2/2017. (III. 30.) Kgy jegyzőkönyv

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

K Ö Z G Y Ű L É S E

2/2017. (III. 30.)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2017. március 30-án 17:00 órára összehívott és 17:00 órakor megkezdett ülésén.

Jelen vannak:

Borkai Zsolt polgármester,

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester,

Fekete Dávid alpolgármester,

Radnóti Ákos alpolgármester,

Bárány István, Borsi Róbert, Dr. Dézsi Csaba András, Diligens Tibor, Fodor Roland, Dr. Gancz Tamás, Glázer Tímea, Juhász István, Kalmár Ákos, Kovács Tamás, Dr. Neupor Zsolt, Rózsavölgyi László, Dr. Sik Sándor, Szabó Jenő, Szeles Szabolcs, Takács Krisztián, Takács Tímea

Távolmaradását előzetesen jelezte: Pollreisz Balász, Varga Márk képviselő

Távolmaradását előzetesen nem jelezte: Hajszán Gyula képviselő

Jelen vannak továbbá:

Dr. Lipovits Szilárd jegyző,

Dr. Csörgits Lajos aljegyző,

Nagy Tamás, a Gazdálkodási Főosztály vezetője,

Füke Péter, a Településfejlesztési Főosztály vezetője,

Révi Zsolt városi főépítész,

Páternoszter Piroska, a Humánpolitikai Főosztály vezetője,

Dr. Domanyik Eszter, a Városmarketing és Programszervezési Főosztály vezetője,

Szombati-Serfőző Eszter, a Kulturális és Sport Főosztály vezetője,

Mező Tímea, az Adóügyi Osztály vezetője,

Varga Zoltán Ákos, az Ellenőrzési Osztály vezetője,

Dr. Horváth Tamás, az Igazgatási Osztály vezetője,

Szabóné Vörös Ágnes, a Népjóléti Osztály vezetője,

Hermann-né Gesztrich Nikoletta, a Kulturális Osztály vezetője,

Bodorné Mózes Ágota, az Oktatási Osztály vezetője,

Dr. Luksics Balázs, a Vagyongazdálkodási Osztály vezetője,

Kalmárné Nagy Katalin, a Városépítési Osztály vezetője,

Dr. Csele Balázs, a Munkaügyi Osztály vezetője,

Dr. Németh Zsófia, a Jogi és Önkormányzati Osztály vezetője,

Sági Géza, a GYŐR-SZOL Zrt. elnök-vezérigazgatója,

Truka István, a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr vezetője,

Sárkány Péter, a Győri Térségfejlesztési és Projekmenedzsment Kft. ügyvezetője

a sajtó munkatársai, valamint

mintegy 10 fő érdeklődő állampolgár.

****

Borkai Zsolt polgármester: Köszönti a Közgyűlés résztvevőit, az érdeklődő állampolgárokat.

Kéri, hogy a képviselők a létszám megállapítása érdekében gombnyomással jelezzék jelenlétüket. Megállapítja, hogy az ülésen 17 képviselő – a megválasztott képviselők több mint fele – jelent meg, tehát a testület határozatképes. Távolmaradását előzetesen Pollreisz Balázs és Varga Márk képviselők jelezték. Az ülést megnyitja.

****

Mielőtt rátérnek a napirendi pontok tárgyalására, tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a magyar nemzeti kultúra, a művészi alkotómunka területén végzett kiemelkedő művészi értékteremtő munkája elismeréseként Magyarország Érdemes Művésze díjat adományozott Forgács Péter Jászai Mari-díjas színművész, rendező, a Győri Nemzeti Színház igazgatója részére.

Ugyancsak a nemzeti ünnep alkalmából kimagasló színvonalú munkájáért Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Pátkai Balázs Harangozó Gyula-díjas táncművész, a Győri Balett örökös tagja.

A kitüntetetteknek a Közgyűlés nevében is gratulál!

****

Életének 82. évében elhunyt Péter Gyula, az egykori Győri Öregcserkész Baráti Kör titkára, majd elnöke, aki a győri cserkészmozgalom újjászervezésében és eredményes működésében végzett szerepe elismeréseként 2002. évben Szent László Érem díj kitüntetésben részesült

Adózzanak most emlékének egy perces néma felállással!

****

A mai ülés tervezett napirendjét a kiküldött meghívó tartalmazza. Kéri, hogy akinek a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétele vagy más javaslata van, jelezze!

Juhász István képviselő: Kérése, hogy a jövőben, ha változik a Közgyűlés tervezett ülésének időpontja és ez a bizottsági ülések után válik ismerté, akkor ezt e-mailben is jelezze az ezzel foglalkozó kolléga a képviselők felé. Sajnálatos módon ez a mostani ülés esetében nem történt meg.

Borkai Zsolt polgármester: A tájékoztatás időben megtörtént, hiszen a meghívóban minden információ benne volt. Ha a képviselő úr szeretne a jövőben e-mailben tájékoztatást kapni az időpontváltozásokról, – bár ezt a Szervezeti és Működési Szabályzat nem írja elő – úgy azt megkaphatja, csak jelölje meg, milyen csatornán keresztül történjen meg a küldemény átadása. Erre az ülésre az anyag egy nappal korábban került kiküldésre, így nem is igazán érti képviselőtársa problémáját. Továbbra is azt kéri a kollegáktól, hogy ahogy eddig is a meghívóban jelezzék az ülés pontos időpontját külön értesítés nélkül. Képviselőtársa problémáját továbbra sem érti.

Kéri, hogy aki a napirendi pontokkal és azok sorrendjével egyetért, szavazzon!

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal – 1 fő képviselő nem vett részt a szavazásban – a napirendet elfogadta.

36/2017. (III. 30.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az alábbiak szerint fogadja el a 2017. március 30-i ülésének napirendjét:

1. Javaslat a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

2. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására

(TSZTM 2015-082, TSZTM 2015-103, TSZTM 2016-064, SZTM 2015-082, SZTM 2015-103, SZTM 2016-044, SZTM 2016-046, SZTM 2016-056, SZTM 2016-062, SZTM 2016-063, SZTM 2016-064, SZTM 2016-069, SZTM 2016-072, SZTM 2016-073, SZTM 2016-076, SZTM 2016-078, SZTM 2016-080, SZTM 2016-082, SZTM 2016-085, SZTM 2016-086, SZTM 2017-003 számú tervmódosítások)

Előterjesztő: Révi Zsolt városi főépítész

3. Javaslat változtatási tilalom elrendeléséről szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: Révi Zsolt városi főépítész

4. Javaslat partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

5. Javaslat Győr város nevének és jelképeinek használati rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

6. Javaslat a közszolgálati tisztviselők díjazásáról és a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

7. Javaslat a „Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret” felhasználásáról szóló pályázat kiírására

Előterjesztő: Radnóti Ákos alpolgármester

8. Javaslat az „Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret” felhasználásáról szóló pályázat kiírására

Előterjesztő: Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

9. Javaslat a Vaskakas Bábszínház igazgatói beosztásának betöltésére

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

10. Javaslat a Győrben működő, korábban az önkormányzat, jelenleg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz, a Győri Műszaki Szakképzési Centrumhoz és Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrumhoz tartozó köznevelési intézmények szakmai programjainak pályázati eljárás keretében történő támogatását szolgáló pályázati keret felhasználására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

11. Tájékoztató a Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2016. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

12. Javaslat a Győri Speciális Mentők Közhasznú Egyesület támogatására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

13. Javaslat a 258/2012. (XI. 30.) Kgy. számú határozat 5.) pontjának visszavonására

Előterjesztő: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

14. Javaslat győri társasházi lakás vételárának módosítására (279/18/A/14 hrsz.)

Előterjesztő: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

15. Javaslat a Győr, Corvin u. 10. szám alatt lévő, 95 m2 nagyságú műhely helyiség Győri Balett részére történő működtetésbe adására

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

16. Javaslat Kommunió Alapítvány támogatására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

17. Javaslat alapítványok támogatására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

18. Javaslat kilélegzett szénmonoxid-mérő készülék tulajdonba adására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

19. Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

20. Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Zárt ülésen tárgyalandó napirend

21. Javaslat önkormányzati hatósági ügyben hozott határozatok elleni fellebbezések elbírálására

Előterjesztő: a Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

1. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A KÖZTERÜLET FELÜGYELET ÉS MEZEI ŐRSZOLGÁLAT GYŐR 2016. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Fodor Roland képviselő: Olvasva a tájékoztatót nagyon sok pozitív eredmény derül ki belőle. Külön köszöni, hogy a zugszemét ügyében ilyen markáns előrelépés történt az elmúlt évben. Apró észrevételként jegyzi meg, jó volna, ha a Belvárosban, az Arrabona Áruház környékén a nappal történő alkoholfogyasztásra és a kéregetőkre éberebben figyelnének a szervezet munkatársai.

Juhász István képviselő: Kérdése, mekkora a büntetések összege és ebből mennyi a kintlévőség, ami nem kerül befizetésre?

Bárány István képviselő: Az előterjesztés részletesen bemutatja a szervet elmúlt évi tevékenységét, egyetért azzal a megállapítással, hogy a szervezet jól végzi a munkáját.

Két dolgot szeretne kiemelni. Abban a városrészben, ahol tevékenykedik, nagyon megnőtt az építkezések, így az építési forgalom száma. Köszöni, hogy a szervezet gyorsan lereagálta azt, hogy az építési forgalom kapcsán az építkezők takarítsák le az adott útszakaszt. Felhívja a figyelmet arra, hogy ebből adódóan ellenőrzés alá vetette a Kagyló utcát és környékét. Erre a környékre sajnos újra ki kellene mennie a munkatársaknak, mert sáros az útszakasz, jó volna újra emlékeztetni a lakókat a rájuk háruló feladatra.

