0922/2017. (XII. 21.) Kgy. előterjesztés

0922/2017. (XII. 21.) Kgy. előterjesztés

Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2018. évi ellenőrzési tervére

…………. napirendi pont

Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése

Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2018. évi ellenőrzési tervére

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 70. §-a, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 119. §-a, illetve a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 15. §-a határozza meg a költségvetési szervek belső ellenőrzési kötelezettségét. A belső ellenőrzési rendszer létrehozatalának és működtetésének célja, hogy a költségvetési gazdálkodó vezetője részére bizonyosságot nyújtson a szervezet belső kontrollrendszere jogszabályi megfelelőségéről.

A Bkr. 31. § (1) bekezdésnek megfelelően a belső ellenőrzési vezető a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet köteles készíteni és helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a Bkr. 32. § (3) bekezdése szerint azt a tárgyévet megelőző év november 30-ig a jegyző részére jóváhagyásra előterjeszteni. A helyi önkormányzat éves belső ellenőrzési tervét az Mötv. 119. § (5) bekezdés és a Bkr. 32. § (4) bekezdés előírásának megfelelve a képviselő-testület a megelőző év december 31-ig hagyja jóvá.

A Bkr. 31. § (4) bekezdése szerinti tartalmi elemek szerint összeállított Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (röviden: Önkormányzat) és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (röviden: Hivatal) 2018. évi belső ellenőrzési terve tervezett vizsgálatok (intézményi és gazdasági társaság, Hivatal, Önkormányzat és Nemzetiségi Önkormányzat), valamint tartalékidő (soron kívüli vizsgálatok) bontásban mutatja be az ellenőrzési folyamatokat. Az előterjesztés 1. számú melléklet „III. Tartalékidő terhére elvégzendő ellenőrzések” szakaszában tervezett 80 ellenőri napot igénylő 4 vizsgálat a rendkívüli ellenőrzésekre felmerülő esetleges igények függvényében valósítható meg, vagyis a terven felüli vizsgálat(ok) végrehajtásával párhuzamosan a tartalékidő terhére feltételesen tervezett vizsgálatok elmaradnak és a következő éves ellenőri terv keretében realizálódhatnak. A tervezés ily módon történő összeállítása lehetőséget biztosít az ellenőrzési terv Bkr. 32. § (5) bekezdése szerinti módosítás nélküli végrehajtására az évközi igények együttes figyelembevételével.

A Bkr. 31. § (4) bekezdés e) pontja szerinti, a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitást a Hivatal Ellenőrzési Osztálya 5 fő belső ellenőri létszáma határozza meg. Külső erőforrás bevonása a hivatali ellenőrzési szervezeti egység miatt nem indokolt. Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges ellenőrzési kapacitást a 2. számú melléklet mutatja be.

Az ellenőrzések megvalósítására rendelkezésre álló 770 ellenőri napból az Önkormányzat intézményeinek és egy gazdasági társasága vizsgálataira 490 nap, a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek, az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységének vizsgálataira 200 nap, míg a soron kívüli vizsgálatokra 80 nap jut, melyek rendre az ellenőri időkeret 63,6, 26,0 és 10,4%-át kötik le.

A terven felüli ellenőrzéseket nem várt eseményekből adódó évközi vizsgálati igények váltják ki, így ezen ellenőrzések erőforrás szükséglete a tervezéskor nem meghatározható. A soron kívüli vizsgálatok erőforrásigénye az Önkormányzat Belső Ellenőrzési Kézikönyvében meghatározott 10-30% értékhatár minimumán lett előirányozva az önkormányzat rendelkezésére álló kapacitásának hatékonyabb igénybevétele érdekében.

Az ellenőrzési tervben meghatározott ellenőrzési feladatok végrehajtása mellett a Bkr. 21. § (4) bekezdésében meghatározott tanácsadó tevékenységre 40 nap használható. A tanácsadói tevékenység keretében az Ellenőrzési Osztály revizorai a végrehajtási folyamatokban való részvétel nélkül működhetnek közre a jogszabályok gyakorlati értelmezésében.

Az 1. számú mellékletben bemutatott ellenőrzési terv szerinti 770 ellenőrzési nap a helyszíni ellenőrzés végrehajtását megelőzően az ellenőrzésre való felkészülésre, illetve a helyszíni ellenőrzést követően a jelentés elkészítésére, az abban foglaltak ellenőrzött szervvel, szervezeti egységgel való egyeztetésére is időszükségletet biztosít.

