7/2017. (X. 27.) Kgy jegyzőkönyv

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

K Ö Z G Y Ű L É S E

7/2017. (X. 27.)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2017. október 27-én 10:00 órára összehívott és 10:07 órakor megkezdett ülésén.

Jelen vannak:

Borkai Zsolt polgármester,

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester,

Dr. Fekete Dávid alpolgármester,

Radnóti Ákos alpolgármester,

Bárány István, Borsi Róbert, Dr. Dézsi Csaba András, Diligens Tibor, Fodor Roland, Dr. Gancz Tamás, Glázer Tímea, Hajszán Gyula, Juhász István, Kalmár Ákos, Kovács Tamás, Dr. Neupor Zsolt, Pollreisz Balázs, Rózsavölgyi László, Dr. Sik Sándor, Szabó Jenő, Szeles Szabolcs, Takács Krisztián, Takács Tímea, Varga Márk

Jelen vannak továbbá:

Dr. Lipovits Szilárd jegyző,

Dr. Csörgits Lajos aljegyző,

Nagy Tamás, a Gazdálkodási Főosztály vezetője,

Nagyné dr. László Edit, a Hatósági Főosztály vezetője,

Füke Péter, a Településfejlesztési Főosztály vezetője,

Szombati-Serfőző Eszter, a Kulturális és Sport Főosztály vezetője,

Dr. Domanyik Eszter, a Városmarketing és Programszervezési Főosztály vezetője,

Révi Zsolt városi főépítész,

Páternoszter Piroska, a Modern Városok Program biztosa,

Mező Tímea, az Adóügyi Osztály vezetője,

Varga Zoltán Ákos, az Ellenőrzési Osztály vezetője,

Stipkovics Tamás, az Építéshatósági Osztály vezetője,

Hermann-né Gesztrich Nikoletta, a Kulturális Osztály vezetője,

Reider Ernő, a Házüzemeltetési Osztály vezetője,

Dr. Horváth Tamás, az Igazgatási Osztály vezetője,

Dr. Csele Balázs, a Munkaügyi Osztály vezetője,

Szabóné Vörös Ágnes, a Népjóléti Osztály vezetője,

Bodorné Mózes Ágota, az Oktatási Osztály vezetője,

Kalmárné Nagy Katalin, a Városépítési Osztály vezetője,

Sági Géza, a GYŐR-SZOL Zrt. elnök-vezérigazgatója,

Prédl Antal, a GYMJV Útkezelő Szervezet vezetője,

Truka István, a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr vezetője,

Sárkány Péter, a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. ügyvezetője

Simon Csaba, a Győr Projekt Kft. ügyvezetője,

a sajtó munkatársai, valamint

mintegy 7 fő érdeklődő állampolgár.

****

Borkai Zsolt polgármester: Köszönti a Közgyűlés résztvevőit és az érdeklődő állampolgárokat.

Kéri, hogy a képviselők a létszám megállapítása érdekében gombnyomással jelezzék jelenlétüket. Megállapítja, hogy az ülésen 23 képviselő – a megválasztott képviselők több mint fele – jelent meg, tehát a testület határozatképes.

A győri Széchenyi István Egyetemen tartott 14. Akadémiai Napon Pro Universitate díj elismerésben részesült Fűke Géza, a Győri Filharmonikus Zenekar igazgatója. A díjazottnak a Közgyűlés nevében ezúton is gratulál!

****

A mai ülés tervezett napirendjét a kiküldött meghívó tartalmazza.

Az ülés előtt került kiosztásra a Javaslat bizottsági tag személyének megváltoztatására című előterjesztés, melyet 21. napirendi pontként javasol napirendre venni, értelemszerűen a rákövetkező napirendi pontok számozása eggyel nő.

Kiosztásra került továbbá az 1. számmal jelölt, Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására című napirendi ponthoz tartozóan az SZTM 2017-054 számú módosított tervlap, melyet a napirendi pont tárgyalása során kér figyelembe venni.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja értelmében a képviselő-testület által kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, ha a nyilvános tárgyalás az Önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené a napirendi pont tárgyalására zárt ülés rendelhető el.

Javaslatot tesz ezért a Javaslat "Új, alacsony padlós vagy alacsony belépésű, szóló, dízel autóbuszok rendelkezésre tartása" tárgyban indított közbeszerzési eljárásban anyagi fedezet biztosítására című előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalására.

Kéri, hogy akinek a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétele vagy más javaslata van, jelezze!

Az ismertetett rendelkezés, valamint az SZMSZ 20. § (1) bekezdésének alkalmazásával szavazásra bocsátja a meghívóban 21. sorszámmal jelzett, Javaslat "Új, alacsony padlós vagy alacsony belépésű, szóló, dízel autóbuszok rendelkezésre tartása" tárgyban indított közbeszerzési eljárásban anyagi fedezet biztosítására című napirendi pont zárt ülésen történő tárgyalására vonatkozó javaslatot.

Kéri, hogy aki a zárt ülésen történő tárgyalással egyetért, szavazzon!

Megállapítja, hogy a Közgyűlés a meghívóban 21. sorszámmal jelölt, de a napirend módosítására vonatkozó javaslat szerint a 22. sorszámmal tárgyalandó előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalására vonatkozó javaslatot 21 igenlő, 2 nemleges és 0 tartózkodás mellett elfogadta.

Kéri, hogy aki a javasolt napirendi pontokkal és azok sorrendjével egyetért, szavazzon!

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 23 igenlő, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a napirendet elfogadta.

