4/2017. (V. 26.) Kgy jegyzőkönyv

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

K Ö Z G Y Ű L É S E

4/2017. (V. 26.)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2017. május 26-án 10:00 órára összehívott és 10:00 órakor megkezdett ülésén.

Jelen vannak:

Borkai Zsolt polgármester,

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester,

Fekete Dávid alpolgármester,

Radnóti Ákos alpolgármester,

Bárány István, Borsi Róbert, Diligens Tibor, Fodor Roland, Dr. Gancz Tamás, Glázer Tímea, Hajszán Gyula, Juhász István, Kalmár Ákos, Kovács Tamás, Dr. Neupor Zsolt, Pollreisz Balázs, Rózsavölgyi László, Dr. Sik Sándor, Szabó Jenő, Szeles Szabolcs, Takács Krisztián, Takács Tímea, Varga Márk

Távolmaradását előzetesen nem jelezte: Dr. Dézsi Csaba András képviselő

Jelen vannak továbbá:

Dr. Lipovits Szilárd jegyző,

Dr. Csörgits Lajos aljegyző,

Nagy Tamás, a Gazdálkodási Főosztály vezetője,

Füke Péter, a Településfejlesztési Főosztály vezetője,

Révi Zsolt városi főépítész,

Páternoszter Piroska, a Humánpolitikai Főosztály vezetője,

Dr. Domanyik Eszter, a Városmarketing és Programszervezési Főosztály vezetője,

Szombati-Serfőző Eszter, a Kulturális és Sport Főosztály vezetője,

Mező Tímea, az Adóügyi Osztály vezetője,

Varga Zoltán Ákos, az Ellenőrzési Osztály vezetője,

Stipkovics Tamás, az Építéshatósági Osztály vezetője,

Dr. Horváth Tamás, az Igazgatási Osztály vezetője,

Szabóné Vörös Ágnes, a Népjóléti Osztály vezetője,

Hermann-né Gesztrich Nikoletta, a Kulturális Osztály vezetője,

Bodorné Mózes Ágota, az Oktatási Osztály vezetője,

Dr. Luksics Balázs, a Vagyongazdálkodási Osztály vezetője,

Dr. Csele Balázs, a Munkaügyi Osztály vezetője,

Dr. Németh Zsófia, a Jogi és Önkormányzati Osztály vezetője,

Sági Géza, a GYŐR-SZOL Zrt. elnök-vezérigazgatója,

Truka István, az Útkezelő Szervezet vezetője,

Sárkány Péter, a Győri Térségfejlesztési és Projekmenedzsment Kft. ügyvezetője

Simon Csaba, a Győr Projekt Kft. ügyvezetője,

Panker Mihály, az Egyesített Egészségügyi Szociális Intézmény vezetője,

Sütő Csaba, a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat vezetője,

Vadnai Zoltán, V-Traffic Z1 Bt. közlekedési szakértő,

a sajtó munkatársai, valamint

mintegy 5 fő érdeklődő állampolgár.

****

Borkai Zsolt polgármester: Köszönti a Közgyűlés résztvevőit, az érdeklődő állampolgárokat.

Kéri, hogy a képviselők a létszám megállapítása érdekében gombnyomással jelezzék jelenlétüket. Megállapítja, hogy az ülésen 23 képviselő – a megválasztott képviselők több mint fele – jelent meg, tehát a testület határozatképes. Az ülést megnyitja.

****

Életének 76. évében elhunyt Baksa Kálmán a Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola, Turisztikai és Vendéglátóipari Szakképző Iskola alapító igazgatója, akinek több évtizedes kiemelkedő színvonalú pedagógiai munkássága és eredményes intézményvezetői tevékenysége elismeréseként a város Közgyűlése 2004-ben Győr Megyei Jogú Város Díszpolgára kitüntető címet adományozott. Baksa Kálmán a Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt kitüntetettje és a Hubertusz Kereszt arany fokozatának tulajdonosa volt.

Adózzanak most a kiváló szakember emlékének egy perces néma felállással!

****

Borkai Zsolt polgármester: A mai ülésen napirend előtt szeretné átadni a 2017. évi Városrész Szolgálatáért díjak közül a Marcalváros és a Pinnyéd Szolgálatáért díjakat. Megkéri dr. Somogyi Tivadar alpolgármester urat, szíveskedjék ismertetni a kitüntetések indoklását.

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester: Kéri a kitüntetetteket, hogy a nevük elhangzása után szíveskedjenek kifáradni és polgármester úrtól átvenni az elismeréseket.

Borkai Zsolt polgármester úr Marcalváros Szolgálatáért elismerést adományoz dr. Lakatos Aranka háziorvos részére a háziorvosként végzett, magas színvonalú, példamutató munkája elismeréseként.

****

Pinnyéd Szolgálatáért elismerésben részesül Visi Frigyes a lakókörnyezete érdekében végzett aktív közösségi munkája, valamint a városrészt megörökítő, amatőr festőként végzett tevékenysége elismeréseként.

A kitüntetésekhez a testület nevében gratulál!

****

Borkai Zsolt polgármester: A mai ülés tervezett napirendjét a kiküldött meghívó tartalmazza. Az ülés előtt kapták kézhez a képviselők, ahogy az a meghívóban is jelzésre került a „Javaslat Szent László-érem adományozására” című előterjesztést, mely a 24. napirendi pont anyagát képezi.

Kéri, hogy aki a napirendi pontokkal és azok sorrendjével egyetért, szavazzon!

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal – 1 fő képviselő nem vett részt a szavazásban – a napirendet elfogadta.

67/2017. (V. 26.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az alábbiak szerint fogadja el a 2017. május 26-i ülésének napirendjét:

1. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására

(TSZTM 2016-022, TSZTM 2016-031, SZTM 2016-022, SZTM 2016-031, SZTM 2016-079, SZTM 2017-004, SZTM 2017-006, SZTM 2017-007, SZTM 2017-008, SZTM 2017-010, SZTM 2017-011 számú tervmódosítások vonatkozásában)

Előterjesztő: Révi Zsolt városi főépítész

2. Javaslat változtatási tilalom elrendeléséről szóló rendelet alkotására

Előterjesztő: Révi Zsolt városi főépítész

3. Javaslat a helyi autóbusz-közlekedéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

4. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

5. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

6. Javaslat az éves ellenőrzési jelentés és az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására 2016. évre vonatkozóan

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

7. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulásának elfogadására

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

8. Javaslat a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. alaptőkéjének megemelésére és ezzel egyidejűleg az Alapszabály módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

9. Javaslat ingatlanok ingyenes tulajdonba vételi eljárására vonatkozó 129/2016. (IX. 23.) Kgy. határozat visszavonására

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

10. Javaslat a Győr, Balassi B. u. 1. szám alatti ingatlan bérbeadására

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

11. Javaslat a Győr, Árpád u. 27. szám alatt lévő 34 m2 nagyságú lakás ingatlan Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény részére történő üzemeltetésbe adására

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

12. Javaslat alapítványok támogatására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

13. Tájékoztató az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr és a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr 2016. évi szakmai munkájának felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

14. Javaslat az „Elsőként lakhatás" (EFOP-1.1.4-16) pályázaton történő részvétel jóváhagyására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

15. Javaslat pályázat benyújtására az EFOP-1.8.19-17 kódszámú "Az alapellátás és népegészségügyi rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügyi helyi kapacitásfejlesztés" c. pályázati felhívására

Előterjesztő: Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

16. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Nagybácsai Óvoda átszervezésére, alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

17. Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák 2017/2018. nevelési évben indítható csoportjai számának, a csoportok létszámainak, valamint az óvodákban engedélyezett közalkalmazotti álláshelyek számának meghatározására

Előterjesztő: Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

18. Javaslat amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására keretből alapítványok támogatására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

19. Javaslat a Magyar Önkormányzatok Szövetségéből való kilépésre

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

20. Beszámoló Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése bizottságainak és a peremkerületek fejlesztését felügyelő tanácsnok 2016. évi munkájáról

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

21. Beszámoló Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2016. évi munkájáról

Előterjesztő: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

22. Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

23. Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Zárt ülésen tárgyalt napirendek

24. Javaslat Szent László-érem adományozására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

25. Javaslat önkormányzati hatósági ügyben hozott döntések elleni fellebbezések elbírálására

Előterjesztő: Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

1. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, VALAMINT A GYŐRI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL (GYÉSZ-RŐL) ÉS GYŐR SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 1/2006. (I. 25.) ÖK. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

(TSZTM 2016-022, TSZTM 2016-031, SZTM 2016-022, SZTM 2016-031, SZTM 2016-079, SZTM 2017-004, SZTM 2017-006, SZTM 2017-007, SZTM 2017-008, SZTM 2017-010, SZTM 2017-011 számú tervmódosítások vonatkozásában)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Révi Zsolt városi főépítész: A rendelet szövegében szereplő SZTM 2017-004-es számú tervmódosítást további egyeztetés és vizsgálat céljából visszavonja. Ennek értelmében a rendelettervezet 3. §-a és 5. §-a annyiban módosul, hogy ez a tervlap ebből a két paragrafusból törlésre kerül. Ezen túl szintén törlésre kerül az SZTM 2017-005-ös számú tervmódosítás is, mely az 5. §-ból kerül törlésre. A többi tervmódosítás az állami főépítész úr záróvéleménye alapján a jogszabályi előírásoknak megfelel, azok közgyűlés elé terjesztése ellen kifogást nem emelt. Ezzel a két módosító javaslattal kéri az előterjesztés elfogadását!

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 19 igen, 0 nem, 4 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

68/2017. (V. 26.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja Győr Településszerkezeti Tervének módosítását a

TSZTM 2016-022, TSZTM 2016-031 tervlapok szerint.

Felelős: városi főépítész

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a városi főépítészt a jóváhagyott módosítások átvezetésére Győr Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Győr Építési Szabályzata című dokumentumokban, valamint a módosított dokumentumok megküldésére az egyeztetésében részt vett államigazgatási, érdek-képviseleti szerveknek és civil szervezeteknek.

