. rendelet 2. § 12. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Áruszállítási időszakok:]

„b) cukrászati terméket, gyorsan romló élelmiszert, készételt szállító, speciális hűtőberendezéssel rendelkező, továbbá pékárut szállító, jól látható, azonosításra alkalmas jelzéssel ellátott gépjármű: naponta 05:30 és 09:30, 11:00 és 14:00, valamint 17:30 és 18:30 óra között,”

(2) Győr belváros behajtási rendjének szabályozásáról szóló 19/2010. (VI. 25.) GYMJVÖ. rendelet 5. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Nem adható behajtási engedély:]

„a) 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárműre a 17. § (1) bekezdésében meghatározott, valamint az út kezelőjének egyedi elbírálása alapján a 7,5 tonna össztömeget meg nem haladó, vendéglátó tevékenység céljából romlandó terméket szállító gépjármű kivétellel,

b) ha a kérelmező korábbi behajtási engedélye visszavonásra került, a 22. § (7) bekezdésében foglalt időtartam elteltéig,”

(3) Győr belváros behajtási rendjének szabályozásáról szóló 19/2010. (VI. 25.) GYMJVÖ. rendelet 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A jelen rendeletben foglalt szabályok betartását, valamint a várakozási időtartam túllépését ellenőrzi és szankcionálja a rendőrhatóság, valamint a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr a rájuk vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint. A behajtási engedély és ha tartozik hozzá elektronikus kulcs, annak visszavonására, valamint letiltására az út kezelője jogosult.”

(4) Győr belváros behajtási rendjének szabályozásáról szóló 19/2010. (VI. 25.) GYMJVÖ. rendelet 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az út kezelője a behajtási engedélyt és – ha tartozik hozzá elektronikus kulcs, akkor azt is – egy évre visszavonja, ha az engedély jogosultja

a) az engedélyben előírt várakozási vagy tartózkodási időt egy éven belül kettő alkalommal túllépte, vagy

b) az engedélyben meghatározott feltételektől eltérő közlekedést, várakozást vagy tartózkodást valósít meg a (3) bekezdése szerinti eseteken kívül.”

(5) Győr belváros behajtási rendjének szabályozásáról szóló 19/2010. (VI. 25.) GYMJVÖ. rendelet 22. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A behajtási engedély – és ha tartozik hozzá elektronikus kulcs, akkor annak is – 5 évre szóló határozott idejű visszavonásának van helye, ha

a) a behajtási engedélyhez való jogosultsági feltételek megváltoztak, vagy

b) a behajtási engedély jogosultja

ba) az engedélyt vagy annak adatait meghamisítja,

bb) az engedélyt, az elektronikus kulcsot jogosulatlan személy részére átruházza, használhatóvá tesz vagy másnak átadja,

bc) az engedélyben meghatározott feltételektől eltérő közlekedést, várakozást vagy tartózkodást valósít meg,

bd) a várakozást vagy tartózkodást ellenőrző órát szabálytalanul működteti vagy használja,

be) az elektronikus kulcsot megrongálja, vagy

bf) a beléptető kapurendszert rendeltetésétől eltérően használja és azzal kárt okoz.”

(6) Győr belváros behajtási rendjének szabályozásáról szóló 19/2010. (VI. 25.) GYMJVÖ. rendelet 22. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az a jogosult, akinek engedélye visszavonásra került

a) a (2) bekezdés alapján, úgy 1 éven belül, vagy

b) a (3) bekezdés alapján, úgy 5 éven belül

ismételten engedélyre nem jogosult a visszavonással érintett útvonalra és övezetre.”

(7) Győr belváros behajtási rendjének szabályozásáról szóló 19/2010. (VI. 25.) GYMJVÖ. rendelet a következő 27. §-sal egészül ki:

„27. § Jelen rendelet 2017. február 25. napján hatályba lépő rendelkezései a fennálló jogviszonyokban is alkalmazandók.”

3. §

A közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról szóló 5/2004. (II. 20.) Ök. rendelet 17. § (1) bekezdésében a „3 éven belül” szövegrész helyébe az „5 éven belül” szöveg lép.

4. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. §

Hatályát veszti a zöldterületek fenntartásáról, védelméről és használatáról szóló 69/2003. (XII. 19.) Ök. rendelet 6. § (3)-(5) bekezdése.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

1. melléklet a 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet az 5/2004. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Értékcsökkenési díj

1. Alapdíj:

1.1. A burkolat átadásának évében és az azt követő 1. évben: 1.500.000,- Ft

1.2. A burkolat átadását követő 2. évben: 1.200.000,- Ft

1.3. A burkolat átadását követő 3. évben: 1.000.000,- Ft

1.4. A burkolat átadását követő 4. évben: 400.000,- Ft

1.5. A burkolat átadását követő 5. évben: 200.000,- Ft

2. Helyreállítási díj:

2.1. A burkolat átadásának évében és az azt követő 1. évben: 75.000,- Ft/m2

2.2. A burkolat átadását követő 2. évben: 65.000,- Ft/m2

2.3. A burkolat átadását követő 3. évben: 50.000,- Ft/m2

2.4. A burkolat átadását követő 4. évben: 40.000,- Ft/m2

2.5. A burkolat átadását követő 5. évben: 35.000,-Ft/m2

3. A fenti díjak az áfát nem tartalmazzák.

****

4. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A GYŐR-VESZPRÉM MEGYESZÉKHELYEK KÖZÖTTI VASÚTVONAL MOTORKOCSI FEJLESZTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN TÁMOGATÓI NYILATKOZAT JÓVÁHAGYÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra)

Glázer Tímea képviselő: A napirendi ponthoz kapcsolódóan elmondja, hogy ahogy az az anyagban is szerepel, a GYSEV által eladott kocsikról van szó, amelyek több mint harmincévesek. A MÁV a végletekig elmaradt a vidéki közlekedés, szállítás ellátásával. Bakony, Pannonhalma és Győr irányából a munkaerő-szállításban is alig vesz részt. Természetesen frakciója támogatja ezt az előterjesztést, mivel a semminél ez is több, ismerik a problémát, és azzal is tisztában vannak, hogy a Kormánynak ebben a témában nagy felelőssége van.

Borkai Zsolt polgármester: További hozzászólás nem érkezett a témához, így szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

4/2017. (II. 24.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért a Győr-Veszprém megyeszékhelyek közötti 11-es számú vasúti mellékvonal motorvasút-fejlesztési célkitűzésével.

2. A Közgyűlés nyilatkozik arról, hogy egyetért a Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség fejlesztési javaslatával a Jenbacher 5047 (5147) motorkocsik üzembe állítása tárgyában, tekintettel annak regionális hatására és társadalmi-gazdasági jelentőségére.

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról tájékoztassa a Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetséget.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. március 15.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

5. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A „MAGYARORSZÁGON TALÁLHATÓ I. VILÁGHÁBORÚS HADISÍROK ÉS EMLÉKMŰVEK FELÚJÍTÁSA” CÍMŰ HIM-HF16 KÓDSZÁMÚ PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL UTÓLAGOS JÓVÁHAGYÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

5/2017. (II. 24.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése utólagosan egyetért a „Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása” című HIM-HF16 kódszámú pályázaton való részvétellel, valamint a pályázattal összefüggő felelősséget viseli.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatosan a továbbiakban esetlegesen felmerülő dokumentumok aláírására és kiadására, valamint a felmerülő további eljárási cselekmények megtételére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a „Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása” című HIM-HF16 kódszámú pályázat nyertessége esetén a folyósított támogatás összegét kizárólag a pályázatban megjelölt feladatra fordítja.

Felelős: polgármester

Határidő: nyertesség esetén a Pályázati Felhívásban és Útmutatóban foglaltak szerint

****

6. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEÁLLÍTÁSA ÉS VÉGREHAJTÁSA SORÁN ALKALMAZANDÓ ÁLTALÁNOS GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ 35/2015. (XII. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti rendelettervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 16 igen, 3 nem, 2 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

4/2017. (II. 24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 4/2016. (II. 26.) ÖNKORMÁNYZATI

RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2016. évi költségvetés

a) kiadási főösszege 57.068.454.400 Ft, és

b) bevételi főösszege 57.068.454.400 Ft.”

(2) A R.

a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet,

c) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet,

d) 4. melléklete helyébe a 4. melléklet,

e) 5. melléklete helyébe az 5. melléklet, és

f) 6. melléklete helyébe a 6. melléklet

lép.

2. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

(A rendelet melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

7. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 4/2016. (II. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra)

Fodor Roland képviselő: Néhány kérdést fogalmaz meg az anyag kapcsán. Az előterjesztésben a kiadásoknál az áll, hogy 4,5 milliárd forinttal több kiadás következett be, mint amennyit a testület jóváhagyott három hónappal korábban, a rendelet utolsó módosításakor. Ennek mi az oka?

Kérdése továbbá, hogy az önkormányzati beruházásoknál szereplő 2,8 millió forint esetében pontosan milyen beruházásokról van szó? Az Önkormányzat dologi kiadásánál lévő 848 millió forint pontosan mit tartalmaz, mire fordították ezt az összeget?

Mindezek mellett pozitív megjegyzése, hogy dicséret illeti a városvezetést, mert az egyéb működési célú kiadásoknál egymilliárd forint megtakarítás szerepel.

Nagy Tamás, a Gazdálkodási Főosztály vezetője: Ez a táblázat csak előirányzati adatokat tartalmaz, tehát azt mutatja meg, hogy a harmadik negyedéves előirányzati adatokhoz képest a negyedik negyedév végére az előirányzati adatok hogyan változtak. Teljesítési adatot ez az előterjesztés nem tartalmaz.

A fejlesztéseknél a legnagyobb összegek azok a negyedik negyedévben a különféle TOP-os forrásokból beérkező pályázati előlegek voltak. Tehát nem a végleges elszámolások utáni, hanem a pályázat megindítása előtti vagy a pályázat megindítását közvetlenül követő időszakban a pályázati előlegek megérkeztek az önkormányzat pályázati alszámláira. Ezek a pályázati előlegek kerültek előirányzatosításra. Ismétli, teljesítési adat nem szerepel az anyagban. Azt a képviselő úr az áprilisban napirendre kerülő zárszámadásról szóló előterjesztésben fogja látni. Ott kötelezettséggel terhelt maradványként ezek az előirányzat- maradványok átvitelre kerülnek 2016-ról 2017-re, pontosan azért, mert ezek a pályázati előlegek kötött pénzeszközök.

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához további kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti rendeletterveztet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 16 igen, 2 nem, 3 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

5/2017. (II. 24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

E rendelet hatálya kiterjed

a) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) intézménye – ide nem értve a b) pontot – (a továbbiakban: intézmény),

b) Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) (a továbbiakban a) és b) pont együtt: költségvetési szerv) és

c) az Önkormányzat

költségvetésére, valamint annak végrehajtására (a továbbiakban együtt: 2017. évi költségvetés).

2. §

(1) Az 1. melléklet szerinti, 2017. évi költségvetési kiadási és a bevételi előirányzat főösszege a 2-5. mellékletben részletezett előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint kerül meghatározásra.

(2) A költségvetési szerv részére a 2017. évre engedélyezett létszámot a 6. melléklet tartalmazza.

(3) A 2017. évi költségvetésben szereplő feladatok többéves kihatását a 7. melléklet tartalmazza.

(4) A 2017. évi költségvetés összevont pénzügyi mérlegét, működési és felhalmozási bevételeit, kiadásait és ezek egyenlegét a 8. melléklet tartalmazza.

(5) A 2017. évi költségvetésből – a 2016. évi szinten – nyújtani tervezett közvetett támogatásokat a 9. melléklet mutatja be.

(6) A 2017. évi költségvetési előirányzat felhasználásának ütemezését a 10. melléklet tartalmazza.

(7) A 2017. évi költségvetés bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

(8) A 2017. évi költségvetés európai uniós támogatással megvalósuló projektjeit a 12. melléklet tartalmazza.

