0622/2017. (IX. 19.) Kgy. előterjesztés

0622/2017. (IX. 19.) Kgy. előterjesztés

Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

…………. napirendi pont

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében – a polgármester feladat- és hatásköréről – meghatározottak alapján a polgármester a Közgyűlés által átruházott hatáskörben az alábbi határozatokat hozta:

7/12/05/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében, a „Győr, 83. sz. főút 2×2 sávos kapacitásbővítő átépítése az M1 autópálya térségében 69+290 – 70+250 km szakasz (projektkód: K083.04)” megnevezésű projekt megvalósításához szükséges nyomvonal kialakítása céljából a polgármester hozzájárult az Önkormányzat tulajdonát képező Győr 01499 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanból a Győr 01499/4 hrsz.-on kialakuló országos közút megnevezésű ingatlanba beolvadó 22 m2 területrésznek a Magyar Állam részére történő értékesítéséhez bruttó 438.674,- Ft vételár megfizetése ellenében.

16/16/05/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva, a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a „Győr-Szabadhegy Víztorony és Győr-Szabadhegy Antenna Hungária torony között új optikai kábel építés” megnevezésű beruházás kapcsán, Győr-Szabadhegyen, a győri 1939 hrsz.-ú ingatlanon az Antenna Hungária mikro helyiségében lévő ZNET végpont és a Pannon-Víz Zrt. üzemeltetésében lévő, győri 1689/7 hrsz.-ú ingatlanon álló víztorony között optikai összeköttetés létesítéséhez, épületen belül meglévő kábeltálcákban vezetve, majd épületből kilépve a győri 1940/8 hrsz.-ú, a győri 1844 hrsz.-ú, a győri 1717 hrsz.-ú és a győri 1689/7 hrsz.-ú ingatlanokon.

4/17/05/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva, a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a győri 8538 hrsz.-ú, természetben Győr, Kereszt utca 8/B. szám alatti lakóépületben található 2 db vízóra leszereltetéséhez. A hozzájárulás feltétele, hogy a mérő leszereléssel kapcsolatos költségek az engedélyeseket terhelik.

4/23/05/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult a győri 5181 hrsz.-ú, kivett közterület megnevezésű 2103 m2 területű ingatlan 467 m2 részének, valamint a Győr 5182/1 hrsz.-ú kivett közterület megnevezésű 3287 m2 területű ingatlan 12 m2 részének (tehát mindösszesen 479 m2 területrész) értékesítéséhez 5.711.610,- Ft-ért.

5/30/05/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján, a 2017. évi polgármesteri keret terhére, a Nagyboldogasszony Plébánia Győr-Ménfőcsanak II. 120.000,- Ft támogatásban részesült a gyermekek nyári hittan táboroztatására, útiköltségre, valamint étkeztetésre.

6/30/05/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.32. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester nyilatkozott arról, hogy az Önkormányzat az általa használt önkormányzati adórendszer, ipar-kereskedelmi és hagyatéki szakrendszerek tekintetében rendszercsatlakozás útján, az iratkezelő szakrendszer, a gazdálkodási szakrendszer, az ingatlanvagyon-kataszter szakrendszer és az elektronikus ügyintézési portál tekintetében interfészes csatlakozás útján kíván kapcsolódni a 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet szerinti önkormányzati ASP rendszerhez.

1/01/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján, a 2017. évi polgármesteri keret terhére, az Arrabona Városi Nyugdíjas Egyesület 120.000,- Ft támogatásban részesült, az Egyesület 15 éves fennállás alkalmából rendezett ünnepi programok költségeihez.

2/01/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában foglalt jogkörében eljárva, figyelemmel a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 11. § (6) bekezdés a) pontjára, a polgármester engedélyezte a Győri Balettnek, hogy az intézmény a 2017. évi költségvetése terhére – külön forrás biztosítása nélkül – a társulat 2017. június 13-15. között Nyizsnyij Novgorodban tartandó vendégszereplése utazási költségelőlegeként repülőjegy vásárlás áfa-mentes költségeként 1.715.568,- Ft-ot, a szolgáltatási szerződében foglalt fizetési határidő szerint, előlegként kifizessen.

3/01/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában foglalt jogkörében eljárva, figyelemmel a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 11. § (6) bekezdés a) pontjára, a polgármester engedélyezte a Győri Balettnek, hogy a társulat 2017. június 13-15. közötti Nyizsnyij Novgorodban tartandó vendégszereplése kapcsán felmerülő légi szállítás áfa-mentes költségelőlegeként 1.143.712,- Ft-ot, a szolgáltatási szerződében foglalt fizetési határidő szerint, előlegként kifizessen.

5/01/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.32. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 75/2016. (V. 26.) Kgy. határozata az alábbiak szerint kerül kijavításra:

A határozat szövegében a „Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a Győr, Árpád u. 27. szám alatti, győri 7187/A/3 hrsz.-ú 34,0 m² nagyságú lakás megnevezésű ingatlan határozatlan időre Győr Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménye üzemeltetésébe kerüljön. Ezzel egyidejűleg az ingatlan a GYŐR-SZOL Zrt. üzemeltetéséből kivonásra kerül.” szövegrész helyébe a „Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a Győr, Árpád u. 27. szám alatti, győri 7187/A/3 hrsz.-ú 34,0 m² nagyságú lakás megnevezésű ingatlan határozatlan időre Győr Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménye működtetésébe és üzemeltetésébe kerüljön. Ezzel egyidejűleg az ingatlan a GYŐR-SZOL Zrt. működtetéséből és üzemeltetéséből kivonásra kerül.“ szöveg lép.

A határozat módosításának indoka: az ingatlan működtetésbe adása nem került feltüntetésre a határozatban.

6/01/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

egyéb működési célú kiadások – 16.871.500,- Ft

Győri Balett 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

személyi juttatások + 12.320.000,- Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 2.200.000,- Ft

dologi kiadások + 2.351.500,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 16.871.500,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Győri Balett táncművészeinek, vendégművészeinek fellépésére és a felkészülést segítő munkatársak költségeire (fellépési, közreműködői díjak, szállás, étkezés, utaztatás, kellékek) fedezet biztosítása.

1/02/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában meghatározott jogkörében eljárva, figyelemmel a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 11. § (6) bekezdés a) pontjára, a polgármester engedélyezte a Győri Balettnek, hogy az EYOF-hoz kötődő kulturális programok táncprodukcióinak a Papp László Budapest Arénában rendezendő összpróbái megtartásához, 2017. július 3-i éjszakán szükséges szálláshely-szolgáltatás igénybevételéhez bruttó 579.600,- Ft szállásköltséget az intézmény 2017. évi költségvetési előirányzata terhére előlegként kifizessen.

2/02/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„Házi segítségnyújtás létszámfejlesztésére” c. kiadási jogcímről – 14.099.503,- Ft

(10 fő gondozó) jogszabály alapján

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

személyi juttatás + 10.382.400,- Ft

járulékok + 2.715.008,- Ft

dologi kiadások + 1.002.095,- Ft

ÖSSZESEN: + 14.099.503,- Ft

BEVÉTELEK

központi, irányító szervi támogatás + 14.099.503,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka, célja: Jogszabályi változás miatt vált szükségessé a házi segítségnyújtás létszámfejlesztése és ez indokolja a fedezet biztosítását.

4/02/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontjában, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 46. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglalt jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdonát képező győri 8339 és a 8241/1 hrsz.-ú ingatlanokból (Győr, Radnóti utca) 122 m²-nyi földterületet telek-kiegészítésként 5.410.000,- Ft vételár + áfa összegért értékesítse.

5/02/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012 (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében, a KAB-KEF-16-A-25699 számú „KEF hatékonyságának növelése, külső, belső kommunikáció fejlesztése” elnevezésű pályázat előirányzatán az alábbi változtatásra kerüljön sor:

KIADÁSOK

Egyéb szolgáltatások előirányzata terhére – 75.000,- Ft

Egyéb külső személyi juttatások előirányzata + 50.000,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó előirányzata + 25.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka, célja: Fedezet biztosítása a pályázattal kapcsolatos személyi juttatások és azok járulékainak kifizetésére.

1/06/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontjában biztosított felhatalmazás alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés a) pont ad) alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Győri Tankerülete részére pénzeszköz-átadási megállapodás keretében, az „Ifjúsági programok és képzések szervezésére” c. kiadási jogcím terhére 30.000,- Ft-ot biztosítson.

A pénzeszköz átadásának célja: A 2017. május 27-28. között megrendezett „Aludj Máskor” győri 24 órás vetélkedő harmadik helyezettjének díjazása. A Révai Miklós Gimnázium és Kollégium az „Aludj Máskor” vetélkedőn elért eredményei alapján III. helyezetti díjazásban részesült.

2/06/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontjában biztosított felhatalmazás alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés a) pont ad) alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum részére pénzeszköz-átadási megállapodás keretében, az „Ifjúsági programok és képzések szervezésére” c. kiadási jogcím terhére 100.000,- Ft-ot biztosítson.

A pénzeszköz átadásának célja: A 2017. május 27-28. között megrendezett „Aludj Máskor” győri 24 órás vetélkedő első helyezettjének díjazása. Győri Szolgáltatási SZC Krúdy Gyula Gimnáziuma, Két Tanítási Nyelvű Középiskolája, Turisztikai és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája „Aludj Máskor” vetélkedőn elért eredményei alapján I. helyezetti díjazásban részesült.

3/06/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontjában biztosított felhatalmazás alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés a) pont ad) alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Győri Tankerülete részére pénzeszköz-átadási megállapodás keretében, az „Ifjúsági programok és képzések szervezésére” c. kiadási jogcím terhére 50.000,- Ft-ot biztosítson.

A pénzeszköz átadásának célja: A 2017. május 27-28. között megrendezett „Aludj Máskor” győri 24 órás vetélkedő második helyezettjének díjazása. A Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium az „Aludj Máskor” vetélkedőn elért eredményei alapján II. helyezetti díjazásban részesült.

2/07/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 24. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy az Önkormányzat térítésmentesen – út kialakítása miatti közérdekű célra, per-, teher- és igénymentesen – a tulajdonába vegye a győri 25614/253 hrsz.-ú, 316 m2 területű, kivett közforgalom számára megnyitott magánút megnevezésű és a győri 25614/255 hrsz.-ú, 125 m2 területű, kivett közforgalom számára megnyitott magánút megnevezésű ingatlanokat azzal a feltétellel, hogy az átadó az ingatlanok – ingatlanforgalmi értékbecslő szakvéleményében meghatározott – értéke alapján számított áfa összeget, 351.257,- Ft-ot az Önkormányzatnak megtéríti.

3/07/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pontjának 2.18. alpontjában és a sportról szóló 14/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva, valamint az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés a) pont af) alpontjának értelmében a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy az Apor Vilmos Római Katolikus Óvoda, Általános Iskola, AMI, Gimnázium és Kollégium a Debreceni rendezésű kézilabda Diákolimpia országos döntőn való részvételéhez 500.000,- Ft támogatásban részesüljön a „Sporttámogatás” tervezési alapegység terhére.

1/08/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.25. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, továbbá a településrendezési szerződések megkötésének szabályairól és a közterület-kialakítási terv készítésének rendjéről szóló 17/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ. rendelet 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján a polgármester a kérelmező részére a Győr, Hajnal utca 24-26. sz. alatt felvett, 27150 és 27151 helyrajzi számú ingatlanok hatályos rendezési tervben rögzített javasolt telekhatárvonal mentén történő megosztására irányuló telekalakítás engedélyezéséhez kapcsolódóan a rendeletben előírt, továbbá a Győri Építési Szabályzatról és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet 103. §-ának a 01743* sorszámú építési övezetre vonatkozó külön előírásában meghatározott településrendezési szerződés megkötésének kötelezettsége alól, a határozatban foglalt feltételekkel felmentést adott, mivel az ingatlanfejlesztés nem új út- és közterület kialakításával feltárt tömbbelsőben valósul meg, a tervezett beépítés és rendeltetés szerint szükséges parkolókat kérelmező saját telkén belül tudja biztosítani, továbbá a meglévő közterületi műszaki infrastruktúra alkalmas arra, hogy biztosítsa az ingatlanokon a telekalakítás után építeni tervezett lakóépület(ek) rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságát.

