5/2018. (V. 25.) Kgy jegyzőkönyv

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

K Ö Z G Y Ű L É S E

5/2018. (V. 25.)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2018. május 25-én 10:00 órára összehívott és 10:02 órakor megkezdett ülésén.

Jelen vannak:

Borkai Zsolt polgármester,

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester,

Dr. Fekete Dávid alpolgármester,

Radnóti Ákos alpolgármester,

Bárány István, Borsi Róbert, Dr. Dézsi Csaba András, Diligens Tibor, Fodor Roland, Dr. Gancz Tamás, Glázer Tímea, Hajszán Gyula, Juhász István, Kalmár Ákos, Kovács Tamás, Dr. Neupor Zsolt, Pollreisz Balázs, Rózsavölgyi László, Dr. Sik Sándor, Szabó Jenő, Szeles Szabolcs, Takács Krisztián, Laczkovits-Takács Tímea, Varga Márk

Jelen vannak továbbá:

Dr. LipovitsSzilárd jegyző,

Dr. Csörgits Lajos aljegyző,

Páternoszter Piroska, a Modern Városok Program biztosa,

Nagy Tamás, a Gazdálkodási Főosztály vezetője,

Nagyné dr. László Edit, a Hatósági Főosztály vezetője,

Füke Péter, a Településfejlesztési Főosztály vezetője,

Panker Mihály, a Humánpolitikai Főosztály vezetője,

Révi Zsolt városi főépítész,

Mező Tímea, az Adóügyi Osztály vezetője,

Varga Zoltán Ákos, az Ellenőrzési Osztály vezetője,

Stipkovits Tamás, az Építéshatósági Osztály vezetője,

Hermann-né Gesztrich Nikoletta, a Kulturális Osztály vezetője,

Hérics Tamás, a Házüzemeltetési Osztály vezetője,

Horváth Tamás, az Igazgatási Osztály vezetője,

Dr. Csele Balázs, a Munkaügyi Osztály vezetője,

Szabóné Vörös Ágnes, a Népjóléti Osztály vezetője,

Bodorné Mózes Ágota, az Oktatási Osztály vezetője,

Hoffmann Judit, a Sport Osztály vezetője,

Dr. Luksics Balázs, a Vagyongazdálkodási Osztály vezetője,

Gyertyás János, a Városfejlesztési Osztály vezetője,

Sági Géza, a GYŐR-SZOL Zrt. elnök-vezérigazgatója,

Prédl Antal, az Útkezelő Szervezet vezetője,

Sárkány Péter, a Győri Térségfejlesztő és Projektmenedzsment Kft. ügyvezetője,

a sajtó munkatársai, valamint 2 fő érdeklődő állampolgár.

Borkai Zsolt polgármester: Köszönti a Közgyűlés résztvevőit és az érdeklődő állampolgárokat.

Kéri, hogy a képviselők a létszám megállapítása érdekében gombnyomással jelezzék jelenlétüket. Megállapítja, hogy az ülésen 24 képviselő – a megválasztott képviselők több mint fele – megjelent, tehát a testület határozatképes, az ülést megnyitja.

A mai ülésen napirend előtt kerül átadásraa 2018. évi Városrész Szolgálatáért díjak közül a Bácsa, Belváros, Jancsifalu, Kismegyer, Ménfőcsanak, Pinnyéd, Révfalu és Sziget Szolgálatáért díjakat.

Megkéri dr. Lipovits Szilárd jegyző urat, szíveskedjék ismertetni a kitüntetések indoklását.

Dr. Lipovits Szilárd jegyző:Megkéri a kitüntetetteket, hogy nevük elhangzása után szíveskedjenek kifáradni és Polgármester úrtól átvenni az elismeréseket.

Borkai Zsolt polgármester úr Bácsa Szolgálatáért elismerést adományoz DaszkalopuloszVangelisz részére a Bácsai Polgárőr Egyesület elnökeként a közbiztonság érdekében végzett önzetlen és eredményes közösségi munkája elismeréseként.

****

Belváros Szolgálatáért elismerésben részesül Prauer Gyula Endréné a Belváros szépítésében, közösségi életében végzett elkötelezett és eredményes közösségi munkája elismeréseként.

****

Jancsifalu Szolgálatáért elismerésben részesül Szopkó ErnőJancsifalu városrész problémáinak megoldása és a fejlődésének elősegítése érdekében végzett önzetlen közösségi munkája elismeréseként.

