0925/2017. (XII. 21.) Kgy. előterjesztés

0925/2017. (XII. 21.) Kgy. előterjesztés

Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

…………. napirendi pont

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében – a polgármester feladat- és hatásköréről – meghatározottak alapján a polgármester a Közgyűlés által átruházott hatáskörben az alábbi határozatokat hozta:

21/28/09/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.32. alpontjában és a sportról szóló 14/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt jogkörében eljárva, valamint az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) Önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés a) pont af) alpontjának értelmében a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Gyirmót Sport Egyesület az utánpótlás képzés-nevelés támogatására 30.000.000,- Ft támogatásban részesüljön a „Sporttámogatás” tervezési alapegység terhére.

4/10/10/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.25. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, valamint a településrendezési szerződések megkötésének szabályairól és a közterület-kialakítási terv készítésének rendjéről szóló 17/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ. rendelet 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján, a Győr, Olaj u. 2384 hrsz.-ú ingatlanon tervezetten létesítendő raktár rendeltetésű épület építési engedélyezéséhez kapcsolódóan a rendeletben előírt településrendezési szerződés megkötésének kötelezettsége alól a polgármester felmentést adott a kérelmező részére a határozatban foglalt feltételekkel, mivel az ingatlanfejlesztés nem új út és közterület kialakításával feltárt tömbbelsőben valósul meg, továbbá a benyújtott tervdokumentáció alapján a szükséges parkolókat építtető saját telken biztosítja, továbbá a meglévő közterületi műszaki infrastruktúra hosszútávon alkalmas arra, hogy biztosítsa az ingatlanon átépíteni/bővíteni tervezett raktár rendeltetésű épület rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságát.

1/16/10/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörben eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatáshoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„Pedagógus életpálya – szeptembertől bérnövekmény fedezetére”

c. kiadási jogcímről – 404.708,- Ft

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

Személyi juttatások + 331.728,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok + 72.980,- Ft

BEVÉTELEK

Központi, irányító szervi támogatás + 404.708,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az előirányzat átcsoportosítást az intézményben a 2017. szeptember 1-jei pedagógus béremelés és járulékok fedezetének biztosítása tette szükségessé.

3/16/10/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának a behajthatatlan követeléssel kapcsolatos eljárásról, valamint a követelés elengedésének eseteiről és módjáról szóló 19/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdésben, valamint a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában foglalt jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat számviteli nyilvántartásaiban szereplő követelések közül S. Jné nevén szereplő 14.435,- Ft kábeltévé hátralék, valamint P. A. nevén feltüntetett 24.038,- Ft térítési díj, gyógyszerdíj és kábeltévé hátralék kivezetésre kerüljenek.

Indoklás: Fent nevezett adósok nem lelhetők fel, mert a megadott címen nem találhatóak és felkutatásuk igazoltan nem járt eredménnyel.

1/17/10/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.18. alpontjában és a sportról szóló 14/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva, valamint az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) Önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés a) pontjának af) alpontja értelmében a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Toldi Diáksport Egyesület, működésének támogatására 90.000,- Ft támogatásban részesüljön a „Sporttámogatás” tervezési alapegység terhére.

3/17/10/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 34. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a polgármester javaslatot tett arra vonatkozóan, hogy a GYŐR-PÉR REPÜLŐTÉR Kft. taggyűlésén az alábbi határozati javaslatok kerüljenek elfogadásra:

„1./ Hozzájárulok a Társaság törzstőkéjének 65.112.500,- Ft (Hatvanötmillió-egyszáztizenkettőezer-ötszáz forint) összegű, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulással történő megemeléséhez, az alábbiak szerint:

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás tárgya: a péri 052/2/A hrsz.-ú ingatlannak (a továbbiakban: Ingatlan) a Magyar Állam tulajdonában lévő 1/2-ed tulajdoni hányada, összesen 65.112.500,- Ft, azaz Hatvanötmillió-egyszáztizenkettőezer-ötszáz forint értékben. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulással megvalósuló tőkejuttatással a Társaság jegyzett tőkéje 14.950.000,- Ft-tal (391.610.000,- Ft-ról 406.560.000,- Ft-ra) emelkedik meg, míg a további 50.162.500,- Ft összeg tőketartalékba kerül.

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás előzetes értékelését az Ingatlan tekintetében Keresztély Dezső építési beruházási, épületszerkezeti és ingatlan értékbecslő (igazságügyi szakértő, címe: 9028 Győr, Farkas Márton utca 11/A.), végezte el 2017. május 1-jei fordulónapra vonatkozóan, 2017. május 1-jén.

A tőkeemelés végrehajtásában a Társaság tagjai az alábbiak szerint vesznek részt:

- AUDI HUNGARIA Zrt. 0 Ft

- Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 0 Ft

- Magyar Állam 65.112.500,- Ft

A Magyar Állam nevében eljáró MNV Zrt. a tőkeemelés, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatására a taggyűlési határozat meghozatalával egyidejűleg kiadandó, a taggyűlési határozat mellékleteként csatolandó apportnyilatkozatában vállal kötelezettséget.

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatásának időpontja a taggyűlési határozat meghozatalának napja.

A fentiekkel egyidejűleg hozzájárulok a Társaság ügyvezetőinek felhatalmazásához, arra vonatkozóan, hogy az Ingatlan apportjával (a tulajdonjog változásával) összefüggésben előterjesztendő ingatlan-nyilvántartási kérelemmel kapcsolatban eljárjanak. Ugyancsak hozzájárulok ahhoz, hogy a Társaság ügyvezetői felhatalmazást kapjanak a péri 052/2 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó, SZT-38857 sz. bérleti szerződés módosításának kezdeményezésére, a péri 052/2/A hrsz.-ú ingatlant érintően, a Társaság tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzését követő 15 napon belül.

2. A Társaság Társasági szerződésének VI.2.3. pontja alapján hozzájárulok a Pér Község Önkormányzata tulajdonában lévő, péri 052/2/A hrsz.-ú ingatlan 1/2 tulajdoni hányadának 65.112.500,- Ft (Hatvanötmillió-egyszáztizenkettőezer-ötszáz forint) vételár ellenében történő megvásárlásához, azzal, hogy a vételár az épületrész értékén túlmenően tartalmazza a földhasználati jog ellenértékét is. Egyben hozzájárulok a Társaság ügyvezetésének az ingatlanszerzéssel összefüggő valamennyi jogügylet lebonyolítására történő felhatalmazásához.

3. Hozzájárulok a RAAB-AUDIT Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságnak (Cg.: 08-09-004846, székhelye: 9021 Győr, Szent István út 10. I/3., a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős könyvvizsgáló: Dr. Szabó István [anyja neve: Baranyai Mária, kamarai nyilvántartási száma: 004455, lakcíme: 9021 Győr, Árpád út 39. III/13.]) a Társaság könyvvizsgálójaként történő megválasztásához a 2017-2021-es üzleti évekre, 2017. november 7. napjától 2022. május 31. napjáig terjedő, határozott időtartamra. Egyben hozzájárulok a könyvvizsgáló megbízási díjának 50.000,- Ft (Ötvenezer forint) + áfa/hó összegben történő megállapításához, mely tartalmaz minden a könyvvizsgálattal kapcsolatban felmerülő költséget. Hozzájárulok továbbá a Társaság ügyvezetésének felhatalmazásához, arra vonatkozóan, hogy a könyvvizsgálóval a megbízási szerződést – a határozatban foglaltak figyelembevételével – haladéktalanul, de legkésőbb a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül megkösse.

4. Mindezekkel összefüggésben hozzájárulok a Társaság Társasági szerződése II.1., II.2., VI.1.3., VI.1.4. és VI.4. pontjának – a jelen határozat 1.) és 3.) pontjában foglaltaknak megfelelő – alábbiak szerinti módosításához, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződés elfogadásához:

 Jelenleg hatályos Társasági Szerződés  Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződés (módosítások vastagított, dőlt betűvel, törölt szövegek áthúzással jelezve)
 II.1./ A társaság törzstőkéje
 
 
A társaság törzstőkéje 391.610.000,- Ft (azaz háromszázkilencvenegymillió-hatszáztízezer forint), amely a tagok törzsbetéteiből áll a következők szerint:
 
 
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 157.350.000,- Ft
 
 
AUDI HUNGARIA Zrt. 187.430.000,- Ft
 
 
Magyar Állam 46.830.000,- Ft
 
 
Összesen: 391.610.000,- Ft
 II.1./ A társaság törzstőkéje
 
 
A társaság törzstőkéje 406.560.000,- Ft (azaz négyszázhatmillió-ötszázhatvanezer forint), amely a tagok törzsbetéteiből áll a következők szerint:
 
 
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 157.350.000,- Ft
 
 
AUDI HUNGARIA Zrt. 187.430.000,- Ft
 
 
Magyar Állam: 61.780.000,- Ft
 
 
Összesen: 406.560.000,- Ft
 
 
A Magyar Állam tag az 5/2017. (11.07.) számú taggyűlési határozatnak megfelelően a tőkeemelésnek megfelelően a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a társaság rendelkezésére bocsátotta.
 II.2./
 
 
A tagok üzletrésze (a törzstőkéhez viszonyítva)
 
