8/2017. (XI. 22.) Kgy jegyzőkönyv

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

K Ö Z G Y Ű L É S E

8/2017. (XI. 22.)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2017. november 22-én 10:00 órára összehívott és 10:01 órakor megkezdett ülésén.

Jelen vannak:

Borkai Zsolt polgármester,

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester,

Dr. Fekete Dávid alpolgármester,

Radnóti Ákos alpolgármester,

Bárány István, Borsi Róbert, Dr. Dézsi Csaba András, Diligens Tibor, Fodor Roland, Dr. Gancz Tamás, Hajszán Gyula, Juhász István, Kalmár Ákos, Dr. Neupor Zsolt, Pollreisz Balázs, Rózsavölgyi László, Dr. Sik Sándor, Szabó Jenő, Szeles Szabolcs, Takács Krisztián, Takács Tímea, Varga Márk

Távolmaradásukat előzetesen jelezték: Glázer Tímea és Kovács Tamás képviselők

Jelen vannak továbbá:

Dr. Lipovits Szilárd jegyző,

Dr. Csörgits Lajos aljegyző,

Páternoszter Piroska, a Modern Városok Program biztosa,

Nagy Tamás, a Gazdálkodási Főosztály vezetője,

Nagyné dr. László Edit, a Hatósági Főosztály vezetője,

Füke Péter, a Településfejlesztési Főosztály vezetője,

Szombati-Serfőző Eszter, a Kulturális és Sport Főosztály vezetője,

Dr. Domanyik Eszter, a Városmarketing és Programszervezési Főosztály vezetője,

Panker Mihály, a Humánpolitikai Főosztály vezetője,

Mező Tímea, az Adóügyi Osztály vezetője,

Varga Zoltán Ákos, az Ellenőrzési Osztály vezetője,

Stipkovics Tamás, az Építéshatósági Osztály vezetője,

Hermann-né Gesztrich Nikoletta, a Kulturális Osztály vezetője,

Reider Ernő, a Házüzemeltetési Osztály vezetője,

Dr. Horváth Tamás, az Igazgatási Osztály vezetője,

Dr. Csele Balázs, a Munkaügyi Osztály vezetője,

Szabóné Vörös Ágnes, a Népjóléti Osztály vezetője,

Bodorné Mózes Ágota, az Oktatási Osztály vezetője,

Hoffmann Judit, a Sport Osztály vezetője,

Dr. Luksics Balázs, a Vagyongazdálkodási Osztály vezetője,

Kalmárné Nagy Katalin, a Városépítési Osztály vezetője,

Gyertyás János, a Városfejlesztési Osztály vezetője,

Révi Zsolt városi főépítész,

Sági Géza, a GYŐR-SZOL Zrt. elnök-vezérigazgatója,

Prédl Antal, a GYMJV Útkezelő Szervezet vezetője,

Truka István, a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr vezetője,

Simon Csaba, a Győr Projekt Kft. ügyvezetője,

Sárkány Péter, a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. ügyvezetője

Sallai Péter tűzoltó dandártábornok, a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója,

Sári Ákos, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője,

Pádár Sándor, az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. győri áramhálózati üzemvezetője

a sajtó munkatársai, valamint

mintegy 10 fő érdeklődő állampolgár.

****

Borkai Zsolt polgármester: Köszönti a Közgyűlés résztvevőit és az érdeklődő állampolgárokat.

Kéri, hogy a képviselők a létszám megállapítása érdekében gombnyomással jelezzék jelenlétüket. Megállapítja, hogy az ülésen 20 képviselő – a megválasztott képviselők több mint fele – megjelent, tehát a testület határozatképes, az ülést megnyitja.

****

Tájékoztatja a jelenlevőket, hogy elhunyt Tőke Péter Miklós Nívó-díjas és Aranyhajó-díjas író, festő, nyugalmazott középiskolai tanár. Tőke Péter Miklóst 2004-ben Péterfy Sándor-díjjal jutalmazta Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlése, 2014. évben pedig Pro Urbe Győr díjat adományozott számára Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése színvonalas, értékteremtő alkotóművészeti és oktató-nevelő tevékenysége, valamint az ifjúsági és a tudományos-fantasztikus irodalomban betöltött kiemelkedő jelentőségű szerepe elismeréseként.

Elhunyt Fehérváry Zoltán a Történelmi Igazságtétel Bizottság alelnöke, a Történelmi Igazságtétel Bizottság Győr-Moson-Sopron Megyei Tagozatának elnöke. Fehérváry Zoltánt Magyarország köztársasági elnöke 2011-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata elismeréssel tüntette ki, az 1996. évben pedig Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Pro Urbe Győr díjat adományozott számára az 1956-os forradalom és szabadságharc győri eseményeiben játszott kiemelkedő szerepe, valamint a város politikai életében kifejtett fáradhatatlan tevékenysége elismeréseként.

Kéri a jelenlevőket, adózzanak emléküknek egy perces néma felállással!

****

A mai ülés tervezett napirendjét a kiküldött meghívó tartalmazza. Az ülés előtt került kiosztásra a meghívóban is jelzett „Javaslat az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására” című előterjesztés, mely a 20. napirendi pont anyagát képezi.

Kiosztásra kerültek továbbá a „Javaslat víziközművek vagyonkezelésbe adására és ehhez kapcsolódóan vagyonkezelési szerződések és megállapodások megkötésére”, valamint a „Javaslat változtatási tilalom elrendeléséről szóló rendelet alkotására a 10617, a 10618/1, a 10619 és a 10620 hrsz.-ú ingatlanokon” című előterjesztések, melyeket a zárt ülést megelőzően, ebben a sorrendben javasol napirendre venni, így értelemszerűen a zárt ülésen tárgyalandó napirendi pont számozása eggyel nő.

Kéri, akinek a javasolt napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétele vagy más javaslata van, jelezze!

Juhász István képviselő: Javasolja, hogy a „Javaslat viziközművek vagyonkezelésbe adására és ehhez kapcsolódóan vagyonkezelési szerződés és megállapodások megkötésére” című előterjesztés kerüljön levételre a napirendről, mivel azt bizottságok nem tárgyalták.

Dr. Csörgits Lajos aljegyző: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a szervezeti és működési szabályzat lehetőséget ad arra, hogy sürgős esetben, bizottsági előterjesztésbe tartozó témában, bizottsági tárgyalás nélkül, polgármesteri előterjesztésben kerüljön a képviselő-testület elé az anyag. Jelen esetben tekintettel kell lenni arra, hogy az előterjesztés mellékletét képező megállapodásokat, a törvényi előírásnak megfelelően 2017. december 31-ig alá kell írni, viszont a következő közgyűlés időpontja december 21. már túl késő ahhoz, hogy a Pannon-Víz Zrt. a többi önkormányzattal ezeket a megállapodásokat megkösse.

Borkai Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja Juhász István módosító indítványát arra vonatkozóan, hogy a napirendről kerüljön levételre a „Javaslat viziközművek vagyonkezelésbe adására és ehhez kapcsolódóan vagyonkezelési szerződés és megállapodások megkötésére” című előterjesztés.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 3 igenlő és 17 nemleges szavazattal nem fogadta el az indítványt.

Szavazásra bocsátja az általa szóban kiegészített napirendet, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 főre változott – 18 igenlő szavazattal, 3 tartózkodással azt elfogadta.

176/2017. (XI. 22.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az alábbiak szerint fogadja el a 2017. november 22-i ülésének napirendjét:

1. Beszámoló a Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Győri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évben végrehajtott tevékenységéről

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

2. Tájékoztató az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Győri Áramhálózati Üzem működéséről, 2017. évi tevékenységéről Győr városára kiterjedően

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

3. Tájékoztató az önkormányzati beruházások jelenlegi helyzetéről

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

4. Javaslat a Győr és térsége hulladékgazdálkodási rendszer megvalósításával kapcsolatos megállapodás aláírására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

5. Tájékoztató a XIV. Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) lebonyolításáról

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

6. Javaslat a Xantus János Állatkert fejlesztései vonatkozásában megkötendő szerződések jóváhagyására

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

7. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására (TSZTM 2017-045, SZTM 2017-035, SZTM 2017-042, SZTM 2017-043 és az SZTM 2017-045 számú tervmódosítások)

Előterjesztő: Révi Zsolt városi főépítész

8. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

9. Javaslat a helyi adórendeletek felülvizsgálatára

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

10. Javaslat alapítványok támogatására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

11. Javaslat a Győr-Pér Repülőtér Kft. részére nyújtott tagi kölcsön lejáratának meghosszabbítására

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

12. Javaslat a Győr, Munkácsy M. u. 1-5. szám alatti 7205/A/106 hrsz.-ú üzlethelyiség értékesítésére

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

13. Javaslat győri társasházi lakás értékesítésére (győri 4718/3/A/2 hrsz.)

Előterjesztő: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

14. Javaslat a győri 7147 hrsz.-ú ingatlanból történő részterület bérbeadásának módosítására

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

15. Javaslat a „Társadalmi innováció – Adaptációk, új módszerek kiterjesztése” (EFOP-5.2.4-17) pályázaton, konzorciumi partnerként történő részvétel jóváhagyására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

16. Javaslat Győr Megyei Jogú város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2017. évi felülvizsgálatára

Előterjesztő: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

17. Javaslat a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes orvosi szolgáltatások térítési díjáról

Előterjesztő: Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

18. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és az egészségügyi szolgáltatást nyújtó vállalkozások között kötött szerződések felülvizsgálatára

Előterjesztő: Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

19. Javaslat az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr létszámfejlesztésére Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

20. Javaslat az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására (az előterjesztés az ülés előtt kerül kiosztásra)

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

21. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Kulturális koncepciójának kiegészítésére az Európa Kulturális Fővárosa 2023 pályázat benyújtásához

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

22. Javaslat közterületek elnevezésére

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

23. Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

24. Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

25. Javaslat a víziközművek vagyonkezelésbe adására és ehhez kapcsolódóan vagyonkezelési szerződések és megállapodások megkötésére

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

26. Javaslat változtatási tilalom elrendeléséről szóló rendelet alkotására a 10617, a 10618/1, a 10619 és a 10620 hrsz.-ú ingatlanokon

Előterjesztő: Révi Zsolt városi főépítész

27. Javaslat önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat elleni fellebbezés elbírálására

Előterjesztő: Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság (zárt ülés)

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

1. NAPIRENDI PONT:

BESZÁMOLÓ A GYŐRI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG ÉS A GYŐRI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 2017. ÉVBEN VÉGREHAJTOTT TEVÉKENYSÉGÉRŐL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Sári Ákos, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője: Néhány gondolattal szeretné kiegészíteni az írásos beszámolóját. Megítélése szerint egy rendvédelmi szerv tevékenységét a társadalomban és azon belül, a szűkebb környezetében betöltött szerepén keresztül lehet leginkább megítélni. Mind a város, mind a tűzoltók életében a 2017. év legjelentősebb eseménye az EYOF volt. Négy helyszínen, három gépjárműfecskendővel, 2 különlegesen felszerelt veszélyes anyagok felderítésére alkalmas járművel és egy tűzoltást vezető járművel biztosítási feladatokat láttak el. Az operatív törzsek munkájában is minden helyszínen részt vettek.

