0102/2018. (I. 26.) Kgy. előterjesztés

0102/2018. (I. 26.) Kgy. előterjesztés

Javaslat a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására

…………. napirendi pont

Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése

Javaslat a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására

(SZTM 2017-041, SZTM 2017-051, SZTM 2017-057 SZTM 2017-068, SZTM 2017-071, SZTM 2017-072, SZTM 2017-079, SZTM 2017-082, SZTM 2017-083, SZTM 2017-084 és az SZTM 2017-085 számú tervmódosítások)

Tisztelt Közgyűlés!

Jelen előterjesztés Győr Megyei Jogú Városának a SZTM 2017-041, SZTM 2017-051, SZTM 2017-057 SZTM 2017-068, SZTM 2017-071, SZTM 2017-072, SZTM 2017-079, SZTM 2017-082, SZTM 2017-083, SZTM 2017-084 és az SZTM 2017-085 számú tervmódosítások ismertetését tartalmazza.

I. egyszerűsített eljárás

 SZTM 2017-041  Győr – Szabadhegy, 00161, 00162 és 00962, 00963 sz. övezetek módosítása és egyedi előírásának meghatározása, a GYÉSZ-ben a csoportházas beépítési mód rendelkezéseinek módosítása
 SZTM 2017-051  Győr – Marcalváros, 00416 sz. övezet paramétersor módosítása és építési hely kijelölése
 SZTM 2017-057  Győr – Szabadhegy, Tatai u. 00746 sz. övezet építménymagasság módosítása
 SZTM 2017-068  Győr – Győrszentiván, Váczi M. u. 02779 sz. övezet paramétersor módosítása
 SZTM 2017-071  Győr – Révfalu, 12158/173 hrsz.-ú ingatlan megosztása (Víztükör lakópark)
 SZTM 2017-072  Győr – Révfalu, Horgony utca 01250 sz. övezetben építési hely kijelölése
 SZTM 2017-079  GYÉSZ normatív előírásainak módosítása

II. állami főépítészi eljárás

 SZTM 2017-082  Győr – Győrszentiván, Jogar utca 41458 hrsz.-ú ingatlanból kialakult új építési telek 01690 sz. övezetbe sorolása
 SZTM 2017-083  Győr, GYÉSZ módosítása a településképi rendelet elfogadására tekintettel
 SZTM 2017-084  Győr – Révfalu, 01084 sz. övezet övezethatár és szabályozási vonal korrekciója
 SZTM 2017-085  Győr – Szabadhegy, 1619/8 és 1619/9 hrsz.-ú ingatlanokon építési hely kijelölése

I.

A polgármester nevében a Településfejlesztési Főosztály Városfejlesztési Osztály Főépítészi Csoportja az alábbi tárgyakban a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 32. §-a szerint, továbbá a 2017. március 29. napjáig hatályos a településfejlesztéssel és a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

szóló 12/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet és a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 11/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban együtt: partnerségi rendelet) alapján a településrendezési eszköz módosítását egyszerűsített eljárás keretében lefolytatta.

1. Az SZTM 2017-041 Győr – Szabadhegy, 00161, 00162 és 00962, 00963 sz. övezet módosítása és egyedi előírásának meghatározása, a GYÉSZ-ben a csoportházas beépítési mód rendelkezéseinek módosítása

A módosítás célja:

Győr – Szabadhegyen a 00161, 00162 és 00962, 00963 sz. övezeteknek, azaz a Szent Imre út – Auróra utca – Máté Mária utca és a tervezett gyűjtőút által határolt területen a tömbfeltárások közlekedési nyomvonalainak a módosítása, a tömbök belső úthálózata kialakítási lehetőségeinek meghatározása és a falusias lakóterületről kisvárosias lakóövezeti átsorolása.

A módosítás eredménye:

Győr – Szabadhegyen az elmúlt évtizedekben tapasztalt intenzívebb beépítési lehetőség megteremtése a Szent Imre út – Auróra utca – Máté Mária utca és a tervezett gyűjtőút által határolt tömbök esetében.

A tervezett magánutak mentén társasházas formában saját használatú kertek kerülnek kialakításra, azaz egy új típusú csoportházas-ligetes beépítési mód alakul ki.

Szabályozási javaslat:

A SZT-n rajzosan új közlekedési nyomvonalak, azok mentén új építési övezetek kerültek kijelölésre, tömbfeltárások valósultak meg.

A rendezési tervi módosítás során olyan építészeti koncepció került megfogalmazásra, mely a GYÉSZ csoportházas beépítési módjának újragondolását eredményezte. A jelenleg hatályos előírás megfogalmazása egy több évtizedes építészeti módhoz igazodik. Ugyanakkor az elmúlt évtizedekben világszerte a csoportházas beépítési mód egy lakókertes, zöldbe ágyazott, laza beépítésű csoportházas beépítési formává alakult.

A GYÉSZ általános előírásai között a 95. §-ban meghatározott Csoportházas (C) beépítési mód rendelkezései az alábbiak szerint módosulnak:

95. § (1) A csoportházas beépítés építési telkenként több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, az építési helyen belül zártsorúan csatlakozó, konkrét telepítési tanulmányterv és beépítési terv szerint, ütemezetten is megvalósítható beépítés.

(2) Minden önálló rendeltetési egység egymástól független épületszerkezettel és közműbekötésekkel létesítendő. Emeletszinten önálló rendeltetési egység nem létesíthető.

(3) A csoportházas beépítésű övezetben melléképítmény a kerti építmény, a közmű-becsatlakozási műtárgy és hulladéktároló kivételével nem helyezhető el. Kerti építmény kizárólag a saját használatú kertben helyezendő el, maximum 10 m2 alapterülettel. A közmű-becsatlakozási műtárgy és hulladéktároló a saját használatú kertben nem helyezhető el.

(4) Valamennyi lakó rendeltetési egységhez saját használatú kert alakítandó ki.

(5) A saját használatú kert gépjármű-tárolásra nem használható.

(6) A csoportházas beépítésű övezetben a szükséges parkolószám a saját használatú kert kivételével, az övezet be nem épített területén biztosítandó.

(7) A csoportházas beépítésű övezet a saját használatú kerten kívüli, be nem épített, burkolatlan része fásított zöldfelületként tartandó fenn.

A csoportházas (C) beépítési mód bevezethetősége érdekében szükséges a Kisvárosias (Lk) és a Kertvárosias (Lke) lakóterületek általános előírásainak pontosítása.

Kisvárosias lakóövezet (Lk)

A 35. § (4) bekezdése módosul:

(4) A telepszerű (T) és csoportházas (C) beépítési mód esetén a területen telkenként több, az (1)-(3) bekezdésekben megjelölt rendeltetésű épület is elhelyezhető.

Kertvárosias lakóövezet (Lke)

A 36. § (4) bekezdése módosul:

(4) A telepszerű (T) és csoportházas (C) beépítési mód esetén a területen telkenként több, az (1)-(3) bekezdésekben megjelölt rendeltetésű épület is elhelyezhető.

A módosítás bevezeti a saját használatú kert fogalmát, amely a csoportházas beépítésű lakóterületen az osztatlan közös tulajdonban álló ingatlan tulajdonosai között létrejött megállapodás alapján, az önálló lakórendeltetési egységhez közvetlenül csatlakozó kertterület, melyet a lakó rendeltetési egység tulajdonosa, haszonélvezője és jogszerű használója jogosult használni és köteles annak fenntartásáról gondoskodni.

A módosítás konkrét övezetekre:

A 00953 sz. kertvárosias lakóövezet (Lke) paramétereiben nem változik, de az új feltáró út nyomvonala az övezetet kettéválasztja, az északi rész új, 04802 övezeti sorszámot kap.

A 00953 sz. övezet paramétersora:

Lke06/Z/30/50-/070/02-14/35

Területfelhasználás:

A módosítás eredményeként nem változik.

Beépítési mód:

A módosítás eredményeként a beépítési mód nem változik.

Beépítési százalék:

A módosítás eredményeként a beépítési százalék nem változik.