 
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 40,18%
 
 
AUDI HUNGARIA Zrt. 47,86%
 
 
Magyar Állam 11,96%
 II.2./
 
 
A tagok üzletrésze (a törzstőkéhez viszonyítva)
 
 
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata: 38,70%
 
 
AUDI HUNGARIA Zrt: 46,10%
 
 
Magyar Állam: 15,20%
 VI.1.3./
 
 
A társaság tagjait a taggyűlésben az alábbi szavazatszámok illetik meg:
 
 
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata: 40
 
 
AUDI HUNGARIA Zrt.: 48
 
 
Magyar Állam: 12
 VI.1.3./
 
 
A társaság tagjait a taggyűlésben az alábbi szavazatszámok illetik meg:
 
 
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata: 39
AUDI HUNGARIA Zrt.: 46
 
 
Magyar Állam: 15
 VI.1.4/
 
 
A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazatok több mint 60%-át képviselő tagok jelen vannak. Ha a taggyűlés nem határozatképes, a taggyűlés és a megismételt taggyűlés között legalább öt (5), legfeljebb tíz (10) napnak kell eltelnie. A megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben akkor határozatképes, ha azon a szavazatok több mint 60%-át képviselő tagok jelen vannak.
 VI.1.4./
 
 
A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazatok több mint 65%-át képviselő tagok jelen vannak. Ha a taggyűlés nem határozatképes, a taggyűlés és a megismételt taggyűlés között legalább öt (5), legfeljebb tíz (10) napnak kell eltelnie. A megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben akkor határozatképes, ha azon a szavazatok több mint 65%-át képviselő tagok jelen vannak.
 VI.4. / Állandó könyvvizsgáló

 
 
A társaság könyvvizsgálója a RAAB-AUDIT Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság. (08-09-004846, 9021 Győr, Szent István u. 10. 1. em./3.) dr. Szabó István bejegyzett könyvvizsgáló útján (an.: Baranyai Mária, lakcíme: 9021 Győr, Árpád u. 39. 3./13., K.I. 004455).
 
 
 
A könyvvizsgáló megbízatása 2012. június 1- jétől 2017. május 31. napjáig tart.
 VI.4. / Állandó könyvvizsgáló

 
 
A társaság könyvvizsgálója a RAAB-AUDIT Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság. (08-09-004846, 9021 Győr, Szent István u. 10. 1. em./3.) dr. Szabó István bejegyzett könyvvizsgáló útján (an.: Baranyai Mária, lakcíme: 9021 Győr, Árpád u. 39. 3./13., K.I. 004455).
 
 
A könyvvizsgáló megbízatása 2017. november 7. napjától 2022. május 31. napjáig tart.

Egyben felkérem a Társaság ügyvezetőit, hogy a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a taggyűlési határozatok, valamint a Társasági szerződés módosításának cégbírósági bejelentéséről, illetve bejegyzéséről gondoskodjanak.”

4/18/10/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2. 4. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 24. § (4) bekezdése alapján a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményben dolgozó 1 fő közalkalmazottnak nyugállományba vonulása miatt 1 havi jutalom kifizetésére kerülhessen sor. Az intézmény az önkormányzati költségvetéssel szemben pót-előirányzati igénnyel nem lépett fel.

1/19/10/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.32. alpontjában és a sportról szóló 14/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt jogkörében eljárva, továbbá az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) Önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdésének a) pont af) alpontjának értelmében a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Győri Atlétikai Club az utánpótlás képzés-nevelés támogatására 705.600,- Ft támogatásban részesüljön a „Sporttámogatás” tervezési alapegység terhére.

3/19/10/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján a 2017. évi polgármesteri keret terhére a Győr-Ménfőcsanak Evangélikus Egyházközség 130.000,- Ft támogatásban részesült a multifunkcionális fénymásoló gép beszerzési költségeihez való hozzájárulásként.

4/19/10/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 23. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult a Magyar Állam tulajdonában és az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében lévő, Győr közigazgatási területéhez tartozó, Gönyű település Kikötő előtt, az 1. számú közlekedési főút mellett elhelyezkedő győri 0839/2 és 0839/5 helyrajzi külterületi ingatlanok ingyenes vagyonkezelésbe vételéhez.

1/20/10/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.32. alpontjában és a sportról szóló 14/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt jogkörében eljárva, valamint az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés a) pont af) alpontja értelmében a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy az Győri Kettlebell SE, a 2017 Seoul Korea World Championship Kettlebell Lifting kupán való részvételének támogatása érdekében, 300.000,- Ft támogatásban részesüljön a „Sporttámogatás” tervezési alapegység terhére.

2/20/10/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.18. alpontjában és a sportról szóló 14/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva, valamint az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés a) pont af) alpontjának értelmében a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Bercsényi Diáksport Egyesület, az Iskolai Kézilabda Világbajnokságon való részvételének támogatására 800.000,- Ft támogatásban részesüljön a „Sporttámogatás” tervezési alapegység terhére.

3/20/10/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatáshoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„Iskola egészségüggyel kapcs. kiadás – önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére” c. kiadási jogcímről – 3.500.000,- Ft

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

Dologi kiadások + 3.500.000,- Ft

BEVÉTELEK

Központi, irányító szervi támogatás + 3.500.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A kötelezően ellátandó iskola-egészségügyi alapellátási feladatokkal kapcsolatban felmerülő, OEP által nem támogatott költségek fedezetére a 2017. II. félévre vonatkozóan.

1/24/10/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.18. alpontjában és a sportról szóló 14/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva, valamint az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés a) pont af) alpontja értelmében a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Győri Úszó Sportegyesület Balog Gábor, Takács Krisztián, Sebestyén Dalma, Lobanovszkij Maxim sportolóik felkészülésének támogatására 4.200.000,- Ft támogatásban részesüljön a „Sporttámogatás” tervezési alapegység terhére.

2/24/10/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbi előirányzat-változtatás(ok)hoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében

„Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése” c. kiadási jogcímről – 26.572.000,- Ft

„Győr Projekt Kft. működési támogatása” c. kiadási jogcímre + 26.572.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Radnóti utcai Olimpai Sport Park területén elhelyezkedő létesítményeket használó utánpótlás korú sportolók részére nyújtott szálláshely szolgáltatás kialakításához fedezet biztosítása.

1/26/10/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbi előirányzat-változtatás(ok)hoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„Polgármesteri tartalék – Gyirmót városrész” c. kiadási jogcímről – 1.169.000,- Ft

Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK:

Személyi juttatások + 958.197,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 210.803,- Ft

BEVÉTELEK:

Intézményfinanszírozás + 1.169.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézmény által lebonyolított rendezvényekhez kapcsolódó személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok, valamint szociális hozzájárulási adó kiadásokhoz történő fedezet biztosítása.

3/26/10/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„2017. évi polgármesteri keret” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 350. 000,- Ft

Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Ház 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 350. 000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 350. 000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A gyirmóti nagyrendezvények lebonyolításához, a klubok működtetéséhez szükséges szakmai anyagok, fellépési díjak és tárgyi eszközök beszerzéséhez, külsősök megbízási díjaira, valamint az intézményben elvégzendő karbantartási, felújítási munkálatok költségeire támogatás nyújtása.

4/26/10/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„2017. évi polgármesteri keret” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 220. 000,- Ft

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 220. 000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 220. 000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Anyagi hozzájárulás a Wass Albert Irodalmi és Polgári Klub kirándulásának költségéhez.

5/26/10/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése terhére

„Dunakapu téri rendezvények lebonyolításának költségei” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

személyi juttatások – 650.000,- Ft

munkaadókat terhelő járulékok – 305.000,- Ft

dologi kiadások – 19.045.000,- Ft

„Rendezvények támogatása” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

személyi juttatások – 3.825.000,- Ft

munkaadókat terhelő járulékok – 900.000,- Ft

dologi kiadások – 4.275.000,- Ft

Győri Művészeti és Fesztiválközpont 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 29.000.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 29.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az előirányzat átcsoportosítás az „Advent Győrben” rendezvény szervezésével, lebonyolításával kapcsolatban felmerülő költségek előirányzatát biztosítja.

1/27/10/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés” c. kiadási jogcímről

- 6.417.044,- Ft

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadás + 392.987,- Ft

beruházás + 1.867.579,- Ft

felújítás + 2.800.000,- Ft

karbantartás + 1.356.478,- Ft

BEVÉTELEK

központi irányító szervtől kapott támogatás + 6.417.044,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézmény több telephelyén jelentkező karbantartási munkák, orvosi rendelőbe várótermi padok, asztalok beszerzése, Lepke utcai telephelyen esővíz elvezetése indokolja a fedezet biztosítását.

2/27/10/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„Répce utcai Gondozóház felújítása” c. kiadási jogcímről – 28.680.000,- Ft

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

felújításra + 28.680.000,- Ft

BEVÉTELEK

központi irányító szervtől kapott támogatás + 28.680.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Répce utcai gondozóház felújítására kiírt pályázat sikeresen lezajlott, a kivitelezővel a szerződés megkötésre kerül, és ez indokolja a fedezet biztosítását.

4/27/10/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium részére, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező alábbi ingatlanon, a meglévő informatikai eszközpark fejlesztéséhez, valamint a tanulók kompetenciájának fejlesztéséhez szükséges foglalkozások és rendezvények tartásához vissza nem térítendő 100%-os támogatási forrásból.