****

Kismegyer Szolgálatáért elismerésben részesül Peredi Ferenc a Kismegyerért Baráti Kör, továbbá a Kismegyeri Napóleon Hagyományőrző Egyesület tagjaként, mindig aktív, önzetlen személyiségével végzett közösségi munkája elismeréseként.

****

Ménfőcsanak Szolgálatáért elismerésben részesül Takács Géza a ménfőcsanaki közéletben hosszú időn keresztül végzett önzetlen, elkötelezett, lelkiismeretes munkája elismeréseként.

****

Pinnyéd Szolgálatáért elismerésben részesül Nemes Zoltán a fotóművészet területén végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként, különösen Pinnyéd városrész ihletett pillanatait szuggesztív erővel megörökítő alkotásaiért.

****

Borkai Zsolt polgármester úr Révfalu Szolgálatáért elismerést adományoz Fertőszegi József részére hosszú időn át végzett révfalui közösségformáló tevékenysége elismeréseként.

****

Sziget Szolgálatáért elismerésben részesül Rigó Sándorné a Győr-Szigeti Nyugdíjas Klub sikeres vezetése, az Arrabona Városi Nyugdíjas Egyesület egy évtizedes titkári feladatainak odaadó teljesítése, a közösségi élet kitűnő szervezése, a nyugdíjasok mindennapjait színesítő tevékenysége elismeréseként.

A kitüntetésekhez a testület nevében is gratulál!

****

Borkai Zsolt polgármester:A mai ülés tervezett napirendjét a kiküldött meghívó tartalmazza.

Az ülés előtt kapták kézhez képviselőtársai, ahogy az a meghívóban is jelzésre került, a Javaslat Szent László-érem adományozására című előterjesztést, mely a 18. napirendi pont anyagát képezi.

Kéri, hogy akinek a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétele vagy más javaslata van, jelezze!

Kéri, hogy aki a javasolt napirendi pontokkal és azok sorrendjével egyetért, szavazzon!

Megállapítja, hogy a Közgyűlés a napirendet – melynek létszáma 24 fő – 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal – 1 fő képviselő nem vett részt a szavazásban – elfogadta.

82/2018. (V. 25.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az alábbiak szerint fogadja el a 2018. május 25-i ülésének napirendjét:

1. Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására (TSZTM 2017-080, SZTM 2017-080, SZTM 2017-081 és a SZTM 2018-021 számú tervmódosítások)

Előterjesztő: Révi Zsolt városi főépítész

2. Javaslat a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet felülvizsgálatára tekintettel változtatási tilalom elrendelésére

Előterjesztő: Révi Zsolt városi főépítész

3. Javaslat a „Helyi klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Győr városában” című pályázat benyújtásának utólagos jóváhagyására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

4. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

5. Javaslat előzetes kötelezettségvállalásra

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

6. Javaslat az ETO Futball &Futsal Kft. támogatására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

7. Javaslat önkormányzati vagyon átadására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

8. Javaslat a polgármester felhatalmazására a győri 9751/1 és 9751/2 hrsz.-ú, valamint a győri 9756 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos ingatlancserét tartalmazó megállapodás megkötésére

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

9. Javaslat a győri 6351/2 hrsz. alatti ingatlanon felállított raktársátor értékesítésére

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

10. Javaslat alapítvány támogatására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

11. Javaslat amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására keretből alapítványok támogatására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

12. Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák 2018/2019. nevelési évben indítható csoportjai számának, a csoportok létszámainak, valamint az óvodákban engedélyezett közalkalmazotti álláshelyek számának meghatározására

Előterjesztő: Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

13. Javaslat közterületek elnevezésére

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

14. Beszámoló Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2017. évi munkájáról

Előterjesztő: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

15. Beszámoló Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése bizottságainak és a peremkerületek fejlesztését felügyelő tanácsnok 2017. évi munkájáról

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

16. Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

17. Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

18. Javaslat Szent László-érem adományozására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester (zárt ülés)

19. Javaslat önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat elleni fellebbezés elbírálására

Előterjesztő: Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság (zárt ülés)

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

1. NAPIREDI PONT:

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, VALAMINT A GYŐRI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ÉS GYŐR SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 1/2006. (I.25.) ÖK. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