Zöldfelület megengedett legkisebb aránya:

A módosítás eredményeként nem változik.

Megengedett építménymagasság, megengedett szintszám:

A módosítás eredményeként nem változik.

Telekalakítás, megengedett telekméret:

A módosítás eredményeként telekalakítás és telekméret nem változik.

A 04802 sz. új övezet paramétersora:

Lke06/Z/30/50-/070/02-14/35

Területfelhasználás:

Kertvárosias lakóövezet besorolást kap.

Beépítési mód:

Zártsorú beépítési mód.

Beépítési százalék:

Megengedett legnagyobb beépíthetőség: 30%.

Zöldfelület megengedett legkisebb aránya:

A zöldfelület megengedett legkisebb aránya: 50%.

Megengedett építménymagasság, megengedett szintszám:

Megengedett építménymagasság 7,0 m, szintszám: 2.

Telekalakítás, megengedett telekméret:

A telek megengedett legkisebb szélessége: 14 m, legkisebb mélysége: 35 m.

A 03057 sz. övezet falusias lakóövezetből kisvárosias lakóövezet (Lk) lesz, a keresztirányú feltárás megszűnik, az Auróra utca mögötti zsákutcás kialakítás, illetve a 03057 sz. övezetben felrajzolt tervezett 75 m hosszú magánút nyolc telek feltárásával törlésre kerül.

A 03057 sz. övezet paramétersora:

Lf05/O/30/55-/070/02-18/35

A 03057 sz. övezet új paramétersora:

Lk14/C/35/50-/075/02-//010

Területfelhasználás:

Falusias övezetből kisvárosias lakóövezet besorolást kap.

Beépítési mód:

Oldalhatáron álló helyett csoportházas beépítési mód.

Beépítési százalék:

Megengedett legnagyobb beépíthetőség: 35%-ra módosul.

Zöldfelület megengedett legkisebb aránya:

A zöldfelület megengedett legkisebb aránya: 50%-ra csökken.

Megengedett építménymagasság, megengedett szintszám:

Megengedett építménymagasság 7,5 m-re változik, szintszám nem változik.

Telekalakítás, megengedett telekméret:

Megengedett telekméret: 1000 m2.

A 00963 sz. övezet módosítása során kialakul a 04803 és 04804 sz. övezet.

Az új 04803 sz. övezet paramétersora:

Lk14/S/35/50-/075/02-//002

Területfelhasználás:

Kisvárosias lakóövezet besorolást kap.

Beépítési mód:

Szabadon álló beépítési mód.

Beépítési százalék:

Megengedett legnagyobb beépíthetőség: 35%.

Zöldfelület megengedett legkisebb aránya:

A zöldfelület megengedett legkisebb aránya: 50%.

Megengedett építménymagasság, megengedett szintszám:

Megengedett építménymagasság 7,5 m, szintszám: 2.

Telekalakítás, megengedett telekméret:

Megengedett telekméret: 200 m2.

A 00962 sz. falusias lakóövezetből kisvárosias lakóövezet lesz.

A 00962 sz. övezet paramétersora:

Lf05/O/30/55-/070/02-18/40/

A 00962 sz. övezet új paramétersora:

Lk14/C/35/50-/075/02-//010

Területfelhasználás:

Kisvárosias lakóövezet besorolást kap.

Beépítési mód:

Csoportházas beépítési mód.

Beépítési százalék:

Megengedett legnagyobb beépíthetőség: 35%.

Zöldfelület megengedett legkisebb aránya:

A zöldfelület megengedett legkisebb aránya: 50%.

Megengedett építménymagasság, megengedett szintszám:

Megengedett építménymagasság 7,5 m, szintszám: 2.

Telekalakítás, megengedett telekméret:

Megengedett telekméret: 1000 m2.

A beépítések eredményeként létrejön egy új, beépítésre nem szánt zöldterület övezet (Z) 04804 övezetszámmal a 00963 sz. övezet módosításával.

A 04804 sz. övezet paramétersora:

Z/S/20/80-036-

Területfelhasználás:

Zöldterület övezet besorolást kap.

Beépítési mód:

Szabadon álló beépítési mód.

Beépítési százalék:

Megengedett legnagyobb beépíthetőség: 2%.

Zöldfelület megengedett legkisebb aránya:

A zöldfelület megengedett legkisebb aránya: 80%.

Megengedett építménymagasság, megengedett szintszám:

Megengedett építménymagasság 3,6 m.

A 00162 sz. övezet az építészeti koncepció (építménymagasság és szintszám növekedése) miatt 3 külön övezetként kerül szabályozásra.

A 00162 sz. övezet paramétersora:

Lf05/O/30/55-/070/02-18/40/

A 00162 sz. övezet új paramétersora:

Lk14/C/35/50-/075/03-//010

Területfelhasználás:

Kisvárosias lakóövezet besorolást kap.

Beépítési mód:

Csoportházas beépítési mód.

Beépítési százalék:

Megengedett legnagyobb beépíthetőség: 35%.

Zöldfelület megengedett legkisebb aránya:

A zöldfelület megengedett legkisebb aránya: 50%.

Megengedett építménymagasság, megengedett szintszám:

Megengedett építménymagasság 7,5 m, szintszám: 3.

Telekalakítás, megengedett telekméret:

Megengedett telekméret: 1000 m2.

Az új 04805 sz. övezet paramétersora:

Lk14/T/35/40-/095/03-//020

Területfelhasználás:

Kisvárosias lakóövezet besorolást kap.

Beépítési mód:

Telepszerű beépítési mód.

Beépítési százalék:

Megengedett legnagyobb beépíthetőség: 35%.

Zöldfelület megengedett legkisebb aránya:

A zöldfelület megengedett legkisebb aránya: 40%.

Megengedett építménymagasság, megengedett szintszám:

Megengedett építménymagasság 9,5 m, szintszám: 3.

Telekalakítás, megengedett telekméret:

Megengedett telekméret: 2000 m2.

Az új 04806 sz. övezet paramétersora:

Lk14/S/35/40-/125/05-//020

Területfelhasználás:

Kisvárosias lakóövezet besorolást kap.

Beépítési mód:

Szabadon álló beépítési mód.

Beépítési százalék:

Megengedett legnagyobb beépíthetőség: 35%.

Zöldfelület megengedett legkisebb aránya:

A zöldfelület megengedett legkisebb aránya: 40%.

Megengedett építménymagasság, megengedett szintszám:

Megengedett építménymagasság 12,5 m, szintszám: 5.

Telekalakítás, megengedett telekméret:

Megengedett telekméret: 2000 m2.

Az új feltáró út nyomvonala miatt a 00925 sz. övezetben az építési telek megengedett legkisebb mélysége 40 m-ről 35 m-re csökken.

A 00925 sz. övezet paramétersora:

Lf05/O/30/55-/070/02-18/40/

A 00925 sz. övezet új paramétersora:

Lf05/O/30/55-/070/02-18/35/

Területfelhasználás:

A módosítás eredményeként nem változik.

Beépítési mód:

A módosítás eredményeként nem változik.

Beépítési százalék:

A módosítás eredményeként nem változik.

Zöldfelület megengedett legkisebb aránya:

A módosítás eredményeként nem változik.

Megengedett építménymagasság, megengedett szintszám:

A módosítás eredményeként nem változik.

Telekalakítás, megengedett telekméret:

A telek megengedett legkisebb szélessége: a módosítás eredményeként nem változik, a mélysége: 35 m.

A 00925 sz. övezet északi oldalán az övezethatár a közlekedési nyomvonalak elhelyezhetősége érdekében korrigálásra kerül. A módosítás eredményeként min. 25 m ívsugarú kanyarodási ívvel új útnyomvonal kerül kiépítésre a csomópont belátási háromszögeinek megőrzése mellett.

Az egységes településképi megjelenés és építészeti koncepció érdekében az övezetek egyedi előírásokat kapnak. Ezek az építési helyen belül történő eltérés lehetőségét tartalmazzák egységes koncepcióval és Tervtanácsi jóváhagyással.