Május és szeptember hónapban nyílt napokat tartottak. Eddig 3200 fő látogatott el a laktanyába, 58 helyszínen került sor különböző bemutatókra. Ezek között volt egy 800 főt megmozgató közlekedési balesetet szimuláló gyakorlat, amit főként a fiataloknak, a közlekedésben részt vevőknek tartottak. Tájékoztató anyagokat juttattak el a civil szervezetekhez és önkormányzatokhoz, öt helyszíni előadást tartottak a tűzesetek megelőzése érdekében, a társasház-kezelőknek megbeszélést, konzultációs napot tartottak az ősz folyamán. Október 11-én a természeti katasztrófák csökkentésének világnapja alkalmával az igazgatósággal közösen véradásra került sor, amelyen 255 fő vett részt.

A tűzoltói feladatokat vizsgálva megállapítható, hogy a tűzesetek száma enyhe növekedést mutat. Enne fő oka a forró, száraz, meleg nyár. Arra törekszenek, hogy következetes hatósági munkával és felvilágosító propaganda tevékenységgel elérjék, hogy minél kevesebb tűzeset következzen be.

Elmondja, annak ellenére, hogy a GYŐR-SZOL Zrt. folyamatosan vizsgálja az elöregedett fákat, a műszaki mentések száma mégis növekvő tendenciát mutat, melynek fő okai az egyre gyakrabban előforduló viharkárok. A műszaki mentések gyakorisága miatt az összesített vonulási számuk is növekedett. Nagyobb tűzesetek is előfordultak, ilyen volt a január eleji táplánypusztai Dr. Piróth Endre Szociális Központban keletkezett tűzeset, ahol több helyiség is égett. A helyszínen 58 főt kellett kimenekíteni. A nagyobb tűzesetek közé sorolható a ménfőcsanaki épületrobbanás is.

A szakterületek tevékenységével kapcsolatosan tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az EYOF beruházások tűzvédelmi szempontból nagyon jó minőségben készültek el, az épületek tűzvédelmi szempontból biztonságosak. A Széchenyi Egyetem ingatlanfejlesztései folyamatosak, az AUDI területén is folyamatos beruházásokra kerül sor, a szórakozóhelyeket az önkormányzati hatósági szervvel közösen folyamatosan ellenőrzik. Ugyanilyen ellenőrzéseket tartanak a társasházakban és a város fejlődése szempontjából fontos hatósági ügyeket kiemelten kezelik. Állandó ellenőrzés alatt tartják a zenés, táncos rendezvényeket, szórakozóhelyeket.

Az iparbiztonsággal kapcsolatban elmondja, hogy Győr nagyon nagy ipari potenciával rendelkezik, ennek megfelelően az iparbiztonságnak is sok feladata van. A katasztrófavédelmi törvény alapján 6 alsó küszöb értékű és 12 küszöbérték alatti üzem található. Minden üzem rendelkezik érvényes katasztrófavédelmi engedéllyel, 10 üzem kötelezett súlyos káresemény ellátási terv készítésére, a veszélyes üzemekben 11 alkalommal tartottak ellenőrzést. Folyamatos az ellenőrzés a vízen, vasúton és a közutakon is.

A polgári védelmi feladatok kapcsán kiemeli Győr város közbiztonsági referensének munkáját, aki sok támogatást nyújt a polgári védelmi feladatok végrehajtása során. Ebben az évben a megszokottakon túl a szirénák ellenőrzését is végrehajtották. A szirénák életkorából adódóan sok hiba merült fel, melyet javítani kellett. Nagy hangsúlyt fektetnek a tanulóifjúság polgári védelmi felkészítésére, minden évben táborban, versenyeken vehetnek részt a fiatalok.

Ahhoz, hogy a feladataikat hatékonyan el tudják látni, 2017-ben beszerzésre került egy fecskendővel felszerelt Rába R16 gépjármű. A felszerelés bekerülési értéke teljes málhával több, mint 130 millió forint volt.

Az Önkormányzat anyagi támogatásával 130 db komplett öltöző szekrényt vásároltak és felújításra került a vizesblokk egy része is, melyre elsősorban az elöregedett csőhálózat miatt volt szükség.

Köszönetét fejezi ki az Önkormányzat vezetésének, hogy minden évben, Szent Flórián napján elismerésben részesíti tűzoltó kollégáit munkájuk, helytállásuk elismeréseként.

Köszöni a figyelmet, és kéri a beszámoló elfogadását!

Borkai Zsolt polgármester: Köszönetét fejezi ki a tűzoltóság munkatársainak. Elmondja, hogy néhány évvel ezelőtt, amikor kikerültek az Önkormányzat hatásköréből, egy kicsit szorongva figyelte, milyen lesz a szolgáltatás. Örül annak, hogy a munka hatékonysága és színvonala nem romlott, a lakosság részéről történő visszajelzések alapján pedig elmondhatja, hogy a katasztrófavédelem munkatársai jól végzik feladatukat, az együttműködés zökkenőmentes és ezt köszöni mind a saját, mind pedig a képviselő-testület nevében. A testület jövő évi anyagi támogatását is szem előtt fogják tartani a költségvetés összeállítása során.

Fodor Roland képviselő: Csatlakozik a polgármester méltató szavaihoz és gratulál a testület munkájához, eredményeihez és a beszámolóhoz. Egy kérdése van csupán, hogy a gazdaságban érzékelhető munkaerőhiány mennyire érezhető a testületen belül?

Bárány István képviselő: A beszámolóban elhangzott, hogy a kivonulásos esetek száma emelkedő tendenciát mutat. Ha viszony – Győr fejlődésének köszönhetően – az épített környezet bővüléséhez viszonyítanák ezt az arányt, akkor véleménye szerint nem több az esetek száma, mint korábban. Jónak tartja, hogy a katasztrófavédelem nagy hangsúlyt fektet mind az épített környezet, mind pedig a természeti környezet biztonságára és a megelőzésre egyaránt.

Sári Ákos, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője: Az első kérdésre válaszolva elmondja, jelenleg nincsenek létszámgondjaik. A fiatalok szeretik a tűzoltó szakmát és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a felsőfokú képzés is folyamatos, garantált. Az innen kikerült hallgatók el tudnak helyezkedni a szakmájukban. A győri katasztrófavédelmi kirendeltség vonatkozásában a létszám-utánpótlás biztosított.

Köszöni a képviselő urak méltató szavait, és egyetért Bárány István képviselő úrral abban, hogy az épített környezet, illetve a lakosság létszámát tekintve az esetszámok ilyen megközelítésben valóban nem emelkednek, akár a diagram még lefele is mutathatna.

Borkai Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igenlő, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.

177/2017. (XI. 22.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Győri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

****

2. NAPIRENDI PONT:

TÁJÉKOZTATÓ AZ E.ON ÉSZAK-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZRT. GYŐRI ÁRAMHÁLÓZATI ÜZEM MŰKÖDÉSÉRŐL 2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL GYŐR VÁROSÁRA KITERJEDŐEN

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Pádár Sándor, az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. győri áramhálózati üzemvezetője: Tájékoztatásul elmondja, hogy a győri áramhálózati üzem Győr-Moson-Sopron megye területén és így Győr város területén is felelős a villamos energia szolgáltatás folytonosságának biztosításáért. E munka keretében elvégzik az üzembiztonság érdekében szükséges hálózati beavatkozásokat, karbantartásokat, illetve üzemzavar esetén üzemzavar elhárítást végeznek. Jó együttműködést ápolnak a helyi beruházásokért felelős városi szervezeti egységekkel, a Településfejlesztési Főosztállyal, az Útkezelő Szervezettel, a GYŐR-SZOL Zrt.-vel, de emellett a képviselőkkel is igyekeznek az üzemeltető kollégák segítségével a személyes kapcsolatokat ápolni. A közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatban pedig a VILLKORR Hungária Zrt.-vel van közös együttműködési megállapodásuk.

Mivel Győr nagyon fejlődő város, ezáltal komoly kihívások elé állítja az áramhálózati üzemet is. A beruházási tervet illetően, 2017-ben az egész üzem területén több mint 3 milliárd forinttal számoltak, amit jó eséllyel az év végéig teljesíteni is fognak. Ezen összegen belül Győr városára 729 millió forint jut új hálózat létesítésére vagy a meglévő hálózatok felújítására. Az új fogyasztói igényekhez kapcsolódóan 228 millió forintos beruházást végeztek, így a lakossági igényeket, az épülő sok-sok társasházat be tudják kapcsolni a hálózatba, illetve a betelepülő új vállalatokat is el tudják látni villamos energiával. Ezen felül még 215 millió forintot fordítanak közvetlenül az ügyfeleknek a közcélú hálózatra történő csatlakozására, illetve a villamos energia mérését szolgáló eszközöknek a telepítésére. Az Ipari Parkban is végeztek és még végeznek fejlesztéseket az idén, valamint a Duna parti állomáson elindításra került az oda kapcsolódó kiváltással összefüggő tevékenység. Ezen kívül a Győr területén lévő 120 kV-os alállomásaikban végeztek több mint 200 millió forintos beruházást. Az EYOF-fal kapcsolatosan már az év elején befejezésre kerültek a szükséges beruházások, mintegy 123 millió forint értékben. A mögöttes hálózat megerősítésére további 35 millió forintot költött az E.ON. Szintén az év elején fejezték be a Konini úti közvilágítás felújítását. Elkészült első ütemben a Bécsi kapu tér, illetve a Káptalandomb felújításával összefüggő villamoshálózati munka a közvilágítást érintően. Karbantartás keretében 134 millió forintot fordítottak a középfeszültségű kábelhálózat, szabadvezetékű hálózat és egyéb hálózatok, illetve a közvilágítás karbantartására. Ebből a gallyazás a várost érintően 35 millió forintot tett ki.

2010-ben az üzem területén lévő 250 ezer fogyasztóra egy évben átlagosan több mint 100 perc üzemszünet esett, a beruházásoknak köszönhetően ez a szám már a tavalyi évben is jelentős csökkenést mutatott és az idei évre úgy számolnak, hogy 54 perc lesz az átlagos kiesés egy ügyfelet érintően az év folyamán.

A GYŐR-SZOL Zrt.-vel tárgyalásokat folytatnak a gallyazással kapcsolatos előminősítésre vonatkozóan. A közvilágítással kapcsolatban aláírás alatt van az üzemeltetési szerződés. Ez ki fog terjedni több mint egyharmad részben a város tulajdonában lévő közvilágítási kábelhálózat üzemzavar elhárítására, üzemeltetésére is.