(TSZTM 2017-080, SZTM 2017-080, SZTM 2017-081, és a SZTM 2018-021 számú tervmódosítások)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Révi Zsolt városi főépítész:Az előterjesztés kapcsán megérkezett az állami főépítész úr záróvéleménye. Az állami főépítész úr ezek között az SZTM 2018-021 számú szabályozási tervmódosítással összefüggésben további szakmai egyeztetést tart szükségesnek. Erre tekintettel az előterjesztés erre vonatkozó pontját a Győr-Gyárváros Reptéri út szabályozási vonalkorrekciójához kapcsolódó módosítási javaslatot visszavonja. Értelemszerűen a rendelettervezet 2. és 4. §-a és a 2. számú melléklet módosításra kerül. A többi módosítással kapcsolatban az állami főépítész úr észrevételt nem tett és támogatta azokat. Ezen módosító javaslat figyelembevételével kéri az előterjesztés elfogadását.

Borkai Zsolt polgármester:További hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 24 fő – 18 igen, 0 nem, 6 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

83/2018. (V. 25.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja Győr Településszerkezeti Tervének módosítását a

TSZTM 2017-080 tervlap szerint.

Felelős: városi főépítész

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a városi főépítészt a jóváhagyott módosítások átvezetésére Győr Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Győr Építési Szabályzata című dokumentumokban, valamint a módosított dokumentumok megküldésére az egyeztetésében részt vett államigazgatási, érdek-képviseleti szerveknek és civil szervezeteknek.

Felelős: városi főépítész

Határidő: 2018. június 30.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

Borkai Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja a szóban elhangzott módosítás szerinti rendelettervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 24 fő – 18 igen, 0 nem, 6 tartózkodó szavazattal a módosított rendeletet elfogadta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

17/2018. (V. 25.) RENDELETE

A GYŐRI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL (GYÉSZ-RŐL) ÉS GYŐR SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 1/2006. (I. 25.) ÖK. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet (a továbbiakban: GYÉSZ) 103. §-a kiegészül a 00022, 00339, 01096, 02660 és a 02665 sz. övezetek egyedi előírásaival:

 00022  Az övezetben a harmadik szinten új rendeltetési egység nem hozható létre.
 00339  Az övezetben a harmadik szinten új rendeltetési egység nem hozható létre.
 01096  Az övezetben a harmadik szinten új rendeltetési egység nem hozható létre.
 02660  Az övezetben a harmadik szinten új rendeltetési egység nem hozható létre.
 02665  Az övezetben a harmadik szinten új rendeltetési egység nem hozható létre.

2. §

A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 1. mellékletét képező SZTM 2017-080/1, SZTM 2017-080/2, SZTM 2017-080/3 és az SZTM 2017-081 tervszámú szabályozás tervlapjai szerint.

3. §

A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosításáról szóló 10/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A rendelet 4. § (4) bekezdése és a 7. § (3) bekezdése 2018. május 26. napján lép hatályba.”

4. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, a (2) bekezdésben foglaltak kivételével.

(2) A rendelet 1. §-a, 2. §-a és az 5. §-a 2018. június 24. napján lép hatályba.

5. §

Hatályát veszti a GYÉSZ 103. §-ban a 04168 sz. övezet egyedi előírása.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

2. NAPIREDI PONT:

JAVASLAT A GYŐRI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL (GYÉSZ-RŐL) ÉS GYŐR SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 1/2006. (I. 25.) ÖK. RENDELET FELÜLVIZSGÁLATÁRA TEKINTETTEL VÁLTOZTATÁSI TILALOM ELRENDELÉSÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester:Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti rendelettervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 24 fő – 19 igen, 0 nem, 5 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

18/2018. (V. 25.) RENDELETE

A GYŐRI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL (GYÉSZ-RŐL) ÉS GYŐR SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 1/2006. (I. 25.) ÖK. RENDELET FELÜLVIZSGÁLATÁRA TEKINTETTEL VÁLTOZTATÁSI TILALOM ELRENDELÉSÉRŐL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A helyi építési szabályzat módosításának hatályba lépéséig, de legfeljebb a jelen rendelet hatályba lépésétől számított 2 évig változtatási tilalom áll fenn a

a) 2629 hrsz., 3560 hrsz., 3561 hrsz., 3562 hrsz., 3708 hrsz., 3712 hrsz., 3818 hrsz., 3833 hrsz., 3838 hrsz., 3839 hrsz., 3848 hrsz., 3852 hrsz., 3854 hrsz., 3855 hrsz., 3856 hrsz., 3881 hrsz., 3889 hrsz., 4036/1 hrsz., 4054 hrsz., 4067 hrsz., 4068 hrsz., 4080 hrsz., 4451 hrsz., 4456 hrsz. és a 10506 hrsz. alatti ingatlanokra és a

b) 02611, 02630, 02631, 02632, 02633, 02634, 02635, 02636, 04220, 04592, 04599 és a 04600 sz. építési övezetekre.

2. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba a (2) bekezdésben foglaltak kivételével.

(2) A rendelet 1. § a) pontja és 3. §-a 2018. június 24. napján lép hatályba.

3. §

Hatályát veszti

a) A változtatási tilalom elrendeléséről szóló 15/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelet és a

b) A 01096 és a 00022 számú övezetekben változtatási tilalom elrendeléséről, valamint korábbi változtatási tilalom meghosszabbításáról szóló 35/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

3. NAPIREDI PONT:

JAVASLAT A „HELYI KLÍMASTRATÉGIA KIDOLGOZÁSA ÉS KLÍMATUDATOSSÁGOT ERŐSÍTŐ SZEMLÉLETFORMÁLÁS MEGVALÓSÍTÁSA GYŐR VÁROSÁBAN" CÍMŰ PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK UTÓLAGOS JÓVÁHAGYÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester:Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 24 fő – 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

84/2018. (V. 25.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése utólagosan egyetért a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága által meghirdetettKEHOP-1.2.1, „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázati kiírás alapján a „Helyi klímastratégia kidolgozása és a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Győr városában” című pályázat benyújtásával.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos dokumentumok aláírására és kiadására, valamint a felmerülő további eljárási cselekmények megtételére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(Az előterjesztés melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

4. NAPIREDI PONT:

JAVASLAT GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 9/2018. (II. 23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester:Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti rendelettervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 24 fő – 18 igen, 6 nem, 0 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

19/2018. (V. 25.) RENDELETE

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 9/2018. (II. 23.) ÖNKORMÁNYZATI

RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2018. évi költségvetés

a) kiadási főösszege 56.890.489.580 Ft, és

b) bevételi főösszege 56.890.489.580 Ft.”

(2) A R.

a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet,

c) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet,

d) 4. melléklete helyébe a 4. melléklet,

e) 5. melléklete helyébe az 5. melléklet,

f) 6. melléklete helyébe a 6. melléklet,

g) 6. melléklete helyébe a 7. melléklet és

h) 6. melléklete helyébe a 8. melléklet

lép.

2. §

(1) E rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1. § (2) bekezdés g) pontja 2018. május 1-jétől lép hatályba.

(3) E rendelet 1. § (2) bekezdés h) pontja 2018. június 1-jétől lép hatályba.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

(A rendelet melléklete jegyzőkönyv végén található.)

****

5. NAPIREDI PONT:

JAVASLAT ELŐZETES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester:Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 24 fő – 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

85/2018. (V. 25.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetésben 350 millió Ft-ot különít el tagi kölcsön biztosításának fedezetére a GYŐR-SZOL Zrt. Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. részére a Zrt. tulajdonában álló Győri Nemzetközi Ipari Park Kft.-nek nyújtandó tagi kölcsön finanszírozása érdekében.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

6. NAPIREDI PONT:

JAVASLAT AZ ETO FUTBALL & FUTSAL KFT. TÁMOGATÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester:Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 24 fő – 19 igen, 0 nem, 3 tartózkodó szavazattal – 2 fő képviselő nem vett részt a szavazásban – a határozatot elfogadta.

Új szavazást rendel el. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 24 fő – 20 igen, 0 nem, 3 tartózkodó szavazattal – 1 fő képviselő nem vett részt a szavazásban – a határozatot elfogadta.

86/2018. (V. 25.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy dönt, hogy az Önkormányzat költségvetésében „Sportegyesületek támogatása egyedi döntés alapján” tervezési jogcím terhére az ETO Futball &FutsalKft.-t utánpótlás nevelés támogatása jogcímen 35.000.000,- Ft működési támogatásban részesíti.