Felelős: városi főépítész

Határidő: 2017. június 30.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

Borkai Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja a módosított rendelettervezetet és annak mellékleteit. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 19 igen, 0 nem, 4 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

14/2017. (V.26.) RENDELETE

A GYŐRI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL (GYÉSZ-RŐL) ÉS GYŐR SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 1/2006. (I. 25.) ÖK. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. Rendelet (a továbbiakban: GYÉSZ) 42. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az egyéb ipari övezet az iparhoz, az energiaszolgáltatáshoz és a településgazdálkodáshoz kapcsolódó

a) technológiai építmény,

b) segédüzemi építmény,

c) adminisztrációs épület,

d) szociális épülete vagy

e) üzemanyagtöltő

elhelyezésére szolgál.

2. §

(1) A GYÉSZ 103. §-a kiegészül a 01123 és a 01955 övezeti sorszám előírásaival:

 01123  Az övezetben a 11990/4 hrsz.-ú telek, valamint a 11985, 11986, 11988/2, 11989/2 hrsz.-ú telkek összevonásával létrejövő telkek területén az építészeti hangsúly képzése érdekében az építménymagasság értéke az épület 30%-ára vonatkozóan max. 9,5 méterrel engedélyezhető.
Az övezetben a rendezett terepszint 112,70 mBf szintmagasságig a telekhasználat műszaki követelményeinek biztosítása érdekében kialakítható.
 01955  Az övezetben ingatlan beépítésére Településrendezési Szerződés (TRSZ) megkötését követően kerülhet sor.

(2) A GYÉSZ 103. § 04764 övezeti sorszám előírásai helyébe a következő lép:

 04764  A szabályozási terven szereplő építési helyen belül külön jelölt területen meghatározott építménymagasság és maximális szintszám az övezeti paramétersorban előírtaktól eltérően is engedélyezhető, az építménymagasság max. 12,5 m, a megengedett maximális szintszám 4 szint. Az építési helyen belül külön jelölt területen csak lapostetős épületrész létesíthető.
A Bercsényi liget felől a szabályozási terven rögzített szakaszon a maximális építménymagasság 7,5 m, továbbá magastető alakítandó ki. A Radnóti utca felöl a maximális építménymagasság az övezeti paramétersorban is meghatározott 9,5 m, valamint lapostető alakítandó ki.

3. §

A GYÉSZ „1.3.7. újonnan beépítésre szánt és rehabilitációra kijelölt területek” önálló tervlapról a rendelet 2. mellékletében szereplő az SZTM 2017-007 sz. tervlap szerint 01955 sz. övezet törlésre kerül.

4. §

A GYÉSZ 7. sz. melléklete (Az OTÉK előírásaitól a szakminisztérium által engedélyezett eltérések táblázata) kiegészül a következő 30. sorral:

 sor-
szám
 hely  OTÉK-tól való eltérés  érintett
övezet sorszáma
 felmentés
 
30.
 
Kravtex telephely
 Az övezetben az OTÉK 2. melléklete szerint meghatározott egyéb ipari övezetekre vonatkozó legkisebb zöldfelület 20%-ra csökkenthető.  
00306
 
Végh Csaba Állami Főépítész
GYD-02/270-2/2017 számú levele szerint.

5. §

(1) A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 1. mellékletét képező SZTM 2017-011 tervszámú szabályozási tervlapjai szerint.

(2) A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 2. mellékletét képező SZTM 2016-022, SZTM 2016-079, SZTM 2017-006, SZTM 2017-007, SZTM 2017-008 tervszámú szabályozási tervlapjai szerint.

(3) A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 3. mellékletét képező SZTM 2016-031 tervszámú szabályozási tervlapjai szerint.

6. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba az (2) és (3) bekezdés kivételével.

(2) A rendelet 2-4. §-a és az 5. § (2) bekezdése 2017. június 10. napján lép hatályba.

(3) A rendelet 5. § (3) bekezdése 2017. június 25. napján lép hatályba.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

(A rendelet melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

2. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT VÁLTOZTATÁSI TILALOM ELRENDELÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET ALKOTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Fekete Dávid alpolgármester: Sokszor olvasható a sajtóban és látható a városban is, hogy több olyan értékes városrésze Győrnek, amelyben meghatározó karakterű épületek voltak, a társasházi építkezések áldozatává váltak. Ezért úgy látja, egy nagyon fontos előterjesztés van a testület előtt, hiszen ebben az előterjesztésben változatási tilalmat rendelnek el Nádorváros azon villa övezetére, amely még őrzi régi jellegét, városképét. A települési kézikönyv elkészüléséig ez a rendelkezés biztosíthatja azt, hogy ez a villaövezet érintetlen maradjon. A készülő kézikönybe megpróbálnak olyan szabályozásokat beletenni, ami ezt garantálni fogja. Kéri, a testület tagjait támogassák az előterjesztést!

Dr. Neupor Zsolt képviselő: Egyetért a Közgyűlés előtt lévő előterjesztés elgondolásával, valóban vannak olyan városrészek, melynek városképét, épületeit érdemes megóvni. Egyetlen félelmét a rendelet hatálya kapcsán fogalmazza meg, hiszen a rendelet 2017. október 1-jéig szól. Most 2017. május 26-án fogadják el a rendeletet, véleménye szerint nagyon rövid ez a határidő, szerinte akár egy évet is meghatározhattak volna a rendeletben a tilalom kapcsán.

Dr. Csörgits Lajos aljegyző: 2017. szeptember 30-ig kell megalkotni a településképi rendeletet és az arculati kézikönyvet. Ebben már szabályozni kell azokat a dolgokat, amikre a tilalom vonatkozik, ezért nem célszerű későbbi határidőt meghatározni. Hozzáteszi, maximálisan három évig lehet elrendelni változtatási tilalmat, de tekintettel arra, hogy a törvényi kötelezettség alapján a rendeletet ez év szeptember 30-ig kell megalkotni, ezért szerepel a rendelet szövegében a dátum.

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához további kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti rendelettervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

15/2017. (V. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

VÁLTOZTATÁSI TILALOM ELRENDELÉSÉRŐL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A helyi építési szabályzat módosításáig változtatási tilalom áll fenn a 00337, 00339, 00342,00345, 02659, 02660, 02665, 02666, 02670, 02672, 02673, 02886, 02888, 03147, 03148, 03149, 04167, 04168 és a 04169 sz. építési övezetekre.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. §

A rendelet 2017. október 1. napján hatályát veszíti.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

****

3. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSSEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MEGHOZATALÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Tájékoztatásul közli, hogy Dr. Neupor Zsolt képviselő úr a Demokratikus Koalíció frakcióvezetőjeként vezérszónokként kíván a témához hozzászólni.

Dr. Neupor Zsolt képviselő: Úgy gondolja, ez az előterjesztés sok tekintetben pontot tesz akár a Közgyűlés költségvetése vagy zárszámadása kapcsán számos vitára. Nem titok, hogy a frakcióval rendelkező pártok ebben a témában egyeztettek az előterjesztésről és arra is volt lehetőség, hogy az előterjesztés készítésébe bevont szakértővel konzultáljanak, annak véleményét megismerjék. A szakértő által készített anyagból látszik, Győr sok szempontból nem lóg ki az országos átlagból, ami azt jelenti, öreg autóbuszokkal látják el azt a közszolgáltatást, amit korábban a Kisalföld Volán, illetve mostani utódja az ÉNYKK Zrt. lát el.

Az anyag három lehetséges megoldást vázol fel. Az egyik irány, hogy új közlekedési társaságot hozzon létre az Önkormányzat és Győr saját társaságán keresztül működtesse a közösségi közlekedést. Ez a szakértői anyag és pártja álláspontja szerint sem járható út. Nem, mert látható, hogy egy ilyen társaság létrehozása kb. 12 milliárd forintos beruházást igényel, melynek napi működtetése évente egy milliárd forint veszteséget okozna a városnak. Látni kell azt, hogy ez az összeg, ami a buszközlekedés kapcsán felvetődik, a város cégét terhelné. A másik fontos szempont, hogy vannak olyan városok az országban, melyek ezt az utat választották, ilyen volt Pécs és Kaposvár. Az anyag szerint kétszer annyi működési támogatást kell adnia ezeknek a városoknak az újonnan alapított közlekedési cégük részére, mintha külsős céggel végeztetnék el a feladatot. Ez a megoldás tehát szép és jó, de zsákutca. Szintén nem túl szerencsés megoldás a budapesti példa, mely szerint egy közlekedésszervező céget hozzanak létre, azzal sem oldódna meg a probléma, csak egy plusz cég jönne létre a megrendelő város és a szolgáltatást ellátó között. Az anyag készítői és a DK is azon a véleményen van, hogy ezt a feladatot külső szereplővel kell megoldani, de olyan feltételekkel, ami megfelel a város büdzséjének és a városban élőknek is.

Ezt a járható utat ajánlja a szakértő anyag is és maga az előterjesztés is, hogy közbeszerzés útján válasszák ki a szolgáltatót. Azonban lényeges változás a korábbi gyakorlathoz képest – ebben a frakcióval rendelkező pártok is egyetértenek -, hogy a városnak hosszabb távon nincs lehetősége arra, hogy teljes mértékben új autóbuszparkot vásároljon. Győrben legalább száz darab autóbuszra lenne szükség ahhoz, hogy működtetni lehessen a buszközlekedést. Ennek összege óriási kiadást róna a városra. Ugyanakkor lehetőséget kell teremteni arra, hogy fiatalítsák azt a buszállományt, ami 13-14 év Győrben. Erre kísérletet kell tenni: vagy költségvetési forrásból vásárlással, vagy bérlés útján kell megoldani ezt a problémát. Az is nagyon fontos, hogy ezt a feladatot külső szolgáltatóval kell ellátni és törekedni kell arra, hogy akár piaci alapon, vagy a város saját erejéből megújított járműparkot a szolgáltatón keresztül valósítsák meg. Az új szolgáltatónál el kell érni a tárgyalások során, hogy garantálja a 14 évesnél fiatalabb autóbuszok meglétét, valamint a városnak saját buszparkot kell felállítania, saját tulajdon vagy bérleti konstrukció útján. Így az az elvárás, amit a győriek megfogalmaznak és elvárnak a győri buszközlekedés kapcsán az Önkormányzattól részben teljesülni fog.