2. A 2017. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó általános előírások

3. §

(1) A 2017. évi költségvetés

a) kiadási előirányzatának főösszege 55.180.629.732 Ft, valamint

b) bevételi előirányzatának főösszege 41.625.506.466 Ft.

(2) A 2017. évi költségvetés egyenlege -13.555.123.266 Ft.

(3) A 2017. évi költségvetés belső finanszírozása érdekében az Önkormányzat költségvetésében a 2016. és az azt megelőző évek maradványa terhére maradvány igénybevételként összesen 13.555.123.266 Ft kerül számbavételre.

4. §

(1) Az Önkormányzat költségvetésében a gazdálkodás biztonsága, különösen az előre nem tervezhető kiadások fedezetének biztosítása és a kieső bevételek kompenzálása érdekében tervezett általános tartalék kizárólag az Önkormányzat Közgyűlésének (a továbbiakban: Közgyűlés) döntésével és – vis maior esetét kivéve – kizárólag a költségvetési szerv és az Önkormányzat 2017. első féléves gazdálkodásáról szóló írásbeli tájékoztató megtárgyalását követően vehető igénybe úgy, hogy az általános tartalék összege az igénybevétel ellenére sem csökkenhet az eredeti előirányzat 75%-a alá.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében megjelenő általános tartalék, valamint céltartalék igénybevételére és felhasználására kizárólag a Közgyűlés döntése alapján kerülhet sor.

5. §

Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, a költségvetési fejezet vagy az elkülönített állami pénzalap a 2017. évi költségvetés számára az Önkormányzat költségvetésében megjelenő pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a Közgyűlést tájékoztatja.

6. §

Jelen rendeletben megjelenő

a) bevételi és kiadási előirányzatok módosításáról, valamint

b) kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról

(a továbbiakban a) és b) pont együtt: előirányzat-változtatás) az Önkormányzat költségvetésének teljesítése során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló önkormányzati rendelet rendelkezik.

7. §

Az Önkormányzat részére a 2017. évben rendelkezésre álló források felhasználása tekintetében egyebekben más önkormányzati rendeletben és szabályzatban foglaltak az irányadók.

3. A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtására vonatkozó speciális szabályok

8. §

(1) A Polgármesteri Hivatalban, valamint a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr költségvetési szervnél foglalkoztatott köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke

a) felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletményének 40%-a, valamint

b) középiskolai végzettség esetén alapilletményének 20%-a.

(2) A 2017. évre közalkalmazotti létszámzárlat kerül elrendelésre.

4. Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó részletes szabályok

9. §

Hitelszerződéssel összefüggő, a hitel- és kamattörlesztésre vonatkozó hatáskörök gyakorlására az általános gazdálkodási szabályokról szóló önkormányzati rendelet és az Önkormányzat belső szabályzatában foglaltak az irányadók.

10. §

Az átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosítása vonatkozásában az általános gazdálkodási szabályokról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadók.

11. §

Az Önkormányzat az illetékességi területén működő települési nemzetiségi önkormányzatok részére, eredeti előirányzatként összesen 14.903.000 Ft támogatást biztosít a 2017. évre.

12. §

(1) A 2017. évi költségvetés az Önkormányzat tulajdonában lévő, a költségvetési szerv könyvviteli mérlegében megjelenő létesítmény állagmegóvása, valamint az elhasználódott eszköz pótlása érdekében az „Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzése” kiadási jogcímen 230.000.000 Ft előirányzatot különít el.

(2) Az (1) bekezdés szerint elkülönített előirányzat szakterületek közötti megoszlása a következő:

a) köznevelési célú önkormányzati tulajdonú létesítmények

felújítási, karbantartási, eszközpótlási kerete 50.000.000 Ft,

b) szociális, egészségügyi célú önkormányzati tulajdonú

létesítmények felújítási, karbantartási, eszközpótlási kerete 110.000.000 Ft,

valamint

c) kulturális, közművelődési célú önkormányzati tulajdonú

létesítmények felújítási, karbantartási, eszközpótlási kerete 70.000.000 Ft.

(3) A polgármester a (2) bekezdés szerinti keretek felhasználásáról, valamint az elkülönített előirányzatnak az állagmegóvási, elhasználódott eszközpótlási feladat megvalósításában érintett költségvetési szerv költségvetésébe történő átcsoportosításáról az adott szakterület irányítását végző polgármesteri hivatali szervezeti egység javaslata alapján összeghatárra tekintet nélkül dönt.

(4) Az állagmegóvással és eszközpótlással kapcsolatos

a) kötelezettségvállalásra – a műszaki ellenőr írásbeli egyetértését követően – a feladat megvalósításában érintett költségvetési szerv vezetője jogosult, valamint

b) operatív feladatokat – így különösen előkészítés, lebonyolítás és műszaki ellenőrzés biztosítása – a feladat megvalósításában érintett költségvetési szerv látja el.

(5) A költségvetési szerv az irányító szerv vezetője vagy az általa írásban felhatalmazott személy kérésére tájékoztatást ad az állagmegóvási, eszközpótlási feladatra rendelkezésre bocsátott kiadási előirányzat felhasználásáról.

5. Záró rendelkezések

13. §

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

(A rendelet melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

8. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra)

Borkai Zsolt polgármester: Elmondja, hogy a 2017. évi költségvetés összeállításánál arra törekedtek, hogy a kötelező feladataikat és azon felül az önként vállalt feladataikat ebben az évben is maximálisan tudják teljesíteni a költségvetési egyensúly megtartása mellett. Véleménye szerint a 2017. évi költségvetés jól összeállított, az eddig is hangsúlyos feladatokat továbbra is kiemelten kezeli a költségvetés. Nagyon fontos szerepet játszik az idei évi költségvetésben az év legnagyobb rendezvénye, az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál. Itt ragadja meg a lehetőséget, hogy megköszönje a győrieknek azt az összefogást és támogatást, amivel ez irányban már eddig is találkozott és remélhetőleg így lesz ez a még hátralévő időben is.

Köszöni a kollégáknak a költségvetés előkészítésében végzett munkáját és kéri a képviselő-testületet, támogassák a 2017. évi költségvetés elfogadását.

Fekete Dávid alpolgármester: Hozzászólásában utal arra, hogy a költségvetés előkészítésekor és elkészítésekor az motiválta a város vezetését, hogy a korábban már megszokott elveket a továbbiakban is tudják tartani. Az évek óta képviselt kiegyensúlyozott intézményi működtetés, a nagy volumenű fejlesztési politika ebben a költségvetésben is visszaköszön. Elmondja továbbá, hogy az idei évben az elmúlt évekhez viszonyítva az eddigi legmagasabb főösszeg került betervezésre, meghaladja az 55 milliárd forintot. Ugyanúgy, mint máskor, most is a legnagyobb tételt az intézmények fenntartására és színvonalas működtetésére előirányzott összeg teszi ki, 20 milliárd forinttal. Ebbe a keretbe – többek között – elsősorban a nevelési, kulturális, szociális intézmények tartoznak bele. Az idei év is a fejlesztések költségvetése lesz, hiszen 18 milliárd forintot terveznek erre a feladatra, ami gyakorlatilag a büdzsé egyharmada.

Leszögezi, hogy a 2017. évi költségvetés stabil, kb. 1,5%-a, 870 millió forint tartalékok jogcímen került beállításra. A bevételek közül ki kell emelni az adóbevételeket, hiszen ebben a városban olyan gazdasági erő van, amely képes a város költségvetését is jelentős mértékben segíteni. A tervezett iparűzési adóbevétel 21,5 milliárd forint. Ez az utolsó év, amikor még a vállalkozások 1,8%-os adókulccsal adóznak, mivel a Közgyűlés döntése értelmében 2018. január 1-jétől ez a százalék 1,6%-ra mérséklődik.

A költségvetés számol a 2016. évről áthúzódó pénzmaradvánnyal, és a már megképzett EYOF tartalék is beállításra került a költségvetésbe.

A fejlesztések vonatkozásában kiemeli, hogy az idei évben aktuális az a korábbi kötelezettségvállalás, amit a Széchenyi István Egyetem irányába tett a városvezetés az újonnan épülő kollégium – a Kormány 6 milliárd forinttal támogatja – 3 milliárd forinttal történő támogatására.

A köznevelési intézmények fenntartóváltásával a város olyan szolidaritási hozzájárulást nyújt a magyar állam részére, ami nagyon jelentős összeg, hiszen 4,9 milliárdról van szó.

Az EYOF vonatkozásában infrastrukturális fejlesztések vannak még hátra az elkövetkező pár hónapban, több úthálózat fejlesztés van folyamatban. Kiemeli még a tavaly decemberi kormányhatározatot, ami 1,5 milliárd forintot biztosít a városnak az idei évben fejlesztésekre. Többek között ebből valósul meg a Bécsi kapu tér felújítása, amivel a Belvárosnak egy újabb jelentős része újulhat meg.

A kiadások gyakorlatilag az elmúlt évekhez hasonlóan fognak alakulni 2017-ben is mind a városüzemeltetés, mind pedig a közterület-fejlesztés tekintetében. Az Útkezelő Szervezet költségvetése megközelíti az 5 milliárd forintot.

A költségvetés több európai uniós pályázatunkra vonatkozó összeget is tartalmaz. Vannak olyan fejlesztések, amelyek már szinte készen vannak, de pontosan az elszámolások miatt az idei költségvetésbe kerültek be, ugyan nem a teljes összeggel, csak azzal, amelyet az idei évben kell elszámolni.

Felhívja a figyelmet, hogy a költségvetés több olyan összeget is tartalmaz, amik az idén induló beruházásokról szólnak, mint pl. az Árpád úti multifunkcionális épület, parkolóház és a Győri Balett épületének felépítése, amire pályázati úton pénzt nyert az Önkormányzat, viszont az idei évi költségvetésben nem a teljes beruházási költség került beállításra, csak amivel az idén kell számolni.

Kéri képviselőtársait, fogadják el az Önkormányzat 2017. évi költségvetését!

Fodor Roland képviselő: Örömmel tölti el, hogy évek óta a költségvetési vitákban tett hozzászólásai most végre meghallgatásra kerültek, mivel most már valós főösszeg szerepel a költségvetési rendelettervezetben.

Bár elismeri, hogy a sport előnyöket élvez egy város életében, és támogatja a sportfejlesztéseket is, azonban aránytalannak érzi, hogy ötször többet tervez költeni a városvezetés a sportra, mint kultúrára.

Ugyanúgy kritikaként hozza fel, hogy a miután a tavalyi évben már a duplájára emelték a városmarketingre szánt összeget, az idén ismét 25%-kal tervezik még ezt megemelni.

Mindezeken túl, mivel az idén lezárul a város legnagyobb projektje, az EYOF, úgy gondolja, hogy itt az ideje a következő nagy projekt kitűzésének. Ezért tesz módosító javaslatot a tömegközlekedésre vonatkozóan. Javasolja, hogy Győr hozzon létre saját közlekedési vállalatot a következő 2-3 évben. Ennek a költsége saját gépjárműparkkal, saját infrastruktúrával kb. harmada lenne az EYOF összköltségvetésének. Ezt 2-3 év alatt megfelelő tartalékképzéssel megvalósíthatónak véli. Így módosító javaslatként terjeszti a Közgyűlés elé, hogy 2017-ben az előkészítő munkálatokra 1 milliárd forint kerüljön átcsoportosításra az általános tartalékból, a sporttámogatásból és a városmarketingre szánt összegekből annak érdekében, hogy Győr elinduljon azon az úton, amelynek a végén egy saját tömegközlekedési vállalata lesz, ahol környezetbarát buszokkal, utasbarát hozzáállással tudja teljesíteni a XXI. századi elvárásokat. Ennek pozitív hatása nemcsak a dugók kérdését oldaná meg, hanem előremutató más lehetőségeket is rejt magában. Kéri képviselőtársait, támogassák indítványát!

Borkai Zsolt polgármester: Úgy gondolja, képviselőtársa nem érti, vagy nem látja pontosan mi van a számadatok mögött. Felvilágosítja, hogy Győr a kultúrára közel 5 milliárd forintot költ. Nyilván ennek így is kell lennie, hiszen Győr városa elindult az Európa Kulturális Fővárosa címért. Tehát a megállapítása nem volt helyes.