A beruházással érintett ingatlan:

a győri 2327 hrsz.-ú, természetben: 9028 Győr, Régi Veszprémi út 1-3. cím alatti

Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Az Iskola a fenti fejlesztések megvalósítása érdekében pályázatot kíván benyújtani a Széchenyi 2020 fejlesztési programon belül a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében kiírt, „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” című, GINOP-6.2.3-17 kódszámú pályázati kiírásra a Nemzetgazdasági Minisztériumba. Sikeres pályázat esetén az Iskola a vissza nem térítendő, 100%-os támogatási forrásból kívánja megvalósítani a tervezett fejlesztéseket. A tulajdonos Önkormányzat mind a pályázat benyújtását, mind pedig a fenti fejlesztések megvalósítását támogatja.

A polgármester nyilatkozott arról, hogy a fejlesztéssel érintett tárgyi ingatlan a projekt kötelező fenntartási időszakában – a projekt megvalósítását követő 5 évig – a fejlesztési célra rendelkezésre áll. A fejlesztéssel érintett tárgyi ingatlan hasznosítására vonatkozó jogviszonyt az Önkormányzat részéről fenntartja.

Mindezek feltétele, hogy az Önkormányzat felé semmilyen, a pályázattal kapcsolatban felmerülő kötelezettséget, költség és kártérítési igényt nem támaszthat a kedvezményezett. Amennyiben a beruházással kapcsolatban harmadik személy(ek) részéről valamilyen kártérítési vagy egyéb igény merül fel, azért teljes mértékben az Iskola köteles helytállni. A támogatási megállapodást másolatban a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályára a kérelmező köteles megküldeni.

Jelen nyilatkozat a fenti, benyújtásra kerülő pályázati anyag mellékleteként került kiadásra, más eljárásban nem használható fel.

5/27/10/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendeletében szereplő Győri Balett előirányzatai közötti módosítások:

BEVÉTELEK

Működési bevételek + 7.306.028,- Ft

KIADÁSOK

személyi juttatások + 2.000.000,- Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 440.000,- Ft

dologi kiadások + 4.866.028,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézmény meghatározott feladatok ellátására eseti bevételben részesült. A bevétel 15%-ának megfelelő tartalékot (1.095.904,- Ft) az intézmény megképezte, azt a dologi kiadásai között tartja nyilván. A tartalék összege nyújt fedezetet a meghatározott feladat ellátásával összefüggésben ténylegesen felmerült költségek egy részére.

6/27/10/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzése” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 200.000,- Ft

Győri Balett 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 200.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 200.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: 1 db notebook beszerzéséhez forrás biztosítása.

7/27/10/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendeletében szereplő Generációk Háza az előirányzatai között:

KIADÁSOK

dologi kiadások – 1.212.668,- Ft

személyi juttatások + 990.779,- Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 221.889,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézmény a 2017. évi költségvetésében kulturális rendezvényekre, programokra kapott egyszeri jelleggel dologi kiadásokra önkormányzati támogatást. A támogatás egy részét ténylegesen személyi jellegű kiadásokra használták fel, ezért szükséges az előirányzatok rendezése a kiadási főcsoportok között.

5/30/10/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatáshoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„2017. évi polgármesteri keret” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 40.000,- Ft

Győr-Szentiváni Óvoda 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 40.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 40.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Győr-Szentiváni Óvoda részére foglalkoztatási eszközök és játékok beszerzésére fedezet biztosítása.

6/30/10/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbi előirányzat-változtatás(ok)hoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„Az év során polgármesteri hatáskörben felhasználható, elkülönített tartalék” c. kiadási jogcímről – 6.500.000,- Ft

Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK:

Beruházások + 6.500.000,- Ft

BEVÉTELEK:

Intézményfinanszírozás + 6.500.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézmény által a Bezerédj-kastély udvarán megrendezett kültéri rendezvények megtartásához az udvar térkövezésének kialakítása, parkosítás, növénytelepítés, gallyazás költségeinek finanszírozása.

7/30/10/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.32. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 15. § (3) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában, a GYŐR-SZOL Zrt. működtetésében található győri 2023/3 hrsz.-ú garázs, udvar megnevezésű, Győr, József A. út 6. szám alatti ingatlanon lévő 18,0 m² nagyságú, B. L. ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonát képező garázsfelépítmény által elfoglalt földterület területhasználati szerződésének módosításához a felépítmény tulajdonosának változása miatt, tekintettel arra, hogy a garázsfelépítmény 2017. október 09. napján értékesítésre került. Egyúttal a 18,0 m² nagyságú garázsfelépítményre az új tulajdonos ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonjogát elismerte.

8/30/10/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatáshoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„Hajléktalanok háziorvosi ellátása” c. kiadási jogcímről – 13.607.000,- Ft

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

Személyi juttatások + 2.416.666,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok + 531.666,- Ft

Dologi kiadások +10.658.668,- Ft

BEVÉTELEK

Központi, irányító szervi támogatás + 13.607.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Finanszírozási alapszerződés adatai alapján a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr, Avar út 3. és Szarvas u. 28-30. sz. alatti telephelyen működő hajléktalanok ellátását biztosító háziorvosi szolgálat működési kiadásainak teljesítéséhez az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2017. január 1-től október 31-ig havi 1.307.000 Ft-tal járult hozzá.

9/30/10/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változásokhoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése terhére

Előre nem látható kiadásokra c. jogcímről – 4.000.000,- Ft

Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ 2017. évi költségvetése javára

KIADÁS

Beruházás + 4.000.000,- Ft

BEVÉTEL

Központi, irányító szervi támogatás + 4.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Gyirmóti Művelődési Ház épületbővítés (raktár kialakítása) fedezetének biztosítása.

1/31/10/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„2017. évi polgármesteri keret” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 250. 000,- Ft

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 250. 000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 250. 000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményben betegemelő lift vásárlásának finanszírozására fedezet biztosítása.

1/02/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr részére, hogy a működtetésében lévő Győr, Rónay Jácint utca 10466 hrsz. alatt felvett ingatlan vonatkozásában épületfeltüntetési eljárásban, saját nevében és az Önkormányzat megbízásából eljárjon.

Jelen nyilatkozat a Földhivatal által kiadott végzés hiánypótlási dokumentumaként került kiadásra.

2/02/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„Nemzetközi, országos és a város imázsát különösen meghatározó események szervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó kiadások” c. jogcímről

KIADÁSOK

személyi juttatások – 2.200.000,- Ft

dologi kiadások – 2.800.000,- Ft

„Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek megjelenésével, kommunikációjával kapcsolatos kiadásokra” c. jogcímről

KIADÁSOK

személyi juttatások – 646.000,- Ft

munkaadókat terhelő járulékok – 150.000,- Ft

dologi kiadások – 2.704.000,- Ft

„Turisztikai szektorhoz kapcsolódó kiadványok elkészítésével kapcsolatos kiadások” c. jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 2.500.000,- Ft

Győri Művészeti és Fesztiválközpont 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 11.000.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 11.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az előirányzat átcsoportosítás a „Négy Évszak Fesztivál Tél” rendezvénysorozat szervezésével, lebonyolításával kapcsolatban felmerülő költségek előirányzatát biztosítja.

3/02/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a győri 6166 hrsz.-ú, természetben Győr, Madách Imre u. 10. szám alatt található ingatlan udvarán álló 1 db fehér akácfa azonnali kivágatásához, tekintettel arra a tényre, hogy a fa törzse hosszában elrepedt, a baleset- és vagyonvédelem érdekében szükséges a fa kivágatása. A kivágott fát az engedélyes köteles pótolni legkésőbb 2018. november 30-ig.

1/03/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változásokhoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése terhére

„Előre nem látható kiadásokra” c. jogcímről – 4.000.000,- Ft

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2017. évi költségvetése javára

KIADÁS

Beruházás + 4.000.000,- Ft

BEVÉTEL

Központi, irányító szervi támogatás + 4.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Műszaki Ellátó Szervezetének tehergépkocsi vásárlás fedezetének biztosítása, mivel a meglévő tehergépkocsi javítása gazdaságtalan.

1/06/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatáshoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„Polgármesteri keret” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

egyéb működési célú kiadások – 250.000,- Ft

Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 250.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 250.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: GYMJV Polgármesteri Hivatala Munkaügyi Osztálya által minden évben megrendezésre kerülő hivatali nyugdíjasok találkozója, valamint a szintén minden évben megrendezésre kerülő Mikulásnap költségeinek fedezése.

2/06/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatáshoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„2017. évi polgármesteri keret” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 40.000,- Ft

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Győr-Szentiváni Bölcsőde 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 40.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 40.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka:A bölcsődei csoportok számára játék és foglalkoztatási eszköz vásárlásának költségeire fedezet biztosítása.

3/06/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján a 2017. évi polgármesteri keret terhére a Győr-szentiváni Új Erő Polgárőr Egyesület 250.000,- Ft támogatásban részesült a polgárőr szervezet működéséhez kapcsolódó dologi kiadások finanszírozására.

4/06/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatáshoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„2017. évi polgármesteri keret” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 450.000,- Ft

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 450.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 450.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ klubjainak működési és rendezvényei költségeinek fedezésére.

5/06/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatáshoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„2017. évi polgármesteri keret” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 40.000,- Ft

EESZI 2. számú Idősek Klubja 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 40.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 40.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az EESZI 2. számú Idősek Klubja számára karácsonyi ünnepség rendezési költségeire fedezet biztosítása.