2/08/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt tulajdonosi jogkörében eljárva, a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a IV. számú Gazdasági Működtető Központ részére, a működtetésében lévő győri 26221 hrsz.-ú, természetben Győr, Horgas u. 38. szám alatti Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodájának udvarán található 1 db nemes nyárfa kivágatásához. A fa kivágását a repítő szőrös termés szennyező hatása mellett indokolta az a tény is, hogy az ikertörzsű fás szárú növény az óvoda hátsó kapujának nyitását akadályozta.

A kivágott fát fenti ingatlan alkalmas helyén legkésőbb 2018. november 30-ig engedélyesnek pótolnia kell.

3/08/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt tulajdonosi jogkörében eljárva, a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a IV. számú Gazdasági Működtető Központ részére, a működtetésében lévő győri 2672/23 hrsz.-ú, természetben Győr, Répce u. 8/a. szám alatti Kovács Margit Óvoda udvarán található 1 db ezüst juhar kivágatásához. A fa gyökerei balesetveszélyesek voltak, mivel az udvar talajának nagy igénybevétele következtében kiemelkedtek a felszínre, illetve az udvaron található játszótér biztonságos használatát is veszélyeztette. A kivágott fát fenti ingatlan alkalmas helyén legkésőbb 2018. november 30-ig engedélyesnek pótolnia kell.

4/08/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.31. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében, a helyi közösségi közlekedés támogatásának igényléséhez a polgármester az alábbi nyilatkozatot tette:

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi személyszállítási közszolgáltatást 2017. január 1-jétől december 31-éig folyamatosan fenntartja.

2. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez a 2016. évre vonatkozóan – a szolgáltató 2016. évre vonatkozó éves pénzügyi beszámolójának Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által történő elfogadásával összhangban, legkésőbb a pályázat benyújtásáig – az alábbi, saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatás átadásával járult hozzá (szolgáltató: ÉNYKK Zrt., jogelődje a Kisalföld Volán Zrt.), amely összeget a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 14/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendeletében jóváhagyta:

2.1.1. a helyi közlekedés működtetéséhez nettó 626.277.000,- Ft,

2.1.2. a helyi közlekedés fejlesztéséhez: nettó 0,- Ft,

2.1.3. összesen: nettó 626.277.000,- Ft.

3. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2015. január 1-jétől hatályos közszolgáltatási szerződést a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény szerinti pályázati eljárás útján kötötte meg a szolgáltatóval (az ÉNYKK Zrt. jogelődjével, a Kisalföld Volán Zrt.-vel).

Indokolás:

A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak „A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására” című 2017. évi pályázati kiírása 7.1. pont a) alpontja szerint a pályázathoz csatolni kell a települési önkormányzat határozatba foglalt nyilatkozatát arról, hogy

aa) a helyi személyszállítási közszolgáltatást a tárgyév január 1-jétől december 31-ig folyamatosan fenntartja,

ab) a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan – a szolgáltató tárgyévet megelőző évre vonatkozó éves pénzügyi beszámolójának a települési önkormányzat által történő elfogadásával összhangban, legkésőbb a pályázat benyújtásáig – szolgáltatónként milyen nettó összegű, saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatás átadásával járult hozzá,

ac) pályázati eljárás útján vagy pályázati eljárás nélkül a közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte-e meg a szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést.

Jelen határozat a helyi közösségi közlekedés támogatásának igényléséhez került kiadásra.

5/08/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012 (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében szereplő KAB-ME-16-C-25703 számú „Közösségi élmény és támogatás a drog helyett” elnevezésű pályázat előirányzatán történő alábbi változtatásokhoz:

KIADÁSOK

Egyéb szolgáltatások előirányzata terhére – 65.000,- Ft

Egyéb külső személyi juttatások előirányzata + 40.000,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó előirányzata + 25.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka, célja: Fedezet biztosítása a pályázattal kapcsolatos személyi juttatások és azok járulékainak kifizetésére.

6/08/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„EKF pályázat előkészítésével kapcsolatos feladatokra, programokra” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

egyéb működési célú kiadások – 200.000,- Ft

Győri Filharmonikus Zenekar 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

személyi juttatások + 166.667,- Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 33.333,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 200.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az Európa Kulturális Fővárosa Győr Nyílt Napon fellépő kamarazenekar költségeire fedezet biztosítása.

7/08/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„EKF pályázat előkészítésével kapcsolatos feladatokra, programokra” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

egyéb működési célú kiadások – 4.551.290,- Ft

Győri Művészeti és Fesztiválközpont 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 4.551.290,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 4.551.290,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az Európa Kulturális Fővárosa Győr Nyílt Nap keretében megrendezésre kerülő programok költségeire (fellépők és műsorvezető díja, technikai költségek, marketingköltségek) fedezet biztosítása.

8/08/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja, valamint az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján, Győr Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzata részéről a 2016. évben az „Üzemeltetési, működtetési költségekre pályázati keret – nemzetiségi önkormányzatok számára” megnevezésű előirányzatból biztosított, működési célra átadott, fel nem használt 34.731,- Ft összegű támogatást, a 2017. évi „Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása” kiadási jogcím javára, 2017. évre biztosításra került Győr Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzatának (9021 Győr, Liszt F. u. 1.), pénzeszköz átadási megállapodás keretében.

9/08/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendedet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„Rendezvények támogatása” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 2.500.000,- Ft

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 2.500.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 2.500.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az előirányzat átcsoportosítás a 2017. évben megvalósuló rendezvények szervezésével, lebonyolításával összefüggő kiadások előirányzatát biztosítja.

10/08/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontjában és 21. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában foglalt jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező győri 4345 hrsz.-ú ingatlanból a győri 4346/8 hrsz.-ú ingatlanba beolvadó 29 m2, győri 4346/9 hrsz.-ú ingatlanból a győri 4346/8 hrsz.-ú ingatlanba beolvadó 658 m2, győri 4366 hrsz.-ú ingatlanból a győri 4346/8 hrsz.-ú ingatlanba beolvadó 232 m2, mindösszesen 919 m2 nagyságú terület, a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. tulajdonát képező győri 4346/8 hrsz.-ú ingatlanból a győri 4366 hrsz.-ú ingatlanba beolvadó 5 m2, győri 4346/12 hrsz.-ú ingatlanból a győri 4346/14 hrsz.-ú ingatlanba beolvadó 581 m2 és a győri 4366 hrsz.-ú ingatlanba beolvadó 939 m2, valamint a győri 4346/13 hrsz.-ú ingatlanból a győri 4346/14 hrsz.-ú ingatlanba beolvadó 674 m2 és a győri 4366 hrsz.-ú ingatlanba beolvadó 326 m2, mindösszesen 2525 m2 területtel elcserélésre kerüljön.

1/09/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében

„Intézményi vagyonbiztosítás” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 5.000.000,- Ft

„Integrált pü-gazd. rendszer műk. kapcs. ktg-ek” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 5.000.000,- Ft

„Bírósági kötelezettség, kártérítés” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 3.500.000,- Ft

Összesen: – 13.500.000,- Ft

„Sporttámogatás” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

egyéb felhalmozási célú kiadások + 13.500.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A pályázatból megvalósuló eszközbeszerzések saját erejéhez való hozzájárulás biztosítása.

1/12/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján, a 2017. évi polgármesteri keret terhére, az Import Impro Egyesület 216.000,- Ft támogatásban részesült, az Egyesület által szervezett diákszínjátszó nyári tábor szervezési költségeihez való hozzájárulásként.

2/12/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.32. alpontja alapján, a polgármester

1.) hozzájárult ahhoz, hogy a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság átalakulására (egyesülés) vonatkozó javaslat érdemi elbírálása egy ülésen történjen;

2.) hozzájárult ahhoz, hogy a Kultúra & Turisztika Korlátolt Felelősségű Társaság beolvadjon a GYŐR PROJEKT Kft.-be;

3.) kijelentette, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a jogutód társaság tagjává kíván válni;

4.) hozzájárult, egyben elfogadta, hogy vagyonmérleg-tervezetként a számviteli törvény szerinti beszámoló mérleg kerül előterjesztésre, valamint hogy a társaság az átértékelés lehetőségével nem élt, továbbá megállapította, hogy a vagyonmérleg-tervezet fordulónapja 2016. december 31. napja;

5.) elfogadta, hogy az egyesüléssel kapcsolatos könyvvizsgálói feladatokat a Silver Tax Könyvvizsgáló Kft. 9028 Győr, Lovas utca 1. sz. alatti székhelyű cég látta el;

6.) elfogadta az átalakulási tervet és az annak mellékletét képező dokumentációt, így

- az átalakuló társaságok vagyonmérleg-tervezetét és vagyonleltár-tervezetét,

- az átalakulással létrejövő jogutód korlátolt felelősségű társaság (nyitó) vagyonmérleg-tervezetét és vagyonleltár-tervezetét,

- az átalakuló társaságok között létrejött egyesülési szerződés tervezetét,

- a jogutód társaság társasági szerződés-tervezetét;

7.) az átalakulás napját 2017. augusztus 31. napjában határozta meg;

8.) megbízta a GYŐR PROJEKT Kft. ügyvezetőjét, hogy adjon meghatalmazást a társaság jogi képviselőjének az elfogadott okiratok alapján az egyesüléssel kapcsolatos létesítő okirat és egyesülési szerződés elkészítésére, továbbá felkérte arra, hogy a létesítő okirat módosításának és az átalakulás (egyesülés) cégbírósági átvezetéséről, valamint a közzétételről gondoskodjon.

1/13/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr részére, a működtetésükben lévő győri, 279/83 hrsz.-ú, természetben Győr, Jereváni út 28. szám alatt felvett II. számmal jelölt, orvosi rendelőben a meglévő bejárat átalakításához, valamint új, akadálymentes rámpa építéséhez.

2/13/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján a 2017. évi polgármesteri keret terhére, a Free Fighter Közhasznú Sportegyesület 250.000,- Ft támogatásban részesült Sportegyesülethez tartozó csanaki klub 2017. évi működési költségeihez, dologi kiadásaihoz, eszközbeszerzés költségeihez.

3/13/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.18. alpontjában és a sportról szóló 14/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárja, valamint az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés a) pont af) alpontjának értelmében a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Győri Vízisport Egyesület Vízilabda Szakosztálya eszközbeszerzés támogatására 13.500.000,- Ft támogatásban részesüljön a „Sporttámogatás” tervezési alapegység terhére.

1/14/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében

„Vásárcsarnok felújítás – tervezés (parkolólemez tervezéssel együtt)” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Beruházások – 4.562.000,- Ft

„81.sz. főút – Tatai u. – József A. u. csomópont és kapcsolódó utak kapacitásbővítésének tervezése” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Beruházások – 3.938.000,- Ft

„Kör téri rendelőintézet komplex infrastrukturális fejlesztése -TOP-6.6.1-15-GY1-2016-00002” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

Beruházások + 8.500.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Kör téri rendelőintézet komplex infrastrukturális fejlesztése kapcsán eszközbeszerzésekhez szükséges hiányzó forrás biztosítása.

2/14/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„81.sz. főút – Tatai út – József A. út csomópont és kapcsolódó utak kapacitásbővítésének tervezése” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Beruházások (Immateriális javak) – 5.500.000,- Ft

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

Beruházások + 5.500.000,- Ft

BEVÉTELEK

Irányító szervtől kapott támogatás + 5.500.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Tihanyi Árpád úti rendelőintézet külső homlokzatának felújítási, javítási munkáihoz forrás biztosítása.

3/14/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében

„ERASMUS +sport -5798800-EPP-1-2016-2-HU-SPO-SNCESE – Voluntreering at EYOF-2017 pályázat” c. kiadási jogcímről (támogatáson felüli rész)

KIADÁSOK

Dologi – 10.000.000,- Ft

„Jegykiadó automaták karbantartása, javítása” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

Beruházások + 10.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az Olimpia Sportparkban 1 db jegykiadó automata telepítési költségeihez hiányzó forrás biztosítása.

4/14/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK – 3.542.434,- Ft

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

beruházások + 3.121.482,- Ft

dologi kiadások + 420.952,- Ft

Összesen: + 3.542.434,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 3.542.434,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Kálóczy téri bentlakásos idősotthonban nővérhívó rendszer fejlesztése, asztalosipari munkálatok, valamint a Műszaki Ellátó Szervezet részére szerszámok beszerzése indokolja a fedezet biztosítását.