2. A Közgyűlés a „Sportegyesületek támogatása egyedi döntés alapján” jogcím javára előirányzatot biztosít az alábbiak szerint:

Sportegyesületek támogatása egyedi döntés alapján + 35.000.000,- Ft

Egyéb előre nem látható önkormányzati kiadások – 35.000.000,- Ft

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert az 1. pont szerinti támogatáshoz kapcsolódó pénzügyi megállapodás megkötésére és az elszámoltatás lebonyolítására.

Felelős: polgármester

Határidő: a megállapodások megkötésének kezdeményezésére: 30 nap, az elszámoltatásra a 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint.

7. NAPIREDI PONT:

JAVASLAT ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ÁTADÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester:Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 24 fő – 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

87/2018. (V. 25.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat tulajdonában álló 30 db ágyat és 30 db ágymatracot az önkormányzati közfeladat ellátás szempontjából feleslegessé nyilvánít, ezzel egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy ezen eszközök az Önkormányzat vagyonából selejtezés útján kivezetésre kerüljenek.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy az önkormányzat az 1. pont szerint leselejtezett eszközöket a selejtezési eljárás követően ingyenesen átruházza az Apor Vilmos Római Katolikus Iskola Alapítvány részére az alábbiak szerint:

- 30 db ágy 567.000 Ft nyilvántartási értéken és

- 30 db ágymatrac 372.000 Ft nyilvántartási értéken.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

8. NAPIREDI PONT:

JAVASLAT A POLGÁRMESTER FELHATALMAZÁSÁRA A GYŐRI 9751/1 ÉS 9751/2 HRSZ.-Ú, VALAMINT A GYŐRI 9756 HRSZ.-Ú INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS INGATLANCSERÉT TARTALMAZÓ MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester:Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 24 fő – 21 igen, 0 nem, 3 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

88/2018. (V. 25.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul a győri 9756 hrsz-ú, kivett töltés megjelölésű, 31.686 m² területű ingatlanból 13.349 m² kivett beépítetlen területként, 4.633 m² kivett mocsárként, 526 m² kivett közműterületként, 13.178 m² kivett önkormányzati közútként történő ingatlan-nyilvántartási visszajegyzéséhez, egyúttal az átminősítés napjával az ingatlan-nyilvántartásban visszajegyzésre kerülő 13.349 m² kivett beépített területet, 4.633 m² kivett mocsárt és 526 m² kivett közműterületet kivonja a forgalomképtelen törzsvagyoni körből és az üzleti vagyoni körébe sorolja át.

Felelős: jegyző

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező és az 1. pont szerint ingatlan-nyilvántartásba visszajegyzésre kerülő 13.349 m² kivett beépítetlen területet, 4.633 m² kivett mocsárt, 526 m² kivett közműterületet, összesen 18.508 m²-nyi területet, valamint a VÍZIVILÁG Tájrendező Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonát képező győri 9751/1, kivett mocsár megnevezésű ingatlan 28.859 m²-nyi területét és magánszemély tulajdonosok tulajdonában álló győri 9751/2 hrsz.-ú erdő 1.682 m²-nyi területét érintő, 62.698.402,- Ft értéken történő ingatlancserére vonatkozó megállapodás és a hozzá kapcsolódó dokumentumok aláírására, nyilatkozat kiadására, eljárási cselekmény megtételére, beleértve az ingatlanra vonatkozó megállapodásesetleges módosításait is.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

9. NAPIREDI PONT:

JAVASLAT A GYŐRI 6351/2 HRSZ. ALATTI INGATLANON FELÁLLÍTOTT RAKTÁRSÁTOR ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester:Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 24 fő – 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

89/2018. (V. 25.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 11. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a győri belterületi 6351/2 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett gazdasági épület, udvar megnevezésű 4557 m2 alapterületű ingatlanon létesített raktársátort a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak köréből 2018. május 31. napjával kivonja, egyidejűleg üzleti vagyonba átsorolja.