6/06/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében

„Kisebb volumenű munkák” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Beruházások – 1.400.000,- Ft

„Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

Beruházások + 1.400.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 1.400.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka, célja: Az előirányzat átcsoportosítás az Apáca u. Idősek Otthonába székek beszerzésének (150.000,- Ft), Batthyány téri Idősek Klub udvar felújításának és eszközök beszerzésének (850.000,- Ft), valamint a Lepke utcai Átmeneti Gondozóház és Idősek Klubja részére mobil defibrillátor beszerzésének (400.000,- Ft) fedezetét szolgálja, amely feladatok elvégzését az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény látja el.

7/06/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében

„Kisebb volumenű munkák” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Beruházások – 6.271.000,- Ft

„Városüzemeltetési szolgáltatásokra” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

Dologi kiadások + 310.000,- Ft

Beruházások + 5.961.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A városüzemeltetési feladatokat a GYŐR-SZOL Zrt. látja el. A 2017. évi, Győr Város Városüzemeltetési munkáiról szóló feladattervben felsorolt feladatok körébe tartozik az alább részletezett, a Városüzemeltetési kiadások előirányzat, „Városüzemeltetési szolgáltatások” kiadási jogcím terhére új feladatként tervezett munkák elvégzése:

 Munkák leírása  Összeg
(Br. HUF)
 Belváros városrész táblák kihelyezése  750 000
 Jereváni u. 23. sz. mellett betonlapos járda építése  587 000
 Jereváni u. 36. sz. mellett utcabútorok kihelyezése  155 000
 Jereváni u. 25-27. sz. mellett betonlapos járda építése, sövénytelepítés  458 000
 Radnóti u. virágládák felújítása, növénytelepítés  310 000
 Gyepszél u. játszótér bővítése  1 033 000
 Liget u. buszmegállóba pad kihelyezése  113 000
 Szarvas u. játszótéren labdafogó háló meghosszabbítása  399 000
 Pinnyéd, Művelődési-játszótér mellett 3D kerítés építése  2 466 000
 Összesen:  6 271 000

8/06/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.18. alpontjában és a sportról szóló 14/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva, valamint az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdésének a) pont af) alpontjának értelmében a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség a Városi Alapfokú Középiskolás Labdarúgó Bajnokság lebonyolítására 747.200,- Ft támogatásban részesüljön a „Sporttámogatás” tervezési alapegység terhére.

9/06/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Vagyongazdálkodási Osztálya által, a Győri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Földhivatali Osztályára benyújtott kérelmek ranghelyének cseréjéhez.

1/07/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendeletében szereplő Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ az előirányzatai között:

KIADÁSOK

dologi kiadások – 2.000.000,- Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 2.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézménynél a várható teljesítési adatokhoz igazodó előirányzatok összhangjának megteremtése érdekében szükséges az előirányzatok rendezése a kiadási főcsoportok között.

2/07/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzése” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

beruházások – 1.817.471,- Ft

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

beruházások + 1.817.471,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 1.817.471,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Kossuth Lajos Művelődési Ház helyiségeinek felújítására, irodabútorok beszerzésére fedezet biztosítása.

3/07/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendeletében szereplő Győri Nemzeti Színház előirányzatai közötti módosítások:

BEVÉTELEK

Működési bevételek + 29.900.161,- Ft

KIADÁSOK

Dologi kiadások + 25.415.137,- Ft

Egyéb működési célú kiadások + 4.485.024,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézménynél a terven felüli befogadott- és tájelőadások során, illetve bérletértékesítésből keletkezett bevétel a feladatellátással összefüggő dologi kiadásokra nyújt fedezetet.

4/07/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2.32. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján a Győri Tankerületi Központ megkeresésére a polgármester az alábbi nyilatkozatot tette:

„Támogatom, hogy a Győri Móricz Zsigmond Általános Iskola igazgatója, Kotrics Andrea, valamint a Szabadhegyi Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium igazgatója, Rémi Péter pályázati kiírás mellőzésével kapjon intézményvezetői megbízást, amennyiben a fenntartó és a nevelőtestület is kinyilvánította egyetértését.”

5/07/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján, a 2017. évi polgármesteri keret terhére, a Ménfőcsanak-Gyirmót Művelődési Központ 500.000,- Ft támogatásban részesült a rendezvények előadói díjainak kifizetése, rendezvényekhez kapcsolódó tárgyi eszközök és technikai feltételek biztosítása, klubok, egyesületek támogatása, karbantartási, felújítási munkálatok, intézménye-üzemeltetési feladatok.

1/08/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdésének a) pontjában foglalt jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező győri 40037/63 hrsz.-ú, kivett közforgalom elől elzárt magánút megnevezésű 232 m2 területű ingatlan versenyeztetési eljárásban történő értékesítéséhez. A minimális eladási ár az ingatlanforgalmi szakértő által megállapított és költségekkel növelt ár. (740.000,- Ft)

2/08/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester a 3/27/10/2017. PM. határozatot visszavonta, és egyidejűleg hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

2017. évi polgármesteri keret c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 223.000,- Ft

A Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ 2017. évi költségvetése javára

KIADÁS:

dologi kiadások + 223.000,- Ft

BEVÉTEL:

irányító szervtől kapott támogatás + 223.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ részére a gyirmóti nagyrendezvények lebonyolításához és a klubok működtetéséhez szükséges szakmai

anyagok, fellépési díjak és tárgyi eszközök beszerzésére, külsősök megbízási díjaira, valamint az intézményben elvégzendő karbantartási, felújítási munkálatok költségeihez történő hozzájárulás.

3/08/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzése” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 49.530,- Ft

Újvárosi Művelődési Ház 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 49.530,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 49.530,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Művelődési Ház udvarán kialakított kutatóárok visszatöltésére, tömörítésére forrás biztosítása.

4/08/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendeletében szereplő Győri Filharmonikus Zenekar előirányzatai közötti módosítások:

BEVÉTELEK

Működési bevételek + 18.007.668,- Ft

Felhalmozási bevételek + 63.000,- Ft

KIADÁSOK

Személyi juttatások + 8.200.000,- Ft

Dologi kiadások + 7.138.400,- Ft

Beruházások + 53.550,- Ft

Egyéb működési célú kiadások + 2.678.718,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézménynél a terven felüli jegy- és bérletértékesítésből, bérleti díjakból, kiszámlázott általános forgalmi adóból, költségek visszatérítéséből, feleslegessé vált eszközök értékesítéséből keletkezett bevétel a feladatellátással összefüggő személyi, dologi és beruházási kiadásokra nyújt fedezetet.

5/08/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendeletében szereplő Vaskakas Bábszínház előirányzatai közötti módosítások:

BEVÉTELEK

Működési bevételek + 13.611.000,- Ft

KIADÁSOK

személyi juttatások + 3.540.617,- Ft

dologi kiadások + 8.028.733,- Ft

Egyéb működési célú kiadások + 2.041.650,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézménynél készletértékesítésből, terven felüli jegy- és bérletértékesítésből, bérbeadásból, kiszámlázott általános forgalmi adóból, áfa visszatérítésből keletkezett bevétel a feladatellátással összefüggő személyi és dologi kiadásokra nyújt fedezetet.

1/09/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (1b) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező a Győr belterületi 8349, 8350, 8351, 8352, 8354/2, 8404, 8408 hrsz.-ú ingatlanok megosztásra kerüljenek.

2/09/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján, a 2017. évi polgármesteri keret terhére a Szent István Plébánia, Győr-Bácsa 300.000,- Ft anyagi támogatásban részesült a plébánia által fenntartott temető hulladékkezelési költségeihez való hozzájárulásként.

4/09/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„Házi segítségnyújtás létszámfejlesztésére” c. kiadási jogcímről – 5.900.497,- Ft

(10 fő gondozó) jogszabály alapján

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

személyi juttatás + 4.449.600,- Ft

járulékok + 1.163.575,- Ft

dologi kiadások + 287.322,- Ft

ÖSSZESEN: + 5.900.497,- Ft

BEVÉTELEK

központi, irányító szervi támogatás + 5.900.497,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka, célja: Jogszabályi változás miatt szükségessé vált a házi segítségnyújtás létszámfejlesztése és ez indokolja a fedezet biztosítását.

5/09/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„ INTERREG Ausztria- Hungary projekt” c. kiadási jogcímről – 6.500.000,- Ft

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

személyi juttatás + 1.139.689,- Ft

járulékok + 233.387,- Ft

dologi kiadások + 5.126.924,- Ft

ÖSSZESEN: + 6.500.000,- Ft

BEVÉTELEK

központi, irányító szervi támogatás + 6.500.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka, célja: INTERREG Ausztria- Hungary 2014-2020 (Priority 4) programban történő részvételre fedezet biztosítása.

6/09/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés” c.

kiadási jogcímről – 1.000.000,- Ft

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadás + 1.000.000,- Ft

BEVÉTELEK

központi irányító szervtől kapott támogatás + 1.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézmény Avar utcai telephelyén út felújítási munkálatok költségeire fedezet biztosítása.