Juhász István képviselő: Egyetért az előtte szólóval abban, hogy a jelenlegi szolgáltató buszparkjának átlagéletkora nagyon magas. Tudomása szerint a korábbi szolgáltató – az ÉNYKK Zrt. előtti – fiatalabb járműveket használt, azonban ebbe a kérdésbe a város már nem tud beleszólni. Erre szükség volna a jövőben, bár az anyag utal rá, hogy 2019-ben piacnyitás következik, de az nem ismert, hogy ez hogy hat majd az új tízéves szerződésre. Erre talán a közbeszerzési kiírás szövegében kellene utalást tenni.

Frakciója – egyetértve az előterjesztésben leírtakkal -, külső szolgáltató igénybevételével tudja elképzelni a közösségi közlekedés megoldását Győrben. A Miniszterelnök úr látogatása alkalmával az is elhangzott, hogy a város autóbuszok vásárlására is kaphat támogatást. Amíg az nem látható, hogy pontosan milyen gépjárművásárlásról lehet szó, és azt, hogyan illesztik bele az új szolgáltatóval kötendő szerződésbe, addig ezekről a problémákról egyeztetnie kell a városvezetésnek.

Bárány István képviselő: Az anyag kapcsán elmondható, az általános probléma a városi buszközlekedés kapcsán a buszok átlagéletkora. Megállapítható, a buszok öregek, a javítási költségek magasak, a kiállási százalék alacsony, így több buszra van szükség, ami növeli a költségeket. A jelenlegi szolgáltatóról összességében elmondható, jó vállalat, így egyetért az anyagban megfogalmazott javaslattal, mely szerint Győrben nincs szükség saját közlekedési vállalat létrehozására a magas kiadások és a fenntartási költségek miatt. Bőven elegendő, ha a buszparkot saját erőből vagy bérlet útján bővíti a város és emellett egy arra alkalmas szolgáltató végzi a közösségi közlekedést. Az előterjesztés tárgya valójában a működtetési forma kiválasztása. Úgy gondolja, ha a város nívós események helyszíne lehet, joggal várják el az itt élők, hogy a buszközlekedés is komfortosabb legyen. Az utazási szokások is változnának, ha jobb lenne a szolgáltatás minősége, így még többen vennék igénybe ezt a közlekedési formát. Ehhez azonban a menetrendet is újra kellene gondolni. Egyes peremkerületek buszközlekedése hátrányt szenved, ilyen többek között Révfalu, Kisbácsa, Sárás környéke. A lakosok több alkalommal panasszal éltek, ugyanis a csúcsidő időszaka Győrben nagyon szűkre szabott. Véleménye szerint, ha újra megköttetik a szerződés egy új szolgáltatóval, akkor a vonalhálózaton, a járatsűrűségen és a csúcsidő meghatározásán kellene javítani. Ezeket a kiegészítéseket kívánta megjegyezni, örül annak, hogy a jövőben fejlődhet a buszállomány a városban. Az előterjesztést elfogadásra javasolja!

Fodor Roland képviselő: Sikernek értékeli azt, hogy minden párt igyekszik a legjobb megoldást megtalálni a győriek számára e kérdés tekintetében. Azonban egy fajsúlyos kérdésben nem tud egyetérteni az előtte szólókkal, talán egyedüli a teremben, de nem egyedüli Győrben, aki a tanulmány elolvasása után is arra a következtetésre jut, hogy egy saját működtetésű közszolgáltató vállalat alapítása lenne a legjobb megoldás.

Elolvasva az anyagot világossá vált számára, hogy a többi párt képviselői csak egyetlen mondat alapján hozták meg a döntésüket, ez pedig így szól: „Nem tartja indokoltnak a jelenleginél újabb üzemeltetési forma választását, mert ez ma a leggazdaságosabb megoldás”. Ez így van, ő sem vitatja, a kérdés az, hogy az Önkormányzat csak azt kell, hogy szem előtt tartsa, hogy minden esetben csupán a gazdasági szempontokat vegye figyelembe ennél a közszolgáltatásnál, vagy más szempontokat is vizsgálnia kell. Úgy gondolja, nem csupán a leggazdaságosabb megoldást kell megtalálni, hanem ha a számok megengedik, akkor akár a drágább megoldás is választható, ha a végcél az, hogy a győriek számára egy igényes közösségi közlekedési formát biztosítsanak. Ezt a szemléletbeli különbséget látja a téma kapcsán közte és a jelenlévők között, ezért nem fogja megszavazni az előterjesztést.

Az első lépés valóban az volna, ha a város mégis saját fenntartású közszolgáltató vállalat létrehozásában gondolkodna, hogy 13 milliárd forintból megalapítaná azt. A fajsúlyosabb kérdés, hogy mennyiből lehetne üzemeltetni egy ilyen szolgáltatót. Az anyag évi mínusz egy milliárd forintos összeggel számolt. Kérdés, hogy jelenleg a város mennyit költ a közösségi közlekedésre? Évi 600-700 millió forintot, úgy hogy külső cég végzi el a feladatot. Így, ha a városnak saját szolgáltatója lenne, évi plusz 300 millió forinttal lehet számolni a jelenlegi állapothoz képeset. Véleménye szerint így már nem olyan magas ez az összeg, amit évente el kellene költeni erre a célra. Azt nem szabad elfelejteni, hogy a közösségi közlekedés mindenhol veszteséges, mert annak társadalmi haszna van, nem egy profitorientált cég sem az állam, sem az önkormányzat, ami fenntartja ezeket a cégeket. A másik fontos megállapítás, hogy a város azért szed be adókat, hogy ezeket a közszolgáltatásokat ki tudja fizetni. Több tízmilliárd forint adót szed be a város évente és ezért a városnak kötelessége a legjobb minőségű, az igényekhez igazodó közszolgáltatást biztosítani. Hangsúlyozza, nem feltétlenül a legolcsóbb megoldás a legjobb.

Az új közszolgáltató létrehozására szánt összeg kapcsán megjegyzi, valóban nagy összegről van szó, 13 milliárd forintról, de ha Győr városa idén EYOF-ot szervez, aminek nem kevés a kiadási összege, akkor ez is létrejöhet. Ha egy ilyen esemény létrejöhet, akkor egy egyszeri beruházás, egy új közösségi szolgáltató is létrejöhet az itt élők közlekedési körülményeinek javítására. Folytatva a sort évi húsz milliárd forintot költ a város különböző fejlesztésekre, nem beszélve az idei év költségvetési maradványösszegéről, ami szintén 20 milliárd forint körüli. Álláspontja szerint mindenképpen meg kellene tenni ezt a lépést és létre kellene hozni egy saját közszolgáltatási vállalatot.

Borkai Zsolt polgármester: A számok, melyeket képviselőtársa említett valósak lehetnek, de abban, amiről beszélt komoly csúsztatás is van. Az adóbevételek valóban komoly összegek, a maradvány összeg azonban – képviselőtársa is tisztában van vele – zömében kötelezettséggel terhelt, ezek mögött feladat áll, amit a városnak ki kell fizetnie. Tisztában van azzal, hogy ezzel próbálta meggyőzni a jelenlevőket, de úgy látja és ezzel más frakciók is egyetértenek, hogy ha új céget alapítana város, azzal nem feltétlenül emelkedne a szolgáltatás biztonsága és színvonala. Bízik abban, hogy a közbeszerzés kiírásánál bizonyos feltételek meghatározásával versenyhelyzetet tudnak kialakítani. Az Önkormányzatnak rövidtávon meg kell tudni oldania azt, hogy a 260 millió forintból, amit buszok bérlésére fordítana, emelkedjen a szolgáltatás színvonala. Úgy gondolja – a szakértői vélemény is ezt az álláspontot osztja -, hogy egy új cég sem tudná feltétlenül jobban ellátni a közösségi szolgáltatás feladatát egy külső cégnél.

Glázer Tímea képviselő: Néhány gondolattal szeretné kiegészíteni dr. Neupor Zsolt képviselőtársa hozzászólását. Ha a háromszázezer lakosú Győr a város jövőképe, akkor erre szabott intermodális közlekedési szerkezet, út- és vonalhálózat fejlesztési tervezésére is szükség lenne. Győrnek vásárolni vagy bérelni kellene az autóbuszokat, hiszen az, aki érti a politika nyelvét, az értette a Miniszterelnök úr bejelentését is. Ezzel kapcsolatban elmondja, a DK győri aktivistái az elmúlt időszakban több, mint ezer aláírást gyűjtöttek a buszközlekedéssel kapcsolatban, mivel ezek a járművek borzasztó állapotban közlekednek (beáznak, nincs bennük fűtés stb. ) Az aktivisták a győriekkel beszélgetve megállapították, a győriek várják a buszközlekedéssel kapcsolatos változásokat. Más megyei jogú városok, mint Debrecen példáján okulva elmondható, az önálló közlekedés megszervezése sokba kerül, mindeközben látható, a Fidesz közeli vállalkozók nyeresége nő. Így azt kéri a polgármester úrtól, hogy ez Győrben ne fordulhasson elő!

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához további kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

Képviselői kérés alapján új szavazást rendel el. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 22 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

69/2017. (V. 26.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatást az Önkormányzattól független gazdasági társaság lássa el 2018. január 1-jétől. A Közgyűlés nem támogatja sem belső szolgáltató, sem közlekedésszervező társaság létrehozását.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a közszolgáltató kiválasztásához szükséges pályázati kiírást és pályázati felhívást az alábbi elvek mentén készítse elő:

- a Szolgáltató feladatát képezze, hogy az Önkormányzat számára elfogadható minőségű, megfelelő átlagos statisztikai életkorral rendelkező járműparkot biztosítson, a járműparkot fejlessze,

- a közszolgáltatási szerződés 10 évre szóljon.

Felelős: polgármester

Határidő: a pályázati kiírás és pályázati felhívás előkészítésekor

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

4. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2017. (II. 24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti rendelettervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 17 igen, 6 nem, 0 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

16/2017. (V. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2017. (II. 24.) ÖNKORMÁNYZATI

RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2017. évi költségvetés

a) kiadási főösszege 59.411.232.489 Ft, és

b) bevételi főösszege 59.411.232.489 Ft.

(2) A R.

a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet,

c) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet,

d) 4. melléklete helyébe a 4. melléklet,

e) 5. melléklete helyébe az 5. melléklet, és

f) 6. melléklete helyébe a 6. melléklet

lép.”

2. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

(A rendelet melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

5. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Tájékoztatásul közli, hogy Dr. Neupor Zsolt képviselő úr a Demokratikus Koalíció frakcióvezetőjeként vezérszónokként kíván a témához hozzászólni.

Fekete Dávid alpolgármester: Az előző napirend kapcsán elhangzott mekkora maradványösszeggel számolhat a város. Mindenki előtt ismert, hogy évről évre vannak olyan kötelezettségvállalásai az Önkormányzatnak, amelyek átcsúsznak a következő esztendőre. A több, mint 20 milliárd forintos maradványból 13 milliárd forintot állítottak be az eredeti költségvetésbe. Ebben benne van az EYOF rendezvényre elkülönített összeg is, melyet a város évről évre azért rakott félre, hogy idén meg tudják rendezni az eseményt. Az év utolsó napjaiban megközelítőleg 5 milliárd forint pénzösszeg érkezett az Önkormányzat számlájára nyertes pályázati lehetőségek kapcsán. Ezt a pénzösszeget az év utolsó napjaiban nyilván nem tudta elkölteni az Önkormányzat. Ez az összeg például ezért van benne a maradványösszegben. Arra pedig büszke lehet a város, hogy a győriek és a győri cégek jól teljesítenek, és ezáltal a helyi adóbevételek is növekednek, hiszen az elmúlt évben 3 milliárd forinttal több adót tudott beszedni az Önkormányzat az előző évhez képest.

A rendelet 8. mellékletében látható, melyek azok a tételek, amiket a pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt tételként visznek tovább, és melyek azok a tételek, amiket szabad pénzmaradványként fel lehet használni. Az Önkormányzat komoly likviditási tartalékot is kíván képezni, hiszen év közben bármilyen költség felmerülhet, amit ebből az összegből lehet kifizetni. Ezen túl a polgármester úr kérésére bekerült egy sor ebbe a fejezetbe a Modern Városok Programmal összefüggésben, a Miniszterelnök úr által elhangzott ígéretekkel kapcsolatban. Győr városa sem lesz tétlen és megvalósítják a Kormány vállalásait.

Összességében elmondható, hogy azt a pénzmaradványt, amit szabad pénzmaradványként kezelhet a város, jó célra fogja felhasználni.

Pollreisz Balázs képviselő: Alpolgármester úr hozzászólásában említette, a 20 milliárd forintos maradványösszeg jelentős része kötelezettséggel terhelt. Az említett 8. mellékletben feketén-fehéren látszik, hogy ez a 4.734.765.204,- Ft a kötelezettséggel terhelt maradvány, a 13 milliárd forint pedig kötelezettség nélküli összeg, de most már az is kötelezettséggel terhelt. E megállapítás mellett azért kért szó, hogy az írásban benyújtott módosító indítványát előterjessze a maradványösszeg felhasználása céljából.

Ez az indítvány két részből áll, az egyik – amit a Győri Baloldal frakciója évek óta benyújt e napirend tárgyalásánál – egy győri bérelem bevezetése az állami és önkormányzati intézmények közalkalmazottainak juttatásainak kiegészítésére. Ez egy 20.000-50.000,- forint közötti bérkiegészítés lenne, összesen: 802.527.538,- Ft összegben.

A javaslat másik része a Pusztaszeri utca lakóinak kérése alapján kerül előterjesztésre. Az itt élők már tavaly kéréssel fordultak az Önkormányzathoz, hogy a Pusztaszeri utcában cseréljék ki az állandóan mozgó csatornafedeleket és javítsák ki a megnövekedett teherautó forgalom miatt megrongálódott utakat. Erre a felújításra 70.000.000,- Ft-ot kér átcsoportosítani. A módosító indítvány fedezetére az egyéb, előre nem látható önkormányzati kiadásokra soron szereplő 922 millió forintos összeget javasolja előirányozni.

A módosító indítványban még egy 50.000.000,- Ft-os tétel is szerepel, amellyel a kis- és közepes vállalkozók támogatását helyi pályázat útján kívánják megvalósítani.

Kéri, hogy a testület támogassa az elhangzott módosító indítványokat!

Dr. Neupor Zsolt képviselő: Úgy gondolja, mindent összevetve ez a zárszámadás a maradvány összeggel együtt elfogadható, más város biztosan szívesen cserélne Győrrel. A költségvetés szempontjából mind a bevételi, mind a kiadási oldal szinte rekordot mutat. Azt is látni kell, hogy a maradvánnyal kapcsolatban vannak viták, hiszen vannak olyan pénzeszközei a városnak, ami mozgásteret ad a Közgyűlésnek, de a városvezetésnek arra is, hogy a céljait megvalósítsa. Ebben a tekintetben látni kell azt, hogy mindig politikai kérdés, mire költi a városvezetés a pénzt. Úgy gondolja, amikor a zárszámadás kapcsán tárgyaltak mindig két irányt jelöltek meg a jelenlegi út mellett. Egyrészt hasonlóan azt gondolják, hogy elsődlegesen a szociális és oktatási szférában problémás a bérek nagysága. Valóban jó volna egy plusz megbecsülés az e szférában dolgozók irányába, nemcsak azért, mert jól végzik a dolgukat, hanem azért, mert az itt dolgozók többsége kénytelen más állás után nézni. Rendezni kell tehát az itt dolgozók bérét, ezért nyújtották be módosító indítványukat, erre a győri bérelemre 220.000 millió Ft-ot irányoztak elő.

A tárgyalások során a győri buszközlekedés ügye is előkerült. A javaslat mindenképpen arról szólt, hogy a győri Önkormányzat vagy busztulajdonosként, vagy bérlőként vegyen részt a buszközeledés javításában, erre 700.000 millió Ft-ot irányzott elő. A 3. napirendi pont kapcsán elhangzott döntés értelmében erre a módosító indítványra azonban nincs is szükség, mert elindult a helyes irány, amivel a Demokratikus Koalíció egyet tud érteni.

A főszámok tekintetében ez a maradványösszeg felelősséget ró a testület tagjaira. Véleménye szerint azzal az elvvel, mely szerint adott esetben évekig áthúzódó kötelezettséget nehezen vállal el az Önkormányzat, a jövőben szakítani kell. Győrben ugyanis rendelkezésre áll az az anyagi erő, hogy az ilyen kötelezettségeket végrehajtsák. Őszintén megmondja, nem érti a városvezetést, hogy számos olyan kis tételt, amit képviselőtársai is javasolnak, miért nem tud vállalni az Önkormányzat. Ezek olyan mindennapi kiadások, amiket végre kellene hajtani az adott városrészekben. Ebben a jelenlegi zárszámadásban előre nem látható önkormányzati feladatokra 922 millió forintot irányoznak elő, 80 millió forintot polgármesteri hatáskörben meghatározott feladatokra. Ez már egymilliárd forint. Ennek az összegnek 10-20%-a nem kerül elköltésre. Úgy látja, ebben az évben ezeket a kis hiányosságokat – amelyek kis összegnek tűnnek a költségvetés főösszegéhez képest – meg kell oldani, legyen az útfelújítás vagy bármi más.

Glázer Tímea képviselő: A Demokratikus Koalíció módosító indítványának második része nem lesz új, erről már a februári közgyűlésen is szó volt. Akkor bemutatta azt az aláírás-gyűjtőívet, amit a Tölgyes utca lakói jutattak el hozzá, azzal kapcsolatban, hogy a közvilágítást és az útfejlesztést szeretnék javítani. A közvilágítás kapcsán az a kérésük a polgármester úr felé, hogy 2 millió Ft-tal fogadja el a módosító indítványt, már csak azért is, mert a Tölgyes utca nagy részén nincs közvilágítás, így a közlekedés veszélyes. Hozzáteszi, az utcában végig kiépített villamos kábelek vannak, tehát nem lenne nagy munka a felszerelés. Megjegyzi, a Tölgyes utca egy kilométerre van az AUDI gyártól, így kéri az ott lakók ezen kérésének támogatását. Kéri a Közgyűlést, hogy támogassák a Demokratikus Koalíció módosító indítványát.

Fekete Dávid alpolgármester: Képviselőtársa hozzászólásában arról beszélt, hogy ebből a 20 milliárdból mindösszesen 4,7 milliárd forint kötelezettséggel terhelt. Véleménye szerint képviselőtársa nem olvasta el rendesen az előterjesztés szövegét, hiszen ott feketén-fehéren le van írva, hogy például a 2016 végén megkapott 5 milliárd forintnyi pályázati támogatás a 2017-es költségvetésbe eredeti előirányzatként beállításra került. Nem érti, hogy lehet ezt szabad pénzmaradványnak értelmezni. Hiszen ezt az összeget a vásárcsarnok felújítására, az ifjúsági ház helyén tervezett parkolóház építésére és egyéb más tételekre nyerte el az Önkormányzat.

Pollreisz Balázs képviselő: Ügyrendi kérdésben kért szót, mivel úgy gondolja, hogy megszólíttatott az alpolgármester úr által.

Borkai Zsolt polgármester: Tájékoztatja képviselőtársát, hogy megszólíttatás és vita kapcsán a hatályban lévő szervezeti és működési szabályzat szerint nem kérhet ügyrendi felszólalást, ezért megvonja a szólási jogát.

Fodor Roland képviselő: Az előterjesztésből is látható és itt a közgyűlésen is elhangzott, hogy a sikeres győri vállalkozásoknak köszönhetően a vártnál több adó folyt be az Önkormányzathoz és ennek is köszönhető, hogy jelentős pénzmaradvánnyal zárult a 2016-os költségvetési év. Viszont azzal is tisztában kell lenni, hogy ha ebből nem kerül visszaforgatásra elegendő pénzösszeg az infrastruktúrára, akkor a sikeres vállalkozások egy idő után vagy nem lesznek sikeresek vagy elmennek a városból. Ezért szóbeli módosító indítványként terjeszti elő, hogy a pénzmaradványból 3 milliárd Ft-ot állítsanak be a költségvetésben az utak állapotának javítására.

