5/2017. (VI. 30.) Kgy jegyzőkönyv

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

K Ö Z G Y Ű L É S E

5/2017. (VI. 30.)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2017. június 30-án 10:00 órára összehívott és 10:02 órakor megkezdett ülésén.

Jelen vannak:

Borkai Zsolt polgármester,

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester,

Fekete Dávid alpolgármester,

Radnóti Ákos alpolgármester,

Bárány István, Borsi Róbert, Diligens Tibor, Fodor Roland, Dr. Gancz Tamás, Glázer Tímea, Juhász István, Kalmár Ákos, Kovács Tamás, Dr. Neupor Zsolt, Pollreisz Balázs, Rózsavölgyi László, Szabó Jenő, Szeles Szabolcs, Takács Tímea, Varga Márk

Távolmaradását előzetesen jelezte: Dr. Sik Sándor, Hajszán Gyula, Takács Krisztián képviselők

Távolmaradását előzetesen nem jelezte: Dr. Dézsi Csaba András képviselő

Jelen vannak továbbá:

Dr. Csörgits Lajos aljegyző,

Nagy Tamás, a Gazdálkodási Főosztály vezetője,

Nagyné dr. László Edit, a Hatósági Főosztály vezetője,

Füke Péter, a Településfejlesztési Főosztály vezetője,

Révi Zsolt városi főépítész,

Páternoszter Piroska, a Humánpolitikai Főosztály vezetője,

Dr. Domanyik Eszter, a Városmarketing és Programszervezési Főosztály vezetője,

Szombati-Serfőző Eszter, a Kulturális és Sport Főosztály vezetője,

Mező Tímea, az Adóügyi Osztály vezetője,

Varga Zoltán Ákos, az Ellenőrzési Osztály vezetője,

Stipkovics Tamás, az Építéshatósági Osztály vezetője,

Dr. Horváth Tamás, az Igazgatási Osztály vezetője,

Szabóné Vörös Ágnes, a Népjóléti Osztály vezetője,

Hermann-né Gesztrich Nikoletta, a Kulturális Osztály vezetője,

Kalmárné Nagy Katalin, a Városépítés Osztály vezetője,

Reider Ernő, a Házüzemeltetési Osztály vezetője,

Bodorné Mózes Ágota, az Oktatási Osztály vezetője,

Dr. Csele Balázs, a Munkaügyi Osztály vezetője,

Dr. Németh Zsófia, a Jogi és Önkormányzati Osztály vezetője,

Sági Géza, a GYŐR-SZOL Zrt. elnök-vezérigazgatója,

Truka István, a GYMJV Útkezelő Szervezet vezetője,

Prédl Antal, a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr vezetője,

Sárkány Péter, a Győri Térségfejlesztési és Projekmenedzsment Kft. ügyvezetője

Bodrogi Ernő, a Pannon-Víz Zrt. gazdasági igazgató,

Vadnai Zoltán, V-Traffic Z1 Bt. közlekedési szakértő,

a sajtó munkatársai, valamint

mintegy 12 fő érdeklődő állampolgár.

****

Borkai Zsolt polgármester: Köszönti a Közgyűlés résztvevőit, az érdeklődő állampolgárokat.

Kéri, hogy a képviselők a létszám megállapítása érdekében gombnyomással jelezzék jelenlétüket. Megállapítja, hogy az ülésen 20 képviselő – a megválasztott képviselők több mint fele – jelent meg, tehát a testület határozatképes. Az ülést megnyitja.

Borkai Zsolt polgármester: Életének 77. évében elhunyt dr. Szammer Károly ügyvéd, volt önkormányzati képviselő, aki 1990-től 1994-ig volt Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének tagja. Dr. Szammer Károly a Győr-Moson-Sopron Megyei Vadászkamara Etikai Bizottságának elnöke volt. 2005-ben Győr Megyei Jogú Város Jubileumi Ezüst Emlékérmét adományozták számára.

Adózzanak most emlékének egy perces néma felállással!

****

A mai ülésen napirend előtt szeretné átadni a 2017. évi Városrész Szolgálatáért díjak közül a Bácsa, a Belváros, a Ménfőcsanak és a Sziget Szolgálatáért díjak. Megkéri Radnóti Ákos alpolgármester urat, szíveskedjék ismertetni a kitüntetések indoklását.

Radnóti Ákos alpolgármester: Borkai Zsolt polgármester úr Bácsa Szolgálatáért elismerést adományoz Bene Andrásné részére több évtizedes, önzetlen, közösségépítő tevékenysége és hagyományteremtő, rendezvényszervező munkája elismeréseként.

Belváros Szolgálatáért elismerésben részesül Tóth Marietta Ildikó népi iparművész a kézműves hagyományok ápolásáért, valamint a város hírnevét öregbítő, országos és nemzetközi szinten is elismert kékfestő mesterként végzett munkája elismeréseként.

Ménfőcsanak Szolgálatáért díjat kap Bánki Judit a védőnőként végzett, több évtizedes, lelkiismeretes és magas színvonalú tevékenysége, valamint közösséget szolgáló társadalmi munkája elismeréseként.

Polgármester úr Sziget Szolgálatáért díjat adományoz Kreicz Mátyás részére a Sziget városrész érdekében végzett, több évtizedes, önzetlen közösségi munkája, valamint a civil szervezetek rendezvényeinek szervezésében betöltött kiemelkedő szerepe elismeréseként

A kitüntetésekhez a testület nevében gratulál!

****

Borkai Zsolt polgármester: A mai ülés tervezett napirendjét a kiküldött meghívó tartalmazza.

Az ülés előtt került kiosztásra a Javaslat a „83. számú főút, M1 autópálya és Pápa között 2×2 sávos főúti fejlesztése, települések elkerülése, a pápai Bázisrepülőtér bekötése elnevezésű beruházáshoz kapcsolódó területrendezési hatósági eljárással kapcsolatos megállapodás megkötésére című előterjesztés, melyet a zárt ülést megelőzően folytatólagos sorszámmal javasol napirendre venni.

Javasolja levenni napirendről a 15. sorszámmal jelölt, Javaslat víziközművek vagyonkezelésbe adására című előterjesztést, és helyére 15. sorszámmal javasolja felvenni napirendre az ülés előtt kiosztott Javaslat a győri 25180/3 hrsz.-ú ingatlan forgalomképtelen törzsvagyon köréből történő kivonására című előterjesztést.

Kéri, hogy akinek a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétele vagy más javaslata van, jelezze! Kéri, hogy aki a napirendi pontokkal és azok sorrendjével egyetért, szavazzon! Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a napirendet elfogadta.

93/2017. (VI. 30.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az alábbiak szerint fogadja el a 2017. június 30-i ülésének napirendjét:

1. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására

(TSZTM 2013-030, TSZTM 2016-032, TSZTM 2016-050, TSZTM 2016-061, TSZTM 2017-005, TSZTM 2017-029, SZTM 2013-030, SZTM 2016-032, SZTM 2016-050, SZTM 2016-061, SZTM 2016-071, SZTM 2016-075, SZTM 2016-081, SZTM 2017-004, SZTM 2017-005, SZTM 2017-013, SZTM 2017-014, SZTM 2017-016, SZTM 2017-019, SZTM 2017-024, SZTM 2017-025, SZTM 2017-026, SZTM 2017-027, SZTM 2017-029, SZTM 2017-033, SZTM 2017-034, SZTM 2017-036 és a SZTM 2017-037 számú szabályozási tervmódosítások)

Előterjesztő: Révi Zsolt városi főépítész

2. Javaslat változtatási tilalom elrendeléséről szóló rendelet alkotására Győr-Révfalu városrészben

Előterjesztő: Révi Zsolt városi főépítész

3. Javaslat a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

4. Javaslat a „Nők a családban és a munkahelyen” (EFOP-1.2.9-17) pályázaton való részvétel utólagos jóváhagyására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

5. Javaslat a Tárogató Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

6. Javaslat a Nagybácsai Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

7. Tájékoztató a Győr és Térsége Hulladékgazdálkodási Rendszer megvalósításáról és javaslat megállapodás aláírására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester és Borsi Róbert, a Társulási Tanács elnöke

8. Javaslat a „Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátása” tárgyú pályázati felhívás és pályázati kiírás elfogadására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

9. Javaslat a helyi egyedi védelem alatt álló épületek, a belvárosi, a gyárvárosi és az újvárosi műemléki jelentőségű területen lévő épületek felújításának támogatásához adható 2017. évi „városképi támogatások” engedélyezésére

Előterjesztő: Városstratégiai Bizottság

10. Javaslat Győrszentiván, Napos utca útburkolatának helyreállításához forrás biztosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

11. Javaslat egyes lakásügyi tárgyú önkormányzati rendeletek módosítására

Előterjesztő: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

12. Javaslat győri társasházi lakások értékesítésére (4404/2/A/103 és 7233/A/22 hrsz.)

Előterjesztő: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

13. Javaslat a győri 6026/1 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogának rendezésére

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

14. Javaslat a győri 279/43/A/46 hrsz.-ú ingatlan elidegenítésre történő kijelölésére

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

15. Javaslat a győri 25180/3 hrsz.-ú ingatlan forgalomképtelen törzsvagyon köréből történő kivonására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

16. Javaslat elővásárlási jog gyakorlásáról történő lemondásra és vételi ajánlat elutasítására (győri 10619 és 10620 hrsz.)

