0921/2017. (XII. 21.) Kgy. előterjesztés

0921/2017. (XII. 21.) Kgy. előterjesztés

Javaslat közterület elnevezésére

…………. napirendi pont

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Javaslat közterület elnevezésére

Tisztelt Közgyűlés!

A Győr, Pinnyéd területén található Új sor két egymásra merőleges közterületből áll. A kialakult helyzet félreérthető, a tájékozódást nehezíti, ezért a két közterület egymástól való megkülönböztetése érdekében javasolt ezen változtatni. A javaslat szerint a jövőben csak a 9855/32 hrsz-ú közterület viselné az Új sor elnevezést.

A 9917/16 hrsz-ú közterület Pinnyéd fontos része, annak a központi útja. Itt található a templom, a Művelődési Ház, busz végforduló, ez a település szakrális, lelki és fizikai középpontja, vagyis központi elhelyezkedése is indokolja, hogy ez a rész funkciójához jobban illő nevet kapjon.

Szent Vendel a jószágtartó gazdák, a pásztorok, de főleg a juhászok védőszentje. Legendája szerint Skóciában született a VI. század közepén. Rómába zarándokolt, majd hazafelé a Rajna vidékén telepedett meg, ahol előkelő származása ellenére remeteként koldulásból, illetve egy uraság nyája legeltetéséből élt. Sírja fölé kápolnát emeltek, mely – a nevéhez fűződő csodáknak köszönhetően – zarándokhellyé vált. Csodás közbenjárásáról főleg a járványos betegségek áldozatai tettek tanúságot, illetve azok, akik állataik bajaiban hívták segítségül.

Szent Vendel Pinnyéd védőszentje is, tiszteletére Pinnyéden 1899-ben kápolnát szenteltek és aranykeretes szentképe ma is megtalálható a templomban.

A közterület Szent Vendelről való elnevezését Pinnyéd történelmi gyökereire, vallási kötődéseire és hagyományaira utalva a terület önkormányzati képviselője kezdeményezte, és egyben javasolta az elnevezés kiterjesztését az Új sor folytatását képező Kunszigeti út és a Szúnyog-sziget töltéséig terjedő, és eddig még el nem nevezett közterületre is. Az elnevezni javasolt közterület térképi bemutatását az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Az elnevezésével a véleményezésre felkért szakemberek is egyetértettek.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot fogadja el!

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

a) a 9917/16 hrsz-ú közterületet elnevezését az Új sorról Szent Vendel utca elnevezésre módosítja és egyben

b) a 0347 hrsz-ú közterületre a Szent Vendel utca elnevezést kiterjeszti.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy az elnevezésekről az illetékes postai, közlekedési, ingatlan-nyilvántartó szerveket, közszolgáltató társaságokat, valamint a lakosságot tájékoztassa és a címjegyzékbe történő bejegyzésükről gondoskodjon.

Felelős: jegyző

Határidő: 2018. január 22.

Győr, 2017. december 11.

Borkai Zsolt

polgármester

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta:

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Hatósági Főosztály/Igazgatási Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.