Úgy véli – és ezzel a véleményével valószínűleg nincs egyedül -, hogy a rend a tisztasággal kezdődik. Tisztában van azzal, hogy nem könnyű a zugszemét és a hulladékgyűjtő szigetek környékét rendbe tenni, ehhez szükség van a GYŐR-SZOL Zrt. segítségére is. Ennek ellenére azt kéri, hogy ezeket a pontokat kiemelten ellenőrizzék a szervezet munkatársai.

A beszámolót mindezek mellett elfogadásra javasolja!

Glázer Tímea képviselő: Több választópolgártól érkezett panaszként, hogy a vasút mellett nagyon nagy a szemét. Kérdése, hogy ez a probléma a MÁV-hoz vagy a Közterület Felügyelethez tartozik?

Truka István, a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat vezetője: Fodor Roland képviselő úrnak köszöni az észrevételt, természetesen jegyezte a kérést, a Belvárosban egyébként is fokozottan vannak jelen a szervezet munkatársai, de igyekeznek odafigyelni az alkoholfogyasztókra is.

Juhász István képviselő úrnak válaszában elmondja, hogy a helyszíni bírságok összegét jogszabály határozza meg, így a büntetés összege 5.000,- Ft-tól 50.000,- Ft-ig terjedhet. Ebben az esetben kintlévőségről nem lehet beszélni, mert ha valaki a kiszabott helyszíni bírságot nem fizeti meg, akkor az ügyet – amennyiben közlekedési szabálysértésről beszélnek – áthelyezik a rendőrséghez, egyéb ügyekben az első fokon eljáró hatósághoz, nevezetesen a Kormányhivatalhoz kerülnek át az ügyek. Ilyen értelemben kintlévőségről nem lehet beszélni, hiszen a helyszíni bírság meg nem fizetése szabálysértési feljelentést von maga után, amivel pedig az megszűnik. Hozzáteszi, nagy általánosságban befizetik a büntetést az emberek.

Bárány István képviselő úrnak köszöni az elismerő szavakat. A zugszemét kapcsán egyeztetett Radnóti Ákos alpolgármester úrral. Ebben az évben is komoly feladatokat határozott meg az intézmény számára ennek kapcsán. A 400 sikeres intézkedés több, mint 1000 ügyből tevődik össze, és azt el kell mondania, ahhoz, hogy ez sikeres legyen, nagyon sok ellenőrzésre van szükség. A zugszemetelők ellen végzett közös ellenőrzéseket – a GYŐR-SZOL Zrt.-vel, a rendőrséggel, a polgárőrséggel – természetesen idén is végre fogják hajtani.

Glázer Tímea képviselő asszonynak sajnos nem tud választ adni, utána néz a kérdésnek, ehhez tudnia kellene, hogy pontosan melyik területről van szó. Hétfőn telefonon fogja megkeresni a képviselő asszonyt, és megbeszélik a problémát.

Borkai Zsolt polgármester: Úgy gondolja, hogy az elmúlt időszakban a szervezet rendkívül aktív volt és valóban mindent megtett annak érdekében, hogy közterületeken rend legyen a városban. Hozzáteszi, jól volna, ha nem lenne ennyi munkájuk, hiszen akkor nem volna annyi polgári engedetlenség sem. Erre az esztendőre is hasonló sikeres munkavégzést kíván a szervezetnek!

Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 20 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

37/2017. (III. 30.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

****

2. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, VALAMINT A GYŐRI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL (GYÉSZ-RŐL) ÉS GYŐR SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 1/2006. (I. 25.) ÖK. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Révi Zsolt városi főépítész: Az előterjesztésben szereplő rendezési tervmódosítások közül a 2016-061 és a 2016-079 számú tervmódosításokat át- és továbbdolgozás okán visszavonja. Ennek értelmében a határozati javaslatból a TSZTM 2016-061-es számú szerkezeti tervmódosítás törlésre kerül. A rendelettervezet 4. § (2) bekezdésben az SZTM 2016-079-es és a (3) bekezdésben az SZTM 2016-061-es számú tervmódosítás kerül törlésre. Az állami főépítész úr az összes többi szabályozási tervmódosításra engedélyt adott, tehát a záró véleményében leírta, hogy a szabályoknak megfelelően történt az eljárás, az előterjesztés közgyűlés elé terjesztése ellen kifogást nem emelt.

Borkai Zsolt polgármester: További hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja az elhangzott módosításokat tartalmazó határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 17 igen, 0 nem, 4 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

38/2017. (III. 30.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja Győr Településszerkezeti Tervének módosítását a

TSZTM 2015-082, TSZTM 2015-103 és a TSZTM 2016-064 tervlapok szerint.

Felelős: városi főépítész

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a városi főépítészt a jóváhagyott módosítások átvezetésére Győr Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Győr Építési Szabályzata című dokumentumokban, valamint a módosított dokumentumok megküldésére az egyeztetésében részt vett államigazgatási, érdek-képviseleti szerveknek és civil szervezeteknek.

Felelős: városi főépítész

Határidő: 2017. április 30.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

Borkai Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja az elhangzott módosításokat tartalmazó rendelettervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 17 igen, 0 nem, 4 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

9/2017. (III. 30.) RENDELETE

A GYŐRI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL (GYÉSZ-RŐL) ÉS GYŐR SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 1/2006. (I. 25.) ÖK. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. Rendelet (a továbbiakban: GYÉSZ) 103. §-a kiegészül a 02496 övezeti sorszám előírásaival:

 02496  A zöldfelület megengedett legkisebb mértéke és a parkoló szám az övezet egészére számítva biztosítandó. Az övezetben ingatlan beépítésére Településrendezési Szerződés (TRSZ) megkötését követően kerülhet sor.

2) A GYÉSZ 103. § 00002 övezeti sorszám előírásai helyébe a következő lép:

 00002  A hullámtéren lévő létesítmények létesítése és működtetése kizárólag a tulajdonos kockázata.
A hullámtérbe tervezett építmény építési engedélyezési tervéhez csatolandó a hullámtér-szűkítés által okozott vízszintemelkedés mértékének pontos meghatározása és annak vízvisszaduzzadással érintett hatásterülete, ezzel igazolva, hogy az okozott vízvisszaduzzadás egyéb építményt, létesítményt nem veszélyeztet.
Az övezetben csak lapostetős épület építhető. Új épület, épületrész engedélyezése és építése csak a mértékadó árvízszint felett engedélyezhető. Az övezetben ingatlan csak településrendezési szerződésben rögzített feltételek megléte esetén építhető be. Az övezetben meghatározott beépítési paraméterek az övezet összterületére vonatkoztatva számítandóak. Az övezetben az 7283/1 hrsz.-ú telken huzamos tartózkodásra is alkalmas üdülőépület elhelyezhető.

3) A GYÉSZ 103. §-a kiegészül a 02522, 02596, 02601, 02827 és 02828 övezeti sorszámok előírásaival:

 01186  Az övezetben ingatlan beépítésére Településrendezési Szerződés (TRSZ) megkötését követően kerülhet sor.
 02522  Az övezetben ingatlan beépítésére Településrendezési Szerződés (TRSZ) megkötését követően kerülhet sor.
 02596  A szabályozási terven jelölt ültetési kötelezettség területen háromszintes növényállományú, intenzív zöldfelületként alakítandó ki. A telekhatár mentén egy sor legalább 2,5 m magas, sűrű, átláthatatlan örökzöld sövény telepítendő.
 02601  Az övezetben ingatlan beépítésére Településrendezési Szerződés (TRSZ) megkötését követően kerülhet sor.
 02827  Az övezetben ingatlan beépítésére Településrendezési Szerződés (TRSZ) megkötését követően kerülhet sor.
 02828  Az övezetben ingatlan beépítésére Településrendezési Szerződés (TRSZ) megkötését követően kerülhet sor.

2. §

A GYÉSZ „1.3.a.1.1. tervezett gyűjtő – és magasabb rendű utak tengelyvonalai” önálló tervlapja a rendelet 3. mellékletében szereplő SZTM 2015-082 sz. tervlap szerint módosul.

3. §

A GYÉSZ „1.3.7. újonnan beépítésre szánt és rehabilitációra kijelölt területek” önálló tervlapja a rendelet 2. mellékletében szereplő SZTM 2016-085 sz. tervlap szerint módosul.

4. §

(1) A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 1. mellékletét képező, SZTM 2016-056, SZTM 2016-072, SZTM 2017-003 tervszámú szabályozási tervlapjai szerint.

(2) A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 2. mellékletét képező, SZTM 2016-044, SZTM 2016-046, SZTM 2016-062, SZTM 2016-063, SZTM 2016-069, SZTM 2016-076, SZTM 2016-078, SZTM 2016-080, SZTM 2016-082, SZTM 2016-085, SZTM 2016-086 tervszámú szabályozási tervlapjai szerint.

(3) A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 3. mellékletét képező, SZTM 2015-082, SZTM 2015-103, SZTM 2016-064 tervszámú szabályozási tervlapjai szerint.

5. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba az 1. § (3), 2. § 3. §, valamint a 4. § (2) és (3) bekezdés kivételével.

(2) A rendelet 1. § (3) és 3. § és a 4. § (2) bekezdése 2017. április 15. napján lép hatályba.

(3) A rendelet 2. § és 4. § (3) bekezdése 2017. április 30. napján lép hatályba.

