0103/2018. (I. 26.) Kgy. előterjesztés

0103/2018. (I. 26.) Kgy. előterjesztés

Javaslat a parkolóhely-létesítés szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadására

…………. napirendi pont

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Javaslat a parkolóhely-létesítés szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

Jelen előterjesztés célja a parkolóhely létesítésével kapcsolatos szabályokról szóló új önkormányzati rendelet elfogadása.

Jelenleg a parkolóhelyek számáról és kialakításáról a parkolásról szóló 66/2004. (XII. 20.) ÖK rendelet rendelkezik, melynek módosítását több körülmény is indokolja.

A rendelet legutóbbi módosítása szigorításokat hozott a parkolóhelyek számítási módjában, azonban nem érintette a kedvezmények körét, nem változtatott a parkolóhely létesítés eljárási szabályain, melyek újragondolása is szükségessé vált. A jelenleg hatályos önkormányzati rendelet fogalomrendszerét és egyes rendelkezéseit harmonizálni szükséges az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelettel.

Ezen indokok alapján az önkormányzati rendelet komplex felülvizsgálata elengedhetetlen, melyet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint a településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet eljárási szabályai szerint kell lefolytatni.

Az eljárást követően a parkolóhely számának meghatározását tartalmazó rendelkezések bekerülnek a Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendeletbe, a parkolóhely létesítés eljárási szabályai pedig a jelenleg hatályos rendelet hatályon kívül helyezésével új rendeletben kerülnek rögzítésre.

A rendelettervezet az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

Fentiek alapján kérem a T. Közgyűlést, hogy a rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen.

Győr, 2018. január 8.

Borkai Zsolt

polgármester

Előterjesztés 1. számú melléklete

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

………/2018. (……….) önkormányzati rendelete

aparkolóhely-létesítésszabályairól

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Jelen rendelet hatálya kiterjed Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén új építmény, önálló rendeltetési egység, terület rendeltetésszerű használata, meglévő építmény bővítése, átalakítása, rendeltetésének módosítása esetén aGyőr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendeletében (a továbbiakban: GYÉSZ)meghatározott számú parkolóhely megvalósítására, valamint a közterületi parkolóhely megszüntetésére.

2. §

E rendelet alkalmazásában:

1. Építtető: a parkolóhely létesítésére okot adó építés vagy rendeltetésmódosítás kezdeményezője.

2. Parkolóház: legalább 5 parkolóhelyet magában foglaló önálló fedett építmény.

3. Parkolóhely: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet szerinti gépjármű-várakozóhely (parkoló).

4. Tehermentes ingatlan: a jogszabályon alapuló, az ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati jog, vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjog kivételével mással nem terhelt ingatlan.

3. §

(1) A parkolóhelyaGYÉSZ6/A. § (5) bekezdése alapján az építtető által a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: GYŐR-SZOL Zrt.)kötött szerződés alapján a telekhatártól mért legfeljebb 500 m-es távolságon belül

a) a közforgalom céljára átadott magánút területe egy részének felhasználásával,

b) a közterület közlekedésre szánt területe egy részének felhasználásával,

c) az önkormányzat, annak költségvetési szerve vagy 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társasága tulajdonában lévő más telken parkolóban vagy parkolóházban, vagy

d) az építtető tulajdonában álló más telken

tartós műszaki megoldással valósítandó meg.

(2) A parkolóhely (1) bekezdésa-c) pontja szerinti megvalósítására a GYŐR-SZOL Zrt., az (1) bekezdés d) pontja szerinti megvalósítására az építtető jogosult.

(3) A jelen rendelet alkalmazásában gépjármű elhelyezése akkor biztosított, ha a tervezett parkolóhely – a többi foglaltsága esetén is – a parkoló gépjárművel önállóan, biztonságosan megközelíthető.

(4) A parkolóhely helyszínének meghatározásához

a) az (1) bekezdés a-b) pontja esetén Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetének (a továbbiakban: útkezelő szervezet),

b) az (1) bekezdés c) pontja esetén a telek tulajdonosának, valamint a parkolóhely-létesítésre szolgáló telek és az út csatlakozása szerinti út kezelőjének (a továbbiakban: út kezelője),

c) az (1) bekezdés d) pontja esetén az út kezelőjének

jóváhagyásabeszerzendő.

(5) Az építtető részéről a parkolóhely-létesítés helyszínének meghatározásához az útkezelő szervezethez a 2. melléklet szerinti ügyintézési díj megfizetésének igazolása melletthelyszínrajzzal alátámasztott, közlekedési szakági tervező által készített terv nyújtandó be. Az útkezelő szervezet nyilatkozatát a szakmai és tulajdonosi érdekek figyelembevételével a terv és a kapcsolódó dokumentumok megvizsgálása után a lehetőség szerinti legrövidebb időn belül adja meg.