A munkaerőhiány sajnos az E.ON-t is elérte. Már több éve működtetik az ún. mérnökiroda szervezeti egységüket, ahova frissen végzett villamosmérnököket vesznek fel és tanítják be az E.ON-nál történő munkavégzésre. Az idei évben már a szakmunkásképzésben is részt vesznek a győri üzem területén is. Elindították a duális szakmunkásképzést a Kossuth Lajos iskolával, illetve a kamarával és a szakképző centrummal együttműködve. Egy szakoktató felvételével és tanműhely kialakításával szeptembertől négy tanuló végzi náluk a munkahelyi szakmai gyakorlatát a 10-11. évfolyamon, melyet a jövőben bővíteni is szeretnének. Üzemük vonatkozásában a 2015-ös évhez képest 10%-kal bővültek, így jelenleg Győr-Moson-Sopron megye területén már 170 fővel állnak az ügyfelek rendelkezésére.

Megemlíti a jövőre tervezett két nagyobb beruházásukat. Az egyik az Ipari Park villamos energia ellátásához feltétlenül szükséges beruházás, a 120 kV-os transzformátor állomás becsatlakoztatása egy új nyomvonallal. A másik fejlesztés a Belvároshoz kapcsolódik, ahol a Duna parti 20/10 kV-os állomást szeretnék kiváltani egy korszerűbbel. A Rába MVG-től megvásárolt 120 kV-os állomást szeretnék felhasználni, hogy közvetlenül onnan 10 kV-os kábelhálózaton tudják ellátni a belvárosi és városi területeket, amelyek elsősorban az ott lévő ügyfeleknek jelent majd üzembiztosabb ellátást. Ennek zajlik az előkészítése és ez 2018-2019-ben 600 millió forintos beruházási keretet jelent a társaságuknak.

Elmondja még, hogy az E.ON elkötelezett az elektromos autózás elterjedésének segítésében is, és saját flottájukban is alkalmaznak villamos meghajtású autókat. Másrészt a város területén is létrehoztak több töltőállomást.

Kéri a tájékoztató elfogadását!

Borkai Zsolt polgármester: Néhány megjegyzést fűz az elhangzottakhoz. Nagyon szeretné, ha végre megkötésre kerülne a szerződés a GYŐR-SZOL Zrt. és az E.ON között a gallyazás vonatkozásában. Viszont annak örül, hogy az Ipari Park villamos energia ellátásának problémája a tervezett beruházás kapcsán – komoly viták megvívása után – elhárulni látszik. A város fejlődésével, új fogyasztóhelyek létesítésével a társaság bevétele is növekszik, ez pozitív. Viszont az útfelújítások során a hálózat minőségének felmérését sokkal pontosabban kellene felmérni, mert az elfogadhatatlan, hogy az út elkészülte után derül fény a hálózat nem megfelelő állapotára. Kéri, ezt a jövőben szakmailag sokkal jobban gondolják át! Vegyék fel a kapcsolatot az Önkormányzat érintett szakosztályával a jövőbeni tervezett beruházásokra vonatkozóan, így az E.ON is pontosabban tud tervezni az utak helyreállítását illetően.

Juhász István képviselő: Nem látott az előterjesztésben arra vonatkozó utalást, hogy mikor és milyen szakaszokon tervezi az E.ON a légkábelek földkábelre történő cseréjét. Azt is szeretné tudni, hogy a városon belül terveznek-e nagyobb befogadóképességű elektromos töltőállomás létrehozását, valamint a szakaszhibák gyorsabb és jobb elhárítása érdekében milyen intézkedéseket kíván tenni a társaság?

Pádár Sándor, az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. győri áramhálózati üzemvezetője: Az E.ON a szabadvezetékes hálózatot csak azért, mert szabadvezetékes, nem fogja átépíteni földkábeles hálózatra, hiszen erre nincs költségfedezetük. Az új létesítéseknél természetesen betartják a törvényi és városi előírásokat. A karbantartások során addig, míg üzembiztosan képesek működni ezek a hálózati elemek, nem tervezik azok átépítését, tehát még több évtizedig lesznek szabadvezetékes hálózatok.

A töltőállomás tekintetében a telephelyükön már létesítettek saját beruházásban nagyobb töltőállomást. Egyébként az OMV kútnál történő beruházás egy vállalkozás az E.ON részéről, annak a telepítésében vesz részt és a szakértelmet adja hozzá, de önmagában töltőállomásokat saját beruházásból nem tervez létesíteni, csak önkormányzatokkal együttműködve.

A közvilágítási szakaszhibák tekintetében elmondja, hogy kidolgozták a kisfeszültségű üzemirányítási rendszerüket annak érdekében, hogy jobban nyomon tudják követni azokat a közvilágítású szakaszhibákat, amelyek vagy nem állandósulnak, vagy többször visszatérnek.

Radnóti Ákos alpolgármester: Köszöni az E.ON-nak a 2017-ben végrehajtott fejlesztéseket, külön az EYOF kapcsán elvégzett beruházásokat. Viszont kénytelen pár dologra felhívni a figyelmet: vannak olyan területek a városban, ahol megtörtént bizonyos útfelületek megbontása – Szigethy Attila út 78., 99., Győr-szentivánon az új körforgalom melletti kerékpárút -, melyek után több hónapig nem sikerült elvégezni az útburkolat helyreállítását. Ez rendkívül bosszantó a lakosság körében is. Az állampolgárok első körben emiatt az Önkormányzatot keresik meg panaszukkal, holott ebben az E.ON tud intézkedni. Kéri, hogy a jövőben ezt mindenképpen tartsák szem előtt, vegyék komolyabban az ilyen bejelentéseket.

Pádár Sándor, az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. győri áramhálózati üzemvezetője: Köszöni az észrevételt és elmondja, ez két dologra vezethető vissza. Ezeket a földmunkákat az E.ON alvállalkozókkal végezteti, de sajnos az alvállalkozói kapacitásuk elég szűkös. A társaság megrendeli a helyreállításokat, de nem mindig tudnak megfelelő nyomást gyakorolni ezekre az alvállalkozókra, hogy időben elvégezzék, vagy akár megfelelő minőségben végezzék el a helyreállítást. Valóban okozhat késedelmet az útfelület helyreállítása olyan esetben, amikor garanciális útszakasz felbontása történik, és a garancia megőrzése végett csak az a kivitelező végezheti el a helyreállítást, aki azt készítette. Az egyedi megbízások, egyedi szerződések okozhatnak bizonyos időbeni csúszást. Erre a jövőben megoldást fognak találni.

Borkai Zsolt polgármester: Az alvállalkozók védelmében hozzáteszi, a városlakókat nem érdekli, hogy az E.ON miképp és hogyan tudja megbízni a vállalkozókat. Viszont ha egy előre egyeztetett úthálózat, vagy kerékpárút kiépítésnél egyértelművé válik, hogy nem történt meg a hálózat cseréje, az ebből fakadó következményeket az E.ON-nak kell viselnie. A közeljövőben fognak tárgyalni arról a javaslatról, amely az ilyen esetekben tovább fogja szigorítani a kivitelező által viselendő kártérítések mértékét.

Szeles Szabolcs képviselő: Köszöni a jó együttműködést a helyszínen működő területgazdával. Korábban nehéz volt megfelelő kontaktszemélyt találni, de az utóbbi időben ebben előrelépés történt. Viszont felhívja a figyelmet egy szakaszhibára, Újváros telepi részében, értve ezen a Művelődési Ház Esze Tamás utca környékét vagy a Nép utcától a töltésig terjedő részt. Az elmúlt három-négy évben folyamatosak itt az áramszünetek és a hibák, amiket persze orvosolnak, de véleménye szerint itt már komolyabb beavatkozásra, esetleg hálózatkorszerűsítésre lenne szükség.

Ő is reméli, hogy a gallyazás tekintetében végre létrejön a szerződés, és az együttműködés ezen a téren mielőbb elindul, és az ott maradó levágott nyesedékekből nem lesz szemétkupac.

Borsi Róbert képviselő: Tudja, hogy az áramszolgáltatás egy speciális terület, annak hibái nagyon érzékenyen érintik a lakókat. A statisztika igazából mindig azt sugározza, amit láttatni akarnak vele. Felhívja a figyelmet a vásárcsarnok mellett lévő trafóállomásra, mivel az elmúlt időszakban sok probléma merült fel a működésével kapcsolatosan. A műszaki állapota nem ismert, és szeretné tudni, volt-e ott tűzeset, ha igen, mi okozta, milyen elhárítás és milyen fejlesztések történtek annak érdekében, hogy ez megváltozzon? Azt is szeretné tudni, hogy a trafóállomás mely területeket látja el, és ezeknek a területeknek az áramigény változása akár pozitív, akár negatív szempontból változott-e? Már többször kérte az E.ON-tól, hogy ez a trafóállomás normális minőségben tudjon működni. Azt is szeretné jelezni, hogy a választókörzetében, a vásárcsarnoknál nem szeretne még 30-40 évig az ott lévő légvezetékeket nézegetni, sem egészségügyi okokból ennek a környékén élni. Szeretné tudni, hogy a vásárcsarnok felújítása kapcsán milyen áramigény változások lesznek és azt képes lesz-e ellátni a trafó?

Bárány István képviselő: A területgazdával történő együttműködést ő is jónak minősíti és köszöni. Révfaluban is volt három olyan eset, amikor út- és zöldterület felbontást kellett végrehajtania az E.ON-nak áramhálózati kábel lefektetése miatt. Kiderült, hogy a kivitelező nem tudta, hogy Győr városában az a szabály, ha zöldterületet kell felbontani, akkor a GYŐR-SZOL Zrt.-től kell engedélyt kérni, ha pedig utat bontanak fel, akkor az Útkezelő Szervezettől. Meg lehetne ezt a problémát oldani úgy, hogy a projektfelelősök egyeztessenek az E.ON-nal, hogy az engedélykérések vonatkozásában mi kerüljön a szerződésbe.

A keleti elkerülő út harmadik ütemének tegnap kezdődött meg a részleges műszaki átadás-átvételi eljárása és nagy valószínűséggel a közeljövőben megtörténik a részleges forgalomba helyezés is az arra érdemes szakaszon. A 1301 és 1302-es utak csomópontjainál a külön szintű, út alatti gyalogos és kerékpáros átvezetés megvilágításához áramvételi pontot kell létesíteni, ami két helyen két transzformátor állomás telepítését jelentené. Tudja, hogy ki van adva alvállalkozónak ez a munka, csak a beruházás sokkal előbbre jár ezeken a szakaszokon, mint az időarányos tervezés és nagy valószínűséggel decemberben meg lesz a már említett részleges forgalomba helyezés is, ezért szükség lenne a világítás biztosítására. Ebben kéri az E.ON segítségét.

