3/2017. (IV. 21.) Kgy jegyzőkönyv

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

K Ö Z G Y Ű L É S E

3/2017. (IV. 21.)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2017. április 21-én 10:00 órára összehívott és 10:03 órakor megkezdett ülésén.

Jelen vannak:

Borkai Zsolt polgármester,

Radnóti Ákos alpolgármester,

Bárány István, Borsi Róbert, Diligens Tibor, Dr. Gancz Tamás, Glázer Tímea, Hajszán Gyula, Juhász István, Kalmár Ákos, Kovács Tamás, Dr. Neupor Zsolt, Pollreisz Balázs, Rózsavölgyi László, Dr. Sik Sándor, Szabó Jenő, Szeles Szabolcs, Takács Krisztián, Takács Tímea, Varga Márk

Távolmaradását előzetesen jelezte: Dr. Somogyi Tivadar és Fekete Dávid alpolgármester

Távolmaradását előzetesen nem jelezte: Dr. Dézsi Csaba András, Fodor Roland képviselők

Jelen vannak továbbá:

Dr. Lipovits Szilárd jegyző,

Dr. Csörgits Lajos aljegyző,

Nagy Tamás, a Gazdálkodási Főosztály vezetője,

Füke Péter, a Településfejlesztési Főosztály vezetője,

Páternoszter Piroska, a Humánpolitikai Főosztály vezetője,

Nagyné dr. László Edit, a Hatósági Főosztály vezetője,

Dr. Domanyik Eszter, a Városmarketing és Programszervezési Főosztály vezetője,

Szombati-Serfőző Eszter, a Kulturális és Sport Főosztály vezetője,

Mező Tímea, az Adóügyi Osztály vezetője,

Varga Zoltán Ákos, az Ellenőrzési Osztály vezetője,

Dr. Horváth Tamás, az Igazgatási Osztály vezetője,

Szabóné Vörös Ágnes, a Népjóléti Osztály vezetője,

Hermann-né Gesztrich Nikoletta, a Kulturális Osztály vezetője,

Bodorné Mózes Ágota, az Oktatási Osztály vezetője,

Dr. Luksics Balázs, a Vagyongazdálkodási Osztály vezetője,

Kalmárné Nagy Katalin, a Városépítési Osztály vezetője,

Dr. Csele Balázs, a Munkaügyi Osztály vezetője,

Dr. Németh Zsófia, a Jogi és Önkormányzati Osztály vezetője,

Németh Lajos, rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság,

Váczi Attila, rendőr alezredes, a Győri Rendőrkapitányság vezetője,

Sági Géza, a GYŐR-SZOL Zrt. elnök-vezérigazgatója,

Truka István, az Útkezelő Szervezet vezetője,

Sárkány Péter, a Győri Térségfejlesztési és Projekmenedzsment Kft. ügyvezetője

Rákosi-Tóth Rita pályázó,

Papp Lászlóné pályázó

a sajtó munkatársai, valamint

mintegy 5 fő érdeklődő állampolgár.

****

Borkai Zsolt polgármester: Köszönti a Közgyűlés résztvevőit, az érdeklődő állampolgárokat.

Kéri, hogy a képviselők a létszám megállapítása érdekében gombnyomással jelezzék jelenlétüket. Megállapítja, hogy az ülésen 18 képviselő – a megválasztott képviselők több mint fele – jelent meg, tehát a testület határozatképes. Távolmaradását előzetesen Dr. Somogyi Tivadar és Fekete Dávid alpolgármesterek jelezték. Az ülést megnyitja.

****

Kéri, hogy aki a napirendi pontokkal és azok sorrendjével egyetért, szavazzon!

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 18 fő – 18 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a napirendet elfogadta.