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

17. Javaslat a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. tulajdonában lévő Győr, Kossuth L. u. 32-40., illetve Győr, Bercsényi liget 35-43. sz. alatti társasházakban található ingatlanok megvásárlására

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

18. Javaslat alapítványok támogatására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

19. Javaslat közterületek elnevezésére

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

20. Javaslat a „Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret” felosztására

Előterjesztő: Radnóti Ákos alpolgármester

21. Javaslat az „Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret” felosztására

Előterjesztő: Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

22. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2017. II. félévi munkatervére

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

23. Javaslat személyi kérdésekben való döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

24. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

25. Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

26. Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

27. Javaslat a „83. számú főút, M1 autópálya és Pápa között 2×2 sávos főúti fejlesztése, települések elkerülése, a pápai Bázisrepülőtér bekötése”elnevezésű beruházáshoz kapcsolódó területrendezési hatósági eljárással kapcsolatos megállapodás megkötésére

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

28. Javaslat a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ igazgatói beosztásának betöltésére

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester (zárt ülés)

29. Javaslat az Újvárosi Művelődési Ház igazgatói beosztásának betöltésére

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester (zárt ülés)

30. Javaslat önkormányzati hatósági ügyben hozott határozatok elleni fellebbezések elbírálására (zárt ülés)

Előterjesztő: Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

1. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, VALAMINT A GYŐRI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL (GYÉSZ-RŐL) ÉS GYŐR SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 1/2006. (I. 25.) ÖK. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

((TSZTM 2013-030, TSZTM 2016-032, TSZTM 2016-050, TSZTM 2016-061, TSZTM 2017-005, TSZTM 2017-029, SZTM 2013-030, SZTM 2016-032, SZTM 2016-050, SZTM 2016-061, SZTM 2016-071, SZTM 2016-075, SZTM 2016-081, SZTM 2017-004, SZTM 2017-005, SZTM 2017-013, SZTM 2017-014, SZTM 2017-016, SZTM 2017-019, SZTM 2017-024, SZTM 2017-025, SZTM 2017-026, SZTM 2017-027, SZTM 2017-029, SZTM 2017-033, SZTM 2017-034, SZTM 2017-036 és a SZTM 2017-037 számú szabályozási tervmódosítások)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Révi Zsolt városi főépítész: Az előterjesztésben szereplő valamennyi módosításhoz megérkezett az állami főépítész úr záróvéleménye, melyben az eljárást mind jogilag, mind szakmailag elfogadta, a módosítási javaslatok ellen szakmai kifogást nem emelt, így az a Közgyűlés elé terjeszthető. Tájékozatja a jelenlévőket, hogy a kikldött anyaghoz képest a rendelettervezetből törlésre kerül a 9. § (1) bekezdésében feltüntetett SZTM 2017-025 és SZTM 2017-037 tervszámú szabályozási tervlap, valamint a 9. § (2) bekezdéséből az SZTM 2017-027 tervszámú szabályozási tervlap. Ezekkel a változtatásokkal kéri az előterjesztés elfogadását!

Glázer Tímea képviselő: Az előterjesztés 2. oldalán a 3. táblázat SZTM 2017-036-os számú Marcalváros 00416-os számú övezet övezethatás korrekciójához szeretne egy-két gondolatot fűzni. Az ott lakók kérését tolmácsolja a polgármester úr és a testület felé.

Az ott lakók azt szeretnék, ha a 2858/90, 2858/151, 2858/152, 2858/153, 2858/154, 2858/155, 2858/160, 2858/159, 2858/177, 2858/174-es hrsz.-ú önkormányzati tulajdonban lévő területekre a parkoló kialakításával együtt az eladást függesszék fel. Az ott lakók azzal indokolják a kérést, hogy a folyamatban lévő rendezésiterv módosítások eltérnek az ott élők elképzeléseitől, mivel szeretnék az ott lévő kiserdőt megtartani, és ha az egészséges környezet megmaradna. A jelenlevők is olvashatták a Kisalföld című napilapban, a 2017. június 21-i cikkben, hogy az ott élők tüntetést szerveztek, de ezen a megmozduláson az Önkormányzat részéről senki sem volt jelen. Kéri a polgármester urat, hogy vegye figyelembe a lakók kérését és az Önkormányzat függessze fel az eladást és lakossági fórum keretében beszéljenek az ott élőkkel!

Borkai Zsolt polgármester: Ha emlékezete nem csal, 2006-ban az előző városvezetés a rendezési tervre vonatkozó döntésénél a kiserdőt pusztulásra ítélte. Jelen pillanatban ez a terület a rendezési tervben beépíthető területként szerepel. Úgy gondolja, az elmúlt 10-11 év bizonyította, hogy az Önkormányzat a kiserdőben nem tervez beruházásokat, nem akarja megszüntetni és tönkretenni a kiserdőt, hiszen az egy szépen kialakított zöld környezet, ahol sokan sportolnak, és közösségi életet élnek a környékbeliek. Amiről most szó van az előterjesztés kapcsán, az nem befolyásolja, és nem teszi tönkre a kiserdő terültét. Korábban is csak arról volt szó, hogy ennek a területnek a fejlesztése az Apor Vilmos Katolikus Iskolközponthoz közel eső területhez kapcsolódik. Az összes többi területrészt nem akarják megváltoztatni, annak ellenére, hogy a 2006. évi rendezési terv egyébként erre lehetőséget biztosítana. Ígéretet tesz arra, hogy amíg ez a testület működik, a kiserdőt nem fogják beépíteni. Az említett rész beépítése szükséges, de úgy gondolja, azzal nem okoznak olyan károkat, ami a lakók életminőségét befolyásolná. Megjegyzi a lakosság azon háborodhatott fel, hogy azt hallhatták, hogy a kiserdő teljes területe beépítésre kerül, melyet meg lehetne tenni, hiszen a mostani rendezési terv alapján lehetősége van erre az Önkormányzatnak. Ezt természetesen nem teszi meg a város, mert a cél az, hogy a kiserdő még sokáig szolgálhassa a lakók egészségét. Úgy gondolja az ott lakók esetében nem a tájékoztatás hiányáról van szó, hanem arról, hogy bizonyos párthoz köthető emberek hangulatot keltenek, és valótlan állításokat közölnek a városrészben lakókkal. Hangsúlyozza, az Önkormányzat meg fogja tartani a kiserdőt, és ott további fejlesztéseket nem fog végrehajtani!

Juhász István képviselő: Megnyugtató, amit a polgármester úr elmondott a téma kapcsán, de ő is azt kéri, amit a képviselő asszony is, hogy az Önkormányzat illetékesei tartsanak lakossági fórumot ebben az ügyben.

Borkai Zsolt polgármester: A tájékoztatást a terület önkormányzati képviselőjétől Rózsavölgyi Lászlótól megkapták az ott lakók. Ha további megbeszélés szükséges az ügy kapcsán, nem zárkózik el attól, és a Közgyűlésen elmondottakat a lakóknak is szívesen elmondja a helyszínen. Megjegyzi – ahogy már korábban is utalt rá -, hogy 2006-ban az előző városvezetés döntött a kiserdő beépítéséről, és ez a lehetőség még most is adott a GYÉSZ alapján, de a mostani a városvezetés továbbra sem tervezi beépíteni a kiserdő területét. Örül annak, hogy így tíz év után képviselőtársai is ehhez az állásponthoz csatlakoztak.

Rózsavölgyi László képviselő: Annyit kíván a témához hozzáfűzni, hogy személy szerint egy órán keresztül beszélgetett az ott lakókkal a helyszínen, körbe járták a területet. Elmondta az ott lévőknek, hogy az Önkormányzat nem tervezi beépíttetni a kiserdő területét, sőt e-mailben köszönő levelet is kapott az egyik lakótól. Ennek ellenére a másnapi Kisalföldben úgy nyilatkozott ugyanez a személy, hogy a terület önkormányzati képviselője nem tud segíteni az ügyben. Továbbra is szívesen találkozik a lakókkal, és ha kell, végigjárja velük a területet újra.

Bárány István képviselő: Az SZTM 2017-027-es számú tervmódosítás, a családi házas övezetek normatív szabályainak szigorítása kapcsán kért szót. Ez a probléma a szabályozási terv alapján a falusias és a kertváros II. beépítésre sorolt területein jelentkezik. Ez a szigorítás azt jelenti, hogy a jövőben nem lehet növelni a lakásszámot olyan övezetekben, ami a beépítések száma miatt már a lakhatást károsítja. Teljes mértékben egyetért ezzel a szabályozással, még jobb lett volna, ha előbb kerül a testület elé ez a szabályozási tervmódosítás. Látva ezekben az övezetekben az építkezéseket, talán még időben van ennek a bevezetése. Ugyanígy kellene eljárni a kisvárosinak minősített lakóövezetekben. Ezzel nem lehetne a lakásszámot oly mértékben növelni, mint egyes városrészekben. Javasolja, hogy a jövőben ez a döntés is kerüljön a testület elé!

Borkai Zsolt polgármester: A 2006-os rendezési terv elfogadásakor sajnos sok területen engedélyezték ezeket a brutális beépítési lehetőségeket. Most éppen Révfalu és Bácsa területén jelentkezik ez a probléma. Ha az akkor elfogadott rendezési terven bármit is szigorítanak, akkor az Önkormányzatnak esetlegesen kártalanítást kell fizetnie. A 2006-ban elfogadott GYÉSZ rendelet megalkotásával felelőtlen döntést hozott az akkori városvezetés, hiszen azzal ilyen beépítési lehetőséget tettek lehetővé. Emiatt ezt a módosítást és döntéshozatalt nagyon át kell gondolni az Önkormányzatnak. Megjegyzi, ez a jövőben további nehézségeket fog eredményezni, de ezzel a mostani döntéssel is megpróbálják kezelni a kialakult problémát.

Mivel a témához további kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 14 igen, 0 nem, 6 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

94/2017. (VI. 30.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja Győr Településszerkezeti Tervének módosítását a

TSZTM 2013-030, TSZTM 2016-032, TSZTM 2016-050, TSZTM 2016-061, TSZTM 2017-005 és a TSZTM 2017-029 tervlapok szerint.

Felelős: városi főépítész

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a városi főépítészt a jóváhagyott módosítások átvezetésére Győr Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Győr Építési Szabályzata című dokumentumokban, valamint a módosított dokumentumok megküldésére az egyeztetésében részt vett államigazgatási, érdek-képviseleti szerveknek és civil szervezeteknek.

Felelős: városi főépítész

Határidő: 2017. július 31.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

Borkai Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja az elhangzott módosításokkal együtt a rendelettervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 14 igen, 0 nem, 6 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

18/2017. (VI. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A GYŐRI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL (GYÉSZ-RŐL) ÉS GYŐR SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 1/2006. (I. 25.) ÖK. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. Rendelet (a továbbiakban: GYÉSZ) 36/B. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A kertvárosias lakóövezet kis laksűrűségű, kertes terület, amelyen a (4) bekezdésben foglalt kivétellel telkenként egy, legfeljebb két rendeltetési egységet – melyből az egyik lakás – magában foglaló lakóépület helyezhető el a (2) bekezdésben foglalt kivétellel. Az egyik rendeltetési egység alapterülete a másik rendeltetési egység alapterületének 50%-át nem haladhatja meg.”

(2) A GYÉSZ 36/B. §-a kiegészül az alábbi (1a) bekezdéssel:

„(1a) Kivételesen, ha az építmény rendeltetésszerű használata nem korlátozza valamennyi szomszédos telek övezeti előírásoknak megfelelő használatát, saroktelek esetében vagy az újonnan beépítésre szánt és jelentős mértékben átépítésre kerülő 1.3.7 tervlapon szereplő területeknél telkenként egy, legfeljebb négy rendeltetési egységet, köztük legfeljebb kettő lakást és kettő nem lakás céljára szolgáló rendeltetési egységet magában foglaló lakóépület helyezhető el. A nem lakás céljára szolgáló rendeltetési egység alapterülete külön-külön nem haladhatja meg a lakóépületben elhelyezett legkisebb lakás alapterületének 50%-át.”

