6/2017. (IX. 19.) Kgy jegyzőkönyv

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

K Ö Z G Y Ű L É S E

6/2017. (IX. 19.)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2017. szeptember 19-én 10:00 órára összehívott és 10:02 órakor megkezdett ülésén.

Jelen vannak:

Borkai Zsolt polgármester,

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester,

Radnóti Ákos alpolgármester,

Borsi Róbert, Diligens Tibor, Fodor Roland, Dr. Gancz Tamás, Glázer Tímea, Hajszán Gyula, Juhász István, Kalmár Ákos, Kovács Tamás, Dr. Neupor Zsolt, Pollreisz Balázs, Rózsavölgyi László, Dr. Sik Sándor, Szabó Jenő, Szeles Szabolcs, Takács Krisztián, Takács Tímea, Varga Márk

Távolmaradását előzetesen jelezte: Fekete Dávid alpolgármester,

Távolmaradását előzetesen nem jelezte: Bárány István képviselő,

Várható késését jelezte: Dr. Dézsi Csaba András képviselő

Jelen vannak továbbá:

Dr. Lipovits Szilárd jegyző,

Dr. Csörgits Lajos aljegyző,

Nagyné dr. László Edit, a Hatósági Főosztály vezetője,

Füke Péter, a Településfejlesztési Főosztály vezetője,

Révi Zsolt városi főépítész,

Páternoszter Piroska, a Modern Városok Program biztosa,

Dr. Domanyik Eszter, a Városmarketing és Programszervezési Főosztály vezetője,

Szombati-Serfőző Eszter, a Kulturális és Sport Főosztály vezetője,

Mező Tímea, az Adóügyi Osztály vezetője,

Varga Zoltán Ákos, az Ellenőrzési Osztály vezetője,

Stipkovics Tamás, az Építéshatósági Osztály vezetője,

Dr. Horváth Tamás, az Igazgatási Osztály vezetője,

Szabóné Vörös Ágnes, a Népjóléti Osztály vezetője,

Hermann-né Gesztrich Nikoletta, a Kulturális Osztály vezetője,

Kalmárné Nagy Katalin, a Városépítési Osztály vezetője,

Reider Ernő, a Házüzemeltetési Osztály vezetője,

Bodorné Mózes Ágota, az Oktatási Osztály vezetője,

Dr. Csele Balázs, a Munkaügyi Osztály vezetője,

Dr. Luksics Balázs, a Vagyongazdálkodási Osztály vezetője,

Sági Géza, a GYŐR-SZOL Zrt. elnök-vezérigazgatója,

Truka István, a GYMJV Útkezelő Szervezet vezetője,

Prédl Antal, a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr vezetője,

Sárkány Péter, a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. ügyvezetője

Simon Csaba, a Győr Projekt Kft. ügyvezetője,

a sajtó munkatársai, valamint

mintegy 5 fő érdeklődő állampolgár.

****

Borkai Zsolt polgármester: Köszönti a Közgyűlés résztvevőit és az érdeklődő állampolgárokat.

Kéri, hogy a képviselők a létszám megállapítása érdekében gombnyomással jelezzék jelenlétüket. Megállapítja, hogy az ülésen 21 képviselő – a megválasztott képviselők több mint fele – jelent meg, tehát a testület határozatképes. Távolmaradását előzetesen Fekete Dávid alpolgármester, várható késését pedig dr. Dézsi Csaba András képviselő jelentette be. Az ülést megnyitja.

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Áder János Magyarország Köztársasági Elnökének megbízásából Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere az augusztus 20-i állami ünnep alkalmából kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetést adott át dr. Schmidt Péter gyermekgyógyász főorvos, Győr Megyei Jogú Város korábbi alpolgármestere részére.

Dr. Schmidt Péter úrnak a Közgyűlés nevében ezúton is gratulál!

A Közgyűlés tervezett napirendjét a kiküldött meghívó tartalmazza. Az ülés előtt került kiosztásra a „Javaslat a reklámelhelyezésekről szóló 12/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítására” című előterjesztés, melyet első napirendi pontként javasol napirendre venni, ezzel értelemszerűen a többi napirendi pont számozása eggyel nő.

Kéri, akinek a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétele vagy más javaslata van, jelezze!

Juhász István képviselő: Az ülés előtt kiosztott „Javaslat a reklámelhelyezésekről szóló 12/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítására” című rendelet kapcsán az a kérése, hogy vegyék le a napirendről a témát, mivel a rendeletet nem tárgyalta meg egyetlen bizottság sem. Ezért inkább az októberi közgyűlési ülés alkalmával tűzzék újra napirendre ezt a rendeletet, a bizottsági tárgyalások után.

Kérdése, hogy a közgyűlési munkatervben a mai ülésre tervezett „Tájékoztató Győr Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetésének előirányzataiban a II. negyedévben bekövetkezett változásokról” című előterjesztés miért nem szerepel a mai ülés napirendjei között?

Dr. Csörgits Lajos aljegyző: Az említett előterjesztés egy kötelező rendeletmódosítás és beszámoló az Áht. szerint, de tekintettel arra, hogy a Közgyűlés előbb ülésezik, mint hogy az előterjesztéshez szükséges adatokat a Magyar Államkincstár megadta volna az Önkormányzatnak, ezért nem lehetett elkészíteni a szeptemberi ülésre az előterjesztést. Természetesen az októberi közgyűlésre az előterjesztő a képviselő-testület elé fogja terjeszteni a költségvetési beszámolót.

Borkai Zsolt polgármester: Képviselőtársa azzal a javaslattal élt, hogy a „Javaslat a reklámelhelyezésekről szóló 12/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítására” című előterjesztést vegyék le a napirendről. Ő ezt nem látja indokoltnak, hiszen ez is törvényen alapuló módosítás. Ennek ellenére, mivel módosító indítványról van szó, szavazásra bocsátja a javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 7 igen, 14 nem, 0 tartózkodó szavazattal a napirend levételét nem támogatta.

Ezt követően szavazásra bocsátja az általa előterjesztett és szóban kiegészített napirendet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 17 igen, 0 nem, 4 tartózkodó szavazattal a napirendet elfogadta.

