0108/2018. (I. 26.) Kgy. előterjesztés

0108/2018. (I. 26.) Kgy. előterjesztés

Javaslat a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér igazgatóhelyettesének megbízásához egyetértési jog gyakorlására

…………. napirendi pont

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Javaslat a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér igazgatóhelyettesének megbízásához egyetértési jog gyakorlására

Tisztelt Közgyűlés!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet meghatározza a költségvetési szervek irányításának, felügyeletének, szervezeti rendjének és működésének szabályait, melynek értelmében az irányítói jogok gyakorlójának gondoskodnia kell költségvetési szerve vezetőjének jogszerű helyettesítéséről.

Dr. Horváth József 2013. február 1. napjától látja el a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér igazgatóhelyettesi feladatait. Öt évre szóló, határozott idejű igazgatóhelyettesi megbízása 2018. január 31. napjával lejár.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 23. § (2) bekezdése értelmében a megyei hatókörű városi könyvtár igazgatójának helyettese is magasabb vezetőnek minősül.

Az igazgatóhelyettes felett a munkáltatói jogot, így a vezetői megbízás kiadását is az igazgató gyakorolja, azonban a Kjt. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI. 20.) kormányrendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 7. § (7) bekezdése kimondja, hogy magasabb vezető megbízásához – amennyiben nem a fenntartó a munkáltatói jogkör gyakorlója – szükséges a fenntartó egyetértése is.

A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér igazgatója kérelmet nyújtott be az Önkormányzathoz, melyben kérte a Tisztelt Közgyűlést, hogy egyetértő határozatával járuljon hozzá dr. Horváth József igazgatóhelyettesi megbízásához.

Dr. Horváth József rendelkezik a Kjt. vhr. 6/B. § (4) bekezdésében meghatározott képesítési feltételekkel és szakmai gyakorlattal.

Nevezett 2013. év óta az intézmény igazgatóhelyettese. Minderre tekintettel a Közgyűlés egyetértő határozata esetén a könyvtár engedélyezett létszámának növelésére nincs szükség.

Az igazgatóhelyettes vezetői pótléka havi bruttó 50.000 forint, melynek forrását az intézmény 2018. évi költségvetési előirányzatában kell megtervezni.

A Kjt. 20/B. § (5) bek. b) pontja értelmében az intézmény a magasabb vezetői állás betöltése során mentesül a pályázati eljárás lefolytatása alól, tekintettel arra, hogy dr. Horváth József egy évet meghaladó jogviszonyban áll munkáltatójával.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az Önkormányzat irányítói jogkörébe tartozó Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér igazgatóhelyettesének megbízásához egyetértő határozatával járuljon hozzá.

Határozati javaslat

1./ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI. 20.) kormányrendelet 7. § (7) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján egyetért az irányítói jogkörébe tartozó Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér költségvetési szervnél dr. Horváth József úr igazgatóhelyettesi megbízásával 2018. február 1. napjával.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Győr, 2018. január 4.

Borkai Zsolt

polgármester

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztést tárgyalta: Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta:

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Kulturális és Sport Főosztály Kulturális Osztálya

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.