2. §

(1) A GYÉSZ 37. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A falusias lakóövezet kis laksűrűségű, kertes terület, amelyen telkenként egy, legfeljebb két rendeltetési egységet – melyből az egyik lakás – magában foglaló lakóépület helyezhető el a (2) bekezdésben foglalt kivétellel. Az egyik rendeltetési egység alapterülete a másik rendeltetési egység alapterületének 50%-át nem haladhatja meg.”

(2) A GYÉSZ 37. §-a kiegészül az (1a) bekezdéssel:

„(1a) Kivételesen, ha az építmény rendeltetésszerű használata nem korlátozza valamennyi szomszédos telek övezeti előírásoknak megfelelő használatát, saroktelek esetében vagy az újonnan beépítésre szánt és jelentős mértékben átépítésre kerülő 1.3.7 tervlapon szereplő területeknél telkenként egy, legfeljebb négy rendeltetési egységet, köztük legfeljebb kettő lakást és kettő nem lakás céljára szolgáló rendeltetési egységet magában foglaló lakóépület helyezhető el. A nem lakás céljára szolgáló rendeltetési egység alapterülete külön-külön nem haladhatja meg a lakóépületben elhelyezett legkisebb lakás alapterületének 50%-át.”

3. §

A GYÉSZ 40. § (3) bekezdés e)-f) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„e) egyéb közösségi szórakoztató épület vagy

f) szálláshely szolgáltató épületek.”

4. §

(1) A GYÉSZ 42. § (3) bekezdés f) pontja az alábbiak szerint módosul:

„f) 2500 m2-nél nagyobb árusítóterű kiskereskedelmi épület, raktár vagy”

(2) A GYÉSZ 42. § (3) bekezdése kiegészül az alábbi g) ponttal:

„g) szálláshely szolgáltató épületek”

5. §

(1) A GYÉSZ 103. § 01955 sz. övezeti sorszám előírása helyébe a következő lép:

 01955  Az övezetben telekalakításra és az ingatlan beépítésére Településrendezési Szerződés (TRSZ) megkötését követően kerülhet sor.

(2) A GYÉSZ 103. § 01124 sz. övezeti sorszám előírása helyébe a következő lép:

 01124  Az övezetben a rendezett terepszint 112,70 mBf szintmagasságig a telekhasználat műszaki követelményeinek (megközelítés, csapadékvíz-elvezetés stb.) biztosítása érdekében kialakítható.
Az övezetben a GYÉSZ 35. §-tól eltérően maximum 5 építmény elhelyezhető. A beépítési terv Győr Megyei Jogú Város Tervtanácsa által véleményezendő.

(3) A GYÉSZ 103. §-a kiegészül a 01076, 03039 övezeti sorszámok előírásaival:

 01076  A szabályozási terven külön jelölt területen belül az övezeti paramétersorban meghatározott 16 m épületmagasságtól eltérően csak 7 m engedélyezhető.
A területen keresztülhaladó csapadékvíz csatorna nyomvonala és annak védőterülete a fejlesztéseknél figyelembeveendő, megközelíthetősége biztosítandó.
Az övezetben az OTÉK 4. mellékletétől eltérően kevesebb parkolóhely kialakításával is engedélyezhető az új speciális funkciójú rendészti épület. A telken belül maximum 118 parkolóhely elhelyezése szükséges.
 03039  A 686/1 hrsz.-ú József Attila úti (szabadhegyi) rendelőintézetek esetében a telekkihasználtsági mutató növelhető, a beépítési százalék legfeljebb 65% és a zöldfelület legalább 20%.

(4) A GYÉSZ 103. § 00004, 00005, 00006, 00008 övezeti sorszám előírásai helyébe a következő lép:

 00004  A tömb területén belül a közmű védősávban a csapadékvíz gyűjtő csatorna nyomvonalának szabadon tartása biztosítandó. A közműsávban építmény, épület nem helyezhető el, fás szárú növény nem ültethető.
 00005  A tömb területén belül a közmű védősávban a csapadékvíz gyűjtő csatorna nyomvonalának szabadon tartása biztosítandó.
A közműsávban csak a közmű üzemeltetéséhez kapcsolódó építmény, épület helyezhető el, fás szárú növény nem ültethető.
 00006  A tömb területén egyéb funkciók csak az E.ON Zrt. 2017. június 30-án üzemelő közműszolgáltató funkcióinak figyelembevételével, a működés időtartama alatt annak alárendelten helyezhetők el.
Az övezetben ingatlan beépítésére Településrendezési Szerződés (TRSZ) megkötését követően kerülhet sor.
 00008  A tömb területén belül a közmű védősávban a csapadékvíz gyűjtő csatorna nyomvonalának szabadon tartása biztosítandó. A közműsávban csak a közmű üzemeltetéséhez kapcsolódó építmény, épület helyezhető el, fás szárú növény nem ültethető.

(5) A GYÉSZ 103. §-a kiegészül a 00007, 02043, 04300, 04710, 04711, 04789 és övezeti sorszámok előírásaival:

 00007  A tömb területén belül a közmű védősávban a csapadékvíz gyűjtő csatorna nyomvonalának szabadon tartása biztosítandó. A közműsávban építmény, épület nem helyezhető el, fás szárú növény nem ültethető.
 02043  A szabályozási terven szereplő, építési helyen belül külön jelölt területen meghatározott épületmagasság és maximális szintszám az övezeti paramétersorban előírtaktól eltérően is engedélyezhető. Az épület ezen részén az épületmagasság maximum 27 m, a megengedett maximális szintszám 8 szint.
 04300  A tömb területén belül a közmű védősávban a csapadékvíz gyűjtő csatorna nyomvonalának szabadon tartása biztosítandó. A közműsávban építmény, épület nem helyezhető el, fás szárú növény nem ültethető.
 04365  Az övezet a parkolólemez elhelyezése után is zöldterület és közpark funkciót lát el.
 04710  Az övezetben ingatlan beépítésére csak Településrendezési Szerződés (TRSZ) megkötését követően kerülhet sor.
A fejlesztési terület terepszintje 112,00 mBf.-re feltöltendő. A tereprendezés az építési tevékenység előtt elvégezendő.
Az övezetben ingatlan beépítése csak egységes építészeti koncepcióterv alapján lehetséges. A beépítési koncepció Győr Megyei Jogú Város Tervtanácsa által véleményezendő.
 04711  Az övezetben ingatlan beépítésére csak Településrendezési Szerződés (TRSZ) megkötését követően kerülhet sor.
A fejlesztési terület terepszintje 112,00 mBf.-re feltöltendő. A tereprendezés az építési tevékenység előtt elvégezendő.
Az övezetben ingatlan beépítése csak egységes építészeti koncepcióterv alapján lehetséges. A beépítési koncepció Győr Megyei Jogú Város Tervtanácsa által véleményezendő.
 04789  Az övezetben ingatlan beépítésére csak Településrendezési Szerződés (TRSZ) megkötését követően kerülhet sor.
A fejlesztési terület terepszintje 112,00 mBf.-re feltöltendő. A tereprendezés az építési tevékenység előtt elvégezendő.
Az övezetben ingatlan beépítése csak egységes építészeti koncepcióterv alapján lehetséges. A beépítési koncepció Győr Megyei Jogú Város Tervtanácsa által véleményezendő.

6. §

(1) A GYÉSZ „1.3.7. újonnan beépítésre szánt és rehabilitációra kijelölt területek” önálló szabályozási tervlapja kiegészül a rendelet 4. mellékletében szereplő SZTM 2016-071 tervlap alapján a 04784 sz. övezettel.

(2) A GYÉSZ „1.3.7. újonnan beépítésre szánt és rehabilitációra kijelölt területek” önálló szabályozási tervlapja a rendelet 5. mellékletében szereplő SZTM 2017-004 tervlap szerint módosul.

(3) A GYÉSZ „1.3.7. újonnan beépítésre szánt és jelentős mértékben átépülő területek” önálló szabályozási tervlapról törlésre kerül a rendelet 5. mellékletében SZTM 2017-005 tervlap alapján a 04072 sz. övezet.

(4) A GYÉSZ „1.3.7. újonnan beépítésre szánt és jelentős mértékben átépülő területek” önálló szabályozási tervlap kiegészül a rendelet 6. mellékletében SZTM 2013-030 tervlap alapján a 04710, 4711, 04789 sz. övezetekkel.

7. §

A GYÉSZ 7. sz. melléklete (Az OTÉK előírásaitól a szakminisztérium által engedélyezett eltérések táblázata) kiegészül a 30. sorral:

 sor-
szám
 hely  OTÉK-tól való eltérés  érintett
övezet sor
száma
 felmentés
 
31.
 
Győr – Révfalu
Rendészeti Igazgatóság
 Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet OTÉK 42. §-a alapján, az OTÉK 4. melléklete által előírt parkoló számtól való eltérés engedélyezhető, az előírt (194 db) parkoló helynél kevesebb (118 db) parkolóhely biztosításával is engedélyezhető lehet az új, tervezett épület.  
01076
 
Végh Csaba
Állami Főépítész
GYD-02/323-2/2017. számú levele szerint.
 
32.
 
Győr – Szabadhegy, József A. úti rendelő
 Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet OTÉK előírásaitól eltérően a 686/1 hrsz.-ú József Attila úti (szabadhegyi) rendelőintézetek esetében a telekkihasználtsági mutató növelhető, a beépítési százalék legfeljebb 65% és a zöldfelület legalább 20%.  
03039
 
Végh Csaba
Állami Főépítész
GYD-02/349-2/2017. számú levele szerint.

8. §

(1) A GYÉSZ III. fejezet „A megengedett építménymagasság” címében az „építménymagasság” szövegrész helyébe az „épületmagasság” szövegrész lép.