123/2017. (IX. 19.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az alábbiak szerint fogadja el a 2017. szeptember 19-i ülésének napirendjét:

1. Javaslat a reklámelhelyezésekről szóló 12/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

2. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.l) Ök. rendelet módosítására (TSZTM 2016-053, TSZTM 2017-017, TSZTM 2017-031, SZTM 2016-013, SZTM 2017-017, SZTM 2017-022, SZTM 2017-031, SZTM 2017-038, SZTM 2017-039, SZTM 2017-046, SZTM 2017-048, SZTM 2017-049, SZTM 2017-050, SZTM 2017-052, SZTM 2017-053 számú tervmódosítások)

Előterjesztő: Révi Zsolt városi főépítész

3. Javaslat változtatási tilalom elrendeléséről szóló 15/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Révi Zsolt városi főépítész

4. Javaslat a Bácsai út, Vidra utca és a Votinszky utca által határolt területen történő változtatási tilalom elrendeléséről szóló rendelet alkotására

Előterjesztő: Révi Zsolt városi főépítész

5. Javaslat a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat időszakos férőhelyszám bővítésére

Előterjesztő: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

6. Javaslat a Család- és Gyermekjóléti Központ létszámfejlesztésére

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

7. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2018. évi fordulójához történő csatlakozásra

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

8. Javaslat a Győri Filharmonikus Zenekar számára koncert rendezési költségeként előleg kifizetéséhez hozzájárulás megadására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

9. Javaslat a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

10. Javaslat Győrött műalkotás közterületen történő elhelyezésére

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

11. Javaslat a győri 4123/41 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati vagyonkezelésbe vételére

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

12. Javaslat a győri 27184 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételének kezdeményezésére

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

13. Javaslat önkormányzati vagyon átadására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

14. Javaslat győri társasházi lakás értékesítésére (4572/3/A/40 hrsz.)

Előterjesztő: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

15. Javaslat győri társasházi lakás vételárának módosítására (4219/5/A/35 hrsz.)

Előterjesztő: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

16. Javaslat a győri 7147 hrsz.-ú ingatlanból részterület bérbeadására

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

17. Javaslat a Győr Projekt Kft. részére nyújtandó tagi kölcsönre

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

18. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulásának elfogadására

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

19. Javaslat alapítványok támogatására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

20. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

21. Javaslat közterületek elnevezésére

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

22. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2017. évi ellenőrzési terve módosítására

Előterjesztő: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

23. Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

24. Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

25. Javaslat önkormányzati hatósági ügyben hozott döntések elleni fellebbezések elbírálására

Előterjesztő: Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság (zárt ülés)

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

1. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A REKLÁMELHELYEZÉSEKRŐL SZÓLÓ 12/2016. (IV. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Pollreisz Balázs képviselő: Annyit kíván a témához fűzni, hogy frakciója politikai okból nem támogatja az előterjesztést.

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához további kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 15 igen, 3 nem, 3 tartózkodó szavazattal az alábbi rendeletet fogadta el.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

22/2017. (IX. 19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A REKLÁMELHELYEZÉSEKRŐL SZÓLÓ 12/2016. (IV. 29.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A reklámelhelyezésekről szóló 12/2016. (IV. 29.) rendelet 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A rendelet a településkép védelméről szóló törvény és végrehajtására kiadott kormányrendelet rendelkezései figyelembevételével alkalmazandó azzal, hogy a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11/B. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a fokozott védelem alatt álló területen a 20. §-ban, a 23. §-ban és a 28. §-ban meghatározott módon reklámhordozó és reklám elhelyezhető.

(2) A rendelet hatálya kiterjed Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén a közterületen, a közterületről látható magánterületen és a magántulajdonban vagy állami tulajdonban álló, rendeltetésének megfelelően bárki által használható földrészleten történő reklámelhelyezésre a (3) bekezdésben foglalt kivétellel.

(3) A közterületről látható magánterületen és a magántulajdonban vagy állami tulajdonban álló, rendeltetésének megfelelően bárki által használható földrészleten történő reklámelhelyezésre e rendelet 6-12. §-ában foglaltak nem alkalmazandók.”

2. §

Ez a rendelet akkor lép hatályba, amikor a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 2016. évi CLXXIV. törvény módosításáról szóló törvény (T/17312.) hatályba lép.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

2. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, VALAMINT A GYŐRI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL (GYÉSZ-RŐL) ÉS GYŐR SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 1/2006. (I. 25.) ÖK. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

(TSZTM 2016-053, TSZTM 2017-017, TSZTM 2017-031, SZTM 2016-013, SZTM 2017-017, SZTM 2017-022, SZTM 2017-031, SZTM 2017-038, SZTM 2017-039, SZTM 2017-046, SZTM 2017-048, SZTM 2017-049, SZTM 2017-050, SZTM 2017-052, SZTM 2017-053 számú tervmódosítások)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Révi Zsolt városi főépítész: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az előterjesztésben szereplő módosításokhoz egy kivétellel az állami főépítész hozzájárult és támogatta az előterjesztést. A 2017-052 számú szabályozási tervmódosítás szakmai véleményében az 02496-os számú övezet egyedi előírásainál az állami főépítész nem támogatta azt, hogy az építési övezet egészére értelmezett zöldterületi és parkolószám arány kerüljön meghatározásra. Ennek értelmében – elfogadva az állami főépítész szakmai véleményét – a rendelet 3. § (1) bekezdésében a 02496-os számú övezetre vonatkozó egyedi előírások módosítását javasolja, és kéri, hogy ezzel a módosítással fogadja el a testület az előterjesztést. Így törlésre kerül a rendelettervezetből az alábbi mondat: „a zöldfelület megengedett legkisebb mértékére és a parkoló szám az övezet egészére számítva biztosítandó”. Kéri, hogy a képviselő-testület ennek ismeretében döntsön a rendeletről!

Juhász István képviselő: Több helyen előfordul a rendelettervezet szövegében a zöldterületi mutatók csökkentése. Kérése, hogy a jövőben a testület elé kerülő egységes szerkezetű anyagban visszafogottabban kezeljék a zöldterületek csökkentését az engedélyek kiadása kapcsán, mert lassan elfogy a zöldterület a városban.