Egyértelművé teszi, hogy a győri közlekedést más oldalról kell megközelíteni. Abban igazat ad képviselőtársának, hogy el kell gondolkozni azon, hogyan oldja meg a város a közösségi közlekedés problémáját. Vagy úgy, ahogy eddig is tették, pályázat útján, vagy pedig saját kézbe veszik az egész közösségi közlekedést. Van erre más településen jó és rossz példa egyaránt.

Személy szerint azt javasolja, foglalkozzanak először azzal, hogy készüljön egy kimutatás, tanulmány az előnyökről és a hátrányokról – annál is inkább, mivel 2017-ben lejár a közszolgáltatási szerződés az ÉNYKK-val -, majd a képviselő-testület ennek alapján döntse el a megfelelő irányt. Addig, míg nem kapnak pontos képet az elképzelés veszélyeiről, vagy éppen az előnyeiről, felelőtlenség lenne a költségvetésben erre ilyen nagy összeget elkülöníteni.

Fekete Dávid alpolgármester: Annyit fűz hozzá Fodor Roland képviselő úr hozzászólásához, hogy valóban igaz, a kultúra és a sport között jelentős különbség van, de pont a kultúra javára.

A költségvetés 7-es számú mellékletében látható, hogy a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtártól a Vaskakas Bábszínházig feltüntetett sorok, éppen 5 milliárd forintot adnak ki. A sport viszont csak 1,2 milliárdot.

A közgyűlési frakcióvezetők egyhangú egyetértésével döntötték el, hogy a város elindul az Európa Kulturális Főváros címért. Ebben az esetben nagyon veszélyes olyan kijelentést tenni, hogy Győr ötször annyit költ sportra, mint kultúrára. Kéri képviselőtársait, hogy ebben a témában nagyon vigyázzanak, milyen kijelentést tesznek, hiszen az nagyban befolyásolhatja a döntés kimenetelét!

Borkai Zsolt polgármester: Bejelenti, hogy a Győri Baloldal frakció vezérszónokként Varga Márk képviselőt jelentette be a napirendi pont tárgyalására.

Varga Márk képviselő: Az EYOF rendezvénnyel kapcsolatos kiadások miatt egy kiugróan magas költségvetési főösszeg került beállításra a 2017-es költségvetésben. Polgármester úr állítása szerint ezzel minden győri jobban fog járni, minden terület többet fog kapni.

Ezzel szemben a valóság az, hogy valóban nagyon nagy kiadással fog bírni az EYOF és a hozzá kapcsolódó beruházások, és az is egyértelmű, hogy az ennek kapcsán megvalósult beruházások fejlesztések a jövőben is a város gyarapodását fogják szolgálni, de az is látható a költségvetésben, hogy ebből a magas összegből egyetlen egy fillér sem jut újabb szociális kiadásokra, vagy városüzemeltetési szolgáltatásokra. Ennek egyik leginkább szembetűnő példája az utak, hidak felújítására, korszerűsítési feladataira vonatkozó kiadások, amelyekre a tavalyi évhez képest 700 millióval kevesebbet kíván költeni a város.

Az előző évben betervezett és végül el nem költött 200 millió forint, amelyet a győri buszközlekedés minőségét lett volna hivatott támogatni, idén már nem is került be a költségvetési tervezetbe, a helyén egy 86 millió forintos állami ígérvény szerepel. Sok ígéret és koncepció hangzott már el a győri tömegközlekedés problémájának megoldására, mégsem tartalmaz a mostani költségvetés semmit erre vonatkozóan. Véleménye szerint ennek megoldását nem lehet tovább odázni.

Egyetért a polgármester úr erre vonatkozó hozzászólásával, mert az ÉNYKK-val, az Egyetemmel, a győri polgárokkal, az ellenzékkel és természetesen a városvezetési többséggel együtt közösen – bevonva a környező településeket is – kell koncepciót kialakítani, hiszen már nagyobb dugók vannak Győrben, mint Budapesten, nő a légszennyezettség és folyamatosan robbannak le a buszok. A koncepciónak átfogónak, szakmailag megalapozottnak és pártpolitikától mentesnek kell lennie.

Ehhez kapcsolódóan teszi fel kérdését, miszerint a győri City Point-tal kapcsolatos tárgyalások milyen stádiumban vannak, valamint a győri vasútállomás felújításával kapcsolatosan létezik-e valamilyen terv? A „Modern városok” program keretén belül például lehet-e ezek felújítására számítani?

A Győri Baloldal frakció az Együtt és az MSZP pártokkal a győri lakosokat mindig megkérdezi arról, hogy mit szeretnének a győri költségvetésben viszontlátni. Ez alapján készítették el a következő módosító indítványukat:

A közlekedéssel kapcsolatban már az előbb elmondta a véleményüket, de emellett úgy látják, több pénzt lehetne költeni a szabadidősport infrastruktúrájára is. Nemcsak egy nagy beruházást kell a sport középpontjába állítani, hanem a győri polgárok mindennapi sportolási, egészség-megőrzési lehetőségek biztosítása lenne a cél.

Továbbra is szorgalmazzák a győri bérelemek bevezetését. Nettó 20 és 50 ezer forint közötti plusz juttatást javasolnak bevezetni, amelyet minden olyan munkavállaló megkaphatna, akiket Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata foglalkoztat.

Szükségesnek látják a szociális bérlakással nem összetévesztendő bérlakás építési program szorgalmazását is. Véleményük szerint az Önkormányzatnak olyan lakásépítési programban is részt kellene vállalnia, amelynek keretében a jelenlegi piaci árnál kedvezőbb feltételekkel is lehetne új lakásokhoz jutni, ezzel is segítve a fiatalok, pályakezdők otthonteremtését.

A MSZP és az EGYÜTT egy szociális népkonyha bevezetését is lehetővé tenné. Azt szeretnék, hogy ott alapanyagáron vásárolhassanak főtt ételt a rászorulók.

Továbbra is fontosnak tartják a kis- és középvállalkozások számára nyújtott pályázati támogatások megteremtését az ifjúsági- és nyugdíjasházak bővítését, a szociális és iskolabusz elindítását, valamint az iskolai úszásoktatást.

A költségvetési módosító indítványuk tartalmaz egy bizonyos összeget a Radnóti utcai sportkomplexum diákok számára történő hasznosítására is.

A teljes módosító indítványuk több mint 3,7 milliárd forint. Tekintettel a város előző évi gazdasági teljesítményére, valamint a megelőző évek gazdálkodási gyakorlatára, a maradvány összege magasabb lehet, mint az eredeti javaslatban megfogalmazott 4,2 milliárd forint, ezért ennek a maradványnak a terhére juthatna azokra a célokra is, amelyeket az előbbiekben felsorolt.

Borkai Zsolt polgármester: Örömmel tapasztalja, hogy a buszos témában közel azonos állásponton vannak. Eddig azért nem történt semmi sem, mert jogi és egyéb problémák akadályozták a dolgok menetét. Pályázat került kiírásra a helyi közlekedés üzemeltetése, aminek meg vannak a szabályai. Ha a 200 millió forintot új buszok vásárlására költötték volna és bevitték volna a rendszerbe, akkor joggal támadhatták volna meg a pályázat és mondhatták volna, hogy előnyben részesítettek volna egy nem önkormányzat tulajdonában lévő céget, ezt nem akarták.

Glázer Tímea képviselő: A Demokratikus Koalíció nevében pár javaslattal él a költségvetéshez. Az előterjesztésben olvasható, hogy Győr a magas iparűzési adóképessége miatt az általános működéshez, a lakott külterületekhez, valamint az idegenforgalomhoz kapcsolódóan állami támogatásban egyáltalán nem részesül. Ennek ellenére kérik a városvezetést, hogy erre fokozott hangsúlyt fektessenek, mivel a városba települő munkaerő egyre nagyobb mértékben ezekre a külső városrészekre, a kertvárosias környezetbe költözik, ahol megfizethető lakóingatlanhoz jut.

Javasolják a helyi úthálózat javítását és a helyi közműfejlesztését a város ellátottságban elmaradott területein.

2016-os évben megkezdődött a Nagyhegy közút burkolatának megerősítése. A három ütemből az első nagyon gyorsan elkészült, minőségi változást hozva az út egyharmadán. Javasolják a városfenntartás keretében ennek az útnak a teljes szakaszán a burkolat megerősítésének befejezését.

A nagyhegyihez hasonló lakosságszám növekedés következett be a Tölgyes úton, ahol hiányzik a szilárd útburkolat és részleges a közműellátottság. Ebben az utcában is már több mint 30 család él.

Javasolják továbbá Győr-Sárás területén a szociális bérlakásépítés folytatását. A helyi járatú busz vonalának meghosszabbítása nagymértékben segítené a Szitásdombi lakóparkban élők közlekedését.

A szociális, oktatási és kulturális szférában dolgozók számára havi 15.000,- Ft béremelést indítványoz a koalíció. Ez évente a városnak 500 millió forintba kerülne járulékokkal együtt.

A légszennyezettség erősödése okán javasolják a légszennyezettségi monitoring program végrehajtását Győrben. Indoklásként elmondja, vannak állandóan üzemelő mérőállomások, amelyek mellett a lakótelepek, az egyes városrészek és külső városrészek levegőtisztasága és zajterhelése is a téli fűtési, a reggeli és délutáni csúcsforgalomban nem ismert. A bácsai hulladékégető működése és a keleti elkerülő épülő szakaszának elkészülése után várható forgalomnövekedés, a személygépkocsi közlekedés és az elégtelen közösségiközlekedés csak generálja a problémát.

Szeles Szabolcs képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Bizottság a javaslatban szereplő tervszámok alapján az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál – 2017. rendezvény lebonyolításának pénzügyi feltételrendszerét biztosítottnak látja, egyetért az ezzel összefüggő forráskoncentrációval.

A Pénzügyi Bizottság egyetért a költségvetési javaslatban a városirányítási, működtetési tapasztalatok alapján, valamint a korábbi évek eredményeire figyelemmel megfogalmazott főbb célkitűzésekkel, irányokkal. A Bizottság teljesíthetőnek ítéli a helyi adóbevételek tervszámait, a központi költségvetésből származó, feladatmutatókhoz kapcsolódó állami támogatás összegének alakulását, valamint az ún. szolidaritási hozzájárulás központilag számított mértékét tudomásul veszi, egyetért a 2016. évben beérkezett pályázati támogatásoknak és az ezekhez kapcsolódó kiadási jogcímeknek/előirányzatoknak a 2017. évi költségvetésben történő szerepeltetésével.

A Bizottság továbbá egyetért azzal is, hogy a költségvetési javaslat 13,5 milliárd Ft-os forráshiányának fedezete az Önkormányzat előző év(ek)ből származó maradványa terhére kerüljön biztosításra. Álláspontja szerint a költségvetési javaslatban megfelelő nagyságú tartalék szerepel.

A Pénzügyi Bizottság Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évre vonatkozó költségvetési rendelet tervezetének elfogadását javasolja.

Mint egyéni képviselő az elmondottakhoz annyit fűz hozzá, hogy az előttük lévő költségvetés nagy garanciát biztosít arra a fejlődésre, amit Győr város az utóbbi időben véghezvitt, illetve a város szempontjából fontosak.

Az EYOF vonatkozásában felhívja a figyelmet, hogy ennek kapcsán közel 20 milliárdos fejlesztés valósul meg a városban, és azok a megteremtett értékek itt maradnak. Itt nemcsak a sporttal összefüggő dolgokra gondol, hanem akár az oktatásban, akár az infrastruktúrában, a közlekedésben megvalósított fejlesztésekre is.

Figyelemre méltónak tartja Varga Márk képviselő azon gondolatát, hogy a Győri Baloldal mindig megkérdezi a választók véleményét. Ez helyes elv, de akkor is érdemes lett volna ezt szem előtt tartani, amikor irányították a várost.