55/2017. (IV. 21.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az alábbiak szerint fogadja el a 2017. április 21-i ülésének napirendjét:

1. Javaslat a Győri Rendőrkapitányság 2016. évi beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

2. Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti feladatainak ellátásáról, valamint tájékoztató az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat és a Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai munkájának felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Szociális, Lakásügyi és Egészségügyi Bizottság

3. Javaslat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Nyugat-dunántúli Régiójának támogatására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

4. Javaslat a Család- és Gyermekjóléti Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának betöltésére

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

5. Javaslat a IV. sz. Gazdasági Működtető Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának betöltésére

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

6. Javaslat győri 4318/6/A/5 és a 4778/100/A/9 hrsz.-ú társasházi lakások értékesítésére

Előterjesztő: Szociális, Lakásügyi és Egészségügyi Bizottság

7. Javaslat a győri 2858/149 hrsz.-ú (Győr, Mécs László u.) 1 ha 1067 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítésére

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

8. Javaslat alapítványok támogatására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

9. Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

10. Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

1. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A GYŐRI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELFOGADÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Váczi Attila, rendőr alezredes, a Győri Rendőrkapitányság vezetője: Egy évvel ezelőtt a kapitányság azzal a célkitűzéssel kezdte meg a 2016-os évet, hogy gyors reagálású, a közterületen fokozottan jelenlévő, a jogkövető állampolgárokkal polgárbarát módon, a törvényszegőkkel szemben viszont határozottan, a törvény teljes szigorával fellépő állománnyal szolgálják a város közrendjét, közbiztonságát. Ebben a beszámolóban számot adhat arról, hogy ezeket a terveket, ezt a munkát, hogy sikerült megvalósítania a szervezetnek.

A Győri Rendőrkapitányság feladatait törvényesen, a 2016. évre jóváhagyott munkatervében rögzített célokhoz rendelve, ütemezettem, az ügyrendjében meghatározottak szerint hatékonyan és úgy gondolja, alapvetően eredményesen hajtotta végre.

Az év közben felmerülő változásokra kellő időben és hatékonyan reagált a szervezet, a kitűzött főstratégiai célokat teljesíteni tudták. Kiemelt társadalmi veszélyességű, a lakosság széles rétegeit érintő bűncselekmény sorozat Győr területén nem fordult elő. Az elmúlt év elején számos célt fogalmaztak meg, melyek a lakosság szubjektív közbiztonságérzetének fokozása érdekében történtek. Ezek a célok a központi feladatszabással, az önkormányzaton és a képviselőkön keresztül a lakosság elvárásaival összhangban álltak. A rendelkezésre álló eszközöket ezen célok megvalósítására fordították.

A kapitányság közbiztonsági helyzetének vizsgálatához szükséges egy-két gazdasági társadalmi folyamatot ismertetnie, melyek leginkább befolyásolják ezeket a tényezőket. Köztudott, hogy Győr és vonzáskörzete az ország egyik legfejlettebb gazdasági régiója. A megyeszékhelyen működő ipari vállalkozások nemcsak a környéken élőknek, de számos más megyéből ideérkezőknek is kínálnak munkalehetőséget. Ennek negatívuma, hogy ez a térség emiatt nemcsak a jobb élet reményében ideérkező embereket vonzza, hanem a bűnelkövetőket is. Ezért a rendőrségnek meg kell birkóznia a hosszabb-rövidebb ideig itt tartózkodó emberek elkövetői magatartásával.

Győrben az elmúlt évben számos sport és kulturális rendezvényt tartottak. Ezek biztosítása a nyári időszakban jelentős többletfeladatokat rótt a kollegákra. A kapitányság illetékességi területe a 2015. évi járási körzetekhez való igazodás óta nem változott, a lakosság létszáma, több mint 223 000 fő. A kapitányság illetékességi területéhez jelenleg 66 település tartozik. Győrön kívül Pannonhalmán és Téten osztályjogállású rendőrőrsöt működtetnek. Kiemelt feladatokat determinál a Péren működő repülőtér, illetve a Vámosszabadiban működő idegenrendészeti eljárás alatt álló menekülteket ellátó nyílt befogadó állomás.

