7/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet

A szöveg időállapota: 2018.III.10. – 2018.III.25.

Időállapot váltás:
2018.III.10. – 2018.III.25.
2018.III.26. -

7/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet

A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosításáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. Rendelet (a továbbiakban: GYÉSZ) 103. § 395 sz. övezeti sorszám előírása helyébe a következő lép:

 00395  A meglévő garázssor úszótelkei a Szabályozási Terven jelölt módon bővíthetők. Az így kialakult telkeken, a jelenlegi beépítéshez illeszkedve kizárólag garázs helyezhető el.
A 2858/60 hrsz.-ú ingatlanra 7,5 m épületmagassággal emelet építhető és a telekkihasználtsági mutatója: 2,0.
Az övezetben telekalakításra és az ingatlan beépítésére Településrendezési Szerződés (TRSZ) megkötését követően kerülhet sor.

2. §

(1) A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 1. mellékletét képező SZTM 2017-086 tervszámú szabályozási tervlapja szerint.

(2) A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 2. mellékletét képező SZTM 2017-070 tervszámú szabályozási tervlapjai szerint.

3. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba a (2) és (3) bekezdés kivételével.

(2) A rendelet 1. §-a 2018. március 10. napján lép hatályba.

(3) A rendelet 2. § (2) bekezdése 2018. március 25. napján lép hatályba.

Borkai Zsolt

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző

1. melléklet

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

7/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez

SZTM 2017-086

2. melléklet

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

7/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez

SZTM 2017-070

A rendeletet kapják:

1.) Igazgatási Osztály – Ügyfélszolgálat

2.) Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi tér

3.) Városi Levéltár

4.) Jogi és Önkormányzati Osztály – nyilvántartásra (2 pl.)

5.) Településfejlesztési Főosztály

Időállapotok:

Kategória: Rendeletek | A közvetlen link.