5/14/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.25. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, valamint a településrendezési szerződések megkötésének szabályairól és a közterület-kialakítási terv készítésének rendjéről szóló 17/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ. rendelet 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján a polgármester az építtető részére a győri 2390 helyrajzi számú ingatlanon meglévő iroda épület funkcióbővítő átépítésének (iroda-szerelőcsarnok épület) építési engedélyezéséhez kapcsolódóan a rendeletben előírt településrendezési szerződés megkötésének kötelezettsége alól felmentést adott a határozatban foglalt feltételekkel.

6/14/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva a polgármester utólagos tulajdonosi hozzájárulást adott a győri 7257 hrsz.-ú, természetben Győr, Zechmeister u. 5. szám alatti, műemléki lakóépület lakóingatlan bérlője részére az Önkormányzat tulajdonát képező, tárgyi bérleményben elhelyezett 2 db klímaberendezésnek, valamint a tetőtérben kiépített 2 db kültéri egységnek a fennmaradásához, a határozatban foglalt feltételekkel.

7/14/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„Répce utcai Gondozóház felújítása” c. kiadási jogcímről – 1.320.000,- Ft

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

felújításra + 1.320.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 1.320.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Répce utcai gondozóház felújításához kapcsolódóan elkészített tervezői árajánlat költségének fedezet biztosítása.

1/15/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4 alpontja alapján a 2017. évi polgármesteri keret terhére, a Palatia Nyomda és Kiadó Kft. 265.000,- Ft támogatásban részesült, Hámor Vilmos „Mosolyszüret Java-Borsa” című könyvének kiadási költségeihez való hozzájárulásként.

3/15/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) Önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pontja 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése terhére

Idősügyi Tanács működésével kapcsolatos kiadások jogcímről – 221.000,- Ft

Győri Művészeti és Fesztiválközpont 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK:

dologi kiadások + 221.000,- Ft

BEVÉTELEK:

irányító szervi működési c. támogatás + 221.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Győri Művészeti és Fesztiválközpont szervezésében megrendezésre kerülő Kovács Kati koncert kiadásainak biztosítása.

4/15/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatáshoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„Az év során a polgármester hatáskörében (utólagos beszámolás mellett) felhasználható elkülönített előirányzat” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadások: – 6.000.000,- Ft

A Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

Felújítások: + 6.000.000,- Ft

BEVÉTELEK

Irányító szervtől kapott támogatás: + 6.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az előirányzat fedezetet nyújt a Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ, a Gyirmóti Művelődési Ház villamos hálózatának, a lámpáknak, kapcsolóknak, konnektoroknak a cseréjéhez, felújításához.

5/15/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján a 2017. évi polgármesteri keret terhére az Arrabona Városi Nyugdíjas Egyesület 50.000,- Ft támogatásban részesült az Egyesület keretein belül működő NAV NYOSZ Arrabona Adóügyi Klub 2017. évi működési költségeihez való hozzájárulásként.

1/16/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában meghatározott, a Közgyűlés által átruházott feladatként kapott jogkörében eljárva – figyelemmel a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 11. § (6) bekezdés a) pontjára – a polgármester engedélyezte a Győri Balettnek, hogy a XIII. Magyar Táncfesztivál programjaként 2017. június 23-án bemutatásra került Recirquel Társulat: Adieu! című előadása műsorköltségeként a Budapest Art Center Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság bruttó 762.000,- Ft-ot az intézmény 2017. évi költségvetési előirányzata terhére előlegként kifizessen.

2/16/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendedet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„EYOF 2017 népszerűsítését szolgáló kiadásokra” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 206.600,- Ft

Generációk Háza 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 206.600,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 206.600,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál díjazási ceremóniájának keretében kiosztásra kerülő papírvirágok készítéséhez szükséges anyagok költségeinek fedezése.

4/16/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében

„Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmust erősítő kiadások” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 469.671,- Ft

„Országos programokhoz, rendezvényekhez való kapcsolódás kiadás c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

dologi kiadások + 381.000,- Ft

„Egészség – Kultúra – Innováció városmárkát alakító és meghatározó tevékenységgel

összefüggő kiadásokra” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

dologi kiadások + 88.671,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az előirányzat átcsoportosítás a tervezési alapegységek terhére várható kötelezettségvállalás előirányzatát biztosítja.

1/19/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében

„Városképi keret” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Egyéb felhalmozási célú támogatások – 2.000.000,- Ft

„Önkormányzati vendégház (Borsos Ház) működtetés, üzemeltetés” kiadási jogcímre

KIADÁSOK

Felújítások + 2.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Önkormányzati vendégház (Borsos Ház) felújításának, állagmegóvásának költségeihez forrás biztosítása.

2/19/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt tulajdonosi jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott az Egységes Sportkör Győr-Ménfőcsanak Sportegyesület részére, hogy az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező győri 27222 hrsz.-ú, természetben Győr-Ménfőcsanak, Bezerédj utcai sportpályát használja annak érdekében, hogy a labdarúgó csapatok (felnőtt, utánpótlás) a Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt, megyei I. osztályú bajnokságba nevezhessenek a 2017-2018-as évadban.

3/19/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a „KRÚDY” Alapítvány a tanulókért részére, hogy az Alapítvány székhely címeként, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező – a Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum fenntartásában és működtetésében lévő -, Krúdy Gyula Gimnáziuma, Két Tanítási Nyelvű Középiskolája, Turisztikai és Vendéglátóipari Szakképző Iskolájának címe, a győri 2858/29 hrsz.-ú, természetben Győr, Örkény István utca 8-10. szám kerüljön bejegyzésre.

1/20/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján a 2017. évi polgármesteri keret terhére a Siketek- és Nagyothallók Országos Szövetsége 300.000,- Ft támogatásban részesült a Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezet 2017. évi rendezvényeihez, működési költségeikhez való hozzájárulásként.

2/20/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„2017. évi polgármesteri keret” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 50.000,- Ft

EESZI által fenntartott V. sz. Idősek Klubja 2017. évi költségvetése javára

KIADÁS

dologi kiadások + 50.000,- Ft

BEVÉTEL

irányító szervtől kapott támogatás + 50.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az Idősek Klubja által szervezett szigetközi kirándulás és őszi vetélkedő költségeinek anyagi támogatása.

3/20/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján, a 2017. évi polgármesteri keret terhére, az MVG Horgászegyesület 150.000,- Ft támogatásban részesült, a horgászegyesület működésére, versenyek megrendezésére és versenyeken való részvétel támogatására.

4/20/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (1b) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a győri 2858/90, 2858/103, 2858/105 hrsz.-ú ingatlanok telekhatárai rendezésre kerüljenek.

5/20/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (1b) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a győri 6068/3 és a győri 6081/1 hrsz.-ú ingatlanok összevonásra kerüljenek.

6/20/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében

„Kisebb volumenű munkák” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Beruházások – 1.000.000,- Ft

„Polgármesteri keret” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás + 1.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az alapítvány részére nyújtandó támogatás pénzügyi fedezetének biztosítása.

7/20/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„Várostérkép és információs táblarendszer kihelyezése, plakátok gyártása, kihelyezése, buszvárók” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Dologi kiadások – 11.000.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

Dologi + 11.000.000,- Ft

BEVÉTELEK

Irányító szervtől kapott támogatás + 11.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Információs és tájékoztatást adó jelzőtáblák kihelyezése szükséges a város különböző területein, melynek pénzügyi fedezete a kiadási előirányzat átcsoportosításával realizálódik.

8/20/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 24. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – az 1/23/02/2017. PM. határozat visszavonásával egyidejűleg – a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy az Önkormányzat térítésmentesen – út kialakítása miatti közérdekű célra, per, teher- és igénymentesen – a tulajdonába vegye a győri 5310/140 hrsz.-ú ingatlanból a győri 5218 hrsz.-ú, kivett közterület megnevezésű ingatlanba beolvadó 56 m2 nagyságú területrészt.

1/21/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 21. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában foglalt jogkörében eljárva – a Győr, Szikes út útszélesítése érdekében – a polgármester hozzájárult a győri 41221 hrsz.-ú ingatlanból, a győri 41221/2 hrsz. alatt kialakuló, kivett önkormányzati közút megnevezésű, 147 m2 nagyságú ingatlan – kisajátítást pótló – adásvétel útján történő megszerzéséhez, az ingatlanforgalmi szakértő értékbecslése alapján megállapított, mindösszesen 1.600.000,- Ft vételárért. A vételárból 870.000,- Ft az adásvétellel érintett terület forgalmi értéke, míg 730.000,- Ft az ingatlan üres, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő átadása (birtokbaadása) érdekében elvégzendő munkálatok (kerítésbontás, közművek áthelyezése, növényzet áttelepítése) ellenértéke.

3/21/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.32. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester – a nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján a Győri Tankerületi Központ megkeresésére – az alábbi nyilatkozatot tette:

„A Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Bartók Béla Ének-zenei Általános Iskolája tagintézmény-vezetői állására pályázó Szalainé Szabó Gabriella pályázót Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében támogatom.”

4/21/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.32. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester a nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján a Győri Tankerületi Központ megkeresésére az alábbi nyilatkozatot tette:

„A Szabadhegyi Magyar-német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium tagintézmény-vezetői állására pályázó Szikszai Krisztina Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében támogatom.”

1/22/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva, a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a győri, 4778/46 hrsz.-ú, természetben Győr, Kodály Zoltán utca 31. szám alatti Győri Fekete István Általános Iskola konyhájának és a hozzá tartozó helyiségeiben (összesen: 326,46 m²) lévő elektromos hálózat és vezetékek korszerűsítéséhez – beleértve a vezetékek cseréjét -, valamint a burkolatok cseréjéhez.

2/22/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében

„Kisebb volumenű munkák” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Beruházások – 1.610.441,- Ft

„Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítása, bővítése” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

Beruházások + 1.610.441,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Borsos Miklós úti parkoló térfigyelő rendszerbe történő bevonása kapcsán kamera kiépítés költségéhez forrás biztosítása.

3/22/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester a győri 6388/6/A/3 hrsz.-ú, 54 m2 nagyságú, a természetben Győr, Szeszgyár utca 1. fsz. 1. sz. alatti lakás ingatlanra a Győrött, 1997. március 13. napján kelt adásvételi szerződés 7./ pontjában biztosított részletfizetési kedvezményt megvonja és ezzel egyidejűleg felkéri a GYŐR-SZOL Zrt.-t, hogy a jelenlegi adósokkal szemben az ily módon egy összegben esedékes, teljes vételárhátralék behajtása iránt intézkedjen, és a szükséges jogi eljárást indítsa meg.

4/22/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester a győri 6778/A/14 hrsz.-ú, 58 m2 nagyságú, a természetben Győr, Dunakapu tér 9. III/2. sz. alatti lakás ingatlanra a Győrött, 1995. március 06. napján kelt adásvételi szerződés 7./ pontjában biztosított részletfizetési kedvezményt megvonja, és ezzel egyidejűleg felkéri a GYŐR-SZOL Zrt.-t, a jelenlegi adóssal szemben az ily módon egy összegben esedékes, teljes vételárhátralék behajtása iránt intézkedjen, és a szükséges jogi eljárást indítsa meg.

1/23/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés”

c. kiadási jogcímről – 7.000.000,- Ft

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

felújításra (épület szigetelés) + 7.000.000,- Ft

BEVÉTELEK

központi irányító szervtől kapott támogatás + 7.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A régi átmeneti szálló épületének felújításához fedezet biztosítása.

2/23/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében

„Az év során a polgármester hatáskörében (utólag beszámolás mellett) felhasználható elkülönített előirányzat” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadások – 3.500.000,- Ft

„Polgármesteri keret” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

Egyéb felhalmozási célú kiadások + 3.500.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Képviselői kezdeményezés alapján alapítvány részére nyújtandó támogatás pénzügyi fedezetének biztosítása.

3/23/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában foglalt jogkörében eljárva, valamint az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés a) pont ag) alpontjának értelmében a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Győri Fotóklub Egyesület a 60 éves jubileumi rendezvényéhez 130.000,- Ft támogatásban részesüljön a „Kulturális szervezetek egyedi támogatása” kiadási jogcím terhére.

4/23/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában foglalt jogkörében eljárva, valamint az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés a) pont ag) alpontjának értelmében a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy az Art World Hungary Egyesület képzőművészeti kiállításokhoz katalógus jellegű mappa készítésének költségeire 200.000,- Ft támogatásban részesüljön a „Kulturális szervezetek egyedi támogatása” kiadási jogcím terhére.