7/09/1162017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés” c.

kiadási jogcímről – 1.000.000,- Ft

Család- és Gyermekjóléti Központ 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

felhalmozási kiadás + 1.000.000,- Ft

BEVÉTELEK

központi irányító szervtől kapott támogatás + 1.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézmény részére eszközök (számítógép, irodai szék, függöny, karnis) beszerzésére fedezet biztosítása.

8/09/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbi előirányzat-változtatás(ok)hoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében

„Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése” c. kiadási jogcímről – 23.428.000,- Ft

„„Otthon Melege” programmal összefüggő önkormányzati kiadások”

jogcímről – 5.672.000,- Ft

„Győr Projekt Kft. működési támogatása” c. kiadási jogcímre + 29.100.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Győr Projekt Kft. beruházásában megépült sportlétesítményekben folytatott utánpótlás-nevelő szakmai munka eszközfeltételeinek biztosításához és javításához szükséges sporteszköz beszerzések finanszírozása.

9/09/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontjában, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, hogy a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr használatában és tulajdonában lévő, a számviteli nyilvántartásban (mérlegben) 0 Ft nettó értéken nyilvántartott LMK-315 forgalmi rendszámú, SUZUKI SX4 típusú gépjárművet értékesítse, mivel a gépkocsi műszaki állapota és elhasználtsága (több mint 200.000 futott km) a további fenntartását gazdaságtalanná tette, emiatt indokolttá vált a gépjármű cseréje.

10/09/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében

„Otthon Melege” programmal összefüggő önkormányzati kiadásokra c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Támogatások – 13.924.000,- Ft

ÉNYKK Zrt. részére támogatás (egyéb működési) c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

Dologi + 13.924.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A közösségi közlekedés központi költségvetésből származó támogatása a 2017. évben 72.505.000,- Ft. Az Önkormányzat vállalta, hogy amennyiben a támogatás nem éri el a 86.429.000,- Ft-ot, úgy a különbözet összegével megemeli az ÉNYKK Zrt. részére fizetendő ellentételezési összeget. A különbözet összege 13.924.000,- Ft, amelyhez szükséges a fedezet biztosítása.

1/13/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbi előirányzat-változatás(ok)hoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése terhére

„Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének

támogatása” c. jogcímről – 14.820,- Ft

I. sz. Gazdasági Működtető Központ 2017. évi költségvetése javára

KIADÁS

Dologi + 14.820,- Ft

BEVÉTEL

Központi, irányító szervi támogatás + 14.820,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézményekben 2017. évben a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ingyenes őszi szünidei étkeztetésének támogatásához a fedezet biztosítása.

2/13/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbi előirányzat-változatás(ok)hoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése terhére

„Gyermekszegénység elleni program keretében

nyári étkeztetés biztosítása” c. jogcímről – 73.042,- Ft

I. sz. Gazdasági Működtető Központ 2017. évi költségvetése javára

KIADÁS

Dologi + 73.042,- Ft

BEVÉTEL

Központi, irányító szervi támogatás + 73.042,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézményekben 2017. évben az ingyenes őszi szünidei étkeztetés támogatásához a fedezet biztosítása.

1/14/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbi előirányzat-változatás(ok)hoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésében a Bartók Óvoda 2017.

évi költségvetési előirányzatai között:

BEVÉTEL

Általános forgalmi adó visszatérítés + 1.529.412,- Ft

KIADÁS

Személyi juttatás + 1.065.574,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó + 234.426,- Ft

Egyéb működési célú kiadás + 229.412,- Ft

Összesen: + 1.529.412,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Bartók Óvoda 2017. évben az általános forgalmi adóból keletkezett többletbevételből a személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás 2017. december 31-ig várhatóan teljesítésre kerülő kiadások fedezetének biztosítása.

1/15/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján, a 2017. évi polgármesteri keret terhére, a Győri Öttusa és Triatlon SE 100.000,- Ft támogatásban részesült a „Szerelmünk az öttusa” című könyv kiadási költségeihez támogatásnyújtásként.

2/15/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján, a 2017. évi polgármesteri keret terhére, az EESZI Apáca utcai Idősek Otthona, 80.000,- Ft támogatásban részesült eszköz és dekorációs anyagok beszerzési költségeihez történő hozzájárulásként.

3/15/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján, a 2017. évi polgármesteri keret terhére, az Újvárosi Lokálpatrióták Egyesülete 250.000 Ft anyagi támogatásban részesült az egyesület 2017. év végi rendezvényeinek támogatása kapcsán.

4/15/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján, a 2017. évi polgármesteri keret terhére a Talent Of Music Egyesület 500.000 Ft anyagi támogatásban részesült az egyesület működési költségeihez való hozzájárulásként, valamint hangverseny megrendezésének támogatására.

5/15/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

2017. évi polgármesteri keret c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 750.000,- Ft

Az Újvárosi Művelődési Ház 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 750.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 750.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az Újvárosi Művelődési Ház karácsonyi ünnepségének költségeihez való hozzájárulás.

6/15/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2. 1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„Intézmények létszámgazdálkodásával összefüggő kiadásokra – 10.558.079,- Ft

(felmentés, végkielégítés, stb.)”c. kiadási jogcímről

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

személyi juttatás + 8.654.163,- Ft

járulékok + 1.903.916,- Ft

ÖSSZESEN: + 10.558.079,- Ft

BEVÉTELEK

központi, irányító szervi támogatás + 10.558.079,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka, célja: Az intézményben nyugdíjba vonult dolgozók felmentési idejére járó illetmények indokolják a fedezet biztosítását.

7/15/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében

„Nemzetközi kapcsolatokra – benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások -20.000.000,- Ft

„Sajtóesemények, sajtómegjelenések, protokoll rendezvények szervezése” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

személyi jellegű kifizetések +15.000.000,- Ft

munkaadókat terhelő járulékok + 5.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A még várható személyi jellegű kifizetések és kapcsolódó járulékok előirányzat biztosítására.

8/15/11/2011. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester társtulajdonosi hozzájárulást adott a régészeti szempontból kiemelten védett régészeti lelőhely részeként nyilvántartott győri 6940/14/A/3 hrsz.-ú, természetben Győr, Pálffy utca 4/B. tetőtér 3. ajtó szám alatti „ügyfélszolgálati iroda” rendeltetési módjának megváltoztatásához – a jelenleg ügyfélszolgálati iroda megnevezés az ingatlan-nyilvántartásban vendéglátó-ipari üzlethelyiségként szerepeljen – saját költségviselés mellett.

A hozzájárulás feltétele, hogy a vendéglátó tevékenységi körön belül zenés-táncos szórakozóhely létesítése nem engedélyezett, amely tényt az alapító okirat módosításában fel kell tüntetni, hogy ez a rendelkezés a mindenkori tulajdonosra kötelező érvényű legyen. További feltétel, hogy a rendeltetési mód módosításának ideje alatt és azt követően sem, az engedélyes semmilyen, a használat megváltozásával kapcsolatba hozható kötelezettséget nem keletkeztethet, költség- és kártérítési igényt nem támaszthat a társtulajdonos Önkormányzat felé (pl. hang-, zaj-, szaghatásból eredően), azért teljes mértékben a 6940/14/A/3 hrsz.-ú ingatlan mindenkori tulajdonosa köteles helytállni.

Jelen döntés a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. által, 2017. október 13-án kiállított működtetői nyilatkozatában foglaltak figyelembevétele mellett került meghozatalra.

9/15/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendeletében szereplő Generációk Háza az előirányzatai között:

KIADÁSOK

dologi kiadások – 3.070.733,- Ft

személyi juttatások + 2.137.500,- Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 933.233,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézmény takarékos gazdálkodása során a dologi kiadásokon keletkezett szabad előirányzat a dolgozók év végi egyéb béren kívüli juttatására nyújt fedezetet.

10/15/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendeletében szereplő Győr Megyei Jogú Város Levéltára az előirányzatai között:

KIADÁSOK

dologi kiadások – 409.000,- Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 409.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézménynél a várható teljesítési adatokhoz igazodó előirányzatok összhangjának megteremtése érdekében szükséges az előirányzatok rendezése a kiadási főcsoportok között.

11/15/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

egyéb működési célú kiadások – 7.500.000,- Ft

„Történelmi, kulturális évfordulók, események” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

egyéb működési célú kiadások – 14.500.000,- Ft

„Kulturális kiadványok támogatása” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 3.500.000,- Ft

Győri Művészeti és Fesztiválközpont 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 25.500.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 25.500.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az Advent Győr kiemelt rendezvénysorozat megvalósításához (Győri Nemzetközi Boogie-Woogie Fesztivál, Nemzetközi Betlehemes Találkozó, Mindenki Karácsonya, Széchenyi téri látványelemek) fedezet biztosítása.

12/15/11/2017. PM. h.

A helyi földbizottságként eljáró szerv állásfoglalása elleni kifogásnak a polgármester helyt adott, a Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Győr-Moson-Sopron Megyei Elnökségének állásfoglalását megváltoztatta és a Győr, 0337/34, 0337/32 és 0337/33 helyrajzi számon nyilvántartott földrészletekre vonatkozóan 2017. július 20-án létrejött ingatlan adás-vételi szerződés jóváhagyását támogatta.

1/16/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„2017. évi polgármesteri keret” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 5.429,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 5.429,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 5.429,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Önkormányzati képviselő hivatalos programon való részvétel céljából hivatali gépjárművet vett igénybe, ennek kapcsán szükséges a kocsifutás költségének megfizetésére előirányzat biztosítása.