Munkájukban továbbra is prioritást élvez a párbeszéden alapuló, együttműködő, támogató rendőri tevékenység annak érdekében, hogy a lakossággal, az önkormányzatokkal, a civil szervezetekkel, az egyházakkal, az oktatási intézményekkel és nem utolsósorban a polgárőr szervezetekkel, valamint a győri Közterület Felügyelettel és Mezei Őrszolgálattal a településeken a közbiztonság színvonalát fenn tudják tartani. Összességében elmondható, hogy a tavalyi évben a győri, a téti és a pannonhalmi járások településeinek bűnügyi, közbiztonsági helyzete a megelőző évhez viszonyítva kiegyensúlyozott, minden szélsőségtől mentes volt, a lakosság szubjektív közbiztonságérzete nem romlott. A települések közrendjének, közbiztonságának megítélése szempontjából továbbra is a polgárok véleménye, az önkormányzatok visszajelzései a legfontosabb értékmérők a rendőrség számára.

A Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkársága immár hatodik alkalommal kérdezte meg a kapitányság területén belül működő valamennyi önkormányzatot, az általános és középiskolai intézményeket, valamint a szülői szervezeteket a rendőri munka milyenségéről, a közbiztonság helyzetéről. A választ adó önkormányzatok az ötfokozatú értékelési skálán a Győri Rendőrkapitányság tevékenységét 4,3-as átlagértékkel jelölték meg, ezen belül a győri Önkormányzat a rendőrség munkáját 2016-ban 4,88 pontértékkel értékelte.

Az oktatási intézmények 94%-a volt elégedett vagy nagyon elégedett a településen végzett és az oktatási intézményt érintő rendőri tevékenységgel. A rendőrség együttműködése a társszervekkel 2016-ban is folyamatos és hatékony volt. A kapitányság területén 54 polgárőr szervezet működik, melyek taglétszáma megközelíti a 2000 főt. Valamennyi polgárőr szervezet vonatkozásában érvényes együttműködési megállapodással rendelkezik a szervezet. A Közterület Felügyelettel történő közös szolgálatellátás esetében kijelenthető, hogy a felek együttműködése napi szintű, kiemelkedő mértékben szervezett és összehangolt. Hatékony párbeszédet folytatnak az önkormányzatokkal és egyéb civil szervezetekkel. Folyamatos a munkakapcsolat a Széchenyi István Egyetemmel, az ÉNYKK Zrt.-vel, a GYSEV Zrt.-vel, a GYŐR-SZOL Zrt.-vel és más cégekkel. Kiemeli ezek közül a GYŐR-SZOL Zrt.-t, mivel velük folyamatosan működteti a rendőrség a hulladékkommandó akcióprogramot.

Elmondható, hogy a kapitányság bűnügyi helyzete stabil, szélsőségektől mentes. A 2016. évi célkitűzések között szerepelt a hatékony fellépés a bűncselekmények elkövetőivel szemben. E tekintetben a célokat teljesítették, hiszen a nyomozó hatóságok által befejezett eljárásokban a bűncselekmények száma 3,4%-kal csökkent, a nyomozáseredményesség 7,3 százalékponttal emelkedett. Hasonlóan kedvezően alakult a kiemelten kezelt bűncselekmények száma is, mely 11,2%-kal csökkent. A nyomozáseredményességi mutató 11%-kal emelkedett. További pozitívum, hogy szervezett bűnözői csoportok a megyében továbbra sem tudtak teret nyerni, továbbra is fontos feladatuk, hogy ezen csoportok kialakulásának megakadályozása, a csoportok megerősödésének megelőzése, bűnözői körük gyengítése, bomlasztása és ezáltal a bűncselekmények elkövetésének megakadályozása. A közterületen elkövetett bűncselekmények száma 10,1%-kal csökkent, míg a nyomozáseredményességi mutató 23,8 százalékponttal emelkedett 79,6%-ra. A közterületen elkövetett kiemelten kezelt bűncselekmények számában is sikerült jelentős csökkenést elérnie a rendőrségnek, 34%-kal csökkent ezek száma. A bűncselekmények száma a kapitányság illetékességi területén is csökkent, így a Győri Rendőrkapitányság területén a 100.000 lakosra jutó bűncselekmények száma tavaly 2292 volt, ami 12,9%-kal kevesebb, mint az előző évben. Ezzel az elmúlt évek legalacsonyabb értékét érte el a rendőrség. A lopások száma is csökkent, emellett a betöréses lopások száma is, amit 13,1%-kal sikerült visszaszorítaniuk. Mind a nyomozáseredményességi , mind a felderítési mutató értéke emelkedett az előző évhez képest, de 2017-ben is kiemelt feladata a szervezetnek, hogy e bűncselekmény kategóriák nyomozás- és felderítési eredményességét tovább növeljék.