151/2017. (X. 27.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az alábbiak szerint fogadja el a 2017. október 27-i ülésének napirendjét:

1. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására (TSZTM 2017-028, SZTM 2017-028, SZTM 2017-054, SZTM 2017-055, SZTM 2017-062, SZTM 2017-064 számú tervmódosítások)

Előterjesztő: Révi Zsolt városi főépítész

2. Javaslat a fizető-parkolóhelyek üzemeltetésének és használatának szabályairól szóló 17/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

3. Javaslat Győr MJV Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására és tájékoztató Győr MJV Önkormányzata 2017. évi költségvetése 2017. I. féléves végrehajtásáról

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

4. Javaslat pályázat benyújtására az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím elnyerésére

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

5. Javaslat kulturális intézmények alapító okiratainak módosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

6. Javaslat műalkotás közterületen történő elhelyezésére

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

7. Javaslat „Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátása" tárgyú pályázat bírálatára

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

8. Javaslat az újvárosi szociális város-rehabilitáció II. üteméhez kapcsolódó pályázat önrészének biztosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

9. Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintésére

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

10. Javaslat a szociális ágazathoz tartozó intézmények alapító okiratainak módosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

11. Javaslat egyes költségvetési előirányzatok változtatására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

12. Javaslat városüzemeltetési kiadások előirányzatának módosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

13. Javaslat támogatás nyújtására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

14. Javaslat alapítvány támogatására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

15. Javaslat a Győr Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

16. Javaslat győri társasházi lakások értékesítésére (4404/2/A/54 és 4778/85/A/88 hrsz.)

Előterjesztő: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

17. Javaslat a kárpátaljai magyarok megsegítésére szervezett segélyprogramban való részvételre

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

18. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

19. Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

20. Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

21. Javaslat bizottsági tag személyének megváltoztatására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

22. Javaslat "Új, alacsony padlós vagy alacsony belépésű, szóló, dízel autóbuszok rendelkezésre tartása" tárgyban indított közbeszerzési eljárásban anyagi fedezet biztosítására (zárt ülés)

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

23. Javaslat személyi kérdésben való döntés meghozatalára (zárt ülés)

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

24. Javaslat önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat elleni fellebbezés elbírálására (zárt ülés)

Előterjesztő: Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

1. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, VALAMINT A GYŐRI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL (GYÉSZ-RŐL) ÉS GYŐR SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 1/2006. (I. 25.) ÖK. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

(TSZTM 2017-028, SZTM 2017-028, SZTM 2017-054, SZTM 2017-055, SZTM 2017-062, SZTM 2017-064 számú tervmódosítások)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Révi Zsolt városi főépítész: Az Állami Főépítész úr valamennyi záróvéleménye megérkezett, mely az előterjesztésben szereplő módosításokat szakmailag és jogilag is támogatta, kifogása nem volt. Beleértve az ülés előtt kiosztott SZTM 2017-054 számú tervlapot is, amely az előzetesen kiküldött anyaghoz képest csak egy apró övezethatár rajztechnikai pontosítását tartalmazza. Így érdemi különbség nincs a módosítás tartalmában és ezt az állami főépítész úr jóvá is hagyta. Kéri, hogy ennek ismeretében döntsön a testület az előterjesztésről.

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 18 igen, 0 nem, 5 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

152/2017. (X. 27.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja Győr Településszerkezeti Tervének módosítását a

TSZTM 2017-028 tervlap szerint.

Felelős: városi főépítész

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a városi főépítészt a jóváhagyott módosítások átvezetésére Győr Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Győr Építési Szabályzata című dokumentumokban, valamint a módosított dokumentumok megküldésére az egyeztetésében részt vett államigazgatási, érdek-képviseleti szerveknek és civil szervezeteknek.

Felelős: városi főépítész

Határidő: 2017. november 30.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

Borkai Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 18 igen, 0 nem, 5 tartózkodó szavazattal az alábbi rendeletet fogadta el.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

26/2017. (X. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A GYŐRI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL (GYÉSZ-RŐL) ÉS GYŐR SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 1/2006. (I. 25.) ÖK. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A GYÉSZ 103. § 00395 sz. övezeti sorszám előírása helyébe a következő lép:

 00395  A meglévő garázssor úszótelkei a Szabályozási Terven jelölt módon bővíthetők. Az így kialakult telkeken, a jelenlegi beépítéshez illeszkedve kizárólag garázs helyezhető el.
A 2858/60 hrsz.-ú ingatlanra 5,7 m épületmagassággal emelet építhető.
Az övezetben telekalakításra és az ingatlan beépítésére Településrendezési Szerződés (TRSZ) megkötését követően kerülhet sor.

(2) A GYÉSZ 103. § a 04792, 04793 és 04794 sz. övezeti sorszám előírásaival egészül ki:

 04792  A beruházás során zaj- és rezgésvédelmi szempontból egyedi számítások alapján egyedi technológiai megoldások alkalmazandóak. Az övezetben a kötelező beültetéssel jelölt sávot háromszintű zöldfelületként kell kialakítani. Ennek során 150 m2/ 40 db cserje és telkenként legalább 1 db nagy lombkoronájú fa ültetendő.
Az övezetben telekalakításra és az ingatlan beépítésére Településrendezési Szerződés (TRSZ) megkötését követően kerülhet sor.
 04793  Az övezetben telekalakításra és az ingatlan beépítésére Településrendezési Szerződés (TRSZ) megkötését követően kerülhet sor.
 04794  Az övezetben telekalakításra és az ingatlan beépítésére Településrendezési Szerződés (TRSZ) megkötését követően kerülhet sor.

2. §

A GYÉSZ 7. sz. melléklete (az OTÉK előírásaitól a szakminisztérium által engedélyezett eltérések táblázata) kiegészül a 35. sorral:

 sor-
szám
 hely  OTÉK-tól való eltérés  érintett
övezet sor
száma
 felmentés
 
35.
 Győr.-.Adyváros
(Petz Aladár Megyei Oktató Kórház parkoló lemez)
 Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet OTÉK 2. mellékletében foglalt előírásaitól eltérően a különleges övezetekben meghatározott minimális 40%-os zöldfelületi arány helyett 20% is megengedhető.  
04801
 Végh Csaba
Állami Főépítész
GYD-02/552-2/2017. számú levele szerint.

3. §

(1) A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 1. mellékletét képező SZTM 2017-062 és az SZTM 2017-064 tervszámú szabályozási tervlapjai szerint.