Borkai Zsolt polgármester: Felhívja képviselőtársa figyelmét, hogy rendeletekhez módosító indítvány a szervezeti és működési szabályzatnak megfelelően írásban nyújtható be, így az utakra vonatkozó módosító indítványt nem tudja figyelembe venni módosító javaslatként.

Bárány István képviselő: Véleménye szerint jól látható az anyagból, hogy a 20 milliárdos pénzmaradvány jelentős része kötelezettséggel terhelt. Az is látható, hogy ebből az összegből szinte minden területre (városüzemeltetés, útfenntartás stb.) jut valamennyi pénzkeret, amivel egyetért. Azt is támogatja, hogy az előre nem látható feladatokra is különített el 922 millió forint pénzkeretet a költségvetés ebből az összegből. Tudja, hogy minden városrészből érkeznek igények feladatok teljesítésére, így Bácsáról is például a 6-os busz járatvonalának meghosszabbításával kapcsolatban. Kéri, az erre vonatkozó intézkedést tárgyalják meg újra, mert azt a jelenlegi formában nem lehet elfogadni. A 4. számú egyéni választókerületben is van még egyéb, a múltból itt maradt nagyon sok rossz minőségű út és szeretné kérni, hogy az EYOF után kerüljön sor ezeknek az utaknak a feljavítására is, hiszen a lakosok véleménye az, hogy ha egy ilyen nagy rendezvényt meg tudott csinálni a város, akkor nem okozhat problémát ezeknek az utaknak a felújítása sem.

Borkai Zsolt polgármester: További hozzászólás nem lévén, Glázer Tímea és dr. Neupor Zsolt önkormányzati képviselők módosító javaslatai közül először a Győri Életpálya Modellel (oktatási, szociális, kulturális és egyéb területen dolgozó önkormányzati közalkalmazottak béreleme) kapcsolatos 220.000.000,- Ft-ot teszi fel szavazásra, melynek forrásaként az előre nem látható önkormányzati feladatok jogcím került megjelölésre.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 6 igenlő, 15 nemleges szavazattal és 2 tartózkodással elutasította az indítványt.

Szavazásra bocsátja a Tölgyes utca közvilágítására elkülönítendő 2.000.000,- Ft-ot, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 22 igenlő szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a módosító javaslatot.

Ezt követően a Pollreisz Balázs és Juhász István képviselők által benyújtott módosító indítványokat teszi fel összevontan szavazásra, mely a Pusztaszeri utca felújítására, valamint az állami és önkormányzati intézmények közalkalmazottainak juttatás kiegészítésére és a kis- és középes vállalkozások eszközbeszerzésére vonatkozik összesen 922.527.538,- Ft összegben az egyéb, előre nem látható önkormányzati kiadások jogcím terhére.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 6 igenlő, 16 nemleges szavazattal és 1 tartózkodással nem fogadta el a javaslatot.

Ezt követően szavazásra bocsátja az elfogadott módosító indítvánnyal módosított rendelettervezetet és annak mellékleteit.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 17 igenlő, 4 nemleges szavazattal és 2 tartózkodással elfogadta a 2016. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó rendeletet.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

17/2017. (V. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. §

E rendelet hatálya kiterjed

a) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) intézménye – ide nem értve a b) pontot – (a továbbiakban együtt: intézmény),

b) Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) (a továbbiakban a) és b) pont együtt: költségvetési szerv) és

c) az Önkormányzat

költségvetésének végrehajtására (a továbbiakban együtt: 2016. évi költségvetés).

2. §

A 3. § szerinti bevételi-kiadási előirányzati és teljesítési adatok részletezését

1. a 2016. évi költségvetés összevont (konszolidált) bevételi és kiadási főszámait bemutató 1. melléklet,

2. a 2016. évi költségvetés előirányzatait és teljesítési adatait bevételi és kiadási főcsoportok szerint bemutató 2. melléklet,

3. a költségvetési szervek által teljesített bevételeket és kiadásokat bemutató 3. melléklet,

4. az Önkormányzat teljesített bevételeit bemutató 4. melléklet,

5. az Önkormányzat teljesített kiadásait bemutató 5. melléklet,

6. a 2016. évi maradvány kialakulását bemutató 6. melléklet,

7. a költségvetési szervek 2016. évi maradvány-elszámolásának részletezését bemutató 7. melléklet,

8. az Önkormányzat 2016. évi maradványának felosztását bemutató 8. melléklet,

9. a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2016. évben teljesített kiadásainak és bevételeinek pénzforgalmi szemléletű bemutatását tartalmazó 9. melléklet,

10. a költségvetési szervek és az Önkormányzat által a 2016. évben teljesített közalkalmazotti és köztisztviselői létszámot bemutató 10. melléklet,

11. a költségvetési szervek 2016. évi könyvviteli mérlegét bemutató 11. melléklet,

12. az Önkormányzat 2016. évi könyvviteli mérlegét bemutató 12. melléklet,

13. a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2016. évi könyvviteli mérlegét bemutató 13. melléklet,

14. a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2016. évi vagyonkimutatását bemutató 14. melléklet,

15. az Önkormányzat lakásgazdálkodási alapja 2016. évi bevételeit, kiadásait bemutató 15. melléklet,

16. a költségvetési szervek és az Önkormányzat által nyújtott 2016. évi közvetett támogatásokat bemutató 16. melléklet, valamint

17. a költségvetési szervek és az Önkormányzat többéves költségkihatással járó feladatait bemutató 17. melléklet

tartalmazza.

II. Fejezet

A 2016. évi költségvetés végrehajtásával összefüggő előírások

1. A 2016. évi költségvetés bevételei, kiadásai és egyenlege, valamint maradványa

3. §

A 2016. évi költségvetés

a) módosított bevételi és kiadási előirányzata 57.068.454.400 Ft,

b) teljesített bevétele 172.355.860.795 Ft és

c) teljesített kiadása 151.289.844.020 Ft.

4. §

A 2016. évi költségvetés maradványa

a) a költségvetési szerv vonatkozásában 69.634.890 Ft és

b) az Önkormányzat vonatkozásában 20.996.381.885 Ft.

2. A 2016. évi maradványnak a 2017. évi költségvetésben történő számbavétele

5. §

A 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak módosításával

a) a költségvetési szerv költségvetésében 69.634.890 Ft, továbbá

b) az Önkormányzat költségvetésében 7.441.258.619 Ft

maradvány előirányzatosítására kerül sor.

6. §

(1) Az Önkormányzat 2016. évi maradvány elszámolásával összefüggő, a 8. mellékletben részletezettek szerinti források terhére a 8. mellékletben részletezettek szerinti kiadási jogcímek előirányzatosítására kerül sor.

(2) A költségvetési szerv 2016. évi maradvány elszámolásával összefüggő, a 7. mellékletben részletezettek szerinti maradvány a költségvetési szerv költségvetési előirányzatát 2017. május hónapban megváltoztatja, ennek átvezetésére az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletén a 2017. júniusi zárással egyidejűleg kerül sor.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

7. §

Ez a rendelet 2017. május 27. napján lép hatályba.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

(A rendelet melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

6. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT AZ ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ÉS AZ ÖSSZEFOGLALÓ ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS JÓVÁHAGYÁSÁRA 2016. ÉVRE VONATKOZÓAN

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 főre módosult – 19 igen, 0 nem, 21 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

70/2017. (V. 26.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az éves ellenőrzési jelentést és az összefoglaló éves ellenőrzési jelentést 2016. évre vonatkozóan az 1. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

7. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK, RÉSZESEDÉSEK ALAKULÁSÁNAK ELFOGADÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

71/2017. (V. 26.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése tudomásul veszi az alábbiakban felsorolt tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és a részesedések alakulását.

 Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek megnevezése  Működésükből származó kötelezettségek
2016. dec. 31. (eFt)
 Önkormányzat
tulajdonában álló részesedések %
 Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.  24 649  100,00
 GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.  5 728 962  100,00
 Győr Projekt Kft.  3 901 878  100,00
 Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft.  93 213  51,00
 Xantus J. Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft.  18 583  100,00
 Győri Térségfejleszt. és Projektmenedzsment Kft.  75 334  100,00
 INNONET Nonprofit Kft.  113 201  84,74
 „PANNON-VÍZ” Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt.  31 296 949  61,13
 Győr-Pér Repülőtér Kft. *  172 309  40,18
 Győri Vásár Kft.  n.a.  25,00
 Győri ÉPFU Fuvarozó és Kereskedelmi Zrt  n.a.  11,00
 Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt.  n.a.  3,98
 GLOVITA Kesztyű Zrt.  n.a.  2,52
 GRÁCIA Kereskedelmi Zrt.  n.a.  1,89
 AMFORA Zrt.  4 084  0,90
 Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek megnevezése  Működésükből származó kötelezettségek
2016. dec. 31. (eFt)
 Önkormányzat
tulajdonában álló részesedések %
 MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt.  n.a.  0,04
 Győr-Gönyű Kikötő Zrt.*  n.a  0,03
 BÁBOLNA Mezőgazdasági és Ker. Zrt.  Felszámolás alatt  0,22

*: a beszámolót a jóváhagyásra jogosult testület még nem fogadta el.

n.a. : nem áll rendelkezésre adat

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

8. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A GYŐR-SZOL GYŐRI KÖZSZOLGÁLTATÓ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. ALAPTŐKÉJÉNEK MEGEMELÉSÉRE ÉS EZZEL EGYIDEJŰLEG AZ ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Dr. Neupor Zsolt képviselő: Látható, hogy az előterjesztés arról szól, hogy az Önkormányzat a GYŐR-SZOL Zrt. részére pénzösszeget ad át az alaptőke módosítás kapcsán közfeladat ellátásra. Önmagában ez a módszer, hogy tőkeemeléssel juttatnak pénzt a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő társaságnak nem problematikus, hiszen nincs áfa tartalma. Ugyanakkor az is látható, hogy már hihetetlen mértékű a vállalat tőkenagysága. Úgy látja, hosszabbtávon ez a fajta finanszírozás nem biztos, hogy működőképes lehet. A vállalat jegyzett tőkéje akkora lesz, hogy ez a tőkeszerkezet egészségtelen, hiszen ha folyamatosan növelik ezt az összeget, akkor lassan eléri a 15 milliárd Ft-os nagyságrendet. Úgy gondolja, ez a megoldás hosszútávon nem tartható. Kérése, hogy gondolják át ez a döntést a jövőre nézve!