2/16/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„Intézmények létszámgazdálkodásával összefüggő kiadásokra

(felmentés, végkielégítés, stb.)”c. kiadási jogcímről – 13.449.863,- Ft

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

személyi juttatás + 11.024.478,- Ft

járulékok + 2.425.385,- Ft

BEVÉTELEK

központi, irányító szervi támogatás + 13.449.863,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka, célja: Az intézményben nyugdíjba vonult dolgozók felmentési idejére járó illetmények indokolják a fedezet biztosítását.

3/16/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„Intézmények létszámgazdálkodásával összefüggő kiadásokra – 413.029,- Ft

(felmentés, végkielégítés, stb.)”c. kiadási jogcímről

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

személyi juttatás + 338.548,- Ft

járulékok + 74.481,- Ft

BEVÉTELEK

központi, irányító szervi támogatás + 413.029,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka, célja: Az intézményhez évközben érkező dolgozó jubileumi jutalmának kifizetési kötelezettsége indokolja a fedezet biztosítását.

4/16/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján, a 2017. évi polgármesteri keret terhére, Győr Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzata 300.000,- Ft támogatásban részesült a nemzetiségi önkormányzat által szervezett Mikulás napi műsor megvalósításához, valamint az ajándékok beszerzéséhez.

5/16/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

2017. évi polgármesteri keret c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 100.000,- Ft

EESZI által fenntartott V. sz. Idősek Klubja 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 100.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 100.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az Idősek Klubja karácsonyi ünnepségének költségeihez való hozzájárulás.

6/16/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete 2017. évi költségvetésén belül:

Utak-hidak – alapfeladatok:

KIADÁSOK – 18.749.373,- Ft

Felújítások – 18.749.373,- Ft

BEVÉTELEK – 18.749.373,- Ft

Irányító szervtől kapott támogatás – 18.749.373,- Ft

Működés:

KIADÁSOK + 18.749.373,-Ft

Személyi juttatások + 16.247.290,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó + 2.502.083,- Ft

BEVÉTELEK + 18.749.373,- Ft

Irányító szervtől kapott támogatás + 18.749.373,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete 2017. évi költségvetésében az utak-hidak – alapfeladatok felújítási munkái között tervezésre került a győri Kossuth Lajos-emlékmű művészeti rekonstrukciója, áthelyezése. Mivel a teljesített kiadások elszámolása során 16.247.290,- Ft az Egyéb külső személyi juttatások (K123) rovaton, 2.502.083,- Ft a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) rovaton a működés feladatai között kerül kimutatásra, ezért a teljesítési adatok és az előirányzatok összhangjának megteremtése érdekében szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítás.

1/17/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a győri 6989 hrsz.-ú, természetben Győr, Árpád út 44. szám alatti, kiemelten védett régészeti lelőhelyen található, az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező ingatlanon parkolóház és balett terem épület építéséhez, a szükség szerinti szakhatósági hozzájárulások/nyilatkozatok, hatósági bejelentés vagy jogerős és végrehajtható hatósági engedély birtokában.

2/17/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében

„Audi Iskola részére pénzeszköz átadás” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

egyéb felhalmozási célú támogatások – 503.000,- Ft

„Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

személyi jellegű kifizetések + 350.000,- Ft

munkaadókat terhelő járulékok + 153.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az előirányzat átcsoportosítás a Városi Diák Fórum, ifjúsági programok szervezésével kapcsolatban felmerülő kötelezettségvállalások előirányzatát biztosítja.

1/20/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester nyilatkozott arról, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a győri 8193 hrsz.-ú ingatlanra (Győr, Vámbéry Á. u. 29.) vonatkozó, Győr Megyei Jogú Város jegyzője által kiadott végzéssel (módosított építési engedélyezéssel) szemben fennálló fellebbezési jogával nem kíván élni, fellebbezési jogáról a jelen nyilatkozattal lemondott.

1/21/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a Győri Tankerületi Központ részére, a vagyonkezelésében lévő győri 27225 hrsz.-ú, természetben Győr, Kisdobos út 1-5. szám alatt felvett, az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, ún. Győri Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Iskola épületén kívül egy akadálymentes rámpa és egy akadálymentes lépcső+pihenő kialakításához, a szükség szerinti szakhatósági hozzájárulások, továbbá hatósági bejelentés vagy jogerős és végrehajtható hatósági engedély birtokában, saját költségen.

2/21/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának a behajthatatlan követeléssel kapcsolatos eljárásról, valamint a követelés elengedésének eseteiről és módjáról szóló 19/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában foglalt jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat számviteli nyilvántartásaiban szereplő követelések közül az alábbiak kivezetésre kerüljenek.

H. T. gyógyszerköltség 21.720,- Ft

H. T. Z. gyógyszerköltség 14.702,- Ft

O. M. térítési díj 9.420,- Ft

P. Á. térítési díj 8.410,- Ft

Sz. F. térítési díj 8.205,- Ft

Indoklás: A fent jelzett költségek megtérülésére nincs lehetőség, mert az adósok elhunytak, a követeléseket bíróság előtt érvényesíteni nem lehet.

3/21/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának a behajthatatlan követeléssel kapcsolatos eljárásról, valamint a követelés elengedésének eseteiről és módjáról szóló 19/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában foglalt jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat számviteli nyilvántartásaiban szereplő követelések közül az alábbiak kivezetésre kerüljenek.

Kissné B. K. lakbér, rezsiköltség 21.656,- Ft

Ö. J. szociális étkeztetés 28.232,- Ft

D. Lné térítési díj 13.800,- Ft

B. Z. lakbér, rezsiköltség 19.078,- Ft

Indoklás: A fenti összegek kisösszegű követelések, amelyek csak veszteséggel vagy aránytalanul nagy költségráfordítással lennének érvényesíthetők.

4/21/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendeletében szereplő Győri Filharmonikus Zenekar előirányzatai közötti módosítások:

BEVÉTELEK

Működési bevételek + 15.645.497,- Ft

KIADÁSOK

Személyi juttatások + 600.000,- Ft

Dologi kiadások + 12.698.672,- Ft

Egyéb működési célú kiadások + 2.346.825,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézménynél a terven felüli jegy- és bérletértékesítésből, bérleti díjakból, kiszámlázott általános forgalmi adóból keletkezett bevétel a feladatellátással összefüggő személyi és dologi kiadásokra nyújt fedezetet.

5/21/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendeletében szereplő Győri Nemzeti Színház előirányzatai közötti módosítások:

BEVÉTELEK

Működési bevételek + 29.900.000,- Ft

KIADÁSOK

Dologi kiadások + 25.415.000,- Ft

Egyéb működési célú kiadások + 4.485.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézménynél a terven felüli bérletértékesítésből, illetve a Győri Balett részére történő bérletértékesítésből keletkezett bevétel a feladatellátással összefüggő dologi kiadásokra nyújt fedezetet.

1/22/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„Városi rendezvények kiadványainak, marketing eszközeinek gyártása, tervezése” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 200.000,- Ft

Győr MJV Levéltára 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 200.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 200.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az előirányzat átcsoportosítás az Arrabona Jaurinum Raab című – Győr múltját és jelenét – bemutató kiadvánnyal kapcsolatban felmerülő költségek előirányzatának egy részét biztosítja.

2/22/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzése” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

felújítások – 400.000,- Ft

Kulturális Pénzügyi-Gazdasági Szolgáltató Központ 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

beruházások + 400.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 400.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az Önkormányzat 2017. évi kulturális, közművelődési célú önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítási, karbantartási, eszközpótlási keretéből 10 db Office 365 BusinessPrem számítógépes program beszerzéséhez forrás biztosítása.

3/22/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendeletében szereplő Győri Balett előirányzatai közötti módosítások:

BEVÉTELEK

Működési bevételek + 22.152.249,- Ft

KIADÁSOK

Személyi juttatások + 3.200.000,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 662.040,- Ft

Dologi kiadások + 7.429.037,- Ft

Beruházások + 7.538.334,- Ft

Egyéb működési célú kiadások + 3.322.838,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézménynél a bérletértékesítésből, a terven felüli előadások költségtérítéséből keletkezett bevétel a feladatellátással összefüggő kiadásokra nyújt fedezetet.

4/22/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2. 4. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete 24. § (4) bekezdése alapján a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat dolgozói részére 7.609.000,- Ft összegben, a Család- és Gyermekjóléti Központ dolgozói részére 5.600.000,- Ft összegben, az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat dolgozói részére 20.000.000,- Ft összegben és az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény dolgozói részére 47.700.000,- Ft összegben jutalom kifizetésére kerülhessen sor. Az intézmények az önkormányzati költségvetéssel szemben pót-előirányzati igénnyel nem lépnek fel.

5/22/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörömben eljárva hozzájárulok az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés” c.

kiadási jogcímről – 9.733.200,- Ft

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

felújítás + 9.733.200,- Ft

BEVÉTELEK

központi irányító szervtől kapott támogatás + 9.733.200,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Ménfőcsanaki bölcsőde teraszfelújítása és a Kodály Zoltán úti bölcsődében vizesblokk felújítása indokolja a fedezet biztosítását.