A Bkr. 21. § (3) bekezdése szerinti bizonyosságot adó tevékenységet rendszerellenőrzés (átfogó ellenőrzés, mely során a szabályszerűség, a szabályozottság, a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség kerül ellenőrzésre), szabályszerűségi ellenőrzés (szabályozottságot és annak gyakorlati megvalósítását vizsgálja), pénzügyi ellenőrzés (pénzügyi elszámolások, valamint a számviteli nyilvántartások ellenőrzése), illetve teljesítmény ellenőrzés (a működés, illetve a forrásfelhasználás gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének vizsgálata) keretében tervezi az Önkormányzat és a Hivatal.

A 2018. évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet a belső ellenőrzési stratégiai terv, a kockázatelemzésben megállapított prioritások, valamint a 2018. évi belső ellenőrzési létszám alapozza meg. A belső ellenőrzés tervezésekor alkalmazott kockázatelemzésen a Bkr. 2. § l) pontja szerinti, az ellenőrizendő területek kiválasztását szolgáló objektív módszert kell érteni.

Az ellenőrzési terv elkészítésekor alapvető célként érvényesült az ellenőrzési lefedettség maximalizálása. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények ellenőrzésre történő besorolásakor kiemelt szempont volt a 2 éves vizsgálati időszak teljesülése. A 2018. évi ellenőrzési terv 3 évre kiterjedő rendszerellenőrzést kizárólag az első vizsgálattal érintett óvodák esetében irányoz elő. A korábbi ellenőrzések gyakorlati tapasztalatai azt mutatják, hogy az ellenőrzési megállapítások napi munkafolyamatokba való beépítettségének eredményessége a 2 évet érintő rendszerellenőrzéseknél a legoptimálisabb. Egy költségvetési intézmény utóellenőrzését a 2017. évi rendszerellenőrzés hibafeltárása indokolta.

Az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság ellenőrzése tervezésével teljesül az Áht. 70. § (1) bekezdés d) pont előírása, mely kimondja, hogy az irányító szerv végezhet belső ellenőrzést az irányítása alá tartozó köztulajdonban álló gazdasági társaságnál is.

A hivatali banki pénzkezelés, a bérleti díjbevételek elszámolásának szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzése a gazdasági események dokumentálását, azok könyvviteli elszámolásának megfelelőségét tárja fel. A belső ellenőrzési tervben évente egy-egy helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának szabályossága is szerepel a hivatal által együttműködési megállapodás alapján ellátott munkafolyamatokra tekintettel. A közbeszerzési eljárások vizsgálata a helyi Közbeszerzési Szabályzatban foglalt ellenőrzési kötelezettségen alapul. A 2018. évi ellenőrzési tervben szerepel több korábban még nem ellenőrzött terület is, így az önkormányzati tulajdonú üdülő és vendégház működtetése, üzemeltetése, az egyházak támogatására szolgáló pályázati keret felhasználásának megfelelősége. Az Önkormányzat által 2017. évben megrendezett Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál előkészítése és lebonyolítása, a kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések kivitelezése jelentős feladat volt Győr város életében.

A tartalékidő terhére opcionálisan tervezett egy intézményi rendszerellenőrzés mellett egy óvodai beruházás kivitelezése, egy költségvetési intézmény élelmezési tevékenységének szabályszerűsége, valamint a Műjégpálya üzemeltetéséhez való hozzájárulás elszámolásának megfelelősége, mint ellenőrizendő munkafolyamat került be a 2018. évi ellenőrzési tervbe.

Az ellenőrzési tervben szerepeltetett ellenőrzések célja és tárgya

Az önkormányzat intézményei és gazdasági társasága esetében:

- A rendszerellenőrzés célja a szabályszerűség, a szabályozottság, a gazdaságosság és az eredményesség megvalósulásának vizsgálata, a hiányosságok feltárása, azok megszüntetésére javaslattétel.

- A belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése hogyan befolyásolta a költségvetési intézmények gazdálkodása szabályszerűségét.

- A köztulajdonban álló gazdasági társaság gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése a feladatellátás jogszabályi megfelelőségét célozza meg az önkormányzati érdekérvényesítés megvalósulása mellett.