5/23/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendeletében szereplő Győr Megyei Jogú Város Levéltára az előirányzatai között:

KIADÁSOK

dologi kiadások – 553.807,- Ft

személyi juttatások + 439.878,- Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 113.929,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézmény a 2017. évi költségvetésében kulturális rendezvényekre, programokra kapott egyszeri jelleggel dologi kiadásokra önkormányzati támogatást. A támogatás egy részét ténylegesen személyi jellegű kiadásokra használták fel, ezért szükséges az előirányzatok rendezése a kiadási főcsoportok között.

1/26/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján az Arrabona Városi Nyugdíjas Egyesület a 2017. évi polgármesteri keret terhére 50.000,- Ft támogatásban részesült a Nyugdíjas Egyesület keretein belül működő Pedagógusok Nyugdíjas Klubja 2017. évi működéséhez való hozzájárulásként.

3/26/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott tűzijáték tartásához, a Győr, 42335/7 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlannak a kérelem mellékletét képező helyszínrajzon bejelölt területén, 2017. szeptember 02-án (szombaton) 23:00 – 01:00 óra között, a szükség szerinti hatósági engedélyek és szakhatósági hozzájárulások birtokában.

4/26/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján a Magyar Vagon és Gépgyár Horgász Egyesület a 2017. évi polgármesteri keretből 50.000,- Ft támogatásban részesült az egyesület 2017. évi működési költségeihez való hozzájárulásként.

1/27/06/2017. PM. h.

A győri 3523 helyrajzi számú, természetben 9023 Győr, Mónus Illés utca 6-10. szám alatt található ingatlanon lévő Mónus Illés utca 10. számú épület nyugati homlokzatán elhelyezett 1 db 2 m2-nél nagyobb reklámeszköz kihelyezésével kapcsolatban indított településképi kötelezési eljárásban az 1/04/04/2017. PM. határozat – a Fellebbező által előterjesztett fellebbezés alapján megvizsgálva és a Ket. 103. § (1) bekezdése alapján – visszavonásra került, mivel megállapításra került, hogy a 1/04/04/2017. PM. határozat jogszabályt sért, mivel az Alfa Plakát ügyfélnek minősül – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 15. § (1) bekezdése szerint – tekintettel arra, hogy a lefolytatott településképi kötelezési eljárás tárgyát képező ügy jogát vagy jogos érdekét érinti, mivel eljáró hatóságnak hivatalos tudomása szerint bérleti joggal rendelkezik a reklámeszközök vonatkozásában.

2/27/06/2017. PM. h.

A győri 4897 helyrajzi számú, természetben 9023 Győr, Pusztaszeri utca 2. szám alatt található ingatlan előkertjében elhelyezett 2 db 2 m2-nél nagyobb reklámeszközök kihelyezésével kapcsolatban indított településképi kötelezési eljárásban az 12/30/03/2017. PM. h ügyiratszámú határozat – a fellebbező által előterjesztett fellebbezés alapján megvizsgálva és a Ket. 103. § (1) bekezdése alapján – visszavonásra került, mivel megállapításra került, hogy 12/30/03/2017. PM. h. jogszabályt sért, mivel a Hungaroplakát Kft és az Alfa Plakát ügyfélnek minősülnek – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 15. § (1) bekezdése szerint – tekintettel arra, hogy a lefolytatott településképi kötelezési eljárás tárgyát képező ügy jogát vagy jogos érdekét érinti, mivel eljáró hatóságnak hivatalos tudomása szerint bérleti joggal rendelkezik a reklámeszközök vonatkozásában.

1/28/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

egyéb működési célú kiadások – 1.509.543,- Ft

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

személyi juttatások + 842.690,- Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 166.853,- Ft

dologi kiadásokra + 500.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 1.509.543,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézmény keretein belül működő képzőművész kör művészeti vezetőinek tiszteletdíjára fedezet biztosítása.

2/28/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzése” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 6.862.540,- Ft

beruházások – 2.537.460,- Ft

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 6.862.540,- Ft

beruházások + 2.537.460,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 9.400.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Kisfaludy Károly Könyvtár épületében fogadótér, ruhatár, vizesblokk felújítási munkáira fedezet biztosítása.

3/28/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörben eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében

„Kisebb volumenű munkák” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Beruházások – 7.803.000,- Ft

„Városüzemeltetési szolgáltatásokra” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

Beruházások +7.803.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A városüzemeltetési feladatokat a GYŐR-SZOL Zrt. látja el. A 2017. évi, Győr város városüzemeltetési munkáiról szóló feladattervben felsorolt feladatok körébe tartozik az alább részletezett, a Városüzemeltetési kiadások előirányzat, „Városüzemeltetési szolgáltatások” kiadási jogcím terhére új feladatként tervezett munkák elvégzése:

 Munkák leírása  Összeg
(Br. HUF)
 Tihanyi Á. u. és Sport u. padok cseréje, Török István u., Kassák L. u. hulladékgyűjtő kihelyezés, Mester u. 10-16. bevezető szakaszán parkolást megakadályozó oszlopok kihelyezése, Pálffy iskola melletti játszótéren ivókút csere  2.623.000,-
 Erzsébet ligeti játszótér fejlesztése  2.000.000,-
 Győr, Bakonyi u. hulladékgyűjtők kihelyezése  355.000,-
 Győr, Pátzay Pál utcai játszótér fejlesztése  2.273.000,-
 Győr, Jereván u. belső tömbben lévő pihenőpark fejlesztése  552.000,-
 Összesen:  7.803.000,-

4/28/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

1. Győri Művészeti és Fesztiválközpont 2017. évi költségvetése terhére

KIADÁSOK

dologi kiadások – 886.060,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás – 886.060,- Ft

2. Győri Balett 2017. évi költségvetése terhére

KIADÁSOK

dologi kiadások – 87.500,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás – 87.500,- Ft

3. Vaskakas Bábszínház 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 973.560,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 973.560,- Ft

4. Ménfőcsanaki Óvoda 2017. évi költségvetése terhére

KIADÁSOK

dologi kiadások – 28.112,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás – 28.112,- Ft

5. Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 28.112,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 28.112,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az önkormányzati fenntartású intézmények helyiségeinek egymás közötti használatba adása-vétele során a megtérítendő költségek a használatba adó intézménynél jóváírásra, míg a használatban vevő intézménynél terhelésre kerülnek.

5/28/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzése” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 7.340.390,- Ft

Generációk Háza 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 7.340.390,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 7.340.390,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Generációk Háza épületében 43 db nyílászáró cseréjére fedezet biztosítása.

1/29/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében

„I. világháborús hadisírokkal, emlékművekkel kapcsolatos kiadás” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Felújítások – 2.180.527,- Ft

„Városüzemeltetési szolgáltatásokra” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

Felújítások + 2.180.527,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A zsidó temetőben 9 db síremlék teljes vagy részleges felújításához forrás biztosítása. Fenti feladat a GYŐR-SZOL Zrt. által ellátott „városüzemeltetés” témakörbe tartozik, forrása viszont a kiadási jogcím 2017. évi előirányzatában nem szerepel, ezért annak átcsoportosítása szükséges.

2/29/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt tulajdonosi jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a győri 5764/2 hrsz.-ú, természetben Győr, Tóth László u. 1. szám alatti Audi Aréna Győr multifunkcionális csarnok főbejárata előtti területen található 3 db fa (1 db japánakác és 2 db platán) azonnali kivágatásához. A fák kivágásának indoka, hogy elkorhadtak, ágaik rendszeresen hullanak, amelyek közvetlen élet- és balesetveszély forrásai. A kivágott fákat engedélyes legkésőbb 2019. november 30-ig pótolni köteles.

3/29/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés”

c. kiadási jogcímről – 3.398.550,- Ft

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

beruházás + 2.711.550,- Ft

dologi kiadások + 687.000,- Ft

Összesen: + 3.398.550,- Ft

BEVÉTELEK

központi irányító szervtől kapott támogatás + 3.398.550,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézményben a szakosított ellátások eszközigényének pótlása indokolja a fedezet biztosítását.

4/29/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés”

c. kiadási jogcímről – 4.600.000,- Ft

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

felújítás + 3.000.000,- Ft

dologi kiadások + 1. 600.000,- Ft

Összesen: + 4.600.000,- Ft

BEVÉTELEK

központi irányító szervtől kapott támogatás + 4.600.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Bölcsődei főzőkonyhák működési engedélyének beszerzése, illetve a Cuha utcai bölcsőde tetőszigetelése indokolja a fedezet biztosítását.

5/29/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében

„Nemzetközi kapcsolatokra-benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is” kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 8.731.244,- Ft

„Óriásplakát és citylight felületek igénybevételével kapcsolatos kiadások”

c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

dologi kiadások + 8.731.244,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az előirányzat átcsoportosítás a tervezési alapegység terhére várható kötelezettségvállalás előirányzatát biztosítja.

2/03/07/2017. PM. h.

A győri 6394/6 helyrajzi számú, természetben 9027 Győr, Márai Sándor utcában az ingatlan előkertjében 2 m2-nél nagyobb reklámeszközök kihelyezésével kapcsolatban indított településképi kötelezési eljárásban hozott 3/11/04/2017. PM. határozat akként került módosításra, hogy a tárgyi ingatlan előkertjében a telken álló épülettől mért 15 m-es távolságon belül elhelyezett 1 db reklámeszközt kell eltávolítani. A határozat egyéb rendelkezései nem változtak.

A 2017. május 18-án végzett ismételt helyszíni ellenőrzés során megállapításra került, hogy a tárgyi ingatlan előkertjében az épülettől mért 15 m-en belül a korábbi ellenőrzéshez képest már csak 1 db 2 m2-nél nagyobb reklámeszköz található. Figyelemmel arra, hogy a reklámrendelet 19. §-a a 2 m2-nél nagyobb reklámeszközök elő- oldal- és hátsókerti elhelyezését az épülettől mért 15 m-en belül tiltja, így a kötelezés szempontjából jelentősége van, hogy 1 vagy több ilyen típusú reklámeszköz érintett-e valamint, hogy az I. fokú határozat meghozatalát követően tisztázódott, hogy a szabálytalan elhelyezés már csak egy reklámeszközt érint, ezért az I. fokú határozat módosítása a rendelkező részben írtak szerinti terjedelemben – a bírság fizetésére vonatkozó kötelezés változatlanul hagyása mellett – szükséges. A fentiekre tekintettel, a Ket. 103. § (1) bekezdése alapján a döntés módosításra került.

3/03/07/2017. PM. h.

A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján, a 2017. évi polgármesteri keret terhére, a Szent Kereszt Plébánia 140.000,- Ft támogatásban részesült a gyerekek nyári napközis táboroztatásának költségeihez való hozzájárulásként.

1/04/07/2017. PM.h .

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt tulajdonosi jogkörében eljárva a polgármester nem járult hozzá a Győr-Nádorvárosi köztemető XIX. parcella 634/A sorban – a Marafkó családi kripta mögött – található 2 db keleti tuja kivágatásához.

A helyszíni szemle során megállapítást nyert, hogy tárgyi fák egészségi állapota megfelelő, gyökereik a környezetében lévő sírok állagában kárt egyáltalán nem okoztak. A síremlék fölé nőtt lombkorona ágai arra kár-, illetve balesetveszélyt nem jelentenek. Az az ok, amit a kérelmében indoklásként a kérelmező leírt, miszerint a tuják szennyezik a síremléket, nem elegendő indok a fenti egészséges, a parkosított temető részét képező tuják kivágatásához, amelyek a síremlékeknek biztosítanak méltó környezetet.

2/04/07/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbi előirányzat-változtatás(ok)hoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„Tervezési tartalék” c. kiadási jogcímről – 2.500.000,- Ft

Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 2.500.000,- Ft

BEVÉTELEK

intézményfinanszírozás + 2.500.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézmény által működtetett ingatlanokon szükséges karbantartási és felújítási munkálatokra, különösen kerítés és kerítésalap elbontása új alap, lábazat és mező építése, új kiskapu és nagy, elektromos úszókapu építése, kerti szegélyek és lábazatok építése.

2/05/06/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a Győr Megyei jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező győri 6419/1 hrsz.-ú, kivett közterület megnevezésű -, valamint a győri 6420/1 hrsz.-ú, kivett közterület megnevezésű – és a győri 6426/1 hrsz.-ú kivett közterület megnevezésű ingatlanok fölé nyúló épületszerkezetek (loggia, előtető) megépítéséhez a szükség szerinti szakhatósági hozzájárulások, továbbá jogerős és végrehajtható építéshatósági engedély birtokában.