A kábítószerrel való visszaélések száma – terjesztői magatartások tekintetében – 14-ről 6-ra csökkent, a nyomozás eredményesség az előző évi szinten, 85,7%-on maradt. Ez a csökkenés nem a rendőri munka hanyatlásának eredménye, hanem jelenleg azok az eljárások, amiket tavaly kezdeményeztek, az idei évben fognak befejeződni, így csak a 2017. évi statisztikai kimutatásban fognak megjelenni. A kábítószer terjesztés tekintetében a térség továbbra is célállomás, a területi megoszlást tekintve Győr dominanciája jellemző.

A rendőrség célul tűzte ki 2016-ban is a közterületi jelenlét növelését, de ennek megvalósítását számos elvonó tényező – legfőképp az illegális migrációval kapcsolatos rendőri tevékenység, illetve a sport és egyéb rendezvényekhez kapcsolódó rendőri feladatok végrehajtása – befolyásolta.

A saját illetékességi területen eltöltött közterületi óraszám 224049 óráról 200682 órára csökkent, a többszöri határrendészeti feladatok ellátására történő átrendelések során a távollévő állománypótlásra megtörtént, így közbiztonsági deficit nem alakult ki.

Kiemelt figyelmet fordítottak a közterületek rendjére is. A szolgálatvezénylés alapja minden esetben a bűnügyi helyzet volt, feltérképezték a veszélyeztetett és az idegenforgalommal döntően érintett területrészeket, városrészeket. A szolgálatokat helyi és területi szintű összehangolással biztosították, így a felmerülő feladatok ellátására a megadott helyen és időben a megfelelő rendőri létszámmal tudtak reagálni.

2016-ban összesen 359 személyi sérüléses baleset történt, mely 10%-os csökkenés a 2015-ben regisztrált baleseti adatokhoz képest. A halálos kimenetelű közlekedési balesetek számát tekintve – sajnos – jelentős emelkedés tapasztalható. 2015-ben 13, 2016-ban 20 esetben következett be halálos baleset a kapitányság illetékességi területén. A 2015. évhez viszonyítva a súlyos sérüléssel járó balesetek tekintetében 4,5%-os, míg a könnyű sérüléssel járó balesetek vonatkozásában 18%-os csökkenés tapasztalható. A baleseti okok között szerepel a gyorshajtás, az elsőbbségi jog meg nem adása, irányváltoztatás szabályainak figyelmen kívül hagyása. 2016-ban 53 esetben volt ittas a balesetet okozó személy. A rendelkezésre álló erők, eszközök hatékony szervezésével fokozott közlekedés-rendészeti ellenőrzéseket hajtottak végre.

Az illegális migráció számottevő változására 2017-ben sem lehet számítani, hiszen azok az okok, melyek a migráció megindulását eredményezték, jelenleg is fennállnak. 2010-től kezdődően folyamatos volt a migráció számának emelkedése. Drasztikus növekedés 2015-ben következett be, jogellenes belépés, jogszerűtlen tartózkodás, illetve tiltott határátlépés miatt a kapitányság 2016-ban 251 főt fogott el. Az elfogások túlnyomó része a győri vasútállomáson és környékén és a nemzetközi vonatokon realizálódott. Legtöbbjük afgán, szír, pakisztáni és iraki származású személy volt. Az elfogott migránsok túlnyomó része már menekültügyi eljárás alatt állt Magyarországon, és az elhelyezésre kijelölt befogadó központot elhagyva igyekezett Ausztria vagy nyugat-európai ország területére lépni.

Kiemelten kezelték a vonatkozó törvény hatálya alá tartozó bejelentett rendezvényeket. A bejelentések számában csökkenő tendencia mutatkozik, a 2015. évi 20 rendezvény helyett 2016-ban 19 rendezvény bejelentésére és biztosítására került sor. Ezen rendezvények biztosítása során rendőri intézkedésre nem került sor.