Dr. Dézsi Csaba képviselő: Ő képviselőtársaival ellentétben nincs megelégedve az E.ON teljesítményével, munkájával. A város néhány területén, amint egy kis szél kerekedik, rögtön megszűnik az áramszolgáltatás. Nádorvárosban az E.ON szolgáltatás minősége 25 éve folyamatosan csak romlik. A beszámolóban fejlesztéseket említett Pádár úr, de ebből Nádorvárosban semmit nem tapasztalhattak. A Pápai út, Orgona utca – ahol jelenleg is áramszünet van – Szérűskert utca, Tessedik utca, Sió utca és még sorolhatná, lakói évek óta kérik, hogy javítsanak az áramszolgáltatás minőségén, hiszen szinte folyamatosan áramszünet van, nem működik az internet stb. Nagyon nem mindegy, milyen gyorsasággal javítják ki a hibákat. Ha minősíteni kellene az E.ON szolgáltatását, jelenleg csak hármas alát tudna neki megajánlani.

Nyomatékosan kéri, hogy a jövőben kerüljön sor az említett terület fejlesztésére! Tudja, hogy sok pénzbe kerül, de a lakosság befizetéseiből nagyon-nagy összeg folyik be az E.ON-nak. Tehát ne hivatkozzanak arra, hogy sok pénzbe kerül, mert aki bérből és fizetésből él, annak az áramszámla nagyon sokba kerül, nagyon sokat kell dolgozni azért, hogy azt ki tudják fizetni. Szeretné tudni mikor lesz Nádorvárosban folyamatos, megbízható áramszolgáltatás.

Pádár Sándor, az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. győri áramhálózati üzemvezetője: Kéri Borsi Róbert és dr. Dézsi Csaba képviselő urakat, hogy személyes egyeztetés céljából keressék meg az E.ON-t, hogy tételesen áttekinthessék az említett helyeken felmerülő problémákat, mert csak így tudnak tételes üzemzavari statisztika kimutatással szolgálni. A legkritikusabb helyekre meg fogják tervezni prioritási sorrendben a beavatkozásokat.

Bárány István elkerülő útra vonatkozó kérésével kapcsolatban elmondja, meg fogják vizsgálni, hogy az ottani beruházási munkálatok milyen stádiumban vannak, és mit tudnak tenni a gyorsítást illetően.

Borsi képviselő urat is kéri, hogy a nádorvárosi állomás és ellátás tekintetében üljenek le egy személyes egyeztetésre. Az említett állomás vonatkozásában valóban volt egy tűzeset, egy 120 kV-os áramváltó robbant fel, ami gyártási hibás volt. A tűzesetből a tűzoltók gyors beavatkozása folytán komolyabb probléma nem merült fel.

Újváros vonatkozásában is személyes egyeztetés után tudják felállítani a prioritásokat. A gallyazással kapcsolatos kérdések megoldása folyamatban van.

A jövőben pedig igyekezni fognak az útfelújításokkal együtt haladva cserélni a vezetékeket.

Borkai Zsolt polgármester: További hozzászólás nem érkezett, ezért szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 főre módosult – 22 igenlő, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.

178/2017. (XI. 22.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Győri Áramhálózati Üzem működéséről, 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.

****

3. NAPIRENDI PONT:

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK JELENLEGI HELYZETÉRŐL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendhez sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igenlő, egyhangú szavazattal a tájékoztatót elfogadta az alábbi határozattal.

179/2017. (XI. 22.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az önkormányzati beruházások jelenlegi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.

****

4. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A GYŐR ÉS TÉRSÉGE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS MEGÁLLAPODÁS ALÁÍRÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Juhász István képviselő: Szeretné tudni, mi az oka annak, hogy Töltéstava önkormányzatával nem sikerült megállapodni a megállapodás aláírása vonatkozásában?

Dr. Lipovits Szilárd jegyző: Elmondja, a megállapodás aláírásának feltétele, hogy Töltéstava önkormányzata tárgyalja és elfogadja az ezzel kapcsolatos előterjesztést. Ez a döntés az önkormányzat részéről még nem született meg, ezért a megállapodást sem írhatta alá ez idáig a töltéstavai önkormányzat, de a tárgyalások folyamatban vannak.

Borsi Róbert képviselő: Ezúton köszöni Győr város vezetésének és jegyző úrnak azt a hozzáállását, amivel kezelte ezt a 2016 áprilisa óta húzódó ügymenetet. El kell mondania, hogy néhány hónapig nem igazán tudták, mit kezdjenek a kialakult jogi helyzettel, de végül is mostanra már odáig jutottak, hogy a 20 településből 19 településsel sikerült megállapodniuk, ami nem volt könnyű, hiszen mindig volt egy-egy olyan település, amelyik különféle igényeket, feltételeket támasztott a megállapodás aláírásával kapcsolatban. Azokat a kéréseket, amelyek a hulladékgazdálkodásra irányultak és a rendszer üzemeltetése szempontjából jogosnak ítéltettek, igyekeztek megoldani. Viszont az egyéb ügyekhez kapcsolódó kívánalmakat nehezen lehet kezelni. Ez a tárgyalás még folyamatban van, de bízik abban, hogy hamarosan pont kerülhet a végére.

Fodor Roland képviselő: Konkrét választ szeretne kapni arra vonatkozóan, hogy Töltéstava önkormányzata mit kifogásol, amiért a testülete még nem fogadta el a megállapodást, mi az a feltétel, amihez az aláírást kötik, vagy egyáltalán elzárkóznak tőle?

Borkai Zsolt polgármester: Elismerését fejezi ki Borsi Róbert képviselő úrnak, mivel egy olyan folyamatot próbál az adott körülmények között a legjobban megoldani, ami nagyon nehéz, hiszen 20 önkormányzat igényének, ellenvéleményeinek, kérelmeinek kezelése és összhangba hozása a megállapodásban foglaltakkal, erőt próbáló vállalkozás.

Dr. Lipovits Szilárd jegyző: Töltéstavának nem egészen a szerződés tartalmához kapcsolódó elvárásai vannak a szerződés aláírásához fűződően. Ez egy korábbi ígéretre vezethető vissza, ami nem teljesült, ezért folynak még a tárgyalások.

Borkai Zsolt polgármester: Több hozzászólás nem érkezett, ezért szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 21 igenlő szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta.

180/2017. (XI. 22.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, továbbá Gönyű Község Önkormányzata, Győrasszonyfa Község Önkormányzata, Győrújfalu Községi Önkormányzat, Nagydém Község Önkormányzata, Pannonhalma Város Önkormányzata és a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, valamint a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság közötti, „A Támogatási szerződés szerinti önrész és a jelen megállapodás aláírásakor hatályos Alapító Okiratban meghatározott társulási tagi önrészek különbözete miatt az Önkormányzatok és a Zrt. közötti lezáratlan kérdés rendezése” tárgyú megállapodást aláírja az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

5. NAPIRENDI PONT:

TÁJÉKOZTATÓ A XIV. EURÓPAI IFJÚSÁGI OLIMPIAI FESZTIVÁL (EYOF) LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Pollreisz Balázs képviselő: Az előttük lévő előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdésekre szeretne választ kapni: az EYOF összességében mennyibe került a városnak, beleértve azokat a beruházásokat, fejlesztéseket, amelyek az EYOF miatt készültek el? Megjegyzi, nem tartja ezeket a fejlesztéseket kidobott pénznek, hiszen a város a későbbiekben ezeket hasznosítani tudja. Csupán a számadatokra kíváncsi, amik az anyagból nem derülnek ki.

Már a múltkori közgyűlésen is szeretett volna választ kapni arra vonatkozóan, hogy a 400 milliós általános tartalékból miért csoportosítottak át polgármesteri határozattal, az EYOF előtt két héttel 386 millió forintot infrastrukturális fejlesztésekre? Erre akkor nem kapott választ, a mostani anyagból ez nem derül ki, ezért most újból felteszi ezt a kérdést.

Borkai Zsolt polgármester: A kérdésfeltevéssel nem ért egyet. Azt, hogy mennyibe került, eleve rossz megközelítésnek tartja képviselőtársa részéről. Azok a fejlesztések, amelyek megvalósultak, elsősorban a győriek érdekeit szolgálják majd. A megvalósítás összegét – a csapatok fogadását, szervezés költségeit, érmeket stb. – az előterjesztés elején megtalálhatja képviselőtársa. Vannak még olyan számlák, amelyek még be sem érkeztek a hivatalba, tehát ez az előterjesztés azokat az összegeket nem is tartalmazhatja.

Nagy Tamás, a Gazdálkodási Főosztály vezetője: Az általános tartalékkal kapcsolatos kérdésre annyit tud válaszolni, hogy az általános tartalék most is 400 millió, tehát ebből nem került 386 millió forint átcsoportosításra. Az általános tartalékot a Közgyűlés a féléves beszámoló elfogadását követően szabadíthatja fel kizárólagos közgyűlési hatáskörben. Tehát polgármester úr nem hozhatott erre vonatkozóan határozatot, mert tiltott.

Dr. Neupor Zsolt képviselő: Elmondja, hogy sok győri vett részt az EYOF rendezvény lebonyolításában, volt, aki önkéntesként volt, aki szolgáltatóként. A külföldiektől kapott visszajelzések is pozitívak voltak. Mindenki, aki részt vett benne, büszke lehet arra, hogy Győr városa ilyen rangos eseményt szervezett és bonyolított le sikeresen.

Egyetlen hiányérzete, hogy a Közgyűlés nem fejezte ki köszönetét a szervezőknek, résztvevőknek, versenyzőknek.

Borkai Zsolt polgármester: Egyetért a javaslat azon részével, hogy a sportolókat köszöntsék a Közgyűlés keretei között is, és meg is fogják tenni. Viszont mind az önkéntesek, mind a szervezésben, lebonyolításban résztvevők összehívásra kerültek, köszönetet mondott a végzett munkájukért. Természetesen a képviselőknek is köszöni, hogy egyöntetűen támogatták e rendezvény megvalósítását.

Ezt követően szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 19 igenlő szavazattal és 3 tartózkodással elfogadta az alábbi határozatot.

181/2017. (XI. 22.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a 2017. évi Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) lebonyolításával kapcsolatos tájékoztatót.

****

6. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A XANTUS JÁNOS ÁLLATKERT FEJLESZTÉSEI VONATKOZÁSÁBAN MEGKÖTENDŐ SZERZŐDÉSEK JÓVÁHAGYÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igenlő, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.

182/2017. (XI. 22.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat a XANTUS JÁNOS Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft.-vel a Xantus János Állatkert Modern Városok Programban szereplő átfogó fejlesztését célzó beruházásai vonatkozásában azok megkezdését megelőzően bérleti-üzemeltetési előszerződést, majd megvalósulását követően bérleti-üzemeltetési szerződést kössön.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert és a XANTUS JÁNOS Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjét valamennyi szükséges dokumentum aláírására, nyilatkozat kiadására, eljárási cselekmény megtételére, beleértve a bérleti-üzemeltetési előszerződés, bérleti-üzemeltetési szerződés megkötését, és ezek esetleges módosításait is.