Fodor Roland képviselő úr hozzászólására vonatkozóan, miszerint hiányozni fog a városból az EYOF után egy húzó projekt, ez nem fedi a valóságot, hiszen máris itt van a következő, az Európa Kulturális Fővárosa címért indított pályázata a városnak.

Kéri képviselőtársait, támogassák a 2017. évi költségvetés elfogadását!

Rózsavölgyi László képviselő, az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság elnöke: Ő szeretett volna a sportra és kultúrára fordított összeg nagyságával büszkélkedni, így sajnálja, hogy Fodor Roland képviselőtársa erről is beszélt hozzászólásában. Idén a sporttal kapcsolatos 1 milliárd 200 millió forint összeg nagysága soha nem látott magasságot ér el, a kulturális eseményekre fordított összeg pedig ennek az összegnek pontosan a négyszerese. Az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, melyről egységes véleményként megfogalmazódott, az idei költségvetés nyertesei a kultúra és a sport. Azt sem hagyja szó nélkül, hogy a város a megváltozott körülmények ellenére is példásan gondoskodik oktatási intézményeiről. Ezek megállapítása után a Bizottság javasolja az előterjesztés elfogadását!

Kalmár Ákos képviselő, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke: A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést, amit elfogadásra javasol a Közgyűlésnek. A költségvetés 55 milliárdos főösszege az utóbbi évek legmagasabb összege. Felhívja a figyelmet arra az összefüggésre, hogy ez a nagyságrend nagyjából ugyanaz, ahol 2012 előtt járt az Önkormányzat költségvetésének mérete. Akkor még az Önkormányzat felügyelte az általános iskolákat, középiskolákat, 20 milliárdos nagyságrendű költségvetéssel rendelkezve. 2013-tól ez az összeg kiesett az Önkormányzat költségvetéséből, jelentősen csökkentve a főösszeget. Megállapítható, hogy öt év elteltével gyakorlatilag ugyanott van a város, iskolák nélkül is 50 milliárd forint felett van a város költségvetésének főösszege. Úgy gondolja, ez nagy szó, ezt nem lehet alábecsülni. Erre a teljesítményre mindenki büszke lehet, hiszen az állami normatív támogatások az utóbbi időben visszaszorultak, célzott támogatást még kap a város a különböző projektekre, de az Önkormányzat nagyrészt a saját adóbevételeiből él.

A Bizottság feladatai közé tartozik az önkormányzati tulajdonú cégek felügyelete, ezek biztonságos működésének fenntartása. Az Önkormányzat költségvetése minden évben tartalmazza az önkormányzati tulajdonú cégek többségének nyújtott támogatás összegét. Ezek közül kettőt emelne ki. Az egyik az Esély Közhasznú Nonprofit Kft., mely stabilan 60 millió forint feletti önkormányzati támogatást kap minden évben. Ennek a Kft.-nek a szerepe kiemelkedő, hiszen 130 megváltozott képességű győrinek biztosít munkát. Így ezeknek az embereknek nem segélyből kell megélniük, hanem lehet munkahelyük, hasznosnak érezhetik magukat. Ehhez mindenképpen kell az önkormányzati támogatás, és úgy látja erre a támogatási formára is büszke lehet az Önkormányzat.

A másik cég, amiről szólni kívánt a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. Ennek a cégnek is szintén 60 millió forint éves támogatást nyújt a város. De a lényeg nem is ez, hanem, hogy a Kft. idén ünnepli ötvenéves fennállását, együtt az EYOF-fal. Erre a projektre öt éve készül az állatkert egy nagyon szisztematikus és látványos bővítéssel. Az elmúlt öt évben 300 millió forintot fordítottak fejlesztésekre, melynek felét saját nyereségükből tudták kitermelni, a másik felét az Önkormányzat biztosította. Erre is büszke lehet a város Önkormányzata.

Bárány István képviselő: Jó látni, hogy a város intenzíven fejlődik, ez azonban a helybéliek számára már-már megszokott dolog és másképpen nézik közvetlen környezetüket és azokat a városi szolgáltatásokat, melyeket nap, mint nap igénybe vesznek.

A peremkerülteken élők sokszor azt tapasztalják, kicsit gyengébb tempóban haladnak ügyeik, itt konkrétan a Lakóutca programra gondol. Kérése, hogy az EYOF rendezvény után térjenek vissza a kisebb volumenű célokhoz a peremkerületek tekintetében is. A közlekedés témakörén belül a kerékpárutak további fejlesztésére is szükség volna a jövőben. Ezen túl a közösségi közlekedésen kellene javítani, bár a téma kapcsán a polgármester úr tett egy lényeges bejelentést, mely szerint megvizsgálják és körüljárják ezt a problémát. Ez jó hír, hiszen a jelenlegi vállalat flottacserét eszközölne, de lehet, hogy erre nincs is szükség, ha Győr úgy dönt, saját közlekedési vállalatot hoz létre. Mindenképpen támogatja az ezzel kapcsolatos hatástanulmány elkészítését.

Radnóti Ákos képviselő: A hozzá tartozó területek kapcsán beszámol arról, hogy a városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatokra több, mint egymilliárd forint jut ebben az évben. Ehhez hozzászámolható az Útkezelő Szervezet 5 milliárd forintos költségvetése, mellyel együtt rendkívül nagy összegről lehet beszélni. Ebből 850 millió forint jut idén az alapvető városüzemeltetési szolgáltatásokra. Ezt az összeget tavaly már kiegészítették 25 millió forinttal, amiből elkészültek a folyópartok mentén a rakparti utak és sétányok. Ez az összeg ebben az évben is rendelkezésre áll. Emellett tavaly beszerzésre kerültek azok a tisztítóberendezések, amivel a rakpartok tisztítását el tudják végezni.

Büszke arra is, hogy idén 50 millió forint jut a temetők felújítására, karbantartására, ami már a harmadik üteme ennek a projektnek. Az első ütemben megvalósult a nádorvárosi temető ravatalozó előtti tér és környezetének rendezése. Nemrég pedig átadásra került a megújult ravatalozó épülete, valamint egyéb közvilágítás-fejlesztést is végrehajtottak itt.

13 millió forintos összeggel szerepel az anyagban a fapótlási és faültetési program, tavaly 1000 fa és cserje elültetésére került sor, ezt a programot idén is folytatják.

Szerepel a költségvetésben egy 494 millió forintos összeg a közterületi parkok rendezésére, felújítására, szobrok felújítására. Ebből is jelenetős fejlesztések fognak megvalósulni.

Fekete Dávid alpolgármester úr már beszélt a 1,5 milliárd forintos kormányhatározatról a Bécsikapu tér kapcsán. Ezek mellett szólna az Ifjúság körútról is. Tavaly az Útkezelő Szervezet kivitelezésében az Ifjúság körút első harmadának felújítása valósult meg 100 millió forint értékben. Idén a maradék útszakasz is megújul, közel 200 millió forintot költenek majd erre a beruházásra. Ezért külön köszönet a polgármester úrnak és Kara Ákos országgyűlési képviselő úrnak, akik sokat tettek azért, hogy ez a projekt megvalósulhasson.

Szintén a választókörzetéhez közeli területet érinti a Szauter utcai fejlesztés, itt sor kerül a körforgalom és az útszakasz kibővítésére is, közel 400 millió Ft összegben. A megvalósítás jelentősen enyhíteni fogja a közlekedési dugókat.

Örül a vásárcsarnok felújításának, nagyon ráfér erre az épületre és környezetére, hogy megújuljon, hozzáteszi a beruházásnak minden győri polgár örülhet.

Adyvárosban jelentős fejlesztések várhatók a parkolási helyzet javítása érdekében, türelmet kér a lakóktól, ezek a projektek nem egyik napról a másikra érnek véget, de az eredmény mindenki megelégedésére szolgálhat.

Megemlíti az „Otthon Melege Program” 287 millió forintos összegét. Elmondható, hogy ez a program egy sikertörténet, bármely városrészt említi. Nemcsak a panelházak felújításáról van szó, hiszen a Belvárosban és Révfaluban is látható, hogy megújulnak a lakóépületek. A visszajelzések pozitívak, a lakások értéke nő és esztétikailag is megújul az adott városrész a felújított épületekkel.

Ellenzéki képviselők is szóba hozták a kerékpáros közlekedés fejlesztését. Tavaly 20 millió forintot fordítottak a Győr bike állomások bővítésére. Új állomások kerültek az Aqua Sportközpont mellé, a Kuopio Parkhoz és Bácsára is. Ebben az évben is újabb 20 millió forintot szánnak erre a területre, ebből négy új állomás kiépítésére kerül sor.

A közbiztonság fejlesztésére, kamerabővítésre ebben az évben 50 millió forintot fognak fordítani. Ennek köszönhetően a városban 150 köztéri kamera lesz elhelyezve. Természetesen emellett a rendőrséggel való együttműködés a legfontosabb. A rendőrség 16 millió forint támogatást kap ebben az évben, elsősorban közbiztonsági ügyek intézésére. A város vezetése nagyobb rendet szeretne a városban, ezért nyújt anyagi támogatást a szervezetnek. Tavaly elindult a kerékpárjelölő program a Megyeháza előtti téren, ami nagyon népszerű lett, más városrészben is megrendezésre került. Idén erre a programra 2 millió forintot irányoztak elő, ahol az ingyenesen regisztrált kerékpárok bekerülnek a rendőrség rendszerébe.

A polgárőrségek is kapnak 4 millió forintos támogatást, amihez pályázati úton juthatnak hozzá. Jelzi, hogy idén szigorúbb feltételek mellett kaphatják meg a pénzt, hiszen eredményesebb munkavégzésre van szükség a különböző városrészekben.

A civil szervezetek támogatásáról idén sem feledkeztek meg a költségvetés összegállítása során, pályázat útján 27,5 millió forinthoz juthatnak a civil szervezetek. Tavaly közel kétszáz szervezet élt ezzel a lehetőséggel.

A városi diákfórum is megújult az elmúlt évben, azóta sokkal határozottabb a fórum jelenléte és munkája. Külön foglalkozik az Önkormányzat a fiatalokkal, 5 millió forint áll rendelkezésre, részükre szerveznek csapatépítő tréninget, nyáron pedig táborokat. Fontos szerephez jut a fórum az EYOF kapcsán is, hiszen az önkéntesek toborzása kiemelt feladatuk.

Varga Márk képviselőtársa az utak felújítása kapcsán fogalmazta meg véleményét. Elmondja, hogy az utak felújítása egy „feneketlen hordó”, hiszen mindig lesz olyan útszakasz, amit fel kellene újítani.

Szóba került a szabadidős kikapcsolódás lehetősége is. Tavaly Adyvárosban került átadásra egy kültéri fitneszpark, melyet ingyenesen használhatnak a lakók. Ezen túl pályázat is benyújtásra került, hogy ilyen park létesülhessen több városrészben is. Örül annak is, hogy Gyirmóton is hasonló létesül, ami kiegészül egy köztéri futópályával. Ezen kívül Marcalvárosban, Ménfőcsanakon, Szabadhegyen is van futópálya, így elmondható, hogy a képviselők odafigyelnek ezekre a fejlesztésekre. Ebből kiderül, hogy a város sokat áldoz a szabadidő aktív eltöltéséhez szükséges létesítmények megvalósítására.

Bárány István képviselőtársának elmondja, ő is fontosnak tartja, hogy a kerékpáros úthálózat bővítésre kerüljön, erre az idén is lesz lehetőség. A nagyobb szabású projektekhez pedig pályázati forrást fognak keresni.

Dr. Neupor Zsolt képviselő: Tudomása szerint Salgótarján és Győr városa nem kötött még megállapodást a Kormánnyal a Modern Városok Program tekintetében. Ennek keretében például Székesfehérvár 16,4 milliárd forint támogatást kapott. Kérdése, hol tart Győr ebben a kérdésben? Melyek azok a fejlesztések, amelyek szerepelnek ebben a költségvetésben és várhatóan a Modern Városok Programban is szerepelni fognak? Várható-e, hogy ezzel a programmal bővülnie kell a költségvetésnek 2017-ben? És mikor kerül erre sor?