3/05/07/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján, és a 12. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a győri 21768/10 hrsz.-ú., az ingatlan-nyilvántartás szerint jelenleg művelés alól kivett terület megnevezésű, összesen 816 m2 területű, természetben Győr, Tatai út mellett található ingatlanból 140 m2 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata részére az ún. „Tatai úti kerékpárút építés beruházás” megvalósításához, kisajátítást pótló adásvétel útján, megvásárlásra kerüljön az ingatlanforgalmi értékbecslésben megállapított összesen 610.000,- Ft vételárért.

4/05/07/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján, a 12. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a győri 21830/3 hrsz.-ú., az ingatlan-nyilvántartás szerint jelenleg saját használatú út megnevezésű, összesen 290 m2 területű, természetben Győr, Tatai út mellett található ingatlanból 290 m2 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata részére az ún. „Tatai úti kerékpárút építés beruházás” megvalósításához, kisajátítást pótló adásvétel útján, megvásárlásra, illetve a vásárlás meghiúsulása esetén a kisajátítási eljárás megindításra kerüljön az ingatlanforgalmi értékbecslésben a 2/8-ad részre megállapított összesen 284.750,- Ft vételárért.

5/05/07/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján, és a 12. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a győri 21772/6 hrsz.-ú., az ingatlan-nyilvántartás szerint jelenleg saját használatú út megnevezésű, összesen 114 m2 területű, természetben Győr, Tatai út mellett található ingatlan Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata részére az ún. „Tatai úti kerékpárút építés beruházás” megvalósításához, kisajátítást pótló adásvétel útján megvásárlásra kerüljön az ingatlanforgalmi értékbecslésben megállapított összesen 705.400,- Ft vételárért.

1/06/07/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése terhére

„Előre nem látható kiadásokra” jogcímről – 8.000.000,- Ft

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2017. évi költségvetése javára

Kiadás – Felújítás

Külső szigetelése + 3.000.000,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás + 3.000.000,- Ft

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 2017. évi költségvetése javára

Kiadás – Beruházás

személygépkocsi beszerzés + 5.000.000,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás + 5.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Tihanyi Árpád. út 51. sz. alatti rendelő külső szigetelési munkálataihoz a fedezet, valamint a meghibásodott – javítása gazdaságtalan – személygépkocsi beszerzési költségeinek biztosítása.

2/06/07/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a polgármester elrendelte, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Győri ÉPFU Zrt.-ben meglévő teljes részvénytulajdona értékesítésére – tekintettel a társaság zártkörű működősére, mely alapján a részvénycsomag kizárólag a tulajdonostársak részére ajánlható fel – zártkörű pályázat keretében kerüljön sor.

3/06/07/2017. PM. h.

Az Otthon Melege Programhoz kapcsolódó önkormányzati támogatás biztosításáról szóló 36/2015. (II. 27.) Kgy. határozat 4. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Győr, Ikva u. 23-29. Társasház Győr, Ikva u. 23-29. sz. alatti épületének energiatakarékos felújítási munkái költségeinek támogatására a 2016. május 4. napján kelt 5/04/05/2016 sz. határozat a szolgáltatók felé történt tartozáskiegyenlítés miatt az alábbiak szerint került módosításra:

1. A határozat 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6. Az önkormányzati támogatás számszerű összege:

18.235.000,- Ft”

2. A határozat 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9. A lakások tulajdonosai által vállalt saját erő:

26.339.057,- Ft”

4/06/07/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján a Kismegyerért Baráti Kör, a 2017. évi polgármesteri keretből 100.000,- Ft támogatásban részesült, a 2017. évi kismegyeri „Családi Nap” című rendezvény költségeinek támogatása céljából.

5/06/07/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján az Arrabona Városi Nyugdíjas Egyesület 144.00,- Ft támogatásban részesült a 2017. évi polgármesteri keretből az Egyesületen belül működő – Gyárvárosi Lenvirág és Borostyán Nyugdíjas – klubok működésének támogatása céljából.

6/06/07/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva a polgármester a 3/30/05/2016. PM. h. számú határozatot visszavonta, egyben hozzájárult ahhoz, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló, a győri 12168 hrsz.-ú, az ingatlan-nyilvántartás szerint jelenleg kivett közterület megnevezésű, összesen 1598 m2 területű, természetben 9026 Győr, Hattyú utca mögött található ingatlanból 283 m2 nagyságú terület telek kiegészítésként (adásvétel) útján értékesítésre kerüljön az ingatlanforgalmi értékbecslésben megállapított 20.000,- Ft/m2 fajlagos ár figyelembevételével, összesen 5.660.000,- Ft vételárért.

7/06/07/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva a polgármester a 4/30/05/2016. PM. határozatot visszavonta, egyben hozzájárult ahhoz, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló, a győri 12168 hrsz.-ú, az ingatlan-nyilvántartás szerint jelenleg kivett közterület megnevezésű, összesen 1598 m2 területű, természetben 9026 Győr, Hattyú utca mögött található ingatlanból 221 m2 nagyságú terület értékesítésre kerüljön az ingatlanforgalmi értékbecslésben megállapított 20.000,- Ft/m2 fajlagos ár figyelembevételével, összesen 4.420.000,- Ft vételárért.

1/07/07/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva a polgármester az 1/09/08/2016. PM. határozatot visszavonta, egyben hozzájárult ahhoz, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló, a győri 12168 hrsz.-ú, az ingatlan-nyilvántartás szerint jelenleg kivett közterület megnevezésű, 1598 m2 területű, természetben 9026 Győr, Hattyú utca mögött található ingatlanból 101 m2 nagyságú terület – a két területrész összesen 231 m2 – telek kiegészítésként (adásvétel) útján értékesítésre kerüljön az ingatlanforgalmi értékbecslésben megállapított 20.000,- Ft/m2 fajlagos ár figyelembevételével, összesen 4.620.000,- Ft vételárért.

2/07/07/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva a polgármester résztulajdonosi hozzájárulást adott a kérelmező részére, amely a győri 6605 hrsz.-ú, természetben Győr, Szent István út 51. szám alatti lakóépület ingatlan-nyilvántartáson kívüli résztulajdonosa, hogy tárgyi épületben a közös tulajdonú födémeken keresztül 4 db új felmenő vezetéket létesítsen (1 db hideg víz vezeték, 1 db használati meleg víz vezeték, 1 db cirkulációs vezeték, 1 db tűzi víz vezeték), 2 db új, vízbekötést alakítson ki a Szent István úti hálózatról lekötve, valamint a közös tulajdonban lévő hőközpont területén 2 db új, vízmérőhelyet létesítsen, valamint 1 db új, SZOVATERM típusú hőközpontot alakítson ki, a szükség szerinti szakhatósági hozzájárulások, továbbá szükség szerinti jogerős és végrehajtható hatósági engedély/nyilatkozat birtokában, saját költségen.

1/10/07/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 22. §-ában foglalt jogkörében eljárva, a polgármester kijelentette, hogy az Önkormányzat a győri 0349/18 hrsz.-ú 1862 m2 nagyságú, 1,81 aranykorona jövedelmű, szántó művelési ágú külterületi ingatlanra 2017. május 08. napján létrejött adásvételi szerződés tekintetében a szerződés szerinti 700.000,- Ft vételáron, az elővásárlási jogával nem kíván élni, azonban az ingatlan-nyilvántartásba Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata javára korábban bejegyzett elővásárlási jog továbbra is terhelje az ingatlant.

2/10/07/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 22. §-ában foglalt jogkörében eljárva, a polgármester kijelentette, hogy az Önkormányzat a győri 0349/19 hrsz.-ú 1870 m2 nagyságú, 1,81 aranykorona jövedelmű, szántó művelési ágú külterületi ingatlanra 2017. május 08. napján létrejött adásvételi szerződés tekintetében, a szerződés szerinti 700.000,- Ft vételáron, az elővásárlási jogával nem kíván élni, azonban az ingatlan-nyilvántartásba Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata javára korábban bejegyzett elővásárlási jog továbbra is terhelje az ingatlant.

3/10/07/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.32. alpontja alapján, továbbá Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 22. §-ában foglalt jogkörében eljárva kijelentette, hogy az Önkormányzat a győri 5109/6/B hrsz.-ú, 233 m2 nagyságú, egyéb épület megnevezésű, a természetben Győr, Mészáros Lőrinc utca 13. sz. alatti ingatlan, valamint a győri 5109/6 hrsz.-ú, 1 ha 6440 m2 nagyságú, kivett 2 gazdasági épület, udvar megnevezésű, a természetben Győr, Mészáros Lőrinc utca 13. sz. alatti ingatlan 62800/1644400 tulajdoni hányada vonatkozásában 2017. június 15. napján létrejött adásvételi szerződés tekintetében, a szerződés szerinti mindösszesen 62.000.000,- Ft vételáron, az elővásárlási jogával nem kíván élni, azonban az 5109/6 hrsz.-ú ingatlanra az ingatlan-nyilvántartásba Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata javára korábban bejegyzett elővásárlási jog továbbra is terhelje az ingatlant.

4/10/07/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzése” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 151.529,- Ft

beruházások – 2.031.000,- Ft

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 151.529,- Ft

beruházások + 2.031.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 2.182.529,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Molnár Vid Bertalan Közösségi Házban parkettajavításra, valamint a Likócsi Közösségi Házban gázkazán és radiátorok cseréjére fedezet biztosítása.

5/10/07/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„Egyéb, előre nem látható önkormányzati kiadásokra” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Tartalékok – 25.400.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése javára

„Városüzemeltetési szolgáltatásokra” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

Felújítások + 25.400.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Graboplast Győri Vizisport Egyesület telephelyének bővítése a Magyar Kajak-Kenu Szövetség pénzügyi támogatásával valósult meg. Annak érdekében, hogy az épület – támogatáson felüli – teljes külső környezetének és zöldterületének megújítása az üzemeltető GYŐR-SZOL Zrt. részéről megtörténjen, további forrás biztosítása szükséges.

1/11/07/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt tulajdonosi jogkörében eljárva a polgármester kötelezte a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.-t a működtetésében lévő győri 7091/2 hrsz.-ú, természetben Győr, Benczúr Gyula utcában a Petőfi híd belvárosi hídfője alatt a Rába parton – a közvetlen balesetveszély elhárítása miatt – kivágott 10 db fűzfa pótlására. A kivágott fák mindegyike tő- és törzskorhadt, a lombkoronájuk több mint 50%-a száraz volt. A kivágott fákat fenti ingatlan alkalmas helyén legkésőbb 2018. november 30-ig kell pótolni.

2/11/07/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt tulajdonosi jogkörében eljárva a polgármester kötelezte a IV. sz. Gazdasági Működtető Központot, hogy a működtetésében lévő győri 42270/3 hrsz.-ú, természetben Győr, Kör tér 23. szám alatti Szentiváni Óvoda udvarán – a közvetlen balesetveszély elhárítása miatt – kivágott 1 db fűzfa pótlására.

A kivágott fát fenti ingatlan alkalmas helyén legkésőbb 2018. november 30-ig kell pótolni.

3/11/07/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján, és a 12. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a győri 21828/1 hrsz.-ú., az ingatlan-nyilvántartás szerint jelenleg saját használatú út megnevezésű, összesen 130 m2 területű, természetben Győr, Tatai út mellett található ingatlan Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, az ún. „Tatai úti kerékpárút építés beruházás” megvalósításához, kisajátítást pótló adásvétel útján megvásárlásra kerüljön az ingatlanforgalmi értékbecslésben megállapított összesen 703.000,- Ft vételárért.

4/11/07/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében

„Egyéb, előre nem látható önkormányzati kiadásokra”

c. kiadási jogcímről – 368.600.000,- Ft

„Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadások”

c. kiadási jogcímről – 21.000.000,- Ft

„Győr Projekt Kft. EYOF 2017 létesítményfejlesztésekkel összefüggésben pénzeszközátadás” c. kiadási jogcímre + 389.600.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az EYOF 2017. sportrendezvény lebonyolításával kapcsolatban a Győr Projekt Kft. létesítményfejlesztési és létesítmény beruházási tevékenységéhez támogatás biztosítása.