Révi Zsolt városi főépítész: Érthető a kérés, természetesen a rendezési tervben figyelnek erre is, de azt hozzáteszi, hogy csak nagyon-nagyon indokolt esetben fogadják el a zöldterület csökkenthetőségét az engedélyek kiadása során. Sőt elmondja, hogy változtatási tilalmak sorát rendelik el éppen a mai ülésen is pontosan azért, hogy leginkább a lakóterületeken ne csökkenhessen a zöldterület aránya. A jövőben pedig napirendre kerülhet a parkolási rendelet szigorítása is, szintén ennek tárgya kapcsán.

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához további kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 15 igen, 0 nem, 6 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

124/2017. (IX. 19.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja Győr Településszerkezeti Tervének módosítását a

TSZTM 2016-053, TSZTM 2017-017 és TSZTM 2017-031 tervlapok szerint.

Felelős: városi főépítész

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a városi főépítészt a jóváhagyott módosítások átvezetésére Győr Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Győr Építési Szabályzata című dokumentumokban, valamint a módosított dokumentumok megküldésére az egyeztetésében részt vett államigazgatási, érdek-képviseleti szerveknek és civil szervezeteknek.

Felelős: városi főépítész

Határidő: 2017. október 30.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

Borkai Zsolt polgármester: Ezt követően szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti rendelettervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 15 igen, 0 nem, 6 tartózkodó szavazattal az alábbi rendeletet fogadta el.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

23/2017. (IX. 19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A GYŐRI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL (GYÉSZ-RŐL) ÉS GYŐR SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 1/2006. (I. 25.) ÖK. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. Rendelet (a továbbiakban: GYÉSZ) 66. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Lakóterületen közforgalom számára megnyitott magánutat kialakítani az SZT alapján lehet.”

2. §

A GYÉSZ 101. § (17) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(17) Lakóövezeteken belül több telket kiszolgáló magánút csak akkor alakítható ki, ha a magánút telkét az SZT legalább javasolt telekhatárokkal jelöli.”

3. §

(1) A GYÉSZ 103. § 02043 és 02496 sz. övezeti sorszám előírása helyébe a következő lép:

 02043  Az övezetben ingatlan beépítésére Településrendezési Szerződés (TRSZ) megkötését követően kerülhet sor. A szabályozási terven szereplő, építési helyen belül külön jelölt területen meghatározott épületmagasság és maximális szintszám az övezeti paramétersorban előírtaktól eltérően is engedélyezhető, ahol az épületmagasság maximum 27 m, a megengedett maximális szintszám 8 szint.
Az övezetben a 14. sz. főút elleni zaj és rezgésvédelmet a konkrét építési beruházás keretében egyedi méretezés alapján egyedi technológiai megoldásokkal szükséges kezelni és kivitelezni.
 
02496
 Az övezetben egy telken több épület elhelyezhető. Az övezetben ingatlan beépítése csak egységes építészeti koncepcióterv alapján lehetséges. A beépítési koncepció Győr Megyei Jogú Város Tervtanácsa által véleményezendő.
Az épületek utcai homlokzatának az építési hely utcai határvonalán történő elhelyezésétől, az építési helyen belül el lehet térni.
Az övezetben ingatlan beépítésére Településrendezési Szerződés (TRSZ) megkötését követően kerülhet sor.

(2) A GYÉSZ 103. § 01012 és 03039 övezeti sorszám előírása helyébe a következő lép:

 01012  A parkolási mérleg a tömbön belül elégítendő ki. A közhasználat számára megnyitott területen kerítés nem létesíthető. Amennyiben az építési övezetben járda kerül elhelyezésre, akkor a járda út felőli oldalán kerítés nem létesíthető. A közhasználat számára megnyitott területek fölé, legfeljebb 1,90 m mélységben a csatlakozó terepszinttől mért 2,50 m magasság felett erkély nyúlhat ki.
 
03039
 A 686/1 hrsz.-ú ingatlan – József Attila úti (szabadhegyi) rendelőintézet – esetében a telek-kihasználtsági mutató növelhető. A beépítési százaléka legfeljebb 65%, a zöldfelület legalább 15%, az építménymagasság legfeljebb 7,5 m lehet.

(3) A GYÉSZ 103. §-a kiegészül a 04790 övezeti sorszám előírásaival:

 04790  A parkolási mérleg a tömbön belül elégítendő ki. A közhasználat számára megnyitott területen kerítés nem létesíthető. Amennyiben az építési övezetben járda kerül elhelyezésre, akkor a járda út felőli oldalán kerítés nem létesíthető. A közhasználat számára megnyitott területek fölé, legfeljebb 1,90 m mélységben a csatlakozó terepszinttől mért 2,50 m magasság felett erkély nyúlhat ki.

4. §

(1) A GYÉSZ 7. sz. melléklete (Az OTÉK előírásaitól a szakminisztérium által engedélyezett eltérések táblázata) kiegészül a 33. sorral:

 sor-
szám
 hely  OTÉK-tól való eltérés  érintett
övezet sorszáma
 felmentés
 
33.
 
Győr – SzabadhegyJózsef A. úti rendelő
 Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet OTÉK előírásaitól eltérően a 686/1 hrsz.-ú József Attila úti (szabadhegyi) rendelőintézetek esetében a telek-kihasználtsági mutató növelhető, a beépítési százalék legfeljebb 65% és a zöldfelület legalább 15%.  
03039
 
Végh Csaba Állami Főépítész
GYD-02/445-2/2017. számú levele szerint.

(2) A GYÉSZ 7. sz. melléklete (Az OTÉK előírásaitól a szakminisztérium által engedélyezett eltérések táblázata) kiegészül a 34. sorral:

 sor-
szám
 hely  OTÉK-tól való eltérés  érintett
övezet sorszáma
 felmentés
 
34.
 Győr-Nádorváros  Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet OTÉK előírásaitól eltérően a 4422 és 4424 hrsz.-ú, Bartók és Attila utcai óvodák felújítása és átépítése tekintetében a zöldfelület legalább 30%.  00348  
Végh Csaba Állami Főépítész
GYD-02/484-2/2017. számú levele szerint.