Borkai Zsolt polgármester: Egy várost hagyott ki a felsorolásból képviselőtársa, Hódmezővásárhelyet. Hozzáteszi, Győr városa nincs hátrányos helyzetben, eddig is megkapta az Önkormányzat az ígért összegeket, hol a Kormánytól, hol pedig európai uniós támogatásokból. Információi szerint május végéig az említett városokba is ellátogat a miniszterelnök úr. Előkészületek már vannak, az, hogy mi fog abból megvalósulni, arra nem tud választ adni. Az viszont igaz, hogy Hódmezővásárhely, Szeged, Salgótarján és Győr kapott extra támogatást tavaly decemberben, pontosan azért, mert még nem járt ezeken a helyeket a miniszterelnök úr. Ez az összeg már szerepel ebben a költségvetési anyagban, többek között a Bécsikapu tér is ebből a támogatási összegből valósul meg. Ha létrejön az említett megállapodás a város és a Kormány között, akkor meghatározzák a középtávú fejlesztési koncepciót és tervet a jövőre vonatkozóan, ami akkor bekerül a költségvetésbe is.

Fodor Roland képviselő: Nagyon örül annak, hogy sokkal több jut kultúrára, mint sportra ebben az évben. Hát még annak, hogy fog örülni, ha a város elnyeri az Európa Kulturális Fővárosa címet, ebben a Jobbik pártja partner lesz. Akkor lenne a legboldogabb, ha az említett cím elnyerése után a városba érkező turistákat egy modern, saját kézben lévő közösségi közlekedési vállalat szolgálná ki, új környezetbarát buszokkal.

Polgármester úr is felvetette azt, hogy meg kell vizsgálni a lehetőségét annak, hogy járna jobban a város, ha saját közlekedési vállalatot alapít, vagy ismét igénybe venné a közösségi közlekedési szolgáltatást. Véleménye szerint saját busztársaság esetén sokkal nagyobb mozgástere lenne a városnak. Jelenleg közel 700 millió forintba kerül évente az alacsony színvonalú, problémákkal terhelt buszközlekedés. Közel 1 milliárd forintból meg lehetne teremteni azt is, hogy akár ingyenesen lehessen tömegközlekedni a városban. Polgármester úr említette, hogy 2017. december 31-ig szól a jelenlegi közszolgáltatási szerződés az ÉNYKK-val. Megemlít egy másik időpontot is, ez 2019. ekkor válik teljessé a közösségi közlekedéssel kapcsolatos teljes piacnyitás. Minden körülmények között szeretné elkerülni azt, hogy adott esetben a „modern vállalkozók program” keretében Mészáros Lőrinc a „nemzet vejével”, Tiborc Istvánnal kitalálja, hogy busztársaságot alapítanak Győr közösségi közlekedésének ellátására. Ezt jó volna elkerülni, így ő a saját busztársaság alapítása mellett foglal állást.

Borkai Zsolt polgármester: Ő inkább a szakmai és nem a politikai részére hagyatkozna ebben a témában és nem kíván politikai vitába bocsátkozni az utóbbi megjegyzés kapcsán. Úgy gondolja, közösen ki kell alakítani az irányvonalat, a koncepciót. Megjegyzi, nem zárkózik el egy saját tulajdonban lévő közlekedési vállalat létrehozásának gondolatától. Ezt a kérdést körül kell járni, meg kell vizsgálni, hogy ennek az alapítása mennyiben kerülne, milyen pozitív és negatív hatásai lennének.

Dr. Sik Sándor képviselő: Számtalan téma hangzott el a költségvetés vitája során. Ehhez fűzne néhány gondolatot.

Az idén megrendezésre kerülő EYOF kapcsán lényeges momentum, hogy 20 milliárd forint támogatást kapott a város az államtól a program megvalósításához, és az így megvalósuló objektumok itt maradnak a városban, az uszoda, az Aréna és az egyetemi kollégium bővítése formájában. Ezzel a rendezvénnyel Győr lakossága már most sokat nyert.

Sajnálja, hogy tavaly elszalasztották a Püspökerdőben tervezett szabadidős, sport és rekreációs központként funkcionáló csónakázótó létrehozását. Hozzá kell tenni, azóta azt az erdőt már tarra vágták, mert gazdasági erdőként működött.

Néhány gondolat elhangzott Győrszentiván kapcsán is. A városrészbe a közeljövőben – a Településfejlesztési Főosztály koordinálásával – légszennyezettség mérő készüléket telepítenek. Sajnos egyelőre maguk a környéken lakók idézik elő a légszennyezést, azzal, hogy gumit és más káros anyagokat égetnek. Reméli, ezzel a készülékkel eredményt tudnak elérni. Elhangzott a Tölgyes utca, mint külterület Győrszentivánon, ahol tavaly 1,2 km hosszan útjavítást hajtottak végre, darálékkal és aszfalttal. Hangsúlyozza, ez külterületi út és ennél az útjavítási megoldás teljesen más, mint a belterületi utaknál, hiszen itt jóval olcsóbban elérhető ingatlanok vannak. Felhívja a figyelmet arra, hogy a lakók utcanyitási kezdeményezést terjesztettek elő, bár az itt élők tisztában vannak azzal, hogy így a közvilágítás, a közművesítés, a csapadékvíz-elvezetés és az útépítés összege több millió forintba is kerülhet. Sok esetben azonban nagyon nehezen valósulnak meg ezek a közművesítések, mert amíg csak aláírásgyűjtést kell szervezni, mindenki nagyon lelkes, de ha már pénzbeli hozzájárulást is adni kell, akkor sokan kihátrálnak az ilyen ügyekből.

Dr. Neupor Zsolt képviselő: A Modern Városok kezdeményezésbe bekerülő fejlesztésekre azért volt kíváncsi, mert ha ezt a támogatást megkapja a város, akkor azokkal a kiadásokkal nem kell számolnia a városi költségvetésben.

A 2017-es költségvetés kapcsán kijelenhető, ez a költségvetés végrehajtható. A 2016-os költségvetés esetében, amit a zárszámadásnál láthatnak majd áprilisban, a maradvány összege, amivel a bevételi és a kiadási főösszeg közötti hiányt tervezték, magasabb összeg lesz. Örvendetes, hogy a tervezett tartalékokat eddig még nem kellett igénybe venni. Nem szabad elfeledkezni bizonyos mindennapi kérdésekről, mint például a tömegközlekedés. Nem ért egyet azzal az ötlettel, hogy új tömegközlekedési társaságot hozzanak létre, persze ha meggyőzik arról, hogy gazdaságosabb, jobb, nem elvetendő kezdeményezés. A közszolgálati szerződést mindenképpen új alapokra kell helyezni. Véleménye szerint a költségvetésbe tervezett 623 millió forint nem elegendő, mivel szükség volna járatsűrítésre, javaslata, hogy a felhalmozási kiadás beruházás összege 700.000.000,- Ft-tal egészüljön ki.

Emellett 2300 közalkalmazott dolgozik oktatási, szociális, kulturális és egyéb területeken. Úgy látja, 500 millió forint az a költség, hogy valamennyi közalkalmazott bérét egységesen 15.000,- Ft-tal megemeljék. Ezzel nem tudnak mindent megoldani, ez inkább gesztus értékkel bír, amivel kifejezhető lenne, hogy a város foglalkozik ezzel a szférával, megbecsüli a munkájukat.

A jövőben a város fejlődése ki fogja kényszeríteni azt, hogy a ma zárkertként kezelt területeket, belterületbe vonja a város. Ezért a Lakóutca program keretét 500.000.000,- Ft-tal javasolja kiegészíteni. Az említett módosító indítványok fedezetét a 2016. évi magas maradványérték jelentené.

Borkai Zsolt polgármester: A közösségi közlekedés kérdése kapcsán vita alakult ki, hozzáteszi ő is bizonytalan abban, hogy melyik irány volna a jó megoldás, nem csak a költségoldal miatt, hanem a szolgáltatás minősége miatt. Megjegyzi, nemcsak Győr városában jelent problémát ez a téma, azért is nehéz ez a kérdés, mert a tömegközlekedés fenntarthatósága is fontos cél. Ebben a kérdésben döntést kell hozni mindenképpen.

Fekete Dávid alpolgármester: Varga Márk képviselőtársa több témában tett fel kérdéseket. Az egyik a győri City Point-tal kapcsolatos, ez ügyben nem tud előrelépésről. Érdemes azonban arról elgondolkodni, hogy a Belvároshoz közel érdemes-e ezt a projektet támogatni vagy sem.

Az említett 86 millió forintos állami ígérvény, ami a költségvetésben szerepel a közösségi közlekedésnél, tavaly is szerepelt az anyagban, így ez nem újdonság.

A szociális szférához tartózó felújítások kapcsán elmondja, hogy történtek ilyen jellegű felújítások, példaként a Lajta utcai Családsegítő Szolgálat fejlesztését említi.

A bérlakásépítés kapcsán elmondja, a város már évek óta egyeztet a Külügyminisztériummal a győri cégek, az Önkormányzat rendszeresen összeül, hogy valamilyen megoldási javaslatot tárjanak a Kormány elé. Ebből a közös gondolkodásból már születetett egy kormányhatározat, ami kifejezetten munkásszállások építésére ösztönzi az önkormányzatokat. Egyeztettek a győri cégekkel, akik elmondták, számunkra nem ez a megoldás, a munkaerőhiány akkor oldódhat meg, ha a munkavállalók a családjukat is magukkal tudják hozni. Éppen ezért a következő – államtitkári szinten történő – egyeztetésen az eredeti koncepciót szeretnék továbbvinni, mely szerint kezdődjön bérlakásépítés, amiben az Önkormányzat is szerepet vállalhat. Bízik abban, hogy a Modern Városok Program keretében kötendő megállapodásban nagyon sok területre ki tudnak térni, és reméli, hogy a most elhangzott problémákra is megoldást kínál ez a program.

Radnóti Ákos alpolgármester: Fodor Roland képviselőtársa említette a buszközlekedés kapcsán felmerülő problémákat, nem tudja, hogy az információi honnan származnak, személyes tapasztalatokból vagy a vállalattól informálódott. Hozzáteszi, valóban nagyon kemény tél volt az idei, de ahhoz képest kevesebb probléma merült fel, mint tavaly. Tavaly decemberben itt volt az ülésen az ÉNYKK igazgatója, aki elmondta, megpróbáltak minden hibát kijavítani.

Az ingyenes buszközlekedés kapcsán elmondja, ez egy régi rossz beidegződés. Nem híve annak, hogy mindent ingyenessé kell tenni, de a városban ingyenesen működik a city busz körjárat, ennek biztosítása sem jellemző más városokra.

Juhász István képviselő: Arra kíváncsi, hogy a közútfejlesztéseknél a költségvetésben nem láthatók azok az összegek, melyek a tervek között szerepelnek? A nagy forgalmú utak közül a Tihanyi Árpád utat említi rossz állapota és a zajhatás okozta problémák kapcsán. Emellett Gyárvárosban az Ipar utat, a Fehérvári úti körforgalomtól egészen az ETO pályáig. Vagy említhetné a különböző újvárosi, szigeti, nádorvárosi utcákat is, melyek az újépítésű lakások miatt nagyobb terhelést kapnak. Kíváncsi ezek az utcák vajon mikor kapnak új burkolatot?

Érdekes kérdés lehet az is, hogy a város által tervezett Radnóti utcai kikötés mikorra valósulhat meg? Ezzel ugyanis csökkenteni lehetne a Petőfi híd környékén kialakuló közlekedési dugókat és légszennyezést. Tisztelettel várja a polgármester úr válaszát ezekkel kapcsolatban.

