5/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet

5/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet

A parkolóhely-létesítés szabályairól

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Jelen rendelet hatálya kiterjed Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén új építmény, önálló rendeltetési egység, terület rendeltetésszerű használata, meglévő építmény bővítése, átalakítása, rendeltetésének módosítása esetén a Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendeletében (a továbbiakban: GYÉSZ) meghatározott számú parkolóhely megvalósítására, valamint a közterületi parkolóhely megszüntetésére.

2. §

E rendelet alkalmazásában:

1. Építtető: a parkolóhely létesítésére okot adó építés vagy rendeltetésmódosítás kezdeményezője.

2. Parkolóház: legalább 5 parkolóhelyet magában foglaló önálló fedett építmény.

3. Parkolóhely: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet szerinti gépjármű-várakozóhely (parkoló).

4. Tehermentes ingatlan: a jogszabályon alapuló, az ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati jog, vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjog kivételével mással nem terhelt ingatlan.

3. §

(1) A parkolóhely a GYÉSZ 6/A. § (5) bekezdése alapján az építtető által a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: GYŐR-SZOL Zrt.) kötött szerződés alapján a telekhatártól mért legfeljebb 500 m-es távolságon belül

a) a közforgalom céljára átadott magánút területe egy részének felhasználásával,

b) a közterület közlekedésre szánt területe egy részének felhasználásával,

c) az önkormányzat, annak költségvetési szerve vagy 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társasága tulajdonában lévő más telken parkolóban vagy parkolóházban, vagy

d) az építtető tulajdonában álló más telken

tartós műszaki megoldással valósítandó meg.

(2) A parkolóhely (1) bekezdés a-c) pontja szerinti megvalósítására a GYŐR-SZOL Zrt., az (1) bekezdés d) pontja szerinti megvalósítására az építtető jogosult.

(3) A jelen rendelet alkalmazásában gépjármű elhelyezése akkor biztosított, ha a tervezett parkolóhely – a többi foglaltsága esetén is – a parkoló gépjárművel önállóan, biztonságosan megközelíthető.

(4) A parkolóhely helyszínének meghatározásához

a) az (1) bekezdés a-b) pontja esetén Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetének (a továbbiakban: útkezelő szervezet),

b) az (1) bekezdés c) pontja esetén a telek tulajdonosának, valamint a parkolóhely-létesítésre szolgáló telek és az út csatlakozása szerinti út kezelőjének (a továbbiakban: út kezelője),

c) az (1) bekezdés d) pontja esetén az út kezelőjének

jóváhagyása beszerzendő.

(5) Az építtető részéről a parkolóhely-létesítés helyszínének meghatározásához az útkezelő szervezethez a 2. melléklet szerinti ügyintézési díj megfizetésének igazolása mellett helyszínrajzzal alátámasztott, közlekedési szakági tervező által készített terv nyújtandó be. Az útkezelő szervezet nyilatkozatát a szakmai és tulajdonosi érdekek figyelembevételével a terv és a kapcsolódó dokumentumok megvizsgálása után a lehetőség szerinti legrövidebb időn belül adja meg.

(6) Az építtető által a parkolóhely a létesítésre okot adó építéshez vagy rendeltetésmódosításhoz kapcsolódó településképi véleményezési vagy bejelentési eljárás, továbbá szakmai konzultáció során

a) az (1) bekezdés a-b) pontja szerinti esetben a parkolóhely-létesítés helyszínét az (5) bekezdés szerinti beazonosító terv és az útkezelő szervezet által 30 napnál nem régebbi jóváhagyása vagy a 6. § (1) bekezdés esetén 30 napnál nem régebbi nyilatkozata,

b) az (1) bekezdés c) pontja esetén az a) pontban foglaltakon túl az út kezelőjének 30 napnál nem régebbi jóváhagyása és a tulajdonos hozzájárulása,

c) az (1) bekezdés d) pontja esetén az a) pontban foglaltakon túl az út kezelőjének 30 napnál nem régebbi jóváhagyása és a tehermentes, 1/1-ed arányú tulajdonjogot igazoló tulajdoni lap 30 napnál nem régebbi hiteles másolata

csatolandó.

4. §

(1) A 3. § (1) bekezdés a-c) pontja szerinti parkolóhely megvalósításának feltétele a 3. § (5) bekezdés szerint az útkezelő szervezet által a parkolóhely-létesítés helyszínének meghatározását jóváhagyó terven kívül

a) a 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja esetén az út kezelője, a 3. § (1) bekezdés c) pontja esetén a telek tulajdonosa, valamint az út kezelője hozzájárulásának beszerzése,

b) a 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja esetén a GYŐR-SZOL Zrt.-vel, a 3. § (1) bekezdés c) pont esetén a GYŐR-SZOL Zrt.-vel és a telek tulajdonosával együttesen történő szerződés megkötése a parkolóhely-létesítés feltételeire, megvalósítására és a megépített parkolóhelynek Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) javára történő térítésmentes átadására vonatkozóan, és

c) az (1) bekezdés a) pontja esetén az 1. melléklet 1. pont szerinti, az (1) bekezdés b) pontja esetén az 1. melléklet 2. vagy 3. pont szerinti létesítési hozzájárulás összegének a GYŐR-SZOL Zrt. részére történő megfizetése a b) pont szerinti szerződés aláírásának időpontjáig.