(2) A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 2. mellékletét képező SZTM 2017-054, SZTM 2017-055 tervszámú szabályozási tervlapjai szerint.

(3) A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 3. mellékletét képező, SZTM 2017-028 tervszámú szabályozási tervlapjai szerint.

4. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba a (2) és (3) bekezdése kivételével.

(2) A rendelet 2. §-a és a 3. § (2) bekezdése 2017. november 11. napján lép hatályba.

(3) A rendelet 1. §-a és a 3. § (3) bekezdése 2017. november 26. napján lép hatályba.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

(A rendelet melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

2. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A FIZETŐ-PARKOLÓHELYEK ÜZEMELTETÉSÉNEK ÉS HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 17/2013. (IV. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Fodor Roland képviselő: Örül annak, hogy ez az előterjesztés már egy jóval finomabb formája annak, mint amit a bizottságok megtárgyalhattak, nyílván azért is került átdolgozásra, mivel a korább előterjesztést a Városstratégiai Bizottság nem fogadta el. Így kikerült a rendelet-tervezetből az a rész, mely szerint a parkolási büntetések eljárása során a parkolójegyek pótlólag, utólag történő bemutatásának lehetőségét eltörölte volna az eredeti rendelet-tervezet. Örül annak, hogy ez nem került bele a végleges anyagba. Ezen túl a rendelet-tervezet tartalmaz még egy pozitívumot, amit ki szeretne emelni. Ez a Semmelweis utca parkolóövezetbe történő bevonását. Ez azért jó, hogy megtörténik mert, ez az utca „szigetként” működött ezen a területen, hiszen a körülötte lévő utcák már fizetőparkolókként funkcionáltak. Az ott lakókat borzasztóan zavarta, hogy emiatt mindenki ebben az utcában próbál parkolni. Ugyanakkor a koncepció, ami alapján a rendelet-tervezet ismét új utcákat von be fizetőövezetbe azt továbbra is hibás döntésnek tartja. Tisztában van azzal, hogy lakossági kérések alapján kerülnek újabb utcák a parkoló övezetbe, de ezzel a probléma nem oldódik meg, hanem egyre tolódik, egyszer elérik majd Győrszentivánt, majd Ménfőcsanakok is. Úgy az egész város fizetőparkoló övezetbe fog tartozni, amivel nem tud egyetérteni.

Borkai Zsolt polgármester: Képviselőtársa elmondta, hogy mennyire örül annak, hogy kikerült a rendelet-tervezetből a parkolójegyek utólagos bemutatására vonatkozó szigorítás. Ő bizony sokat dilemmázott a kérdésen, ugyanis kezébe került egy lista, hogy ilyen bemutatással összesen 4244 esetben éltek az állampolgárok. Az is kitűnik a kimutatásból, hogy nem minden esetben ugyan, de biztos abban, hogy sok esetben visszaélnek ezzel a lehetőséggel. Azért döntött úgy, hogy végül vegyék ki a szigorítást a rendelet-tervezetből, hogy más eszközöket használjanak arra, a visszaéléses eseteket ki tudják szűrni az ezzel foglalkozó munkatársak. Erre valamilyen módszert ki kell dolgozni, megoldást kell találni. Ami miatt így döntött, mégiscsak az volt, hogy az emberek többsége azért becsületes és valóban elmulasztotta kitenni a parkolójegyét a megfelelő helyre. Hozzáteszi, azért is okozott számára fejtörést ez a probléma, mert számos olyan példát tudna említeni, ahol a szabályszegést nem nézik el semmilyen körülmények között, és büntetnek. Ilyen a személyi igazolvány hiánya vagy az autópálya matrica számának esetleges elütése. Úgy gondja, hogy ezért mindenkinek jogkövető és szabályos magatartást kellene mutatnia számos esetben. Ezért kellene a jövőre nézve megoldást keresni az esetleges visszaélések visszaszorítására.

Juhász István képviselő: Köszöni a jogkövető állampolgárok nevében a szigorítás kivételét a rendelet-tervezetből. Az volna jó, ha valóban nem lenne ilyen magas az a szám, amit a polgármester úr említett a visszaélések kapcsán. Hozzáteszi, az elektronikus fizetésnél alkalmazott rendszer lehet, hogy megoldás lenne a parkolás kapcsán is, hiszen akkor a parkolásnál működne egy olyan automata, mely a rendszám megadásával kezelné a helyzetet, így talán kevésbé lehetne visszaélni ezzel a helyzettel.

Sajnálatát fejezi ki a 21. napirendi pont személyi kérdésének döntése kapcsán.

Borkai Zsolt polgármester: Úgy gondolja, hogy képviselőtársa abba akar beleszólni, ami egy párton belüli lehetőség biztosítása, hiszen külső bizottsági tag személyét érint a 21. számú napirendi pont. Ezzel a jogosítvánnyal élhetnek a frakciók, de tartsa magát a jövően ahhoz képviselőtársa, hogy nem nyilatkoztatja ki a véleményét a döntés kapcsán. Ilyen megjegyzésnek egyébként nem szokás hangot adni a testületi ülésen.

