2/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet

2/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet

A győri tervtanácsról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében; és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény a 62. § (6) bekezdésének 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) helyi építészeti és műszaki tervtanácsaként a Győri Tervtanácsot (a továbbiakban: Tervtanács) működteti.

2. §

A Tervtanács az önkormányzat településképi rendeletében meghatározott esetekben alakítja ki szakmai álláspontját, melyet a polgármester a településképi véleménye kialakítása során figyelembe vesz. A polgármester egyéb esetben is jogosult a Tervtanács szakmai álláspontját kérni, mely álláspont nem köti.

3. §

(1) A Tervtanács elnöke a települési főépítész (a továbbiakban: főépítész).

(2) A Tervtanács tagjait a főépítész javaslatának figyelembevételével a polgármester bízza meg két évre, mely megbízás meghosszabbítható.

(3) A Tervtanács legalább három, legfeljebb öt taggal ülésezik az ügyrendjében meghatározottak szerint. A Tervtanács akkor határozatképes, ha tagjainak legalább fele jelen van. A határozatképességhez az elnök jelenléte is szükséges. A Tervtanács döntéseit a jelenlévő tagjainak több mint felének egybehangzó szavazatával hozza. A szavazat igen vagy nem lehet.

(4) A Tervtanács működéséhez szükséges forrásokat az önkormányzat biztosítja, melyek fedezetét a mindenkori éves költségvetési rendeletében állapítja meg.

(5) A Tervtanács véleményezési eljárása díj- és illetékmentes.

(6) A Tervtanács tagját napirendenként bruttó 10.000,- Ft tiszteletdíj illeti. A tiszteletdíj ülésenként nem haladhatja meg a bruttó 80.000,- Ft-ot.

4. §

(1) A Tervtanács munkájának szervezését, valamint a működésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala feladatkör szerint illetékes szervezeti egysége látja el tervtanácsi titkárán keresztül, aki nem tagja a Tervtanácsnak.

(2) A Tervtanács működésének és eljárásának egyéb szabályait a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendelet és a Tervtanács ügyrendje határozza meg, melyet a Tervtanács elnökének javaslata alapján – a polgármester egyetértésével – a Tervtanács fogad el.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Borkai Zsolt

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző

A rendeletet kapják:

1.) Igazgatási Osztály – Ügyfélszolgálat

2.) Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi tér

3.) Városi Levéltár

4.) Jogi és Önkormányzati Osztály – nyilvántartásra (2 pl.)

5.) Településfejlesztési Főosztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Rendeletek | A közvetlen link.