120/2017. (VI. 30.) Kgy határozat

120/2017. (VI. 30.) Kgy határozat

Az Újvárosi Művelődési Ház igazgatói beosztásának betöltése

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2017. június 30-án tartott rendkívüli Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvéből

29. NAPIRENDI PONT

Az Újvárosi Művelődési Ház igazgatói beosztásának betöltése

120/2017. (VI. 30.) Kgy. határozat

1./ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Újvárosi Művelődési Ház magasabb vezetői feladatainak ellátásával a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 23. § (1) bekezdés szerinti megbízott vezető jogállással, a 2017. október 1. naptól 2022. szeptember 30. napig terjedő 5 éves határozott időtartamra – a Kjt. 21/A. § (1) bekezdése szerinti próbaidő és a Kjt. 22. § (1) bekezdése szerinti gyakornoki idő kikötése alóli mentesítéssel – Radicsné Csőre Andrea asszonyt bízza meg.

A Közgyűlés az igazgató illetményét a Kjt. szerinti illetmény és a Kjt. végrehajtásáról rendelkező 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet szerinti illetménypótlékok, valamint illetménykiegészítés összegében állapítja meg.

A személyi juttatás és járulékai forrását az Önkormányzat évenkénti költségvetési rendeletei keretében biztosítja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2./ A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék az igazgató közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatos munkaügyi okiratok elkészítéséről, egyben felhatalmazza a keletkező okiratok aláírására.

3./ A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a vezetői megbízás adatainak a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezettetéséről, valamint az igazgató megbízásával kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételéről, egyben felhatalmazza a polgármestert a törzskönyvi bejegyzéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő hiánypótlások teljesítésére és az egyéb szükséges nyilatkozatok kiadására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. szeptember 30.

K.m.f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Kulturális és Sport Főosztály/Kulturális Osztálya (érintett értesítésére is)

Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.