141/2017. (IX. 19.) Kgy határozat

141/2017. (IX. 19.) Kgy határozat

Közterületek elnevezése

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2017. szeptember 19-én tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvéből

21. NAPIRENDI PONT

Közterületek elnevezése

141/2017. (IX. 19.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

a) a Győr 01567 és 01590 hrsz.-ú közterületeket Sorompó utca,

b) a Győr 20701/3 hrsz.-ú közterületet Levél utca,

c) a Győr 5387/310 és 01145/112 hrsz.-ú magánutakat Vörösfenyő utca,

d) a Győr 2219/15 és 2219/16 hrsz.-ú utakat Szörényi Éva utca,

e) a Győr 1880/3 hrsz.-ú utat Csortos Gyula utca

elnevezéssel látja el.

2. A Közgyűlés az alábbi VB Határozatot és Közgyűlési határozatokat következők szerint módosítja:

a) a 263/1970. VB. Határozat 1./ pont b./ alpont 29. sorában a „Bezerédi út” szövegrész helyébe a „Bezerédj út” szöveg,

b) a 265/2001. (VII. 05.) Kgy. határozat 1./ a./ pontjában a „Medvei utca (11170/5 hrsz.)” szövegrész helyébe a „Medvei utca (11170/27 hrsz.) szöveg,

c) a 298/2004. (VII. 08.) Kgy. határozat 1. pont c./ alpontjában 11152 hrsz. alatti közterületnek Sövényes utca” szövegrész helyébe a „11170/25 és 11170/20 hrsz. alatti közterületnek Sövényes utca” szöveg

lép.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy az elnevezésekről az illetékes postai, közlekedési, ingatlan-nyilvántartó szerveket, közszolgáltató társaságokat, valamint a lakosságot tájékoztassa és a címjegyzékbe történő bejegyzésükről gondoskodjon.

Felelős: jegyző

Határidő: 2017. október 20.

K.m.f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A mellékletek megtekinthetőek a Jogi és Önkormányzati Osztályon

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Hatósági Főosztály Igazgatási Osztálya

Települési Főosztály Városépítési Osztály

Humánpolitikai Főosztály Népjóléti Osztálya és Oktatási Osztálya

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.