Borkai Zsolt polgármester: Osztja képviselőtársa véleményét, azonban nincsen más lehetőség, hiszen a társaságnak és az Önkormányzatnak is a legkedvezőbb gazdasági feltételeket kell megteremtenie. Itt elsősorban ez a cél, ha lenne más lehetőség, akkor azt az utat választanák.

Kalmár Ákos képviselő, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke: A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsági ülésén is volt ennek kapcsán polémia. Nem lát ebben problémát, nyílván előnyöket és hátrányokat meg lehet állapítani a megoldási mód tekintetében. Az előnyök közt említheti, ha növekszik a társaság tőkéje, akkor a hitelfelvétel egyszerűbb, hiszen az a jó, ha minél magasabb tőke áll mögötte. A lényeg, hogy a GYŐR-SZOL Zrt. gazdálkodása stabil.

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához további hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslat 1. pontját, a törzstőke emelésről. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslat 2-3-4-5. pontját. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

72/2017. (V. 26.) Kgy. határozat

1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul az Önkormányzat tulajdonában lévő GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. jegyzett tőkéjének 50.000.000,- Ft-tal, azaz Ötvenmillió forinttal történő megemeléséhez.

A tőkeemelés forrása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 24.) önkormányzati rendeletében jóváhagyott „313025 Temetői épületek, építmények felújítása, parcellák kialakítása” kiadási jogcímeken rendelkezésre áll.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, az alapszabály módosításával egyidejűleg

2.) A Közgyűlés mint a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. alapítója, az 1.) pontban foglaltak értelmében a társaság jelenlegi 8.584.000.000,- Ft alaptőkéjét 50.000.000,- Ft pénzbeli hozzájárulással megemeli. Ezáltal a társaság alaptőkéje 8.634.000.000,- Ft-ra emelkedik.

Az Alapító – az Alapszabály módosításával egyidejűleg – vállalja, hogy a pénzbeli hozzájárulás összegét a jelen határozat elfogadását követő 15 napon belül a társaság bankszámlájára befizeti.

Az Alapító vállalja, hogy a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. alaptőkéjének mindösszesen 50.000.000,- Ft-tal történő megemelését a jelenlegi névre szóló törzsrészvényekkel megegyező jogokat biztosító új névre szóló törzsrészvények kibocsátásával, a létesítő okirat módosítását követő 15 napon belül, zártkörűen végrehajtja. A részvények lejegyzése névértéken, kibocsátása papír alapon történik. Az Alapító kötelezettséget vállal arra, hogy az újonnan kibocsátott részvényeket átveszi. Az Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:296. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a részvényátvételre (1 db összevont részvényre vonatkozóan) felhatalmazza Sági Géza Tibort, a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. elnök-vezérigazgatóját.

Felelős: polgármester és a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. elnök-vezérigazgatója

Határidő: a törzstőke emelés összegének a társaság bankszámlájára történő befizetése tekintetében a jelen határozat elfogadását követő 15. nap

a törzstőke emelés végrehajtásának tekintetében a tőkeemelés összegének a társaság bankszámlájára utalását követően azonnal

3.) A Közgyűlés a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. Alapszabálya III. fejezet 3.1. és 3.2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„3.1. A részvénytársaság alaptőkéje (jegyzett tőke):

8.584.000.000,- Ft, amely az 50.000.000,- Ft emelést követően

8.634.000.000,- Ft, azaz Nyolcmilliárd-hatszázharmincnégymillió forint, mely

8 634 db 1.000.000,- Ft névértékű névre szóló, törzsrészvényre oszlik.

3.2. A jegyzett tőkét képező részvények az Alapító tulajdonába kerültek a 2010. szeptember 30-i átalakulás időpontjában, majd a 2010. november 20-i jegyzett tőkeemelést követően majd a 2011. szeptember 30-i beolvadás időpontjában, a 2012. március 30-i jegyzett tőke emelés időpontjában, a 2012. június 29-i jegyzett tőkeemelést követően, 2013. január 25-i jegyzett tőkeemelést követően a 2013. április 18-i jegyzett tőkeemelést követően, a 2013. május 31-i jegyzett tőkeemelést követően, 2013. október 18-i jegyzett tőkeemelést követően, a 2014. március 27-i jegyzett tőkeemelést követően, a 2014. november 28-i jegyzett tőkeemelést követően, a 2015. március 27-i jegyzett tőkeemelést követően, a 2015. szeptember 17-i jegyzett tőkeemelést követően, a 2016. március 25-i jegyzett tőkeemelést követően, a 2016. december 21-i jegyzett tőkeemelést követően, illetve kerülnek a 2017. május 26-i jegyzett tőkeemelést követően.”

Az Alapszabálynak az e pontban foglaltak szerinti módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok maradnak.

4.) A Közgyűlés a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. alaptőkéjének emelését érintő módosításokat tartalmazó, 1. sz. melléklet szerinti, egységes szerkezetű Alapszabályt jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

5.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály aláírására és az ehhez kapcsolódó valamennyi eljárási cselekmény – beleértve az esetleges hiánypótlások teljesítését is – megtételére.

A Közgyűlés felkéri a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. elnök-vezérigazgatóját arra, hogy az Alapszabály módosításának cégbírósági bejegyzéséről gondoskodjanak.

Felelős: polgármester és a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. elnök vezérigazgatója

Határidő: 2017. június 25.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

9. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT INGATLANOK INGYENES TULAJDONBA VÉTELI ELJÁRÁSÁRA VONATKOZÓ 129/2016. (IX. 23.) KGY. HATÁROZAT VISSZAVONÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

73/2017. (V. 26.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a győri 0839/2 és 0839/5 helyrajzi számokon felvett ingatlanok ingyenes tulajdonba vételi eljárására vonatkozó 129/2016. (IX. 23.) Kgy. határozatát visszavonja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

10. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A GYŐR, BALASSI B. U. 1. SZÁM ALATTI INGATLAN BÉRBEADÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Kalmár Ákos képviselő, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke: Egyrészt a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság az anyag előterjesztője, másrészt a szóban forgó ingatlan Gyárvárosban található. A Balassi Bálint Általános Iskola működött az épületben korábban, amit a Gyárvárosi Általános Iskolához integráltak. Az elmúlt évtizedekben a város összes iskolájában csökkent a gyereklétszám, így ebben az iskolában is. 2009 óta a Waldorf egyesületi iskola részben bérelte ezt az épületet, részben pedig a Gyárvárosi Általános Iskola használta. Az idei tanévtől a Waldorf Iskola számára lehetőség nyílt arra, hogy a teljes épületet bérbe vegye. Önkormányzati érdek is az ügy, mivel a Waldorf Egyesület komoly pályázati forrást nyert el az épület felújítására, így a 15 éves bérbeadási időtartam megfelelő hosszúságú lesz számukra a működéshez. Az Önkormányzat pedig amellett, hogy stabil bevételre számíthat az iskolától, egy felújított épülettel is gazdagodhat. Szeretné megköszönni a Hivatal – elsősorban a Népjóléti és a Vagyongazdálkodási Osztály – munkatársainak közreműködését, akik azon munkálkodtak, hogy Gyárvárosban és az oktatási szférában létrejött egy ilyen sikertörténet.

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához további hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

74/2017. (V. 26.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul az Önkormányzat tulajdonában lévő győri 5969 hrsz.-ú, Győr, Balassi B. u. 1. sz. alatti ingatlan -versenyeztetési eljárás nélkül történő – bérbeadásához a Győri Waldorf Egyesület (székhelye: 9027 Győr, Madách I. u. 10.) részére, 15 év határozott időtartamra, a „Forrás” Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola működtetése céljából, az alábbi feltételekkel:

- az ingatlan bérleti díja – értékbecslői szakvélemény alapján – 175.000,- Ft + áfa/hónap, mely összeget az Önkormányzat jogosult minden év január 1. napjától az infláció mértékével megemelni,

- az ingatlan kizárólag oktatási, nevelési célra használható,

- az ingatlan albérletbe, más szerv vagy személy használatába sem ingyenesen, sem visszterhesen nem adható,

- az ingatlan fenntartásáról (üzemeltetés, karbantartás, a szükséges felújítások elvégzése) a Győri Waldorf Egyesület köteles gondoskodni,

- az Egyesület az ingatlanban teljes vagy részleges felújítást, korszerűsítést, átalakítást, bővítést kizárólag az Önkormányzat hozzájárulásával végezhet.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a bérleti megállapodás és az ehhez esetlegesen kapcsolódó valamennyi dokumentum aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. augusztus 31.

****

11. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A GYŐR, ÁRPÁD U. 27. SZÁM ALATT LÉVŐ 34 M2 NAGYSÁGÚ LAKÁS INGATLAN EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ÜZEMELTETÉSBE ADÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

75/2017. (V. 26.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul, hogy a Győr, Árpád u. 27. szám alatti, győri 7187/A/3 hrsz.-ú 34,0 m² nagyságú lakás megnevezésű ingatlan határozatlan időre Győr Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménye üzemeltetésébe kerüljön. Ezzel egyidejűleg az ingatlan a GYŐR-SZOL Zrt. üzemeltetéséből kivonásra kerül.

Felelős: jegyző

Határidő: azonnal

****

12. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

76/2017. (V. 26.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a polgármesteri keret 2017. évi előirányzata terhére a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány (1055 Budapest, Falk Miksa u. 6.) 100.000,- Ft-tal kerüljön támogatásra, a XXVIII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor megszervezése céljából.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a polgármesteri keret 2017. évi előirányzata terhére a Móra Alapítvány a Jövőért (9023 Győr Kodály Zoltán u. 20-24.) 19.411,- Ft-tal kerüljön támogatásra, dologi kiadások fedezetére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a polgármesteri keret 2017. évi előirányzata terhére a Gyárvárosi Iskoláért Alapítvány (9027 Győr, Vágóhíd u. 4.) 30.000,- Ft-tal kerüljön támogatásra, jutalomkönyvek vásárlására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

4. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a polgármesteri keret 2017. évi előirányzata terhére a Veres Péter „Jó tanulókért” Tanulmányi Alapítvány (9028 Győr, Régi Veszprémi út 1-3.) 20.000,- Ft-tal kerüljön támogatásra, dologi kiadások fedezetére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

5. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a polgármestert az 1-4. pontokban meghatározott támogatásokról szóló pénzügyi megállapodások megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: a megállapodások megkötésének kezdeményezésére: 2017. június 2.

az elszámolás elvégzésére a 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet szerint.