1/12/07/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében

„Sportrendezvények előkészítésével kapcsolatos kiadások” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 1.141.000,- Ft

„Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál előkészítésével kapcs. kiadások” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó + 560.000,- Ft

dologi kiadások + 581.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az előirányzat átcsoportosítás az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál megrendezéséhez kapcsolódó sportági tesztversenyek lebonyolításának költségeit fedezi.

2/12/07/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

egyéb működési célú kiadások – 3.839.000,- Ft

Vaskakas Bábszínház 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

személyi juttatások + 1.147.541,- Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 252.459,- Ft

dologi kiadások + 2.439.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 3.839.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Bábszínház bábművészeinek, vendégművészeinek fellépésére, a felkészülést segítő munkatársak költségeire (fellépési, közreműködői díjak, útiköltség), valamint óriásbábok bérlésére, felújítására, szállítására fedezet biztosítása.

3/12/07/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„Az elmúlt időszakról áthúzódó feladatok (kiállítások, felújítás) fedezete” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

egyéb működési célú kiadások – 1.500.000,- Ft

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

beruházások + 1.500.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 1.500.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: a Múzeum részére a közfeladat-ellátása keretében megvalósuló kulturális javak gyűjtéséhez (műtárgyvásárlás) fedezet biztosítása.

4/12/07/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

egyéb működési célú kiadások – 800.000,- Ft

KIADÁSOK

dologi kiadások + 800.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 800.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A kilencedik alkalommal megrendezésre kerülő Győri Reneszánsz és Barokk Hét keretében megvalósuló koncertek, előadások, mesterkurzusok költségeire fedezet biztosítása.

5/12/07/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 23. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy térítésmentesen átjárási szolgalmi jog alapítására kerüljön sor az önkormányzati tulajdonú győri 5181 hrsz.-ú kivett közterület megnevezésű, 2103 m2 alapterületű ingatlan javára a Kravtex Kereskedelmi Kft. tulajdonában lévő győri 5177 hrsz.-ú ingatlan 72 m2 területére. A szolgalmi jog ingatlanforgalmi értékbecslésben meghatározott értéke (3.100,- Ft/m2, azaz 223.200,- Ft) után fizetendő, 60.264,- Ft általános forgalmi adót az Önkormányzat egyenlíti ki.

6/12/07/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján, a 2017. évi polgármesteri keret terhére, a Nádorvárosi Sporthorgászok Egyesülete 50.000,- Ft támogatásban részesült az egyesület 2017. évi működésének anyagi támogatásához.

1/13/07/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendedet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„Dunakapu téri rendezvények lebonyolításának költségei” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 15.000.000,- Ft

Győri Művészeti és Fesztiválközpont 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK + 3.000.000,- Ft

személyi juttatás + 12.000.000,- Ft

dologi kiadás

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 15.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az előirányzat átcsoportosítás a 2017. évi Nyári rendezvények szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos kiadások előirányzatát biztosítja.

2/13/07/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatáshoz.

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2017. évi költségvetésében

„Házüzemeltetés” c. kiadási jogcím terhére

KIADÁSOK

dologi kiadások (egyéb üzemeltetési ktg) – 4.000.000,- Ft

„ Borsosház.” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

felújítások (ingatlanok felújítása) + 4.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Fedezet biztosítása a Borsos Vendégház udvari nyílászárók cseréjéhez, felújításához.

3/13/07/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján a Kismegyerért Baráti Kör a 2017. évi polgármesteri keretből 335.500,- Ft támogatásban részesült, a 2017. évi kismegyeri „Családi Nap” programjainak költségeinek támogatása céljából.

4/13/07/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) Ök. rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontja és a 46. § (3) bekezdés b) pontjának bb) alpontja alapján, a polgármester hozzájárult Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező győri 6082/A/10 hrsz.-ú, Bólyai F. u. 2. szám alatt lévő 17,0 m² nagyságú garázs megnevezésű ingatlan elidegenítéséhez, a 2017. június 20-án kelt ingatlanforgalmi értékbecslésben meghatározott 165.600,- Ft forgalmi értéken.

1/14/07/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbi előirányzat-változtatásokhoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésében

„Győr városi Drogstratégia megvalósítása” előirányzat terhére – 450.000,- Ft

„Közösségi élmény és támogatás drog helyett” c. pályázat (KAB-ME-16-C-25703) kiadási jogcím javára

Egyéb külső személyi juttatások (051231) + 110.000,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó + 40. 000,- Ft

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás + 200.000,- Ft

„KEF hatékonyságának növelése, külső, belső kommunikáció fejlesztése” c. pályázat

(KAB-KEF -16-A-25699) kiadási jogcím javára

Egyéb külső személyi juttatások + 100.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka, célja: Az átcsoportosításra kerülő összegek, a megjelölt két pályázat önrészének fedezésére szolgál.

1/17/07/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében

„Szociálpolitikai kiadások” c. kiadási jogcímről

egyéb nem intézményi ellátások előirányzatról – 25.092,- Ft

KIADÁSOK

ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzatra + 19.758,- Ft

beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatra + 5.334,- Ft

Összesen: + 25.092,- Ft

BEVÉTELEK + 25.092,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az eredetileg tervezett összeg nem fedezi az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Kálóczy téri Idősek Otthona udvarának felújítását, ezért szükséges az előirányzat átcsoportosítása.

3/17/07/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében

„WHO-KEF hatékony.növ.külső belső komm.fejl.” jogcímen belül:

KIADÁSOK

személyi juttatás + 30.000,- Ft

dologi kiadások – 30.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Kábítószerügyi Egyeztető Fórum személyi kiadásaira fedezet biztosítása.

4/17/07/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében

„PM keret – Kismegyer városrész” jogcímen belül

KIADÁSOK

munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó + 20.000,- Ft

dologi kiadások – 20.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Reprezentációs kiadáshoz kapcsolódó járulékok fedezetének biztosítása.

5/17/07/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében

„Integrált gazd-pü-i rendsz. műk.kapcs.kiadások.” jogcímen belül

KIADÁSOK

személyi juttatás + 895.710,- Ft

dologi kiadások – 895.710,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: II. és III. sz. GMK megszűnésével összefüggő feladatok ellátásához kapcsolódó megbízási díj fedezetének biztosítása.

6/17/07/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében

„Pedagógus napi rendezvény” jogcímen belül

KIADÁSOK

személyi juttatás + 21.945,- Ft

munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó – 21.945,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Pedagógus napi állófogadáshoz kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása.

7/17/07/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében

„Lakásgazd. előző évben képz. PM fed.kiad.” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

tartalékok – 5.000.000,- Ft

„Pénzátadás Győr-Szol-nak bérlők hátralékára” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

dologi kiadások + 5.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: GYŐR-SZOL Zrt. részére a bérlők hátralékára kifizetett összeg fedezetének biztosítása.

8/17/07/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében

„Int. vagyonbiztosítás” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 571.230,- Ft

„Népszavazás” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

személyi juttatás + 450.000,- Ft

munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó + 121.230,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: HVI tagjainak személyi juttatásához előirányzat biztosítása.

9/17/07/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva, a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a győri 3216 hrsz.-ú, természetben Győr, Újlak utca 20. szám alatti ingatlanra építési engedély iránti kérelmet benyújtó kérelmező részére, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező győri 3268/3 hrsz.-ú, kivett közterület megnevezésű, valamint a győri 6420/1 hrsz.-ú, kivett közterület megnevezésű ingatlan fölé nyúló épületszerkezetek (erkélyek) megépítéséhez, a szükség szerinti szakhatósági hozzájárulások, továbbá jogerős és végrehajtható építéshatósági engedély birtokában.

1/18/07/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján, a 2017. évi polgármesteri keret terhére, a Szent Kamillus Egyházközség 150.000,- Ft támogatásban részesült, a karácsonyi és egyéb év végi programok lebonyolításához való hozzájárulásként.

2/18/07/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében

„Nemzetközi kapcsolatok” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 483.196,- Ft

„EYOF 2017 népszerűsítését szolgáló kiadásokra” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

munkaadókat terhelő járulékok + 483.196,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az előirányzat átcsoportosítás a tervezési alapegységről történő kifizetések után fizetendő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát biztosítja.

3/18/07/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 22. §-ában foglalt jogkörében eljárva, a polgármester kijelentette, hogy az Önkormányzat a győri 40008/2 hrsz.-ú 4506 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű belterületi ingatlan 45/48 tulajdoni hányada vonatkozásában 2017. június 15. napján létrejött adásvételi szerződés tekintetében, a szerződés szerinti 4.584.000,- Ft vételáron az elővásárlási jogával nem kíván élni, azonban az ingatlan-nyilvántartásba, az építési és telekalakítási tilalmakról, valamint az elővásárlási joggal érintett ingatlanokról szóló 2/2006. (I. 25.) Ök. rendelet alapján, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata javára korábban bejegyzett elővásárlási jog továbbra is terhelje az ingatlant.

1/19/07/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja, valamint az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján a 3/25/04/2017. PM. határozat – melyben „Működési költségekre és rendezvényekre pályázati keret nemzetiségi önkormányzatok számára” kiadási jogcím terhére a 2017. évi költségvetésből 500.000,- Ft összegű forrás került átadásra Győr Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata számára működési költségek finanszírozása céljából – a következők szerint került módosításra:

Az „500.000,- Ft működési költségek finanszírozására” szövegrész helyébe a „150.000,- Ft működési költségek finanszírozására, 350.000,- Ft beruházási költségek finanszírozására” szövegrész lép.

Egyebekben a PM. határozat további részei változatlan tartalommal hatályban maradtak.

2/19/07/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében

„Tervezési tartalék” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

tartalék – 9.692.114,- Ft

„Győr-Projekt Kft. föld és lét.haszn.el.” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

dologi kiadások + 9.692.114,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Aqua Sportközpont és Audi Aréna Győr használati díjára fedezet biztosítása.

3/19/07/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján, és a 12. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a győri 21771/5 hrsz.-ú., az ingatlan-nyilvántartás szerint jelenleg saját használatú út megnevezésű, összesen 112 m2 területű, – természetben Győr, Tatai út mellett található – ingatlan Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata részére az un. „Tatai úti kerékpárút építés beruházás” megvalósításához, kisajátítást pótló adásvétel útján megvásárlásra kerüljön az ingatlanforgalmi értékbecslésben megállapított összesen 523.200,- Ft vételárért.

1/20/07/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

1. Győri Balett 2017. évi költségvetése terhére

KIADÁSOK

dologi kiadások – 1.350.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás – 1.350.000,- Ft

2. Kulturális Pénzügyi-Gazdasági Szolgáltató Központ 2017. évi költségvetése terhére

KIADÁSOK

dologi kiadások – 2.078.158,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás – 2.078.158,- Ft

3. Győri Nemzeti Színház 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 3.428.158,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 3.428.158,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az önkormányzati fenntartású intézmények helyiségeinek egymás közötti használatba adása-vétele során a megtérítendő költségek a használatba adó intézménynél jóváírásra, míg a használatba vevő intézménynél terhelésre kerülnek.

2/20/07/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében

„EYOF 2017 népszerűsítését szolgáló kiadásokra” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

személyi juttatás – 181.315,- Ft

„EYOF 2017 népszerűsítését szolgáló kiadásokra” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

munkaadókat terhelő járulékok + 181.315,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az előirányzat átcsoportosítás a tervezési alapegységről történő személyi jellegű kifizetések után fizetendő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát biztosítja.

3/20/07/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

egyéb működési célú kiadások – 4.077.040,- Ft

Győri Filharmonikus Zenekar 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

személyi juttatások + 3.373.366,- Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 673.674,- Ft

dologi kiadások + 30.000,- Ft

Összesen: + 4.077.040,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 4.077.040,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az Önkormányzat által szervezett rendezvényen a zenekar közreműködésének költségeire, valamint hangfelvétel készítésének kiadásaira fedezet biztosítása.

1/21/07/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 18.262.400,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 18.262.400,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 18.262.400,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Kerékpáros verseny lebonyolításához forgalomtechnikai terv kivitelezési költségeinek pénzügyi fedezet biztosítása.

2/21/07/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbi előirányzat-változtatás(ok)hoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében

„Egyéb, előre nem látható önkormányzati kiadásokra” c. kiadási jogcímről – 28.700.000,- Ft

„Győr Projekt Kft. működési támogatása” c. kiadási jogcímre + 28.700.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Győr Projekt Kft. által létesített és év közben üzembe helyezett sportlétesítmények üzemeltetési, fenntartási és működtetési költségeihez történő önkormányzati támogatás biztosítása.

