0111/2018. (I. 26.) Kgy. előterjesztés

0111/2018. (I. 26.) Kgy. előterjesztés

Javaslat a győri 2907/4 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételének kezdeményezésére

…………. napirendi pont

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Javaslat a győri 2907/4 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételének kezdeményezésére

Tisztelt Közgyűlés!

A Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában áll a Győr belterületi fekvésű 2907/4 helyrajzi szám alatti (a természetben: Győr, Pápai út melletti) kivett sporttelep megnevezésű 7.2238 m2 területű ingatlan (úgynevezett DAC pálya). Az ingatlan tulajdonjogának Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata általi átvétele – a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket gyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel történt – egyeztetés szintjén már felmerült a korábbi években, azonban a tulajdonba adásra nem volt mód mindaddig, amíg az ingatlan közvetlenül nem a Magyar Állam, hanem az állami tulajdonú Magyar Államvasutak Zrt. tulajdonában állt. Vagyonrendezési eljárás lefolytatását követően 2014. évben került át az ingatlan a Magyar Állam tulajdonába, ezzel elhárult az ingatlan ingyenes átruházása előtti akadály. A helyi sportolási igényekre és a sporttal kapcsolatos önkormányzati feladatokra tekintettel a használaton kívüli vagyonelem ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele 2018. évben ismételten indokolttá vált.

Az állami ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adását a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13.§-a, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 36. § (2) bekezdésének c) pontja teszi lehetővé. Az utóbbi jogszabály úgy rendelkezik, hogy helyi önkormányzat javára törvényben vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban foglalt önkormányzati feladat elősegítése érdekében ruházható át ingyenesen állami ingatlan.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 15. pontja a helyi közügyek, illetve a helyi közfeladatok körébe sorolja a sport és ifjúsági ügyeket. A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sporttörvény) 55. § (1) bekezdésének b) pontja értelmében a települési önkormányzat a helyi sportfejlesztési koncepcióval összhangban együttműködik a helyi sportszervezetekkel, illetve ugyanezen szakasz c) pontja alapján fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket.

Az Nvtv. 13. § (4) bekezdése értelmében az ingyenesen átruházott vagyont a tulajdonjogot szerző a tulajdonjog megszerzésétől számított 15 évig nem idegenítheti el. A Sporttörvény 64. § (4) bekezdése értelmében az ingatlant a tulajdonszerzést követő 15 évig az Önkormányzat köteles elsődlegesen sportcélokra használni, amit az ingatlan másodlagos hasznosítása nem veszélyeztethet, továbbá ebben az időszakban az ingatlan kizárólag a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium egyetértésével terhelhető meg.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy szíveskedjék a győri 2907/4 hrsz.-ú sporttelep ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezéséről szóló alábbi határozati javaslatot elfogadni:

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő Győr belterületi 2907/4 helyrajzi számon felvett, kivett sporttelep megnevezésű, 7.2238 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 15. pontjában meghatározott „sport, ifjúsági ügyek”, illetve a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (1) bekezdés b) és c) pontjaiban foglalt feladatainak (együttműködés a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel; a tulajdonát képező sportlétesítmények fenntartása és működtetése) ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és sportcélra, elsősorban a labdarúgás sportág infrastrukturális feltételeinek biztosítása célra kívánja felhasználni.

3. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.

4. Az Önkormányzat az ingatlant a tulajdonszerzést követő 15 évig elsődlegesen sportcélokra fogja használni.

5. Az igényelt ingatlan nem áll védettség alatt.

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Győr 2907/4 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.

7. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Győr 2907/4 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Győr, 2018. január 25.

Borkai Zsolt

polgármester

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta: Dr. Fekete Dávid alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Gazdálkodási Főosztály/Vagyongazdálkodási Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.