Felelős: polgármester, ügyvezető

Határidő: azonnal

****

7. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, VALAMINT A GYŐRI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL (gyész-RŐL) ÉS GYŐR SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 1/2006. (I. 25.) ÖK. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

((TSZTM 2017-045, SZTM 2017-035, SZTM 2017-042, SZTM 2017-043 és az

SZTM 2017-045 számú tervmódosítások)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Révi Zsolt városi főépítész: Mint előterjesztő, a következő korrekciót javasolja a Közgyűlésnek a rendelettervezetben: a 14. §-ból törlésre kerül a 36. sor, így értelemszerűen a 37. sor sorszáma 36-ra módosul. A módosítást az állami főépítész a záró véleményében visszaigazolta és megerősítette, az előterjesztés ellen kifogással nem élt.

Kéri a képviselő-testületet, hogy a módosítással korrigált előterjesztést szíveskedjen elfogadni!

Dr. Neupor Zsolt képviselő: Az előterjesztés tartalmaz egy új, különleges övezet bevezetését az üzemanyagtöltő állomások tekintetében. Szeretné tudni, hogy a készülő rendezési tervben ez az új övezet benne lesz-e, illetőleg mi indokolta azt, hogy most, egy egyedi esetben létrehozzák ezt az övezetet? Az új rendezési tervben az összes, városon belül elhelyezkedő töltőállomást ilyen övezetbe kívánják majd sorolni?

Révi Zsolt városi főépítész: A mostani előterjesztés már egy előremutató előterjesztés, hiszen régi probléma, hogy az üzemanyagtöltő állomások nem voltak övezetileg szabályozva, sokféle övezetbe tartoznak. Ez szakmailag nem megfelelő, ezért az a hosszú távú cél, hogy az új, nagy rendezési tervben ezt megpróbálják rendezni. Ebben az egyedi esetben azért került sor az új övezet létrehozására, mert a Shell töltőállomás telekalakításával sok-sok probléma volt, tehát a kialakuló állapotnak köze nem volt a szabályozáshoz, vagy a szabályozásnak a kialakult állapothoz és a telekviszonylatokhoz. Ez jó alkalomnak mutatkozott arra, hogy egy előremutató, célzott előterjesztés kerüljön most a képviselő-testület elé.

Borkai Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 18 igenlő szavazattal és 4 tartózkodással az alábbi határozatot hozta.

183/2017. (XI. 22.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja Győr Településszerkezeti Tervének módosítását a

TSZTM 2017-045 tervlap szerint.

Felelős: városi főépítész

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a városi főépítészt a jóváhagyott módosítások átvezetésére Győr Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Győr Építési Szabályzata című dokumentumokban, valamint a módosított dokumentumok megküldésére az egyeztetésében részt vett államigazgatási, érdek-képviseleti szerveknek és civil szervezeteknek.

Felelős: városi főépítész

Határidő: 2017. december 31.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

Borkai Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztő által módosított rendelettervezetet, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 18 igenlő szavazattal és 4 tartózkodással az alábbi rendeletet fogadta el.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

29/2017. (XI. 22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A GYŐRI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL (GYÉSZ-RŐL) ÉS GYŐR SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 1/2006. (I. 25.) ÖK. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. Rendelet (a továbbiakban: GYÉSZ) 31. § (2) bekezdés 30. és 31. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, és az alábbi 32. ponttal egészül ki:

[Az építési övezet megengedett szerepkörei a következők lehetnek:]

„30. szórakoztatóközpontok, vidámparkok különleges övezet (Kvi),

31. jelentős zöldfelületű intézményterület különleges övezet (Kiz), valamint

32. üzemanyagtöltő állomás különleges övezet (Küz).”

2. §

A GYÉSZ 35. § (3) bekezdés b) és c) pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

[Kivételesen, ha az építmény rendeltetésszerű használata nem korlátozza a szomszédos telkek övezeti előírásoknak megfelelő használatát, beépítését akkor elhelyezhető a területen:]

„b) igazgatási épület vagy

c) termelő kertészeti építmény.”

3. §

A GYÉSZ 36. § (3) bekezdés c) és d) pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

[Kivételesen, ha az építmény rendeltetésszerű használata nem korlátozza a szomszédos telkek övezeti előírásoknak megfelelő használatát, beépítését, akkor elhelyezhető a területen:]

„c) sportépítmény vagy

d) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb, legfeljebb 600 m2 összes hasznos alapterületű egyéb gazdasági építmény.”

4. §

A GYÉSZ 37. § (2) bekezdés l) és m) pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

[A területen a lakóépület helyett elhelyezhető egy legfeljebb 400 m2 összes hasznos alapterületű]

„l) sportépítmény vagy

m) nem zavaró hatású kézműipari épület.”

5. §

A GYÉSZ 39. § (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) Kivételesen, ha az építmény rendeltetésszerű használata nem korlátozza a szomszédos telkek övezeti előírásoknak megfelelő használatát, beépítését, akkor lakóépület elhelyezhető a területen.”

6. §

A GYÉSZ 40. §-a az alábbi (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az övezetben üzemanyagtöltő építése településképi véleményezési eljárásban megadott hozzájárulást követően engedélyezhető.”

7. §

A GYÉSZ 42. §-a az alábbi (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az övezetben üzemanyagtöltő építése településképi véleményezési eljárásban megadott hozzájárulást követően engedélyezhető.”

8. §

A GYÉSZ 47. §-a az alábbi (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az övezetben üzemanyagtöltő és autómosó építése településképi véleményezési eljárásban megadott hozzájárulást követően engedélyezhető.”

9. §

A GYÉSZ 48. §-a az alábbi (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az övezetben üzemanyagtöltő építése településképi véleményezési eljárásban megadott hozzájárulást követően engedélyezhető.”

10. §

A GYÉSZ 49. § (2) bekezdés h) és i) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[A területen az oktatási épületeken túl elhelyezhető:]

„h) parkolóház és

i) sportépítmény.”

11. §

A GYÉSZ 52. § (2) bekezdés h) és i) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[A területen az (1) bekezdésben foglaltakon túl önállóan is elhelyezhető:]

„h) parkolóház és

i) sportépítmény.”

12. §

A GYÉSZ IV. Fejezete az alábbi alcímmel és 63/C. §-sal egészül ki:

Üzemanyagtöltő állomás különleges övezet (Küz)

63/C. § (1) Az üzemanyagtöltő állomás különleges övezet elsősorban az üzemanyagtöltő építmény és annak működéséhez szükséges egy vagy több technológiai, valamint segédüzemi építmény elhelyezésére szolgál.

(2) Az övezetben az (1) bekezdésben foglaltakon túl önállóan is elhelyezhető:

a) adminisztrációsiós épület,

b) autómosó,

c) vendéglátó épület, vagy

d) kiskereskedelmi épület.”

13. §

A GYÉSZ 103. §-a kiegészül a 03119 sz. övezeti sorszám előírásaival:

 03119  Az övezetben a tetőtér beépítése két szinten is engedélyezhető, ha a beépítés eredményeként önálló rendeltetési egység nem alakul ki.
A megengedett legnagyobb telekkihasználtság: 2,0.

14. §

A GYÉSZ 7. sz. melléklete (Az OTÉK előírásaitól a szakminisztérium által engedélyezett eltérések táblázata) kiegészül a 36 sorokkal:

 sor-
szám
 hely  OTÉK-tól való eltérés  érintett
övezet sorszáma
 felmentés
 
36.
 
Győr teljes közigazgatási területe
 Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet OTÉK 2. mellékletében foglalt előírásaitól eltérően a Küz különleges övezetekben meghatározott minimális zöldfelületi arány 10%  
Az összes Küz jelű övezetre vonatkozóan
 
Végh Csaba
Állami Főépítész
GYD-02/611-02/2017. számú levele szerint.

15. §

A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet mellékletét képező SZTM 2017-035, SZTM 2017-043 és az SZTM 2017-045 tervszámú szabályozási tervlapjai szerint.

16. §

Jelen rendelet a 2017. december 7. napján lép hatályba

17. §

Hatályát veszti a GYÉSZ

a) 35. § (3) bekezdés d) pontja,

b) 36. § (3) bekezdés e) pontja,

c) 37. § (2) bekezdés n) pontja,

d) 49. § (2) bekezdés j) pontja, valamint

e) 52. § (2) bekezdés j) pontja.

Borkai Zsolt s. k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s. k.

jegyző

****

8. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2017. (II. 24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Pollreisz Balázs képviselő: Szeretné kérni, amennyiben a költségvetés megengedi, a tavalyi évhez hasonlóan, az idei évben is kaphassanak a győri közalkalmazottak karácsonyi ajándékként egy kis anyagi juttatást.

Borkai Zsolt polgármester: Már a Közgyűlés előtt, együttműködve a Humánpolitikai Főosztály vezetőjével, megtalálták annak módját, hogy a képviselő úr által feltett kérésnek eleget tegyenek.

Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti rendelettervezetet, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 17 igenlő, 1 nemleges szavazattal és 4 tartózkodással az alábbi rendeletet fogadta el.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

30/2017. (XI. 22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2017. (II. 24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2017. évi költségvetés

a) kiadási főösszege 69.419.498.387 Ft, és

b) bevételi főösszege 69.419.498.387 Ft.”

(2) A R.

a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet,

c) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet,

d) 4. melléklete helyébe a 4. melléklet,

e) 5. melléklete helyébe az 5. melléklet és

f) 6. melléklete helyébe a 6. melléklet

lép.

2. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Borkai Zsolt s. k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s. k.

jegyző

(A rendelet melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

9. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A HELYI ADÓRENDELETEK FELÜLVIZSGÁLATÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Varga Márk képviselő: Nagyon sajnálja, hogy ez az előterjesztés ebben a formában kerül a Közgyűlés elé. Akik nem olvasták át ezt az előterjesztést azok számára összefoglalja a lényegét. A döntés három pontot foglal magába, foglalkozik a helyi iparűzési adóval, az építményadóval és az idegenforgalmi adóval is. A helyi iparűzési adó tekintetében megállapítja a javaslattevő, a polgármester úr, hogy milyen ütemben kívánja csökkenteni az iparűzési adó mértékét. Ezt már korábban tárgyalta a testület, akkor azzal az ellenzék is egyetértett, ezt azóta is támogatják. Ugyanakkor annak nem látja értelmét, hogy miért születik határozat arról, hogy nem történik semmi a helyi iparűzési adó és az idegenforgalmi adó tekintetében.