Borkai Zsolt polgármester: Tudomása szerint képviselőtársa a felvetett kérdésekről egyeztetett a Győri Útkezelő Szervezet vezetőjével. Biztos abban, hogy az intézményvezető úr tájékoztatta arról, melyek azok az útszakaszok, ahol fejlesztéseket fognak eszközölni. Több milliárdos nagyságrendben valóban szerepel az anyagban az utak felújítására elkülönített összeg. Hozzáteszi az Útkezelő Szervezet útfelújítási programtervezetében pontosan szerepel az, hogy melyek azok az utak, melyeket ebben az évben felújítanak. Azok az utak, amelyeket a képviselő úr említett, nem a legrosszabb állapotban lévő utak a városban, vannak azoknál sokkal rosszabb állapotúak. Évekkel ezelőtt kialakított pontszámok alapján, különböző mérések segítségével alakítják az útfelújítások sorrendjét. Ezt a döntési kompetenciát a képviselők javaslataival együtt közösen hozzák meg az intézményvezető úrral. Megjegyzi, nem szeretne vitát kezdeményezni arról, mely utakat újítsák fel, ugyanis a költségvetésben rendelkezésre álló összegeken felül jóval több út javítására lenne szükség. Nem szeretné azt, ha egy-egy képviselő előnyt élvezne az általa képviselt városrész tekintetében, így az utak felújításának sorrendjét a szakmával közösen kívánja meghatározni.

Radnóti Ákos alpolgármester: Juhász István képviselőtársa említette az Ipar úti felüljáró rossz állapotát. Erre reagálva elmondja, a felüljáró felújítására tavaly több mint százmillió forintot költöttek a második ütem keretében. A tervek között szerepel a harmadik ütem is, nem kevés összeget fognak rá fordítani, de nem ebben az évben.

A Szauter útról korábban már esett szó, itt állami fejlesztésről van szó, ahol további zajvédő fal kiépítésére kerül sor. A Szigethy Attila út mentén évek óta folyamatos felújítás zajlik lakossági kérések alapján. Sőt a Külső Baross útnál a Petz kereszteződésnél, – ami állami feladat lett volna – az Önkormányzat harminc millió forintból építette ki a lámpás csomópontnál a biztonságos közlekedést. Kérése, hogy képviselőtársa a jövőben járja körül az említett témát és pontosan tájékozódjon a városban folyó útfelújításokról!

Borkai Zsolt polgármester: A város 2017. évi költségvetéséről szóló vitát lezárta, 15 perc szünetet rendel el.

SZÜNET UTÁN

Borkai Zsolt polgármester: A költségvetés kapcsán több módosító indítvány is elhangzott, melyekről szavazást rendel el. Elsőként a Győri Baloldal (Varga Márk, Pollreisz Balázs, Juhász István) módosító indítványát bocsátja szavazásra, ami a költségvetés kiadási főösszegét 7.950.000.000,- Ft-tal történő növelésére tesz javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 főre módosult – 5 igen, 16 nem, 1 tartózkodó szavazattal a módosító indítványt nem fogadta el.

Szavazásra bocsátja Fodor Roland képviselő módosító indítványát, melynek lényege, hogy a költségvetés 5. számú melléklete Céltartalék(ok) előirányzatai a következő sorral egészüljön ki: Győri Közlekedési Vállalat alapításával összefüggő tartalék képzésére 1.000.000.000,- Ft.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 2 igen, 16 nem, 4 tartózkodó szavazattal a módosító indítványt nem fogadta el.

Végül szavazásra bocsátja dr. Neupor Zsolt képviselő módosító indítványát, melyben az oktatási, kulturális és egyéb területen dolgozó önkormányzati közalkalmazottak béremelésére (500.000 eFt), az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. támogatására (700.000 eFt), valamint a Lakóutca programra (500.000 eFt) tesz javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 5 igen, 16 nem, 1 tartózkodó szavazattal a módosító indítványt nem támogatta.

Ezt követően szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti rendeletettervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 17 igen, 4 nem, 1 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

5/2017. (II. 24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

E rendelet hatálya kiterjed

a) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) intézménye – ide nem értve a b) pontot – (a továbbiakban: intézmény),

b) Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) (a továbbiakban a) és b) pont együtt: költségvetési szerv) és

c) az Önkormányzat

költségvetésére, valamint annak végrehajtására (a továbbiakban együtt: 2017. évi költségvetés).

2. §

(1) Az 1. melléklet szerinti, 2017. évi költségvetési kiadási és a bevételi előirányzat főösszege a 2-5. mellékletben részletezett előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint kerül meghatározásra.

(2) A költségvetési szerv részére a 2017. évre engedélyezett létszámot a 6. melléklet tartalmazza.

(3) A 2017. évi költségvetésben szereplő feladatok többéves kihatását a 7. melléklet tartalmazza.

(4) A 2017. évi költségvetés összevont pénzügyi mérlegét, működési és felhalmozási bevételeit, kiadásait és ezek egyenlegét a 8. melléklet tartalmazza.

(5) A 2017. évi költségvetésből – a 2016. évi szinten – nyújtani tervezett közvetett támogatásokat a 9. melléklet mutatja be.

(6) A 2017. évi költségvetési előirányzat felhasználásának ütemezését a 10. melléklet tartalmazza.

(7) A 2017. évi költségvetés bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

(8) A 2017. évi költségvetés európai uniós támogatással megvalósuló projektjeit a 12. melléklet tartalmazza.

2. A 2017. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó általános előírások

3. §

(1) A 2017. évi költségvetés

a) kiadási előirányzatának főösszege 55.180.629.732 Ft, valamint

b) bevételi előirányzatának főösszege 41.625.506.466 Ft.

(2) A 2017. évi költségvetés egyenlege -13.555.123.266 Ft.

(3) A 2017. évi költségvetés belső finanszírozása érdekében az Önkormányzat költségvetésében a 2016. és az azt megelőző évek maradványa terhére maradvány igénybevételként összesen 13.555.123.266 Ft kerül számbavételre.

4. §

(1) Az Önkormányzat költségvetésében a gazdálkodás biztonsága, különösen az előre nem tervezhető kiadások fedezetének biztosítása és a kieső bevételek kompenzálása érdekében tervezett általános tartalék kizárólag az Önkormányzat Közgyűlésének (a továbbiakban: Közgyűlés) döntésével és – vis maior esetét kivéve – kizárólag a költségvetési szerv és az Önkormányzat 2017. első féléves gazdálkodásáról szóló írásbeli tájékoztató megtárgyalását követően vehető igénybe úgy, hogy az általános tartalék összege az igénybevétel ellenére sem csökkenhet az eredeti előirányzat 75%-a alá.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében megjelenő általános tartalék, valamint céltartalék igénybevételére és felhasználására kizárólag a Közgyűlés döntése alapján kerülhet sor.

5. §

Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, a költségvetési fejezet vagy az elkülönített állami pénzalap a 2017. évi költségvetés számára az Önkormányzat költségvetésében megjelenő pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a Közgyűlést tájékoztatja.

6. §

Jelen rendeletben megjelenő

c) bevételi és kiadási előirányzatok módosításáról, valamint

d) kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról

(a továbbiakban a) és b) pont együtt: előirányzat-változtatás) az Önkormányzat költségvetésének teljesítése során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló önkormányzati rendelet rendelkezik.

7. §

Az Önkormányzat részére a 2017. évben rendelkezésre álló források felhasználása tekintetében egyebekben más önkormányzati rendeletben és szabályzatban foglaltak az irányadók.

3. A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtására vonatkozó speciális szabályok

8. §

(3) A Polgármesteri Hivatalban, valamint a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr költségvetési szervnél foglalkoztatott köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke

c) felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletményének 40%-a, valamint

d) középiskolai végzettség esetén alapilletményének 20%-a.

(4) A 2017. évre közalkalmazotti létszámzárlat kerül elrendelésre.

4. Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó részletes szabályok

9. §

Hitelszerződéssel összefüggő, a hitel- és kamattörlesztésre vonatkozó hatáskörök gyakorlására az általános gazdálkodási szabályokról szóló önkormányzati rendelet és az Önkormányzat belső szabályzatában foglaltak az irányadók.

10. §

Az átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosítása vonatkozásában az általános gazdálkodási szabályokról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadók.

11. §

Az Önkormányzat az illetékességi területén működő települési nemzetiségi önkormányzatok részére, eredeti előirányzatként összesen 14.903.000 Ft támogatást biztosít a 2017. évre.

12. §

(1) A 2017. évi költségvetés az Önkormányzat tulajdonában lévő, a költségvetési szerv könyvviteli mérlegében megjelenő létesítmény állagmegóvása, valamint az elhasználódott eszköz pótlása érdekében az „Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzése” kiadási jogcímen 230.000.000 Ft előirányzatot különít el.

(2) Az (1) bekezdés szerint elkülönített előirányzat szakterületek közötti megoszlása a következő:

a) köznevelési célú önkormányzati tulajdonú létesítmények

felújítási, karbantartási, eszközpótlási kerete 50.000.000 Ft,

b) szociális, egészségügyi célú önkormányzati tulajdonú

létesítmények felújítási, karbantartási, eszközpótlási kerete 110.000.000 Ft,

valamint

c) kulturális, közművelődési célú önkormányzati tulajdonú

létesítmények felújítási, karbantartási, eszközpótlási kerete 70.000.000 Ft.

(3) A polgármester a (2) bekezdés szerinti keretek felhasználásáról, valamint az elkülönített előirányzatnak az állagmegóvási, elhasználódott eszközpótlási feladat megvalósításában érintett költségvetési szerv költségvetésébe történő átcsoportosításáról az adott szakterület irányítását végző polgármesteri hivatali szervezeti egység javaslata alapján összeghatárra tekintet nélkül dönt.

(4) Az állagmegóvással és eszközpótlással kapcsolatos

a) kötelezettségvállalásra – a műszaki ellenőr írásbeli egyetértését követően – a feladat megvalósításában érintett költségvetési szerv vezetője jogosult, valamint

b) operatív feladatokat – így különösen előkészítés, lebonyolítás és műszaki ellenőrzés biztosítása – a feladat megvalósításában érintett költségvetési szerv látja el.

(5) A költségvetési szerv az irányító szerv vezetője vagy az általa írásban felhatalmazott személy kérésére tájékoztatást ad az állagmegóvási, eszközpótlási feladatra rendelkezésre bocsátott kiadási előirányzat felhasználásáról.

5. Záró rendelkezések

13. §

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

(A rendelet melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

9. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT KÖZÉRDEKŰ KÖTELEZETTSÉG-VÁLLALÁS SZERVEZÉSÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Fodor Roland képviselő: Kérdése, hogy a közérdekű kötelezettség-vállalás szervezését követően, az ebből befolyt támogatási összegek – melyeket az EYOF rendezvényre fordítanak – átláthatósága milyen módon lesz biztosítva?

Dr. Csörgits Lajos aljegyző: A befolyt, felajánlott összegeket előirányzatosítani kell, ami nem csak az EYOF rendezvényre vonatkozik, ez egy általános eljárás. A Közgyűlés által korábban hozott határozatot egészítik ki ezzel, amiben már szerepel hat-nyolc különböző jogcím.

Borkai Zsolt polgármester: További kérdés, hozzászólás nem érkezett a napirendi ponthoz, így szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 főre módosult – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

6/2017. (II. 24.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat a részvételével megrendezésre kerülő sportrendezvények sikeres és magas színvonalú lebonyolításának támogatása érdekében közérdekű kötelezettségvállalást szervez, és egyúttal a Közgyűlés a 195/2014. (XI. 28.) Kgy. határozat 2. pontját a következő 2.9. alponttal egészíti ki:

[A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat közérdekű kötelezettség-vállalást szervezzen az alábbi közérdekű célokra:]

„2.9. az Önkormányzat részvételével megrendezésre kerülő sportrendezvények sikeres és magas színvonalú lebonyolításának támogatása érdekében az 1. számú melléklet szerinti közérdekű kötelezettségvállalási célokra és a közérdekű kötelezettségvállalás keretében nyújtott vagyoni szolgáltatásokból teljesített kiadási jogcímekre.”

