0917/2017. (XII. 21.) Kgy. előterjesztés

0917/2017. (XII. 21.) Kgy. előterjesztés

Javaslat győri társasházi lakás értékesítésére (7337/A/2 hrsz.)

…………. napirendi pont

A Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság előterjesztése

Javaslat győri társasházi lakás értékesítésére (7337/A/2 hrsz.)

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 42/2007. (XII. 21.) R. rendelete (a továbbiakban: rendelet) lehetővé teszi egyes önkormányzati tulajdonú bérlakások – szerződésen alapuló elővásárlási jog jogosultja részére történő, az elővásárlási jogot alapító szerződést követő kettő, indokolt esetben három éven belüli – elidegenítését. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 14. § (2) bekezdése alapján helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

A győri 7337/A/2 hrsz-ú (Győr, Sarló köz 15. I/2. ajtó) 73 m² nagyságú, 2 szobás bérlakás elidegenítésre történő előkészítése megtörtént. A lakás becsült ÁFA mentes értéke 21.000.000,- Ft.

A rendelet 10. §-a szerint a szerződésen alapuló elővásárlási joggal érintett bérlakás vételára a forgalmi érték 70%-a, 14.700.000,- Ft. A bérlő a bérleti jogviszonyt megszüntető és elővásárlási jogot alapító szerződést az Önkormányzattal már megkötötte, így amennyiben a Magyar Állam az Nvt-ben biztosított elővásárlási jogával az arra nyitva álló határidő (35 nap) alatt nem él, vagy arról nem nyilatkozik, a lakás – szerződésen alapuló elővásárlási jog jogosultja (továbbiakban jogosult) részére történő – értékesítésére lehetőség nyílik. Amennyiben a Magyar Állam élni kíván elővásárlási jogával, abban az esetben a lakást a volt bérlő lakáshasználati jogával terhelten vásárolhatja meg. Az elővásárlási jogot alapító szerződés rendelkezik arról is, hogy amennyiben a jogosult bármely okból – értve ez alatt azt is, ha a Magyar Állam élni kíván a jogosultat megelőző elővásárlási jogával – nem tudja megvásárolni a lakást, az önkormányzat határozatlan időre szóló bérleti jogot biztosít a volt bérlő számára.

A rendelet 1. § (2) bekezdése alapján döntésre a Közgyűlés jogosult.

A Bizottság kéri a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a győri 7337/A/2 hrsz-ú (Győr, Sarló köz 15. I/2. ajtó) társasházi lakás értékesítését.

2. Az ingatlan az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 42/2007. (XII. 21.) R. rendelet 9. §-ában foglalt szerződésen alapuló elővásárlási jog jogosultja, vagy – amennyiben a Magyar Állam az elővásárlási jogával él – a Magyar Állam részére (a volt bérlő lakáshasználati jogával terhelten) értékesíthető 14.700.000,- Ft vételáron.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

az adásvételi szerződés megkötésére 2020. október 24.

Győr, 2017. december 11.

Takács Tímea

elnök

Előterjesztő: Takács Tímea elnök

Előterjesztést tárgyalta: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta:

Borkai Zsolt polgármester

Dr. Fekete Dávid alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Gazdálkodási Főosztály/Vagyongazdálkodási Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.