(2) A GYÉSZ

a) 10. §-ában, 103. § 01368, 01926 övezeti sorszám előírásában az „építménymagassággal” szövegrész helyébe az „épületmagassággal” szövegrész,

b) 12. § (2) bekezdésében, 13. § (2) bekezdés c) pontjában, 17. § (4) bekezdésében, 21. § (1) bekezdésben, 32. § (6) bekezdésben, 99. § (1)-(2a) bekezdésben, 103. § 00009, 00114, 00156, 00715, 00800, 01006, 01054, 01109, 01112, 01622, 01623, 01785, 01876, 02056, 02662, 02679, 02681, 02715, 02809, 02868, 02869, 02893, 03223, 04562 övezeti sorszám előírásában az „építménymagasság” szövegrész helyébe az „épületmagasság” szövegrész,

c) 16. § (3) bekezdésében, 20. § (8) bekezdés b) pontjában, 77. § (6) bekezdésben, 78. § (9) bekezdésben, 90. § (1) bekezdés b) pontjában, 91. § (1) bekezdés b) pontjában, 99. § (2) bekezdésben, 103. § 01085, 01817, 02529, 03013 övezeti sorszám előírásában az „építménymagassága” szövegrész helyébe az „épületmagassága” szövegrész,

d) 23. § (2) bekezdésében, 30. § (4) bekezdés c) pontjában, 82. § (10) bekezdésben az „építménymagasságra” szövegrész helyébe az „épületmagasságra” szövegrész,

e) 23. § (3) bekezdésében. 103. § 01785, 04564, 04759 övezeti sorszám előírásban az „építménymagasságok” szövegrész helyébe az „épületmagasságok” szövegrész,

f) 23. § (8) bekezdésében, 99. § (3) bekezdésben az „építménymagasságát” szövegrész helyébe az „épületmagasságát” szövegrész,

g) 23. § (10a) bekezdésében az „építménymagasságaként” szövegrész helyébe az „épületmagasságaként” szövegrész,

h) 37. § (3) bekezdésben, 45. § (1) bekezdésben, 47. § (3) bekezdés f) pontjában, 48. § (3) bekezdés c) és d) pontjában, 51. § (3) bekezdés b) pontjában, 63. § (3) bekezdés b) pontjában, 78. § (7) bekezdés d) pont db) alpontjában, 79. § (4) bekezdésben, 86. § (4) bekezdésben, 103. § 00335, 00361, 00365, 00690, 01737, 01743, 01762, 01818, 02987, 03794 övezeti sorszám előírásában az „építménymagasságú” szövegrész helyébe az „épületmagasságú” szövegrész,

i) 47. § (3) bekezdés f) pontjában, 48. § (3) bekezdés c) és d) pontjában, 51. § (3) bekezdés b) pontjában, 63. § (3) bekezdés b) pontjában, 81. § (4) bekezdés b) pontjában, 99. § (1) és (2) bekezdésben, 103. § 01520, 01521, 01522, 02874 övezeti sor szám előírásban az építménymagasságot szövegrész helyébe az „épületmagasságot” szövegrész,

j) 82. § (11) bekezdés a) és b) pontjában, 84. § (2) bekezdésben az „építménymagasságig” szövegrész helyébe az „épületmagasságig” szövegrész,

k) 86. § (5) bekezdésben az „építménymagasságával” szövegrész helyébe az „épületmagasságával” szövegrész,

l) 99. § (4) bekezdésben, 103. § 03836 övezeti sorszám előírásában az „építménymagasságnál” szövegrész helyébe az „épületmagasságnál” szövegrész valamint a

m) 103. § 00722 övezeti sorszám előírásban építménymagasságtól” szövegrész helyébe az „épületmagasságtól” szövegrész

lép.

9. §

(1) A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 1. mellékletét képező, SZTM 2016-071, SZTM 2017-014, SZTM 2017-016, SZTM 2017-024, SZTM 2017-033, SZTM 2017-034, SZTM 2017-036 tervszámú szabályozási tervlapjai szerint.

(2) A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 2. mellékletét képező SZTM 2016-075, SZTM 2016-081, SZTM 2017-004, SZTM 2017-005, SZTM 2017-013, SZTM 2017-019, SZTM 2017-026, SZTM 2017-029 tervszámú szabályozási tervlapjai szerint.

(3) A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 3. mellékletét képező, SZTM 2013-030, SZTM 2016-032, SZTM 2016-050, SZTM 2016-061 tervszámú szabályozási tervlapjai szerint.

10. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba a (2) és (3) bekezdése kivételével.

(2) A rendelet 1-3 §-a, 4. §-a, 5. § (2) és (3) bekezdése, 6. § (2) és (3) bekezdése, 7. §-a, 9. § (2) bekezdése és a 11. §-a 2017. július 15. napján lép hatályba.

(3) A rendelet 5. § (4) és (5) bekezdése, 6. § (4) bekezdése és a 9. § (3) bekezdése 2017. július 30. napján lép hatályba.

11. §

Hatályát veszti a GYÉSZ:

a) 37. § (2) bekezdése e) pontja, valamint

b) 40. § (4) bekezdése.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

(A rendelet melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

2. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT VÁLTOZTATÁSI TILALOM ELRENDELÉSÉRE GYŐR-RÉVFALU VÁROSRÉSZBEN

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti rendelettervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

19/2017. (VI. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

VÁLTOZTATÁSI TILALOM ELRENDELÉSÉRŐL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A helyi építési szabályzat módosításáig változtatási tilalom áll fenn a 02133, 02323, 02312, 04155, 02060, 02059, 02206, 02205, 02207 és 02208 sz. építési övezetekre az új rendezési terv hatályba lépéséig, de legfeljebb a jelen rendelet hatályba lépésétől számított 2 évig.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

****

3. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ 5/2015. (II. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Pollreisz Balázs képviselő: Örömmel látja a módosításban, hogy a szünidőben a rászoruló gyermekek étkeztetésére meghatározott összeget fordít az Önkormányzat. Az idei évben, az elkészült felmérés alapján 50 gyermek étkezésére nyílik lehetőség. Az előterjesztésben szerepel, hogy erre a gyermekvédelmi kedvezményre 190 gyermek lenne jogosult, ebből 50 gyermek szülei igényelték a nyári étkeztetés támogatását. Kérése, hogy a nyári szünetben fordítsanak fokozott figyelmet a szakemberek ezekre a gyerekre!

Borkai Zsolt polgármester: Természetesen, ennek a kérésnek eleget fognak tenni a szakemberkollegák, ahogy ezt eddig megtették.

Mivel a témához további kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti rendelettervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

20/2017. (VI. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ 5/2015. (II. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § E rendelet hatálya

a) a szociális szolgáltatások és a gyermekjóléti alapellátások tekintetében

aa) az a) pont ab)-ac) alpontjában foglalt kivételekkel a szolgáltatást végző intézmény ellátási területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen élő,

ab) az idősek ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos ellátása tekintetében az intézmény ellátási területén lakóhellyel rendelkező, valamint

ac) az idősek nappali ellátása tekintetében az intézmény ellátási területén tartózkodó,

b) a hajléktalan és

c) a 41/A. § tekintetében a Győr Megyei Jogú Város területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező

személyekre terjed ki.”

2. §

A R. IV. Fejezete a következő 13/A. alcímmel egészül ki:

„13/A. Szünidei gyermekétkeztetés

41/A. §

(1) Ingyenes szünidei gyermekétkeztetésre jogosult – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakon túl – a Győr közigazgatási területén működő köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban álló, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, annak a tanévnek a végéig, amelyben a 18. életévét betölti.

(2) A szünidei gyermekétkeztetést a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, valamint az őszi, téli és a tavaszi szünet minden munkanapján, egyszeri meleg étel formájában biztosítja az Önkormányzat.

(3) Az étkeztetés az Önkormányzat által meghatározott helyszínen, helyben fogyasztással vehető igénybe.

(4) Az étkeztetés igénybevételének jelzése az Önkormányzat felhívását követően, a felhívásban meghatározott módon történik.

(5) Az igényelt étkeztetést akadályoztatás esetén az adott napot megelőző nap 9,00 óráig a törvényes képviselő vagy a nagykorú igénybevevő mondja le.

(6) Amennyiben az étkeztetést a gyermek lemondás nélkül nem veszi igénybe, úgy a lemondás egymást követő három munkanapon történő elmaradása a szünidei gyermekétkeztetésre való jogosultság megszüntetését vonja maga után.”

3. §

Jelen rendelet 2017. július 1. napján lép hatályba.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

****

4. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A „NŐK A CSALÁDBAN ÉS A MUNKAHELYEN” (EFOP-1.2.9-17) PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL UTÓLAGOS JÓVÁHAGYÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal – 1 fő képviselő nem vett részt a szavazásban – a határozatot elfogadta.

95/2017. (VI. 30.) Kgy. határozat

1. Győr Megyeri Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a fenntartásában működő Család- és Gyermekjóléti Központ Győr konzorciumi partnerként részt vesz a „Nők a családban és a munkahelyen” című, EFOP-1.2.9-17 kódszámú pályázaton.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy nyertes pályázat esetén a Család- és Gyermekjóléti Központ Győr utófinanszírozásból adódó költségét megelőlegezi a 2018. és 2019. költségvetési években.

Felelős: polgármester

Határidő: pályázat elbírálása után, annak eredményétől függően a 2018., 2019. évi költségvetési rendelet előkészítése.

****

5. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A TÁROGATÓ ÓVODA ÓVODAVEZETŐI (MAGASABB VEZETŐI) BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal (1 fő képviselő nem vett részt a szavazásban) a határozatot elfogadta.

96/2017. (VI. 30.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Tárogató Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátásával a 2017. december 16-tól 2022. december 15-ig terjedő ötéves időtartamra Babics Vilmosnét megbízza jelenlegi illetménye meghagyásával és magasabb vezetői pótlék megítélésével.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

6. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A NAGYBÁCSAI ÓVODA ÓVODAVEZETŐI (MAGASABB VEZETŐI) BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 főre módosult – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

97/2017. (VI. 30.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Nagybácsai Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátásával a 2017. augusztus 16-tól 2022. augusztus 15-ig terjedő ötéves időtartamra Gáborné Kardos Juditot megbízza jelenlegi illetménye meghagyásával és magasabb vezetői pótlék megítélésével.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

7. NAPIRENDI PONT:

TÁJÉKOZTATÓ A GYŐR ÉS TÉRSÉGE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL ÉS JAVASLAT MEGÁLLAOPODÁS ALÁÍRÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borsi Róbert képviselő, a Társulási Tanács elnöke: Évi két alkalommal a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és polgármester úr közös előterjesztésben számol be arról, hogy az elmúlt időszakban milyen stratégiailag fontos döntések, megállapodások születtek, amelyek a győriek, illetve a térségben élők számára a hulladékkezelés és -gyűjtés szempontjából fontosak.

Örömmel tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a korábbi pályázat nemcsak lezárult, hanem azt az irányító hatóság el is fogadta, így a fenntartási kötelezettség ennek vonatkozásában a továbbiakban megszűnt.

Egy 2016 decemberében megjelent kormányhatározat értelmében a térségi társulás 1,1 milliárd forint indikatív keretet kapott pályázati forrásra, ahol is a Nemzeti Fejlesztési Programirodával közösen együttműködve 10%-os önrész megfizetése mellett, további, a jövőt illetően fontos és meghatározó fejlesztések valósulhatnak meg. Itt említi meg, hogy az említett önrészt szintén a Magyar Állam egy külön forrásból biztosítja, tehát ez a Társulásnak nem kerül pénzébe. A következő egy évben valósul meg ténylegesen a tervezett program, amelyből a győriek azt fogják leginkább tapasztalni – mivel a fejlesztések döntő része a sashegyi kezelőközpontban fog megvalósulni -, hogy új kukásautók közlekednek majd a városban és a mostani lestrapált fedeles gyűjtők helyett harangalakúak kerülnek kihelyezésre. Ez talán abban is segít, hogy nehezebben felnyithatók, így az illegális szemetelés is némileg visszaszorítható lesz a jövőben.