5. §

(1) A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 1. mellékletét képező SZTM 2017-038 és az SZTM 2017-050 tervszámú szabályozási tervlapjai szerint.

(2) A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 2. mellékletét képező SZTM 2017-022, SZTM 2017-031, SZTM 2017-046, SZTM 2017-048, SZTM 2017-049 és SZTM 2017-053 tervszámú szabályozási tervlapjai szerint.

(3) A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 3. mellékletét képező, SZTM 2016-053, SZTM 2017-017 tervszámú szabályozási tervlapjai szerint.

6. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba a (2) és (3) bekezdése kivételével.

(2) A rendelet 1-2. §-a, 3. § (1) bekezdése, a 4. § (2) bekezdése és az 5. § (2) bekezdése 2017. október 4. napján lép hatályba.

(3) A rendelet 5. § (3) bekezdése 2017. október 19. napján lép hatályba.

7. §

A rendelet rendelkezései a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazhatóak, ha az az ügyfél számára kedvezőbb.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

(A rendelet melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

3. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT VÁLTOZATÁSI TILALOM ELRENDELÉSÉRŐL SZÓLÓ 15/2017. (V. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Dr. Neupor Zsolt képviselő: Amikor a változatási tilalomról döntöttek a nyári szünet előtti közgyűlésen, már akkor elhangzott, hogy a tilalom elrendelésének határideje nem lesz elegendő 2017. október 1-jéig. Ezért is módosul a rendelet.

Több helyen is elrendeltek ilyen változtatási tilalmat 2017. október 1-jéig Nádorvárosban. Kérdése, hogy a mostani határidő-módosítás kihat-e azokra a területekre is, vagy szükséges azokat a rendeleteket is módosítani?

Révi Zsolt városi főépítész: Igazából erről szól a módosítás. Két változtatási tilalom van, az egyik egy elrendelés, a másik egy módosítás, ami a hosszabbításról szól.

Juhász István képviselő: Emlékei szerint Révfaluban is elfogadásra került egy változtatási tilalom elrendelés az említett nyári szünet előtti testületi ülésen, melynek szintén nem 2017. október 1-je volt a határideje. Úgy gondolja, talán célszerű lenne, ha az összes változtatási tilalom elrendelésére vonatkozó rendeletet egyforma határidővel fogadnák el.

Révi Zsolt városi főépítész: A révfalui változtatási tilalom elrendelését nem a településképi rendelet elfogadásához kötötték, hanem a szabályozási terv módosításához. Ez maximum két év. Abban a rendeletben az állt, hogy a szabályozási tervmódosítás elfogadásáig, de maximum két évig áll fenn a változtatási tilalom. Tehát az egy más jellegű rendelet volt.

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához további kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti rendelettervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 főre módosult – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

24/2017. (IX. 19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

VÁLTOZTATÁSI TILALOM ELRENDELÉSÉRŐL SZÓLÓ 15/2017. (V. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A változtatási tilalom elrendeléséről szóló 15/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. § A rendelet 2018. január 1. napján hatályát veszíti.”

2. §

A rendelet 1. §-ában a „04168 és a 04169” szövegrész helyébe a „valamint a 04168” szövegrész lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

****

4. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A BÁCSAI ÚT, VIDRA UTCA ÉS A VOTINSZKY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLETEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZTATÁSI TILALOM ELRENDELÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET ALKOTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Annyit szeretne hozzáfűzni ezekhez a változtatási tilalmakkal kapcsolatos rendeletekhez, hogy annak idején 2006-ban fogadta el az akkori városvezetés a jelenlegi rendezési tervet. Ezen rendezési terv kapcsán most látható, hogy milyen kezelhetetlen építkezések indultak el ebben a városban. Ezeket a hibákat igyekeznek kijavítani, mert a lakosság részéről rengeteg jogos panasz, felháborodás érkezik az Önkormányzathoz. Elnézést kér a kollegák nevében is, ha ennek kapcsán kérdések merülnek fel. A hibát nem ez a képviselő-testület követte el, hanem az akkor elfogadott katasztrofális rendezési terv okoz ilyen problémákat, és ezt a káoszt próbálják most kijavítani.

Pollreisz Balázs képviselő: Elmondja, hogy a polgármester úr által elmondottakkal talán egyet is érthetne azzal a véleménykülönbséggel, hogy a jelenlegi, 2006. év elején elfogadott rendezési tervvel lehetnek ugyan problémák, de felhívja polgármester úr figyelmét, hogy 2006. őszétől ő a polgármester és most 2017-et írunk. Vagyis 11 év alatt lett volna mód változtatni a rossz szabályozásokon.

Borkai Zsolt polgármester: Válaszként elmondja, ha megtették volna azokat a változtatásokat, amiért a lakosság háborog, akkor már több milliárd forintot kellett volna az Önkormányzatnak kifizetnie azon lakosok számára, akik megvásárolták a szóban forgó területeket. Kéri, a felelősséget ne hárítsák a mostani városvezetésre! A város most jutott el addig, hogy az előző városvezetés által megalkotott rossz rendezési tervnek megálljt parancsoljon és megpróbáljon a kialakult káoszos helyzeten javítani.

Dr. Neupor Zsolt képviselő: A rendezési tervek megalkotása során nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy egy város folyamatosan változik. Sokszor nem is az övezeti szabályok okoznak problémát, hanem az övezeti szabályokat kijátszani próbáló építési vállalkozók vagy építtetők. A korrektséghez hozzátartozik, hogy a 2006-os rendezési tervet az elmúlt évek során majdnem mindegyik közgyűlésen módosította a testület, melyek mindig egyhangú jóváhagyással kerültek elfogadásra. Azt is tudomásul kell venni, hogy a rendezési terv soha nem lehet tökéletes, mert a város folyamatosan változik, fejlődik, átalakul. Véleménye szerint a legnagyobb problémát a központi jogszabályok folyamatos változása jelenti. Az, hogy ma építési engedély nélkül lehet építkezni Magyarországon 300 m2 alatt, elfogadhatatlannak tartja, pedig sajnos tömegével van erre példa az országban. Az Önkormányzat rendezési terve egyértelműen meghatározza, hogy pl. Bácsán, Révfaluban négylakásos társasházat lehet építeni plusz kettőt egyéb rendeltetési egységgel. Persze azonnal a hatlakásos társasházzal próbálkoznak a vállalkozók. Az is nagy probléma, hogy a hatósági kontroll kikerült az Önkormányzat hatásköréből.