(2) A 3. § (1) bekezdés d) pontja esetén a parkolóhely megvalósításának feltétele a 3. § (5) bekezdés szerint az útkezelő szervezet által a parkolóhely-létesítés helyszínének meghatározását jóváhagyó terven kívül

a) az út kezelője hozzájárulásának beszerzése,

b) a GYŐR-SZOL Zrt.-vel szerződés megkötése a parkolóhely-létesítés feltételeire, megvalósítására vonatkozóan, és

c) az Önkormányzattal megállapodás megkötése a parkolóhely-létesítésére szolgáló ingatlannak a szabályozási tervben parkoló területté történő módosítására, és a megépített parkolóhely tulajdonjogának az Önkormányzat javára történő térítésmentes átadására, üzemeltetésre és fenntartására vonatkozóan.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltak a parkolóhely-létesítésre okot adó építés vagy rendeltetés-módosítás

a) építési engedélyhez kötött eljárása esetén az építési engedély kiadása iránt eljárás megindításáig,

b) építési engedélyhez nem kötött eljárása esetén a településképi bejelentési eljárás megindításáig, vagy

c) szakmai konzultáció esetében az egyszerű bejelentéshez kötött építés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállításáig

teljesítendők az építtető által.

(4) A (2) bekezdésben foglaltak a parkolóhely-létesítésre okot adó építés vagy rendeltetés-módosítás

a) építési engedélyhez kötött eljárása esetén a használatbavételi eljárás megindításáig,

b) építési engedélyhez nem kötött eljárása esetén a településképi bejelentési eljárás során hozott döntés véglegessé vagy jogerőssé válástól számított 1 éven belül, vagy

c) szakmai konzultáció esetében az egyszerű bejelentéshez kötött építés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállításáig

teljesítendők az építtető által.

5. §

A létesítési hozzájárulás összege a településképi bejelentési eljárás során az építési tevékenységet megtiltó, véglegessé vált vagy jogerős önkormányzati hatósági döntés vagy az építési engedély iránti kérelem elutasításáról rendelkező véglegessé vált vagy jogerős döntés GYŐR-SZOL Zrt. felé történő igazolását követő 15 napon belül az építtető részére visszafizetendő. Ha a létesítési hozzájárulás befizetését követően az építtető a tervmódosításra tekintettel kevesebb számú parkolóhely-létesítésére köteles, a létesítési hozzájárulás arányos része a tervmódosítás igazolását követő 30 napon belül a GYŐR-SZOL Zrt. által az építtető részére visszafizetendő.

6. §

(1) A parkolóhely-létesítési kötelezettség a GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött szerződés megkötésével és a létesítési hozzájárulás megfizetésével teljesítendő, ha a parkolóhelynek a telekhatártól mért 500 méteren belül történő megvalósítása azért nem lehetséges, mert

a) a 3. § (5) bekezdés szerint az útkezelő szervezethez benyújtott a parkolóhely-létesítés helyszínének meghatározását jóváhagyó terv alapján a parkolóhely-létesítés az útkezelő szervezet nyilatkozata alapján fizikai akadályba ütközik, mely esetben a 1. melléklet 1. pont szerinti, vagy

b) a 3. § (5) bekezdés szerint az útkezelő szervezethez benyújtott a parkolóhely-létesítés helyszínének meghatározását jóváhagyó tervhez az útkezelő szervezet nem járul hozzá, mely esetben a 1. melléklet 2. vagy 3. pont szerinti létesítési hozzájárulás összege fizetendő meg.

(2) A szerződés megkötésének feltétele a létesítési hozzájárulás összegének a GYŐR-SZOL Zrt. részére történő megfizetése az (1) bekezdés b) pont szerinti szerződés aláírásának időpontjáig.

7. §

Amennyiben valamely építési tevékenységgel vagy rendeltetésmódosítással összefüggően közterületi parkolóhely szűnik meg, úgy a parkolóhely megszüntetését kezdeményező az útkezelő szervezet jelzése alapján a GYŐR-SZOL Zrt. felszólításától számított 30 napon belül parkolóhelyenként az 1. melléklet 2. pontja szerinti létesítési hozzájárulás összegével egyező ellentételezést fizet, melynek megfizetése után történhet meg a parkolóhely megszüntetése.

8. §

E rendelet 2018. február 10-én lép hatályba.

9. §

Hatályát veszti a parkolásról (Győri parkolási rendelet) szóló 66/2004. (XII. 20.) Ök rendelet.

Borkai Zsolt

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző

1. melléklet az 5/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

A parkolóhely-létesítési hozzájárulás

1. A parkolóházban lévő parkolóhely megvalósításához szükséges létesítési hozzájárulás összege gépjárművenként: bruttó 6.000.000,- Ft.

2. A közterületi vagy az önkormányzat, annak költségvetési szerve valamint az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság tulajdonában álló nem közterületi parkolóhely megvalósításához szükséges létesítési hozzájárulás összege gépjárművenként: bruttó 3.500.000,- Ft.

3. A 2. pontban foglaltak alól kivételt képez.

a)már meglévő épület tetőterében történő lakáscélú tetőtér-beépítés, ha a településképi bejelentési eljárás során megállapítást nyer, hogy az építés a felújítást szolgálja, mely esetben bruttó 1.500.000,- Ft,

b) a Győr belváros behajtási rendjének szabályozásáról szóló 19/2010. (VI. 25.) GYMJVÖ. rendelet értelmében a behajtási engedéllyel érintett terület, mely esetben bruttó 2.000.000,- Ft. a gépjárművenként fizetendő létesítési hozzájárulás összege.

2. melléklet az 5/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

Ügyintézési díj: 10.000,- Ft

Az ügyintézési díj az áfa összegét tartalmazza.

A rendeletet kapják:

1.) Igazgatási Osztály – Ügyfélszolgálat

2.) Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi tér

3.) Városi Levéltár

4.) Jogi és Önkormányzati Osztály – nyilvántartásra (2 pl.)

5.) Településfejlesztési Főosztály

6.) GYŐR-SZOL Zrt

7.) Útkezelő Szervezet

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Rendeletek | A közvetlen link.