Az elmúlt évben a rendőrség kiemelt feladata volt a bűn- és balesetmegelőző tevékenység, aktívan működtek közre az alkohol és kábítószer ártalmait, következményeit a kiskorúaknak bemutató felvilágosító munkában. Számos pozitív visszajelzés érkezik az iskolai bűnmegelőzési tanácsadói hálózat, valamint a drog-prevenciós tanácsadói hálózat munkájával kapcsolatban is.

A kerékpár regisztrációs programot a győri Önkormányzat együttműködésével és anyagi támogatásával 2016-ban tovább folytatták, amit 2017-ben is folytatni fognak. Az így megjelölt kerékpárok száma már 938, melyek közül eddig egyet tulajdonítottak el. Kiemelten kezelik az idősek és a gyermekek baleset megelőzési propagandáját. Az iskola rendőre programot folyamatosan hajtják végre, jelenleg 63 iskolával kötöttek együttműködési megállapodást, az iskolarendőrök száma 25 fő.

2017. évre vonatkozóan az országos főkapitány úr és a megyei főkapitány úr az alábbi fő célokat határozta meg a győri kapitányság részére. A büntető- és szabálysértési eljárások lefolytatásának további gyorsítása, eredményes befejezések arányának növelése. Törvényes, eredményes és hatékony fellépés a bűncselekményt vagy szabálysértést elkövetőkkel szemben. A településeken folyamatos és látható közterületi jelenlét magas szintű biztosítása. Erők, eszközök összehangolt alkalmazásával a települések közterületein a közbiztonság továbbjavítása. A lakosság szubjektív közbiztonságérzetének javítása érdekében a kiemelt, valamint az állampolgárokat leginkább irritáló kis kárértékű, esetenként sorozatjellegű bűncselekmények, szabálysértések számának visszaszorítása. Határozott, kulturált, törvényes és szakszerű intézkedés, a már megkezdett intézkedési kultúraváltás folytatása. Az illegális migráció elleni eredményes és hatékony fellépés és ellenőrzés továbbfolytatása. A közlekedés biztonsági helyzetének javítása, különösen a halálos balesetek számának csökkentése érdekében. Kiemelt és fő feladat az EYOF 2017 rendezvény eseményeinek magas színvonalú rendőri biztosítására való felkészülés és végrehajtás. Örömmel jelenti be, hogy a felkészülés a rendőri vonatkozás tekintetében közel százszázalékos szinten áll.

Végül megköszöni az Önkormányzat elmúlt évben nyújtott anyagi és erkölcsi támogatását, mely nagyban hozzájárult a rendőrség eredményeihez. Kéri, hogy ezt a támogatást az önkormányzat – lehetőségeihez mérten – 2017-ben is biztosítsa!

Bárány István képviselő: A beszámoló valóban nagyon jó eredményeket mutat be, a hallottak alapján beigazolódhat az a szakmai alapelv, hogy ha a bűncselekmények száma csökken, úgy a nyomozáseredményesség növekszik.

Kérdése, hogy az elért eredmények fenntarthatók-e a jövőben? Ugyanis nagyon jó volna, ha ez az eredményes rendőri munka a jövőben is fenntarthatóvá válna.

Kérése, hogy Révfalu, Bácsa, Kisbácsa területén a jelölt helyszíneken a sebességmérések továbbra is legyenek folyamatosak. Emellett a játszótereket is ellenőrizzék a járőr kollegák. Kiemeli a Borostyán sétány játszóparkját, ahol sikeresen megszüntették a hajléktalan személyek jelenlétét. Kérése, hogy továbbra is ellenőrizzék sűrűn ezt a játszóparkot.

A rendőrség elmúlt évi sikeres tevékenységét megköszönve további eredményes munkát kíván szervezetnek a 2017-es esztendőre. A beszámolót elfogadásra javasolja.

Váczi Attila, rendőr alezredes, a Győri Rendőrkapitányság vezetője: Úgy gondolja, az eredmények az első negyedév adatai alapján tarthatók lesznek, sőt bízik abban, hogy a jövő évi előterjesztésben még kedvezőbb eredményekről tud beszámolni, ez alatt elsősorban a bűncselekmények számának csökkenését érti.