- Az egy intézménynél tervezett utóellenőrzés a 2017. évi rendszerellenőrzés során feltárt hiányosságok kiküszöbölésére hozott intézkedési tervben foglaltak végrehajtására fókuszál.

A Hivatalra, az Önkormányzatra és a Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozóan:

- Az önkormányzati saját és átvett pénzeszközök, támogatások felhasználásának hatékonysága, szabályszerűsége, az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyakkal való gazdálkodás jogszabályi megfelelősége.

- A kiválasztott munkafolyamatok megvalósulása, a pályáztatások, a szerződéskötések, valamint a pénzügyi elszámolások miként feleltek meg a jogszabályi előírásoknak.

- A közbeszerzési eljárások lefolytatásánál a közbeszerzési törvényben és az önkormányzati rendeletekben és helyi szabályozásban foglaltak betartása megvalósult-e.

- A belső kontrollok érvényesülése az önkormányzati források szabályszerű felhasználásában.

A 2018. évi ellenőrzési tervben foglalt feladatok végrehajtásával Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a jogszabályok által megfogalmazott belső ellenőrzési kötelezettségnek oly módon tesz eleget, hogy a megvalósított ellenőrzések minél eredményesebben hozzájáruljanak az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, a Hivatal, továbbá a nemzetiségi önkormányzat részére jogszabályban előírt feladatellátás hatékonysága növeléséhez.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a következő határozati javaslat elfogadására!

HATÁROZATI JAVASLAT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 31. § (4) bekezdés előírásai alapján elkészített Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2018. évi ellenőrzési tervét az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

Felelős: jegyző

Határidő: azonnal, a teljesítésre 2018. december 31.

Győr, 2017. december 4.

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző

1. számú melléklet

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2018. évi ellenőrzési terve

I. Az Önkormányzat intézményeinek és gazdasági társaságának ellenőrzése

 Sorsz.  Ellenőrizendő
szervezetek, szervezeti egységek és folyamatok
 Erőforrás szükséglet
(fő) (nap)
 Ellenőrizendő időszak  Az ellenőrzés típusa  Ellenőrzés
várható
ütemezése
 1.  IV. számú Gazdasági Működtető Központ
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 2  20  2016-2017  rendszer-ellenőrzés  III.
negyedév
 2.  Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Győr
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 2  35  2016-2017  rendszer-ellenőrzés  IV.
negyedév
 3.  Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 2  45  2016-2017  rendszer-ellenőrzés  II.
negyedév
 4.  Győr Megyei Jogú Város Levéltára
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 1  15  2016-2017  rendszer-ellenőrzés  II.
negyedév
 5.  Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 2  45  2016-2017  rendszer-ellenőrzés  I.
negyedév
 6.  Győri Balett
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 1  30  2016-2017  rendszer-ellenőrzés  IV.
negyedév
 7.  Győri Mosolyvár Óvoda
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 2  35  2015-2017  rendszer-ellenőrzés  I.
negyedév
 8.  Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr
a 2017. évi rendszerellenőrzésre hozott intézkedések megvalósulásának ellenőrzése
 1  18  2017-2018  szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés  III.
negyedév
 9.  Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 2  35  2016-2017  rendszer-ellenőrzés  I.
negyedév
 10.  Ménfőcsanaki Óvoda
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 2  35  2015-2017  rendszer-ellenőrzés  III.
negyedév
 11.  Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 1  25  2016-2017  rendszer-ellenőrzés  III.
negyedév
 12.  Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 2  47  2016-2017  rendszer-ellenőrzés  III.
negyedév
 13.  Tárogató Óvoda
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 2  35  2015-2017  rendszer-ellenőrzés  I.
negyedév
 14.  Vaskakas Bábszínház
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 1  30  2016-2017  rendszer-ellenőrzés  II.
negyedév
 15.  Innonet Innovációs és Technológiai Központ Nonprofit Kft.
a társaság gazdálkodási tevékenysége
 2  40  2016-2017  szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés  IV.
negyedév
   Összesen:    490      