Dr. Neupor Zsolt képviselő: A rendelet módosítás kapcsán elmondható, hogy félévente folyamatosan kiterjesztésre kerülnek a városban a fizetőparkoló övezeti határok. Nem nehéz megjósolni, hogy 2018 második negyedévében további utcák kerülnek bevonásra, példaként említi a Nádorvárosi utcákat – Bartók Béla utca – hiszen őt is folyamatosan megkeresik a lakók az ilyen jellegű kérésekkel. Így valószínűsíthető, hogy lakossági kérésre ezek a részek is bevonásra kerülnek és a fizetős parkolók száma növekedni fog. Példaként említi a Csaba és Buda utcákat, melyeket sokan arra használtak, hogy díjmentesen parkolhassanak és onnan be tudjanak sétálni a városba. Ezek az utcák azóta üresek, mióta fizetős zónává alakították őket. A városvezetésnek azt kellene megvizsgálnia, hogy hol van az a határpont, ahonnan már nem éri meg begyalogolni a Belvárosba. Mert most próbahiba módszerrel ahány lakossági igény érkezik mindig módosításra kerül a rendelet. Úgy gondolja, globálisan kellene gondolkodni a kérdésről, kell hogy legyen egy olyan határ, ahonnan már nem éri meg begyalogolni a Belvárosba. Ez a határ látható, ezt kellene pontosan meghatározni. Azt is látni kell, hogy a parkolással koncepcionálisan kell valamit kezdeni. A Belvárosból hiányzik körülbelül 500-1000 db jó minőségű – adott esetben – ingyenes vagy kedvezményes parkolóhely. Azt hiányolja, hogy az elmúlt időszakban a város nem tett lépéseket, – vagy ha tett is nem járt eredménnyel -, hogy a P+R parkolókat bővítse, akár a Petőfi híd környékén. Illetve új parkoló területeket kellene bevonni P+R parkolók gyanánt. Ez az egyetlen megoldás, ami az ilyen övezet meghatározás mellett tud segíteni az itt élőkön és a parkolási problémákon. Látható, hogy önmagában a parkolóházak, mélygarázsok építése nem segít a dolgon, hiszen az emberek idegenkednek ezektől és nem használják azokat. Véleménye szerint további új P+R parkolókat kell létesíteni. A jövőre nézve azt kéri az ezzel foglalkozó szakemberektől, hogy nézzék meg, hol az a fizikai határ, ahol számlálással, vagy bármilyen más módszerrel meg lehet állapítani, hogy bizonyos parkoló helyeket Belvároshoz közeli elhelyezkedésük miatt vesznek igénybe. Ezek ismeretében nem kellene folyamatosan módosítani az övezethatárokat, hanem véglegesíteni lehetne azokat. Persze nem is biztos, hogy feltétlenül a Belváros közelségét kell alapul venni, hiszen a város átalakult. Több városrészben irodaházak, kereskedelmi központok létesültek és ezek környékén is növekszik a parkoló szám, így ezeket a parkolóhelyeket is számításba kell venni. Így ki lehetne alakítani a végleges övezeti határokat a városban.

Borkai Zsolt polgármester: Az Önkormányzatnak fontos feladata az is, hogy egyenlő esély és bánásmód legyen a városban élőkkel szemben. A kérdés összetett, hiszen a közterületen kialakított parkolóhelyek esetében az a kérdés, mennyire kell, hogy ingyenes legyen a közpénzből megépített parkolóhely. Az egyik csoport az, aki a társasházához tartozó parkolóhelyet megvásárolja – amihez az Önkormányzat nyilván nem járul hozzá -, tehát vesz magának egy beálló helyet, és a másik csoport, akinek mindez nem biztosított, de az Önkormányzat közpénzből alakít ki parkolókat. Ez egy fontos kérdés, és bizony felmerülhet a mindenkiben, hogy mindez helyes-e, illetve hol lehet meghúzni a határt. Az így kialakított parkolókkal egyesek tulajdonképpen garázshoz jutnak, hiszen a jövőben a közterületeken nem csak fedetlen parkolókat építenek, hanem lesznek olyan parkoló lemezek, melyek nagyon sok pénzért fog megépülni és ott majd lehet parkolni. A kérdés csak az, milyen áron, ingyenesen vagy nem ingyenesen. Ezek folyamatos dillemát jelentenek a városvetésnek. De ugyanez elmondható a közterületi parkolás esetéről is. Hangsúlyozza, nem egyszerű a helyzet. A P+R parkolók kapcsán elmondja, nem támogatja azok létrejöttét. Dr. Neupor Zsolt képviselőtársa utalt a Petőfi hídnál lévő területre, ahol valóban ki lehetne alakítani ilyen P+R parkolóhelyeket, de mivel ártérben lévő részről van szó, fejleszteni nem lehet és engedélyt sem kaphat rá az Önkormányzat.

Radnóti Ákos alpolgármester: A polgármester úr említett egy nagyon magas számot a parkolójegyek utólagos bemutatása kapcsán, ami akár visszaélésből is fakadhat. A szakemberek elmondása szerint internetes felületen lehet parkolójegyhez jutni és annak megvásárlásával kiváltható a kiszabott büntetés megfizetése. Úgy gondolja, ez egy nagy szám és bizony ennek nagy százaléka visszaélésből adódik. Ezért kell komolyan kivizsgálni ezt az esetkört.

Az övezetek kibővítésével kapcsolatban elmondja, hogy a lakosságtól több száz aláírás érkezett arra vonatkozóan, hogy terjesszék ki a fizető parkolós helyeket annak érdekében, hogy az ott lakóknak is legyen lehetőségük a parkolásra. A GYŐR-SZOL Zrt. elvégezte az ilyenkor szükséges számításokat. Természetesen fontos az is, hogy a Győrbe bejárók is kapjanak lehetőséget a parkolásra. Tudja, hogy minden képviselőtársa a saját választókörzetében minden tőle telhetőt megtesz a parkolóhelyek bővítése érdekében, de ez sem egyszerű. Sok esetben okoz ez vitaforrást. Alternatív megoldásként említi a kerékpáros közlekedés fejlesztését Győrben, bár tudja, hogy az autóval való közlekedés kényelmesebb. Ennek ellenére bővítik a Győr-bike rendszert tavaly 20 millió forinttal, 2017-ben 22 millió forinttal, 20 új állomás jött létre és fél óra ingyenes használati lehetőséget biztosít a győriek számára. Javasolja, hogy ezt a lehetőséget is terjesszék a győriek között, mint alternatív lehetőséget a közlekedésre, hiszen sok esetben a kerékpáros közlekedés gyorsabb, mint az autó.