A GYÉSZ 103. §-a kiegészül a 00162, 00962, 03057, 04803, 04805 és 04806 sorszámú övezetekre vonatkozó egyedi előírásokkal az alábbiak szerint:

 
00162
 Az egységes megjelenés és utcakép érdekében a Tervtanács által elfogadott beépítési tervhez való illeszkedést igazolni szükséges az egyes épületek megépítésének megkezdését megelőző építési engedélyezési, településképi bejelentési eljárás vagy szakmai konzultáció során attól függően, hogy az adott építési tevékenységre milyen eljárás folytatandó le.
Az övezetben telekalakításra és az ingatlan beépítésére Településrendezési Szerződés (TRSZ) megkötését követően kerülhet sor.
 
00962
 Az egységes megjelenés és utcakép érdekében a Tervtanács által elfogadott beépítési tervhez való illeszkedést igazolni szükséges az egyes épületek megépítésének megkezdését megelőző építési engedélyezési, településképi bejelentési eljárás vagy szakmai konzultáció során attól függően, hogy az adott építési tevékenységre milyen eljárás folytatandó le.
Az övezetben telekalakításra és az ingatlan beépítésére Településrendezési Szerződés (TRSZ) megkötését követően kerülhet sor.
 
03057
 Az egységes megjelenés és utcakép érdekében a Tervtanács által elfogadott beépítési tervhez való illeszkedést igazolni szükséges az egyes épületek megépítésének megkezdését megelőző építési engedélyezési, településképi bejelentési eljárás vagy szakmai konzultáció során attól függően, hogy az adott építési tevékenységre milyen eljárás folytatandó le.
Az övezetben telekalakításra és az ingatlan beépítésére Településrendezési Szerződés (TRSZ) megkötését követően kerülhet sor.
 
04803
 Az egységes megjelenés és utcakép érdekében a Tervtanács által elfogadott beépítési tervhez való illeszkedést igazolni szükséges az egyes épületek megépítésének megkezdését megelőző építési engedélyezési, településképi bejelentési eljárás vagy szakmai konzultáció során attól függően, hogy az adott építési tevékenységre milyen eljárás folytatandó le.
Az övezetben telekalakításra és az ingatlan beépítésére Településrendezési Szerződés (TRSZ) megkötését követően kerülhet sor.
 
04805
 Az egységes megjelenés és utcakép érdekében a Tervtanács által elfogadott beépítési tervhez való illeszkedést igazolni szükséges az egyes épületek megépítésének megkezdését megelőző építési engedélyezési, településképi bejelentési eljárás vagy szakmai konzultáció során attól függően, hogy az adott építési tevékenységre milyen eljárás folytatandó le.
Az övezetben telekalakításra és az ingatlan beépítésére Településrendezési Szerződés (TRSZ) megkötését követően kerülhet sor.
 
04806
 Az egységes megjelenés és utcakép érdekében a Tervtanács által elfogadott beépítési tervhez való illeszkedést igazolni szükséges az egyes épületek megépítésének megkezdését megelőző építési engedélyezési, településképi bejelentési eljárás vagy szakmai konzultáció során attól függően, hogy az adott építési tevékenységre milyen eljárás folytatandó le.
Az övezetben telekalakításra és az ingatlan beépítésére Településrendezési Szerződés (TRSZ) megkötését követően kerülhet sor.

Eljárási rend ismertetése:

1. Véleményezési szakasz a Korm. rendelet 41. §-a és a partnerségi rendelet alapján:

A szabályozási tervmódosításának a Korm. rendelet 41. § szerinti dokumentációja 2017. október 20-án az érintett államigazgatási szerveknek megküldésre került.

A településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon 2017. október 20-tól 2017. november 14-ig feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára. A rendezési terv módosításáról szóló közlemény a GYŐR+ hetilap 2017. október 27-i számában jelent meg.

2. Partnerségi egyeztetés – munkaközi tájékoztatás a Korm. rendelet 29/A. §-a és a partnerségi rendelet alapján:

A szabályozási tervmódosítással összefüggő lakossági fórumra 2017. november 6-án 9.00 órakor Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében került sor. A lakossági fórumon elhangzottakról jegyzőkönyv került felvételre, amely az önkormányzat internetes honlapján is elérhető.

A partnerségi rendelet értelmében a partnerségi egyeztetés anyagáról szóló hirdetmény GYŐR+ hetilapban is megjelent és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 9021 Győr, Honvéd liget 1. szám alatti hirdetőfelületén 2017. október 20-tól a véleményezési időszak végéig kifüggesztésre került. A hirdetmény és a településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon teljes terjedelmében 2017. október 20-től a véleményezési időszak végéig feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára.

A Korm. rendelet szerinti egyszerűsített eljárásban kapott vélemények, állásfoglalások között eltérő vélemény nem volt. A lakossági fórumon és a véleményezés időszakban érdemi észrevétel a módosítás kapcsán nem érkezett.

A Korm. rendelet 39. §-a szerinti egyeztető tárgyalás összehívása nem volt indokolt.

3. A módosítási eljárás szakmai záróvéleményezése a Korm. rendelet 40. §-a alapján:

A tervdokumentáció az Állami Főépítésznek záróvéleményezés céljából átadásra került, aki véleményét 2018. január 16-án megadta.

2. SZTM 2017-051 Győr – Marcalváros, 00416 sz. övezet paramétersor módosítása és építési hely kijelölése

A módosítás célja:

A településrendezési eszköz módosítása a GYÉSZ szabályozási tervlapjának rajzos módosítását és építési hely kijelölését tartalmazza. A változás érinti az övezet paramétersorában a beépítés módját, amely zártsorúról szabadonállóvá módosul. A beépítési koncepciót a Tervtanács jóváhagyta, városrendezési és településképi szempontból indokolt a módosítás.

A módosítás eredménye:

A meglévő ingatlanok beépítése kedvezőbbé válik.

Szabályozási javaslat:

A Tervtanács által jóváhagyott beépítési koncepció alapján, mely a településképet és építészeti koncepciót is vizsgálta, építési helyek kerülnek kijelölésre az övezetben, továbbá a beépítési módot módosításával szabadonálló beépítés kerül rögzítésre.

A 00416 sz. övezet paramétersora:

Ln18/Z/45/30-/125/-//020

A 00416 sz övezet új övezeti paramétersora:

Ln18/S/45/30-/125/-//020

Területfelhasználás:

A módosítás eredményeként nem változik.

Beépítési mód:

A módosítás eredményeként a beépítési mód zártsorúról szabadonállóra módosul.

Beépítési százalék:

A módosítás eredményeként a beépítési százalék nem változik.

Zöldfelület megengedett legkisebb aránya:

A módosítás eredményeként a zöldfelület aránya nem változik.

Megengedett építménymagasság, megengedett szintszám:

A módosítás eredményeként a megengedett építménymagasság nem változik.

Telekalakítás, megengedett telekméret:

A módosítás eredményeként telekalakítás és telekméret nem változik.

Eljárási rend ismertetése:

1. Véleményezési a szakasz a Korm. rendelet 41. §-a és a partnerségi rendelet alapján:

A szabályozási tervmódosításának a Korm. rendelet 41. § szerinti dokumentációja 2017. december 21-én az érintett államigazgatási szerveknek és a partnerségi rendelet alapján meghatározott partnereknek megküldésre került.

A településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon 2017. december 21-től feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára. A rendezési terv módosításáról szóló közlemény a GYŐR+ hetilap 2017. december 22-i számában jelent meg.

A Korm. rendelet 41. §-a szerinti egyszerűsített eljárásban kapott vélemények, állásfoglalások között eltérő vélemény nem volt. A Korm. rendelet 39. §-a szerinti egyeztető tárgyalás összehívása nem volt indokolt.

2. Partnerségi egyeztetés – a Korm. rendelet 29/A. §-a és a partnerségi rendelet alapján:

A szabályozási tervmódosítással összefüggő lakossági fórumra 2018. január 8-án 9.00 órakor Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében került sor. A lakossági fórumon elhangzottakról jegyzőkönyv került felvételre, amely az önkormányzat internetes honlapján is megismerhető.