Fontos mérőszám volt az is, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonyság Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága egy másik projektből kifolyólag ellenőrzést végzett a Társulásnál, ahol hibát, hiányosságot nem tártak fel. Ez azt jelenti, hogy a Társulás mindenben megfelelt a jogszabályi előírásoknak.

Nagyon fontos kérdés volt az elmúlt egy évben az, hogy tavaly a Kúria által hozott ítélettel kapcsolatban mit fognak kezdeni. A 12 önkormányzat és a további 100 önkormányzat tekintetében milyen megoldásokat fognak találni. Azt örömmel jelentheti ki, hogy az alapszabályban találtak egy olyan kapaszkodót, amit a kormányhivatal jóváhagyása mellett idén márciusban Győrszemerén tárgyaltak meg az önkormányzatokkal. Ennek a szöveges része az a megállapodás-tervezet, ami hamarosan aláírásra is kerülhet. Ennek tervezett időpontja 2017. július 12-e, ezt mellékelték az előterjesztéshez, ezzel a 12 önkormányzatot biztosítani tudják afelől, hogy tagja maradhat a Társulásnak. Ezek mellett különbséget tudnak tenni azok között az önkormányzatok között, amelyek megfizették a 10%-os önrészt, és akik nem. A jelenlegi helyzetből egy mindenki számára előnyös megoldást tudtak találni. A megállapodások aláírását követően a többi száz önkormányzattal is egyeztetésre kerül sor a jövő kérdéseit, a vagyont illetően. Úgy gondolja, talán még az idén a vagyonfelosztás is megtörténhet. Két-három önkormányzat maradt már csak, akikkel a 20%-os önrész kérdéskörét még át kell beszélni, a többivel a megállapodás rögzítése már megtörtént. A jelen megállapodásban szereplő önkormányzatok közül pedig négy-öt olyan van, amely július elején fogja ezt határozattal elfogadni, a többiek ezt már megtették. Tudomása szerint ezt a megállapodást a GYŐR-SZOL Zrt. is támogatta.

Két gondolatot kíván még a képviselő-testülettel megosztani. Az elmúlt egy-két hétben megérkeztek a hulladékszámlák a lakossághoz, melyek az első negyedévre vonatkoztak. Az Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. információja szerint ez a csúszás, ami az átállás miatt keletkezett – hiszen teljes mértékben a Zrt. végzi a számlázást az idei évtől – nagyságrendileg szeptember körül áll helyre. Arra lehet még számítani, hogy a nyár folyamán a második negyedéves számlát is kézhez kapja a lakosság, onnan kezdve pedig a megszokott ütemben negyedévenként küldik ki a számlákat. A lakosság felé az a kérés, ha valaki eltérést tapasztal a számlán az adatai kapcsán, akkor azt mindenképpen jelezze a NHKV Zrt. felé.

Ezúton mond köszönetet a Társulás nevében a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek, Sági Géza vezérigazgató úrnak is, hogy azokat a problémákat, amiket az új rendszer működtetése, az átállás az NHKV Zrt. elé állított, meg tudta oldani. A Zrt. keményen dolgozott azért, hogy ez az átállás megtörténjen és most már zökkenőmentesen működjön tovább az új rendszerrel. Reméli, hogy ez a jövőben még olajozottabban fog működni, ehhez kéri a Társulás segítő együttműködését!

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához további kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

98/2017. (VI. 30.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Győr és Térsége Hulladékgazdálkodási Rendszer megvalósításáról szóló tájékoztatót elfogadja.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, továbbá Csikvánd Község Önkormányzata, Felpéc Község Önkormányzata, Gyarmat Község Önkormányzata, Gyömöre Község Önkormányzata, Győrszemere Község Önkormányzata, Kisbabot Község Önkormányzata, Rábaszentandrás Község Önkormányzata, Rábacsécsény Község Önkormányzata, Rábaszentmihály Község Önkormányzata, Sobor Község Önkormányzata, Sokorópátka Község Önkormányzata és Szerecseny Község Önkormányzata, továbbá a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság közötti, „A Támogatási szerződés szerinti önrész és a jelen megállapodás aláírásakor hatályos Alapító Okiratban meghatározott társulási tagi önrészek különbözete miatt a Községi Önkormányzatok és a Zrt. közötti lezáratlan kérdés rendezése” tárgyú megállapodást aláírja az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

8. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A „GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN HELYI, AUTÓBUSSZAL VÉGZETT MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSA” TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS PÁLYÁZATI KIÍRÁS ELFOGADÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Juhász István képviselő: Örül annak, hogy kiírásra kerül a pályázat, frakciója bízik abban, hogy a városi közösségi közlekedési színvonala javulni fog a nyertes pályázat elfogadása után.

Dr. Neupor Zsolt képviselő: A pályázati kiírás kapcsán érdemes megemlíteni azt, hogy politikai egyeztetés zajlott arról, Győr milyen keretek között működtesse a buszközlekedést. A pályázati kiírás három változatot tartalmaz. Az első változat szerint a leendő pályázónak ajánlatot kell tennie arra, hogy teljes mértékben, önállóan működteti a buszközlekedést, és ehhez buszállományt ad és vállalja azok karbantartását is. Reményei szerint a pályázók erre a változatra nem fognak benyújtani ajánlatot. Ebben az esetben ugyanis azt a feltételt is teljesítenie kell a pályázónak, hogy 30%-ban EURO 5-ös autóbuszok közlekedjenek a városban. Aki jártas a témában tudja, hogy az EURO 5-ös meghatározás a busz meghajtását biztosító motor kibocsátási értékére vonatkozik. Ez egy 2004-es szabvány, ma 2017-ben az EURO 6-os 2014-es meghatározása tekinthető korszerűnek. Tehát a pályázati kiírás első változata nem szolgálja azt a közös akaratot, hogy jobb legyen a buszközlekedés a városban, hiszen az konzerválja a mostani szintet.

A másik két változat, amire a pályázóknak ajánlatot kell tenniük, azt jelenti, hogy a város, azaz Győr biztosít 20 db autóbuszt a pályázó részére és abban tér el a két változat, hogy az első változatban a kiíró biztosítja a karbantartást, a harmadik változatban pedig ez a pályázó feladata.

A városnak az lenne a szerencsés, ha jó ajánlatokat a második és a harmadik kiírásra kapna. Pillanatnyilag az egész buszhálózat működtetésére kapacitása egyetlen egy cégnek van, ez pedig az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.

Álláspontja szerint az szolgálja a város érdekét a beérkező pályázatok kapcsán, ha – reményei szerint – felbukkan egy teljesen új külső szereplő, aki EURO 5-ös buszokat tud biztosítani 30%-ban, vagy ha a 2. és a 3. pályázati kiírásra kap jó pályázatot. Ahhoz, hogy mindez működni tudjon az is kell, hogy szintén politikai megállapodás alapján az is kiírásra kerüljön, hogy a húsz autóbuszt a város rendelkezésre tudja bocsátani a szolgáltatónak. Kérése, hogy a következő Közgyűlésen kerüljön kiírásra a húsz autóbusz rendelkezésre bocsátásáról szóló közbeszerzési pályázat.

Fodor Roland képviselő: Az első pályázati kiírásra – valóban igaza lehet dr. Neupor Zsolt képviselőtársának – nem valószínű, hogy érkezik pályázat. Jelen helyzetben ezt a pályázatot az ÉNYKK Zrt. tudja teljesíteni, és akkor ugyanott lesz a városi közösségi közlekedés minősége, ahol eddig tartott. Hiába az új húsz autóbusz, amit a város ad, amíg a strukturális és más belső szervezeti változások nem történnek meg – mivel nagy valószínűséggel ugyanaz az állami cég fogja megnyerni a pályázatot, az ÉNYKK Zrt. -, addig minőségi, érdemi javulás nem fog történni a közösségi közlekedésben. Az előző testületi ülésen ez a vita lezajlott, ő egy ellenkező álláspontot képvisel, továbbra is úgy gondolja, a legjobb az lett volna, ha a város saját közlekedési vállalatot hoz létre, így az előterjesztést nem tudja támogatni.

Borkai Zsolt polgármester: Az előző közgyűlésen a testület a tanulmány megismerése után döntött nagy többségben arról, ami most a pályázati kiírásban szerepel, talán csak Fodor Roland képviselőtársa nem támogatta az előterjesztést. A döntés tehát megszületett, a testület úgy határozott, hogy külső szolgáltató bevonásával írják ki a pályázatot. Bizakodni lehet, még nem lehet tudni, hogy alakul, mi lesz a pályázati kiírás eredménye. Véleménye szerint az a legfontosabb, hogy a pályázat kiírásra került, tehát foglalkoznak ezzel az egyáltalán nem egyszerű kérdéssel. Megjegyzi, országos problémáról van szó, nemcsak Győr számára nehéz ennek a területnek a megoldása, más város is küzd ezzel.

Mivel a témához további kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 19 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

99/2017. (VI. 30.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a „Győr Megyei Jogú Város Közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátása” tárgyú, a jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerinti pályázati felhívást és a jelen előterjesztés 2. számú melléklete szerinti pályázati kiírást. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen a pályázati felhívás és a pályázati kiírás közzétételéről.

Felelős: jegyző

Határidő: 2017. július 17.

