0623/2017. (IX. 19.) Kgy. előterjesztés

0623/2017. (IX. 19.) Kgy. előterjesztés

Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

…………. napirendi pont

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. mellékletében – a bizottságok feladat- és hatásköréről – meghatározottak alapján, a Közgyűlés által átruházott hatáskörben az alábbi határozatokat hozták:

GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁG

55/2017. (VI. 21.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága az Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági tevékenységéről szóló 2017. I. negyedéves beszámolóját megtárgyalta és elfogadja.

56/2017. (VI. 21.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a GYŐR PROJEKT Kft. gazdasági tevékenységéről szóló 2017. I. negyedéves beszámolóját megtárgyalta és elfogadja.

57/2017. (VI. 21.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a GYŐR-SZOL Zrt. gazdasági tevékenységéről szóló 2017. I. negyedéves beszámolóját megtárgyalta és elfogadja.

63/2017. (VI. 21.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága hozzájárul az (előterjesztéshez mellékelt) önkormányzati tulajdonú helyiségek bérbeadás útján történő hasznosításához.

64/2017. (VI. 21.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a 2017. II. félévi üléseinek munkatervét elfogadja.

66/2017. (VII. 05.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága hozzájárul Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Győri ÉPFU Zrt.-ben meglévő teljes részvénytulajdona (98 580 darab törzsrészvény) minimum névértéken, azaz mindösszesen legalább 49.290.000,- Ft értéken történő elidegenítéséhez.

67/2017. (VII. 05.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága jóváhagyja a győri 25162/1, 25165, 25180/3 hrsz.-ú ingatlanok árverésen történő értékesítését. A kikiáltási ár az ingatlanforgalmi szakértő által megállapított költségekkel növelt ár (23.250.000,- Ft + 242.136,- Ft ÁFA).

KÖZIGAZGATÁSI ÉS KÖZRENDVÉDELMI BIZOTTSÁG

31/2017. (Vi. 19.) KKB HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottsága a 2017. II. félévi üléseinek munkatervét elfogadja.

OKTATÁSI, KULTURÁLIS, SPORT ÉS TURISZTIKAI BIZOTTSÁG

38/2016. (VI. 20.) OKSTB HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottsága a 2017. II. félévi üléseinek munkatervét elfogadja.

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

44/2017. (VI. 22. ) PÜBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága a Pénzügyi Bizottság 2017. II. félévi üléseinek munkatervét elfogadja.

46/2017. (VII. 5. ) PÜBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága hozzájárul Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Győri ÉPFU Zrt.-ben meglévő teljes részvénytulajdona (98.580 db törzsrészvény) minimum névértéken, azaz mindösszesen legalább 49.290.000,- Ft értéken történő elidegenítéséhez.

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁG

584/2017. (VI. 19.) SZELBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága az ellátási szerződés alapján működtetett személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatások 2016. évi szakmai munkájának értékeléséről szóló tájékoztatót elfogadja.

589/2017. (VI. 19.) SZELBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága a 2017. II. félévi üléseinek munkatervét elfogadja.

590/2017. (VI. 19.) SZELBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága az előzetes regisztrációval meghirdetett bérlakás pályázat kiírását elfogadja.

690/2017. (VIII. 7.) SZELBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága az előzetes regisztrációval meghirdetett bérlakás pályázat kiírását elfogadja.

VÁROSSTRATÉGIAI BIZOTTSÁG

28/2017. (VI. 20.) VSTRB HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városstratégiai Bizottsága a „Tájékoztató a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosításának véleményezési eljárásában kapott észrevételekről (TSZTM 2013-030, TSZTM 2016-032, TSZTM 2016-050, TSZTM 2016-061, TSZTM 2017-005 TSZTM 2017-029 SZTM 2016-030, SZTM 2016-032, SZTM 2016-050, SZTM 2016-061, SZTM 2016-071, SZTM 2017-005, SZTM 2017-013, SZTM 2017-014, SZTM 2017-016, SZTM 2017-019, SZTM 2017-024, SZTM 2017-025, SZTM 2017-026, SZTM 2017-027, SZTM 2017-033, SZTM 2017-034, SZTM 2017-036 és a SZTM 2017-037 számú szabályozási tervmódosítások)” című előterjesztést megtárgyalta, a beérkezett véleményeket megismerte, azokat elfogadta.

32/2017. (VI. 20.) VSTRB HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városstratégiai Bizottsága a 2017. II. félévi üléseinek munkatervét elfogadja.

35/2017. (VI. 27.) VSTRB HATÁROZATA

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városstratégiai Bizottsága a Javaslat „9019 Győr-Gyirmót, hrsz. 27527/5 – Alcedonia lakópark közlekedési kiszolgálásának engedélyezési terve” munkacímű közterület kialakítási terv jóváhagyására munkacímet viselő közterület- kialakítási tervet jóváhagyja.

2. A Városstratégiai Bizottság felkéri a Településfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy a jóváhagyott közterület kialakítási terv és a hatályos jogszabályok alapján a településrendezési szerződést 90 napon belül készítse elő. Az ingatlanfejlesztés részletes feltételeit (különösen: ütemezés, biztosíték, a véleményező önkormányzati szervek és hatóságok előírásai, a közterületen kiépítésre kerülő műszaki járulékos infrastruktúra térítésmentes átadása) a megkötendő településrendezési szerződésben kell rögzíteni és kifejezésre juttatni.

3. A Városstratégiai Bizottság felkéri a Településfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy a közterület-kialakítási terv 1-1 jóváhagyott példányát küldje meg az érintett közmű-szolgáltatóknak, az építésügyi hatóságnak, Fejlesztőnek, továbbá a hivatali nyilvántartásban a szükséges átvezetéseket végezze el.

HATÁROZATI JAVASLAT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a bizottságok által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

Győr, 2017. szeptember 12.

Borkai Zsolt

polgármester

1. számú melléklet

A BIZOTTSÁGOK DÖNTÉSI HATÁSKÖRBEN HOZOTT HATÁROZATAI

GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁG

55/2017. (VI. 21.) GATUBI HATÁROZATA

56/2017. (VI. 21.) GATUBI HATÁROZATA

57/2017. (VI. 21.) GATUBI HATÁROZATA

63/2017. (VI. 21.) GATUBI HATÁROZATA

64/2017. (VI. 21.) GATUBI HATÁROZATA

66/2017. (VII. 05.) GATUBI HATÁROZATA

67/2017. (VII. 05.) GATUBI HATÁROZATA

KÖZIGAZGATÁSI ÉS KÖZRENDVÉDELMI BIZOTTSÁG

31/2017. (Vi. 19.) KKB HATÁROZATA

OKTATÁSI, KULTURÁLIS, SPORT ÉS TURISZTIKAI BIZOTTSÁG

38/2016. (VI. 20.) OKSTB HATÁROZATA

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

44/2017. (VI. 22.) PÜBI HATÁROZATA

46/2017. (VII. 5.) PÜBI HATÁROZATA

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁG

584/2017. (VI. 19.) SZELBI HATÁROZATA

589/2017. (VI. 19.) SZELBI HATÁROZATA

590/2017. (VI. 19.) SZELBI HATÁROZATA

690/2017. (VIII. 7.) SZELBI HATÁROZATA

VÁROSSTRATÉGIAI BIZOTTSÁG

28/2017. (VI. 20.) VSTRB HATÁROZATA

32/2017. (VI. 20.) VSTRB HATÁROZATA

35/2017. (VI. 27.) VSTRB HATÁROZATA

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta:

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Jogi és Önkormányzati Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.