A partnerségi rendelet értelmében a partnerségi egyeztetés anyagáról szóló hirdetmény GYŐR+ hetilapban is megjelent, és Győr Megyeri Jogú Város Polgármesteri Hivatala 9021 Győr, Honvéd liget 1. szám alatti hirdetőfelületén 2017. december 21-től a véleményezési időszak végéig kifüggesztésre került. A hirdetmény és a településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon teljes terjedelmében 2017. december 21-től a véleményezési időszak végéig feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára.

A partnerségi egyeztetési eljárásban beérkezett valamennyi érdemi vélemény elfogadása vagy el nem fogadása a Városstratégiai Bizottság hatáskörébe tartozik.

3. A módosítási eljárás szakmai záróvéleményezése a Korm. rendelet 40. §-a alapján:

A tervdokumentáció az Állami Főépítésznek záróvéleményezés céljából átadásra került, aki véleményét 2018. január 5-én megadta.

3. SZTM 2017-057 Győr – Szabadhegy, Tatai u. 00746 sz. övezet építménymagasság módosítása

A módosítás célja:

A hatályos előírások az övezetben 7 m-es építménymagasságot engedélyeznek. Az érintett területen az ipari funkció fejlesztése tervezett. Az új technológia berendezések a jelenlegihez képest magasabb építménymagasság esetén helyezhetők el, ezért indokolt az építménymagasság 10 m-re történő módosítása.

A módosítással az ipari funkció bővítése megvalósíthatóvá válik.

Szerkezeti terv:

A módosítás a szerkezeti tervet nem érinti.

Szabályozási javaslat:

Az 00746 sz. övezet a hatályos szabályozási terv szerint egyéb ipari övezetbe (Gipe) tartozik.

A módosítás során az övezet építési paraméterei közül csak az építménymagasság módosul, a terület intenzívebb beépítése nem cél. A telepítendő funkció technológiai megoldásai a hatályos szabályozás szerinti 7 m-ben nem megoldhatók. Az építménymagasság 7m-ről 10m-re módosul.

A 00746 sz. övezeti paramétersora:

Gipe05/S/50/25-/070/-//050

A 00746 sz. övezet új paramétersora:

Gipe05/S/50/25-/100/-//050

Területfelhasználás:

A módosítás eredményeként nem változik, marad egyéb ipari övezet.

Beépítési mód:

A módosítás eredményeként a beépítési mód nem változik.

Beépítési százalék:

A módosítás eredményeként a beépítési százalék nem változik.

Zöldfelület megengedett legkisebb aránya:

A módosítás eredményeként a zöldfelület aránya nem változik.

Megengedett építménymagasság, megengedett szintszám:

A módosítás eredményeként a megengedett építménymagasság 7 m-ről 10 m-re módosul.

Telekalakítás, megengedett telekméret:

A módosítás eredményeként telekalakítás és telekméret nem változik.

Eljárási rend ismertetése:

1. Véleményezési a szakasz a Korm. rendelet 41. §-a és a partnerségi rendelet alapján:

A szabályozási tervmódosításának a Korm. rendelet 41. § szerinti dokumentációja 2017. október 6-án az érintett államigazgatási szerveknek és a partnerségi rendelet alapján meghatározott partnereknek megküldésre került.

A településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon 2017. október 6-tól 2017. október 27-ig feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára. A rendezési terv módosításáról szóló közlemény a GYŐR+ hetilapban is megjelent

A Korm. rendelet 41. §-a szerinti egyszerűsített eljárásban kapott vélemények, állásfoglalások között eltérő vélemény nem volt. A Korm. rendelet 39. §-a szerinti egyeztető tárgyalás összehívása nem volt indokolt.

2. Partnerségi egyeztetés – a Korm. rendelet 29/A. §-a és a partnerségi rendelet alapján:

A szabályozási tervmódosítással összefüggő lakossági fórumra 2017. október 16-án 9.00 órakor Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében került sor. A lakossági fórumon elhangzottakról jegyzőkönyv került felvételre, amely az önkormányzat internetes honlapján is elérhető.

A partnerségi rendelet értelmében a partnerségi egyeztetés anyagáról szóló hirdetmény GYŐR+ hetilapban is megjelent, és Győr Megyeri Jogú Város Polgármesteri Hivatala 9021 Győr, Honvéd liget 1. szám alatti hirdetőfelületén 2017. október 8-tól a véleményezési időszak végéig kifüggesztésre került. A hirdetmény és a településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon teljes terjedelmében 2017. október 6-tól a véleményezési időszak végéig megismerhető volt az önkormányzat internetes oldalára.

A Korm. rendelet szerinti egyszerűsített eljárásban kapott vélemények, állásfoglalások között eltérő vélemény nem volt. A lakossági fórumon és a véleményezés időszakban érdemi észrevétel a módosítás kapcsán nem érkezett.

A Korm. rendelet 39. §-a szerinti egyeztető tárgyalás összehívása nem volt indokolt.

3. A módosítási eljárás szakmai záróvéleményezése a Korm. rendelet 40. §-a alapján:

A tervdokumentáció az Állami Főépítésznek záróvéleményezés céljából átadásra került, aki véleményét 2018. január 16-án megadta.

4. SZTM 2017-068 Győr – Győrszentiván, Váczi M. u. 02779 sz. övezet paramétersor módosítása

A módosítás célja:

Az övezet beépítési lehetőségei, a beépítési százalék és a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke a mély fekvésű terület adottságaihoz igazodtak. Az ingatlantulajdonosok az elmúlt évtizedek alatt a mély fekvésű területeket saját felelősségükre feltöltötték, így részükről igényként merült fel a beépítési lehetőségek bővítése.

A módosítás eredménye:

A meglévő ingatlanok beépítése kedvezőbbé válik.

Szabályozási javaslat:

A 02779 sz. övezetben a beépítési százalék 15%-ról 30%-ra nő és a zöldfelület 70%-ról 50%-ra csökken.

A 02779 sz. övezet paramétersora:

Lf02/O/15/70-/048/02-15/80/

A 02779 sz. övezet új paramétersora:

Lf02/O/30/50-/048/02-15/80/

Területfelhasználás:

A módosítás eredményeként nem változik.

Beépítési mód:

A módosítás eredményeként nem változik.

Beépítési százalék:

A módosítás eredményeként a beépítési százalék 15%-ról 30%-ra nő.

Zöldfelület megengedett legkisebb aránya:

A módosítás eredményeként a zöldfelület aránya 70%-ról 50%-ra csökken.

Megengedett építménymagasság, megengedett szintszám:

A módosítás eredményeként nem változik.

Telekalakítás, megengedett telekméret:

A módosítás eredményeként telekalakítás és telekméret nem változik.

Eljárási rend ismertetése:

1. Véleményezési a szakasz a Korm. rendelet 41. §-a és a partnerségi rendelet alapján:

A szabályozási tervmódosításának a Korm. rendelet 41. § szerinti dokumentációja 2017. december 22-én az érintett államigazgatási szerveknek és a partnerségi rendelet alapján meghatározott partnereknek megküldésre került.

A településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon 2017. december 22-től feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára. A rendezési terv módosításáról szóló közlemény a GYŐR+ hetilap 2017. november 10-i számában jelent meg.

2. Partnerségi egyeztetés – a Korm. rendelet 29/A. §-a és a partnerségi rendelet alapján:

A szabályozási tervmódosítással összefüggő lakossági fórumra 2017. november 28-án 9.00 órakor Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében került sor. A lakossági fórumon elhangzottakról jegyzőkönyv került felvételre, amely az önkormányzat internetes honlapján is elérhető.

A partnerségi rendelet értelmében a partnerségi egyeztetés anyagáról szóló hirdetmény GYŐR+ hetilapban is megjelent, és Győr Megyeri Jogú Város Polgármesteri Hivatala 9021 Győr, Honvéd liget 1. szám alatti hirdetőfelületén 2017. november 10-től a véleményezési időszak végéig kifüggesztésre került. A hirdetmény és a településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon teljes terjedelmében 2017. november 10-től a véleményezési időszak végéig megismerhetővé vált az önkormányzat internetes oldalán.