Kéri, a Közgyűlés előtt lévő koncepciót fogadják el. Juhász István képviselőtársa rendszám felismerő rendszer kiépítésére tett javaslatát meg fogják vizsgálni a jövőben.

Fodor Roland képviselő: Véleménye szerint szükség lenne egy teljesen átfogó közlekedési és parkolási koncepció megalkotására ahelyett, hogy minden területet – parkolás, közösségi közlekedés és alternatív megoldások – külön próbálja az Önkormányzat kezelni. Egyetért a kerékpáros közlekedés bővítésével, motiválásával, de vajon ez összhangban van-e a közösségi közlekedés fejlesztésével és az alternatív megoldási javaslatokkal? Célszerű lenne ezeket együtt, egy koncepcióban kezelni! A parkolójegyekkel történő visszaélés egy másik probléma, ami nem más, mint bizonyos, szenvedélybeteg, hajléktalan csoportok jelenléte a belvárosban, akik az alkoholra való pénzt ily módon teremtik elő. Újfent kéri, hogy a Közterület Felügyelet keresse a megoldást erre a problémára!

Borkai Zsolt polgármester: Felhívja képviselőtársa figyelmét, hogy az Önkormányzat rendelkezik közlekedési koncepcióval, amely tartalmazza az általa felsorolt elemeket. Az más kérdés, hogy a folyamatos fejlődés miatt meg kell vizsgálni, hogy milyen jellegű változtatásokra lenne szükség. Ez azonban nem azonnali, ad hoc módon történő döntések sokasága, a változtatásokkal a XXI. századi emberek igényeihez próbálnak alkalmazkodni.

Kalmár Ákos képviselő: Dr. Neupor Zsolt képviselőtársa néhány felvetett észrevételére kíván reagálni. Mindannyian észleljük azt a folyamatot, hogy a fizető parkolós övezet határa folyamatosan tolódik ki a Belvárosból. Ezt pozitívnak és negatívnak is fel lehet fogni, de véleménye szerint ez inkább az élet velejárója. Az is fontos szempont, hogy maguk a lakók kezdeményezik az övezethatár változtatást, mivel egyre inkább azt érzékelik, hogy nem tudnak a lakókörnyezetükben parkolni, inkább megéri nekik az évi 3.600,- Ft-ot kifizetni azért, hogy utána a fizető parkoló helyeken tudják használni a környéküket. Valóban létezik egy természetes határ, meddig terjedhet ez az övezet, de ezt az élet fogja majd eldönteni. Az hiba lenne, ha ezt politikusok döntenék el.

Radnóti Ákos alpolgármester: Visszautalva az előzőekre, még hozzáteszi, hogy a jegybemutatással kapcsolatban is több félreértés volt. A lakossági bérletet természetesen be lehetett volna mutatni a későbbiekben is. Azzal is tisztában kell lennie a lakosságnak, hogy azon időszak alatt, míg a parkoló automatától visszaérnek az autóig, nem fogják megbüntetni az autóst, mert az ellenőr a büntető cédula kihelyezése előtt köteles körülnézni és egy-két perc türelmi időt adnia kell. Nyilvánvaló, hogy az „önkéntes” parkoló ellenőrök ellen fel kell lépni és erre vonatkozóan megtették a szükséges intézkedéseket a hatóságok felé. Szeretné megnyugtatni Fodor Roland képviselőtársát is, hogy a megjelenő hajléktalanokkal kapcsolatban is fel fognak lépni. Ez kényes kérdés, hiszen senkit nem lehet arra kötelezni, hogy bemenjen a Hajléktalan Szállóra, de ha bűncselekményt, illetve szabálysértést követnek el, sokkal határozottabb intézkedést fognak foganatosítani, ezt megígéri.

Dr. Dézsi Csaba András képviselő: Elmondja, hogy kb. 12 évvel ezelőtt lepődött meg először azon, hogy maguk a lakók kezdeményezték lakókörnyezetük fizető övezetté nyilvánítását. Akkoriban az volt az ezzel kapcsolatos ellenvélemény, hogy miért lett az övezet annyira kiterjesztve a Belváros határától. Véleménye szerint inkább azt kellene megvizsgálni, miért mehetnek be egyáltalán autók a Belvárosba?

Meggyőződése, hogy a képviselőknek a lakók igényét, kérését kell képviselniük. Nyilván mindig lesznek elégedetlenek, de az teljesen érthető és elfogadható, hogy valaki a lakókörnyezete közelében szeretne parkolni és azért 3600,- Ft méltányos árat fizessen évente. Be kell látni, hogy nagyon sok az autó nem csak az országban, de a világ minden területén. Egy családra 2-3 autó jut és nyilvánvalóan ilyenkor a városvezetésnek az a feladata, hogy a várost élhetővé tegye, ami azt jelenti, hogy a lakóknak a lakókörnyezetükben való életét kell elsősorban biztosítaniuk.

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához további észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja a rendelettervezetet, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 24 főre módosult – 20 igenlő, 2 nemleges szavazattal és 2 tartózkodással elfogadta az alábbi rendeletet.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

27/2017. (X. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A FIZETŐ-PARKOLÓHELYEK ÜZEMELTETÉSÉNEK ÉS HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYIRÓL SZÓLÓ 17/2013. (IV. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdés a) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A fizető-parkolóhelyek üzemeltetésének és használatának szabályairól szóló 17/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 8. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3a) Rendszámhoz kötött, munkanapon érvényes peremterületi bérlet vásárolható a II. és III. övezet egyes, a Szolgáltató által kijelölt parkolási szakaszaira a Szolgáltató szabályzatában meghatározottak szerint a 2. melléklet 7. alcímében meghatározott áron.”