(4) A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosításáról szóló 10/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A rendelet 4. § (4) bekezdése és a 7. § (3) bekezdése 2018. december 31. napján lép hatályba.”

6. §

(1) Hatályát veszti a GYÉSZ 103. §-ának 04029 sz. övezetre vonatkozó előírása.

(2) Hatályát veszti a 04029 sorszámú (Kiz) jelentős zöldfelületű intézményterület különleges területfelhasználású övezet.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

(A rendelet melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

3. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT VÁLTOZTATÁSI TILALOM ELRENDELÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti rendelettervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 19 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

10/2017. (III. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

VÁLTOZTATÁSI TILALOM ELRENDELÉSÉRŐL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata változtatási tilalmat rendel el a 3201 hrsz.-ú és a 6995 hrsz.-ú ingatlanokra az új rendezési terv hatályba lépéséig, de legfeljebb 3 év időtartamra.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

****

4. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET ELFOGADÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti rendelettervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

11/2017. (III. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS SZABÁLYAIRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

Jelen rendelet hatálya kiterjed Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)

a) településfejlesztési koncepciója (a továbbiakban: koncepció),

b) integrált településfejlesztési stratégiája (a továbbiakban: stratégia),

c) településrendezési eszközei,

d) településképi követelményei és azok megalapozását szolgáló településképi arculati kézikönyve (a továbbiakban: kézikönyv), valamint

e) településképi rendelete

(a továbbiakban a)-e) pont együtt: településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok) elkészítésére, egyeztetésére, elfogadására és módosítására vonatkozó partnerségi egyeztetés szabályaira.

2. A partnerségi egyeztetésben résztvevők köre

2. §

A településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumoknak a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti partnerségi egyeztetésben részt vevő partnerek

a) Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén állandó lakóhellyel, tartózkodási hellyel vagy ingatlantulajdonnal rendelkeznek,

b) Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel rendelkeznek, vagy

c) egyébként a működési területük Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területére terjed ki.

3. §

(1) A partnerségi egyeztetésben annak tárgyától és az érintettségtől függetlenül részt vevő partnerek az 1. függelékben nevesített, hálózatos közszolgáltatást végző szervek és köztestületek (a továbbiakban együtt: állandó partner).

(2) A polgármester szükség szerint felülvizsgálja az 1. függeléket, és módosítja az állandó partner személyében és adatában bekövetkezett változást.

3. A partner tájékoztatásának módja és eszközei

4. §

(1) A településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumoknak a Korm. rendelet szerint történő előzetes tájékoztató és munkaközi tájékoztató szakaszában a partner írásban történő tájékoztatása – a 6. § (1) bekezdésében meghatározott kivétellel – kizárólag hirdetmény útján történik.

(2) A partner szóbeli tájékoztatására lakossági fórum keretében kerül sor a 9. § szerint.

5. §

(1) A hirdetmény a Korm. rendelet szerinti kötelező esetekben az önkormányzat http://www.gyor.hu honlapján (a továbbiakban: honlap) és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) 9021 Győr, Honvéd liget 1. szám alatti közterületen elhelyezett hirdetőfelületén (a továbbiakban: hirdetőfelület), valamint a Győr+ hetilapban jelenik meg.

(2) A hirdetmény az előzetes tájékoztató szakasz esetén tartalmazza:

a) a Korm. rendelet 37. § (3) bekezdésében foglaltakat,

b) a partner észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és

c) a postai és elektronikus levélcímet, ahova a vélemény megküldhető.

(3) A hirdetmény munkaközi tájékoztató szakasz esetén tartalmazza:

a) a (4) bekezdésben foglaltak kivételével elkészült dokumentumot,

b) a partner észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és

c) a postai és elektronikus levélcímet, ahova a vélemény megküldhető.

(4) Ha az elkészült dokumentumok terjedelme, formátuma nem teszi lehetővé a hirdetőfelületen vagy a Győr+ hetilapban történő teljes megjelenést, akkor a hirdetményben megjelölésre kerül a teljes anyag elérhetősége.

6. §

(1) Az állandó partner a hirdetmény közzétételével egyidejűleg elektronikus úton is tájékoztatást kap az eljárás megindításakor. Ha az előzetes tájékoztató szakaszban az állandó partner úgy nyilatkozik, hogy az eljárás munkaközi tájékoztató szakaszában nem kíván részt venni, a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok elkészült tervezete a részére nem kerül megküldésre.

(2) Ha a partnerségi egyeztetés során előzetes és tájékoztató szakaszra is sor kerül, a partner részére – az állandó partner kivételével, amelyre az (1) bekezdés az irányadó – a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok elkészült tervezete elsődlegesen elektronikus, egyébként postai úton megküldésre kerül, ha

a) az előzetes tájékoztató szakaszban úgy nyilatkozott, hogy a munkaközi tájékoztató szakaszban is részt kíván venni és

b) nevét és elérhetőségét pontosan megadta.

(3) Ha egy állandó partner az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatásra nem válaszol, kifogást nem emelő véleményezőnek tekintendő, aki az eljárás további szakaszában nem kíván részt venni, részére a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok elkészült tervezete nem kerül megküldésre.

4. A partner által adott javaslatok, vélemények megadásának módja és határideje

7. §

A partnerségi egyeztetés során partner írásban adatkezelési hozzájárulás megadásával postai úton, elektronikusan megküldve vagy a 9. § (5) bekezdése esetén személyesen leadva elsődlegesen az 1. melléklet szerinti Adatlapon (a továbbiakban: adatlap) teheti meg észrevételeit. Az adatlap és az adatkezelési nyilatkozat az önkormányzat hivatalos oldalán elektronikusan kitölthető, onnan letölthető, és a Polgármesteri Hivatal 9021 Győr Városház tér 1. szám alatti épülete aulájában és a lakossági fórum helyszínén papír alapon is átvehető.

8. §

(1) A véleményezési határidő a hirdetmény honlapon történő megjelenése napjával kezdődik és az abban meghatározott határidőig tart.

(2) Partner postai úton és elektronikusan a véleményezési határidő végéig beérkezőleg nyilváníthat véleményt. A véleményezési határidő lejártát követően érkezett vélemény az eljárás során nem kerül figyelembevételre.

5. Lakossági fórum

9. §

(1) A lakossági fórum helyét és időpontját a polgármester határozza meg, amelyről hirdetmény jelenik meg az 5. § (1) bekezdésében foglalt módon.

(2) A lakossági fórum levezetésének rendjét és a jelenlévőkre vonatkozó magatartási szabályokat a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A lakossági fórumot a polgármester által megbízott személy (a továbbiakban: levezető) vezeti, akinek munkáját a polgármester által, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közül kijelölt jegyzőkönyvezető és jegyzőkönyv-hitelesítő segíti.

(4) A lakossági fórum nyilvános, amelyen a részvétel feltétele a jelenléti ív aláírása. A jelenléti ív tartalmazza a lakossági fórum megtartásának helyét, időpontját és tárgyát, valamint a jelenlévő nevét, lakcímét. A jelenlévő a jelenléti ív aláírásával önmagára nézve kötelezőnek ismeri el és elfogadja a (2) bekezdésben hivatkozott szabályokat.

(5) A lakossági fórumon szóban vagy írásban elsődlegesen az adatlap mezőinek kitöltésével lehet véleményt nyilvánítani. A szóban elhangzott vélemény akkor kerül a jegyzőkönyvben rögzítésre, ha azt a felszólaló nevének és lakóhelyének egyidejű közlésével kifejezetten kéri. Az írásban megfogalmazott véleményt a lakossági fórumon annak berekesztéséig lehet a kijelölt helyen leadni.

(6) A lakossági fórumon elhangzottak lényege kerül a jegyzőkönyvben rögzítésre. A jegyzőkönyv melléklete a jelenléti ív és az (5) bekezdés szerint kitöltött és leadott írásbeli vélemény.

(7) A jegyzőkönyvet a levezető, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítő írja alá, amely a lakossági fórum megtartásától számított 5 munkanapon belül készül el. A jegyzőkönyv – a mellékletei kivételével – a honlapon kerül közzétételre.

6. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, elfogadásának és nyilvántartásának módja

10. §

(1) A partnertől beérkezett javaslat, vélemény az eljárás ügyiratának részét képezi, amelynek dokumentálásról a városi főépítész gondoskodik.

(2) A nyilvántartás az alábbiakat tartalmazza:

a) a véleményező, javaslattevő nevét, székhelyét vagy telephelyét, természetes személy esetén a megadott elérhetőségét,

b) a vélemény, javaslat rövid lényegét,

c) annak megjelölését, hogy a vélemény vagy a javaslat az előzetes vagy a munkaközi szakaszban érkezett,

d) a vélemény és javaslat érdemi, vagy nem érdemi minősítését, valamint

e) az érdemi véleményt és javaslatot elfogadó vagy elutasító határozat számát.

(3) Valamennyi határidőben beérkező javaslatot és véleményt a városi főépítész megvizsgál, és értékeli, hogy érdemi -e-.

(4) Valamennyi érdemi véleményt a városi főépítész továbbítja a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumokat kidolgozó (a továbbiakban: tervező) részére, aki valamennyit szakmai indokolásával ellátva küld vissza a városi főépítésznek.

(5) A (3) bekezdésben meghatározott valamennyi érdemi véleményt és szakmai indokolását a polgármester a vonatkozó jogszabálynak megfelelően ismerteti a döntéshozóval.