2. A Közgyűlés megállapítja, hogy a 195/2014. (XI. 28.) Kgy. határozat egyebekben változatlanul hatályban marad.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

10. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL A

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN BIZTOSÍTOTT ÉTKEZTETÉS 2017. ÁPRILIS 1-JÉTŐL ALKALMAZANDÓ ÉLELMEZÉSI NYERSANYAGNORMÁIRA, REZSIKÖLTSÉGEIRE, VALAMINT A TÉRÍTÉSI DÍJAK MÓDOSÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Glázer Tímea képviselő: Tisztelettel megkéri Radnóti Ákos alpolgármester urat, hogy a kispártok szavazóit is tartsa tiszteletben, hiszen az alpolgármester úr az egész városért dolgozik, az ő szavazóiért is.

Mindezt azért mondja el, mert az ő nevükben szeretne hozzászólni a témához és megköszönni az Önkormányzatnak azt a munkát, amit az óvodákkal végeztek. A lakosok nagyon elégedettek ezzel a munkával, hiszen akiknek iskolás és óvodáskorú gyermeke van, látja a különbséget, hogy az Önkormányzat által fenntartott óvodák milyen korszerűen működnek, az állam által fenntartott iskolákban pedig milyen problémákkal szembesülnek. Óriási a különbség. A lakók nevében nagyon köszöni mindezt, további jó munkát kíván ennek megtartásához!

Borkai Zsolt polgármester: További kérdés, hozzászólás nem érkezett a napirendi ponthoz, így szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem 0 tartózkodó szavazattal azt elfogadta.

7/2017. (II. 24.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat által a nevelési-oktatási intézményekben biztosított élelmezési feladat ellátásával összefüggően alkalmazandó nyersanyagnormákat és a rezsiköltségeket az 1. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg 2017. április 1-jétől.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

Borkai Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti rendelettervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

6/2017. (II. 24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FENNTARTOTT KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN ALKALMAZANDÓ TÉRÍTÉSI DÍJAK, VALAMINT EGYÉB KÖZNEVELÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TÉRÍTÉSI DÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 18/2013. (IV. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f) bekezdésében, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézményekben alkalmazandó térítési díjak, valamint egyéb köznevelési feladatok ellátásával kapcsolatos térítési díjak megállapításának szabályairól szóló 18/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § A gyermektáborban a tárgyévre vonatkozó, a gyermekétkeztetésen túli szolgáltatás igénybevételéért fizetendő térítési díj mértékének megállapítása a legkésőbb a tárgyév április 30. napjáig történik, melynek mértéke a gyermektábor tárgyévet megelőző évi működési kiadásainak egy férőhelyre számított hányadának 55%-a.”

2. §

A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

3. §

Jelen rendelet 2017. április 1. napján lép hatályba.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

1. melléklet az 6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 18/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Köznevelési intézményekben alkalmazandó nettó térítési díjak

 A. Ellátási forma  B. Térítési díj Ft
   
 1. Óvoda  
 1.1 Egész nap  330
 1.2. Csak ebéd  208
   
 2. Általános iskola  
 2.1. Napközi  476
 2.2. Ebéd  296
 2.3. Tízórai  105
 2.4. Uzsonna  75
   
 3. Középiskola  
 3.1. Egész nap  660
 3.2. Ebéd  314
 3.3. Reggeli  138
 3.4. Vacsora  208
   
 4. Gyermektábor  
 4.1. Reggeli  190
 4.2. Ebéd  299
 4.3. Uzsonna  150
 4.4. Vacsora  211
   
 5. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézmény
 5.1. Óvoda – egész nap  330
 5.2. Óvoda – kollégium  488
 5.3. Iskola – egész nap  478
 5.4. Iskola – kollégium  574
 5.5. Gyermekotthon  574
   

****

11. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTÁSÁBAN MŰKÖDŐ ÓVODÁK FELVÉTELI KÖRZETJEGYZÉKÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL SZÓLÓ 6/2016. (II. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti rendelettervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

7/2017. (II. 24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTÁSÁBAN MŰKÖDŐ ÓVODÁK FELVÉTELI KÖRZETJEGYZÉKÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL SZÓLÓ 6/2016. (II. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 49. § (3) bekezdésében, valamint 83. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák felvételi körzetjegyzékének elfogadásáról szóló 6/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 488/a. sorral egészül ki:

 488/a.  9012  Kanizsai Orsolya u.    Ménfőcsanaki Óvoda Manóvár Tagóvodája, 9012 Győr, Győzelem u. 12.

(2) A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 510/a. sorral egészül ki:

 510/a.  9025  Kemény Ferenc sétány    Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.

(3) A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 973/a. sorral egészül ki:

 973/a.  9012  Szekeres Bónis u.    Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.

(4) A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 1002/a. sorral egészül ki:

 1002/a.  9011  Szikes köz    Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.”

2. §

E rendelet 2017. március 1. napján lép hatályba.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

****

12. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT SZEMÉLYI KÉRDÉSBEN VALÓ DÖNTÉS MEGHOZATALÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

8/2017. (II. 24.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Bognár Sándorné Tárogató Óvoda vezetőjének közalkalmazotti jogviszonyát 2017. december 15. napjával a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 30. § (4) bekezdése alapján felmentéssel megszünteti, és a Kjt. 33. § (3) bekezdése alapján 2017. augusztus 16. napjával mentesíti a munkavégzés alól, tekintettel arra, hogy felmentési ideje 2017. április 16. napjával kezdődik.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

13. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ 5/2015. (II. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti rendelettervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

8/2017. (II. 24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ 5/2015. (II. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdés f) pontjában, valamint 132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazása szempontjából:]

„e) Fogyasztási egység: az együtt élő személyeknek a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol

ea) az együtt élő személyek első nagykorú tagjának arányszáma: 1,

eb) az együtt élő személyek második nagykorú tagjának arányszáma: 0,9,

ec) az együtt élő személyek minden további nagykorú tagjának arányszáma: 0,8,

ed) az együtt élő személyek első és második kiskorú tagjának arányszáma: 0,8, valamint

ee) az együtt élő személyek minden további kiskorú tagjának arányszáma: 0,7

azzal, hogy ha az ea)-ec) alpont szerinti személy magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy az ed)-ee) alpont szerinti kiskorú személyre tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak vagy a lakásban legalább egy gyermekét egyedül nevelő szülő él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-vel növekszik.”

2. §

A R. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Lakhatási támogatásra jogosult az,

a) akinek az általa lakott lakásban együtt élő személyek egy fogyasztási egységre jutó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át nem haladja meg vagy

b) aki adósságkezelési támogatásban részesül

és az együtt élő személyek egyikének sincs vagyona.”

3. §

A R. 18. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Ápolási támogatásra jogosult az a személy, aki]

„c) esetében az együtt élő személyek egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át.”

4. §

A R. 19. § (1) bekezdés b)-c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek és az (1) bekezdés egyúttal a következő d) ponttal egészül ki:

[Az ápolási támogatásra való jogosultság megszüntetendő, ha]

„b) az ápolást végző személy az ápolási kötelezettségét nem teljesíti,

c) az ápolt személy meghal vagy

d) az ápoló a felülvizsgálat során nem működik együtt a hatáskörrel rendelkező szervezeti egységgel.”

5. §

A R. 21. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Nevelési támogatásra jogosult az a személy, aki]

„(b) esetében az együtt élő személyek egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át nem haladja meg.”

6. §

A R. 23. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Nem jogosult gyógyszertámogatásra az a személy – a (2) bekezdésben foglaltak fennállása esetén sem -, aki a tv. 50. § (1)-(2) bekezdése alapján közgyógyellátásra jogosult.”

7. §

A R. 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Rendkívüli települési támogatásban – a (2) bekezdés és a 28. § (1) bekezdés kivételével – az a személy részesíthető, akinek az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg:

a) az együtt élő személyek, a családdal egy lakásban élő egyedülálló, valamint az egy lakásban együtt élő egyedülállók esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 175%-át,
b) gyermekét egyedül nevelő szülő, továbbá olyan együtt élő személyek esetén, ahol fogyatékos vagy tartósan és súlyosan beteg személy él, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át vagy

c) egyedül élő személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 225%-át.”

8. §

A R. 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

9. §

(1) A R. 13. § (1) bekezdésében és 43. § (2) bekezdés a) és b) pontjában „a háztartás” szövegrész helyébe „az együtt élő személyek” szöveg lép.

(2) A R. 13. § (6) bekezdésében a „háztartásban” szövegrész helyébe a „lakásban” szöveg lép.

(3) A R. 21. § (2) bekezdésében és 38. § (4) bekezdés h) pontjában a „háztartásában” szövegrész helyébe az „lakcímén” szöveg lép.

(4) A R. 23. § (2) bekezdés a) pontjában a „250%-át” szövegrész helyébe a „275%-át” szöveg lép.

(5) A R. 23. § (2) bekezdés b) pontjában „az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Nyugat-dunántúli Területi Hivatala Győr-Moson-Sopron Megyei Irodája (a továbbiakban: OEP)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK)” szöveg lép.

(6) A R. 24. § a) pontjában „az OEP” szövegrész helyébe „a NEAK” szöveg lép.

(7) A R. 26. § (2) bekezdésében a „legfeljebb két” szövegrész helyébe a „legfeljebb négy” szöveg lép.

(8) A R. 29. § (1) bekezdés a) pontjában, a 41. § (1) bekezdés a) pontjában és a 41. § (2) bekezdés a) pontjában a „családban élők” szövegrész helyébe az „együtt élő személyek” szöveg lép.

(9) A R. 29. § (1) bekezdés b) pontjában és 35. § a) pont aa) alpontjában a „család” szövegrész helyébe az „együtt élő személyek” szöveg lép.

(10) A R. 30. § (1) bekezdésében „a család” szövegrész helyébe „az együtt élő személyek” szöveg lép.

(11) A R. 35. § a) pont ac) alpontjában a „háztartás esetében” szövegrész helyébe az „esetben” szöveg lép.

(12) A R. 38. § (4) bekezdés c) és e) pontjában „a hátralékos háztartás” szövegrész helyébe „az adós és a vele együtt élő személyek” szöveg lép.

(13) A R. 40. § (4) bekezdésében a „háztartásának tagja” szövegrész helyébe „a vele együtt élő személy” szöveg lép.

(14) A R. 43. § (2) bekezdés c) pontjában „a háztartásban élők” szövegrész helyébe „az együtt élő személyek” szöveg lép.

(15) A R. 48. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában „a család” szövegrész helyébe „az együtt élő személyek” szöveg lép.

10. §

Jelen rendelet 2017. április 1. napján lép hatályba.

11. §

Hatályát veszti a R.

a) 2. § f) pontjában a „háztartás” szövegrész,

b) 16. § (1) bekezdésében és 37. § (1) bekezdésében az „és háztartások” szövegrész, valamint

c) 53. § (1) és (3) bekezdése.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

1. melléklet a 8/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díja

1. Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

1.1. Ápolást, gondozást nyújtó intézmény telephelyenkénti intézményi térítési díja:

1.1.1. Apáca utca 2.850,- Ft/nap, 85.500,- Ft/hó

1.1.2. Kálóczy tér 2.450,- Ft/nap, 73.500,- Ft/hó

1.1.3. Mohi utca 2.500,- Ft/nap, 75.000,- Ft/hó

1.1.4. Cuha utca 2.800,- Ft/nap, 84.000,- Ft/hó

1.2. Idősek Átmeneti Gondozóházai 2.850,- Ft/nap , 85.500,- Ft/hó

1.3. Házi segítségnyújtás

1.3.1. szociális segítés 485,- Ft/óra

1.3.2. személyi gondozás 485,- Ft/óra

1.4. Étkeztetés

1.4.1. ebéd 402,- Ft/adag

1.4.2. ebéd házhozszállítása 100,- Ft/alkalom

1.5. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 20,- Ft/nap

1.6. Idősek Klubja

1.6.1. klubszolgáltatás (étkezés nélkül) 50,- Ft/nap

1.6.2. klubszolgáltatás – demens csoport (étkezés nélkül) 50,- Ft/nap

1.7. Fogyatékossággal élők Napközi Otthona

1.7.1. napközbeni tartózkodás szolgáltatás étkezéssel (reggeli, ebéd) 910,- Ft/nap

1.7.2. napközbeni tartózkodás szolgáltatás étkeztetés nélkül 50,- Ft/nap

2. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2.1. Átmeneti szállás 310,- Ft/nap, 9.300 Ft/hó

2.2. Hajléktalanok Otthona 1.370,- Ft/nap, 41.100,- Ft/hó

2.3. Hajléktalanok Rehabilitációs Otthona 1.225,- Ft/nap, 36.750,- Ft/hó

2.4. Étkeztetés (ebéd) 295,- Ft/adag

3. Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

3.1. Gyermekek napközbeni ellátása

3.1.1. Étkeztetés 417,- Ft/nap

3.1.2. Gondozás 0,- Ft/nap

3.2. Gyermeknevelést segítő szolgáltatás

3.2.1. Időszakos gyermekfelügyelet 350,- Ft/óra, bérlet 3.150,- Ft/10 óra, 5.500,- Ft/20 óra

3.2.2. Játszóház 400,- Ft/óra, bérlet 3.600,- Ft/10 óra

Az intézményi térítési díj – az étkeztetés és az étel házhozszállítása kivételével – a tevékenység jellegére tekintettel mentes az áfa alól.

