0923/2017. (XII. 21.) Kgy. előterjesztés

0923/2017. (XII. 21.) Kgy. előterjesztés

Javaslat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szervezeti és működési szabályzatának módosítására

…………. napirendi pont

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Javaslat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szervezeti és működési szabályzatának módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

A Polgármesteri Hivatal szervezeti rendjének a mindennapi működési gyakorlatához való igazítása érdekében a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítása indokolt.

Kérem a T. Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni!

Határozati javaslat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezeti és működési szabályzata módosítását 2018. január 1-i hatállyal az 1. számú melléklet szerint.

Felelős: polgármester és jegyző

Határidő: azonnal

Győr, 2017. december 13.

Borkai Zsolt

polgármester

1.sz. melléklet:

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezeti és működési szabályzata módosításáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés c) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A 286/2012. (XII. 19.) Kgy. sz. határozattal elfogadott Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezeti és működési szabályzata II. Fejezet 6. alcím 6. pont 6.1.7. alpontjában „a Kttv. szerint osztályvezetői fizetési besorolásban lévő” szövegrész és „A fizetési besoroláson kívül a Kttv. osztályvezetőre vonatkozó egyéb rendelkezései nem alkalmazandók rá.” szövegrész hatályát veszti.

2. Jelen szabályzat 2018. január 1-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Borkai Zsolt

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta:

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Jogi és Önkormányzati Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.