0620/2017. (IX. 19.) Kgy. előterjesztés

0620/2017. (IX. 19.) Kgy. előterjesztés

Javaslat közterületek elnevezésére

…………. napirendi pont

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Javaslat közterületek elnevezésére

Tisztelt Közgyűlés!

Az elmúlt időszakban keletkezett lakcímbejelentkezések miatt szükségessé vált néhány külterületi, zártkerti ingatlan megközelítését biztosító közút elnevezése. A ménfőcsanaki vasútvonal mentén lévő MÁV szolgálati lakás megközelítését biztosító Győr, 01567 hrsz-ú és a 01590 hrsz-ú utat Sorompó utcára, a Pinnyéden található 20701/3 hrsz-ú önkormányzati utat pedig Levél utcára javasolom elnevezni.

A győri Nemzetközi Ipari Parkban lévő beruházások indokolják az elnevezés nélküli 5387/310 hrsz-ú és a 01145/112 hrsz-ú, közforgalom számára megnyitott magánutak elnevezését. Elnevezésükre a Győri Nemzetközi Ipari Park Kft. Vörösfenyő utca nevet javasolta, ami az ipari parkban már meglévő utcanevekkel összhangban van.

Az új építkezésekkel kapcsolatban igényként merült fel új közterületek elnevezése. Ezek közül a Kismegyeren lévő 2219/15 hrsz-ú és a 2219/16 hrsz-ú utakra Szörényi Éva utca, a Szabadhegyen lévő 1880/3 hrsz-ú útra pedig a Csortos Gyula utca elnevezést javasolom.

Szörényi Éva (1917-2009) Kossuth-díjas magyar színészművész, 1935-1956. között a Nemzeti Színház tagja. 1956-ban a Nemzeti Színház forradalmi bizottságának társelnöke, ezt követően az amerikai magyar emigráció egyik vezető alakja. 100 éve született.

Csortos Gyula (1883-1945) a XX. század egyik legnagyobb formátumú magyar színművésze, a magyar néma-, majd hangosfilmgyártás ünnepelt sztárja.

Ménfőcsanakon a Bezerédj családról elnevezett út nevét az elnevezésről rendelkező VB. Határozat helytelenül rögzítette, ezért Bezerédi út elnevezést Bererédj útra kell javítani.

Sáráspusztán a Medvei utca és a Sövényes utca eredeti közterületi határának és helyrajzi számának telekalakítási eljárás során való módosítása szükségessé tette az elnevezésükről rendelkező közgyűlési határozatok módosítását.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot fogadja el!

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

a) a Győr 01567 és 01590 hrsz-ú közterületeket Sorompó utca,

b) a Győr 20701/3 hrsz-ú közterületet Levél utca,

c) a Győr 5387/310 és 01145/112 hrsz-ú magánutakat Vörösfenyő utca,

d) a Győr 2219/15 és 2219/16 hrsz-ú utakat Szörényi Éva utca,

e) a Győr 1880/3 hrsz-ú utat Csortos Gyula utca

elnevezéssel látja el.

2. A Közgyűlés az alábbi VB Határozatot és Közgyűlési határozatokat következők szerint módosítja:

a) a 263/1970. VB. Határozat 1./ pont b./ alpont 29. sorában a „Bezerédi út” szövegrész helyébe a „Bezerédj út” szöveg,

b) a 265/2001. (VII. 05.) Kgy. határozat 1./ a./ pontjában a „Medvei utca (11170/5 hrsz.)” szövegrész helyébe a „Medvei utca (11170/27 hrsz) szöveg,

c) a 298/2004. (VII. 08.) Kgy. határozat 1. pont c./ alpontjában 11152 hrsz. alatti közterületnek Sövényes utca” szövegrész helyébe a „11170/25 és 11170/20 hrsz. alatti közterületnek Sövényes utca” szöveg

lép.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy az elnevezésekről az illetékes postai, közlekedési, ingatlan-nyilvántartó szerveket, közszolgáltató társaságokat, valamint a lakosságot tájékoztassa és a címjegyzékbe történő bejegyzésükről gondoskodjon.

Felelős: jegyző

Határidő: 2017. október 20.

Győr, 2017. szeptember 11.

Borkai Zsolt

polgármester

A mellékletek megtekinthetők a Jogi és Önkormányzati Osztályon

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta:

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Hatósági Főosztály/Igazgatási Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.