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a beérkezett pályázatok bírálata érdekében azok Közgyűlés elé terjesztéséről.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. november 24.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

9. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A HELYI EGYEDI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÜLETEK, A BELVÁROSI, A GYÁRVÁROSI ÉS AZ ÚJVÁROSI MŰEMLÉKI JELENTŐSÉGŰ TERÜLETEN LÉVŐ ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁHOZ ADHATÓ 2017. ÉVI „VÁROSKÉPI TÁMOGATÁSOK” ENGEDÉLYEZÉSÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

100/2017. (VI. 30.) Kgy. határozat

1./ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2017. évi költségvetésben szereplő „Bizottsági keretek – Városképi keret” kiadási jogcímen lévő előirányzat terhére,

a) Győr, Dr. Kovács Pál utca 5. szám alatti, belvárosi műemléki jelentőségű területén, műemléki környezetben található épület (hrsz.: 7405) főhomlokzat és kapualj felújítási munkálatainak támogatására 7.000.000,- Ft,

b) Győr, Liszt Ferenc utca 12. szám alatti, belvárosi műemléki jelentőségű területén, műemléki környezetben található épület (hrsz.: 6921) főhomlokzat felújításának befejezésére 1.000.000,- Ft,

c) Győr, Batthyány tér 9. szám alatti, belvárosi műemléki jelentőségű területén, műemléki környezetben található épület (hrsz.: 6941) lépcsőház bejárati ajtajának cseréjére 300.000,- Ft,

d) Győr, Szent István út 10. szám alatti, belvárosi illetve a vasútállomás műemléki környezetben található (hrsz.: 7033) Honvéd liget felőli homlokzatának felújítására és ablakok javítására, 14.000.000,- Ft,

e) Győr, Szent István út 11. szám alatti, belvárosi területen található, helyi egyedi védelem alatt álló épített értékek listájában szereplő épület (hrsz.: 7128) utcafronti lábazat és térkő burkolat cseréjére 750.000,- Ft,

f) Győr, Kazinczy utca 4. szám alatti, belvárosi műemléki jelentőségű területen, műemléki környezetben lévő műemlék épület (hrsz.: 7342) nyílászáróinak felújítására és részleges cseréjére 1.450.000,- Ft,

g) Győr, Madách utca 3. szám alatti, gyárvárosi műemléki jelentőségű területen lévő épület (hrsz.: 6195) homlokzatának hőszigeteléssel történő felújítására 10.000.000,- Ft,

h) Győr, Kossuth Lajos utca 20. szám alatti, újvárosi műemléki jelentőségű területén lévő műemlék épület (hrsz.: 7878) homlokzatának felújítására és nyílászárói kereteinek javítására 1.500.000,- Ft,

i) Győr, Ráth Mátyás tér 7. szám alatti, újvárosi műemléki jelentőségű területén, műemléki környezetben található épület (hrsz.: 8108) utcai homlokzatának felújítására 4.500.000,- Ft,

j) Győr, Bálint Mihály utca 54. szám alatti, újvárosi műemléki jelentőségű területén található műemlék épület (hrsz.: 7820) homlokzatának és kerítésének felújítására 2.500.000,- Ft,

támogatásáról dönt.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2./ A Közgyűlés felkéri a polgármestert a pénzeszköz átadási megállapodások előkészítésére

és aláírására, valamint az elszámolással kapcsolatos feladatok ellátására.

Felelős: polgármester

Határidő: pályázók kiértesítése, megállapodások megkötésének kezdeményezése: 2017. július 17.

A pályázók elszámolási határideje: a megkötendő megállapodásban meghatározottak szerint.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

10. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GYŐRSZENTIVÁN, NAPOS UTCA ÚTBURKOLATÁNAK HELYREÁLLÍTÁSÁHOZ FORRÁS BIZTOSÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Pollreisz Balázs képviselő: Örül az ilyen előterjesztéseknek, melyekben egy adott utca útburkolatát javítják. Az idei költségvetés tárgyalásakor a Pusztaszeri út javítását javasolta. Ezt a kérését továbbra is fenntartja, talán ez az útszakasz is felújításra kerülhet a jövőben.

Borkai Zsolt polgármester: A Napos utca helyzete azért különleges, mert ott olyan állapotok alakultak ki, hogy az út teljes lezárását kellett elrendelni, hiszen életveszélyessé vált. Ennek javítása tehát elengedhetetlen, a Pusztaszeri utcában lehet közlekedni, ettől függetlenül képviselőtársa nyilván folytathat lobbitevékenységet az említett utca felújítása kapcsán.

Fekete Dávid alpolgármester: Amikor a költségvetés tárgyalása kapcsán felteszik a kérdést a képviselők, hogy miért kell különböző évközben felmerülő kérdésekre elkülöníteni több százmillió forintot, akkor a Napos utca példáját tudja megemlíteni. Ezt az utcát le kellett zárni, életveszélyessé vált, és hirtelen százmillió forintot kellett költeni a felújítására a költségvetésből. Ebből az esetből is jól látszik, hogy szükség van egy ilyen tartalékkeret fenntartására, hiszen ilyen helyzet bármikor előfordulhat.

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához további kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

101/2017. (VI. 30.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetértett a Győrszentiván, Napos utca útburkolatának helyreállításával.

2. A Közgyűlés az útburkolat helyreállításának pénzügyi fedezetét az alábbiak szerint hagyja jóvá.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„Elkülönített, kizárólagos közgyűlési felhatalmazási hatáskörű tartalék” kiadási jogcím előirányzatának csökkentése

KIADÁSOK

Tartalékok – 70.000.000,- Ft

„Ár- és pénzügyi szabályozás előre nem látható változásának hatásaira” kiadási jogcím előirányzatának csökkentése

KIADÁSOK

Tartalékok – 22.000.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Útkezelő szervezete 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK + 92.000.000,- Ft

BEVÉTELEK

Irányító szervtől kapott támogatás + 92.000.000,- Ft

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési előirányzatok 2. pont szerinti változásának a 2017. évi költségvetési rendeleten történő átvezetéséről gondoskodjon.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. évi költségvetés előirányzatainak a 2017. II. negyedéves módosítása keretében

****

11. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT EGYES LAKÁSÜGYI TÁRGYÚ RENDELETEK MÓDOSÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Dr. Neupor Zsolt képviselő: Megkereste egy választópolgár, aki kamatmentes kölcsön ügyintézése kapcsán szembesült egy problémával. A kamatmentes kölcsön feltételei esetében élettársak és házastársak is kaphatnak ilyen kölcsönt. A támogatás meghatározott lakásmérethez kötött. Három szoba esetében, ha két személy pályázik, házastársaknál figyelembe veszik a születendő gyermekek számát, élettársak esetében azonban nem.

Például egy háromszobás panellakás esetében élettársak nem kaphatnak 2 millió forintos kamatmentes támogatást, mert a jelenlegi jogszabály szerint nem vehető figyelembe a születendő gyermek, csak házastársi kapcsolat esetében. Véleménye szerint ez egy társadalmi helyzet, hogy a gyermekek több, mint 55%-a élettársi kapcsolatban születik. Kérése, hogy ezen rendelet módosítását fontolja meg a testület, és ha lehetséges módosítsák azt! Számos esetben ugyanis a bizottságnak és a Hivatalnak is el kell utasítania az ilyen igényeket.

Borkai Zsolt polgármester: Biztosan jó ez a százalékos arány, amit képviselőtársa említ, azonban nem biztos, hogy jó ez az irány, amit ezzel követnie kellene az Önkormányzatnak, ha változtatna a rendelet szövegezésén. Úgy gondolja, hogy a család a házastársi kapcsolattal jön létre, bár tisztában van azzal, hogy a mai liberális gondolkodásba beleférhet az élettársi kapcsolat is. Ez egyébként komoly társadalmi kérdést vet fel, annyit mondhat, hogy jogilag megvizsgálják a kérdést. Ettől függetlenül úgy gondolja a jelenlegi szabályozási rendszer elfogadható.

Mivel a témához további kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti rendelettervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

21/2017. (VI. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EGYES LAKÁSÜGYI TÁRGYÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 42/2007. (XII. 21.) R. rendelet (a továbbiakban: Elidegenítési rendelet) 4. § (4) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép és a 4. §-a az alábbi (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Elidegenítésre nem jelölhető ki:

a) a nyugdíjasházakban elhelyezkedő lakás,

b) az előtakarékosság vállalásával bérbe adható lakás,

c) a műteremlakás,

d) harmadik személy részére az a lakás, amelyek bérlője törvényen alapuló elővásárlási jogát nem gyakorolta,

e) az ingatlanfejlesztés céljára kijelölt, továbbá városrendezési célok megvalósítását szolgáló területeken elhelyezkedő lakás,

f) a bontásra kijelölt épületekben elhelyezkedő lakás és

g) a tizenöt évnél nem régebben teljes rekonstrukción átesett vagy épült lakás.

(4a) A (4) bekezdés e) és f) pontjában foglalt feltételeknek megfelelő épületek és bérlakások jegyzékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.”

(2) Az Elidegenítési rendelet 1. sz. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2. §

(1) Az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről, valamint a lakásvásárlás és -építés támogatásáról szóló 24/2011. (IX. 29.) GYMJVÖ. rendelet (a továbbiakban: Bérleti rendelet) 62. § (3) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[Elővásárlási lehetőség nem áll fenn:]

„d) az ingatlanfejlesztés céljára kijelölt, továbbá városrendezési célok megvalósítását szolgáló területeken elhelyezkedő lakásra,”

(2) A Bérleti rendelet 62. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) A (3) bekezdés d) és e) pontjában foglalt feltételek szerinti épületek és bérlakások jegyzékét az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló rendelet tartalmazza.”

3. §

Az Elidegenítési rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a „technikai kezelésében” szövegrész helyébe a „működtetésében”,

b) 16. § (3) bekezdésében a „az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi” szövegrész helyébe az „a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi”, valamint

c) 16. § (4) bekezdésében a „Gazdasági, Informatikai és Idegenforgalmi” szövegrész helyébe a „Gazdasági és Tulajdonosi”

szöveg lép.

4. §

E rendelet 2017. július 1. napján lép hatályba.

5. §

Hatályát veszti a Bérleti rendelet 62. § (3) bekezdés c) pontja.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

****

12. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GYŐRI TÁRSASHÁZI LAKÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

(4404/2/A/103 ÉS 7233/A/22 HRSZ.)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti I. számú határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal (1 fő képviselő nem vett részt a szavazásban) a határozatot elfogadta.

102/2017. (VI. 30.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a győri 4404/2/A/103 hrsz.-ú (Győr, Nemzetőr utca 4. I/2. ajtó) társasházi lakás értékesítését.

2. Az ingatlan az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 42/2007. (XII. 21.) R. 9. §-ában foglalt szerződésen alapuló elővásárlási jog jogosultja, vagy – amennyiben a Magyar Állam az elővásárlási jogával él – a Magyar Állam részére (a volt bérlő lakáshasználati jogával terhelten) értékesíthető 10.360.000,- Ft vételáron.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

az adásvételi szerződés megkötésére 2020. március 31.

Borkai Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti II. számú határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

103/2017. (VI. 30.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja győri 7233/A/22 hrsz.-ú (Győr, Arany János utca 20. II/1. ajtó) társasházi lakás értékesítését.

2. Az ingatlan az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 42/2007. (XII. 21.) R. 9. §-ában foglalt szerződésen alapuló elővásárlási jog jogosultja, vagy – amennyiben a Magyar Állam az elővásárlási jogával él – a Magyar Állam részére (a volt bérlő lakáshasználati jogával terhelten) értékesíthető 8.750.000,- Ft vételáron.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, az adásvételi szerződés megkötésére 2020. április 25.

****

13. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A GYŐRI 6026/1 HRSZ.-Ú INGATLAN TULAJDONJOGÁNAK RENDEZÉSÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

104/2017. (VI. 30.) Kgy. határozat

1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elismeri az ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonjogát az Önkormányzat tulajdonában álló győri 6026/1 hrsz.-ú ingatlanon található kettő tároló és egy garázs épületre vonatkozóan Antal Imre, Antal Imréné, Bencze Kinga és Pusztai György javára.