(6) A partnerségi egyeztetés során a beérkezett valamennyi érdemi vélemény elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a Városstratégiai Bizottság dönt.

11. §

Az el nem fogadott javaslatok, vélemények és a 8. § (2) bekezdése szerint késve érkezett vélemények dokumentálására a 10. § rendelkezései az irányadóak.

7. Nyilvánosságot biztosító rendelkezések

12. §

(1) Az elfogadott, módosított településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok nyilvánosságra hozataláról a városi főépítész gondoskodik.

(2) Az elfogadott kézikönyv, településképi rendelet és ezek módosítása a Polgármesteri Hivatalban nyomtatásban közzétételre kerül, amelyről a polgármester gondoskodik.

9. Záró rendelkezések

13. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

14. §

E rendelet rendelkezései a 2017. január 1. napját követően indult partnerségi eljárásokban is alkalmazandók.

15. §

Hatályát veszti a településfejlesztéssel és a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 12/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet.

16. §

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) GYMJVÖ. rendelet 2. melléklet 6. alcím 6.4. pont 6.4.5. alpontjában a „településrendezési eszközök elkészítése során a véleményezési eljárásban” szövegrész helyébe a „településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszköz, településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítése, egyeztetése, elfogadása és módosítása során a partnerségi egyeztetési eljárásban beérkezett valamennyi érdemi” szövegrész lép.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

*****

1. melléklet a 11/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

ADATLAP

Alulírott

 Név/Megnevezés:  
 Képviseletre jogosult személy:  
 Lakcím/Székhely:*  
 E-mail cím:*  
 Telefonszám:*  

a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által készített

tárgyú dokumentum partnerségi egyeztetési eljárásának jelen

 előzetes tájékoztatási szakaszában vagy  véleményezési szakaszában

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben foglaltak szerint az alábbi észrevétellel, javaslattal (véleménnyel) kívánok élni:

Az eljárás további szakaszaiban:  részt kívánok venni  nem kívánok részt venni.

…………………., 20…… ……hó ……nap

……………………………

aláírás

A jelen adatlap kitöltésével és aláírásával előzetes, önkéntes, határozott és tájékozott beleegyezésemet adom személyes adataimnak a partnerségi egyezetési eljárásban történő kezeléséhez. Egyúttal elismerem, hogy a külön lapon kapott adatkezelési tájékoztatást megismertem, és azt magamra nézve kötelezőnek ismerem el.

…………………., 20…… ……hó ……nap

……………………………

aláírás

*Elegendő valamelyik elérhetőség megadása.

A kitöltött, aláírt adatlapot az alábbi címek valamelyikére kell eljuttatni:

Postacím: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 9021 Győr, Városház tér 1.

E-mail cím: partnerséggyor-ph.hu

2. melléklet a 11/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

A lakossági fórum levezetésének rendje és a jelenlévőkre

vonatkozó magatartási szabályok

1. A jelen szabályok a lakossági fórum helyszínén kifüggesztésre kerülnek.

2. A levezető a fórum megkezdésekor – azok tárgyalási sorrendjében – közli a napirendre kerülő témákat és röviden ismerteti azok tartalmát.

3. A napirendi témák sorrendjét a levezető határozza meg, melyet utólag is módosíthat.

4. A levezető a fórum vezetése során jogosult bármikor

a) szünetet elrendelni,

b) a vitát lezárni, valamint

c) a fórumot félbeszakítani, elnapolni vagy bezárni.

5. A napirendi témához kapcsolódóan a megjelentek kézfeltartással jelezhetik hozzászólási szándékukat. A felszólalások sorrendjét a levezető dönti el.

6. A kérdések és hozzászólások időtartama napirendi pontonként és egyénenként együttesen maximum 3 perc. A felszólalások időtartamát a jegyzőkönyv-hitelesítő méri.

7. Az időkorlátozás alól a levezető felmentést adhat.

8. A jelenlévő a fórumon írásban is észrevételt, javaslatot tehet a meghirdetett napirendi témát illetően.

9. A levezető gondoskodik a magatartási szabályok betartatásáról, a rendfenntartásról. Ennek során joga van különösen:

a) a 3 perc időtartam túllépése esetén a felszólalótól a szót megvonni,

b) a közösségi viselkedés alapvető szabályait megsértő felszólalótól – különösen tiszteletlen, trágár kifejezések alkalmazása esetén – a figyelmeztetést követően a szót megvonni,

c) a tárgyhoz nem kapcsolódó felszólalás esetén a figyelmezetést követően a szót megvonni,

d) a rendbontó személyt rendre utasítani, valamint

e) a figyelmeztetés után a rendbontót a teremből kivezettetni.

1. függelék a 11/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

Az állandó partnerek

1.1. E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

1.2. Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Győri Kirendeltség

1.3. Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete

1.4. GYŐR-SZOL Zrt.

1.5. ÉNYKK Zrt.

1.6. Magyar Közút Nonprofit Zrt. Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága

1.7. PANNON-VÍZ Zrt.

1.8. Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara

1.9. Győr-Moson-Sopron Megyei Építész Kamara

5. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GYŐR VÁROS NEVÉNEK ÉS JELKÉPEINEK HASZNÁLATI RENDJÉRŐL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MEGALKOTÁSÁRA

Borkai Zsolt polgármester: Az előterjesztést a következőképpen módosítja: az 1. számú mellékletben, a rendelettervezetben a 3. § (2) bekezdés c) pontja törlésre kerül. Kéri az előterjesztés elfogadását az ismertetett módosítás szerint.

Dr. Neupor Zsolt képviselő: A város jelképei a zászló, a címer tradicionálisak, ezért azok használatát – nagyon helyesen – rendeletben szabályozzák.

Az előterjesztés tartalmaz egy számára új dolgot, a város logójának szabályozását. Emlékei szerint 2011-ben vezetett be a város egy új logót, ami megjelenésében a „google map”-ra hasonlít, a három folyó találkozását szimbolizálja. Ehhez képest számára újdonság, hogy egy teljesen új logóra vált az Önkormányzat. Álláspontja szerint – ami nem jogpolitikai álláspont – a több, mint hat éve bevezetésre került városi logó terjesztése, a különböző megjelenési felületeken történő használata nem kevés pénzébe és energiájába került a városnak. Az, hogy ez mennyire tetszik az itt élőknek az természetesen ízlés dolga.

A logó – funkcióját tekintve – gazdasági és kereskedelmi tevékenységre is használható, ebben az esetben a város, mint jogi személy megkülönböztetésére szolgál. Véleménye szerint a logót el kell választani a hivatalos városi jelképektől. A logó inkább egy kereskedelmi jelkép, ezt használja a város számos kiadványában, prospektusban. Számára furcsa, hogy ez a logó megváltoztatásra kerül, és bejön helyette egy teljesen új. Ez az új logó a mostani városi címernek egy statikusabb, sematikusabb változata. Úgy véli, bár szerinte is szép a győri címer, de más városok címerével összevetve óriási különbséget nem tud felfedezni benne sem a győri, sem a turista. A jelenlegi logó megkülönböztető jellege adott, így nem tartja szerencsésnek annak rendeletben történő szabályozását.

Úgy gondolja, ha Győr változtatni kíván a logóján, akkor azt ne csak a Közgyűlés döntse el, hanem az itt élők is. A jelenlegi városi logót hat év alatt megismertették, majd hirtelen lecserélik egy újra. Ezt a döntést a városmarketing szempontjából sem tartja jó döntésnek. A rendeletet a város klasszikus jelképeinek tekintetében – zászló, címer – elfogadhatónak tartja, de a logó vonatkozásában más speciális gazdasági tartalma miatt nem tartja szerencsésnek a szabályozást. Úgy látja, a logó nem hivatalos jelkép, inkább a turizmusba, a különböző kiadványokban szereplő megkülönböztető jelzés Győrről. Véleménye szerint ez az új logó szakmailag sem adja meg a nóvumot.

Dr. Csörgits Lajos aljegyző: Ez a téma nem egyszerű, mert mind a logó, mind a szlogen tekintetében a jogrendszer nem ad lehetőséget arra, hogy egy település úgy levédje ezeket, hogy az megfelelő védelmet jelentsen. Ezért kétfajta védelmet kell együtt alkalmazni, és még akkor sem fogja feltétlenül biztosítani azt a védelmet, amit kellene. Ez a kétfajta védelem a védjegy oltalom megkérése, ami a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalán keresztül történik, ott azonban be kell kategorizálni, hogy mire használják fel az adott logót. Megjegyzi, ezek a kategóriák teljesen alkalmatlanok az önkormányzati célok védelmére, hiszen kereskedelmi, szolgáltatási kategóriákhoz tartoznak, így nagyon nehéz önkormányzati jelképeket, adott esetben egy szlogent, egy címert vagy egy logót egzaktul levédeni. Ezért a másik lehetőség – ezt párhuzamosan kell használni -, hogy rendeleti védelmet tesznek mellé a települések. Ezzel a párhuzamos védelemmel a logót jelképpé minősítik. A rendelettervezet különbséget tesz a város hivatalos jelképei és az egyéb jelképek között, a szlogen és a logó pedig egyéb jelképnek minősül. Ezek változtatását az élet sokkal gyakrabban igényli, mint például egy címer vagy egyéb városi jelkép esetében, hiszen azok tradicionális szimbólumok. A szlogeneknek, logóknak akár három vagy ötévente változniuk kell, hiszen idővel változik egy település mondanivalója, érdeklődési köre. Ugyanígy a logó is változik azzal, hogy épp milyen a divatja, dizájnja, megjelenési formája, betűtípusa. Ezzel haladni kell, így a rendelettervezet azt tartalmazza, hogy erre rugalmasan lehessen reagálni azzal, hogy a polgármester kap egy felhatalmazást, hogy polgármesteri határozattal szabályozhassa a logó változtatását. Ezt követően a Közgyűlés elé fog kerül a döntés. Ez a jogpolitikai indoka, hogy a jelképek közé beemelik a logót és a szlogent. Természetesen az már nem szakmai kérdés, hogy ez az új logó tetszik-e vagy sem valakinek, ebbe nem kíván állást foglalni.