****

13. NAPIRENDI PONT:

TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY GYŐR ÉS A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT GYŐR 2016. ÉVI SZAKMAI MUNKÁJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

77/2017. (V. 26.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr és a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr szakmai munkájának felülvizsgálatáról készített tájékoztatót az 1. számú melléklet szerint elfogadja.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

14. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT AZ „ELSŐKÉNT LAKHATÁS" (EFOP-1.1.4-16) PÁLYÁZATON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL JÓVÁHAGYÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

78/2017. (V. 26.) Kgy. határozat

1. Győr Megyeri Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata az „Elsőként lakhatás” című, EFOP-1.1.4-16 kódszámú pályázati kiírásra pályázatot nyújtson be és felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatosan esetlegesen felmerülő dokumentumok aláírására és kiadására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy az „Elsőként lakhatás” című, EFOP-1.1.4-16 kódszámú pályázat konzorciumi együttműködésben valósuljon meg a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr intézménnyel.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy nyertes pályázat esetén az Önkormányzat és a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr esetében az utófinanszírozásból adódó költséget megelőlegezi a 2018. és 2019. költségvetési években.

Felelős: polgármester

Határidő: pályázat elbírálása után, annak eredményétől függően a 2018., 2019. évi

költségvetési rendelet előkészítése.

****

15. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA AZ EFOP-1.8.19-17 KÓDSZÁMÚ "AZ ALAPELLÁTÁS ÉS NÉPEGÉSZSÉGÜGYI RENDSZERÉNEK ÁTFOGÓ FEJLESZTÉSE – NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYI KAPACITÁSFEJLESZTÉS" C. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

79/2017. (V. 26.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyet ért azzal, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumi partnerként vegyen részt a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház által benyújtandó, az EFOP-1.8.19-17 kódszámú, „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügyi helyi kapacitásfejlesztés” címen kiírt pályázati felhívásra benyújtandó pályázat kidolgozásában és a meglévő eszközeivel, humán erőforrásaival támogassa a pályázati program sikeres megvalósítását.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához konzorciumi partnerként szükséges, valamint a pályázattal kapcsolatosan a továbbiakban esetlegesen felmerülő dokumentumok aláírására és kiadására, valamint a felmerülő további eljárási cselekmények megtételére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy az EFOP-1.8.19-17 kódszámú pályázati felhívásra benyújtott pályázat utófinanszírozásból adódó, a konzorciumi partnerre eső költségeinek megelőlegezését biztosítja a 2017-2020. évi költségvetés terhére.

Felelős: polgármester

Határidő: nyertesség esetén a 2017. évi költségvetés tekintetében azonnal, valamint a 2018., 2019., 2020. évi költségvetési rendelet összeállítása

****

16. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FENNTARTOTT NAGYBÁCSAI ÓVODA ÁTSZERVEZÉSÉRE, ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

80/2017. (V. 26.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az átszervezésben érintett Nagybácsai Óvoda alapító okiratát az 1. számú mellékletben foglalt módosító okirat szerint 2017. szeptember 1. napjával módosítja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés az átszervezésben érintett Nagybácsai Óvoda módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az 1/A. számú melléklet szerinti tartalommal 2017. szeptember 1. napjával jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a módosított alapító okirat adatainak törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezettetéséről, valamint az alapító okirat módosításával kapcsolatos intézkedések megtételéről, egyben felhatalmazza a polgármestert a törzskönyvi bejegyzéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő hiánypótlások teljesítésére és az egyéb szükséges dokumentumok aláírására és kiadására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, a törzskönyvi nyilvántartás bejegyeztetésének

kezdeményezésére 2017. június 3.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

17. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTÁSÁBAN MŰKÖDŐ ÓVODÁK 2017/2018. NEVELÉSI ÉVBEN INDÍTHATÓ CSOPORTJAI SZÁMÁNAK, A CSOPORTOK LÉTSZÁMAINAK, VALAMINT AZ ÓVODÁKBAN ENGEDÉLYEZETT KÖZALKALMAZOTTI ÁLLÁSHELYEK SZÁMÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

81/2017. (V. 26.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat által fenntartott óvodákban a 2017/2018. nevelési évben az indítható csoportok számát az alábbiak szerint engedélyezi:

 Ssz.  Óvoda neve  2017/2018
 1.  Bartók Óvoda, 9024 Győr, Bartók B. u. 35/C.  4
 2.  Bartók Óvoda Attila Utcai Tagóvodája, 9023 Győr, Attila u. 4.  4
 3.  Bartók Óvoda Vackor Tagóvodája, 9024 Győr, Pásztor u. 21.  4
 Bartók Óvoda összesen  12
 4.  Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.  8
 5.  Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.  4
 Bisinger Óvoda összesen  12
 6.  Erzsébet Ligeti Óvoda, 9023 Győr, Magyar u. 4.  9
 7.  Erzsébet Ligeti Óvoda Szivárvány Tagóvodája, 9023 Győr, Kodály Z. u. 18.  9
 8.  Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodája, 9023 Győr, Kassák L. u. 14/A.  8
 Erzsébet Ligeti Óvoda összesen  26
 9.  Gyárvárosi Óvoda, 9027 Győr, Tinódi u. 3-5.  4
 10.  Gyárvárosi Óvoda Kiskúti Tagóvodája, 9027 Győr, Kiskúti u. 44.  3
 11.  Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.  4
 Gyárvárosi Óvoda összesen  11
 12.  Győri Mosolyvár Óvoda, 9023 Győr, Lehel u. 7.  4
 13.  Győri Mosolyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvodája, 9028 Győr, Arató u. 5.  2
 14.  Győri Mosolyvár Óvoda Micimackó Tagóvodája, 9023 Győr, Kodály Z. u. 51.  4
 15.  Győri Mosolyvár Óvoda Magyar Utcai Tagóvodája, 9024 Győr, Magyar u. 1.  3
 Győri Mosolyvár Óvoda összesen  13
 16.  Kovács Margit Óvoda 9024 Győr, Répce u. 8/A.  5
 Ssz.  Óvoda neve  2017/2018
 17.  Kovács Margit Óvoda Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Tagóvodája, 9024 Győr, Cuha u. 16.  6
 18.  Kovács Margit Óvoda Mónus Illés Utcai Tagóvodája, 9024 Győr, Mónus Illés u. 39.  7
 Kovács Margit Óvoda összesen  18
 19.  Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.  2
 20.  Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.  3
 21.  Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.  3
 Márvány Óvoda összesen  8
 22.  Ménfőcsanaki Óvoda, 9012 Győr, Horgas u. 21.  4
 23.  Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.  8
 24.  Ménfőcsanaki Óvoda Manóvár Tagóvodája, 9012 Győr, Győzelem u. 12.  3
 25.  Ménfőcsanaki Óvoda Gyirmóti Tagóvodája, 9019 Győr, Szent László út 35-37.  2
 Ménfőcsanaki Óvoda összesen  17
 26.  Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.  4
 27.  Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.  4
 28.  Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.  6
 29.  Nagybácsai Óvoda Hédervári Úti Tagóvodája, 9026 Győr, Hédervári u. 6.  4
 Nagybácsai Óvoda összesen  18
 30.  Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.  10
 31.  Sün Balázs Óvoda Benedek Elek Tagóvodája, 9024 Győr, Cuha u. 32.  4
 32.  Sün Balázs Óvoda Mesevár Tagóvodája, 9024 Győr, Répce u. 34.  5
 Sün Balázs Óvoda összesen  19
 33.  Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.  6
 34.   Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.  7
 35.  Szentiváni Óvoda Váci Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Váci u. 1-3.  3
 Ssz.  Óvoda neve  2017/2018
 Szentiváni Óvoda összesen  16
 36.  Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.  8
 37.  Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.  6
 38.  Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató út 2.  4
 Tárogató Óvoda összesen  18
 Összes indítható csoport száma  188

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 25. § (7) bekezdésében foglaltak alapján az óvodai csoportokba felvehető gyermekek maximális létszámától való eltérést legfeljebb húsz százalékban – kizárólag az intézmény alapító okiratában rögzített férőhelyszám erejéig – engedélyezi.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés a 2017/2018. nevelési évre vonatkozóan az intézményenkénti munkaköröket és 8 órára átszámított közalkalmazotti álláshelyeket 2017. szeptember 1-jétől az alábbiak szerint engedélyezi:

 Intézmény  Pedagógus  Nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítők  Összesen
 Bartók Óvoda  27  17  44
 Bisinger Óvoda  25  17  42
 Erzsébet Ligeti Óvoda  58   37,5   95,5
 Gyárvárosi Óvoda  23  15  38
 Győri Mosolyvár Óvoda  28  18  46
 Kovács Margit Óvoda  39  25  64
 Márvány Óvoda  17  11  28
 Ménfőcsanaki Óvoda  36  23  59
 Nagybácsai Óvoda  39  25  64
 Sün Balázs Óvoda  53  27  80
 Szentiváni Óvoda  34  22  56
 Tárogató Óvoda  38  25  63
 Összesen:  417  262,5  679,5

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

18. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSÁRA KERETBŐL ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

82/2017. (V. 26.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére „Amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására” kiadási jogcímről az 1. sz. mellékletben felsorolt alapítványok a javasolt támogatásban részesüljenek.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a pénzeszköz átadási megállapodások előkészítésére és aláírására, valamint az elszámolással kapcsolatos feladatok ellátására, melynek keretében felhatalmazza a pénzügyi megállapodásban szereplő célok és elszámolási határidők módosítására.

Felelős: polgármester

Határidő: a megállapodások megkötésének kezdeményezésére: 2017. június 12., az elszámoltatás tekintetében: a 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

19. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A MAGYAR ÖNKORMÁNYZATOK SZÖVETSÉGÉBŐL VALÓ KILÉPÉSRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 18 igen, 1 nem, 2 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

83/2017. (V. 26.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megszünteti tagságát a Magyar Önkormányzatok Szövetségében a Polgári Törvénykönyv szerinti hatállyal.