A sebességmérések kapcsán elmondja, itt lehetőség van arra, hogy állampolgári javaslat alapján helyszíneket vesznek fel és a rendelkezésre álló rendőri erők bevonásával, főként baleseti gócpontokban ellenőrzést hajtanak végre.

A képviselő úr említette a Borostyán sétány játszóparkjának ellenőrzését is, melyre reagálva elmondja, a kollegák a városban lévő többi játszóteret is rendszeresen ellenőrzik a járőrözések alkalmával.

Borkai Zsolt polgármester: Ezúton köszöni meg a rendőrség elmúlt évi munkáját, azt megígérheti a testület nevében is, hogy az Önkormányzat a következő évben is támogatni fogja a rendőrség munkáját. Bízik abban, hogy azzal a támogatással még hatékonyabban el tudják látni ezt, az olykor nem túl hálás feladatot a városban.

Mivel a témához további kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

56/2017. (IV. 21.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Győri Rendőrkapitányság 2016. évi beszámolóját az 1. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

2. NAPIRENDI PONT:

BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL, VALAMINT TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYESÍTETT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYHÁLÓZAT ÉS A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT SZAKMAI MUNKÁJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

57/2017. (IV. 21.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló beszámolót az 1. számú melléklet szerint és az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat, valamint a Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai felülvizsgálatáról készített tájékoztatót a 2. számú melléklet szerint elfogadja.

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló 1. számú melléklet szerinti beszámolót 2017. május 31. napjáig küldje meg a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

3. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT EGYESÜLET

NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓJÁNAK TÁMOGATÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

58/2017. (IV. 21.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében a Szociális ellátási (szociális igazgatási) kiadási előirányzatok között „Wel_hops” projekttel kapcsolatos kiadásokra jogcímen szereplő 6.000.000,- Ft előirányzat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Nyugat-dunántúli Régiója részére átadásra kerüljön idősek lakhatását, életfeltételeit javító lakáskorszerűsítési program megvalósítására pályázat keretében, melynek az elbírálására létrejövő bizottságba az Önkormányzat részéről a 3. pontban megjelölt személyeket jelöli ki.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Közgyűlés felkéri a polgármestert az 1. pontban szereplő támogatás pénzügyi megállapodásának megkötésére, előírva a pályázat elbírálásához az 1. sz. mellékletben foglalt szempontokat, valamint az Önkormányzat részéről a 3. pont szerinti bíráló személyeket.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. május 31.

A Közgyűlés a pályázatokat elbíráló bizottságba a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság elnökét, Takács Tímeát és az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr képviselőjét, Kissné Teklovics Gabriella gondozási központ vezetőt delegálja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

4. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT IGAZGATÓI

(MAGASABB VEZETŐI) BEOSZTÁSÁNAK BETÖLTÉSÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

59/2017. (IV. 21.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Család- és Gyermekjóléti Központ igazgatói (magasabb vezetői) feladatainak ellátásával Rákosi-Tóth Ritát bízza meg 2017. május 1. napjától 2022. április 30. napjáig terjedő, ötéves időtartamra, a jelenlegi illetménye és magasabb vezetői pótléka meghagyásával.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

5. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A IV. SZ. GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT IGAZGATÓI (MAGASABB VEZETŐI) BEOSZTÁSÁNAK BETÖLTÉSÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

60/2017. (IV. 21.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a IV. Sz. Gazdasági Működtető Központ igazgatói (magasabb vezetői) feladatainak ellátásával a 2017. május 1-jétől 2022. április 30-ig terjedő ötéves időtartamra Papp Lászlónét bízza meg a közalkalmazotti törvény szerinti illetménnyel és 100.000 Ft magasabb vezetői pótlékkal.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

6. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GYŐRI 4318/6/A/5 ÉS A 4778/100/A/9 HRSZ.-Ú TÁRSASHÁZI LAKÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti I. számú határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

61/2017. (IV. 21.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a győri 4318/6/A/5 hrsz.-ú (Győr, Verseny utca 7. II/2. ajtó) társasházi lakás értékesítését.