Meggyőződése, hogy a változtatási tilalmakat továbbra is egyöntetűen fogja megszavazni a testület. Azt, hogy ki mit és mikor rontott el, azt majd a választók fogják eldönteni, nem szerencsés ebbe a kérdésbe a politikát belekeverni, és kéri, ne is tegyék!

A konkrét előterjesztés vonatkozásában megjegyzi, hogy teljesen egyértelmű, szükség van a rendeletben leírt változtatási tilalomra az építkezések miatt.

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához további kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti rendelettervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 főre módosult – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

25/2017. (IX. 19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A BÁCSAI ÚT, VIDRA UTCA ÉS A VOTINSZKY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLETEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZTATÁSI TILALOM ELRENDELÉSÉRŐL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A helyi építési szabályzat módosításáig változtatási tilalom áll fenn a 01845, 01847, 01848, 01850 01851, 01852, 01909, 01910, 01911, 01913, 04505, 04506, 04507, 04508 sz. építési övezetekre az új rendezési terv hatályba lépéséig, de legfeljebb a jelen rendelet hatályba lépésétől számított 2 évig.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

****

5. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS FÉRŐHELYSZÁM BŐVÍTÉSÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Fodor Roland képviselő: Kérdezi, megoldható-e az a jövőben, hogy a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat és a Közterület Felügyelet között együttműködési szerződéssel kezeljék azt a problémát, ami a városban már általános jelenséggé vált, hogy a Pálffy utcától a Baross úton át egészen az Aradi vértanúk útjáig, valamint a város különböző pontjain, mint pl. Szabadhegyen a posta előtt, hajléktalanok – akik ránézésre több szenvedélybetegségben is szenvednek – rendszeresen a közterületeken fogyasztanak alkoholt, kéregetnek és még az is előfordult, hogy oda piszkítanak. Véleménye szerint ez azonnali beavatkozást tesz szükségessé.

Radnóti Ákos alpolgármester: Válaszában elmondja, hogy természetesen meg fogják keresni erre a megoldást.

Borkai Zsolt polgármester: Kiegészítésként elmondja, a rendőrséggel együtt folyamatosan ellenőrzik az ilyen jellegű tevékenységeket a közterületeken, és biztos abban, hogy ezáltal a felvetett probléma – ha nehezen is – kezelhető

Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

125/2017. (IX. 19.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr, Szarvas u. 28-30. sz. alatti telephelyén, 2017. november 1-jétől 2018. április 30-áig 60 férőhelyen időszakos éjjeli menedékhely működtetésével.

2. A Közgyűlés az időszakos férőhelyszám működéséhez a szükséges előirányzatot biztosítja 2017. november 1. napjától.

Ennek érdekében: a 2017. évi költségvetésben az alábbi előirányzat változásokat rendeli el:

Szociális igazgatási (önkormányzati) feladatok kiadásai

Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére – 4.696,- EFt

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

BEVÉTEL

önkormányzati támogatás + 4.696,- EFt

KIADÁS

személyi juttatás + 1.476,- EFt

szociális hoz. adó + 307,- EFt

dologi kiadás: + 2.913,- EFt

Összesen: + 4.696,- EFt

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a 2018. évi költségvetésben az időszakos éjjeli menedékhely működtetésére 9.354,- EFt-ot a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat költségvetésében szerepeltet.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. évi költségvetés készítésének időpontja

4. A Közgyűlés egyetért a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 2017. november 1-jétől 2018. április 30-áig 3 fő szociális segítő, 3 fő szociális mentálhigiénés munkatárs szakmai létszámfejlesztésével. Az intézménynél az engedélyezett álláshelyek száma 2017. november 1-jétől 2018. április 30-ig 75 álláshelyre, 2018. május 1-jétől 69 álláshelyre változik.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

5. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a 2. és 4. pontban felsoroltak Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési rendeletébe való beépítésére.

Felelős: polgármester

Határidő: a változásokat követő soros rendelet módosítása

****

6. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI LÉTSZÁM FEJLESZTÉSÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

126/2017. (IX. 19.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért a Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai létszámának 2017. november 1. napjától 2019. április 30. napjáig 2 fő 8 órás tanácsadó munkatárssal történő fejlesztésével. Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 2017. november 1. napjától 70,25-ről 72,25-re, 2019. május 1. napjától 72,25-ről 70,25-re változik.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert az 1. pontban felsoroltak Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési rendeletébe való beépítésére.

Felelős: polgármester

Határidő: a változásokat követő soros rendelet módosítása, valamint a 2019. évi költségvetési rendelet összeállítása.

****

7. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJ 2018. ÉVI FORDULÓJÁHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához további kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

127/2017. (IX. 19.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy dönt, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi rendszeréhez, és felhatalmazza a polgármestert a Csatlakozási Nyilatkozat aláírására.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a Bursa Hungarica pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára és az egyéb szükséges intézkedések megtételére, valamint, hogy a végleges pályázati kiírás ismeretében a 2018. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz szükséges önkormányzati önrész fedezetének biztosításáról gondoskodjék.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

8. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A GYŐRI FILHARMONIKUS ZENEKAR SZÁMÁRA KONCERT RENDEZÉSI KÖLTSÉGEKÉNT ELŐLEG KIFIZETÉSÉHEZ HOZZÁJÁRULÁS MEGADÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Fodor Roland képviselő: Szeretné tudni, hogy a Modern Városok Program keretében a miniszterelnök által megígért koncertterem felépítése mikorra fog megvalósulni?