2. A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a polgármestert a tagság megszüntetéséhez szükséges nyilatkozat aláírására és megküldésére a Magyar Önkormányzatok Szövetsége képviselője részére, valamint a kilépéssel kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére és szükséges egyéb dokumentum aláírására, beleértve az esetlegesen felmerülő hiánypótlások, módosítások teljesítését is.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

20. NAPIRENDI PONT:

BESZÁMOLÓ GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE BIZOTTSÁGAINAK ÉS A PEREMKERÜLETEK FEJLESZTÉSÉT FELÜGYELŐ TANÁCSNOK 2016. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 17 igen, 2 nem, 2 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

84/2017. (V. 26.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a peremkerületek fejlesztését felügyelő tanácsnok, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése bizottságainak 2016. évi munkájáról szóló beszámolóit.

****

21. NAPIRENDI PONT:

BESZÁMOLÓ GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 2016. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

85/2017. (V. 26.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2016. évi munkájáról szóló beszámolót.

****

22. NAPIRENDI PONT:

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT HATÁROZATOKRÓL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Dr. Neupor Zsolt képviselő: Három polgármesteri határozat kapcsán kért szót. A Tatai úton az Önkormányzat három zártkerti besorolású, kb. 130-133 m2 ingatlant vásárol meg. Ezek az ingatlanok egyébként egymás mellett helyezkednek el, az egyiket 800.000 Ft-ért, a másikat 1,3 millióért, a harmadikat pedig 3,6 millió forintért veszik meg. Kérdése, hogy elírás történt-e, vagy miért ilyen drága ez az ingatlan?

Dr. Csörgits Lajos aljegyző: Igen, az ingatlanok egymás mellett vannak, viszont a három összeg közül valóban az egyik kisajátítási értéke magasabb. Ennek az az oka, hogy összehasonlítva a másik két ingatlannal, az ingatlanforgalmi szakértő úgy értékelte az ott lévő korábbi beruházásokat, az épületet, hogy a kártalanítás értéke ekkora.

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához további kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 18 igen, 0 nem, 3 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

86/2017. (V. 26.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a polgármester által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

1. sz. melléklet

Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben

hozott határozatokról

6/11/01/2017. PM. h.

7/11/01/2017. PM. h.

8/11/01/2017. PM. h.

3/27/02/2017. PM. h.

2/08/03/2017. PM. h.

3/21/03/2017. PM. h.

7/21/03/2017. PM. h.

1/22/03/2017. PM. h.

6/22/03/2017. PM. h.

3/23/03/2017. PM. h.

4/23/03/2017. PM. h.

5/23/03/2017. PM. h.

2/28/03/2017. PM. h.

3/28/03/2017. PM. h.

1/30/03/2017. PM. h.

2/30/03/2017. PM. h.

4/30/03/2017. PM. h.

5/30/03/2017. PM. h.

6/30/03/2017. PM. h.

7/30/03/2017. PM. h.

8/30/03/2017. PM. h.

13/30/03/2017. PM. h.

1/31/03/2017. PM. h.

2/31/03/2017. PM. h.

3/31/03/2017. PM. h.

1/03/04/2017. PM. h.

2/03/04/2017. PM. h.

3/03/04/2017. PM. h.

4/03/04/2017. PM. h.

5/03/04/2017. PM. h.

6/03/04/2017. PM. h.

7/03/04/2017. PM. h.

8/03/04/2017. PM. h.

9/03/04/2017. PM. h.

10/03/04/2017. PM. h.

11/03/04/2017. PM. h.

12/03/04/2017. PM. h.

13/03/04/2017. PM. h.

14/03/04/2017. PM. h.

1/05/04/2017. PM. h.

2/05/04/2017. PM. h.

3/05/04/2017. PM. h.

4/05/04/2017. PM. h.

5/05/04/2017. PM. h.

6/05/04/2017. PM. h.

1/06/04/2017. PM. h.

2/06/04/2017. PM. h.

3/06/04/2017. PM. h.

4/06/04/2017. PM. h.

5/06/04/2017. PM. h.

6/06/04/2017. PM. h.

7/06/04/2017. PM. h.

1/07/04/2017. PM. h.

2/07/04/2017. PM. h.

4/07/04/2017. PM. h.

1/10/04/2017. PM. h.

2/10/04/2017. PM. h.

3/10/04/2017. PM. h.

4/10/04/2017. PM. h.

1/11/04/2017. PM. h.

2/11/04/2017. PM. h.

5/11/04/2017. PM. h.

6/11/04/2017. PM. h.

7/11/04/2017. PM. h.

8/11/04/2017. PM. h.

9/11/04/2017. PM. h.

10/11/04/2017. PM. h.

3/12/04/2017. PM. h.

4/12/04/2017. PM. h.

1/13/04/2017. PM. h.

1/18/04/2017. PM. h.

1/19/04/2017. PM. h.

2/19/04/2017. PM. h.

3/19/04/2017. PM. h.

4/19/04/2017. PM. h.

5/19/04/2017. PM. h.

6/19/04/2017. PM. h.

1/20/04/2017. PM. h.

2/20/04/2017. PM. h.

3/20/04/2017. PM. h.

4/20/04/2017. PM. h.

5/20/04/2017. PM. h.

6/20/04/2017. PM. h.

7/20/04/2017. PM. h.

8/20/04/2017. PM. h.

9/20/04/2017. PM. h.

10/20/04/2017. PM. h.

11/20/04/2017. PM. h.

12/20/04/2017. PM. h.

13/20/04/2017. PM. h.

14/20/04/2017. PM. h.

15/20/04/2017. PM. h.

16/20/04/2017. PM. h.

17/20/04/2017. PM. h.

18/20/04/2017. PM. h.

19/20/04/2017. PM. h.

20/20/04/2017. PM. h.

21/20/04/2017. PM. h.

22/20/04/2017. PM. h.

23/20/04/2017. PM. h.

24/20/04/2017. PM. h.

25/20/04/2017. PM. h.

1/21/04/2017. PM. h.

3/21/04/2017. PM. h.

1/24/04/2017. PM. h.

2/24/04/2017. PM. h.

3/24/04/2017. PM. h.

4/24/04/2017. PM. h.

5/24/04/2017. PM. h.

6/24/04/2017. PM. h.

7/24/04/2017. PM. h.

8/24/04/2017. PM. h.

9/24/04/2017. PM. h.

10/24/04/2017. PM. h.

11/24/04/2017. PM. h.

12/24/04/2017. PM. h.

2/27/04/2017. PM. h.

22. NAPIRENDI PONT:

TÁJÉKOZTATÓ A BIZOTTSÁGOK ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT HATÁROZATAIRÓL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 20 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

87/2017. (V. 26.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a bizottságok által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

1. számú melléklet

A BIZOTTSÁGOK DÖNTÉSI HATÁSKÖRBEN HOZOTT HATÁROZATAI

GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁG

26/2017. (IV. 12.) GATUBI HATÁROZATA

27/2017. (IV. 12.) GATUBI HATÁROZATA

28/2017. (IV. 12.) GATUBI HATÁROZATA

29/2017. (IV. 12.) GATUBI HATÁROZATA

30/2017. (IV. 12.) GATUBI HATÁROZATA

31/2017. (IV. 12.) GATUBI HATÁROZATA

32/2017. (IV. 12.) GATUBI HATÁROZATA

33/2017. (IV. 12.) GATUBI HATÁROZATA

34/2017. (IV. 12.) GATUBI HATÁROZATA

37/2017. (IV. 12.) GATUBI HATÁROZATA

KÖZIGAZGATÁSI ÉS KÖZRENDVÉDELMI BIZTOTTSÁG

22/2017. (IV. 10.) KKB HATÁROZATA

23/2017. (Iv. 10.) KKB HATÁROZATA

OKTATÁSI, KULTURÁLIS, SPORT ÉS TURISZTIKAI BIZOTTSÁG

18/2017. (IV. 13.) OKSTB HATÁROZATA

19/2017. (IV. 13.) OKSTB HATÁROZATA

20/2017. (IV. 13.) OKSTB HATÁROZATA

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁG

407/2017. (IV. 10.) SZELBI HATÁROZATA

408/2017. (IV. 10.) SZELBI HATÁROZATA

****

Borkai Zsolt polgármester: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. évi törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja szerint a Közgyűlés zárt ülést kell tartania – többek között – önkormányzati hatósági ügyek és kitünteti ügyek tárgyalásakor.

Az ismertetett rendelkezésre tekintettel a Javaslat Szent László-érem adományozására, valamint a Javaslat önkormányzati hatósági ügyben hozott döntések elleni fellebbezések elbírálására című napirendi pontok tárgyalására zárt ülést rendel el.

Megkéri a vendégeket, hogy az üléstermet szíveskedjenek elhagyni!

(A zárt ülés jegyzőkönyve mellékletként csatolva található.)

A ZÁRT ÜLÉST KÖVETŐEN:

A Közgyűlés 11:18 órakor nyílt üléssel folytatja munkáját.

Borkai Zsolt polgármester: Ismerteti a zárt ülésen kitüntetési ügyben hozott határozatokat.

A Közgyűlés Szent László elismerést adományoz:

Gáti Oszkár Jászai-díjas színművész, a Menház Színpad művészeti vezetője,

Hatos Hajnalka, középiskolai tanár, a Hatos és Társa Nyelviskola Kft. ügyvezetője és

Ruppert István orgonaművész, a Széchenyi István Egyetem Művészeti Karának dékánja

részére.

A díjak átadására a 2017. június 27-i díszközgyűlésen kerül sor.

****

Borkai Zsolt polgármester: Kérdezi képviselőtársait, kíván-e valaki kérdést, illetve bejelentést tenni?

Tájékoztatja képviselőtársait, hogy a következő közgyűlés a Szent László-érem napi ünnepi díszközgyűlés lesz 2017. június 27-én 16:00 órakor, a következő közgyűlésre a munkaterv szerint 2017. június 30-án kerül sor.

Köszöni a képviselők munkáját, az érdeklődők figyelmét. Ezennel a Közgyűlést 11:19 órakor bezárja.

k. m. f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Jegyzőkönyvek | A közvetlen link.