2. §

(1) A rendelet 9. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„c) Nádorvárosban az Eszperantó út – Vasút utca – Honvéd utca – Kálvária utca – Lahner György utca – Bem tér – Wesselényi utca – Buda utca – Tihanyi Árpád út által határolt területen”

(2) A rendelet 9. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„c) Nádorvárosban az Eszperantó út – Vasút utca – Honvéd utca – Kálvária utca (az Eszperantó út és a Bakonyi út között) – Galamb utca – Bem tér – Wesselényi utca – Buda utca – Tihanyi Árpád út által határolt területen,”

(3) A rendelet 9. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„d) Sziget Újvárosban a Rába folyó – Mosoni-Duna folyó – Jedlik Ányos híd – Radnóti Miklós utca – Simor János püspök tere – Erkel Ferenc utca – Bercsényi liget – Burcsellás köz - Rába utca - Petőfi tér – Petőfi híd által határolt területen, valamint”

3. §

A rendelet 10. § (3d) és (3e) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lépnek:

„(3d) A negyedéves bérlet és a negyedéves lakossági parkolási bérlet a naptári negyedévet követő hónap 5. napjáig érvényes, kivéve az utolsó naptári negyedévet, amikor a következő év 20. napjáig érvényes.

(3e) A havi bérlet és a havi lakossági bérlet a naptári hónapot követő hónap 5. napjáig érvényes, kivéve az utolsó naptári hónapot, amikor a következő év 20. napjáig érvényes.”

4. §

(1) A rendelet 1. melléklet 3. alcím 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. Eszperantó út a Kálvária utca és a Bartók Béla utca között,”

(2) A rendelet 1. melléklet 3. alcím 25. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„25. Babits Mihály utca az Eszperantó út és a Galamb utca között,”

(3) A rendelet 1. melléklet 3. alcím 27-28. pontja helyébe a következő pontok lépnek, és kiegészül a következő 29-34. ponttal:

„27. Kossuth Lajos utca az Erkel Ferenc utca és a Burcsellás köz között,

28. Fürdő tér,

29. Semmelweis utca,

30. Honvéd utca,

31. Kálvária utca az Eszperantó út és a Lahner György utca között,

32. Kálvária utca szervizút a Hunyadi utca és a Lahner György utca között,

33. Lahner György utca, valamint

34. Bem tér északi oldal.”

(4) A rendelet 1. melléklet 3. alcím 31-34. pontja helyébe a következő pontok lépnek és kiegészül a következő 35. ponttal:

„31. Kálvária utca az Eszperantó út és a Bakonyi út között,

32. Kálvária utca szervizút a Hunyadi utca és a Bakonyi út között,

33. Lahner György utca,

34. Bem tér, valamint

35. Galamb utca.”

5. §

(1) A rendelet 2017. november 1. napján lép hatályba a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltéréssel.

(2) A rendelet 2. § (1) bekezdése és a 4. § (1) és (3) bekezdése 2018. január 1-jén lép hatályba.

(3) A rendelet 2. § (2) bekezdése és a 4. § (2) és (4) bekezdése 2018. július 1-jén lép hatályba.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

****

3. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2017. (II. 24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA ÉS TÁJÉKOZTATÓ GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁN YZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2017. I. FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSÁRÓL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Fodor Roland képviselő: Az előterjesztés 1. sz. mellékletének személyi juttatások c. előirányzatánál március és június között háromnegyed milliárd forintos változás következett be. Kérdezi, hogy ez a 720 milliós többletkiadást esetleg az általa többször is előterjesztett önkormányzati köztisztviselők illetményalapjának megemelése eredményezte?

Nagy Tamás, a Gazdálkodási Főosztály vezetője: Válaszában elmondja, hogy a II. negyedévben történt meg az előző évi maradvány előirányzatosítása, ami durván 6,2 milliárd forint, ennek egy jelentős része személyi juttatás maradványként jelentkezett, de nem az Önkormányzatnál, hanem a városnál, tehát az Önkormányzatnál és az összes intézményénél egyidejűleg.

Juhász István képviselő: Szeretné tudni, hogy mi az oka annak, hogy a városi közösségi közlekedés támogatására az első félévben egy fillér sem érkezett a városhoz? A másik kérdése, hogy esetleg tervezési hibából, vagy másból kifolyólag a Rába Quelle miért csak az egyharmadát fizette a tervezett összegnek és ugyanígy a parkolási bevételeknél miért csak a tervezett egynegyede teljesült az első félévben?

Borkai Zsolt polgármester: Felhívja képviselőtársa figyelmét, hogy a mostani napirend nem a költségvetés tárgyalása és nem támogatja az ezzel kapcsolatos viták lefolytatását.

Nagy Tamás, a Gazdálkodási Főosztály vezetője: A tömegközlekedés támogatására irányuló kérdésre válaszolva elmondja, hogy a korábbi években sem érkezett pénz ezzel kapcsolatban az év első felében. Mindig augusztusban jelenik meg az a kormányhatározat, amely alapján szeptember-október-november-december hónapokban, négy egyenlő részletben érkezik meg az Önkormányzathoz a finanszírozás. A jogszabály értelmében az Önkormányzat ezt a központi finanszírozást három napon belül továbbutalja a helyi közösségi közlekedést biztosító szolgáltatónak. Ezért nincs ebből bevétel.

A Rába Quelle esetében volt egy kis kihagyás, ez tény és való. Vannak néha olyan időszakok, amikor nem fizet. Januártól-augusztusig rendezte a bérleti tartozását a társaság, a szeptemberi hónapra eső bérleti díj fizetési határideje októberben jár le. Két héttel ezelőtt volt egy egyeztetés a társaság és az önkormányzat között, amikor felhívták a figyelmüket a hiányzó bérleti díjak rendezésére, amit teljesítettek.

A parkolási bevételekkel kapcsolatban a GYŐR-SZOL Zrt. a közterületi parkolásnál a parkolóhelyek üzemeltetője. A jogszabály szerint a parkolási üzemeltetésből befolyó bevételeket és kiadásokat az Önkormányzat könyvelésében ki kell mutatni. Ez a kimutatás lényegében a GYŐR-SZOL Zrt. által összeállított feladás alapján történik meg és így kerül beemelésre az Önkormányzat könyvelésébe. Tehát a kérdésre a pontos információt a GYŐR-SZOL Zrt. tudja megadni.

