14/2018. (V. 04.) önkormányzati rendelet

A szöveg időállapota: 2018.V.5. – 2018.VI.3.

Időállapot váltás:
2018.V.5. – 2018.VI.3.
2018.VI.4. -

14/2018. (V. 04.) önkormányzati rendelet

A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosításáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. Rendelet (a továbbiakban: GYÉSZ) 100. § (2a) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2a) A megengedett építményszint felett elhelyezett

a) gépészeti helyiség alapterülete lépcsőházanként 20 m2-nél,

b) lépcsőház felső szintje 40 m2-nél, és

c) gépészetihelyiségéslépcsőházfelsőszintjénekegyüttesalapterülete 45 m2-nél

nagyobbnemlehet, huzamosemberitartózkodásranemszolgálhat, belmagasságalegfeljebb 2,20 m lehetéstermészetes megvilágítását és szellőzését legfeljebb 1,60 m parapet magasságú, 40 cm magas zsalus rendszerű nyílászáró biztosítja.”

2. §

A GYÉSZ 103. § 00601, 00603, 04808 és 01390 sz. övezeti sorszám előírása helyébe a következő lép:

 00601  Az övezetben telekalakításra és az ingatlan beépítésére Településrendezési Szerződés (TRSZ) megkötését követően kerülhet sor.
Az övezetben legfeljebb 110 lakás építhető a megengedett paramétereken belül. Az egységes megjelenés és utcakép érdekében az egyes épületek létesítésénél a településképi rendelet hatálya alá eső eljárásokban a Tervtanács által elfogadott beépítési tervhez való illeszkedést igazolandó.
 00603  Az övezetben telekalakításra és az ingatlan beépítésére Településrendezési Szerződés (TRSZ) megkötését követően kerülhet sor.
Az övezetben legfeljebb 130 lakás építhető a megengedett paramétereken belül. Az egységes megjelenés és utcakép érdekében az egyes épületek létesítésénél a településképi rendelet hatálya alá eső eljárásokban a Tervtanács által elfogadott beépítési tervhez való illeszkedést igazolandó.
 04808  Az övezetben telekalakításra és az ingatlan beépítésére Településrendezési Szerződés (TRSZ) megkötését követően kerülhet sor.
Az övezetben legfeljebb 20 lakás építhető a megengedett paramétereken belül. Az egységes megjelenés és utcakép érdekében az egyes épületek létesítésénél a településképi rendelet hatálya alá eső eljárásokban a Tervtanács által elfogadott beépítési tervhez való illeszkedést igazolandó.
 01390  Bálint Mihály utcai oldalon az épületek legfeljebb földszint és tetőtér beépítésűek. Az övezetben a Kossuth utca felőli oldalon az épületek legfeljebb 2 szint + tetőtér beépítésűek.

3. §

A GYÉSZ 1. számú melléklete a következő rendelkezéssel egészül ki:

„Saroktelek: az a telek, amely legalább 8 m szabályozási szélességű út területével egynél több, egymással szöget bezáró határvonallal érintkezik.”

4. §

(1) A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 1. mellékletét képező SZTM 2018-005, SZTM 2018-017, SZTM 2018-018 és az SZTM 2018-019 tervszámú szabályozási tervlapja szerint.

(2) A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 2. mellékletét képező SZTM 2017-040, SZTM 2018-008, SZTM 2018-013, SZTM 2018-015 és az SZTM 2018-016 tervszámú szabályozási tervlapja szerint.

(3) A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 3. mellékletét képező SZTM 2018-001 tervszámú szabályozási tervlapja szerint.

5. §

A GYÉSZ 101. § (18) bekezdés utolsó mondatában a „között legalább 11 méter távolságot kell szabadon tartani. (7. ábra)” szövegrész helyébe a „között – amennyiben a tömbfeltárást az SZT rajzosan tartalmazza – legalább11 méter távolságot kell szabadon tartani.” szövegrész lép.

6. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba a (2) és a (3) bekezdés kivételével.

(2) A rendelet 1-3. §-a, a 4. § (2) bekezdése és az 5. §-a 2018. május 19. napján lép hatályba.

(3) A rendelet 4. § (3) bekezdése 2018. június 3. napján lép hatályba.

Borkai Zsolt

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző

1. melléklet

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

14/2018. (V. 4.) önkormányzati rendeletéhez

SZTM 2018-005

SZTM 2018-017

SZTM 2018-018

SZTM 2018-019

2. melléklet

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

14/2018. (V. 4.) önkormányzati rendeletéhez

SZTM 2017-040

SZTM 2018-008

SZTM 2018-013

SZTM 2018-015

SZTM 2018-016

3. melléklet

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

14/2018. (V. 4.) önkormányzati rendeletéhez

SZTM 2018-001

A rendeletet kapják:

1.) Igazgatási Osztály – Ügyfélszolgálat

2.) Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi tér

3.) Városi Levéltár

4.) Jogi és Önkormányzati Osztály – nyilvántartásra (2 pl.)

5.) Településfejlesztési Főosztály

Időállapotok:

Kategória: Rendeletek | A közvetlen link.