10/2018. (I. 26.) Kgy határozat

10/2018. (I. 26.) Kgy határozat

A győri 2907/4 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételének kezdeményezése

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2018. január 26-án tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvéből

11. NAPIRENDI PONT

A győri 2907/4 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételének kezdeményezése

10/2018. (I. 26.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő Győr belterületi 2907/4 helyrajzi számon felvett, kivett sporttelep megnevezésű, 7.2238 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 15. pontjában meghatározott „sport, ifjúsági ügyek”, illetve a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (1) bekezdés b) és c) pontjaiban foglalt feladatainak (együttműködés a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel; a tulajdonát képező sportlétesítmények fenntartása és működtetése) ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és sportcélra, elsősorban a labdarúgás sportág infrastrukturális feltételeinek biztosítása célra kívánja felhasználni.

3. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.

4. Az Önkormányzat az ingatlant a tulajdonszerzést követő 15 évig elsődlegesen sportcélokra fogja használni.

5. Az igényelt ingatlan nem áll védettség alatt.

6. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a Győr 2907/4 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.

7. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a Győr 2907/4 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

K.m.f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Gazdálkodási Főosztály – Vagyongazdálkodási Osztálya

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.