A Korm. rendelet szerinti egyszerűsített eljárásban kapott vélemények, állásfoglalások között eltérő vélemény nem volt. A lakossági fórumon és a véleményezés időszakban érdemi észrevétel a módosítás kapcsán nem érkezett.

A Korm. rendelet 39. §-a szerinti egyeztető tárgyalás összehívása nem volt indokolt.

3. A módosítási eljárás szakmai záróvéleményezése a Korm. rendelet 40. §-a alapján:

A tervdokumentáció az Állami Főépítésznek záróvéleményezés céljából átadásra került, aki véleményét 2018. január 16-án megadta.

5. SZTM 2017-071 Győr – Révfalu, 12158/173 hrsz.-ú ingatlan megosztása (Víztükör lakópark)

A módosítás célja:

A településrendezési eszköz módosítása a GYÉSZ szabályozási tervlapjának rajzos módosítását tartalmazza. A Víztükör lakóparkban található 12158/173 hrsz.-ú ingatlan az övezet legnagyobb méretű beépítetlen telke. Az aránytalan épülettömegek és lakásszámok megjelenésének elkerülése érdekében javasolt az ingatlan megosztása 4 db családi ház elhelyezési lehetőségének megteremtésével.

A módosítás eredménye:

A tervezett beépítés nem növeli jobban a terület intenzitását, mint a meglévő beépítések, ezért településrendezési érdeket nem sért.

Szabályozási javaslat:

Kötelező telekalakítás és építési hely SZT-n történő jelölése mellett az övezeti paramétersor változatlanul hagyásával 4 db családi ház kerül elhelyezésre.

A 01897 sz. övezet paramétersora:

Lf05/S/30/55-/070/02-//009

Területfelhasználás:

A módosítás eredményeként nem változik.

Beépítési mód:

A módosítás eredményeként a beépítési mód nem változik.

Beépítési százalék:

A módosítás eredményeként a beépítési százalék nem változik.

Zöldfelület megengedett legkisebb aránya:

A módosítás eredményeként a zöldfelület aránya nem változik.

Megengedett építménymagasság, megengedett szintszám:

A módosítás eredményeként a megengedett építménymagasság és szintszám nem változik.

Telekalakítás, megengedett telekméret:

A módosítás eredményeként nem változik.

Eljárási rend ismertetése:

1. Véleményezési a szakasz a Korm. rendelet 41. §-a és a partnerségi rendelet alapján:

A szabályozási tervmódosításának a Korm. rendelet 41. § szerinti dokumentációja 2017. december 5-én az érintett államigazgatási szerveknek és a partnerségi rendelet alapján meghatározott partnereknek megküldésre került.

A településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon 2017. december 5-től 2017. december 20-ig feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára. A rendezési terv módosításáról szóló közlemény a GYŐR+ hetilap 2017. november 17-i számában jelent meg.

A Korm. rendelet 41. §-a szerinti egyszerűsített eljárásban kapott eltérő vélemények, állásfoglalások elfogadása vagy el nem fogadása a Városstratégiai Bizottság hatáskörébe tartozik.

2. Partnerségi egyeztetés – a Korm. rendelet 29/A. §-a és a partnerségi rendelet alapján:

A szabályozási tervmódosítással összefüggő lakossági fórumra 2017. november 28-án 9.00 órakor Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében került sor. A lakossági fórumon elhangzottakról jegyzőkönyv került felvételre, amely az önkormányzat internetes honlapján is elérhető.

A partnerségi rendelet értelmében a partnerségi egyeztetés anyagáról szóló hirdetmény GYŐR+ hetilapban is megjelent és Győr Megyeri Jogú Város Polgármesteri Hivatala 9021 Győr, Honvéd liget 1. szám alatti hirdetőfelületén 2017. november 17-től a véleményezési időszak végéig kifüggesztésre került. A hirdetmény és a településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon teljes terjedelmében 2017. november 17-től a véleményezési időszak végéig feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára.

A partnerségi egyeztetési eljárásban beérkezett valamennyi érdemi vélemény elfogadása vagy el nem fogadása a Városstratégiai Bizottság hatáskörébe tartozik.

3. A módosítási eljárás szakmai záróvéleményezése a Korm. rendelet 40. §-a alapján:

A tervdokumentáció az Állami Főépítésznek záróvéleményezés céljából átadásra került, aki véleményét 2018. január 16-án megadta.

6. SZTM 2017-072 Győr – Révfalu, Horgony utca 01250 sz. övezetben építési hely kijelölése

A módosítás célja:

Révfalu városrészben a Horgony utcában a szabályozás lehetővé kívánja tenni több ingatlan összevonásával egy nagy építési telken 1000 m2-es családi ház építésének lehetőségét. A 01250 sz. építési övezetben a telkek összevonásával elhelyezésre kerülő 1 db nagy alapterületű családi ház összességében a terület beépítési és használati intenzitásának csökkentését eredményezi.

A módosítás eredménye:

A tervezett beépítés nem növeli a terület intenzitását jobban, mint a meglévő beépítések, ezért településrendezési érdeket nem sért.

Szabályozási javaslat:

Kötelező telekalakítás és építési hely jelölése mellett az övezeti paramétersor változatlanul hagyásával a 01250 sz. övezet meglévő egyedi előírása a 10691/1 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó egyedi előírással bővül:

A GYÉSZ 103. §-ban jelenleg az alábbi egyedi előírás található:

 01250  Az övezetben telekalakításra és az ingatlan beépítésére Településrendezési Szerződés (TRSZ) megkötését követően kerülhet sor.

A módosítást követően az alábbi feltételek kerülnek rögzítésre a GYÉSZ 103. §-ban:

 01250  Az övezetben telekalakításra és az ingatlan beépítésére Településrendezési Szerződés (TRSZ) megkötését követően kerülhet sor.
A 10691/1 hrsz.-ú ingatlanon jelölt építési helyen belül 1 db legfeljebb 1000 m2-es bruttó alapterületű lakóingatlan helyezhető el.
Az SZT-n rajzosan jelölt építési helyen belül az épületmagasság: 7,0 m.
Az övezetben a 18 m-nél szélesebb telkek szabadonálló módon is beépíthetőek.

A 01250 sz. építési övezet paramétersora:

Lf06/O/30/40-/070/02-//004

Területfelhasználás:

A módosítás eredményeként nem változik.

Beépítési mód:

A módosítás eredményeként a beépítési mód nem változik.

Beépítési százalék:

A módosítás eredményeként a beépítési százalék nem változik.

Zöldfelület megengedett legkisebb aránya:

A módosítás eredményeként a zöldfelület aránya nem változik.

Megengedett építménymagasság, megengedett szintszám:

A módosítás eredményeként a megengedett építménymagasság és szintszám nem változik.

Telekalakítás, megengedett telekméret:

A módosítás eredményeként nem változik.

A 01251 és 04478 sz. építési övezetek összevonásra kerülnek. Övezeti paramétersoruk a 04478 sz. övezetével megegyező, míg övezeti sorszáma: 01251.

A 01251 sz. övezetre vonatkozóan a GYÉSZ 103. §-ban jelenleg az alábbi egyedi előírás található:

 01251  Az övezetben Településrendezési Szerződés (TRSZ) megkötésével történhetnek a fejlesztések.
A 14 méternél keskenyebb telkek zártsorúan is beépíthetők, ha a szomszéd épület oldalhatáron álló homlokzata alkalmas a csatlakozásra.

A módosítást követően a 01251 sz. övezetre vonatkozóan az alábbi feltételek kerülnek rögzítésre a GYÉSZ 103. §-ban:

 01251  Az övezetben telekalakításra és az ingatlan beépítésére Településrendezési Szerződés (TRSZ) megkötését követően kerülhet sor.
A 14 méternél keskenyebb telkek zártsorúan is beépíthetők, ha a szomszéd épület oldalhatáron álló homlokzata alkalmas a csatlakozásra.
Az övezetben a 18 m-nél szélesebb telkek szabadonálló módon is beépíthetőek.

