0619/2017. (IX. 19.) Kgy. előterjesztés

0619/2017. (IX. 19.) Kgy. előterjesztés

Javaslat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szervezeti és működési szabályzatának módosítására

…………. napirendi pont

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Javaslat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szervezeti és működési szabályzatának módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Városban a fejlesztések tovább folytatódnak. Az előző évek tapasztalati és a jövőbeli kilátások azt igénylik, hogy a Településfejlesztési Főosztály Városépítési Osztálya nagyobb érdekérvényesítési képességgel és képviselettel rendelkezzen mind a magas-, mind a mélyépítés terén. Ennek eredményeképpen a Városépítési Osztályon létező Beruházási Csoport két csoportra oszlana: az Infrastruktúra-fejlesztési Csoportra és az Ingatlan- és Létesítményfejlesztési Csoportra.

Az Infrastruktúra-fejlesztési Csoport lenne a felelős a mélyépítési beruházásokért, a vonalas létesítményekért, közműszolgáltatásokért. Míg az Ingatlan- és Létesítményfejlesztési Csoport a létesítmények fejlesztéséért, magasépítési beruházásokért.

Ez a változtatás a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításával jár.

Kérem a Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni!

Határozati javaslat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezeti és működési szabályzata módosítását 2017. szeptember 21-i hatállyal az 1. számú melléklet szerint.

Felelős: polgármester és jegyző

Határidő: azonnal

Győr, 2017. szeptember 14.

Borkai Zsolt

polgármester

1. számú melléklet

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szabályzata

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezeti és működési szabályzata módosításáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés c) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A 286/2012. (XII. 19.) Kgy. sz. határozattal elfogadott Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezeti és működési szabályzata (a továbbiakban: SzMSz) II. Fejezet 3. alcím 1. pont 1.5.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[1. A Polgármesteri Hivatal az alábbi szervezeti egységekre tagolódik, ennek szervezeti ábráját a 3. függelék tartalmazza:]

„1.5.1. Városépítési Osztály

1.5.1.1. Infrastruktúra-fejlesztési Csoport

1.5.1.2. Ingatlan- és Létesítményfejlesztési Csoport

1.5.1.3. Üzemeltetési Csoport”

2. Az SzMSz II. Fejezet 5. alcím E/2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a következő E/2.1./a. alponttal egészül ki:

E/2.1. A Településfejlesztési Főosztály Városépítési Osztály Infrastruktúra-fejlesztési Csoport

1. előkészíti és szervezi az önkormányzati infrastruktúra-fejlesztési, mélyépítési beruházásokat,

2. a költségvetésben jóváhagyott infrastruktúra-fejlesztési, mélyépítési beruházások és felújítások megvalósítása érdekében előkészíti a jogszabályban foglalt feladatok végrehajtását,

3. elkészítteti a csoport feladatkörébe tartozó, önkormányzati beruházásokhoz szükséges tanulmányokat, engedélyezési és kiviteli terveket,

4. közreműködik az út- és közműfejlesztésekben,

5. koordinálja az utak, hidak fenntartásával, fejlesztésével kapcsolatos éves és középtávú tervek elkészítését és megvalósítását,

6. a kölcsönös informáltság és a hatékony munkavégzés, valamint a különböző szerveknél kezelt nyilvántartások egyezősége, aktualizáltsága érdekében folyamatosan kapcsolatot tart és konzultál a Közgyűlés irányítása alá tartozó, de a szakmai tevékenység jellege szerint a főosztályhoz kapcsolódó intézmények, gazdasági társaságok szakembereivel (Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete, GYŐR-SZOL Zrt., Pannon-Víz Zrt.), illetve egyéb szervezetekkel, valamint a Hivatal szervezeti egységeivel a csoport feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben,

7. közreműködik a csoport feladatköréhez kapcsolódó közbeszerzési eljárásokban,

8. véleményezési joggal részt vesz a nem önkormányzati beruházásokhoz kapcsolódó, a csoport feladatkörébe tartozó, közterületet érintő munkák összehangolásában,

9. véleményezési joggal részt vesz a településrendezési szerződések megkötésének folyamatában, a településrendezési szerződések jóváhagyásában mint szakmai jóváhagyó vesz részt,

