0918/2017. (XII. 21.) Kgy. előterjesztés

0918/2017. (XII. 21.) Kgy. előterjesztés

Javaslat győri társasházi lakás vételárának módosítására (4520/A/6 hrsz.)

…………. napirendi pont

A Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság előterjesztése

Javaslat győri társasházi lakás vételárának módosítására (4520/A/6 hrsz.)

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 42/2007. (XII. 21.) R. rendelete (a továbbiakban rendelet) alapján a 141/2015. (VI. 26.) Kgy. határozatával lehetővé tette a győri 4520/A/6 hrsz-ú Győr, Bartók Béla út 7. I/5. sz. alatti 72,69 m2 nagyságú, 2 szobás önkormányzati tulajdonú bérlakás – szerződésen alapuló elővásárlási jog jogosultja részére történő – elidegenítését. A lakás vételára 16.300.000,- Ft becsült érték alapul vételével 11.410.000,- Ft-ban került megállapításra. A vételre jogosult nyilatkozott vételi szándékáról, azonban – a Győrött 2015. április 1. napján kelt bérleti jogviszonyt megszüntető és elővásárlási jogot alapító szerződés 3./ pontjában biztosított lehetőséggel élve – kérte, hogy elővásárlási jogát egy későbbi időpontban gyakorolhassa.

2017. november 8. napján vételre jogosult kérte az eljárás folytatását. A GYŐR-SZOL Zrt. elkészítette az ingatlan értékbecslésének aktualizálását, mely szerint a lakás becsült ÁFA mentes értéke 19.200.000,- Ft. A rendelet 10. §-a szerint a szerződésen alapuló elővásárlási joggal érintett bérlakás vételára a forgalmi érték 70%-a, 13.440.000,- Ft. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 14. § (2) bekezdése alapján helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Amennyiben a Magyar Állam az Nvt-ben biztosított elővásárlási jogával az arra nyitva álló határidő (35 nap) alatt nem él, vagy arról nem nyilatkozik, a lakás – szerződésen alapuló elővásárlási jog jogosultja (továbbiakban jogosult) részére történő – értékesítésére lehetőség nyílik. Amennyiben a Magyar Állam élni kíván elővásárlási jogával, abban az esetben a lakást a volt bérlő lakáshasználati jogával terhelten vásárolhatja meg. Az elővásárlási jogot alapító szerződés rendelkezik arról is, hogy amennyiben a jogosult bármely okból – értve ez alatt azt is, ha a Magyar Állam élni kíván a jogosultat megelőző elővásárlási jogával – nem tudja megvásárolni a lakást, az önkormányzat határozatlan időre szóló bérleti jogot biztosít a volt bérlő számára.

A rendelet 1. § (2) bekezdése alapján döntésre a Közgyűlés jogosult.

A Bizottság kéri a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 141/2015. (VI. 26.) Kgy. határozatát visszavonja és ezzel egyidejűleg jóváhagyja a győri 4520/A/6 hrsz-ú társasházi lakás értékesítését.

2. Az ingatlan az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 42/2007. (XII. 21.) R. rendelet 9. §-ában foglalt szerződésen alapuló elővásárlási jog jogosultja, vagy – amennyiben a Magyar Állam az elővásárlási jogával él – a Magyar Állam részére (a volt bérlő lakáshasználati jogával terhelten) értékesíthető 13.440.000,- Ft vételáron.

Felelős : polgármester

Határidő: azonnal

az adásvételi szerződés megkötésére: 2018. április 1.

Győr, 2017. december 11.

Takács Tímea

elnök

Előterjesztő: Takács Tímea elnök

Előterjesztést tárgyalta: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta:

Borkai Zsolt polgármester

Dr. Fekete Dávid alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Gazdálkodási Főosztály/Vagyongazdálkodási Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.