2. Az ingatlan az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 42/2007. (XII. 21.) R. 9. §-ában foglalt szerződésen alapuló elővásárlási jog jogosultja, vagy – amennyiben a Magyar Állam az elővásárlási jogával él – a Magyar Állam részére (a volt bérlő lakáshasználati jogával terhelten) értékesíthető 8.330.000,- Ft vételáron.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

az adásvételi szerződés megkötésére 2020. február 23.

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti II. számú határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

62/2017. (IV. 21.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja győri 4778/100/A/9 hrsz.-ú (Győr, Szigethy Attila út 110. III/1. ajtó) társasházi lakás értékesítését.

2. Az ingatlan az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 42/2007. (XII. 21.) R. 9. §-ában foglalt szerződésen alapuló elővásárlási jog jogosultja, vagy – amennyiben a Magyar Állam az elővásárlási jogával él – a Magyar Állam részére (a volt bérlő lakáshasználati jogával terhelten) értékesíthető 9.100.000,- Ft vételáron.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

az adásvételi szerződés megkötésére 2020. január 12.

****

7. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A GYŐRI 2858/149 HRSZ.-Ú (GYŐR, MÉCS LÁSZLÓ U.) 1 HA 1067 m2 NAGYSÁGÚ BEÉPÍTETLEN TERÜLET MEGNEVEZÉSŰ INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Varga Márk képviselő: Kérdése, hogy érdeklődött-e már valamilyen beruházói kör a terület hasznosítása kapcsán, tudnak-e arról valamit, hogy mit fognak a területre építeni?

Dr. Lipovits Szilárd jegyző: Értékesítés alatt áll az ingatlan, ha meg lesz a licit nyertese, ő fogja eldönteni, mit épít arra. Hozzáteszi, lakóövezeti besorolása van az ingatlannak, tehát lakóépületet tud rá építeni.

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához további kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

63/2017. (IV. 21.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a győri 2858/149 hrsz.-ú, 1 ha 1067 m² területű, beépítetlen terület megnevezésű, közigazgatásilag Győr, Mécs László utcában található ingatlan versenyeztetési eljárással történő értékesítését. Az ingatlan kikiáltási ára 345.000.000,- Ft + áfa, amely az ingatlanforgalmi szakértő által megállapított forgalmi érték.

Felelős: polgármester

Határidő: az ingatlan értékesítésének napja

****

8. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

64/2017. (IV. 21.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a polgármesteri keret 2017. évi előirányzata terhére a „Kovács Margit Alapítvány” (9024 Győr, Répce u. 2. adószám: 18510528-1-08) 40.000 Ft-tal kerüljön támogatásra, a Gálaműsor megrendezése céljából.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a polgármesteri keret 2017. évi előirányzata terhére a Radó Tibor Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény „Süss fel Nap” Alapítványa (9028 Győr, József Attila u. 4. adószám: 18527328-1-08) 32.000,- Ft-tal kerüljön támogatásra, dologi kiadások fedezetére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a polgármestert a fenti támogatásokról szóló pénzügyi megállapodások megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: a megállapodások megkötésének kezdeményezésére: 2017. április 28.

az elszámolás elvégzésére a 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet szerint.

****

9. NAPIRENDI PONT:

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT HATÁROZATOKRÓL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 17 igen, 0 nem, 3 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

65/2017. (IV. 21.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a polgármester által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

10. NAPIRENDI PONT:

TÁJÉKOZTATÓ A BIZOTTSÁGOK ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT HATÁROZATAIRÓL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 17 igen, 0 nem, 3 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

66/2017. (IV. 21.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a bizottságok által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

NAPIREND UTÁN:

Kérdezi képviselőtársait, kíván-e valaki kérdést, illetve bejelentést tenni?

Tájékoztatja képviselőtársait, hogy a következő közgyűlésre 2017. május 31-én kerül sor.

2017. április 28-án pénteken 11:00 órakor a Modern Városok Program keretében – melyre külön meghívót kapnak képviselőtársai – Orbán Viktor miniszterelnök úr Győrbe látogat.

Köszöni a képviselők munkáját, az érdeklődők figyelmét, a Közgyűlést 10:36 órakor bezárja.

k. m. f.

Borkai Zsolt

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Jegyzőkönyvek | A közvetlen link.