6/22/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendeletben az intézmények 2017. évi költségvetése az alábbiak szerint módosuljon:

Bisinger Óvoda

Kiadás – Személyi juttatás – 4.000.000,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás – 4.000.000,- Ft

Erzsébet Ligeti Óvoda

Kiadás – Személyi juttatás – 5.000.000,- Ft

- Munkaadókat terhelő járulékok – 1.600.000,- Ft

Összesen: – 6.600.000,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás – 6.600.000,- Ft

Győri Mosolyvár Óvoda

Kiadás – Személyi juttatás – 2.000.000,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás – 2.000.000,- Ft

Kovács Margit Óvoda

Kiadás – Személyi juttatás – 3.000.000,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás – 3.000.000,- Ft

Márvány Óvoda

Kiadás – Személyi juttatás – 7.000.000,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás – 7.000.000,- Ft

Ménfőcsanaki Óvoda

Kiadás – Személyi juttatás – 7.000.000,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás – 7.000.000,- Ft

Bartók Óvoda

Kiadás – Személyi juttatás + 1.300.000,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok + 300.000,- Ft

Összesen: + 1.600.000,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás + 1.600.000,- Ft

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Kiadás – Személyi juttatás + 8.550.000,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok + 1.882.000,- Ft

Összesen: + 10.432.000,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás + 10.432.000,- Ft

Család- és Gyermekjóléti Központ

Kiadás – Személyi juttatás + 3.200.000,- Ft

- Munkaadókat terhelő járulékok + 704.000,- Ft

Összesen: + 3.904.000,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás + 3.904.000,- Ft

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

Kiadás – Személyi juttatás + 11.200.000,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok + 2.464.000,- Ft

Összesen: + 13.664.000,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás + 13.664.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A 2017. évben ténylegesen teljesített és az intézményeknél 2017. december 31-ig várhatóan teljesítésre kerülő személyi juttatás, valamint munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadások várható maradványok intézmények közötti átcsoportosítása.

1/23/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a Győri Tankerületi Központ részére, a vagyonkezelésében lévő győri 12700 hrsz.-ú, természetben Győr, Sövény utca 15. szám alatti Győri Tulipános Általános Iskola Kisbácsai Tagiskola bejárati és oldalsó homlokzata előtt álló 5 db lucfenyő azonnali kivágatásához, a fák sínylődő egészségi állapota és száradó koronarendszere miatt. Továbbá a fák – nagyságuk és állapotuk következtében – közvetlen élet- és balesetveszély forrásai lehetnek az ott tartózkodókra nézve. A kivágott fákat az engedélyes köteles pótolni fagymentes időszakban, legkésőbb 2018. november 30-ig.

2/23/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a IV. számú Gazdasági Működtető Központ részére, a működtetésében lévő győri 26235 hrsz.-ú, természetben Győr, Horgas u. 21. szám alatti Ménfőcsanaki Óvoda udvarán található 1 db csörgőfa vegetációs időszakon kívüli kivágatásához, a belső udvari parkoló kialakítás és burkolat felújítás megvalósíthatósága érdekében. A kivágott fát az engedélyes köteles pótolni fagymentes időszakban, legkésőbb 2018. november 30-ig.

4/23/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzése” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

beruházások – 4.950.647,- Ft

Újvárosi Művelődési Ház 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 4.950.647,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 4.950.647,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézmény Liget utcai épületében vizesblokk, előtér felújítási munkálataira, valamint az emeleti iroda fűtési rendszerének javítására forrás biztosítása.

5/23/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

1. Győri Művészeti, Fesztivál- és Művelődési Központ 2017. évi költségvetése terhére

KIADÁSOK

dologi kiadások – 12.000,- Ft

BEVÉTEEK

irányító szervtől kapott támogatás – 12.000,- Ft

2. Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 12.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 12.000,- Ft

3. Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér 2017. évi költségvetése terhére

KIADÁSOK

dologi kiadások – 2.850.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás – 2.850.000,- Ft

4. Győri Nemzeti Színház 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 2.850.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 2.850.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az önkormányzati fenntartású intézmények helyiségeinek egymás közötti használatba adása-vétele során a megtérítendő költségek a használatba adó intézménynél jóváírásra, míg a használatba vevő intézménynél terhelésre kerülnek.

6/23/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendeletében szereplő Győr Megyei Jogú Város Levéltára az előirányzatai között:

KIADÁSOK

dologi kiadások – 735.660,- Ft

személyi juttatások + 603.000,- Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 132.660,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézmény a 2017. évi költségvetésében kulturális rendezvényekre, programokra, illetve a Győri Tanulmányok megjelentetéséhez kapott egyszeri jelleggel dologi kiadásokra önkormányzati támogatást. A támogatás egy részét ténylegesen személyi jellegű kiadásokra használták fel, ezért szükséges az előirányzatok rendezése a kiadási főcsoportok között.

7/23/1162017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében

„Kisebb volumenű munkák” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Beruházások – 500.000,- Ft

„Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

Működési költségvetés

Dologi kiadások + 500.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 500.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka, célja: Az előirányzat átcsoportosítás a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum által megvalósított, Babos Ágnes festőművész életmű kiállítás megrendezési költségeihez hozzájárulás fedezetét szolgálja.

8/23/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelet 11. § (6) bekezdés a) pontja alapján a

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat díjbekérő számla alapján teljesíthesse a bruttó 1.981.263,- Ft összegű fémvázas ágyak előlegének kifizetését.

Indoklás: Az intézménynek a megrendelt 82 db fémvázas ágyat és a vételár felét előre kell befizetnie. Az ágyak az Átmeneti Szállón kerülnek elhelyezésre. A fedezet az intézmény számláján rendelkezésre áll.

9/23/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a Mozgáskorlátozottak Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete részére, a győri 2672/53 hrsz.-ú, természetben Győr, Lajta utca 27/B. szám alatti, kivett gazdasági épület, udvar megnevezésű ingatlanban:

„Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” elnevezésű, GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt keretében, a „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” című pályázat nyerteseként, a közösségi internet hozzáférési helyek infrastruktúrájának fejlesztéséhez.

Az Egyesület a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz benyújtandó GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú pályázati támogatás keretében kívánja megvalósítani a fenti célt, 100%-os támogatási forrásból, melyet a tulajdonos Önkormányzat támogat.

A támogatás feltétele, hogy az Önkormányzat felé semmilyen, a pályázattal kapcsolatban felmerülő kötelezettséget nem keletkeztethet, költség és kártérítési igényt nem támaszthat a kedvezményezett Egyesület. Amennyiben a beruházással kapcsolatban harmadik személy(ek) részéről valamilyen kártérítési vagy egyéb igény merül fel, azért teljes mértékben az Egyesület köteles helytállni.

1/24/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbi előirányzat-változatás(ok)hoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésében

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora 2017. évi költségvetési előirányzatai között:

BEVÉTEL

Szolgáltatások ellenértéke – szállásdíj, bérleti díj, ÁFA bevétel + 5.946.078,- Ft

KIADÁS

Felújítás + 5.054.166,- Ft

Egyéb működési célú kiadás + 891.912,- Ft

Összesen: + 5.946.078,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Győr Megyei Jogú Város Gyermektáborában 2017. évben a szállásdíjból, bérleti díjból és áfa bevételekből keletkezett többletbevételből a felújítási kiadások (ebédlő előtti terület térburkolása) fedezetének biztosítása.

2/24/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 24. § (4) bekezdése alapján a polgármester hozzájárult, hogy az intézmények dolgozói részére az alábbi táblázatban meghatározott összegű jutalom kifizetésére kerülhessen sor.

 Intézmény  Jutalom összege (személyi juttatás)
 Bartók Óvoda  5.000.000,- Ft
 Bisinger Óvoda  5.500.000,- Ft
 Erzsébet Ligeti Óvoda  11.500.000,- Ft
 Gyárvárosi Óvoda  4.500.000,- Ft
 Győr Mosolyvár Óvoda  5.500.000,- Ft
 Kovács Margit Óvoda  7.500.000,- Ft
 Márvány Óvoda  4.500.000,- Ft
 Ménfőcsanaki Óvoda  7.000.000,- Ft
 Nagybácsai Óvoda  6.600.000,- Ft
 Sün Balázs Óvoda  9.000.000,- Ft
 Szentiváni Óvoda  5.900.000,- Ft
 Tárogató Óvoda  7.500.000,- Ft
 Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora  1.600.000,- Ft
 I.Sz. Gazdasági Működtető Központ  15.500.000,- Ft
 IV.Sz. Gazdasági Működtető Központ  7.000.000,- Ft

Az intézmények az év során az önkormányzati költségvetéssel szemben pót-előirányzati igénnyel nem lépnek fel. A jutalom és a hozzá kapcsolódó közterhek összegének fedezete az intézmény 2017. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

3/24/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.30. alpontja, valamint az önkormányzati elismerések alapításáról szóló 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester Győr Művészetéért díjat adományozott a Győri Alkotók NAPÓRA Egyesületének, Győr város kulturális életében végzett kimagasló művészeti tevékenysége elismeréséül.

4/24/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.30. alpontja, valamint az önkormányzati elismerések alapításáról szóló 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester Győr Művészetéért díjat adományozott Ujvári Janka színművésznek, a Vaskakas Bábszínház bábművészének, művészeti vezetőjének Győr város kulturális életében nyújtott két évtizedes kimagasló művészeti tevékenysége elismeréséül.