10. részt vesz a közlekedési beruházási munkák előkészítésében,

11. végrehajtja a város közösségi közlekedését (autóbusz-közlekedés, vasúti közlekedés, vízi közlekedés), közúti közlekedést és kerékpáros közlekedését érintő beruházási jellegű döntéseket,

12. előkészíti az Önkormányzat költségvetésében szereplő „Kisebb volumenű munkák” megnevezésű előirányzat terhére a kötelezettség-vállalásokat, az előirányzat átcsoportosításokról és az előirányzat lebontásokról szóló döntéseket,

13. az Európai Unió által támogatott, a csoport feladatkörét érintő beruházások keretében szorosan együttműködik a Stratégiai Csoporttal, szükség esetén a projekt Közreműködő Szervezetével,

14. a csoport feladatkörét érintő, gazdasági döntésekkel kapcsolatos gazdasági, gazdaságossági elemzések elkészítése,

15. szakmai véleményének kialakításával közreműködik a KKT Városfejlesztési Osztály által történő kidolgozásában,

16. részt vesz a csoport feladat- és hatáskörébe tartozó pályázatok szakmai előkészítésében, valamint

17. koordinálja a csoport feladatkörébe tartozó közérdekű kötelezettség-vállalások szervezését.”

E/2.1./a. A Településfejlesztési Főosztály Városépítési Osztály Ingatlan- és Létesítményfejlesztési Csoport

1. előkészíti és szervezi az önkormányzati létesítményépítési, magasépítési beruházásokat,

2. a költségvetésben jóváhagyott létesítményépítési, magasépítési beruházások és felújítások megvalósítása érdekében előkészíti a jogszabályban foglalt feladatok végrehajtását,

3. javaslatot tesz létesítményépítési, magasépítési beruházással kapcsolatos tervpályázat lefolytatására, részt vesz a beruházásokkal kapcsolatos tervpályázatok lebonyolításában és elbírálásában,

4. szakmai segítséget nyújt az önkormányzati önálló intézmények felújítási és energiagazdálkodási feladatainak ellátásához,

5. a kölcsönös informáltság és a hatékony munkavégzés, valamint a különböző szerveknél kezelt nyilvántartások egyezősége, aktualizáltsága érdekében folyamatosan kapcsolatot tart és konzultál a Közgyűlés irányítása alá tartozó, de a szakmai tevékenység jellege szerint az főosztályhoz kapcsolódó intézmények, gazdasági társaságok szakembereivel (GYŐR-SZOL Zrt., Pannon-Víz Zrt., Győr Projekt Kft.), illetve egyéb szervezetekkel, valamint a Hivatal szervezeti egységeivel a csoport feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben,

6. közreműködik a csoport feladatköréhez kapcsolódó közbeszerzési eljárásokban,

7. javaslatot tesz infrastruktúra-fejlesztési, mélyépítési beruházással kapcsolatos tervpályázat lefolytatására, részt vesz a beruházásokkal kapcsolatos tervpályázatok lebonyolításában és elbírálásában,

8. az Európai Unió által támogatott, a csoport feladatkörét érintő beruházások keretében szorosan együttműködik a Stratégiai Csoporttal, szükség esetén a projekt Közreműködő Szervezetével,

9. a csoport feladatkörét érintő, gazdasági döntésekkel kapcsolatos gazdasági, gazdaságossági elemzések elkészítése,

10. véleményezi a településrendezési eszközöket a csoport feladatkörét érintően,

11. előkészíti a lakóépületek környezetszennyezést csökkentő beruházásaira és a lakóépületek energiatakarékos felújítására vonatkozó önkormányzat által kiírt pályázatokat, gondoskodik azok lebonyolításáról,

12. részt vesz a csoport feladat- és hatásköréhez kapcsolódó pályázatok Városépítési Osztály feladatkörébe tartozó szakmai előkészítésében, valamint

13. koordinálja a csoport feladatkörébe tartozó közérdekű kötelezettség-vállalások szervezését.”

2. Jelen szabályzat 2017. szeptember 21-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta:

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Jogi és Önkormányzati Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.