0919/2017. (XII. 21.) Kgy. előterjesztés

0919/2017. (XII. 21.) Kgy. előterjesztés

Javaslat folyószámla hitelkeret-szerződés megkötésére

…………. napirendi pont

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Javaslat folyószámla hitelkeret-szerződés megkötésére

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2017. január 18. napján működési – esetleges átmeneti likviditási problémák kezelése miatti – folyószámla-hitelkeret rendelkezésére tartására irányuló szerződést (a továbbiakban: szerződés) kötött 1.500.000.000,- Ft összeg erejéig a számlavezető OTP Bank Nyrt. pénzforgalmi szolgáltatóval, mely folyószámla-hitelkeret rendelkezésre tartási ideje 2017. december 20. napján lejár.

A 2018-es költségvetési évben jelentkező költségvetési bevételek és teljesítendő költségvetési kiadások időbeni elkülönülése, egyenlőtlensége miatt, a folyamatos likviditás biztosítása érdekében célszerű új folyószámla hitelkeret-szerződés megkötése a 2018-os évre vonatkozóan, legfeljebb 2018. december 31. napjáig terjedő időszakra a pénzforgalmi szolgáltatóval, legfeljebb 1.500.000.000,- Ft összeg erejéig. Az Önkormányzat gazdálkodási adataiból látszik, hogy a jelenlegi folyószámla-hitelkeret lejártát követően a 2017. évben már nem szükséges folyószámla-hitelkeretet fenntartani. Tájékoztatásul jelzem, hogy 2017. évben folyószámla-hitelkeret igénybevételére nem került sor.

A megkötendő szerződés nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény hatálya alá, ezért a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatóval ajánlatkérésen alapuló eljárás lefolytatására van lehetőség.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (3) bekezdésének b) pontja alapján az önkormányzat naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletéhez nincs szükség a Kormány hozzájárulására.

A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 13. § (1) bekezdése alapján az átmeneti likviditási problémák kezelésére létrejött hitelszerződés megkötésére csak a Közgyűlés döntése alapján kerülhet sor.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése alapján egyetért azzal, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata az OTP Bank Nyrt-vel a 2018-as évre vonatkozóan, legfeljebb 2018. december 31. napjáig szóló időszakra folyószámla-hitelkeret megnyitására irányuló ajánlatot kérjen és fogadjon el legfeljebb 1.500.000.000,- Ft erejéig.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, az ajánlatkérésre 2018. január 15. napjáig

2. A Közgyűlés egyben kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy a futamidő időszakának költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi, jóváhagyja, továbbá felajánlja a hitel fedezeteként Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata valamennyi, a mindenkor hatályos jogszabályok alapján figyelembe vehető költségvetési bevételét.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, a költségvetési rendeletben történő beépítésre a futamidő időszakának megfelelő költségvetés összeállítása

3. A Közgyűlés kijelenti, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az 1. pont szerint igényelt adósságot keletkeztető ügyletből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (5) bekezdésében foglalt korlátozás alá.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

4. A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti folyószámla-hitelkeret megnyitása ügyében – az 1. és a 2. pontban foglalt feltételekkel – eljárjon, a létrejövő folyószámla hitelkeret-szerződést aláírja, beleértve az esetleges módosítást és megszüntetést is.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, a szerződés aláírására 2018. február 15.

G y ő r, 2017. december 4.

Borkai Zsolt

polgármester

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi Bizottság

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta: Dr. Fekete Dávid alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Gazdálkodási Főosztály/ Pénzügyi Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.