A 01251 sz. építési övezet paramétersora:

Lf06/O/30/40-/070/02-/35/004

A 04478 sz. építési övezet paramétersora:

Lf06/O/30/40-/070/02-/29/004

A kialakuló új övezet száma: 01251 sz. építési övezet, új paramétersora:

Lf06/O/30/40-/070/02-/29/004

Területfelhasználás:

A módosítás eredményeként nem változik.

Beépítési mód:

A módosítás eredményeként a beépítési mód nem változik.

Beépítési százalék:

A módosítás eredményeként a beépítési százalék nem változik.

Zöldfelület megengedett legkisebb aránya:

A módosítás eredményeként a zöldfelület aránya nem változik.

Megengedett építménymagasság, megengedett szintszám:

A módosítás eredményeként a megengedett építménymagasság és szintszám nem változik.

Telekalakítás, megengedett telekméret:

A módosítás eredményeként nem változik, a minimális telekszélesség egységesen 29 m.

Eljárási rend ismertetése:

1. Véleményezési a szakasz a Korm. rendelet 41. §-a és a partnerségi rendelet alapján:

A szabályozási tervmódosításának a Korm. rendelet 41. § szerinti dokumentációja 2017. december 5-én az érintett államigazgatási szerveknek és a partnerségi rendelet alapján meghatározott partnereknek megküldésre került.

A településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon 2017. december 5-től 2017. december 20-ig feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára. A rendezési terv módosításáról szóló közlemény a GYŐR+ hetilap 2017. november 17-i számában jelent meg.

A Korm. rendelet 41. §-a szerinti egyszerűsített eljárásban kapott vélemények, állásfoglalások elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a Városstartégiai Bizottság dönt.

2. Partnerségi egyeztetés – a Korm. rendelet 29/A. §-a és a partnerségi rendelet alapján:

A szabályozási tervmódosítással összefüggő lakossági fórumra 2017. november 28-án 9.00 órakor Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében került sor. A lakossági fórumon elhangzottakról jegyzőkönyv került felvételre, amely az önkormányzat internetes honlapján is elérhető.

A partnerségi rendelet értelmében a partnerségi egyeztetés anyagáról szóló hirdetmény GYŐR+ hetilapban is megjelent, és Győr Megyeri Jogú Város Polgármesteri Hivatala 9021 Győr, Honvéd liget 1. szám alatti hirdetőfelületén 2017. november 17-től a véleményezési időszak végéig kifüggesztésre került. A hirdetmény és a településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon teljes terjedelmében 2017. november 17-től a véleményezési időszak végéig feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára.

A partnerségi egyeztetési eljárásban beérkezett valamennyi érdemi vélemény elfogadása vagy el nem fogadása a Városstratégiai Bizottság hatáskörébe tartozik.

3. A módosítási eljárás szakmai záróvéleményezése a Korm. rendelet 40. §-a alapján:

A tervdokumentáció az Állami Főépítésznek záróvéleményezés céljából átadásra került, aki véleményét 2018. január 16-án megadta.

7. SZTM 2017-079 GYÉSZ normatív előírásainak módosítása

A módosítás célja:

A módosítás a GYÉSZ normatív szabályainak korrekcióját tartalmazza. A módosítást részben a hatósági jogalkalmazás tapasztalatai alapján, a jogalkotói szándék egyértelműsítése érdekében szükséges végrehajtani. A módosítások másik részét az önkormányzati jogalkotásból adódóan a kettős szabályozás megszüntetésének követelménye és a magasabb szintű jogszabályokkal való összhang megteremtése indokolja. Ennek megfelelően a parkolóhelyek számának meghatározása bekerül a GYÉSZ-be, a parkolóhely-létesítés eljárási szabályairól pedig új rendelet elfogadására kerül sor a jelenleg a parkolásról szóló 66/2004. (XII. 20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésével egyidejűleg.

A Nyersanyaglelőhelyek (bányák) telkei, építményei különleges övezet hatályos előírásai szerint külszíni bányászati tevékenység számára kutatásba vonható területen bányatelek lefektetése, bányaművelés megkezdése, bányatelek bővítése – egyéb feltételek együttes teljesítésén túl – nem lehetséges a vasúti pályától 50 méteren belül. A GYÉSZ 56. § (2) bekezdés d) pontjának módosításával az érintett pályaszakasz tulajdonosának vagy vagyonkezelőjének hozzájárulásával lehetővé válik.

A beépítés megengedett módjáról rendelkezik a GYÉSZ 82. §-a, melynek (1) bekezdés c) pontja módosításával és (8) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezésével az épület az építési helyen belül bárhol elhelyezhetővé válik amennyiben az építési helyet SZT rajzosan ábrázolja.

A 82. § (8) bekezdés hatályos szövege:

A (8) Lakó rendeltetésű övezetekben kizárólag kivételes esetben lehet eltérni

a) oldalhatáron álló beépítési mód és nem sarokfekvésű telek esetén a tervezett épület oldalhatárra, vagy attól legfeljebb 1 méter távolságra való építésétől

b) zártsorú beépítési mód esetén és nem sarokfekvésű telek esetén a telek oldalsó telekhatártól oldalsó telekhatárig való végigépítésétől,

c) az épület utcai homlokzatának az építési hely utcai határvonalán történő elhelyezésétől.

A 82. § (8) bekezdés tervezett szövege:

A (8) Lakó rendeltetésű övezetekben kizárólag kivételes esetben lehet eltérni

a) oldalhatáron álló beépítési mód és nem sarokfekvésű telek esetén a tervezett épület oldalhatárra, vagy attól legfeljebb 1 méter távolságra való építésétől vagy

b) zártsorú beépítési mód esetén és nem sarokfekvésű telek esetén a telek oldalsó telekhatártól oldalsó telekhatárig való végigépítésétől.

A GYÉSZ 100. §-a rendelkezik a megengedett szintszámról. A hatályos szabályozás értelmében a megengedett szintszám szempontjából a pinceszintet nem kell figyelembe venni. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) fogalommeghatározása szerint a pinceszint olyan építményszint, amelynek padlószintje több mint 20%-ában kerül 0,70 m-nél mélyebbre a csatlakozó rendezett terepszint alá. A GYÉSZ jelenlegi módosítása szigorítani kíván a hatályos előírásokon azzal, hogy a pinceszint szintszámba való beszámítását annak mennyezeti födémszintje elhelyezkedéséhez köti. Ennek megfelelően a megengedett szintszám szempontjából nem kell figyelembe venni a pinceszintet, amennyiben a mennyezeti födém teljes területe a rendezett terepszint felett maximum 1 méterrel helyezkedik el. Amennyiben a pinceszint mennyezeti födémének egy része vagy teljes területe 1 méternél magasabban helyezkedik el a rendezett terepszint felett, úgy azt az övezeti paramétersorban definiált szintszámba be kell számítani.

A megengedett szintszámra vonatkozó szabályokat szükséges kiegészíteni a lépcsőház felső szintjére vonatkozó korlátozással. Az OTÉK szerinti építményszint definíciója alapján az építményszint az építmény mindazon használati szintje, amelyen helyiség van. Nem építményszint a padlás, valamint az a tetőszint, amelyen a felvonógépházon vagy a lépcsőház felső szintjén kívül más helyiség nincs. A GYÉSZ 100. §-a kiegészítésre kerül, mely alapján a

megengedett maximális épületszint felett elhelyezendő lépcsőház felső szintje maximum 40 m2 lehet, ebben az esetben az nem számítandó be az építményszintbe. Abban az esetben ha az övezeti paramétesrsorban megengedett maximális épületszint felett gépészeti helyiség és lépcsőház felső szintje is elhelyezhető, úgy a két helyiség együttes alapterülete nem lehet nagyobb 45 m2-nél.

A GYÉSZ 101. § (5) bekezdésében az övezeti paramétersorban megadott telekalakítási paramétertől való eltérés lehetősége van definiálva.