(6) Az építtető által a parkolóhely a létesítésre okot adó építéshez vagy rendeltetésmódosításhoz kapcsolódó településképi véleményezési vagy bejelentési eljárás, továbbá szakmai konzultáció során

a) az (1) bekezdés a-b) pontja szerinti esetben a parkolóhely-létesítés helyszínét az (5) bekezdés szerinti beazonosító terv és az útkezelő szervezet által 30 napnál nem régebbi jóváhagyása vagy a 6. § (1) bekezdés esetén 30 napnál nem régebbi nyilatkozata,

b) az (1) bekezdés c) pontja esetén az a) pontban foglaltakon túl az út kezelőjének 30 napnál nem régebbi jóváhagyása és a tulajdonos hozzájárulása,

c) az (1) bekezdés d) pontja esetén az a) pontban foglaltakon túl az út kezelőjének 30 napnál nem régebbi jóváhagyása és a tehermentes, 1/1-ed arányútulajdonjogot igazoló tulajdoni lap 30 napnál nem régebbi hiteles másolata

csatolandó.

4. §

(1) A 3. § (1) bekezdés a-c) pontjaszerinti parkolóhely megvalósításának feltétele a 3. § (5) bekezdés szerint az útkezelő szervezet által a parkolóhely-létesítés helyszínének meghatározását jóváhagyó tervenkívül

a) a 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja esetén az út kezelője, a3. § (1) bekezdés c) pontja esetén a telek tulajdonosa, valamint az út kezelője hozzájárulásának beszerzése,

b) a 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja esetén a GYŐR-SZOL Zrt.-vel, a 3. § (1) bekezdés c) pont esetén a GYŐR-SZOL Zrt.-vel és a telek tulajdonosával együttesen történő szerződés megkötése a parkolóhely-létesítés feltételeire, megvalósítására és a megépített parkolóhelynek Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) javára történő térítésmentes átadására vonatkozóan, és

c) az (1) bekezdés a) pontja esetén az 1. melléklet 1. pont szerinti, az (1) bekezdés b) pontja esetén az 1. melléklet 2. vagy 3. pont szerinti létesítési hozzájárulás összegének a GYŐR-SZOL Zrt. részére történő megfizetése a b) pont szerinti szerződés aláírásának időpontjáig.

(2) A 3. § (1) bekezdés d) pontja esetén a parkolóhely megvalósításának feltétele a 3. § (5) bekezdés szerint az útkezelő szervezet által a parkolóhely-létesítés helyszínének meghatározását jóváhagyó terven kívül

a) az út kezelőjehozzájárulásának beszerzése,

b) aGYŐR-SZOL Zrt.-vel szerződés megkötése a parkolóhely-létesítés feltételeire, megvalósítására vonatkozóan, és

c) az Önkormányzattal megállapodás megkötése a parkolóhely-létesítésére szolgáló ingatlannak a szabályozási tervben parkolóterületté történő módosítására, és a megépített parkolóhely tulajdonjogának az Önkormányzat javára történő térítésmentes átadására, üzemeltetésre és fenntartására vonatkozóan.

(3) Az (1)bekezdésben foglaltak a parkolóhely-létesítésre okot adó építés vagy rendeltetés-módosítás

a) építési engedélyhez kötött eljárása esetén azépítési engedély kiadása iránt eljárás megindításáig,

b) építési engedélyhez nem kötött eljárása esetén a településképi bejelentési eljárás megindításáig, vagy

c) szakmai konzultáció esetében az egyszerű bejelentéshez kötött építés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállításáig

teljesítendők az építtető által.

(4) A (2) bekezdésben foglaltak a parkolóhely-létesítésre okot adó építés vagy rendeltetés-módosítás

a) építési engedélyhez kötött eljárása esetén a használatbavételi eljárás megindításáig,

b) építési engedélyhez nem kötött eljárása esetén a településképi bejelentési eljárás során hozott döntés véglegessé vagy jogerőssé válástól számított 1 éven belül, vagy

c) szakmai konzultáció esetében az egyszerű bejelentéshez kötött építés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállításáig

teljesítendők az építtető által.

5. §

A létesítési hozzájárulás összege a településképi bejelentési eljárás során az építési tevékenységet megtiltó, véglegessé vált vagy jogerős önkormányzati hatósági döntés vagy az építési engedély iránti kérelem elutasításáról rendelkező véglegessé vált vagy jogerős döntés GYŐR-SZOL Zrt. felé történő igazolásátkövető 15 napon belül az építtető részére visszafizetendő. Ha a létesítési hozzájárulás befizetését követően az építtető a tervmódosításra tekintettel kevesebb számú parkolóhely-létesítésére köteles, a létesítési hozzájárulás arányos része a tervmódosítás igazolását követő 30 napon belül a GYŐR-SZOL Zrt. általaz építtető részére visszafizetendő.