Az építményadó módosítása kapcsán megvalósul egy fideszes kampány szlogen, mely szerint megemelik a reklámhordozók éves adómértékét. Így Győr városa is keresztbe tud tenni Simicska Lajosnak, ami persze őt nem igazán érdekli, de az igen, hogy ezen egy város gazdaságpolitikájának bizonyos elemei múlnak. Mindezt félre téve a javaslat lényege, hogy 12.000,- Ft/m2-es díj szerepel a rendelettervezetben az óriásplakátokra vonatkozóan. Úgy gondolja, mindez túlzó mértékű, nem beszélve a valós hatásáról, ami kifejezetten káros. Azok a kisvállalkozások, melyek városi szinten gondolkodnak óriásplakát kihelyezéséről, jelentős plusz kiadással kell, hogy szembenézzenek. Országos szinten pedig a kiskereskedelmi vállalkozások egy újabb adóteherrel szembesülhetnek, amit a vásárlók fognak megfizetni, hiszen ezek az adóterhek lassan beépülnek az árakba.

A határozati javaslat kapcsán fogalmazza meg kérdését. Az indoklásban három adónem található, amiből egy változik csak, az építményadó. A határozati javaslatban viszont csak két adónem szerepel, a helyi iparűzési adó és az idegenforgalmi adó, ami változatlanul marad. Kérdése, hogy ez technikai okokból marad-e ki, vagy csak ő nem ismeri ennek a jogi hátterét? A városban az a hír járja, hogy a Győr+ Média felvásárolta a belvárosi plakáthelyeket. Kérdése, hogy ez a hír igaz-e?

Dr. Lipovits Szilárd jegyző: A helyi adóról szóló törvény előírja, hogy minden évben felül kell vizsgálni a helyi adórendeleteket. Ezért mindegyik adónemről szerepel szakmai vélemény az anyagban, ezt terjesztette a polgármester úr a Közgyűlés elé. A határozati javaslattal kapcsolatban elmondja, a helyi iparűzési adó és az idegenforgalmi adó esetében nincs szükség módosításra, a rendelettervezetben pedig benne van a módosításra váró építményadóra vonatkozó javaslat. A két javaslatról, a határozatról és a rendeletről is dönteni fog a testület. Így ha ezek elfogadásra kerülnek, akkor az építményadóval kapcsolatos rendelet módosítása hatályba lép 2018. január 1-jén, a másik két adónemre vonatkozó rendeletek pedig nem változnak a határozati javaslat értelmében.

Fodor Roland képviselő: Varga Márk képviselőtársa is kifejtette hozzászólásában, hogy a reklámfelületekre vonatkozó adó módosítása az országos központi kormányzattól érkezett elvárásnak felel meg. Több megyei jogú városban is megszületett ez a rendelet. Ennek alapját a sajtóban megjelent „Jobbik-Fidesz plakátháború” szolgáltatja. Az utóbbi időben nagyon elterjedt ez a háborús retorika a politikai szembenállásban, aminek ő személy szerint nem örül, ugyanis a politikai pártok képviselői nem ellenségei egymásnak, inkább politikai ellenfelek. A választások közeledtével igyekszik mindenki a legjobb pozícióját biztosítani ebben a politikai szembenállásban, amibe sok minden belefér. Annak még több fér bele, aki éppen kormányon van és megvan a törvényhozói, rendeletalkotási többsége. Ez rendben is van. Ami viszont nincs rendben, hogy ha ez a szembenállás civil áldozatokat is szed. Jelen pillanatban ez a rendelettervezet ilyen. Az, hogy a Fidesz és a Jobbik között van egy a hatalom megszerzésért folytatott demokratikus küzdelem, az elfogadható. De az nem férhet bele, hogy kisvállalkozásokra is adóterhet rónak ki, pusztán azért, hogy a politikai ellenféllel szemben lépéselőny alakuljon ki. Ez a rendelettervezet a Győrben működő helyi kisvállalkozásokra is adóterhet fog róni. Úgy gondolja, eddig a pontig Győrt megpróbálták kivonni az országos politikának az egyre inkább süllyedő színvonaltalanságából. Ezt a jövőben továbbra is fent kellene tartani, így azt kéri a polgármester úrtól és a fideszes képviselőktől, hogy ne döntsenek erről a napirendi pontról ezen az ülésen. Ha ez a rendelettervezet elfogadásra kerül Győrben, akkor a város is elmondhatja magáról, hogy végképp eldobta a polgári demokrácia zászlaját. Úgy érzi, ehhez a városhoz méltatlan ez a fajta politizálási stílus.

Borkai Zsolt polgármester: Nem emlékszik olyan közgyűlésre, ahol képviselőtársa nem a Jobbik pártvezére által meghatározott iránymutatás szerint szólt volna hozzá a különböző témákhoz. A korábbi jegyzőkönyveket kell csak elővenni. Képviselőtársa most hangzatos szavakat említ, arról beszél, hogy civil áldozatok lesznek a rendelet módosítás kapcsán. Kijelenthető, hogy nem kötelező óriásplakátokon hirdetni. Az Önkormányzat megadja azt a lehetőséget a kisvállalkozásoknak, hogy kisebb négyzetméteren, továbbra is ingyen hirdethessenek. Ez a bevezetésre váró rendelkezés nem kötelező, nem érvényes mindenkire, csak az óriásplakátokra vonatkozó adóemelés. Ezáltal a városnak adóbevétele lesz. Képviselőtársa megpróbálja ebbe a köntösbe bújtatni ezt a történetet. Hangsúlyozza, csak erről van szó, és úgy gondolja, a képviselő úr által felhozott indokok kicsit túlzóak és álszerények voltak.

Borsi Róbert képviselő: Ő ebből az előterjesztésből azt olvassa ki, hogy a korábban 2 százalékról 1,8 százalékra, majd az 1,8 százalékról további 1,6 százalékra változik a jövő évben az iparűzési adó, ami nem kevés megtakarítást jelent a vállalkozások életében. A rendelet alapján bevezetésre kerül egy új adónem, ami egy bizonyos értékkel lett meghatározva. Javasolja, hogy azok, akik ezt kifogásolják, hazafelé menet nézzék meg ezeket a felületeket. Úgy gondolja, nagyon kevés köztük a helyi kis- és középvállalkozásokat reklámozó felület. Nem állítja, hogy egyáltalán nincs ilyen, de az biztos, hogy csak nagyon kevés, nem beszélve arról, hogy a hirdetések manapság egyre inkább online irányba mennek el. Ezt a helyzetet komplexen kell kezelni és nem kell más dolgokat mögé képzelni. A törvény biztosított egy lehetőséget a város részére, a vezetés pedig úgy döntött, hogy ezt a lehetőséget kihasználja, és az ebből származó bevételt pedig visszaforgatja azokra a helyekre, ahol szüksége van rá.

Borkai Zsolt polgármester: Csatlakozva az előtte szólóhoz hozzáteszi, hogy ez egy eszköz, hogy a városból eltűnjenek ezek a városképet rontó óriásplakátok.

Dr. Neupor Zsolt képviselő: Lehet bármit mondani, véleménye szerint is ez egy politikai előterjesztés, amit a központi kormányzat írt elő. A döntés közgazdasági vetülete azonban jelentős előnyöket mutat. Nagy plakátvásárlók általában 1000 db-ot vesznek országosan egy plakát ára 30.000,- Ft és 50.000,- Ft körül mozog. Az előterjesztés szerint Győrben csak az óriásplakátokra terjed ki ez az építményadó növekmény, hiszen 6 m2 alatt az adómérték nulla forint. Így a város adómértéke nagyjából két-három havi bérleti díj. Ez egy büntető adó, nem a városvezetés ötlete volt, így nem is hibáztatja a döntéshozót. Véleménye szerint nincs ebben szó városképi okokról, ha eddig nem volt semmi baj az óriásplakátok megjelenésével a városban, akkor nem gondolja, hogy ez az indok. Nem beszélve arról, hogy a város is hirdet óriásplakáton, ha csak az arculatváltást említi. Úgy gondolja, hogy jelentős bevételt ez az adónem nem fog eredményezni. Az igazi okot mindenki ismeri, amiért azonban veszélyes az üzenete ennek a döntésnek, hogy ha később az építményadó tekintetében más gazdasági szereplőkkel lesz problémája a kormányzópártnak, akkor azokra is adót fognak kivetni? Ez az előterjesztés igazából erről szól, hozzáteszi azért nem túl szerencsés, mert Győr a magyar ipar bástyája, és akik itt vannak nyugati menedzserek, azok azt fogják látni, hogy adott szempontok miatt még a város is beáll abba a káros kormányzati vonalba, hogy adott esetben átláthatatlanná, kiszámíthatatlanná tesz egy adókörnyezetet.

Radnóti Ákos alpolgármester: Az óriásplakátok ellenőrzését már három éve elindította az Önkormányzat és tájékoztatásul közli, hogy jelentős az olyan óriásplakátok száma, melyek semmiféle engedéllyel nem rendelkeznek. Nagyon sok bírósági ügy van ennek kapcsán, ezekről a jegyző és aljegyző urak tájékoztatást tudnak adni. A zárt ülésen tárgyalt napirendek között többször tárgyalt a testület ilyen jellegű fellebbezési ügyet. Ennek semmi köze a politikához, évek óta küzdenek az ellen, hogy a város ne legyen tele ilyen méretű óriásplakátokkal.

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához további kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 18 igen, 0 nem, 3 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

184/2017. (XI. 22.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése nem tartja indokoltnak a helyi iparűzési adóról és az idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendelet módosítását.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti rendelettervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 16 igen, 1 nem, 1 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

31/2017. (XI. 22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL SZÓLÓ 33/2010. (XI. 26.) GYMJVÖ. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és 6. § a)-c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljáró Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

1. §

Az építményadóról szóló 33/2010. (XI. 26.) GYMJVÖ. rendelet (a továbbiakban: Adórendelet) 1. §-a és 1/A. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. § (1) Az építményadó alapja építmény esetében a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 15. § a) pontja szerinti hasznos alapterület.

(2) Az építményadó alapja reklámhordozó esetében a Htv. 15/A. §-a szerint számított felület.

1/A. § Az adó alapjának megállapításánál a kerekítés általános szabályai alkalmazandóak.”

2. §

Az Adórendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Az adó évi mértéke az 1. § (1) bekezdése szerinti adóalap esetében – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 900 Ft/m2.”

3. §

Az Adórendelet a következő 2/A. §-sal egészül ki:

„2/A. § Az adó évi mértéke az 1. § (2) bekezdése szerinti adóalap esetében 6 m2-ig 0 Ft/m2, 6 m2-nél nagyobb adóalap esetében 12 000 Ft/m2.

4. §

Az Adórendelet 5. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

[E rendelet szempontjából:]

„e) Reklámhordozó: a Htv. szerinti reklámhordozó.”

5. §

E rendelet 2018. január 01-jén lép hatályba.