101. § (5) „Telekalakítás során – a (4) bekezdésben foglaltakon túl – kivételesen kialakítható olyan építési telek, amelynek szélessége vagy mélysége nem éri el az övezeti előírásban szereplő méretet, feltéve, hogy a teleknek az övezeti határokon belüli területe és beépítettsége megfelel az övezeti jelben előírtaknak, és

a) a már beépített telek eredeti szélességét vagy mélységét tartja meg, vagy

b) a tömb formája miatt a kialakuló telek formája nem téglalaphoz vagy paralelogrammához közeli formájú.”

Ez az előírás elaprózott telekosztásokat is lehetővé tesz, városrendezési és településképi szempontból sem támogatható módon megbonthatóvá teszi egy-egy tömb telekstruktúráját, és egyben az újonnan kialakítható építési telkek és az azokat kiszolgáló lakóutcák elépítését eredményezi.

A módosítás nem zárja ki az övezeti paramétersorban megadott telekalakítási paraméterektől való eltérést. A telekalakítást ebben az esetben a telekhatár rajzos ábrázolásához köti a szabályozási terven.

A GYÉSZ 101. § (16) bekezdése módosításával a lakóterületeken belüli út, parkoló, közmű területekhez szükséges telekalakítási lehetőségek korlátozása valósul meg. Ennek indoka, hogy több esetben egyes lakóterületfejlesztésnél magánút kialakítások történtek. Ezen módosítás a GYÉSZ-ben korábban már átvezett módosítás folytatása a jogalkalmazási anomáliák elkerülése érdekében.

A GYÉSZ 1. sz. mellékletében szereplő telelkkihasználtsági mutató fogalommeghatározásának kiegészítése is szükségessé vált. Több esetben, értelmezési, beszámítási kérdéseket vetett fel, például, hogy egy adott épületnél a tornác, loggia, erkély területe beszámítandó e a területkihasználtsági mutatóba. A fogalommmeghatározás nem volt egyértelmű, így a rendeletalkotói szándék pontosítása szükséges. Ennek megfelően a telekkihasználtsági mutató számításánál figyelmen kívül hagyandó a fedett, de legalább oldalról nyitott közlekedők (tornác, folyosó, függőfolyosó, nyitott lépcsőház) és kültéri fedett, de lagalább oldalról nyitott tartózkodó terek (terasz, erkély, loggia) területe.

Eljárási rend ismertetése:

1. Véleményezési a szakasz a Korm. rendelet 41. §-a és a partnerségi rendelet alapján:

A szabályozási tervmódosításának a Korm. rendelet 41. § szerinti dokumentációja 2017. december 21-én az érintett államigazgatási szerveknek és a partnerségi rendelet alapján meghatározott partnereknek megküldésre került.

A településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon 2017. december 21-től feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára. A rendezési terv módosításáról szóló közlemény a GYŐR+ hetilap 2017. december 22-i számában jelent meg.

A Korm. rendelet 41. §-a szerinti egyszerűsített eljárásban kapott vélemények, állásfoglalások között eltérő vélemény nem volt. A Korm. rendelet 39. §-a szerinti egyeztető tárgyalás összehívása nem volt indokolt.

2. Partnerségi egyeztetés – a Korm. rendelet 29/A. §-a és a partnerségi rendelet alapján:

A szabályozási tervmódosítással összefüggő lakossági fórumra 2018. január 8-án 9.00 órakor Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében került sor. A lakossági fórumon elhangzottakról jegyzőkönyv került felvételre, amely az önkormányzat internetes honlapján is elérhető.

A partnerségi rendelet értelmében a partnerségi egyeztetés anyagáról szóló hirdetmény GYŐR+ hetilapban is megjelent, és Győr Megyeri Jogú Város Polgármesteri Hivatala 9021 Győr, Honvéd liget 1. szám alatti hirdetőfelületén 2017. december 21-től a véleményezési időszak végéig kifüggesztésre került. A hirdetmény és a településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon teljes terjedelmében 2017. december 21-től a véleményezési időszak végéig feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára.

A partnerségi egyeztetési eljárásban beérkezett valamennyi érdemi vélemény elfogadása vagy el nem fogadása a Városstratégiai Bizottság hatáskörébe tartozik.

3. A módosítási eljárás szakmai záróvéleményezése a Korm. rendelet 40. §-a alapján:

A tervdokumentáció az Állami Főépítésznek záróvéleményezés céljából átadásra került, aki véleményét 2018. január 16-án megadta.

II.

A polgármester nevében a Településfejlesztési Főosztály Városfejlesztési Osztály Főépítészi Csoportja az alábbi tárgyakban a Korm. rendelet 42/A. §-a szerint, továbbá a partnerségi rendelet alapján a településrendezési eszköz módosítását állami főépítészi eljárás keretében lefolytatta.

1. SZTM 2017-082 Győr – Győrszentiván, Jogar utca 41458 hrsz.-ú ingatlanból kialakult új építési telek 01690 sz. övezetbe sorolása

A módosítás célja:

A módosítás célja Győrszentiván városrészben a Jogar utcában található 41458 hrsz.-ú ingatlanból kialakult új építési telek 01690 sz. övezetbe sorolása.

A módosítás eredménye:

A módosítás eredményeként a szabályozási terven a 01690 sz. övezet övezethatára a 41458 hrsz.-ú ingatlanból kialakult építési telek északi ingatlanhatárára kerül kijelölésre.

A településrendezési eszköz módosítása a GYÉSZ egyedi előírásait és az alátámasztó munkarészeket meghatározó infrastruktúrákat nem érinti. A módosítás településrendezési érdeket nem sért, a tulajdonviszonyok kedvezőbb rendezése érdekében történik.

Szabályozási javaslat:

A tervanyag a SZT rajzi korrekcióját igényli. Eredetileg a 01691 sz. (Lf) építési övezetbe került besorolásra a 41458 hrsz.-ú ingatlanból kialakítható új építési telek, melyet vagyongazdálkodási szempontok miatt szükséges az a 01690 sz. (Lf) építési övezetbe sorolni.

A 01690 sz. övezet paramétersora:

Lf04/O/30/55-/048/02-14/50/

Területfelhasználás:

A módosítás eredményeként nem változik.

Beépítési mód:

A módosítás eredményeként a beépítési mód nem változik.

Beépítési százalék:

A módosítás eredményeként a beépítési százalék nem változik.

Zöldfelület megengedett legkisebb aránya:

A módosítás eredményeként a zöldfelület aránya nem változik.

Megengedett építménymagasság, megengedett szintszám:

A módosítás eredményeként a megengedett építménymagasság nem változik.

Telekalakítás, megengedett telekméret:

A módosítás eredményeként telekalakítás és telekméret nem változik.

A 01691 sz. övezet paramétersora:

Lf04/O/30/55-/070/02-18/35/

Területfelhasználás:

A módosítás eredményeként nem változik.

Beépítési mód:

A módosítás eredményeként a beépítési mód nem változik.

Beépítési százalék:

A módosítás eredményeként a beépítési százalék nem változik.

Zöldfelület megengedett legkisebb aránya:

A módosítás eredményeként a zöldfelület aránya nem változik.

Megengedett építménymagasság, megengedett szintszám:

A módosítás eredményeként a megengedett építménymagasság nem változik.

Telekalakítás, megengedett telekméret:

A módosítás eredményeként telekalakítás és telekméret nem változik.

Eljárási rend ismertetése:

1. Partnerségi egyeztetési szakasz a Korm. rendelet 29/A. §-a és a 42/A. §-a alapján:

A szabályozási tervmódosításának a Korm. rendelet 42/A. § szerinti dokumentációja 2017. december 20-án a partnerségi rendelet alapján meghatározott partnereknek meghirdetésre került.

A partnerségi rendelet értelmében a településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon 2017. december 20-tól 2018. január 4-ig feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára. A rendezési terv módosításáról szóló hirdetmény Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 9021 Győr, Honvéd liget 1. szám alatti hirdetőfelületén 2017. december 20-tól a véleményezési időszak végéig kifüggesztésre került.

