12/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet

A szöveg időállapota: 2018.IV.1. – 2018.IV.1.

Időállapot váltás:
2018.IV.1. – 2018.IV.1.
2018.IV.2. -

12/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet

A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48. § (4) bekezdésben, 92. § (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdés f) pontjában, valamint 132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 41. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A tv. 48. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól méltányosságból mentesíthető az az eltemettetésre köteles személy,

a) aki kiskorú vagy

b) akinek az egy főre jutó havi jövedelme nem éri el

ba) együtt élő személyek esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 225%-át vagy

bb) egyedül élő vagy egyedülálló esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át

és a hagyatékból az őt megillető örökrész értéke a temetésből rá eső költséget nem haladja meg.

2. §

A R. 42. § e) pontjának ed)-ee) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép és egyúttal a következő ef) alponttal egészül ki:

[e) ellátási szerződés alapján:]

„ed) támogató szolgáltatás,

ee) utcai szociális munka és

ef) szenvedélybetegek nappali ellátása.”

3. §

(1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

4. §

(1) A R. 11. § (2) bekezdés a) pontjában a „250%-át” szövegrész helyébe a „275%-át” szöveg lép.

(2) A R. 23. § (2) bekezdés a) pontjában a „275%-át” szövegrész helyébe a „300%-át” szöveg lép.

(3) A R. 35. § a) pont aa) alpontjában a „225%-át” szövegrész helyébe a „250%-át” szöveg lép.

(4) A R. 35. § a) pont ab) alpontjában a „250%-át” szövegrész helyébe a „275%-át” szöveg lép.

(5) A R. 35. § a) pontk ac) alpontjában a „200%-át” szövegrész helyébe a „225%-át” szöveg lép.

5. §

Jelen rendelet 2018. április 1. napján lép hatályba.

Borkai Zsolt

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző

1. melléklet a 12/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet az 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

A lakhatási támogatás arányszáma

   A   B
 1   Egy fogyasztási egységre jutó jövedelem   A lakásban együtt lakó személyek száma
 2     1 fő   2 fő   3 fő   4 fő   5 fő
 3   0 – 35.625,- Ft   0,45   0,4   0,35   0,3   0,25
 4   35.626,- Ft – 49.875,- Ft   0,4   0,35   0,3   0,25   0,2
 5   49.876,- Ft – 57.000,- Ft   0,35   0,3   0,25   0,2   0,15
 6   57.001,- Ft – 64.125,- Ft   0,3   0,25   0,2   0,15   0,1
 7   64.126,- Ft – 71.250,- Ft   0,25   0,2   0,15   0,1   0,05
 8   71.251,- Ft – 78.375,- Ft   0,2   0,15   0,1   0,05   0,01”

2. melléklet a 12/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet az 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

A legolcsóbb temetés költsége

A legolcsóbb temetés költsége: bruttó 150.000,- Ft.”

3. melléklet a 12/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díja

1. Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

1.1. Ápolást, gondozást nyújtó intézmény telephelyenkénti intézményi térítési díja

1.1.1. étkeztetéssel:

1.1.1.1. Apáca utca 2.950,- Ft/nap, 88.500,- Ft/hó

1.1.1.2. Kálóczy tér 2.500,- Ft/nap, 75.000,- Ft/hó

1.1.1.3. Mohi utca 2.550,- Ft/nap, 76.500,- Ft/hó

1.1.1.4. Cuha utca 2.900,- Ft/nap, 87.000,- Ft/hó

1.1.2. étkeztetés nélkül:

1.1.2.1. Apáca utca 2.450,- Ft/nap, 73.500,- Ft/hó

1.1.2.2. Kálóczy tér 2.150,- Ft/nap, 64.500,- Ft/hó

1.1.2.3. Mohi utca 2.250,- Ft/nap, 67.500,- Ft/hó

1.1.2.4. Cuha utca 2.450,- Ft/nap, 73.500,- Ft/hó

1.2. Átmeneti ellátást nyújtó intézmény telephelyenkénti intézményi térítési díja

1.2.1. étkeztetéssel:

1.2.1.1. Répce utca 2.950,- Ft/nap, 88.500,- Ft/hó

1.2.1.2. Lepke utca 2.950,- Ft/nap, 88.500,- Ft/hó

1.2.2. étkeztetés nélkül:

1.2.2.1. Répce utca 2.550,- Ft/nap, 76.500,- Ft/hó

1.2.2.2. Lepke utca 2.400,- Ft/nap, 72.000,- Ft/hó

1.3. Házi segítségnyújtás

1.3.1. szociális segítés 500,- Ft/óra

1.3.2. személyi gondozás 500,- Ft/óra

1.4. Étkeztetés

1.4.1. ebéd 414,- Ft/adag

1.4.2. ebéd házhozszállítása 100,- Ft/alkalom

1.5. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 20,- Ft/nap

1.6. Idősek Klubja

1.6.1. klubszolgáltatás (étkezés nélkül) 50,- Ft/nap

1.6.2. klubszolgáltatás – demens csoport (étkezés nélkül) 50,- Ft/nap

1.7. Fogyatékossággal élők Napközi Otthona

1.7.1. napközbeni tartózkodás szolgáltatás étkezéssel (reggeli, ebéd) 910,- Ft/nap

1.7.2. napközbeni tartózkodás szolgáltatás étkeztetés nélkül 50,- Ft/nap

2. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2.1. Bentlakást nyújtó intézmény telephelyenkénti intézményi térítési díja

2.1.1. étkeztetéssel:

2.1.1.1. Hajléktalanok Otthona 1.400,- Ft/nap, 42.000,- Ft/hó

2.1.1.2. Hajléktalanok Rehabilitációs Otthona 1.250,- Ft/nap, 37.500,- Ft/hó

2.1.2. étkeztetés nélkül:

2.1.2.1. Hajléktalanok Otthona 1.288,- Ft/nap, 38.640,- Ft/hó

2.1.2.2. Hajléktalanok Rehabilitációs Otthona 1.150,- Ft/nap, 34.500,- Ft/hó

2.3. Átmeneti szállás 320,- Ft/nap, 9.600,- Ft/hó

2.4. Étkeztetés (ebéd) 300,- Ft/adag

3. Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

3.1. Gyermekek napközbeni ellátása

3.1.1. Étkeztetés 429,- Ft/nap

3.1.2. Gondozás 0,- Ft/nap

3.2. Gyermeknevelést segítő szolgáltatás

3.2.1. Időszakos gyermekfelügyelet 350,- Ft/óra, bérlet 3.150,- Ft/10 óra, 5.500,- Ft/20 óra

3.2.2. Játszóház 400,- Ft/óra, bérlet 3.600,- Ft/10 óra

Az intézményi térítési díj – az étkeztetés és az étel házhozszállítása kivételével – a tevékenység jellegére tekintettel mentes az áfa alól.

Az 1.4.1., az 1.4.2., a 2.4. és a 3.1.1. alatti szolgáltatás intézményi térítési díja az áfa-t nem tartalmazza.

A személyi térítési díj megállapításánál a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásai az irányadók.”

A rendeletet kapják:

1.) Igazgatási Osztály – Ügyfélszolgálat

2.) Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi tér

3.) Városi Levéltár

4.) Jogi és Önkormányzati Osztály – nyilvántartásra (2 pl.)

5.) Humánpolitikai Főosztály/Népjóléti Osztály

Időállapotok:

Kategória: Rendeletek | A közvetlen link.