Glázer Tímea képviselő: Emlékezteti képviselőtársait, hogy a júniusi közgyűlésen módosító indítványt fogadott el a Közgyűlés a Tölgyes utca világításával kapcsolatban, amit azóta el is végeztek, de sajnos csak az utca elejére lesz elegendő az elfogadott összeg. A szakemberek készítenek egy kimutatást a tovább folytatáshoz szükséges összegről és jelezni szeretné a polgármester úrnak, hogy a költségvetés összeállításánál ezt vegyék figyelembe.

Borkai Zsolt polgármester: Újfent elmondja, hogy most nem a jövő évi költségvetésről tárgyalnak, de a segítségtől nem zárkózik el.

Pollreisz Balázs képviselő: Mivel polgármester úr a frakciójuk munkamódszerére tett észrevételt, ezért úgy érzi, megszólíttatott. Tájékoztatásul elmondja, hogy a megküldött előterjesztéseket elolvassák, ha abban olyat találnak, amit érdemesnek tartanak szóvá tenni, megteszik. Köszöni a főosztályvezető úr válaszát a kérdésére.

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témában további hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 24 fő – 18 igenlő, 6 nemleges szavazattal az alábbi határozatot fogadta el.

153/2017. (X. 27.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2017. I. féléves végrehajtásáról szóló tájékoztatót mellékleteivel együtt elfogadta.

Borkai Zsolt polgármester: Ezt követően a napirendhez tartozó rendelettervezetet bocsátja szavazásra, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 24 fő – 18 igenlő, 6 nemleges szavazattal azt elfogadta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

28/2017. (X. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2017. (II. 24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2017. évi költségvetés

a) kiadási főösszege 67.386.612.052 Ft, és

b) bevételi főösszege 67.386.612.052 Ft.”

(2) A R.

a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet,

c) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet,

d) 4. melléklete helyébe a 4. melléklet,

e) 5. melléklete helyébe az 5. melléklet és

f) 6. melléklete helyébe a 6. melléklet

lép.

2. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

(A rendelet melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

4. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA AZ

EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA 2023 CÍM

ELNYERÉSÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Pollreisz Balázs képviselő: Elmondja, hogy frakciójuk természetesen támogatja az előttük lévő előterjesztés elfogadását, viszont szeretné tudni, hogy miért nem került napirendre az Európa Kulturális Fővárosa pályázattal kapcsolatos tájékoztató, valamint az elfogadott közgyűlési munkatervben is szereplő EYOF lebonyolításával kapcsolatos tájékoztató?

Borkai Zsolt polgármester: A mostani előterjesztésben arról döntenek, hogy Győr városa részt kíván venni a kiírt pályázaton. A jövőben, ahogy eddig is, az a bizottság, amely majd ezzel fog foglalkozni, a továbbiakban is aktívan fog működni, minden tájékoztatást, segítséget kérnek és el is várnak a munkafolyamatokkal kapcsolatban. A pályázat minden elemét nem lenne célszerű a nagy nyilvánosság elé terjeszteni, hiszen lehetnek olyan elemei is a pályázatnak, amit mások kihasználva, akár a város hátrányára tudnának fordítani.

Fodor Roland képviselő: Támogatja a pályázaton való részvételét a városnak, de egyben fel is hívja egy apróságra a figyelmet, miszerint amikor a cím elnyeréséhez szükséges beruházások tervezésére kerül sor és különböző kulturális rendezvényeket szerveznek, egy dolgot nem szabad szem elől téveszteni, mégpedig az utak kérdését. Lehet, hogy lesznek kulturális és infrastrukturális fejlesztések, azonban a bírálók valószínűleg nem fognak szemet hunyni a város útjainak minőségén sem.

Borkai Zsolt polgármester: Képviselőtársa láthatta és tapasztalhatta is az elmúlt években, hogy a költségvetésben milyen jelentős összeget állítanak be az utak állapotának javítására, építésére, illetve a lobbi tevékenységüknek köszönhetően mennyit költhetnek új utak építésére. Úgy gondolja, ebből a szempontból nem áll rosszul a város. Az Útkezelő Szervezet tíz évvel ezelőtt elkészített koncepciója alapján folyamatosan nyomon követik az úthálózat minőségét, romlását. Abban egyetért Fodor Roland képviselő úrral, hogy ebben nagyon nagy az elmaradás, de komoly állami és uniós támogatásokkal folyamatosan történik a város fejlesztése, amelyekbe az utak is beletartoznak. Az utak problémája hasonló a városüzemeltetéshez, hiszen mindig tisztább várost szeretnének, vagy a közrend tekintetében törekszenek a biztonságra, de még biztonságosabbá szeretnék tenni, tehát soha nem lehetnek elégedettek a jelenlegi helyzettel. Ez a fejlődés és ez az igény.

Glázer Tímea képviselő: Örömét fejezi ki, hogy Győr Európához szeretne tartozni. Kéri, a pályázat elkészítésébe minél szélesebb körben próbálják bevonni a művészvilágot és a lakosságot.