3/21/07/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbi előirányzat-változtatás(ok)hoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„Tervezési tartalék” c. kiadási jogcímről – 2.790.000,- Ft

Győri Művészeti és Fesztiválközpont 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

Személyi juttatások + 2.287.000,- Ft

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 503.000,- Ft

BEVÉTELEK

Intézményfinanszírozás + 2.790.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézmény által végzett, nyári programokhoz kapcsolódóan felmerülő személyi juttatások finanszírozására.

2/24/07/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében – az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett szolgalmi jog és építési korlátozás jogosultjának képviseletében – eljárva, a polgármester hozzájárult a győri 0649/11 hrsz.-ú ingatlan megosztásához, azzal a feltétellel, hogy a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata javára bejegyzett szennyvízvezetési szolgalmi jog, valamint a levegővédelmi övezet kialakítása miatti építési korlátozás, változatlan formában, a győri 0649/14 hrsz. alatt kialakuló ingatlanra átjegyzésre kerüljön.

3/24/07/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbi előirányzat-változtatás(ok)hoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében

„Önkormányzat részvételével megrendezésre kerülő sportrendezvények megszervezésének, előkészítésének és lebonyolításának finanszírozása – közérdekű köt.váll. 6/2017. (II. 24.) Kgy. hat.” c. kiadási jogcímről – 1.000.000.000,- Ft

„EYOF-2017 rendezvény lebonyolítás kiadásai” c. kiadási jogcímre + 1.000.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az EYOF 2017. sportrendezvény lebonyolításával kapcsolatban teljesített közérdekű adomány felhasználási célnak megfelelő átcsoportosítása.

2/25/07/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 22. §-ában foglaltak alapján, továbbá Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat 2017. április 01 – 2017. június 30-ig keletkezett 5.315.173,- Ft többletbevétele dologi kiadásokra előirányzatosításra kerüljön az alábbiak szerint:

Dologi kiadásokra

- Szolgáltatás 4.185.176,- Ft

- Áfa 1.129.997,- Ft

Fentiekre tekintettel engedélyezésre került e bevételi többletnek az alábbi indokokra figyelemmel történő felhasználása: Az előirányzat módosítás (többletbevétel engedélyezés) indoka a kerékbilincselés és egyéb bevételek terhére teljesítendő kiadások fedezetének megteremtése.

1/27/07/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt tulajdonosi jogkörében eljárva, a polgármester nem járult hozzá a IV. számú Gazdasági Működtető Központ működtetésében lévő győri 42270/3 hrsz.-ú, természetben Győr, Kör tér 23. szám alatti Szentiváni Óvoda udvarán található 1 db kőris kivágatásához, mivel a helyszíni szemle során megállapítást nyert az a tény, hogy a fa egészségi állapota megfelelő, nem korhadt és nem száradt ki, és elrendelte a fa koronájának a villás elágazásig történő csonkolásos visszametszését.

2/27/07/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt tulajdonosi jogkörében eljárva, a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a IV. számú Gazdasági Működtető Központ részére, a működtetésében lévő győri 40179 hrsz.-ú, természetben Győr, Sugár u. 40-42. szám alatti Szentiváni Óvoda Sugár utcai Tagóvodájának udvarán található 1 db korai juhar vegetációs időszakon kívüli kivágatásához, a fa sínylődő egészségi állapota és száradó koronarendszere miatt. Továbbá elrendelte, hogy a kivágott fát a fenti ingatlan alkalmas helyén, legkésőbb 2018. november 30-ig pótolni kell.

3/27/07/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt tulajdonosi jogkörében eljárva, a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a Győr-Újvárosi Művelődési Ház részére, a működtetésében lévő győri 9917/20 hrsz.-ú, természetben Győr, Napfény u. 1. szám alatti Pinnyédi Művelődési Ház udvarán álló 2 db akácfa vegetációs időszakon kívüli kivágatásához. A fák száradásnak indult koronarendszerűek, élet- és balesetveszélyesek az ingatlanon található játszótér miatt is. Továbbá elrendelte, hogy a kivágott fákat fenti ingatlan alkalmas helyén, legkésőbb 2018. november 30-ig pótolni kell.

4/27/07/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a polgármester nyilatkozott arról, hogy a győri 7122 hrsz.-ú ingatlanra (Győr, Szent István út 5.) vonatkozóan, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a fennálló fellebbezési jogával nem kíván élni, fellebbezési jogáról a jelen nyilatkozattal lemondott.

1/31/07/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva, a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a Győr, Kodály Zoltán utca 2/C. szám alatti, 4778/65/A/1 hrsz.-ú társasház földszinti üzlethelyiség jogszerű bérlőjének, a tárgyi bérleményben 2 db új gipszkarton fal építéséhez, az üzlettérben laminált padló lerakásához, a WC és a tároló helyiség újracsempézéséhez, az üzlethelyiség teljes festéséhez, új kirakatfólia elhelyezéséhez.

2/01/08/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében szereplő „EYOF lebonyolítás” kiadásai tervezési alapegységen belül 15.659.000,- Ft személyi juttatás előirányzati kiadási főcsoportra, valamint 3.445.000,- Ft munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzati kiadási főcsoportra kerüljön elkülönítésre.

1/03/08/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében

„Közterület rendezés (parkok felújítására, köztéri szobor elhelyezés, díszvilágítás, stb.)” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

beruházások – 10.000.000,- Ft

„Köztéri alkotásokkal kapcsolatos kiadások” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

beruházások + 10.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Forrás biztosítása Rieger Tibor szobrászművész Nagymama című köztéri alkotásának megvalósításához.

2/03/08/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbi előirányzat-változtatás(ok)hoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„Egyéb, előre nem látható önkormányzati kiadásokra” c. kiadási jogcímről – 6.314.000,- Ft

„Győr Projekt Kft. működési támogatása” c. kiadási jogcímre + 6.314.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Győr Projekt által bonyolított nyári kulturális, idegenforgalmi rendezvények és programok kiadásainak támogatása.

3/03/08/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatáshoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„Polgármesteri keret” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 40.000,- Ft

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 40.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 40.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Olasz Valéria negyedik verseskötetének megjelenéséhez támogatásnyújtás.

4/03/08/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„Kulturális kiadványok támogatása” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 4.000.000,- Ft

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 4.000.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 4.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Múzeum által kiadott képzőművészeti témájú kiadványok készítésének költségeire (nyomdai előkészítés, nyomdaköltség, reprodukció készítése, fotózás, stb.) fedezet biztosítása.

1/04/08/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzése” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 962.425,- Ft

Győri Filharmonikus Zenekar 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 962.425,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 962.425,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az Önkormányzat 2017. évi kulturális, közművelődési célú önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítási, karbantartási, eszközpótlási keretéből a Richter Terem aulájából nyíló vizesblokkokban felújításra szoruló szanitertermékek és ajtók cseréjéhez forrás biztosítása.

2/04/08/2017. PM. h.

A 286/2012. (XII. 19.) Kgy. sz. határozattal elfogadott Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezeti és működési szabályzata (a továbbiakban: SzMSz) III. Fejezet 1. pontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester az SzMSz 4-5. függelékét 2017. augusztus 5-i hatállyal az 1. számú melléklet szerint módosította, mely az SzMSz 4-5. függeléke helyébe lép.

A módosítás indoka: A Modern Városok Program meghirdetése kapcsán jelentkező feladatok végrehajtásának segítésére indokolt a hivatali szervezeten belül felelős koordinációs munkakör létrehozása. Emellett pedig az EYOF-referensi munkakör megszüntetése indokolt, tekintettel arra, hogy a rendezvény sikeresen lezajlott. Minderre tekintettel változik a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett személyek listája is.

(A határozat melléklete az előterjesztés végén 2/04/08/2017. sz. alatt található.)

1/07/08/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletének 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva, a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott az Egységes Sportkör Győr-Ménfőcsanak Sportegyesület részére, az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező győri, 27222 hrsz.-ú sporttelep megnevezésű ingatlanon található műfüves labdarúgó pályán mobil lelátó építéséhez.

A Sportegyesület a mobil lelátó építmény létrehozását a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényben foglaltak alapján, a sporttámogatáshoz kapcsolódó adókedvezmény igénybevételére a Magyar Labdarúgó Szövetséghez 2017. évben benyújtott, és jelen fejlesztési kéréssel kiegészítendő 2017/2018-as TAO pályázati sporttámogatásból és saját forrásból kívánja megvalósítani, melyet a tulajdonos Önkormányzat támogat.

A hozzájárulás feltétele, hogy a Sportegyesület az Önkormányzat felé semmilyen, a pályázattal kapcsolatban felmerülő kötelezettséget nem keletkeztethet, költség és kártérítési igényt nem támaszthat. Amennyiben a beruházással kapcsolatban harmadik személy(ek) részéről valamilyen kártérítési vagy egyéb igény merül fel, azért teljes mértékben a Sportegyesület köteles helytállni.

1/08/08/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján, a 2017. évi polgármesteri keret terhére, az Expert-Quality Kongresszusi és Utazási Iroda Kft. 450.000,- Ft támogatásban részesült, a Magyar Rehabilitációs Társaság 2017. augusztus 31. és szeptember 02. között megrendezett Országos Kongresszus terembérlési költségeihez való hozzájárulásként.

2/08/08/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„Intézményi létesítmények állagmegóvása,

eszközbeszerzés” c. kiadási jogcímről – 4.800.000,- Ft

Család-és Gyermekjóléti Központ 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

beruházás + 216.459,- Ft

felújítás + 2.930.687,- Ft

dologi kiadások + 1.652.854,- Ft

Összesen: + 4.800.000,- Ft

BEVÉTELEK

központi irányító szervtől kapott támogatás + 4.800.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézményben szükségessé vált az épületek éves általános karbantartása, felújítása és ez indokolja a fedezet biztosítását.

3/08/08/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ részére tűzijáték tartásához, a Győr, 42335/7 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlannak a 2017. szeptember 02-án (szombaton) 23:00 – 01:00 óra között, a szükség szerinti hatósági engedélyek és szakhatósági hozzájárulások birtokában.

1/09/08/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés”

c. kiadási jogcímről – 889.000,- Ft

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 2017. évi költségvetése javára

KIADÁS

Rehabilitációs Otthonban két helyiség összenyitása (dologi) + 889.000,- Ft

BEVÉTEL

Központi irányító szervtől kapott támogatás + 889.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka, célja: A Rehabilitációs Otthon működési engedélyéhez szükséges feltételek teljesítése indokolja a fedezet biztosítását.

2/09/08/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2. 4. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 24. § (4) bekezdése alapján, a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményben dolgozó 2 fő közalkalmazottnak (1 főnek 4 havi, 1 főnek 1 havi) nyugállományba vonulása kapcsán jutalom kifizetésére kerülhessen sor. Az intézmény az önkormányzati költségvetéssel szemben pót-előirányzati igénnyel nem lép fel.

2/10/08/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva, a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a ViDaNet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. részére, hogy az AKRO-SAT Távközlési Kft. által készített „Győr, Borostyán sétány telekosztások III. ütem KTV ellátása” megnevezésű, 24/2017. tervszámú engedélyezési terv alapján a tervben szereplő ingatlanok kábeltelevíziós ellátása érdekében földalatti optikai hálózatot létesítsen a győri 11719 hrsz.-ú és a győri 11788 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanokon.

3/10/08/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva, a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a Generációk Háza részére, a működtetésükben lévő győri 7174 hrsz.-ú, természetben 9021 Győr, Aradi vértanúk útja 23. szám alatt felvett, az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező ingatlan 43 db nyílászárójának cseréjéhez, az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében központilag kezelt „Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés – Kultúra” megnevezésű kiadási jogcím terhére. A polgármester az 5/28/06/2017. PM. határozatban a fent nevezett kiadási jogcím terhére előirányozta a cseréhez szükséges forrást.

1/11/08/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult a Győr 45248/2 hrsz.-ú zártkerti művelés alól kivett terület megnevezésű, 2772 m2 területű ingatlan Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatát megillető 4/8 arányú tulajdoni hányadának cseréjéhez, a Győr 45249/2 hrsz.-ú zártkerti művelés alól kivett terület megnevezésű, 2847 m2 területű ingatlan tulajdonosait megillető 2/8-2/8 tulajdoni hányadával. A cserével érintett ingatlanrészek ingatlanforgalmi értékbecslésen alapuló értéke egyaránt 4.700.000.- Ft, így értékkülönbözet megfizetésére nem került sor.