A partnerségi egyeztetés során eltérő vélemény nem érkezett.

2. A módosítási eljárás szakmai záróvéleményezése a Korm. rendelet 42/A. §-a alapján:

A tervdokumentáció az Állami Főépítésznek záróvéleményezés céljából átadásra került, aki véleményét 2018. január 16-án megadta.

2. SZTM 2017-083 Győr, GYÉSZ módosítása a településképi rendelet elfogadására tekintettel

A módosítás célja:

A településképi előírások, követelmények a településképről szóló önkormányzati rendeletben történő szabályozására tekintettel a településképre vonatkozó GYÉSZ előírásokat hatályon kívül kell helyezni.

A GYÉSZ módosítás célja a településképi rendelettel történő összhang megteremtése érdekében.

A módosítás eredménye:

Hatályát veszti a GYÉSZ 9. § (6) bekezdése, 17. §-a, a 23. § (4) bekezdése, a 98. § (12) és (15) bekezdése.

Eljárási rend ismertetése:

1. Partnerségi egyeztetési szakasz a Korm. rendelet 29/A. §-a és a 42/A. §-a alapján:

A szabályozási tervmódosításának a Korm. rendelet 42/A. § szerinti dokumentációja 2018. január 4-én a partnerségi rendelet alapján meghatározott partnereknek meghirdetésre került.

A partnerségi rendelet értelmében a településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon 2018. január 4-től 2018. január 12-ig feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára. A rendezési terv módosításáról szóló hirdetmény Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 9021 Győr, Honvéd liget 1. szám alatti hirdetőfelületén 2018. január 4-től a véleményezési időszak végéig kifüggesztésre került.

A partnerségi egyeztetés során eltérő vélemény nem érkezett.

2. A módosítási eljárás szakmai záróvéleményezése a Korm. rendelet 42/A. §-a alapján:

A tervdokumentáció az Állami Főépítésznek záróvéleményezés céljából átadásra került, aki véleményét 2018. január 16-án megadta.

3. SZTM 2017-084 Győr – Révfalu, 01084 sz. övezet övezethatár és szabályozási vonal korrekciója

A módosítás célja:

A Tábor utca érintett területe közel 300 m hosszú 12 m szabályozási szélességű lakóutca. A szabályozási tervmódosítással érintett útszakasz egységes utcaképi keresztmetszeti kialakítása elengedhetetlen. A módosítás célja az indokolatlan közterületi szélesség, a közterületi teresedés megszüntetése. Nincs szerepe és funkciója a kiszélesedő közterületnek.

A módosítás eredménye:

A módosítással a tervezett szabályozási vonal változik, az egységes utcakeresztmetszet és az egységes közterületi szélesség megtartása mellett.

Szabályozási javaslat:

A módosítás eredményeként a szabályozási terven a 01084 sz. övezet övezethatára a 1938-1941 hrsz.-ú ingatlanok határára kerül vissza.

A 01084 sz. övezet paramétersora:

Lke05/S/30/55-/070/-/K/006

Paramétersor:

Változatlan.

Területfelhasználás:

A módosítás eredményeként nem változik.

Beépítési mód:

A módosítás eredményeként a beépítési mód nem változik.

Beépítési százalék:

A módosítás eredményeként a beépítési százalék nem változik.

Zöldfelület megengedett legkisebb aránya:

A módosítás eredményeként a zöldfelület aránya nem változik.

Megengedett építménymagasság, megengedett szintszám:

A módosítás eredményeként a megengedett építménymagasság nem változik.

Telekalakítás, megengedett telekméret:

A módosítás eredményeként telekalakítás és telekméret nem változik.

Eljárási rend ismertetése:

1. Partnerségi egyeztetési szakasz a Korm. rendelet 29/A. §-a és a 42/A. §-a alapján:

A szabályozási tervmódosításának a Korm. rendelet 42/A. § szerinti dokumentációja 2017. december 21-én a partnerségi rendelet alapján meghatározott partnereknek meghirdetésre került.

A partnerségi rendelet értelmében a településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon 2017. december 21-től 2018. január 4-ig feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára. A rendezési terv módosításáról szóló hirdetmény Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 9021 Győr, Honvéd liget 1. szám alatti hirdetőfelületén 2017. december 21-től a véleményezési időszak végéig kifüggesztésre került.

A partnerségi egyeztetés során eltérő vélemény nem érkezett.

2. A módosítási eljárás szakmai záróvéleményezése a Korm. rendelet 42/A. §-a alapján:

A tervdokumentáció az Állami Főépítésznek záróvéleményezés céljából átadásra került, aki véleményét 2018. január 16-án megadta.

4. SZTM 2017-085 Győr – Szabadhegy, 1619/8 és 1619/9 hrsz.-ú ingatlanokon építési hely kijelölése

A módosítás célja:

Győr – Szabadhegyen, a 04745 sz. övezetben található 1619/8 és 1619/9 hsrz. -ú ingatlanok kedvezőbb beépíthetősége az építési hely kijelölésével.

A módosítás településrendezési érdeket nem sért, az alátámasztó vizsgálat alapján a környező beépítésekre nincs kedvezőtlen hatással.

A módosítás eredménye:

Az ingatlanok kedvezőbb beépítése lehetővé válik.

Szabályozási javaslat:

A szabályozási terven a 1619/8 és 1619/9 hrsz.-ú ingatlanokon építési hely kerül jelölésre. A módosítás benapozási vizsgálattal is alátámasztott a tervezett épületekben található lakó rendeltetési egységek természetes napfénnyel történő ellátásának igazolására.

A 04745 sz. övezet paramétersora:

Lf05/S/30/40-/070/02-16/30/

Területfelhasználás:

A módosítás eredményeként nem változik.

Beépítési mód:

A módosítás eredményeként a beépítési mód nem változik.

Beépítési százalék:

A módosítás eredményeként a beépítési százalék nem változik.

Zöldfelület megengedett legkisebb aránya:

A módosítás eredményeként a zöldfelület aránya nem változik.

Megengedett építménymagasság, megengedett szintszám:

A módosítás eredményeként a megengedett építménymagasság nem változik.

Telekalakítás, megengedett telekméret:

A módosítás eredményeként telekalakítás és telekméret nem változik.

Eljárási rend ismertetése:

1. Partnerségi egyeztetési szakasz a Korm. rendelet 29/A. §-a és a 42/A. §-a alapján:

A szabályozási tervmódosításának a Korm. rendelet 42/A. § szerinti dokumentációja 2017. december 21-én a partnerségi rendelet alapján meghatározott partnereknek meghirdetésre került.

A partnerségi rendelet értelmében a településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon 2017. december 21-től 2018. január 4-ig feltöltésre került az önkormányzat internetes oldalára. A rendezési terv módosításáról szóló hirdetmény Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 9021 Győr, Honvéd liget 1. szám alatti hirdetőfelületén 2017. december 21-től a véleményezési időszak végéig kifüggesztésre került.

A partnerségi egyeztetés során eltérő vélemény nem érkezett.

2. A módosítási eljárás szakmai záróvéleményezése a Korm. rendelet 42/A. §-a alapján:

A tervdokumentáció az Állami Főépítésznek záróvéleményezés céljából átadásra került, aki véleményét 2018. január 16-án megadta.

Az előterjesztés 1. sz. mellékletét az állami főépítész már megadott záróvéleménye, a 2. sz. mellékletét a rendelettervezet képezi. A rendelettervezet mellékletei a szabályozási tervlapokat tartalmazzák.

Fentiek alapján kérem a Közgyűlést, fogadja el a csatolt rendelettervezetet.

Győr, 2018. január 16.

Révi Zsolt

városi főépítész

A mellékletek megtekinthetők a Jogi és Önkormányzati Osztályon

Előterjesztő: Révi Zsolt városi főépítész

Előterjesztést tárgyalta:

Városstratégiai Bizottság

Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta:

Borkai Zsolt polgármester

Dr. Fekete Dávid alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Településfejlesztési Főosztály / Városfejlesztési Osztály / Főépítészi Csoport

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.