0926/2017. (XII. 21.) Kgy. előterjesztés

0926/2017. (XII. 21.) Kgy. előterjesztés

Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

…………. napirendi pont

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. mellékletében – a bizottságok feladat- és hatásköréről – meghatározottak alapján, a Közgyűlés által átruházott hatáskörben az alábbi határozatokat hozták:

GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁG

95/2017. (XI. 10.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága az Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági tevékenységéről szóló 2017. I-III. negyedéves beszámolóját megtárgyalta és elfogadja.

96/2017. (XI. 10.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. gazdasági tevékenységéről szóló 2017. I-III. negyedéves beszámolóját megtárgyalta és elfogadja.

97/2017. (XI. 10.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági tevékenységéről szóló 2017. I-III. negyedéves beszámolóját megtárgyalta és elfogadja.

103/2017. (XI. 10.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 22. §-ában meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a győri 7858 hrsz.-ú 666 m2 nagyságú kivett lakóház, udvar megnevezésű, természetben Győr, Kossuth Lajos utca 17. sz. alatt található ingatlan 465/10000 arányú tulajdoni illetőségének megfelelő, illetve ezen tulajdoni illetőséghez tartozó, a beruházás módosított építési tervdokumentációjában tetőtér 12. sz. alatt feltüntetett 50,51 m2 alapterületű lakás ingatlanra a REAG Invest Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-977279 adószám: 23769694-2-43 képviseli Mitring József ügyvezető) 1114 Budapest, Móricz Zs. krt. 3. B. ép. IV/5. sz. alatti székhelyű cég mint eladó, Stinner Zsolt és Stinnerné Pozsgai Tünde Mária mint vevők között bruttó 16.100.000,- Ft vételáron 2017. október 18. napján létrejött adásvételi szerződés tekintetében a szerződés szerinti vételáron, a Kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésében – a Magyar Államot követő helyen – biztosított elővásárlási jogával nem kíván élni.

104/2017. (XI. 10.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága hozzájárul a győri 2672/53 hrsz.-ú Győr, Lajta u. 27/B. szám alatti ingatlan bérleti szerződésének versenyeztetési eljárás mellőzésével további 5 évre, 2022. december 31-ig történő meghosszabbításához a Mozgáskorlátozottak Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesületével. A bérleti díj nagysága a korábbi szerződés alapján 2017. évben fizetett bruttó 76.435,- Ft/hóval kerül meghatározásra, amit a Bérbeadó minden év január 01. napjával az előző évi infláció mértékével megemel.

VÁROSSTRATÉGIAI BIZOTTSÁG

55/2017. (XI. 10.) VSTRB HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városstratégiai Bizottsága a „Tájékoztató a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosításának véleményezési eljárásában kapott észrevételekről (SZTM 2017-042, SZTM 2017-043 számú szabályozási tervmódosítások)” című előterjesztést megtárgyalta, a beérkezett véleményeket megismerte, azokat elfogadta.

58/2017. (XI. 22.) VSTRB HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városstratégiai Bizottsága a „Tájékoztató a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosításának véleményezési eljárásában kapott észrevételekről (SZTM 2017-035, SZTM 2017-045 számú szabályozási tervmódosítások) című előterjesztést megtárgyalta, a beérkezett véleményeket megismerte, azokat elfogadta.

HATÁROZATI JAVASLAT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a bizottságok által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

Győr, 2017. december 12.

Borkai Zsolt

polgármester

1. számú melléklet

A BIZOTTSÁGOK DÖNTÉSI HATÁSKÖRBEN HOZOTT HATÁROZATAI

GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁG

95/2017. (XI. 10.) GATUBI HATÁROZATA

96/2017. (XI. 10.) GATUBI HATÁROZATA

97/2017. (XI. 10.) GATUBI HATÁROZATA

103/2017. (XI. 10.) GATUBI HATÁROZATA

104/2017. (XI. 10.) GATUBI HATÁROZATA

VÁROSSTRATÉGIAI BIZOTTSÁG

55/2017. (XI. 10.) VSTRB HATÁROZATA

58/2017. (XI. 22.) VSTRB HATÁROZATA

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta:

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Jogi és Önkormányzati Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.