Borkai Zsolt polgármester: Nem tud közelebbi és pontos időpontot mondani. Tájékoztatásként elmondja, hogy elkezdte működését az a csoport, amelyik a projektek előkészítésével foglalkozik, de köztudomású, hogy az ilyen nagyságrendű beruházások előkészítése hosszú folyamat. Jelenleg olyan fázisban van a munkafolyamat, hogy el kell jutni az építési engedélyek megszerzéséig.

Mivel a témához további kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 19 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

Polgármester úr új szavazást kér, majd azt követően megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 főre változott – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot fogadta el.

128/2017. (IX. 19.) Kgy. határozat

1./ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése engedélyezi, hogy a Győri Filharmonikus Zenekar Sarah Chang hegedűművésszel 2018. november 5-én és 6-án tartandó közös koncertje megrendezésére szólóan a művész képviseletét ellátó IMG Artists UK (székhelye: The Light Box, 111 Power Road London W4 5PY, United Kingdom; számlavezető bankja: SEB, 1 Carter Lane, London EC4V 5AN; adószáma: EU VAT Nr. GB820990231; számlaszáma (IBAN): GB60 ESSE 404865 235 13119; SWIFT: ESSEGB2L; képviseli: John Martyn) ügynökséggel szerződést kössön, és az ügynökség számlája alapján 15.000 eurónak megfelelő – a számla kiállításának napján érvényes árfolyamon számított – forintösszeget fellépési díjelőlegként kifizessen.

2./ A Közgyűlés előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a Győri Filharmonikus Zenekar számára az 1./ pontban meghatározott koncertek fellépési díjának 2018. évben esedékes 15.000 eurónak megfelelő forintösszegű kifizetéséhez az Önkormányzat az intézmény 2018. évi önkormányzati költségvetési támogatása keretében – külön forrás biztosítása nélkül – előirányzatot biztosít.

Felelős: polgármester

Határidő: 1./ pontra vonatkozóan: azonnal;

2./ pontra vonatkozóan: a 2018. évi költségvetési rendelet összeállításával egyezően

****

9. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A DR. KOVÁCS PÁL MEGYEI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

129/2017. (IX. 19.) Kgy. határozat

1./ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az irányítói jogkörébe tartozó Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Alapító okiratát az 1. számú mellékletben foglalt Módosító okirat szerinti tartalommal, a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásába történő bejegyzés napjával módosítja.

2./ A Közgyűlés a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával a 2. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3./ A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a módosított okirat adatainak a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezettetéséről, valamint az Alapító okirat módosításával kapcsolatos intézkedések megtételéről, egyben felhatalmazza a polgármestert a törzskönyvi bejegyzéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő hiánypótlások teljesítésére és az egyéb szükséges nyilatkozatok kiadására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal,

a törzskönyvi nyilvántartás bejegyeztetésének kezdeményezésére a határozat hatályba lépésétől számított 8. nap.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

10. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GYŐRÖTT MŰALKOTÁS KÖZTERÜLETEN TÖRTÉNŐ ELHELYEZÉSÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához további kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

130/2017. (IX. 19.) Kgy. határozat

1./ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Rieger Tibor szobrászművész Nagymama című egészalakos bronz szobrának köztéri megvalósítását határozza el.

2./ A Közgyűlés a műalkotás elhelyezésére Győrött, a Gárdonyi Géza és a Pálffy Miklós utcák kereszteződésében található 6644/4 helyrajzi számú területrészt jelöli ki. (1. számú melléklet.)

3./ A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az 1./ pontban meghatározott szobornak Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos és korlátlan felhasználói jogú tulajdonba vételéről, egyben felhatalmazza a szobor elhelyezésével és tulajdonba vételével kapcsolatos valamennyi eljárási cselekmény elvégzésére.

4./ A Közgyűlés a szobor felállításának költségei forrásául az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletében szereplő 309159 Köztéri alkotásokkal kapcsolatos kiadások című előirányzat terhére 20.000 E FT összegben forrást biztosít.

5./ A Közgyűlés köszönetét fejezi ki az AGROFEED Kereskedelmi Kft. és a PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt. vezetőinek a Győr város közterületeinek esztétikai értékét gazdagító művészi alkotás megvalósításához közérdekű felajánlásukkal nyújtott támogatásukért.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

11. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A GYŐRI 4123/41 HRSZ.-Ú INGATLAN INGYENES ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSBE VÉTELÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

131/2017. (IX. 19.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy határoz, hogy a Magyar Állam 10/10 arányú tulajdonában, a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és szervezetfejlesztési Intézet 6/10 arányú, a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház 4/10 arányú vagyonkezelésében lévő győri 4123/41 hrsz.-ú kivett egyéb épület, udvar megnevezésű, 3871 m2 területű ingatlan ingyenes vagyonkezelésbe vételét kezdeményezi a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdése alapján.

2. A Közgyűlés felhatalmazza Borkai Zsolt polgármestert, hogy az ingatlan ingyenes önkormányzati vagyonkezelésbe adásával kapcsolatos eljárás során teljes jogkörben eljárjon, beleértve a szükséges jognyilatkozatok megtételét és a vagyonkezelői jogot alapító megállapodás aláírását.

3. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában foglalt közfeladat („kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása”) ellátása érdekében kívánja vagyonkezelésbe venni és felhasználni.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

12. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A GYŐRI 27184 HRSZ.-Ú INGATLAN INGYENES ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBA VÉTELÉNEK KEZDEMÉNYEZÉSÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

132/2017. (IX. 19.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése visszavonja a győri 27184 hrsz.-ú kivett gazdasági épület, mázsaház megnevezésű ingatlan önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezéséről szóló 127/2009. (IV. 30.) Kgy. határozatát.

2. A Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelésében álló Győr belterületi 27184 helyrajzi számon felvett, kivett gazdasági épület, udvar megnevezésű, 168 m2 alapterületű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.

3. Az ingatlant Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott településüzemeltetési feladatának ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, és a közterület kialakítása, fenntartása céljára tervezi felhasználni.

4. Az Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét is – megtérítését.

5. Az igényelt ingatlan nem áll védettség alatt.

6. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a Győr 27184 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.

7. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a Győr 27184 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

13. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ÁTADÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

133/2017. (IX. 19.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat tulajdonában álló, jelen határozat 1. számú melléklete szerinti eszközöket az önkormányzati közfeladat ellátás szempontjából feleslegessé nyilvánítja, ezzel egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy ezen eszközök az önkormányzat vagyonából selejtezés útján kivezetésre kerüljenek.

2. A Közgyűlés hozzájárul, hogy az Önkormányzat az 1. pont szerint leselejtezett eszközöket a selejtezési eljárás követően, 2017. október 1. napjával ingyenesen átruházza az alábbiak szerint:

- a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház részére az 1. számú mellélet 1-17. sorszámú sorai szerinti eszközöket,

- a Győri Evangélikus Egyházközség részére az 1. számú melléklet 18-19. sorszámú sorai szerinti eszközöket.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

14. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GYŐRI TÁRSASHÁZI LAKÁS ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

(4572/3/A/40 hrsz.)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

134/2017. (IX. 19.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a győri 4572/3/A/40 hrsz.-ú (Győr, Sport utca 3. II/1. ajtó) társasházi lakás értékesítését.

2. Az ingatlan az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 42/2007. (XII. 21.) R. rendelet 9. §-ában foglalt szerződésen alapuló elővásárlási jog jogosultja, vagy – amennyiben a Magyar Állam az elővásárlási jogával él – a Magyar Állam részére (a volt bérlő lakáshasználati jogával terhelten) értékesíthető 8.190.000,- Ft vételáron.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

az adásvételi szerződés megkötésére 2020. július 19.

****

15. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GYŐRI TÁRSASHÁZI LAKÁS VÉTELÁRÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA

(4219/5/A/35 hrsz.)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal – 1 képviselő nem vett részt a szavazásban – a határozatot elfogadta.

135/2017. (IX. 19.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 214/2009. (VI. 18.) Kgy. sz. határozatának 9.) pontját visszavonja és ezzel egyidejűleg jóváhagyja a győri 4219/5/A/35 hrsz.-ú (Győr, Tihanyi Árpád utca 62. IX/1. ajtó) társasházi lakás értékesítését.

2. Az ingatlan az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 42/2007. (XII. 21.) R. rendelet 9. §-ában foglalt szerződésen alapuló elővásárlási jog jogosultja, vagy – amennyiben a Magyar Állam az elővásárlási jogával él – a Magyar Állam részére (a volt bérlő lakáshasználati jogával terhelten) értékesíthető 10.360.000,- Ft vételáron.

Felelős : polgármester

Határidő: azonnal

az adásvételi szerződés megkötésére 2020. július 12.

****

16. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A GYŐRI 7147 HRSZ.-Ú INGATLANBÓL RÉSZTERÜLET BÉRBEADÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 főre változott – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

136/2017. (IX. 19.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 15. § (1) bekezdésének c) pontja alapján meghatározott jogkörében eljárva, hozzájárul az Önkormányzat tulajdonát képező, győri 7147 hrsz.-ú, 6269 m2 területű, a természetben a Győr, „Megyeháza” előtti téren lévő kivett közpark megnevezésű belterületi ingatlan AROMA-FRUCTA Kft. 9163 Fehértó, Tó utca 6. tulajdonát képező 2 db pavilon által elfoglalt, összesen 46,80 m2 nagyságú területrészének 2017. november hó 01. napjától 2022. október hó 31. napjáig – a Vagyonrendelet 46. § (3) bekezdésének bb) pontja alapján, versenyeztetési eljárás nélkül – történő bérbeadásához ingatlanvagyon értékelő által megállapított 95.200,- Ft + ÁFA/hó bérleti díj ellenében.

Felelős: polgármester

Határidő: a szerződés megkötésére 2017. október 31.

****

17. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A GYŐR PROJEKT KFT. RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ TAGI KÖLCSÖNRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

137/2017. (IX. 19.) Kgy. határozat

1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul a Győr Projekt Kft. részére 417 millió forint (azaz négyszáztizenhétmillió forint) tagi kölcsön nyújtásához.

A tagi kölcsön fedezetének biztosítása érdekében a Közgyűlés az alábbi előirányzat átcsoportosítást hagyja jóvá:

306014 Ingatlanok igénybe vétele közérdekből – 120.000 eFt

308147 Egyéb előre nem látható önkormányzati kiadásokra – 210.000 eFt

308005 Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával

összefüggő kiadásokra – 20.000 eFt

308102 Központi szervi (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel

összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra – 4.000 eFt

340001 Ár- és pénzügyi szabályozás előre nem látható

változásának hatásaira – 33.000 eFt

340003 Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatásaira – 10.000 eFt

350001 Költségvetési tervezési tartalék – 20.000 eFt

305429 Győr Projekt Kft. részére tagi kölcsön nyújtása + 417.000 eFt

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2.) A tagi kölcsön visszafizetési határideje 2018. augusztus 31.

Felelős: Győr Projekt Kft. ügyvezetője

Határidő: 2018. augusztus 31.

****

18. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK, RÉSZESEDÉSEK ALAKULÁSÁNAK ELFOGADÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

138/2017. (IX. 19.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése tudomásul veszi az alábbiakban felsorolt tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és a részesedések alakulását.

 Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek megnevezése  Működésükből származó kötelezettségek
2016. dec. 31. (E Ft.)
 Önkormányzat tulajdonában álló részesedések % 2016. dec.31
 Győr-Pér Repülőtér Kft.  172 309  40,18
 Győri Vásár Kft.  31 349  25
 Győri ÉPFU Fuvarozó és Kereskedelmi Zrt.  49 290  11,16
 Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt.  1 016 714  3,08
 GLOVITA Kesztyű Zrt.  170 538  2,52
 GRÁCIA Kereskedelmi Zrt.  5 554  1,89
 MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt.  17 743 350  0,03
 Győr-Gönyű Kikötő Zrt.  143 473  0,03

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

19. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

139/2017. (IX. 19.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a polgármesteri keret 2017. évi előirányzata terhére a Deák Ferenc Közgazdasági Szakközépiskoláért Alapítvány (9022 Győr, Bisinger sétány 32. adószám: 18510126-1-08) 400.000 Ft-tal kerüljön támogatásra, a németországi szakmai tanulmányi programok megvalósításához.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a polgármesteri keret 2017. évi előirányzata terhére a Tehetséggondozásért Alapítvány (Győr, Szabolcska u. 5. adószám: 19111768-1-08) 25.000 Ft-tal kerüljön támogatásra, a Cziráki Lajos komplex tanulmányi verseny díjainak megvásárlása céljából.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a polgármesteri keret 2017. évi előirányzata terhére a Fekete István Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány (9023 Győr, Kodály Zoltán u. 31., adószám: 18510171-1-08) 100.000 Ft-tal kerüljön támogatásra, fejlesztő eszközök vásárlása céljából.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

4. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a „Kulturális szervezetek egyedi támogatása” 2017. évi előirányzata terhére a Segítő Nemzedék Alapítvány (9023 Győr, Szigethy A. u. 74., adószám: 18294839-1-08) 50.000 Ft-tal kerüljön támogatásra, mesekönyv megjelentetéséhez történő hozzájárulás céljából.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

5. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a polgármestert az 1-4. pontokban foglalt támogatásokról szóló pénzügyi megállapodások megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: a megállapodás megkötésének kezdeményezésére: 2017. szeptember 29.

az elszámolás elvégzésére a 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet szerint.

****

20. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 20 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

140/2017. (IX. 19.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezeti és működési szabályzata módosítását 2017. szeptember 21-i hatállyal az 1. számú melléklet szerint.

Felelős: polgármester és jegyző

Határidő: azonnal

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

21. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

141/2017. (IX. 19.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

a) a Győr 01567 és 01590 hrsz.-ú közterületeket Sorompó utca,

b) a Győr 20701/3 hrsz.-ú közterületet Levél utca,

c) a Győr 5387/310 és 01145/112 hrsz.-ú magánutakat Vörösfenyő utca,

d) a Győr 2219/15 és 2219/16 hrsz.-ú utakat Szörényi Éva utca,

e) a Győr 1880/3 hrsz.-ú utat Csortos Gyula utca

elnevezéssel látja el.

2. A Közgyűlés az alábbi VB Határozatot és Közgyűlési határozatokat következők szerint módosítja:

a) a 263/1970. VB. Határozat 1./ pont b./ alpont 29. sorában a „Bezerédi út” szövegrész helyébe a „Bezerédj út” szöveg,

b) a 265/2001. (VII. 05.) Kgy. határozat 1./ a./ pontjában a „Medvei utca (11170/5 hrsz.)” szövegrész helyébe a „Medvei utca (11170/27 hrsz.) szöveg,

c) a 298/2004. (VII. 08.) Kgy. határozat 1. pont c./ alpontjában „11152 hrsz. alatti közterületnek Sövényes utca” szövegrész helyébe a „11170/25 és 11170/20 hrsz. alatti közterületnek Sövényes utca” szöveg

lép.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy az elnevezésekről az illetékes postai, közlekedési, ingatlan-nyilvántartó szerveket, közszolgáltató társaságokat, valamint a lakosságot tájékoztassa és a címjegyzékbe történő bejegyzésükről gondoskodjon.

Felelős: jegyző

Határidő: 2017. október 20.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

22. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2017. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

142/2017. (IX. 19.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 1. számú mellékletben foglaltakra módosítja a 221/2016. (XII. 21.) Kgy. határozatban elfogadott Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2017. évi ellenőrzési tervét.

Felelős: jegyző

Határidő: azonnal, a teljesítésre 2017. december 31.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

23. NAPIRENDI PONT:

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT HATÁROZATOKRÓL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Pollreisz Balázs képviselő: A 4/11/07/2017. polgármesteri határozatban az egyéb előre nem látható önkormányzati kiadásokról 389.600.000,- Ft átcsoportosításra került a Győr Projekt Kft. részére, EYOF 2017 létesítményfejlesztésekkel összefüggésben pénzeszköz-átadás keretében. A fenti összeg a 400.000.000,- Ft-os tartaléknak a 95%-a. Szeretné tudni mi volt az az előre nem látható létesítményfejlesztés, amire ezt az összeget át kellett csoportosítani?

Simon Csaba, a Győr Projekt Kft. ügyvezetője: Az Olimpiai Sportpark beruházása 6,61 milliárd forintba került, az állami támogatás összege 6,1 milliárd forint volt. Két ütemben került megvalósításra a beruházás és a fennmaradó részre kért a kft. pénzösszeget az Önkormányzattól, és ennek egy részét fedezi a 389.600.000,- Ft.

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 15 igen, 3 nem, 3 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

143/2017. (IX. 19.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a polgármester által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

24. NAPIRENDI PONT:

TÁJÉKOZTATÓ A BIZOTTSÁGOK ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT HATÁROZATAIRÓL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 17 igen, 0 nem, 4 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

144/2017. (IX. 19.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a bizottságok által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

Borkai Zsolt polgármester: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. évi törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja szerint a Közgyűlésnek zárt ülést kell tartania – többek között – önkormányzati hatósági ügyek tárgyalásakor.

Az ismertetett rendelkezésre tekintettel a „Javaslat önkormányzati hatósági ügyben hozott döntések elleni fellebbezések elbírálására” című napirendi pont tárgyalására zárt ülést rendel el.

Megkéri a vendégeket, hogy az üléstermet szíveskedjenek elhagyni!

(A zárt ülés jegyzőkönyve mellékletként csatolva található.)

A ZÁRT ÜLÉST KÖVETŐEN:

A Közgyűlés 10:43 órakor nyílt üléssel folytatja munkáját.

Borkai Zsolt polgármester: Tájékoztatja képviselőtársait, hogy a következő közgyűlés a munkaterv szerint 2017. október 27-én lesz. Megköszöni a képviselők munkáját, az érdeklődők figyelmét, a Közgyűlést 10:44 órakor bezárja.

k. m. f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Jegyzőkönyvek | A közvetlen link.