Borkai Zsolt s. k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s. k.

jegyző

****

10. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

185/2017. (XI. 22.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a polgármesteri keret 2017. évi előirányzata terhére a Móra Alapítvány a Jövőért (9023 Győr, Kodály Zoltán u. 20-24. adószám: 18988565-1-08) 200.000,- Ft-tal kerüljön támogatásra, dologi kiadások fedezetére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a polgármesteri keret 2017. évi előirányzata terhére a „A győri Szivárvány Óvodáért Alapítvány” (9023 Győr, Kodály Zoltán u. 18., adószám: 18748345-1-08) 191.523 Ft-tal kerüljön támogatásra, óvodai karácsony megszervezéséhez, illetve udvari játékok beszerzése céljából.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a polgármesteri keret 2017. évi előirányzata terhére az Országzászló Alapítvány (9028 Győr, Szent Imre út 93/A., adószám: 18275942-1-08) 25.000 Ft-tal kerüljön támogatásra, az alapítvány szervezésében történő véradás költségeire.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

4. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a polgármesteri keret 2017. évi előirányzata terhére az „Ifjúságért” Alapítvány (9012 Győr, Kisdobos u. 1., adószám: 19115865-1-08) 50.000 Ft-tal kerüljön támogatásra, a Győr-Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Iskola rendezvényeihez kapcsolódó dologi kiadások fedezetére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

5. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a polgármesteri keret 2017. évi előirányzata terhére a Tehetséggondozásért Alapítvány (9023 Győr, Szabolcska u. 5., adószám: 19111768-1-08) 200.000,- Ft-tal kerüljön támogatásra, karácsonyi ajándékok, eszközök beszerzése céljából.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

6. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a polgármestert az 1-5. pontokban foglalt támogatásokról szóló pénzügyi megállapodások megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: a megállapodások megkötésének kezdeményezésére: 2017. december 1.

az elszámolás elvégzésére a 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet szerint.

****

11. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A GYŐR-PÉR REPÜLŐTÉR KFT. RÉSZÉRE NYÚJTOTT TAGI KÖLCSÖN LEJÁRATÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

186/2017. (XI. 22.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul a Győr-Pér Repülőtér Kft. részére nyújtott 108.659.173,- Ft (azaz: Száznyolcmillió-hatszázötvenkilencezer-százhetvenhárom forint) tagi kölcsönnek a 235/2012. (X. 26.) Kgy. sz. határozatában jóváhagyott visszafizetési határidejének 2020. december 31-ig történő meghosszabbításáig.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

12. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A GYŐR, MUNKÁCSY M. U. 1-5. SZÁM ALATTI

7205/A/106 HRSZ.-Ú ÜZLETHELYISÉG ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 19 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

187/2017. (XI. 22.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul a Győr, Munkácsy M. u. 1-5. szám alatti győri 7205/A/106 hrsz.-ú 44 m² nagyságú üzlet megnevezésű ingatlan versenyeztetési eljárás lefolytatásával történő értékesítéséhez. Az ingatlan kikiáltási ára az ingatlanforgalmi szakértő által megállapított ár nettó: 7.100.000,- Ft. Az ingatlan a versenyeztetési eljárás nyertesének, illetve amennyiben a Magyar Állam az elővásárlási jogával élni kíván, a Magyar Állam részére értékesíthető, a versenyeztetési eljáráson létrejött vételáron.

Felelős: polgármester

Határidő: az ingatlan hasznosításának napja

****

13. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GYŐRI TÁRSASHÁZI LAKÁS ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

(GYŐRI 4718/A/2 HRSZ.)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

188/2017. (XI. 22.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a győri 4718/3/A/2 hrsz.-ú (Győr, Török István utca 34. I/2. – a természetben I/7. – ajtó) társasházi lakás értékesítését.

2. Az ingatlan az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 42/2007. (XII. 21.) rendelet 9. §-ában foglalt szerződésen alapuló elővásárlási jog jogosultja, vagy – amennyiben a Magyar Állam az elővásárlási jogával él – a Magyar Állam részére (a volt bérlő lakáshasználati jogával terhelten) értékesíthető 7.420.000,- Ft vételáron.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

az adásvételi szerződés megkötésére 2020. szeptember 26.

****

14. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A GYŐRI 7147 HRSZ.-Ú INGATLANBÓL TÖRTÉNŐ RÉSZTERÜLET BÉRBEADÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

189/2017. (XI. 22.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 136/2017. (IX. 19.) Kgy határozatát visszavonja és ezzel egyidejűleg Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 15. § (1) bekezdésének c) pontja alapján meghatározott jogkörében eljárva, hozzájárul az Önkormányzat tulajdonát képező győri 7147 hrsz.-ú, 6269 m2 területű, a természetben a Győr, „Megyeháza” előtti téren lévő kivett közpark megnevezésű belterületi ingatlan AROMA-FRUCTA Kft. (9163 Fehértó, Tó utca 6.) tulajdonát képező 2 db pavilon által elfoglalt, összesen 56,80 m2 nagyságú területrészének 2017. december hó 01. napjától 2022. november hó 30. napjáig – a Vagyonrendelet 46. § (3) bekezdésének bb) pontja alapján, versenyeztetési eljárás nélkül – történő bérbeadásához ingatlanvagyon értékelő által megállapított 115.550,- Ft + ÁFA/hó bérleti díj ellenében.

Felelős: polgármester

Határidő: a szerződés megkötésére 2017. november 30.

****

15. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A TÁRSADALMI INNOVÁCIÓ – ADAPTÁCIÓK, ÚJ MÓDSZEREK KITERJESZTÉSE” (EFOP-5.2.4-17) PÁLYÁZATON, KONZORCIUMI PARTNERKÉNT TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL JÓVÁHAGYÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

190/2017. (XI. 22.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért az Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr „Társadalmi innovációk – Adaptációk, új módszerek kiterjesztése” (EFOP-5.2.4-17) című pályázaton, konzorciumi partnerként történő részvételével.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

16. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS SZOLGÁLATATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2017. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

191/2017. (XI. 22.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a szociális szolgáltatási feladatokról szóló Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát az 1. sz. melléklet szerint elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát küldje meg a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszternek.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. december 31.

3. A Közgyűlés egyetért a 1. sz. melléklet szerinti Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatában foglalt fejlesztési ütemezéssel, és felkéri a polgármestert, hogy az éves költségvetés készítésekor az abban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester

Határidő: a 2018. és 2019. éves költségvetés elkészítésének időpontja.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

17. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGYES ORVOSI SZOLGÁLATATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

192/2017. (XI. 22.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja, hogy a térítés ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások térítési díjait – a 426/2005. (XII. 18.) Kgy. sz. határozattal elfogadott, 203/2015. (X. 16.) Kgy. sz. határozat 1. és 2. számú mellékleteivel módosított szabályzatban szereplő térítési díjak helyett – 2018. január 1. napjától a háziorvosi szolgáltatások térítési díjai tekintetében az 1. számú, a térítéses fogászati ellátások díjai tekintetében a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

18. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A GYŐR-MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS AZ EGÉSZSÉÜGYI SZOLGÁLATATÁST NYÚJTÓ VÁLLALKOZÁSOK KÖZÖTT KÖTÖTT SZERZŐDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

193/2017. (XI. 22.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy dönt, hogy az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény költségvetési előirányzatai keretében 2018. évben átvállalja a fogorvosi alapellátási, fogszabályozási szolgálatok és háziorvosi ügyeleti ellátás folyó kiadásai közül: a fűtés, világítás, víz, csatorna, szemétszállítás költségét, a társasházi rendelők közös költségét és a riasztórendszer felügyeleti díját, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi szolgáltatók esetében a riasztórendszer felügyeleti díját, továbbá a laborjárat költségeit. Az átvállalt közüzemi költségek, laborjárat költsége és bérleti díjak várható összege együttesen 57.060 E Ft.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert az 1-5. sz. melléklet szerinti „Ellátási szerződés egészségügyi feladatok ellátására” szerződésminták alapján az ellátási szerződéseket módosító szerződésmódosítások megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. december 31.

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2018. évi költségvetés összeállítása során vegye figyelembe a szerződésekben vállalt kötelezettségek költségigényét.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. évi költségvetés készítésének időpontja

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

19. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT AZ EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY GYŐR LÉTSZÁMFEJLESZTÉSÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

194/2017. (XI. 22.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr szakmai létszámának 2018. január 1. napjától 3 fő szociális gondozóval, 1,5 fő szociális, mentálhigiénés munkatárssal, 1 fő gépkocsivezetővel és 1 fő technikai alkalmazottal történő fejlesztésével. Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 2018. január 1. napjától 460,38-ról 466,88-ra változik.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert az 1. pont szerint engedélyezett létszám Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési rendeletébe való beépítésére.

Felelős: polgármester

Határidő: a 2018. évi önkormányzati költségvetés elkészítésének időpontja.

3. A Közgyűlés a 6,5 fő létszámfejlesztés költségvetési fedezetét az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosítja az 1. számú mellékletben foglaltak szerint.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. évi önkormányzati költségvetés készítésének időpontja

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

20. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT AZ EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY GYŐR IGAZGATÓI (MAGASABB VEZETŐI) BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta. Kányai Róbert úr igazgatói megbízásához a testület nevében gratulál, tevékenységéhez sok sikert kíván!

195/2017. (XI. 22.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr igazgatói (magasabb vezetői) feladatainak ellátásával Kányai Róbertet bízza meg 2017. december 1. napjától 2022. november 30. napjáig terjedő ötéves időtartamra.

2. A Közgyűlés az igazgató illetményét az 1992. évi XXXIII. törvény szerinti illetmény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szerinti illetménypótlékok összegében állapítja meg.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

21. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KULTURÁLIS KONCEPCIÓJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSÉRE AZ EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA 2023 PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁHOZ

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

196/2017. (XI. 22.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Közgyűlés 237/2014. (XII. 19.) Kgy. határozatával elfogadott Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020-ig szóló kulturális koncepcióját az 1. számú mellékletben foglalt tartalommal kiegészíti.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

22. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Tájékoztatja képviselőtársait, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslat c) pontját – „c) a 9917/16 hrsz.-ú közterületet Régi sor,” – előterjesztőként – visszavonja, így a pontok ennek megfelelően változnak.

Szeles Szabolcs képviselő: Pár mondatot kíván a módosításhoz fűzni. Ritka eset az, amikor egy meglévő utcát neveznek át, hiszen inkább új utca nyitásakor van erre alkalom. A Töltésszer utcáról van szó, ahol rendezetlen helyzet alakult ki, ezt a helyzetet kezeli az előterjesztés. A Töltésszer utca egy felújított utca, és az új utcanév méltó emléket adhat a sporttörténet legendás alakjának, Hajós Alfrédnak. Köszöni a városvezetésnek, hogy ez az utcanév módosítás megtörténhet, a javaslatot az ott lakók is elfogadták, reméli, hogy az átállás is zökkenőmentesen megtörténhet az elkövetkező időszakban.