Domanyik Eszter, a Városmarketing és Programszervezési Főosztály vezetője: Ha a nyugat-európai trendeket megnézik, akkor elmondható, hogy egy város fejlődésével folyamatosan változik az üzenete is, amit az itt élők és az ideérkező turisták részére közvetíteni szeretnének. A 2011-ben elkészített logó esetében úgy értékelték, ez a város azóta sokat fejlődött, változott, és az a szimbólumrendszer – amit nemcsak az új logó képvisel, hanem a hozzá kapcsolódó további motívumok is – pontosan ezt a változást képviselik. Az új logó mellé készült egy arculati kézikönyv, amit fiatal győri grafikusok alkotásai színesítenek, ezt a kézikönyvet egyébként a képviselők is megtekinthetik. Ezért volt tehát szükség a logó cseréjére. Az új logó valóban a címerhez nyúlik vissza, mellyel a hagyományok és a múlt előtt szerettek volna tisztelegni, hiszen a többi motívum éppen a változást, fejlődést és a város új jelképeit szimbolizálja.

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához további hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti rendelettervezet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 18 igen, 0 nem, 3 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

12/2017. (III. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

GYŐR VÁROS NEVÉNEK ÉS JELKÉPEINEK HASZNÁLATI RENDJÉRŐL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. Tárgyi hatály

1. § Jelen rendelet „Győr” nevének és jelképeinek használatára vonatkozó szabályokat állapítja meg.

2. § Győr Megyei Jogú Város

a) hivatalos jelképei

aa) a város címere,

ab) a város zászlaja,

ac) a város hivatalos pecsétje és

ad) a polgármesteri lánc, valamint

b) egyéb jelképei – megalkotásuk esetén -

ba) a város szlogenje és

bb) a város logója.

2. A város címere

3. § (1) Győr Megyei Jogú Város címere az egyszerűsített címer és a teljes vagy díszes címer (a továbbiakban: teljes címer).

(2) Az egyszerűsített címer

a) ívelt oldalú, alul fogazott, hasított, szimmetrikus tárcsapajzs, melynek jobboldali kék mezejében a város patrónusának, Szent István első vértanúnak félig balra fordult, lebegő alakja látható miseingben és vörös damaszkolt dalmatikában, jobb kezében a megkövezésre utaló kődarabbal, bal kezében a győzelmet jelképező pálmalevelekkel, feje körül arany dicsfénykoszorúval, mögötte pajzsderékon egy aranykereszttel megrakott aranypólyával, valamint

b) a vágott baloldal felső kék mezejében ezüstvároskapu látható faragott kövekből, kék hátterű, csapórácsos, nyitott kapuzattal, egy-egy lőréssel, hegyesen fogazott fanyársakkal, nyolcszögletű, két lőréses, laposan ormozott kőtoronnyal, az alsórész vörös mezejében a Duna, Rába, Rábca folyókat jelképező háromhullámos ezüstpólya található,

melynek illusztrációját az 1. függelék tartalmazza, azzal, hogy heraldikai színjelzéseinek leírását, továbbá a nyomdai feldolgozásnál használt PANTONE színkód rendszer szerinti színkódjai tekintetében a 2. függelék megfelelően irányadó.

(3) A teljes címer címerpajzsa teljesen megegyezik az egyszerűsített címer formájával, de kiegészül egy dúsan mintázott barokk kerettel, melyen a Szabad Királyi Várost jelképező korona látható, ami összefogja a címertartó pálmaleveleket. A teljes címer illusztrációját és heraldikai színjelzéseinek leírását, továbbá a nyomdai feldolgozásnál használt PANTONE színkód rendszer szerinti színkódjait a 2. függelék tartalmazza.

3. A város zászlaja

4. § (1) A város zászlaja formáját tekintve

a) lándzsavégű rúdra erősített, vízszintes beosztású zászló,

b) keresztrúddal árbócra felfüggesztett, függőleges beosztású zászló vagy

c) ún. „lobogó” módon rögzített, függőleges beosztású zászló

lehet.

(2) A lándzsavégű rúdra erősített, vízszintes beosztású zászló

a) vízszintes helyzetű, fekvő téglalapalakú, alapszíne fehér, két hosszanti oldalán kék-vörös fűrészfogazat szegélyezi, esetenként a felfogatással szembeni oldalon arany vagy sárga színű rojtokkal díszített,

b) az álló vagy fekvő helyzetű teljes címer – alatta a „Győr” felirattal – a fehér mezőben, – a zászló mértani középpontjához viszonyítva – középen helyezkedik el,

c) a címer, a felirat és a fűrészfogazat a zászló mindkét oldalán megtalálható, valamint

d) a zászló jegyeit viselő anyag, textília rúdra, esetleg kopjafára van felerősítve, a rúd végén lándzsahegy található,

melyet általában kézben hordoznak, vagy a rúdjánál fogva tűznek ki. A lándzsavégű rúdra erősített, vízszintes beosztású zászló illusztrációját a 3. függelék tartalmazza.

(3) A keresztrúddal árbócra felfüggesztett, függőleges beosztású zászló – melynek illusztrációját a 4. függelék tartalmazza -

a) függőleges helyzetű, álló téglalapalakú, alapszíne fehér, két hosszanti oldalán kék-vörös fűrészfogazat szegélyezi, esetenként a felfogatással szembeni oldalon arany vagy sárga színű rojtokkal díszített,

b) az álló helyzetű teljes címer – alatta a „Győr” felirattal – a fehér mezőben, – a zászló mértani középpontjához viszonyítva – középen helyezkedik el,

c) a címer, a felirat és a fűrészfogazat a zászló mindkét oldalán megtalálható, valamint

d) a zászló jegyeit viselő anyag, textília keresztrúddal van kifeszítve és zsinór segítségével a kifüggesztést célzó árbócra (őrfára) van felvonva, melynek használható változata a keresztrúdra feszített kis „asztali” zászló.

(4) Az ún. „lobogó” módon rögzített, függőleges beosztású zászló leírása megegyezik a (3) bekezdésben foglaltakkal, azzal, hogy azt zsinóron vagy kötélen függesztik fel.

4. A város hivatalos pecsétje

5. § A város hivatalos pecsétje kör alakú, 38 mm átmérőjű, közepén a teljes címer látható, felette körben „Győr Megyei Jogú Város”, alatta körben „Önkormányzata” felirattal.

5. A polgármesteri lánc

6. § A polgármesteri lánc a város teljes címerét megjelenítő, aranyozott sterling (925) ezüstből készült – 6 darab hullám elemből és 13 darab nyolcszögű elemből álló, 105 cm-es láncon függő – 12 cm nagyságú medál.

6. Egyéb jelképek

7. § A polgármester Győr könnyebb, vizuális azonosítása és ismertségének növelése érdekében legfeljebb 3-3 szlogent és logót alkothat, melyet a rendelet 5. függeléke tartalmaz, melynek szükség szerinti aktualizálásáról a polgármester határozattal gondoskodik. A polgármester a logó és a szlogen használatára vonatkozó arculati kézikönyvet adhat ki.

7. Értelmező rendelkezések

8. § Jelen rendelet alkalmazásában:

1. használat: minden a „Győr” név és a város jelképeivel összefüggő tevékenység, így különösen a név vagy jelkép felvétele, bármilyen módon való megjelenítése, előállítása, terjesztése, forgalomba hozatala, valamint

2. méltányolható gazdasági érdek: ha a használó

a) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), az Önkormányzat tulajdonosi részesedésével működő gazdasági társaság, ennek tulajdonosi részesedésével működő gazdasági társaság vagy az Önkormányzat által fenntartott intézmény tevékenységével azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytat, vagy

b) az Önkormányzat, az Önkormányzat tulajdonosi részesedésével működő gazdasági társaság, ennek tulajdonosi részesedésével működő gazdasági társaság vagy az Önkormányzat által fenntartott intézmény által a lakosság vagy győri székhellyel, telephellyel rendelkező vagy Győrben működő szervezet számára végzett vagy megrendelt szolgáltatás nyújtásával azonos vagy ahhoz hasonló szolgáltatást nyújt.

II. Fejezet

A név- és jelképhasználat anyagi jogi szabályai

8. Győr város nevének és jelképeinek használatára jogosultak köre és módja

9. § (1) Győr város

a) nevét, rövidített vagy toldalékos (beleértve az ékezet nélküli) formáját (a továbbiakban együtt: név),

b) címerét,

c) zászlaját,

d) szlogenjét és

e) logóját

bármely természetes, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet előzetes, az Önkormányzat és a használó között létrejött szerződés, megállapodás vagy egyéb nyilatkozat (a továbbiakban együtt: szerződés) alapján használhatja.

