0617/2017. (IX. 19.) Kgy. előterjesztés

0617/2017. (IX. 19.) Kgy. előterjesztés

Javaslat a Győr Projekt Kft. részére nyújtandó tagi kölcsönre

…………. napirendi pont

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság előterjesztése

Javaslat a Győr Projekt Kft. részére nyújtandó tagi kölcsönre

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 100%-os (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában áll a Győr Projekt Kft. (a továbbiakban: Kft.).

Az Európai Unió által is támogatott, a1693/2016. (XI. 29.) Korm. határozatban jóváhagyott "Kulturális rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése Győrben" pályázat célkitűzése Győr történelmi belvárosának kül- és beltéri kulturális és örökségi értékeinek, helyszíneinek hasznosításának elősegítése olyan módon, hogy magas színvonalú kulturális rendezvények, fesztiválok infrastrukturális hátterét fejlesztik. A Kft. által bonyolított projekt keretében a rendezvénytechnikai eszközök beszerzésére a közbeszerzési eljárás elbírálását követően kerülhetett sor, amely elhúzódott, ezért az eszközök leszállítása most történt meg. A támogató szervezet által folyósított 655 millió Ft előlegből már megtörténtek a kifizetések.

A projekt utófinanszírozott, ezért a Kft. az alapító Önkormányzathoz, a Tisztelt Közgyűléshez fordult, hogy a projekt megvalósítását tagi hitel nyújtásával támogassa. A Kft.-nek a tagi kölcsönre a támogatási összegek kiutalásáig, illetve a befizetett ÁFA összegének visszautalásáig van szüksége.

A Győr Projekt Kft. 417 millió forint tagi kölcsönt kér, a visszafizetés időpontját pedig 2018. augusztus 31. napban jelölte meg.

A tagi kölcsön összegének fedezete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében az egyes kiadási tervezési alapegységek kötelezettséggel nem terhelt, szabad előirányzatainak átcsoportosításával rendelkezésre áll. A tagi hitel odaítélése a 2017. évre vállalt feladatok teljesítését nem veszélyezteti.

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság javasolja a Tisztelt Közgyűlésnek az alábbi határozati javaslat elfogadását:

HATÁROZATI JAVASLAT

1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul a Győr Projekt Kft. részére 417 millió forint (azaz négyszáztizenhétmillió forint) tagi kölcsön nyújtásához.

A tagi kölcsön fedezetének biztosítása érdekében a Közgyűlés az alábbi előirányzat átcsoportosítást hagyja jóvá:

306014 Ingatlanok igénybe vétele közérdekből – 120.000 eFt

308147 Egyéb előre nem látható önkormányzati kadásokra – 210.000 eFt

308005 Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával összefüggő

kiadásokra – 20.000 eFt

308102 Központi szervi (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel

összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra – 4.000 eFt

340001 Ár- és pénzügyi szabályozás előre nem látható változásának

hatásaira – 33.000 eFt

340003 Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatásaira – 10.000 eFt

350001 Költségvetési tervezési tartalék – 20.000 eFt

305429 Győr Projekt Kft. részére tagi kölcsön nyújtása + 417.000 eFt

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2.) A tagi kölcsön visszafizetési határideje 2018. augusztus 31.

Felelős: Győr Projekt Kft. ügyvezetője

Határidő: 2018. augusztus 31.

Győr, 2017. szeptember 11.

Kalmár Ákos

elnök

Előterjesztő: Kalmár Ákos elnök

Előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi Bizottság

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta:

Borkai Zsolt polgármester

Fekete Dávid alpolgármester

Radnóti Ákos alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Gazdálkodási Főosztály/Vagyongazdálkodási Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.