6. §

(1) A parkolóhely-létesítési kötelezettség a GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött szerződés megkötésével és a létesítési hozzájárulás megfizetésével teljesítendő, ha a parkolóhelynek a telekhatártól mért 500 méteren belül történő megvalósítása azért nem lehetséges, mert

a) a 3. § (5) bekezdés szerint az útkezelő szervezethez benyújtott a parkolóhely-létesítés helyszínének meghatározását jóváhagyó terv alapján a parkolóhely-létesítés az útkezelő szervezet nyilatkozata alapján fizikai akadályba ütközik, mely esetben a 1. melléklet 1. pont szerinti, vagy

b) a 3. § (5) bekezdés szerint az útkezelő szervezethez benyújtott a parkolóhely-létesítés helyszínének meghatározását jóváhagyó tervhez az útkezelő szervezet nem járul hozzá, mely esetben a 1. melléklet 2. vagy 3. pont szerinti létesítési hozzájárulás összege fizetendő meg.

(2) A szerződés megkötésének feltétele a létesítési hozzájárulás összegének a GYŐR-SZOL Zrt. részére történő megfizetése az (1) bekezdés b) pont szerinti szerződés aláírásának időpontjáig.

7. §

Amennyiben valamely építési tevékenységgel vagy rendeltetésmódosítással összefüggően közterületi parkolóhely szűnik meg, úgy a parkolóhely megszüntetését kezdeményező az útkezelő szervezet jelzése alapján a GYŐR-SZOL Zrt. felszólításától számított 30 napon belül parkolóhelyenként az 1. melléklet 2. pontja szerinti létesítési hozzájárulás összegével egyező ellentételezést fizet, melynek megfizetése után történhet meg a parkolóhely megszüntetése.

8. §

E rendelet 2018. február 10-én lép hatályba.

9. §

Hatályát veszti a parkolásról (Győri parkolási rendelet) szóló66/2004. (XII. 20.) Ök rendelet.

Borkai Zsolt dr. Lipovits Szilárd

polgármester jegyző

1. melléklet a …… /2018. (……..) önkormányzati rendelethez

A parkolóhely-létesítési hozzájárulás

1. A parkolóházban lévő parkolóhely megvalósításához szükséges létesítési hozzájárulás összege gépjárművenként: bruttó 6.000.000,- Ft.

2. A közterületi vagy az önkormányzat, annak költségvetési szerve valamint az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság tulajdonában álló nem közterületi parkolóhely megvalósításához szükséges létesítési hozzájárulás összege gépjárművenként: bruttó 3.500.000,- Ft.

3. A 2. pontban foglaltak alól kivételt képez.

a)már meglévő épület tetőterében történő lakáscélú tetőtér-beépítés, ha a településképi bejelentési eljárás során megállapítást nyer, hogy az építés a felújítást szolgálja, mely esetben bruttó 1.500.000,- Ft,

b) a Győr belváros behajtási rendjének szabályozásáról szóló 19/2010. (VI. 25.) GYMJVÖ. rendelet értelmében a behajtási engedéllyel érintett terület, mely esetben bruttó 2.000.000,- Ft.

a gépjárművenként fizetendő létesítési hozzájárulás összege.

2. melléklet a …… /2018. (……..) önkormányzati rendelethez

Ügyintézési díj: 10.000,- Ft

Az ügyintézési díj az áfa összegét tartalmazza.

Általános indokolás

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet alapján a Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet tartalmazza az egyes telkek és építmények rendeltetésszerű használatához meghatározott személygépkocsik számára vonatkozó rendelkezéseket. A parkolóhely létesítésre vonatkozó eljárási szabályok meghatározására külön önkormányzati rendelet megalkotása szükséges.

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

A rendelet területi hatályának megállapítása.

a2.§-hoz

Értelmező rendelkezések.

a3. §-hoz

A parkolóhelynek a telekhatártól 500 m-es távolságban történő létesítése helyszínének meghatározását tartalmazó rendelkezés.

a4. §-hoz

A parkolóhely létesítésének eljárási szabályai.

az 5. §-hoz

A létesítési hozzájárulás összegének visszafizetésére vonatkozó szabályok.

a 6. §-hoz

A parkolóhely-létesítés szabályai Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetének a parkolóhely-létesítés helyszínét beazonosító tervhez elutasító nyilatkozata esetén.

a 7. §-hoz

Az építéssel összefüggésben megszűnő közterületi parkolók esetén fizetendő létesítési hozzájárulás összegét és az eljárás szabályait tartalmazó rendelkezés.

a8. §-hoz

A rendelet hatálybalépését megállapító rendelkezés.

9. §-hoz

Hatályon kívül helyező rendelkezés.

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztést tárgyalta:

Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

Városstratégiai Bizottság

Meghívásra javasolt:

Prédl Antal, Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetének vezetője

Sági Géza Tibor GYŐR-SZOL Zrt. képviselője

Az előterjesztést látta:

Radnóti Ákos alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Településfejlesztési Főosztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.