0614/2017. (IX. 19.) Kgy. előterjesztés

0614/2017. (IX. 19.) Kgy. előterjesztés

Javaslat győri társasházi lakás vételárának módosítására (4219/5/A/35 hrsz.)

…………. napirendi pont

A Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság előterjesztése

Javaslat győri társasházi lakás vételárának módosítására (4219/5/A/35 hrsz.)

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 42/2007. (XII. 21.) R. rendelete (a továbbiakban: rendelet) alapján a 214/2009. (VI. 18.) Kgy. sz. határozatának 9.) pontjával lehetővé tette a győri 4219/5/A/35 hrsz-ú (Győr, Tihanyi Árpád utca 62. IX/1. ajtó) 62 m2 nagyságú kettő egész + egy fél szobás önkormányzati tulajdonú bérlakás – szerződésen alapuló elővásárlási jog jogosultja részére történő – elidegenítését. A lakás vételára 9.100.000,- Ft becsült érték alapul vételével 6.370.000,- Ft-ban került megállapításra. A vételre jogosult a megadott határidőn belül a lakást nem tudta megvásárolni, ezért visszaállításra került az eredeti állapot (volt bérlő határozatlan idejű bérleti jogviszonya).

2017. július 12. napján az érintett lakás elidegenítésére új eljárás indult, a bérlő a bérleti jogviszonyt megszüntető és elővásárlási jogot alapító szerződést az Önkormányzattal megkötötte. A GYŐR-SZOL Zrt. elkészítette az ingatlan értékbecslését, mely szerint a lakás becsült ÁFA mentes értéke 14.800.000,- Ft. A rendelet 10. §-a szerint a szerződésen alapuló elővásárlási joggal érintett bérlakás vételára a forgalmi érték 70%-a, 10.360.000,- Ft. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 14. § (2) bekezdése alapján helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Amennyiben a Magyar Állam az Nvt-ben biztosított elővásárlási jogával az arra nyitva álló határidő (35 nap) alatt nem él, vagy arról nem nyilatkozik, a lakás – szerződésen alapuló elővásárlási jog jogosultja (továbbiakban jogosult) részére történő – értékesítésére lehetőség nyílik. Amennyiben a Magyar Állam élni kíván elővásárlási jogával, abban az esetben a lakást a volt bérlő lakáshasználati jogával terhelten vásárolhatja meg. Az elővásárlási jogot alapító szerződés rendelkezik arról is, hogy amennyiben a jogosult bármely okból – értve ez alatt azt is, ha a Magyar Állam élni kíván a jogosultat megelőző elővásárlási jogával – nem tudja megvásárolni a lakást, az önkormányzat határozatlan időre szóló bérleti jogot biztosít a volt bérlő számára.

A rendelet 1. § (2) bekezdése alapján döntésre a Közgyűlés jogosult.

A Bizottság kéri a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 214/2009. (VI. 18.) Kgy. sz. határozatának 9.) pontját visszavonja és ezzel egyidejűleg jóváhagyja a győri 4219/5/A/35 hrsz-ú (Győr, Tihanyi Árpád utca 62. IX/1. ajtó) társasházi lakás értékesítését.

2. Az ingatlan az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 42/2007. (XII. 21.) R. rendelet 9. §-ában foglalt szerződésen alapuló elővásárlási jog jogosultja, vagy – amennyiben a Magyar Állam az elővásárlási jogával él – a Magyar Állam részére (a volt bérlő lakáshasználati jogával terhelten) értékesíthető 10.360.000,- Ft vételáron.

Felelős : polgármester

Határidő: azonnal

az adásvételi szerződés megkötésére 2020. július 12.

Győr, 2017. szeptember 11.

Takács Tímea

elnök

Előterjesztő: Takács Tímea elnök

Előterjesztést tárgyalta: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta:

Borkai Zsolt polgármester

Fekete Dávid alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Gazdálkodási Főosztály/Vagyongazdálkodási Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.