5/24/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.30. alpontja, valamint az önkormányzati elismerések alapításáról szóló 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester Győr Közművelődéséért díjat adományozott Varga Gyulának a Kulturális és Sportfőosztály Kulturális Osztálya kiemelt ügyintézőjének, vezető-főtanácsosának Győr város kulturális közigazgatásában végzett több évtizedes kimagaslóan eredményes munkájának elismeréséül.

6/24/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a győri 7013 hrsz.-ú, természetben Győr, Bisinger József sétány 8. szám alatti, kivett iroda, udvar megnevezésű ingatlanon álló, a Bisinger J. sétány felőli épület tetőszerkezetére állványzat építéséhez, a szomszédos győri 7013 hrsz.-ú ingatlanon utólagos hőszigetelő vakolat készítése céljából.

Engedélyes a terület igénybevételével tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Önkormányzat a beruházással kapcsolatba hozható, mindennemű felmerülő költség és kártérítési igényt a birtokba vételtől számított 5 éven belül a kedvezményezett felé támaszthat. Amennyiben a beruházással kapcsolatban harmadik személy(ek) részéről valamilyen kártérítési vagy egyéb igény merül fel, azért teljes mértékben a Gyülekezet köteles helytállni.

7/24/11/2017. PM. h.

Az önkormányzati elismerések alapításáról szóló 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdés g) pontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester „Nemzetiségekért” díjat adományozott Magyar Józsefné részére a lengyel nyelvi kultúra és hagyományok ápolása terén kifejtett több évtizedes kiemelkedő tevékenysége, valamint a győri lengyel közösség érdekében végzett aktív munkája elismeréseként.

8/24/11/2017. PM. h.

Az önkormányzati elismerések alapításáról szóló 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdés g) pontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester „Nemzetiségekért” díjat adományozott a Magyarországi Németek Győr és Környéke Érdekképviselete és Kulturális Egyesületének Hazai Dallamok Kórusa részére a német nemzetiség kultúrájának és hagyományainak megőrzése érdekében végzett értékteremtő és közösségépítő munkája elismeréseként.

9/24/11/2017. PM. h.

Az önkormányzati elismerések alapításáról szóló 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdés g) pontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester „Nemzetiségekért” díjat adományozott a FORTE MODERN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére az örmény nemzetiségi önkormányzat munkájának és rendezvényeinek támogatásáért.

10/24/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján és 12. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy engedélyes tulajdonát képező győri 21798 hrsz.-ú., az ingatlan-nyilvántartás szerint jelenleg kivett zártkerti művelés alól kivett terület és gazdasági épület megnevezésű, összesen 1208 m2 területű, – természetben Győr, Tatai út mellett található – ingatlan Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata részére az ún. „Tatai úti kerékpárút építés beruházás” megvalósításához, kisajátítást pótló adásvétel útján, megvásárlásra kerüljön az ingatlanforgalmi értékbecslésben megállapított összesen 12.800.000,- Ft vételárért.

3/27/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„Történelmi, kulturális évfordulók, események” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

egyéb működési célú kiadások – 151.663,- Ft

Vaskakas Bábszínház 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 151.663,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 151.663,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A 2017. december 7-én bemutatásra kerülő Mikulás műsor költségeire fedezet biztosítása.

4/27/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

egyéb működési célú kiadások – 100.000,- Ft

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 100.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 100.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A hagyományosan megrendezésre kerülő Advent Győrben rendezvénysorozat idejére felállított Jótékonysági Faház megnyitóján a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat részére támogatás átadása.

5/27/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendeletében szereplő Győri Filharmonikus Zenekar előirányzatai közötti módosítások:

BEVÉTELEK

Működési bevételek + 5.843.638,- Ft

KIADÁSOK

Dologi kiadások + 4.967.093,- Ft

Egyéb működési célú kiadások + 876.545,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézménynél a terven felüli jegy- és bérletértékesítésből, kiszámlázott általános forgalmi adóból keletkezett bevétel a feladatellátással összefüggő dologi kiadásokra nyújt fedezetet.

6/27/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„Az elmúlt időszakról áthúzódó feladatok fedezete” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

egyéb működési célú kiadások – 15.440.000,- Ft

dologi kiadások – 1.560.000,- Ft

„Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

egyéb működési célú kiadások – 9.100.000,- Ft

Győri Művészeti, Fesztivál- és Művelődési Központ 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

személyi juttatások + 1.023.000,- Ft

munkaadókat terhelő járulékok é szociális hozzájárulási adó + 397.000,- Ft

dologi kiadások + 24.680.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 26.100.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az Advent Győr kiemelt rendezvénysorozat beltéri és kültéri kulturális programjaira és technikai jellegű kiadásokra fedezet biztosítása.

HATÁROZATI JAVASLAT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a polgármester által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

Győr, 2017. december 7.

Borkai Zsolt

polgármester

1. melléklet

Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

21/28/09/2017. PM. h.

4/10/10/2017. PM. h.

1/16/10/2017. PM. h.

3/16/10/2017. PM. h.

1/17/10/2017. PM. h.

3/17/10/2017. PM. h.

4/18/10/2017. PM. h.

1/19/10/2017. PM. h.

3/19/10/2017. PM. h.

4/19/10/2017. PM. h.

1/20/10/2017. PM. h.

2/20/10/2017. PM. h.

3/20/10/2017. PM. h.

1/24/10/2017. PM. h.

2/24/10/2017. PM. h.

1/26/10/2017. PM. h.

3/26/10/2017. PM. h.

4/26/10/2017. PM. h.

5/26/10/2017. PM. h.

1/27/10/2017. PM. h.

2/27/10/2017. PM. h.

4/27/10/2017. PM. h.

5/27/10/2017. PM. h.

6/27/10/2017. PM. h.

7/27/10/2017. PM. h.

5/30/10/2017. PM. h.

6/30/10/2017. PM. h.

7/30/10/2017. PM. h.

8/30/10/2017. PM. h.

9/30/10/2017. PM. h.

1/31/10/2017. PM. h.

1/02/11/2017. PM. h.

2/02/11/2017. PM. h.

3/02/11/2017. PM. h.

1/03/11/2017. PM. h.

1/06/11/2017. PM. h.

2/06/11/2017. PM. h.

3/06/11/2017. PM. h.

4/06/11/2017. PM. h.

5/06/11/2017. PM. h.

6/06/11/2017. PM. h.

7/06/11/2017. PM. h.

8/06/11/2017. PM. h.

9/06/11/2017. PM. h.

1/07/11/2017. PM. h.

2/07/11/2017. PM. h.

3/07/11/2017. PM. h.

4/07/11/2017. PM. h.

5/07/11/2017. PM. h.

1/08/11/2017. PM. h.

2/08/11/2017. PM. h.

3/08/11/2017. PM. h.

4/08/11/2017. PM. h.

5/08/11/2017. PM. h.

1/09/11/2017. PM. h.

2/09/11/2017. PM. h.

4/09/11/2017. PM. h.

5/09/11/2017. PM. h.

6/09/11/2017. PM. h.

7/09/1162017. PM. h.

8/09/11/2017. PM. h.

9/09/11/2017. PM. h.

10/09/11/2017. PM. h.

1/13/11/2017. PM. h.

2/13/11/2017. PM. h.

1/14/11/2017. PM. h.

1/15/11/2017. PM. h.

2/15/11/2017. PM. h.

3/15/11/2017. PM. h.

4/15/11/2017. PM. h.

5/15/11/2017. PM. h.

6/15/11/2017. PM. h.

7/15/11/2017. PM. h.

8/15/11/2011. PM. h.

9/15/11/2017. PM. h.

10/15/11/2017. PM. h.

11/15/11/2017. PM. h.

1/16/11/2017. PM. h.

2/16/11/2017. PM. h.

3/16/11/2017. PM. h.

4/16/11/2017. PM. h.

5/16/11/2017. PM. h.

6/16/11/2017. PM. h.

1/17/11/2017. PM. h.

2/17/11/2017. PM. h.

1/20/11/2017. PM. h.

1/21/11/2017. PM. h.

2/21/11/2017. PM. h.

3/21/11/2017. PM. h.

1/22/11/2017. PM. h.

4/21/11/2017. PM. h.

5/21/11/2017. PM. h.

2/22/11/2017. PM. h.

3/22/11/2017. PM. h.

4/22/11/2017. PM. h.

5/22/11/2017. PM. h.

6/22/11/2017. PM. h.

1/23/11/2017. PM. h.

2/23/11/2017. PM. h.

4/23/11/2017. PM. h.

5/23/11/2017. PM. h.

6/23/11/2017. PM. h.

7/23/1162017. PM. h.

8/23/11/2017. PM. h.

9/23/11/2017. PM. h.

1/24/11/2017. PM. h.

2/24/11/2017. PM. h.

3/24/11/2017. PM. h.

4/24/11/2017. PM. h.

5/24/11/2017. PM. h.

6/24/11/2017. PM. h.

7/24/11/2017. PM. h.

8/24/11/2017. PM. h.

9/24/11/2017. PM. h.

10/24/11/2017. PM. h.

3/27/11/2017. PM. h.

4/27/11/2017. PM. h.

5/27/11/2017. PM. h.

6/27/11/2017. PM. h.

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta:

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Jogi és Önkormányzati Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.