1/15/08/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 88. § (3b) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a polgármester polgármesteri biztosi beosztásba, munkaviszonyban foglalkoztatott személyként Páternoszter Piroskát bízta meg. A munkakör megnevezése: Modern Városok Program biztosa. Feladata a Modern Városok Program előkészítése, bonyolítása. Megbízatása határozott időre szól, mely a polgármester megbízatásának megszűnésével szűnik meg.

Indokolás: A Modern Városok Program jelentősége indokolja, hogy a győri előkészületekkel és lebonyolítással kapcsolatos feladatok ellátását egy személy koordinálja.

3/15/08/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében

„Nyárzáró koncert” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 29.500.000,- Ft

„Győr Projekt Kft. működési támogatása” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

dologi kiadások + 29.500.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az előirányzat átcsoportosítás a Nyárzáró koncert szervezésével, lebonyolításával összefüggő feladatok ellátásával kapcsolatban felmerülő kiadások előirányzatát biztosította.

1/21/08/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

2017. évi polgármesteri keret c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 87.630,- Ft

EESZI által fenntartott Árpád úti Idősek Klubja 2017. évi költségvetése javára

KIADÁS

dologi kiadások + 87.630,- Ft

BEVÉTEL

irányító szervtől kapott támogatás + 87.630,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az Idősek Klubja szeptemberi kirándulásának költségeihez anyagi hozzájárulás.

1/22/08/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (1b) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező győri 279/56 és a győri 297 hrsz.-ú ingatlanok összevonásra kerüljenek.

1/23/08/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja, valamint a behajthatatlan követeléssel kapcsolatos eljárásról, valamint a követelés elengedésének eseteiről és módjáról szóló 19/2014. (IX. 12.) GYMJVÖ. rendelet 5. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy az Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásainak visszafizetési kötelezettségei jogcímen nyilvántartott követelései közül az alábbi személyekkel szembeni követelések elengedésre kerüljenek:

 Cs. F. J.né  87.830 Ft  köztemetés
 B. Sz.  20.510 Ft  köztemetés
 Sz. K.  36.507 Ft  aktív korúak ellátása
 K. E.  220.715 Ft  aktív korúak ellátása
 L. T.né  350.510 Ft  aktív korúak ellátása
 Cs. Gy.  2.500 Ft  normatív lakásfenntartási támogatás
 ifj. H. O.  15.795 Ft  aktív korúak ellátása
 K. T.  13.800 Ft  köztemetés
 F.-H. I.  13.800 Ft  köztemetés
 P. T.né  72.500 Ft  köztemetés
 B. A.  36.115 Ft  köztemetés
 B. R. Z.né  4.930 Ft  köztemetés
 Ny. V. B.  36.250 Ft  köztemetés
 Összesen:  911.762 Ft  

Indoklás I.)

A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2015. (II. 27.). önkormányzati rendelet 41. § (1) bek. b) pontja értelmében a megtérítési kötelezettség alól méltányosságból mentesíthető az az eltemettetésre köteles személy, akinek a havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át nem éri el, és a hagyatékból az őt megillető örökrész értéke a temetésből a rá eső költséget nem haladja meg.

Indoklás II.)

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 17. § (4) bekezdése értelmében ha a járási hivatal a hatáskörébe tartozó szociális ellátás megtérítését rendeli el, a megtérítés összegét, illetve a pénzegyenértékét és a kamat összegét – amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné – méltányosságból csökkentheti vagy elengedheti, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjának egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét.

2/23/08/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja, valamint a behajthatatlan követeléssel kapcsolatos eljárásról, valamint a követelés elengedésének eseteiről és módjáról szóló 19/2014. (IX. 12.) GYMJVÖ. rendelet 5. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy az Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásainak visszafizetési kötelezettségei jogcímen nyilvántartott követelései közül az alábbi személyekkel szembeni követelések elengedésre kerüljenek:

 Gy. E.  84.007 Ft  köztemetés
 B. Sz.  4.000 Ft  köztemetés
 ifj. T. T.  34.368 Ft  aktív korúak ellátása
 B. S.  73.029 Ft  köztemetés
 B. L.né  73.529 Ft  köztemetés
 A. A.né  153.200 Ft  köztemetés
 Sz. J.  73.529 Ft  köztemetés
 S. Sz.  58.458 Ft  köztemetés
 T. T.  36.254 Ft  köztemetés
 Összesen:  590.374 Ft  

Indoklás I.)

A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2015. (II. 27.). önkormányzati rendelet 41. § (1) bek. b) pontja értelmében a megtérítési kötelezettség alól méltányosságból mentesíthető az az eltemettetésre köteles személy, akinek a havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át nem éri el, és a hagyatékból az őt megillető örökrész értéke a temetésből a rá eső költséget nem haladja meg.

Indoklás II.)

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 17. § (4) bekezdése értelmében ha a járási hivatal a hatáskörébe tartozó szociális ellátás megtérítését rendeli el, a megtérítés összegét, illetve a pénzegyenértékét és a kamat összegét – amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné – méltányosságból csökkentheti vagy elengedheti, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjának egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét.

3/23/08/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változásokhoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésén belül

Óvodás SNI-s gyermekek ellátása (2017. jan. 1. – 2017. jún. 30.) – 16.000.000,- Ft

Előre nem látható kiadásokra + 16.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az óvodás sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásával kapcsolatos kiadások (2017. január 1-jétől június 30-ig) fedezetének biztosítása.

4/23/08/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változásokhoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében

Előre nem látható kiadásokra – 4.200.000,- Ft

Létszámfejlesztés – óvodás SNI-s gyermekek ellátása (2017. 09.01-ől) + 4.200.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az óvodás sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásával kapcsolatos létszám és eszközfejlesztés (2017. szeptember 1-jétől) fedezetének biztosítása.

HATÁROZATI JAVASLAT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a polgármester által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

Győr, 2017. szeptember 4.

Borkai Zsolt

polgármester

1. sz. melléklet

Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

7/12/05/2017. PM. h.

16/16/05/2017. PM. h.

4/17/05/2017. PM. h.

4/23/05/2017. PM. h.

5/30/05/2017. PM. h.

6/30/05/2017. PM. h.

1/01/06/2017. PM. h.

2/01/06/2017. PM. h.

3/01/06/2017. PM. h.

5/01/06/2017. PM. h.

6/01/06/2017. PM. h.

1/02/06/2017. PM. h.

2/02/06/2017. PM. h.

4/02/06/2017. PM. h.

5/02/06/2017. PM. h.

1/06/06/2017. PM. h.

2/06/06/2017. PM. h.

3/06/06/2017. PM. h.

2/07/06/2017. PM. h.

3/07/06/2017. PM. h.

1/08/06/2017. PM. h.

2/08/06/2017. PM. h.

3/08/06/2017. PM. h.

4/08/06/2017. PM. h.

5/08/06/2017. PM. h.

6/08/06/2017. PM. h.

7/08/06/2017. PM. h.

8/08/06/2017. PM. h.

9/08/06/2017. PM. h.

10/08/06/2017. PM. h.

1/09/06/2017. PM. h.

1/12/06/2017. PM. h.

2/12/06/2017. PM. h.

1/13/06/2017. PM. h.

2/13/06/2017. PM. h.

3/13/06/2017. PM. h.

1/14/06/2017. PM. h.

2/14/06/2017. PM. h.

3/14/06/2017. PM. h.

4/14/06/2017. PM. h.

5/14/06/2017. PM. h.

6/14/06/2017. PM. h.

7/14/06/2017. PM. h.

1/15/06/2017. PM. h.

3/15/06/2017. PM. h.

4/15/06/2017. PM. h.

5/15/06/2017. PM. h.

1/16/06/2017. PM. h.

2/16/06/2017. PM. h.

4/16/06/2017. PM. h.

1/19/06/2017. PM. h.

2/19/06/2017. PM. h.

3/19/06/2017. PM. h.

1/20/06/2017. PM. h.

2/20/06/2017. PM. h.

3/20/06/2017. PM. h.

4/20/06/2017. PM. h.

5/20/06/2017. PM. h.

6/20/06/2017. PM. h.

7/20/06/2017. PM. h.

8/20/06/2017. PM. h.

1/21/06/2017. PM. h.

3/21/06/2017. PM. h.

4/21/06/2017. PM. h.

1/22/06/2017. PM. h.

2/22/06/2017. PM. h.

3/22/06/2017. PM. h.

4/22/06/2017. PM. h.

1/23/06/2017. PM. h.

2/23/06/2017. PM. h.

3/23/06/2017. PM. h.

4/23/06/2017. PM. h.

5/23/06/2017. PM. h.

1/26/06/2017. PM. h.

3/26/06/2017. PM. h.

4/26/06/2017. PM. h.

1/28/06/2017. PM. h.

2/28/06/2017. PM. h.

3/28/06/2017. PM. h.

4/28/06/2017. PM. h.

5/28/06/2017. PM. h.

1/29/06/2017. PM. h.

2/29/06/2017. PM. h.

3/29/06/2017. PM. h.

4/29/06/2017. PM. h.

5/29/06/2017. PM. h.

3/03/07/2017. PM. h.

1/04/07/2017. PM.h .

2/04/07/2017. PM. h.

2/05/06/2017. PM. h.

3/05/07/2017. PM. h.

4/05/07/2017. PM. h.

5/05/07/2017. PM. h.

1/06/07/2017. PM. h.

2/06/07/2017. PM. h.

3/06/07/2017. PM. h.

4/06/07/2017. PM. h.

5/06/07/2017. PM. h.

6/06/07/2017. PM. h.

7/06/07/2017. PM. h.

1/07/07/2017. PM. h.

2/07/07/2017. PM. h.

1/10/07/2017. PM. h.

2/10/07/2017. PM. h.

3/10/07/2017. PM. h.

4/10/07/2017. PM. h.

5/10/07/2017. PM. h.

1/11/07/2017. PM. h.

2/11/07/2017. PM. h.

3/11/07/2017. PM. h.

4/11/07/2017. PM. h.

1/12/07/2017. PM. h.

2/12/07/2017. PM. h.

3/12/07/2017. PM. h.

4/12/07/2017. PM. h.

5/12/07/2017. PM. h.

6/12/07/2017. PM. h.

1/13/07/2017. PM. h.

2/13/07/2017. PM. h.

3/13/07/2017. PM. h.

1/14/07/2017. PM. h.

1/17/07/2017. PM. h.

3/17/07/2017. PM. h.

4/17/07/2017. PM. h.

5/17/07/2017. PM. h.

6/17/07/2017. PM. h.

7/17/07/2017. PM. h.

8/17/07/2017. PM. h.

9/17/07/2017. PM. h.

1/18/07/2017. PM. h.

2/18/07/2017. PM. h.

3/18/07/2017. PM. h.

1/19/07/2017. PM. h.

2/19/07/2017. PM. h.

3/19/07/2017. PM. h.

1/20/07/2017. PM. h.

2/20/07/2017. PM. h.

3/20/07/2017. PM. h.

1/21/07/2017. PM. h.

2/21/07/2017. PM. h.

3/21/07/2017. PM. h.

2/24/07/2017. PM. h.

3/24/07/2017. PM. h.

2/25/07/2017. PM. h.

1/27/07/2017. PM. h.

2/27/07/2017. PM. h.

3/27/07/2017. PM. h.

4/27/07/2017. PM. h.

1/31/07/2017. PM. h.

2/01/08/2017. PM. h.

1/03/08/2017. PM. h.

2/03/08/2017. PM. h.

3/03/08/2017. PM. h.

4/03/08/2017. PM. h.

1/04/08/2017. PM. h.

2/04/08/2017. PM. h. és melléklete

1/07/08/2017. PM. h.

1/08/08/2017. PM. h.

2/08/08/2017. PM. h.

3/08/08/2017. PM. h.

1/09/08/2017. PM. h.

2/09/08/2017. PM. h.

2/10/08/2017. PM. h.

3/10/08/2017. PM. h.

1/11/08/2017. PM. h.

1/15/08/2017. PM. h.

3/15/08/2017. PM. h.

1/21/08/2017. PM. h.

1/22/08/2017. PM. h.

1/23/08/2017. PM. h.

2/23/08/2017. PM. h.

3/23/08/2017. PM. h.

4/23/08/2017. PM. h.

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta:

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Jogi és Önkormányzati Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.