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához további kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

197/2017. (XI. 22.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

a) a Győr, 41425/4 hrsz.-ú közterület Árnyas köz,

b) a 8712/3 és 8632 hrsz.-ú közterületet Hajós Alfréd utca,

c) a 01416/42 hrsz.-ú utat Ezüst utca,

d) a 01416/32 hrsz.-ú utat Frangepáni utca,

e) a 01416/39 hrsz.-ú utat Kertes utca

elnevezéssel látja el.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy az elnevezésekről az illetékes postai, közlekedési, ingatlan-nyilvántartó szerveket, közszolgáltató társaságokat, valamint a lakosságot tájékoztassa és a címjegyzékbe történő bejegyzésükről gondoskodjon.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. december 22.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

23. NAPIRENDI PONT:

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A POLGÁRMERSTERRE ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT HATÁROZATOKRÓL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 16 igen, 0 nem, 4 tartózkodó szavazattal – 1 fő képviselő nem vette részt a szavazásban – a határozatot elfogadta.

198/2017. (XI. 22.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a polgármester által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben

hozott határozatokról

2/11/09/2017. PM. h.

2/14/09/2017. PM. h.

4/20/09/2017. PM. h.

2/21/09/2017. PM. h.

5/21/09/2017. PM. h.

6/21/09/2017. PM. h.

2/22/09/2017. PM. h.

3/22/09/2017. PM. h.

4/22/09/2017. PM. h.

5/22/09/2017. PM. h.

5/25/09/2017. PM. h.

6/25/09/2017. PM. h.

7/25/09/2017. PM. h.

1/26/09/2017. PM. h.

2/26/09/2017. PM. h.

3/26/09/2017. PM. h.

4/26/09/2017. PM. h.

5/26/09/2017. PM. h.

6/26/09/2017. PM. h.

1/27/09/2017. PM. h.

2/27/09/2017. PM. h.

3/27/09/2017. PM: h.

4/27/09/2017. PM. h.

5/27/09/2017. PM. h.

6/27/09/2017. PM. h.

1/28/09/2017. PM. h.

2/28/09/2017. PM. h.

3/28/09/2017. PM. h.

4/28/09/2017. PM. h.

5/28/09/2017. PM. h.

6/28/09/2017. PM. h.

7/28/09/2017. PM. h.

8/28/09/2017. PM. h.

9/28/09/2017. PM. h.

10/28/09/2017. PM. h.

11/28/09/2017. PM. h.

12/28/09/2017. PM. h.

13/28/09/2017. PM. h.

14/28/09/2017. PM. h.

15/28/09/2017. PM. h.

16/28/09/2017. PM. h.

17/28/09/2017. PM. h.

18/28/09/2017. PM. h.

19/28/09/2017. PM. h.

20/18/09/2017. PM. h.

22/28/09/2017. PM. h.

1/29/09/2017. PM. h.

1/02/10/2017. PM. h.

2/02/10/2017. PM. h.

3/02/10/2017. PM. h.

1/03/10/2017. PM. h.

2/03/10/2017. PM. h.

3/03/10/2017. PM. h.

4/03/10/2017. PM. h.

6/03/10/2017. PM. h.

7/03/10/2017. PM. h.

8/03/10/2017. PM. h.

1/04/10/2017. PM. h.

2/04/10/2017. PM. h.

3/04/10/2017. PM. h.

4/04/10/2017. PM. h.

5/04/10/2017. PM. h.

6/04/10/2017. PM. h.

7/04/10/2017. PM. h.

8/04/10/2017. PM. h.

9/04/10/2017. PM. h.

10/04/10/2017. PM. h.

11/04/10/2017. PM. h.

12/04/10/2017. PM. h.

13/04/10/2017. PM. h.

14/04/10/2017. PM. h.

15/04/10/2017. PM. h.

16/04/10/2017. PM. h.

17/04/10/2017. PM. h.

18/04/10/2017. PM. h.

1/05/10/2017. PM. h.

2/05/10/2017. PM. h.

3/05/10/2017. PM. h.

4/05/10/2017. PM. h.

5/05/10/2017. PM. h.

6/05/10/2017. PM. h.

1/06/10/2017. PM. h.

2/06/10/2017. PM. h.

3/06/10/2017. PM. h.

1/09/10/2017. PM. h.

2/09/10/2017. PM. h.

3/09/10/2017. PM. h.

4/09/10/2017. PM. h.

5/09/10/2017. PM. h.

6/09/10/2017. PM. h.

7/09/10/2017. PM. h.

1/10/10/2017. PM. h.

2/10/10/2017. PM. h.

3/10/10/2017. PM. h.

5/10/10/2017. PM. h.

2/11/10/2017. PM. h.

3/11/10/2017. PM. h.

4/11/10/2017. PM. h.

5/11/10/2017. PM. h.

6/11/10/2017. PM. h.

7/11/10/2017. PM. h.

8/11/10/2017. PM. h.

1/12/10/2017. PM. h.

2/12/10/2017. PM. h.

1/13/10/2017. PM. h.

2/16/10/2017. PM. h.

4/16/10/2017. PM. h.

5/16/10/2017. PM. h.

6/16/10/2017. PM. h.

7/16/10/2017. PM. h.

8/16/10/2017. PM. h.

****

9/16/10/2017. PM. h.

10/16/10/2017. PM. h.

11/16/10/2017. PM. h.

2/17/10/2017. PM. h.

1/18/10/2017. PM. h.

2/18/10/2017. PM. h.

3/18/10/2017. PM. h.

5/18/10/2017. PM. h.

2/19/10/2017. PM. h.

24. NAPIRENDI PONT:

TÁJÉKOZTATÓ A BIZOTTSÁGOK ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT HATÁROZATAIRÓL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 17 igen, 0 nem, 4 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

199/2017. (XI. 22.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a bizottságok által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

A BIZOTTSÁGOK DÖNTÉSI HATÁSKÖRBEN HOZOTT HATÁROZATAI

GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁG

85/2017. (X. 18.) GATUBI HATÁROZATA

86/2017. (X. 18.) GATUBI HATÁROZATA

87/2017. (X. 18.) GATUBI HATÁROZATA

91/2017. (X. 18.) GATUBI HATÁROZATA

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁG

872/2017. (X. 16.) SZELBI HATÁROZATA

VÁROSSTRATÉGIAI BIZOTTSÁG

43/2017. (X. 17.) VSTRB HATÁROZATA

44/2017. (X. 17.) VSTRB HATÁROZATA

49/2017. (X. 27.) VSTRB HATÁROZATA

****

25. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT VÍZIKÖZMŰVEK VAGYONKEZELÉSBE ADÁSÁRA ÉS EHHEZ KAPCSOLÓDÓAN VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS ÉS MEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 18 igen, 0 nem, 3 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

200/2017. (XI. 22.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2018. január hó 1. napjától kezdődően a PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt. vagyonkezelésébe adja, a 2012. december hó 31. napján létrejött vagyonkezelési szerződés szerint, a PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt. vagyonkezelésében lévő, önkormányzati víziközmű-vagyonon felül, a 2000/HU/16/P/PE/001 számú ISPA/Kohéziós Alap beruházás keretében, a győri 0610/1 és 0680 hrsz.-ú ingatlanokon megvalósult szennyvíztisztító telep továbbépítése beruházás-rész és komposzttelep beruházás-rész (a hozzá tartozó Ø 800-as szennyvíz nyomócső és a Ø 200-as szennyvíz nyomócsőpárral), valamint a Gördülő Beruházási Tervek keretében megvalósított fejlesztések körébe tartozó épületeket, építményeket és egyéb vagyoni eszközöket az Önkormányzat nyilvántartásában 2017. december 31. napján szereplő nettó nyilvántartási értéken.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az ivóvíz ellátás biztosítására szolgáló (Győr-IV 11-25584-1-014-00-00) és a szennyvíz ellátás biztosítására szolgáló (Győr-SZV 21-25584-1-015-01-01) víziközmű-rendszerekre vonatkozó, a rendszereken tulajdonnal rendelkező ellátásért felelős önkormányzatok és a PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt. között a víziközmű-szolgáltatásról 2011. évi CCIX. törvény rendelkezései alapján egybefoglalt, jelen előterjesztés 1. és 2. számú mellékleteit képező vagyonkezelési szerződéseket az aláírás napjáig időközben esetlegesen szükségessé váló módosítások figyelembevételével aláírja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, a szerződések aláírására 2017. december 31.

3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az ivóvíz ellátás biztosítására szolgáló (Győr-IV 11-25584-1-014-00-00) és a szennyvíz ellátás biztosítására szolgáló (Győr-SZV 21-25584-1-015-01-01) víziközmű-rendszereken tulajdonnal rendelkező ellátásért felelős önkormányzatok közötti, jelen előterjesztés 3. és 4. számú mellékleteit képező megállapodásokat az aláírás napjáig időközben esetlegesen szükséges módosítások figyelembevételével aláírja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, a megállapodások aláírására 2017. december 31.

4. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a 2. pont szerint létrejövő vagyonkezelési szerződések és a 3. pont szerint létrejövő megállapodások teljesítése érdekében valamennyi szükséges dokumentum aláírására, nyilatkozat kiadására, eljárási cselekmény megtételére, beleértve a vagyonkezelési szerződések és megállapodások esetleges módosításait, megszüntetését stb. is.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

25. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT VÁLTOZTATÁSI TILALOM ELRENDELÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET ALKOTÁSÁRA A 10617, A 10618/1, A 10619 ÉS A 10620 HRSZ.-Ú INGATLANOKON

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti rendelettervezet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

32/2017. (XI. 22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

VÁLTOZTATÁSI TILALOM ELRENDELÉSE A 10617, A 10618/1, A 10619 ÉS A 10620 HRSZ.-Ú INGATLANOKON

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Változtatási tilalom áll fenn a 10617, a 10618/1, a 10619 és a 10620 hrsz.-ú ingatlanokon a területre vonatkozó helyi építési szabályzat módosításának hatálybalépéséig.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. §

A rendelet 2018. december 31. napján hatályát veszti.

Borkai Zsolt s. k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s. k.

jegyző

****

Borkai Zsolt, polgármester: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja szerint a Közgyűlésnek zárt ülést kell tartania – többek között – önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor.

Az ismertetett rendelkezésre tekintettel a Javaslat önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat elleni fellebbezés elbírálására című napirendi pont tárgyalására zárt ülést rendel el.

Megkéri a vendégeket, hogy az üléstermet szíveskedjenek elhagyni!

ZÁRT ÜLÉS UTÁN:

A Közgyűlés 12:05 órakor nyílt üléssel folytatja munkáját.

Borkai Zsolt polgármester: Kérdezi képviselőtársait, hogy kíván-e valaki kérdést, illetve bejelentést tenni?

Tájékoztatja képviselőtársait, hogy a következő közgyűlés és a közmeghallgatás 2017. december 21-én lesz. Megköszöni a képviselők munkáját, az érdeklődők figyelmét a Közgyűlést 12:05 órakor bezárja.

k. m. f.

Borkai Zsolt s. k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s. k.

jegyző

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Jegyzőkönyvek | A közvetlen link.