Fekete Dávid alpolgármester: Úgy gondolja, csak nyelvbotlás volt képviselő asszony megjegyzése, hogy Győr Európához szeretne tartozni. Véleménye szerint Győr már most is Európához tartozik minden tekintetben, sőt nagyon fontos húzóereje az európai gazdaságnak, sportéletnek stb. A pályázat előkészítő bizottságban a közgyűlésben frakcióval rendelkező pártok frakcióvezetői is jelen vannak, nekik már volt egy tájékoztatás júniusban, de most is megismétli, hogy a tavaszi időszakban nagyon komoly vélemény felmérést végeztek, több ezer győri polgárt szólítottak meg kérdőíves formában. Volt ennek egy reprezentatív közvélemény kutatás része is, voltak ebben olyan kérdőívezések, melyek városi nagyrendezvényeken kerültek felmérésre, ugyancsak kikérték a kulturális intézmények, amatőr művészeti csoportok véleményét is. Igyekeztek a begyűjtött véleményeket figyelembe venni a koncepció készítése során. Úgy gondolja, most már egész jól állnak a koncepcióval, de valóban egyetért polgármester úr azon véleményével, hogy vannak olyan tartalmi elemek, amelyeket nem lenne célszerű idő előtt nyilvánosságra hozni. A mostani szavazással felhatalmazást ad a Közgyűlés a polgármester úr részére, hogy jelezhesse az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé november 19-ig, hogy a város be kívánja adni a pályázatát az Európa Kulturális Fővárosa címre, aminek a határideje december 20. Ezt követően széles körben nyilvánosságra fog kerülni az anyag. Ezt követően a koncepció egy előzsűri elé kerül, és amennyiben ezen a város továbbjut, sor kerülhet egy még szélesebb körű egyeztetésre.

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témában további hozzászólásra jelentkező nincs, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Közgyűlés – melynek létszáma 24 fő – 24 igenlő, egyhangú szavazattal fogadott el.

154/2017. (X. 27.) Kgy. határozat

1./ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Emberi Erőforrások Minisztériuma által közzétett pályázati felhívás alapján az Európa Kulturális Fővárosa 2023 magyarországi címének elnyerésére pályázat benyújtását határozza el, egyben hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat bejelentse a pályázaton történő részvételi szándékát az emberi erőforrások miniszterének.

2./ A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím elnyerésére kiírt pályázati felhívásában foglaltak szerint gondoskodjék a pályázat elkészíttetéséről és benyújtásáról.

Felelős: polgármester

Határidő: 1./ pontra vonatkozóan: azonnal;

2./ pontra vonatkozóan: a pályázati felhívásban foglal határidőkkel egyezően.

3./ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat megvalósításával kapcsolatos szükséges nyilatkozatokat megtegye, valamennyi eljárási cselekményt elvégezze, illetve azokon részt vegyen.

4./ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy az Európa Kulturális Fővárosa 2023 pályázatra benyújtott pályázatában foglalt terveket és célokat az Önkormányzat 2021-2026. évekre vonatkozóan kidolgozandó kulturális stratégiájába beépíti és azokat kulturális fejlesztési terveiben prioritásnak tekinti.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

5. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ALAPÍTÓ OKIRATAINAK MÓDOSÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendhez sem kérdés, sem vélemény nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 24 fő – 24 igenlő, egyhangú szavazattal azt elfogadta.

155/2017. (X. 27.) Kgy. határozat

1./ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az irányítói jogkörébe tartozó költségvetési szervek alapító okiratát:

- Generációk Háza 1. sz. mellékletben foglalt;

- Győri Művészeti és Fesztiválközpont 2. sz. mellékletben foglalt;

- Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ 3. sz. mellékletben foglalt;

- Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 4. sz. mellékletben foglalt;

- Kulturális Pénzügyi-Gazdasági Szolgáltató Központ 5. sz. mellékletben foglalt

Módosító okirat szerinti tartalommal a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásába történő bejegyzés napjával módosítja.

2./ A Közgyűlés a:

- Generációk Háza 1/A. sz. melléklet szerinti;

- Győri Művészeti és Fesztiválközpont 2/A. sz. melléklet szerinti;

- Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ 3/A. sz. mellékletben foglalt;

- Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 4/A. sz. mellékletben foglalt;

- Kulturális Pénzügyi-Gazdasági Szolgáltató Központ 5/A. sz. melléklet szerinti,

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3./ A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a módosított alapító okiratok adatainak a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezettetéséről, valamint az alapító okiratok módosításával kapcsolatos intézkedések megtételéről, egyben felhatalmazza a polgármestert a törzskönyvi bejegyzéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő hiánypótlások teljesítésére és az egyéb szükséges nyilatkozatok kiadására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal,

a törzskönyvi nyilvántartás bejegyeztetésének kezdeményezésére 2017. november 4.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

6. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT MŰALKOTÁS KÖZTERÜLETEN TÖRTÉNŐ ELHELYEZÉSÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendhez sem kérdés, sem vélemény nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 24 fő – 23 igenlő szavazattal és 1 tartózkodással azt elfogadta.

156/2017. (X. 27.) Kgy. határozat

1./ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Halmi-Horváth István festőművész és Kelemen Zénó szobrászművész szerzőtársak Nyitott ritmus című alkotásának megvalósítását és közterületi elhelyezését határozza el.

2./ A Közgyűlés a műalkotás megvalósításának helyszínéül Győrött, az Ifjúság körút és a Kodály Zoltán út kereszteződésének 4778/33. hrsz. alatt nyilvántartott területrészét jelöli ki. (1. számú melléklet.)

3./ A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 1./ pontban meghatározott műalkotásnak Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos és korlátlan felhasználói jogú tulajdonába vételéhez szükséges vállalkozói és felhasználási szerződés megkötéséről, nyilatkozatok megtételéről, egyben felhatalmazza a tulajdonba vétellel kapcsolatos valamennyi eljárási cselekmény elvégzésére.

4./ A Közgyűlés a műalkotás felállításának költségei forrásául az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletében szereplő 309159 Köztéri alkotásokkal kapcsolatos kiadások című előirányzat terhére bruttó 10.000 E FT összegben forrást biztosít.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

7. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN HELYI, AUTÓBUSSZAL VÉGZETT MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSA TÁRGYÚ PÁLYÁZAT BÍRÁLATÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

A ZÁRT ÜLÉST KÖVETŐEN:

A Közgyűlés ……….. órakor nyílt üléssel folytatja munkáját.

Borkai Zsolt polgármester: Tájékoztatja képviselőtársait, hogy a következő közgyűlés a munkaterv szerint 2017. november 22-én lesz. Megköszöni a képviselők munkáját, az érdeklődők figyelmét, a Közgyűlést ….:…. órakor bezárja.

k. m. f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Jegyzőkönyvek | A közvetlen link.