(2) Nyilatkozat formájában történik a használati jog biztosítása különösen, ha a jogosult bejegyzés előtt álló jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

10. § (1) A „Győr” nevet – szerződés megkötése nélkül – használhatja

a) az Önkormányzat,

b) az Önkormányzat által fenntartott intézmény,

c) az Önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság vagy ennek tulajdonosi részesedésével működő gazdasági társaság,

d) a települési nemzetiségi önkormányzat, a települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete és annak szerve által, valamint ezek képviseletére jogosult – beleértve a kiadmányozási jogosultságot is – személy hivatali feladata ellátása során, valamint

e) Győr város közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező állami szerv vagy állami fenntartású intézmény és annak szervezeti egysége.

(2) A város címere – díszítő és utaló jelképként – szerződés megkötése nélkül használható

a) az Önkormányzat, az Önkormányzat Közgyűlése és annak szerve által, valamint azok képviseletére jogosult – beleértve a kiadmányozási jogosultságot is – személyek, továbbá a tanácsnok, az önkormányzati képviselő és a polgármesteri biztos hivatali feladata ellátása során,

b) további – az a) pontban nem említett -, Önkormányzat által fenntartott intézmény, az Önkormányzat legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság, valamint ennek legalább többségi tulajdonosi részesedésével működő gazdasági társasága által, valamint ezek képviseletére jogosult – beleértve a kiadmányozási jogosultságot is – személy a hivatali feladata ellátása során,

c) a települési nemzetiségi önkormányzat, a települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete és annak szerve által, valamint ezek képviseletére jogosult – beleértve a kiadmányozási jogosultságot is – személy hivatali feladata ellátása során,

d) Győr város közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező állami szerv vagy állami fenntartású intézmény és annak szervezeti egysége által,

e) Győr egyéni választókerületben megválasztott országgyűlési képviselője hivatali feladata ellátása során, valamint

f) a települések között bel- és külföldi kapcsolatokban, így különösen testvérvárosi kapcsolatban és baráti együttműködés elismeréseként.

(3) A városi zászló – szerződés megkötése nélkül – használható

a) az Önkormányzat, az Önkormányzat Közgyűlése és annak szerve által, valamint azok képviseletére jogosult – beleértve a kiadmányozási jogosultságot is – személyek, továbbá a tanácsnok, az önkormányzati képviselő és a polgármesteri biztos hivatali feladata ellátása során,

b) további – az a) pontban nem említett -, Önkormányzat által fenntartott intézmény, az Önkormányzat legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság, valamint ennek legalább többségi tulajdonosi részesedésével működő gazdasági társasága által, valamint ezek képviseletére jogosult – beleértve a kiadmányozási jogosultságot is – személy a hivatali feladata ellátása során,

c) a települési nemzetiségi önkormányzat, a települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete és annak szerve által, valamint azok képviseletére jogosult – beleértve a kiadmányozási jogosultságot is – személy hivatali feladata ellátása során,

d) Győr város közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező állami szerv vagy állami fenntartású intézmény és annak szervezeti egysége által,

e) Győr egyéni választókerületben megválasztott országgyűlési képviselője hivatali feladata ellátása során,

f) a települések között bel- és külföldi kapcsolatokban, így különösen a települések közötti cserezászlóként, testvérvárosi kapcsolatban és baráti együttműködés elismeréseként, valamint

g) elismerésként adományozva.

11. § A város hivatalos pecsétje a polgármester által meghatározott esetben, a város életében jelentős alkalomkor, különösen protokolláris esemény, rendezvény alkalmával, valamint kitüntető oklevél, emléklap hitelesítésekor használható.

12. § A polgármesteri láncot az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzata alapján kizárólag a polgármester viselheti, aki azt városi hivatalos és kiemelkedő jelentőségű alkalomkor használja.

13. § A logó és a szlogen – szerződés megkötése nélkül és a polgármester által a 7. § szerinti határozatban meghatározott eseten túl -

a) az Önkormányzat, az Önkormányzat Közgyűlése és annak szerve által, valamint azok képviseletére jogosult – beleértve a kiadmányozási jogosultságot is – személyek, továbbá a tanácsnok, az önkormányzati képviselő és a polgármesteri biztos hivatali feladata ellátása során,

b) további – az a) pontban nem említett -, Önkormányzat által fenntartott intézmény, az Önkormányzat legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság, valamint ennek legalább többségi tulajdonosi részesedésével működő gazdasági társasága által, valamint ezek képviseletére jogosult – beleértve a kiadmányozási jogosultságot is – személy a hivatali feladata ellátása során,

c) a települési nemzetiségi önkormányzat, a települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete és annak szerve által, valamint azok képviseletére jogosult – beleértve a kiadmányozási jogosultságot is – személy hivatali feladata ellátása során,

d) Győr város közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező állami szerv vagy állami fenntartású intézmény és annak szervezeti egysége,

e) Győr egyéni választókerületben megválasztott országgyűlési képviselője hivatali feladata ellátása során, valamint

f) a települések között bel- és külföldi kapcsolatokban

használható.

9. A „Győr” név és a város jelképeinek használati módjára vonatkozó szabályok

14. § (1) A „Győr” név és a város jelképének használata során mindenki megőrzi annak tekintélyét és méltóságát.

(2) A használat

a) Győr város vagy az Önkormányzat jóhírnevét,

b) az Önkormányzat jogát, méltányolható gazdasági vagy egyéb jogos érdekét vagy

c) a közízlést vagy közerkölcsöt

nem sérti.

15. § (1) A város címere – mint díszítő és utaló jelkép – kizárólag hiteles alakban, az ábrázolás hűségének, a méretarányoknak megfelelően, a színek betartása mellett alkalmazható.

(2) Egyes esetekben megengedhető, hogy a város címere kizárólag a tárgy anyagának színében (fém, bőr, fa stb.) készüljön. A város logója esetében a címer a 3. §-ban meghatározott formától és színtől eltérő módon is használható és más jelképpel, valamint a „Győr” névvel kombinálható. Nyomdai úton való előállítása esetén a címer fekete-fehér színben is felhasználható. Az egyszerű vagy fekete-fehér címer a heraldikai színjelzéseknek megfelelően állítandó elő.

(3) A város címere olyan mértékig kicsinyíthető, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.

(4) A város címerének elemei önállóan nem alkalmazhatók.

(5) Az állami címer és a város címerének együttes használata esetén az állami címer elsőbbséget élvez.

III. Fejezet

Eljárási szabályok

10. A névhasználat és jelképek használata iránti kérelem

16. § A „Győr” név, a város címere, a városi zászló, a város logója és szlogenje használatára irányuló eljárásra jelen rendeletben foglaltakon túl a polgári jog szabályai az irányadók.

17. § (1) Használat iránti kérelmet a „Győr” nevet, a város címerét, a városi zászlót, a város szlogenjét vagy logóját használni kívánó természetes, jogi személy és jogi személyiség nélküli szervezet kérheti.

(2) Ha a „Győr” nevet a kérelmező saját megnevezésében kívánja használni, akkor a név használatát olyan jogi személy és jogi személyiség nélküli szervezet kérheti, amely székhelye Győr közigazgatási területén van.

(3) A kérelem a 6. függelék szerinti formanyomtatványon vagy más formában is benyújtható, mely a polgármesternek címzendő.

(4) A kérelem tartalmazza

a) a kérelmező megnevezését, lakcímét vagy székhelyét, és amennyiben van, nyilvántartási számát és képviselőjének nevét, valamint a kérelmező vagy a nevében eljárni jogosult személy aláírását,

b) a kérelemmel érintett szervezet tevékenységi körét,

c) a név vagy jelkép használatának célját,

d) a használati jog időtartamát és

e) amennyiben van, az a)-d) ponton kívül a használat főbb jellemzőit, különösen

ea) a használat formáját, annak leírását,

eb) a használat gyakoriságát vagy annak mennyiségét,

ec) köthető-e hozzá reklámtevékenység, valamint

ed) előállítás, terjesztés vagy forgalomba hozatal esetén annak módját, kereskedelmi forgalomba hozatal esetén a tervezett bruttó egységárat vagy a teljes várható bevételt.

(5) A kérelemhez csatolandó

a) a létesítő okirat másolata, ha a kérelmező szervezet, valamint

b) a „Győr” nevet, a város címerét, a városi zászlót, a város logóját vagy szlogenjét tartalmazó ábra felhasználási módját vagy mintáját, rajzát vagy annak egy másolatát, ha a használat célja szempontjából releváns.

18. § A kérelem elbírálására a polgármester jogosult.

11. Nyilvántartás és ellenőrzés

19. § (1) A megkötött szerződésről a polgármester nyilvántartást vezet.

(2) A nyilvántartás tartalmazza

a) a szerződés iktatószámát,

b) a jogosult megnevezését, lakcímét vagy székhelyét,

c) amennyiben van, a jogosult nyilvántartási számát és képviselőjének nevét, valamint a kapcsolattartásért felelős személy adatait,

d) a használat érvényességének határidejét,

e) előállítás és forgalmazás esetén annak terjedelmét, így különösen annak mennyiségét, valamint

f) jegyzetrovatot.

20. § A „Győr” név és a városi jelkép használatának ellenőrzéséről a polgármester gondoskodik.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

21. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

22. § (1) Aki a „Győr” nevet vagy a város jelképét e rendelet hatályba lépése előtt kapott engedély alapján vagy egyébként jogszerűen és folyamatosan használja, utólagos, használat iránti kérelem benyújtására nem kötelezett.

(2) E rendelet hatályba lépése előtt felvett „Győr” név vagy a város jelképének használatát az engedélyező a jövőre nézve megtilthatja, ha a használat

a) Győr város vagy az Önkormányzat jóhírnevét,

b) az Önkormányzat jogát, a 8. § 2. pontja szerinti méltányolható gazdasági vagy egyéb jogos érdekét vagy

c) a közízlést vagy közerkölcsöt

sérti.