II. A Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat, a Nemzetiségi Önkormányzat ellenőrzése

 Sorsz.  Ellenőrizendő
szervezetek, szervezeti egységek és folyamatok
 Erőforrás szükséglet
(fő) (nap)
 Ellenőrizendő időszak  Az ellenőrzés típusa  Ellenőrzés
várható
ütemezése
 1.  Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztály
a Polgármesteri Hivatal banki pénzkezelés szabályosságának ellenőrzése
 2  30  2017  szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés  II.
negyedév
 2.  Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztály, Vagyongazdálkodási Osztály
bérleti díjbevételek elszámolásának megfelelősége
 1  15  2016-2017  szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés  I.
negyedév
 3.  Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztály
Jegyzői Kabinet Jogi és Önkormányzati Osztály
Győr Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata gazdálkodása
 1  25  2016-2017  szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés  IV.
negyedév
 4.  Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztály
Jegyzői Kabinet Házüzemeltetési Osztály
önkormányzati üdülő (Balatonalmádi), valamint az önkormányzati vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése
szabályszerűsége
 1  20  2016-2017  szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés  I.
negyedév
 5.  Jegyzői Kabinet Jogi és Önkormányzati Osztály Közbeszerzési Csoport
a Polgármesteri Hivatal által 2017. évben bonyolított két közbeszerzési eljárás ellenőrzése
 1  10  2017  szabályszerűségi ellenőrzés  I.
negyedév
 6.  Jegyzői Kabinet Jogi és Önkormányzati Osztály Önkormányzati Csoport
egyházak támogatására szolgáló pályázati keret felhasználásnak szabályszerűsége
 1  25  2016-2017  szabályszerűségi ellenőrzés  III.
negyedév
 7.  Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztály és a fesztivál lebonyolításában érintett hivatali szervezeti egységek
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál előkészítésével, lebonyolításával és infrastrukturális fejlesztésével kapcsolatos kiadások teljesítése
 2  75  2016-2017  szabályszerűségi, pénzügyi, teljesítmény ellenőrzés  II.
negyedév
   Összesen:    200      

III. Tartalékidő terhére elvégzendő ellenőrzések*

 Sorsz.  Ellenőrizendő
szervezetek, szervezeti egységek és folyamatok
 Erőforrás szükséglet
(fő) (nap)
 Ellenőrizendő időszak  Az ellenőrzés típusa  Ellenőrzés
várható
ütemezése
 1.  Ménfőcsanak-Gyirmót Művelődési Központ
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 1  20  2016-2017  rendszer-ellenőrzés  
 2.  Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr
élelmezési tevékenység szabályszerűsége
 1  15  2017  szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés  
 3.  Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztály, Vagyongazdálkodási Osztály
Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulás elszámolásának szabályszerűsége
 1  20  2016-2017  szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés  
 4.  Településfejlesztési Főosztály
Városépítési Osztály
Erzsébet Ligeti Óvoda komplex felújítása, bővítése
 1  25  beruházás kivitelezés időtartama
2016-2017
 szabályszerűségi, pénzügyi, teljesítmény ellenőrzés  
   Összesen:    80      
   Mindösszesen:    770      

* A tartalékidő terhére előirányzott vizsgálatok a soron kívül megvalósítandó ellenőrzések függvényében teljesülhetnek.

2. számú melléklet

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

éves ellenőrzési terve végrehajtásához szükséges

2018. évi munkaerő kapacitás meghatározása

 Tárgyévi naptári napok száma  365
 Szabadnapok, munkaszüneti napok és ünnepnapok száma
(szombat 52 nap, vasárnap 52 nap, munkaszünetek, ünnepek 11 nap)
 115
 Munkanapok száma  250
 Tárgyévi létszám (fő)*  5
 Rendelkezésre álló munkanapok száma (5 főre)  1250
 Kieső munkaidő:  
 Fizetett szabadság  203
 Átlagos betegszabadság  30
 Hasznos munkaidőalap:  1017
 Tanácsadói tevékenység ellátása a Bkr. 21. § (4) bekezdés szerint  40
 Egyéb tevékenység (tervezés, beszámolás, szakmai egyeztetések, vezetői teendők ellátása) kapacitás igénye  172
 Oktatás, képzés  35
 Ellenőrzésekre fordítható napok száma  770
 Tervezett ellenőrzések végrehajtása  690
 Soron kívüli ellenőrzésre tervezett napok száma  80

* A belső ellenőrzésben várhatóan rendelkezésre álló belső ellenőri kapacitás, Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által jelenleg foglalkoztatott belső ellenőrök létszáma.

Előterjesztő: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi Bizottság

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta: Borkai Zsolt polgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Az előterjesztést készítette: Ellenőrzési Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.