Az 1.4.1., az 1.4.2., a 2.4. és a 3.1.1. alatti szolgáltatás intézményi térítési díja az áfa-t nem tartalmazza.

A személyi térítési díj megállapításánál a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásai az irányadók.”

****

14. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYEKNÉL 2017. ÁPRILIS 1-JÉTŐL ALKALMAZANDÓ ÉLELMEZÉSI NYERSANYAGNORMÁKRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

9/2017. (II. 24.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a szociális és gyermekjóléti intézményekben folyó élelmezési feladat ellátásával összefüggően alkalmazandó nyersanyagnormákat az 1. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg 2017. április 1. napjától.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

15. NAPIRENDI PONT:

TÁJÉKOZTATÓ A WHO EGÉSZSÉGES VÁROSOK PROJEKT 2016. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

10/2017. (II. 24.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a WHO Egészséges Városok Projekt 2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

16. NAPIRENDI PONT:

TÁJÉKOZTATÓ AZ IDŐSEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁT CÉLZÓ KONCEPCIÓ 2016. ÉVI FELADATTERVÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL ÉS JAVASLAT AZ IDŐSEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁT CÉLZÓ KONCEPCIÓ 2017. ÉVI FELADATTERVÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

11/2017. (II. 24.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a „Tájékoztató az idősek életminőségének javítását célzó koncepció 2016. évi feladattervének végrehajtásáról” szóló beszámolót az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

2. A Közgyűlés „Az idősek életminőségének javítását célzó koncepció 2017. évi feladattervét” a 2. sz. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, végrehajtásra 2017. december 31.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

17. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT HÁZIORVOSI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

12/2017. (II. 24.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése igazolja, hogy a Győr, Pálffy utca 8. szám alatti rendelőben működő 080090162 ágazati azonosító számú felnőtt háziorvosi alapellátási szolgálat betöltése ellátási érdekből indokolt.

2. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a 080090162 kódszámú háziorvosi praxisban (Győr, Pálffy utca 8.) 2017. május 1-jétől Dr. Szabó Teréz lássa el a háziorvosi feladatokat a praxisjog megszerzése esetén.

3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az 1. sz. melléklet szerinti előszerződés megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

18. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GYŐRI TÁRSASHÁZI LAKÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

(4778/65/A/19; 6706/A/2, 7434/A/6 HRSZ.)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti I. számú határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

13/2017. (II. 24.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a győri 4778/65/A/19 hrsz.-ú (Győr, Kodály Z. u. 2/C. III/6. ajtó) társasházi lakás értékesítését.

2. Az ingatlan az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 42/2007. (XII. 21.) R. 9. §-ában foglalt szerződésen alapuló elővásárlási jog jogosultja, vagy – amennyiben a Magyar Állam az elővásárlási jogával él – a Magyar Állam részére (a volt bérlő lakáshasználati jogával terhelten) értékesíthető 8.330.000,- Ft vételáron.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

az adásvételi szerződés megkötésére 2019. november 24.

Borkai Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti II. számú határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

14/2017. (II. 24.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja győri 6706/A/2 hrsz.-ú (Győr, Rákóczi F. u. 30. fsz. 2. ajtó) társasházi lakás értékesítését.

2. Az ingatlan az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 42/2007. (XII. 21.) R. 9. §-ában foglalt szerződésen alapuló elővásárlási jog jogosultja, vagy – amennyiben a Magyar Állam az elővásárlási jogával él – a Magyar Állam részére (a volt bérlő lakáshasználati jogával terhelten) értékesíthető 8.260.000,- Ft vételáron.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

az adásvételi szerződés megkötésére 2019. november 25.

Borkai Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti III. számú határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

15/2017. (II. 24.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a győri 7434/A/6 hrsz.-ú (Győr, Bécsi kapu tér 11. I/1. ajtó) társasházi lakás értékesítését.

2. Az ingatlan az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 42/2007. (XII. 21.) R. 9. §-ában foglalt szerződésen alapuló elővásárlási jog jogosultja, vagy – amennyiben a Magyar Állam az elővásárlási jogával él – a Magyar Állam részére (a volt bérlő lakáshasználati jogával terhelten) értékesíthető 9.170.000,- Ft vételáron.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

az adásvételi szerződés megkötésére 2019. november 24.

****

19. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GYŐRI TÁRSASHÁZI LAKÁS VÉTELÁRÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA (5968/5/A/26 HRSZ.)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

16/2017. (II. 24.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 148/2015. (VI. 26.) Kgy. határozatát visszavonja, és ezzel egyidejűleg jóváhagyja a győri 5968/5/A/26 hrsz.-ú (Győr, Ipar utca 25. I/2. ajtó) társasházi lakás értékesítését.

2. Az ingatlan az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 42/2007. (XII. 21.) R. 9. §-ában foglalt szerződésen alapuló elővásárlási jog jogosultja, vagy – amennyiben a Magyar Állam az elővásárlási jogával él – a Magyar Állam részére (a volt bérlő lakáshasználati jogával terhelten) értékesíthető 8.330.000,- Ft vételáron.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

az adásvételi szerződés megkötésére 2018. április 03.

****

20. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A GYŐRI 12198 HRSZ.-Ú INGATLAN MŰKÖDTETÉSBŐL TÖRTÉNŐ KIVONÁSÁRA, VALAMINT A GYŐRI 6534/1/A/56 HRSZ.-Ú ÉLETVÉDELMI HELYISÉGCSOPORT MŰKÖDTETÉSBE ADÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti I. számú határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

17/2017. (II. 24.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a győri 6534/1/A/56 hrsz.-ú 122,14 m² nagyságú életvédelmi helyiség megnevezésű ingatlan 2017. március 01. napjától határozatlan időre Győr Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménye működetésébe kerüljön. Ezzel egyidejűleg az ingatlan a GYŐR-SZOL Zrt. működtetéséből kivonásra kerül.

Felelős: jegyző

Határidő: azonnal

Borkai Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti II. számú határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

18/2017. (II. 24.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a győri 12198 hrsz.-ú 1382 m² nagyságú lakóház, udvar megnevezésű ingatlan 2017. március 01. napjától határozatlan időre Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala működtetésébe kerüljön.

Felelős: jegyző

Határidő: azonnal

****

21. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

19/2017. (II. 24.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

a) a Győr, 41506, 0836 és 0837/2 hrsz.-ú közterületeket Szkíta utca,

b) a 21609/14 és 21609/28 hrsz.-ú közterületeket Jégvirág utca,

c) a 01294 és 01254/2 hrsz.-ú utakat Fácán utca

elnevezéssel látja el.

2. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

a) a 189/2001. (V. 31.) Kgy. határozat 1./ pont b/ alpontját módosítva a Gyűrű utca elnevezést a győri 22518 hrsz.-ú útra,

b) a 210/2004. (V. 27.) Kgy. határozat 1./ pontja d/ alpontját módosítva az Epres utca elnevezést a győri 25613/30 hrsz.-ú útra, valamint

c) a 366/2005. (X. 27.) Kgy. határozat 1./ pont c/ alpontját módosítva a Pipitér utca elnevezést a győri 21768/11 hrsz.-ú útra

kiterjeszti.

3. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 405/2009 (XII. 17.) Kgy. határozat 1./ pont d/ alpontjában a Tömő utca helyrajzi számát 21839/21 hrsz.-ra módosítja. Egyebekben a közgyűlési határozat változatlan tartalommal hatályban marad.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

4. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy az elnevezésekről az illetékes postai, közlekedési, ingatlan-nyilvántartó szerveket, közszolgáltató társaságokat, valamint a lakosságot tájékoztassa és a címjegyzékbe történő bejegyzésükről gondoskodjon.

Felelős: jegyző

Határidő: 2017. március 27.

****

22. NAPIRENDI PONT:

BESZÁMOLÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 18 igen, 0 nem, 3 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

20/2017. (II. 24.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése tudomásul veszi a mellékletben felsorolt, lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

23. NAPIRENDI PONT:

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT HATÁROZATOKRÓL

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 16 igen, 0 nem, 5 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

21/2017. (II. 24.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a polgármester által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

24. NAPIRENDI PONT:

TÁJÉKOZTATÓ A BIZOTTSÁGOK ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT HATÁROZATAIRÓL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 16 igen, 0 nem, 5 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

22/2017. (II. 24.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a bizottságok által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

25. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A GYŐR-SZOL GYŐRI KÖZSZOLGÁLTATÓ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. KÖZÖTTI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 19 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

23/2017. (II. 24.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a GYŐR-SZOL Zrt.-vel a 317/2011. (XII. 16.) Kgy. sz. határozat 4. pontja alapján megkötött megállapodást, a tartozásátvállalás és társulási részarány összegét engedményező megállapodást aláíró 92 önkormányzattal megkötött megállapodásokra tekintettel, módosítsa és ezek tekintetében a tartozásátvállalás teljesítéséről állapodjon meg, valamint a megállapodás alapján a teljesítésről intézkedjen, beleértve az esetleges ingatlanátadással, illetve tagi kölcsön beszámításával történő ellentételezést is.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

Borkai Zsolt, polgármester: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 189. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja szerint a Közgyűlésnek zárt ülést kell tartania – többek között – kitüntetési ügyek és önkormányzati hatósági ügyek tárgyalásakor.

Az ismertetett rendelkezésre tekintettel a Javaslat a „Győr Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntető címek és a „Pro Urbe Győr” díjak adományozására, valamint a Javaslat önkormányzati hatósági ügyben hozott határozatok elleni fellebbezések elbírálására című előterjesztések tárgyalására zárt ülést rendel el.

Megkéri a vendégeket, hogy az üléstermet szíveskedjenek elhagyni!

(A zárt ülés jegyzőkönyve mellékletként csatolva található.)

A ZÁRT ÜLÉST KÖVETŐEN:

A Közgyűlés 12:30 órakor nyílt üléssel folytatja munkáját.

Borkai Zsolt polgármester: Ismerteti a zárt ülésen kitüntetési ügyben hozott határozatokat.

A Közgyűlés a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából Győr Megyei Jogú Város Díszpolgára kitüntető címet adományoz Németh Tibor, Nyári Károly és Prof. Dr. Rácz István részére.

A Közgyűlés Pro Urbe Győr díjat adományoz az Európai Borlovagrend Hungaria Konzulátus Egyesület Győr közössége, a Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakgimnázium közössége, valamint Katona Tibor részére.

A díjak átadására a március 15-i díszközgyűlésen kerül sor.

NAPIREND UTÁN:

Kérdezi képviselőtársait, kíván-e valaki kérdést, illetve bejelentést tenni?

Tájékoztatja képviselőtársait, hogy a következő közgyűlés a március 15-i díszközgyűlés lesz, melyre külön meghívót kapnak a képviselők. Az ezt követő közgyűlésre 2017. március 31-én kerül sor.

Köszöni a képviselők munkáját, az érdeklődők figyelmét, a Közgyűlést 12:33 órakor bezárja.

k. m. f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Jegyzőkönyvek | A közvetlen link.