23. § A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Győr Megyei Jogú Város

a) hivatalos jelképei

aa) a város címere,

ab) a város zászlaja,

ac) a város hivatalos pecsétje és

ad) a polgármesteri lánc, valamint

b) egyéb jelképei – megalkotásuk esetén -

ba) a város szlogenje és

bb) a város logója.”

24. § Hatályát veszti

a) Győr Város jelképeiről: a címer, a zászló, a pecsét és a polgármesteri lánc használatának rendjéről szóló 6/1998. (III. 1.) Ök. rendelet, valamint

b) a "GYŐR" név felvételéről és használatáról szóló 31/1999. (XI. 1.) Ök. rendelet.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

(A rendelet melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

6. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A KÖZSZOLGÁLATI TISZTVISELŐK DÍJAZÁSÁRÓL ÉS A KÖZSZOLGÁLATI TISZTVESELŐK NAPJÁRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MEGALKOTÁSÁRA

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti rendelettervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

13/2017. (III. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A KÖZSZOLGÁLATI TISZTVISELŐK DÍJAZÁSÁRÓL ÉS A KÖZSZOLGÁLATI TISZTVISELŐK NAPJÁRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) bekezdésében, 234. § (3) bekezdésében, 236. § (4) bekezdésében, 232/A. §-ában és 237. §-ában, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 45. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 200. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljáró Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál és Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr működő szakszervezeti tagok véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) E rendelet hatálya – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – kiterjed Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában és a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr-nél foglalkoztatott köztisztviselőkre és közszolgálati ügykezelőkre (a továbbiakban együttesen: közszolgálati tisztviselő).

(2) A 6. § (2) bekezdésének hatálya Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalától, valamint annak jogelődjétől és a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr-től nyugállományba vonult közszolgálati tisztviselőre terjed ki.

(3) A 4. alcím hatálya kiterjed a szervezeti és működési szabályzat szerinti adóhatáskör címzettjére, a jegyzőre, az aljegyzőre és a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Főosztály vezetőjére, továbbá a Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztály vezetőjére, valamint az adóügyi feladatokat ellátó közszolgálati tisztviselőre.

2. §

E rendelet alkalmazásában köztisztviselőnek minősül a jegyző, az aljegyző, az önkormányzati főtanácsadó és az önkormányzati tanácsadó.

2. Illetménykiegészítés és vezetői pótlék

3. §

A köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke

a) felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletményének 40%-a, valamint

b) középiskolai végzettség esetén alapilletményének 20%-a.

4. §

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése vezetői illetménypótlékot állapít meg egységesen a Polgármesteri Hivatalban működő főosztály, osztály és csoport vezetőjére kiterjedően, amelynek mértéke

a) az osztályvezetői szintnek megfelelő vezető alapilletményének 10%-a,

b) a főosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő vezető alapilletményének 15%-a, valamint

c) a főosztályvezetői szintnek megfelelő vezető alapilletményének 30%-a.

3. Egyéb juttatások

5. §

A közszolgálati tisztviselőnek járó juttatás – törvényben meghatározottakon túl – a gyermekszületési támogatás.

6. §

(1) A közszolgálati tisztviselőnek adható juttatás

a) a lakhatási, lakásépítési és -vásárlási támogatás,

b) az albérleti díj hozzájárulás,

c) a helyi közlekedési bérlet,

d) a családalapítási támogatás,

e) szociális támogatásként

ea) a szociális segély,

eb) a temetési segély, valamint

ec) a kegyeleti támogatás,

f) az egészségügyi juttatás,

g) a sport- és kultúrautalvány

h) az illetményelőleg,

i) a tanulmányi ösztöndíj,

j) a képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás,

k) a fizetési számlához kapcsolódó bankszámla-hozzájárulás, valamint

l) az üdülési támogatás.

(2) A nyugállományú közszolgálati tisztviselőnek a szociális keret terhére nyújtható pénzbeli és természetbeni támogatás

a) az eseti szociális segély és

b) a temetési segély.

7. §

(1) Az 5-6. § szerinti juttatás megítélése és kifizetése csak a mindenkor hatályos költségvetési rendeletben e célra biztosított keret terhére és annak keretéig történhet.

(2) Az 5-6. § szerinti juttatás – a 6. § (1) bekezdés l) pontjában foglalt juttatás kivételével – mértékét, feltételeit, az elbírálás és az elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a költségvetési szerv vezetője állapítja meg a költségvetési szerv közszolgálati szabályzatában.

4. Érdekeltségi jutalék

8. §

(1) Az adóalanyok terhére jogerősen megállapított és beszedett adóhiányból, valamint a beszedett adótartozásból az érdekeltségi jutalék akkor fizethető, ha az adóhatóság kezelésében lévő adókból elszámolt – az adott időszakban túlfizetésként jelentkező bevétellel korrigált – bevétel eléri a nála nyilvántartott folyó évi fizetési kötelezettség (folyó évi helyesbített előírás) 95%-át. A folyó évi helyesbített előírás kiszámításakor a visszatérítés, a nem esedékesség címén előírt, valamint a bíróság által felfüggesztett és a végelszámolási, felszámolási és csődeljárás keretében tartozásként nyilvántartott összegek nem vehetők figyelembe.

(2) Az érdekeltségi jutalék összege az értékelési időpontban – a megelőző félévben – a 23 napot meghaladó munkából való távollét esetén arányosan csökken. A 23 nap számításánál a dolgozó évi alap- és ahhoz kapcsolódó pótszabadsága nem vehető figyelembe.

(3) Az érdekeltségi jutalék az (1) bekezdésben foglalt feltételek teljesülése esetén a zárlati munkák után a félévet követő hó végéig időarányosan kerül kifizetésre.

(4) Az érdekeltségi jutalék mértéke a kifizetés esedékességekori egyhavi illetmény (munkabér, tiszteletdíj stb.) kétszerese. Abban az esetben, ha a kifizetéshez szükséges alap nem áll rendelkezésre, a jutalék mértéke a meglévő pénzeszközhöz viszonyítva arányosan csökken.

(5) A jutalék jogosultságának megállapításáról a jegyző a polgármesterrel egyetértésben dönt.

5. Közszolgálati Tisztviselők Napja

9. §

A közszolgálati tisztviselők számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je, munkaszüneti nap.

7. Záró rendelkezések

10. §

Jelen rendelet 2017. április 1. napján lép hatályba.

11. §

Hatályát veszti a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közszolgálati rendelete a köztisztviselők díjazásával kapcsolatban című 34/2003. (IX. 19.) Ök rendelete.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

****

7. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A „GYŐR VÁROSBAN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÁLYÁZATI KERET” FELHASZNÁLÁSÁRÓL SZÓLÓ PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

39/2017. (III. 30.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a „Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret” előirányzaton rendelkezésre álló 25.000.000,- Ft-ot pályázati úton osztja fel.

2. A Közgyűlés jóváhagyja a pályázati kiírást az 1. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően, a pályázat benyújtására, elbírálására és elszámoltatására vonatkozó szabályokat tartalmazó pályázati útmutatót a 2. sz. melléklet szerint, továbbá a Pályázati Adatlapot a hozzátartozó mellékletekkel együtt.

Felelős: polgármester

Határidő: pályázati felhívás közzététele: 2017. március 31.

pályázatok elbírálása: 2017. június 30.

pályázók kiértesítése, megállapodások megkötésének

kezdeményezése: 2017. július 31-ig,

utalványozás és elszámolás: a megkötött megállapodások szerint

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

8. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT AZ „EGYHÁZAK TÁMOGATÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÁLYÁZATI KERET” FELHASZNÁLÁSÁRÓL SZÓLÓ PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

40/2017. (III. 30.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az „Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret” előirányzaton rendelkezésre álló 12.000.000,- Ft-ot pályázati úton osztja fel az elbírálás, utalás, valamint elszámoltatás rendjére vonatkozó 1. számú mellékletben és a pályázati felhívásra vonatkozó 2. számú mellékletben, valamint a 3. számú melléklet pályázati útmutatójában meghatározottak szerint.

Felelős: polgármester

Határidő: pályázat közzététele: 2017. április 3.

pályázatok elbírálása: 2017. június 30.

pályázók kiértesítése, megállapodások megkötésének

kezdeményezése: 2017. július 31-ig,

utalványozás és elszámolás: a megkötött megállapodások szerint

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

9. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A VASKAKAS BÁBSZÍNHÁZ IGAZGATÓI BEOSZTÁSÁNAK BETÖLTÉSÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslat 1.) pontját. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal Kocsis Rozi igazgatói megbízását elfogadta.

Ezt követően szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslat 2-3.) pontját. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

41/2017. (III. 30.) Kgy. határozat

1./ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39-43. §-ában foglaltak alapján a Vaskakas Bábszínház igazgató (magasabb vezető) munkakörének betöltésével a 2017. augusztus 1. naptól 2022. július 31. napig terjedő 5 éves időtartamra Kocsis Rozi asszonyt bízza meg.

2./ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az igazgató munkaszerződésének megkötésére, azzal, hogy az első személyi bérét havi bruttó 500.000 forint összegben állapítja meg. A Közgyűlés hozzájárul a pályázatban szereplő egyéb juttatási igények munkaszerződésbe foglalásához.

A Közgyűlés a személyi bér és az egyéb juttatások forrásának biztosítására a Vaskakas Bábszínház költségvetési előirányzatai között az Önkormányzat 2017-2022. évi költségvetési rendeleteinek keretében kötelezettséget vállal.