2.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a győri 6026/1 hrsz.-ú összesen 253 m2 területű ingatlan az ingatlan vagyonértékelő által megállapított 2.160.000,- Ft, azaz: kettőmillió-egyszázhatvanezer forint vételárért versenyeztetési eljárás mellőzésével értékesítésre kerüljön egymás között egyenlő ¼ – ¼ arányban Antal Imre, Antal Imréné, Bencze Kinga és Pusztai György részére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

14. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A GYŐRI 279/43/A/46 HRSZ.-Ú INGATLAN ELIDEGENÍTÉSRE TÖRTÉNŐ KIJELÖLÉSÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 19 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

105/2017. (VI. 30.) Kgy. határozat

1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elidegenítésre kijelöli a győri 279/43/A/46 hrsz.-ú, 18 m2 területű, garázs megnevezésű, belterületi ingatlant, azzal, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 42/2007. (XII. 21.) R. 14. § (1) bekezdése értelmében a bérlőnek az ingatlanra vonatkozóan elővásárlási joga áll fenn.

2.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az 1. pontban meghatározott ingatlanra vonatkozó értékbecslési eljárást lefolytassa.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

15. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A GYŐRI 25180/3 HRSZ.-Ú INGATLAN FORGALOMKÉPTELEN TÖRZSVAGYON KÖRÉBŐL TÖRTÉNŐ KIVONÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

106/2017. (VI. 30.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul a győri 25180/3 hrsz.-ú, kivett közterület megjelölésű, 190 m² területű ingatlan közforgalom elől elzárt magánúttá történő átminősítéséhez, egyúttal az átminősítés napjával kivonja a forgalomképtelen törzsvagyoni körből és az üzleti vagyoni körébe sorolja át.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

16. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT ELŐVÁSÁRLÁSI JOG GYAKORLÁSÁRÓL TÖRTÉNŐ LEMONDÁSRA ÉS VÉTELI AJÁNLAT ELUTASÍTÁSÁRA (GYŐRI 10619 ÉS 10620 HRSZ.)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

107/2017. (VI. 30.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 22. §-ában meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a győri 10619 hrsz.-ú 716 m2 nagyságú, a természetben Győr Hédervári út 35/B. szám alatt található kivett lakóház, udvar gazdasági épület megnevezésű ingatlanra 71.600.000,- Ft vételáron Jó Zoltán, Raczkó József Jenő, Szabó Iván Attiláné, Göncz Lászlóné és Jó Ernő – mint Eladók valamint

a győri 10620 hrsz.-ú 1727 m2 nagyságú, a természetben Győr, Hédervári út 35/A. szám alatt található kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlanra 172.700.000,- Ft vételáron Kalmár Istvánné, Szemethy Beatrix, Szabó Gyuláné, Hoboth Zsuzsanna Adrienna, kiskorú Hoboth Anna, Hoboth Tibor Attila haszonélvezeti jog jogosult – mint Eladók,

valamint a GK Komplex Kft. (9028 Győr, Ötház utca 24., Cg.: 08-09-027831, adószám: 25485916-0-08, KSH szám: 25485916-6820-113-08) képviseli Csiszár Károly ügyvezető – mint Vevő között 2017. május 25. napján létrejött adásvételi előszerződés tekintetében az előszerződés szerinti vételáron elővásárlási jogával nem kíván élni, azonban az ingatlan-nyilvántartásba Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata javára a 2/2006. (I. 25.) Ök. rendelet alapján korábban bejegyzett elővásárlási jog fenntartását továbbra is kéri.

2. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a győri 10619 hrsz.-ú 716 m2 nagyságú, a természetben Győr Hédervári út 35/B. szám alatt található kivett lakóház, udvar gazdasági épület megnevezésű ingatlanban lévő 4/32 tulajdoni hányadára Eladók és Vevő által tett vételi ajánlatot nem fogadja el, és azt a felajánlott 8.950.000,- Ft vételáron nem kívánja elidegeníteni.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

17. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A GYŐR-SZOL GYŐRI KÖZSZOLGÁLTATÓ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. TULAJDONÁBAN LÉVŐ GYŐR, KOSSUTH L. U. 32-40., ILLETVE GYŐR, BERCSÉNYI LIGET 35-43. SZ. ALATTI TÁRSASHÁZAKBAN TALÁLHATÓ INGATLANOK MEGVÁSÁRLÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

108/2017. (VI. 30.) Kgy. határozat

1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a jelen előterjesztés 1. és 2. sz. mellékletében felsorolt ingatlanoknak a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.-től történő megvásárlását, mindösszesen 86.509.550,- Ft, azaz Nyolcvanhatmillió-ötszázkilencezer-ötszázötven forint értéken.

Az ingatlanok megvásárlásának forrása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 24.) önkormányzati rendeletében jóváhagyott „306010 Vagyon és vagyonértékű jogok megszerzése” kiadási jogcímen rendelkezésre áll.

2.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés, továbbá az ahhoz kapcsolódó valamennyi dokumentum aláírására, illetve valamennyi eljárási cselekmény megtételére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

18. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Az előterjesztés kiküldését követően újabb kérelem érkezett a polgármesteri keretre vonatkozóan, ezért az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a következők szerint módosítja és egészíti ki. A határozati javaslat kiegészül egy új 3. ponttal, melynek szövege a következő:

„3. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a polgármesteri keret 2017. évi előirányzata terhére a Kismegyeri Szent Anna Egyházközség Templomépítő és Fenntartó Alapítvány (9028 Győr, Szőlős u. 21., adószám: 18980055-1-08) 3.500.000 Ft-tal kerüljön támogatásra, a kismegyeri régi temetőben lévő műemlék kápolna felújítási munkálataira.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal”

A határozati javaslat eredeti 3. pontjának számozása 4. pontra változik, és abban az „1-2. pontokban” szövegrész „1-3. pontokban” szövegrészre módosul. Kéri, hogy az elhangzott kiegészítés és módosítás szerint fogadják el képviselőtársai a határozati javaslatot.

Mivel a témához kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja a szóban kiegészített és módosított határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

109/2017. (VI. 30.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a polgármesteri keret 2017. évi előirányzata terhére a Beregszászért Alapítvány (4481 Nyíregyháza, Gyula u. 33. adószám: 18037559-1-15) 86.000 Ft-tal kerüljön támogatásra, a Szent László év alkalmából emléktábla avatása céljából, melyre Beregszászon kerül sor.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a polgármesteri keret 2017. évi előirányzata terhére a Gyárvárosi Iskoláért Alapítvány (9027 Győr, Vágóhíd u. 4. adószám: 18525034-1-08) 1.000.000 Ft-tal kerüljön támogatásra, az iskola udvarán megvalósítandó játszótér létesítéséhez.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy alpolgármesteri keret 2017. évi előirányzata terhére a Kismegyeri Szent Anna Egyházközség Templomépítő és Fenntartó Alapítvány (9028 Győr, Szőlős u. 21., adószám: 18980055-1-08) 3.500.000 Ft-tal kerüljön támogatásra, a kismegyeri régi temetőben lévő műemlék kápolna felújítási munkálataira.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

4. A Közgyűlés felkéri a polgármestert az 1-3. pontokban foglalt támogatásokról szóló pénzügyi megállapodások megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: a megállapodások megkötésének kezdeményezésére: 2017. július 7.

az elszámolás elvégzésére a 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet szerint.

****

19. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

110/2017. (VI. 30.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

a 41492, 41493, 45279 és 45282/3 hrsz.-ú utakat Kalács utca,

elnevezéssel látja el.

2. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 134/1998. (IV. 30.) Kgy. határozat 1./ pont d/ alpontját módosítva

a Szauter Ferenc utca elnevezést a győri 4778/130 hrsz.-ú útra is kiterjeszti.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy az elnevezésekről az illetékes postai, közlekedési, ingatlan-nyilvántartó szerveket, közszolgáltató társaságokat, valamint a lakosságot tájékoztassa és a címjegyzékbe történő bejegyzésükről gondoskodjon.

Felelős: jegyző

Határidő: 2017. július 30.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

20. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A „GYŐR VÁROSBAN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÁLYÁZATI KERET” FELOSZTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 19 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

111/2017. (VI. 30.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2017. évi költségvetésben biztosított „Civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret” költségvetési előirányzat terhére – a megjelölt összeggel és felhasználási céllal – az 1. sz. mellékletben felsorolt szervezeteknek forrást biztosít, összesen 25.000.000,- Ft összegben.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a pénzeszköz átadási megállapodások előkészítésére és aláírására, valamint az elszámolással kapcsolatos feladatok ellátására, melynek keretében felhatalmazza a pénzügyi megállapodásban szereplő célok és elszámolási határidők módosítására.

Felelős: polgármester

Határidő: pályázók kiértesítése, megállapodások megkötésének
kezdeményezése: 2017. július 31-ig

pályázók elszámolási határideje: a megkötendő megállapodásban

meghatározottak szerint

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

21. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT AZ „EGYHÁZAK TÁMOGATÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÁLYÁZATI KERET” FELOSZTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 19 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

112/2017. (VI. 30.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2017. évi költségvetésben biztosított „Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret” költségvetési előirányzat terhére – a megjelölt összeggel és felhasználási céllal – az 1. sz. mellékletben felsorolt egyházi szervezeteknek forrást biztosít, összesen 12.000.000,- Ft összegben.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a pénzeszköz-átadási megállapodások előkészítéseire és aláírására, valamint az elszámolással kapcsolatos feladatok ellátására, melynek keretében felhatalmazza a pénzügyi megállapodásban szereplő célok és elszámolási határidők módosítására.

Felelős: polgármester

Határidő: pályázók kiértesítése, megállapodások megkötésének

kezdeményezése: 2017. július 31-ig,

pályázók elszámolási határideje: a megkötendő megállapodásban meghatározottak szerint

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

22. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2017. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: A mai frakcióülés alapján az alábbi módosításokkal javasolja a Közgyűlés 2017. II. félévi munkatervének elfogadását:

A 2017. szeptember 19-i ülésre tervezett Tárogató Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztásának betöltésére irányuló javaslat kerüljön ki a napirendek közül, mivel ez az anyag a mai ülés témája.

Az októberi közgyűlésre új napirendként javasolja az EYOF és az EKF programokkal kapcsolatos tájékoztató megtárgyalását.

A decemberi közgyűlésre kerüljön beterjesztésre az önkormányzati tulajdonú állami működtetésbe adott oktatási intézményeknél vagyonkezelési szerződés alapján tett ellenőrzések tapasztalatairól szóló tájékoztató.

Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja a szóban kiegészített határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

113/2017. (VI. 30.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2017. II. félévi üléseinek munkatervét a melléklet szerint elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos, 2017. december 31-ig

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

23. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT SZEMÉLYI KÉRDÉSEKBEN HOZOTT DÖNTÉS MEGHOZATALÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Tájékoztatja képviselőtársait, hogy az SZMSZ 59. § (2) bekezdése alapján a bizottsági tag személyére vonatkozó javaslathoz módosító indítvány nem tehető. A megválasztásra javasolt személy, Horváth Balázs előzetesen írásban úgy nyilatkozott, hogy a jelölést elfogadja, és megválasztása esetén a megbízatást és az azzal járó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget, valamint a köztartozás-mentességi adatbázisba történő felvételét vállalja.

Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot pontonként. Az 1. pontról Peres Ádám, a Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottságában betöltött tagi megbízatásának visszavonásáról.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslat 2. pontját, Horváth Balázs, a Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság tagjának megválasztásáról. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

114/2017. (VI. 30.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Peres Ádámnak a Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottságában betöltött tagi megbízását 2017. június 30. napjával visszavonja.

2. A Közgyűlés Horváth Balázst 2017. július 1. napjával megválasztja a Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság tagjának.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

Borkai Zsolt polgrámester: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 40. § (1) bekezdése értelmében a bizottság nem képviselő tagja megválasztását követően a képviselő-testület előtt esküt tesz és erről okmányt ír alá.

Felkéri Horváth Balázst, hogy az eskütételhez szíveskedjen kifáradni a pulpitus elé és az eskü szövegét utánam mondani! Kéri a jelenlévőket, hogy az eskütételhez szíveskedjenek felállni!

Horváth Balázs: „Én, Horváth Balázs becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; a bizottsági tagi tisztségemből eredő feladataimat Győr Megyei Jogú Város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

(Az eskütevő meggyőződése szerint)

Isten engem úgy segéljen!”

Borkai Zsolt polgármester: Felkéri a megválasztott bizottsági tagot az esküokmány aláírására.

Megköszöni az eddig végzett munkáját Peres Ádámnak és gratulál a megválasztott bizottsági tagnak, munkájához a testület nevében is sok sikert kíván!

****

24. NAPIRENDI PONT:

BESZÁMOLÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 17 igen, 0 nem, 3 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

115/2017. (VI. 30.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése tudomásul veszi a mellékletben felsorolt, lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

25. NAPIRENDI PONT:

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT HATÁROZATOKRÓL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 14 igen, 0 nem, 6 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

116/2017. (VI. 30.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a polgármester által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

26. NAPIRENDI PONT:

TÁJÉKOZTATÓ A BIZOTTSÁGOK ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT HATÁROZATAIRÓL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 16 igen, 0 nem, 4 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

117/2017. (VI. 30.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a bizottságok által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

27. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A „83. SZÁMÚ FŐÚT, M1 AUTÓPÁLYA ÉS PÁPA KÖZÖTT 2X2 SÁVOS FŐÚTI FEJLESZTÉSE, TELEPÜLÉSEK ELKERÜLÉSE, A PÁPAI BÁZISREPÜLŐTÉR BEKÖTÉSE”ELNEVEZÉSŰ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TERÜLETRENDEZÉSI HATÓSÁGI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

118/2017. (VI. 30.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért a „83. számú főút, M1 autópálya és Pápa között 2×2 sávos főúti fejlesztése, települések elkerülése, a pápai Bázisrepülőtér bekötése” elnevezésű beruházáshoz kapcsolódó területrendezési hatósági eljárás megindításával.

2. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatát a területrendezési hatósági eljárásban eljáró megyei kormányhivatal kijelölése és a területrendezési hatósági eljárás megindítása során a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat meghatalmazottként képviselje. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a meghatalmazásra vonatkozó Megállapodás aláírásával.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

Borkai Zsolt polgármester: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. évi törvény 46. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerint a Közgyűlésnek zárt ülést kell tartania – többek között – önkormányzati hatósági ügyek és az érintett kérésére kinevezés, vezetői megbízás adása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor.

Az ismertetett rendelkezésre tekintettel a Javaslat a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ igazgatói beosztásának betöltésére, a Javaslat az Újvárosi Művelődési Ház igazgatói beosztásának betöltésére, valamint a Javaslat önkormányzati hatósági ügyben hozott határozatok elleni fellebbezések elbírálására című napirendi pontok tárgyalására zárt ülést rendel el.

Megkéri a vendégeket, hogy az üléstermet szíveskedjenek elhagyni!

(A zárt ülés jegyzőkönyve mellékletként csatolva található.)

A ZÁRT ÜLÉST KÖVETŐEN:

A Közgyűlés 11:06 órakor nyílt üléssel folytatja munkáját.

Borkai Zsolt polgármester: Ismerteti a zárt ülésen személyi kérdésben hozott határozatokat.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ magasabb vezetői feladatainak ellátásával 2017. november 1. naptól 2022. október 31. napig terjedő időtartamra Loschitz Ferenc urat bízza meg.

A Közgyűlés az Újvárosi Művelődési Ház magasabb vezetői feladatainak ellátásával 2017. október 1. naptól 2022. szeptember 30. napig terjedő időtartamra Radicsné Csőre Andrea asszonyt bízza meg.

****

Bejelentést kíván tenni. Pár héttel ezelőtt a Miniszterelnök úrral a Modern Városok Program keretein belül aláírásra került egy szerződés. A napokban megjelent az a kormányhatározat, ami tartalmazza azokat a fejlesztéseket, amelyek a következő időszakban a városhoz kapcsolódó úthálózatok esetében megvalósulhatnak. Úgy gondolja, ezek a fejlesztések nagymértékben meg fogják határozni Győr további lehetőségeit, ezért polgármesterként kiemelt figyelemmel fogja követni ezeket a beruházásokat. Ezek mellett szükséges lesz egy olyan ember kinevezése, aki operatívan és hatékonyan tud dolgozni ebben a projektben. Természetesen ennek a személynek a munkáját egy csapat fogja segíteni és végrehajtani, addig, amíg a Kormány részéről ezek a pénzügyi források megérkeznek. A Modern Városok Projekt polgármesteri biztosának Páternoszter Piroskát nevezi ki, aki emiatt a Humánpolitikai Főosztály vezetését befejezi, hiszen a két vezetői poszt összeegyeztethetetlen. A jövőben új vezetője lesz a Humánpolitikai Főosztálynak.

Kérése, hogy a testület tagjai fogadják szeretettel és forduljanak hozzá bizalommal, hiszen régóta ismerik a főosztályvezető asszonyt, aki ebben az új feladat- és hatáskörben is megfelelően és jól fogja ellátni a munkáját. A testület nevében is gratulál a kinevezéshez!

Kérdezi képviselőtársait, hogy kíván-e valaki kérdést, illetve bejelentést tenni?

Pollreisz Balázs képviselő: Az elmúlt napokban több újvárosi lakos is felhívta a figyelmét két problémára is. Bár hozzáteszi, keresték a körzet önkormányzati képviselőjét is, de vele nem jutottak dűlőre. Az egyik gond, amit említettek a helyiek, hogy a Kossuth Lajos utca és a Festő utca közötti kis közben az útburkolat beszakadt. Reméli, hogy ezt a problémát a korábban említett elkülönített tartalékkeretből orvosolni tudja az Önkormányzat.

A másik gond, amiről beszéltek neki, a Kossuth Lajos utcából nyíló Transzportház utcában található elhagyatott ház. Ebből az épületből hiányoznak a nyílászárók, és illegális hulladéklerakóként használják már évek óta. Itt már annyi szemét gyűlt össze, hogy az ablakpárkányok fölött áll. Azon kívül, hogy a környéken élőket mindez zavarja, érthető, de ez az EYOF rendezvény helyszínétől sincs messze. Úgy gondolja, ezzel a látvánnyal az odaérkező turistáknak, vendégeknek nem kellene szembesülniük a rendezvény ideje alatt. Emellett megemlíti, hogy e ház szomszédjában működik a Szent Cirill és Method Alapítvány, amely gyermekek és családok átmeneti szállásaként működik. Átadja a kérelmet és a mellékelt fotókat, melyek bemutatják, hogy mennyi szemét található a környéken, ebben az épületben. Kéri, ha lehetséges intézkedjenek az illetékesek ebben az ügyben!

Borkai Zsolt polgármester: Képviselőtársa biztosan tudja, hogy Magyarországon bizonyos törvények szerint kell eljárni. A helyi hulladékgyűjtést végző cég a közterületekről és a kijelölt helyekről szállíthatja el a szemetet. Azt nehezen lehet megoldani, hogy egy olyan ingatlant ürítsenek ki a GYŐR-SZOL Zrt. munkatársai, ami valószínűleg valakinek a tulajdonában áll és olyan helyen van, ami nem közterület. Ezt jogilag nem lehet megoldani, hiszen más ingatlanába nem menetnek be a GYŐR-SZOL Zrt. munkatársai. Ezek mellett elmondható a Zrt. tevékenyen részt vesz abban, hogy az illegális szemétlerakó helyeket megszüntesse a város területén. Ettől függetlenül természetesen megvizsgálják a problémát és megnézik, mit lehet tenni az ügyben.

Fekete Dávid alpolgármester: Úgy véli, azok a frázisok, hogy nem találták meg, nem érték el az illetékes képviselőt, nem tartoznak a Közgyűlés elé, mert egész egyszerűen nem igazak. A városrész önkormányzati képviselőjeként és ott élő polgárként gyakran megfordul a közterületeken, ahol személyesen is megtalálják az emberek. Ezen túl minden hónapban fogadóórát tart – a honlapon megnézhetők az időpontok -, és be lehet jelentkezni, mindenkit fogad és meghallgatja a problémákat.

A konkrét ügyről elmondja, hogy ez az ingatlan banki végrehajtás alatt áll, számtalanszor küldtek felszólítást, olyan is volt, hogy kipakolták a tulajdonosok a szemetet belőle, de mindig újra és újra termelődött. A Hatósági Főosztály munkatársai – kérés esetén – összeállítanak egy tájékoztatást arról, milyen intézkedéseket tettek ez ügyben. Ez egy szélmalomharc, valószínűleg a tulajdonosok nem foglalkoznak az ingatlannal. Ha bármilyen probléma adódik a városrészben, keresse képviselőtársa is bátran, előtte is nyitva áll az ajtaja. Úgy véli, az ilyen jellegű kéréseket nem szükséges a testület elé hozni.

Borkai Zsolt polgármester: Tájékoztatja képviselőtársait, hogy a következő közgyűlés a ma elfogadott munkaterv szerint 2017. szeptember 19-én lesz. A nyári szünetre mindenkinek jó pihenést és feltöltődést kíván!

Minden jelenlévőt sok szeretettel várnak a közelgő EYOF rendezvényre. Köszöni a képviselők munkáját, az érdeklődők figyelmét. Ezennel a Közgyűlést 11:17 órakor bezárja.

k. m. f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Jegyzőkönyvek | A közvetlen link.