3./ A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a vezető megbízásával kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek teljesítéséről, a megbízás adatainak a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezettetéséről, valamint az igazgató megbízásával kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételéről, egyben felhatalmazza a polgármestert a törzskönyvi bejegyzéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő hiánypótlások teljesítésére és az egyéb szükséges nyilatkozatok kiadására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

10. NAPIRENDI PONT:

A JAVASLAT A GYŐRBEN MŰKÖDŐ, KORÁBBAN AZ ÖNKORMÁNYZAT, JELENLEG A KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONTHOZ, A GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUMHOZ ÉS GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUMHOZ TARTOZÓ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZAKMAI PROGRAMJAINAK PÁLYÁZATI ELJÁRÁS KERETÉBEN TÖRTÉNŐ TÁMOGATÁSÁT SZOLGÁLÓ PÁLYÁZATI KERET FELHASZNÁLÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

42/2017. (III. 30.) Kgy. határozat

1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosított, a Győrben működő, korábban az önkormányzat, jelenleg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz, a Győri Műszaki Szakképzési Centrumhoz és a Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrumhoz tartozó köznevelési intézmények szakmai programjainak pályázati eljárás keretében történő támogatását szolgáló keret felhasználására pályázatot ír ki az előterjesztés 1. számú mellékletét képező „Pályázati felhívás” szerinti tartalommal.

2.) A Közgyűlés az 1.) pont szerinti támogatási keret felhasználásához a pályázat közzétételi, elbírálási, utalási és elszámoltatási rendjét a 2. számú melléklet szerint elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

11. NAPIRENDI PONT:

TÁJÉKOZTATÓ A GYŐR VÁROSI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZETETŐ FÓRUM 2016. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

43/2017. (III. 30.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Győr városi drogstratégia 2016. évi munkatervének végrehajtásáról és a Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

12. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A GYŐRI SPECIÁLIS MENTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET TÁMGOATÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

44/2017. (III. 30.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a 2017. évi költségvetésben szereplő „305351. Civil szervezetek egyedi támogatása” kiadási jogcím terhére 3 millió Ft támogatás átadásra kerüljön a Győri Speciális Mentők Közhasznú Egyesület (képviselője: Mátis Csaba elnök, címe: 9027 Győr, Ipar u. 37, számlaszám: 59600097-10012992, adószám: 18989229-1-08) részére, hozzájárulva az Egyesület felszerelésének fejlesztéséhez, működésnek támogatásához.

2. A Közgyűlés az 1. pont szerinti támogatás teljesítése érdekében az alábbi előirányzat átcsoportosítást hagyja jóvá:

308032. Bírósági, hatósági úton keletkezett önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre – 3.000.000,- Ft

305351. Civil szervezetek egyedi támogatása + 3.000.000,- Ft

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a fenti támogatásról szóló pénzügyi megállapodás megkötésére és az elszámolás elvégzésére.

Felelős: polgármester

Határidő: a megállapodás megkötésének kezdeményezésére: 2017.04.15.

az elszámolás elvégzésére a 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet szerint

****

13. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A 258/2012. (XI.30.) KGY. SZÁMÚ HATÁROZAT 5.) PONTJÁNAK VISSZAVONÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

45/2017. (III. 30.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 258/2012. (XI. 30.) Kgy. számú határozatának 5.) pontját – mely a győri 7434/A/6 hrsz.-ú (Győr, Bécsi kapu tér 11. I/1. ajtó) társasházi lakás 7.910.000,- Ft vételáron történő értékesítésére vonatkozik – visszavonja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

14. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GYŐRI TÁRSASHÁZI LAKÁS VÉTELÁRÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA (279/18/A/14. HRSZ.)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

46/2017. (III. 30.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 219/2014. (XI. 28.) Kgy. határozatát visszavonja, és ezzel egyidejűleg jóváhagyja a győri 279/18/A/14 hrsz.-ú társasházi lakás értékesítését.

2. Az ingatlan az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 42/2007. (XII. 21.) rendelet 9. §-ában foglalt szerződésen alapuló elővásárlási jog jogosultja, vagy – amennyiben a Magyar Állam az elővásárlási jogával él – a Magyar Állam részére (a volt bérlő lakáshasználati jogával terhelten) értékesíthető 9.240.000,- Ft vételáron.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

az adásvételi szerződés megkötésére: 2017. július 24.

15. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A GYŐR, CORVIN U. 10. SZÁM ALATT LÉVŐ, 95 M2 NAGYSÁGÚ MŰHELY HELYISÉG GYŐRI BALETT RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ MŰKÖDTETÉSBE ADÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

47/2017. (III. 30.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a győri 4543/A/13 hrsz.-ú 94,91 m² nagyságú műhely megnevezésű ingatlan 2017. április 01. napjától határozatlan időre Győri Balett működtetésébe kerüljön. Ezzel egyidejűleg az ingatlan a GYŐR-SZOL Zrt. működtetéséből kivonásra kerül.

Felelős: jegyző

Határidő: azonnal

****

16. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT KOMMUNIÓ ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Juhász István képviselő: Kérdése, hogy a város az állami intézményekben mekkora összeget fordít hasonló célokra, mint az előterjesztésben szereplő alapítvány?

Nagy Tamás, a Gazdálkodási Főosztály vezetője: Kérése, hogy a képviselő úr pontosítsa a kérdést, hogy választ tudjanak adni arra.

Juhász István képviselő: Kérdése, hogy a város saját intézményeiben mennyi pénzt fordít hasonló célra, mint az előterjesztésben szereplő alapítvány esetében?

Borkai Zsolt polgármester: Erre kérdésre kapásból nagyon nehéz választ adni, így azt írásban fogja megkapni képviselőtársa.

Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 19 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

48/2017. (III. 30.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmust erősítő kiadások keret 2017. évi előirányzata terhére 1.270.000,- Ft támogatás átadásra kerüljön a „Kommunió Alapítvány” (1124 Budapest, Hegyalja út 123., adószám: 18191932-1-43) részére, a Szülők Háza Győr Szíve Családi Központ működésének biztosításához.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a fenti támogatásról szóló pénzügyi megállapodás megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: a megállapodások megkötésének kezdeményezésére: 2017. április 7.

az elszámolás elvégzésére a 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet szerint.

****

17. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 20 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

Képviselői kérésre új szavazást rendel el. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

49/2017. (III. 30.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a polgármesteri keret 2017. évi előirányzata terhére a „Gyárvárosi Iskoláért Alapítvány” (9027 Győr, Vágóhíd u. 4, adószám: 18525034-1-08) 106.000 Ft-tal kerüljön támogatásra, a csíkszeredai József Attila Iskola diákjainak fogadása, illetve programok költségeire.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a polgármesteri keret 2017. évi előirányzata terhére a „Kölcsey Iskoláért Alapítvány” (9024 Győr, Szent Imre út 33., adószám: 19111036-1-08) 85.000 Ft-tal kerüljön támogatásra, a nagymegyeri Bartók Béla Iskola diákjainak fogadása, közös programok szervezése céljából.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a polgármesteri keret 2017. évi előirányzata terhére a „Tehetséggondozásért Alapítvány” (9023 Győr, Szabolcska u. 5., adószám: 19111768-1-08) 25.000 Ft-tal kerüljön támogatásra, a Cziráki rajzverseny megrendezése céljából.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

4. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a polgármestert a fenti támogatásokról szóló pénzügyi megállapodások megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: a megállapodások megkötésének kezdeményezésére: 2017. április 7.

az elszámolás elvégzésére a 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet szerint

****

18. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT KILÉLEGZETT SZÉN-MONOXID KÉSZÜLÉK TULAJDONBA ADÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

50/2017. (III. 30.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata egy darab Szénmonoxid Smokerlyzer PICO+ kilélegzett szénmonoxid-mérő készüléket a Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet részére tulajdonba ad és felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos tárgyalások lefolytatására, a vonatkozó szerződés megkötésére, valamennyi intézkedés megtételére, dokumentum aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

19. NAPIRENDI PONT:

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT HATÁROZATOKRÓL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 19 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

51/2017. (II. 30.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a polgármester által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

20. NAPIRENDI PONT:

TÁJÉKOZTATÓ A BIZOTTSÁGOK ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT HATÁROZATAIRÓL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 20 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

52/2017. (III. 30.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a bizottságok által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

Borkai Zsolt, polgármester: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja szerint a Közgyűlésnek zárt ülést kell tartania – többek között – önkormányzati hatósági ügyek tárgyalásakor.

Az ismertetett rendelkezésre tekintettel a „Javaslat önkormányzati hatósági ügyben hozott határozatok elleni fellebbezések elbírálására” című előterjesztés tárgyalására zárt ülést rendel el.

Megkéri a vendégeket, hogy az üléstermet szíveskedjenek elhagyni!

(A zárt ülés jegyzőkönyve mellékletként csatolva található.)

A ZÁRT ÜLÉST KÖVETŐEN:

A Közgyűlés 17:38 órakor nyílt üléssel folytatja munkáját.

NAPIREND UTÁN:

Kérdezi képviselőtársait, kíván-e valaki kérdést, illetve bejelentést tenni?

Tájékoztatja képviselőtársait, hogy a következő közgyűlés 2017. április 21-én kerül megtartásra.

Köszöni a képviselők munkáját, az érdeklődők figyelmét, a Közgyűlést 17:39 órakor bezárja.

k. m. f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Jegyzőkönyvek | A közvetlen link.