Felelős: jegyző

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 11. §-ában meghatározott jogkörében eljárva hozzájárul a győri belterületi 6351/2 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett gazdasági épület, udvar megnevezésű 4557 m2 alapterületű ingatlanon létesített raktársátor elbontásához és versenyeztetési eljárás útján, minimum 2.500.000,- forint + áfa összegen történő értékesítéséhez.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

10. NAPIREDI PONT:

JAVASLAT ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester:Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 24 fő – 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

90/2018. (V. 25.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a polgármesteri keret 2018. évi előirányzata terhére a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány (1055 Budapest, Falk Miksa u. 6.) 100.000,- Ft-tal kerüljön támogatásra, a XXIX. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor megszervezése céljából.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a polgármesteri keret 2018. évi előirányzata terhére a Tehetséggondozásért Alapítvány (9023 Győr, Szabolcska u. 5.) 20.000,- Ft-tal kerüljön támogatásra, a Cziráki Lajos komplex tanulmányi verseny díjainak megvásárlása céljából.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a polgármestert az 1-2. pontokban meghatározott támogatásokról szóló pénzügyi megállapodások megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: a megállapodások megkötésének kezdeményezésére: 2018. június 1.

az elszámolás elvégzésére a 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet szerint.

****

11. NAPIREDI PONT:

JAVASLAT AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSÁRA KERETBŐL ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester:Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 24 fő – 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta

91/2018. (V. 25.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére „Amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására” kiadási jogcímről az 1. sz. mellékletben felsorolt alapítványok a javasolt támogatásban részesüljenek.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a pénzeszköz átadási megállapodások előkészítésére és aláírására, valamint az elszámolással kapcsolatos feladatok ellátására, melynek keretében felhatalmazza a pénzügyi megállapodásban szereplő célok és elszámolási határidők módosítására.

Felelős: polgármester

Határidő: a megállapodások megkötésének kezdeményezésére: 2018. június 8., az elszámoltatás tekintetében: a 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint

(A határozat melléklete jegyzőkönyv végén található.)

****

12. NAPIREDI PONT:

JAVASLAT A GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTÁSÁBAN MŰKÖDŐ ÓVODÁK 2018/2019. NEVELÉSI ÉVBEN INDÍTHATÓ CSOPORTJAI SZÁMÁNAK, A CSOPORTOK LÉTSZÁMAINAK, VALAMINT AZ ÓVODÁKBAN ENGEDÉLYEZETT KÖZALKALMAZOTTI ÁLLÁSHELYEK SZÁMÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester:Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 24 fő – 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

92/2018. (V. 25.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat által fenntartott óvodákban a 2018/2019. nevelési évben az indítható csoportok számát az alábbiak szerint engedélyezi:

 Ssz.  Óvoda neve  2018/2019
 1.  Bartók Óvoda, 9024 Győr, Bartók B. u. 35/C.  4
 2.  Bartók Óvoda Attila Utcai Tagóvodája, 9023 Győr, Attila u. 4.  4
 3.  Bartók Óvoda Vackor Tagóvodája, 9024 Győr, Pásztor u. 21.  4
 Bartók Óvoda összesen  12
 4.  Bisinger Óvoda, 9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20.  8
 5.  Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, 9021 Győr, Árpád út 15.  4
 Bisinger Óvoda összesen  12
 6.  Erzsébet Ligeti Óvoda, 9023 Győr, Magyar u. 4.  12
 7.  Erzsébet Ligeti Óvoda Szivárvány Tagóvodája, 9023 Győr, Kodály Z. u. 18.  9
 8.  Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodája, 9023 Győr, Kassák L. u. 14/A.  8
 Erzsébet Ligeti Óvoda összesen  29
 9.  Gyárvárosi Óvoda, 9027 Győr, Tinódi u. 3-5.  4
 10.  Gyárvárosi Óvoda Kiskúti Tagóvodája, 9027 Győr, Kiskúti u. 44.  3
 11.  Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodája, 9027 Győr, Vágóhíd u. 5.  4
 Gyárvárosi Óvoda összesen  11
 12.  Győri Mosolyvár Óvoda, 9023 Győr, Lehel u. 7.  4
 13.  Győri Mosolyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvodája, 9028 Győr, Arató u. 5.  2
 14.  Győri Mosolyvár Óvoda Micimackó Tagóvodája, 9023 Győr, Kodály Z. u. 51.  4
 Győri Mosolyvár Óvoda összesen  10
 15.  Kovács Margit Óvoda 9024 Győr, Répce u. 8/A.  5
 16.  Kovács Margit Óvoda Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Tagóvodája, 9024 Győr, Cuha u. 16.  6
 17.  Kovács Margit Óvoda Mónus Illés Utcai Tagóvodája, 9024 Győr, Mónus Illés u. 39.  7
 Kovács Margit Óvoda összesen  18
 18.  Márvány Óvoda, 9025 Győr, Márvány u. 4.  2
 19.  Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája, 9025 Győr, Gyepszél u. 60.  3
 20.  Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája, 9025 Győr, Radnóti M. u. 13.  3
 Márvány Óvoda összesen  8
 21.  Ménfőcsanaki Óvoda, 9012 Győr, Horgas u. 21.  4
 22.  Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája, 9012 Győr, Horgas u. 38.  8
 23.  Ménfőcsanaki Óvoda Manóvár Tagóvodája, 9012 Győr, Győzelem u. 12.  3
 24.  Ménfőcsanaki Óvoda Gyirmóti Tagóvodája, 9019 Győr, Szent László út 35-37.  2
 Ménfőcsanaki Óvoda összesen  17
 25.  Nagybácsai Óvoda, 9030 Győr, Úttörő u. 1/C.  4
 26.  Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája, 9029 Győr, Kultúrház u. 71. és 9029 Győr, Boglárka u. 47.  4
 27.  Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodája, 9026 Győr, Szövetség u. 16.  6
 28.  Nagybácsai Óvoda Hédervári Úti Tagóvodája, 9026 Győr, Hédervári u. 6.  4
 Nagybácsai Óvoda összesen  18
 29.  Sün Balázs Óvoda, 9024 Győr, Örkény I. u. 4.  10
 30.  Sün Balázs Óvoda Benedek Elek Tagóvodája, 9024 Győr, Cuha u. 32.  4
 31.  Sün Balázs Óvoda Mesevár Tagóvodája, 9024 Győr, Répce u. 34.  5
 Sün Balázs Óvoda összesen  19
 32.  Szentiváni Óvoda, 9011 Győr, Kör tér 23.  6
 33.  Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Sugár u. 40-42.  7
 34.  Szentiváni Óvoda Váci Utcai Tagóvodája, 9011 Győr, Váci u. 1-3.  3
 Szentiváni Óvoda összesen  16
 35.  Tárogató Óvoda, 9028 Győr, Tárogató út 19.  8
 36.  Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája, 9028 Győr, Lepke u. 35-37.  6
 37.  Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 9028 Győr, Tárogató út 2.  4
 Tárogató Óvoda összesen  18
 Összes indítható csoport száma  188

2. A Közgyűlés a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdésében foglaltak alapján az óvodai csoportokba felvehető gyermekek maximális létszámától való eltérést legfeljebb húsz százalékban – kizárólag az intézmény alapító okiratában rögzített férőhelyszám erejéig – engedélyezi.

3. A Közgyűlés a 2018/2019. nevelési évre vonatkozóan az intézményenkénti munkaköröket és 8 órára átszámított közalkalmazotti álláshelyeket 2018. szeptember 1-jétől az alábbiak szerint engedélyezi azzal, hogy az álláshelyekhez szükséges fedezet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet „Létszámfejlesztés (5 fő) – óvodás SNI-s és BTMN-es gyermekek ellátására (2018. szeptember 1-jétől)” megnevezésű során, illetve az intézmények 2018. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

 Intézmény  Pedagógus  Nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítők  Összesen
 Bartók Óvoda  27  17  44
 Bisinger Óvoda  25  18  43
 Erzsébet Ligeti Óvoda  65   41,5  106,5
 Gyárvárosi Óvoda  23  15  38
 Győri Mosolyvár Óvoda  21  14  35
 Kovács Margit Óvoda  39  25  64
 Márvány Óvoda  17  11  28
 Ménfőcsanaki Óvoda  36  23  59
 Nagybácsai Óvoda  39  25  64
 Sün Balázs Óvoda  60  27  87
 Szentiváni Óvoda  34  22  56
 Tárogató Óvoda  38  25  63
 Összesen:  424  263,5  687,5

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

13. NAPIREDI PONT:

JAVASLAT KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester:Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 24 fő – 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

93/2018. (V. 25.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

a) a 40389/1. hrsz.-ú magánutat Zöldike utca,

b) a 41778. és 41839. hrsz.-ú közterületet Mozdony köz,

c) a 44240. hrsz.-ú kivett saját használatú utat Som köz,

d) a 45112/3. hrsz.-ú közutat Seress Rezső utca,

e) a 45112/4. hrsz.-ú közutat Ákom Lajos utca,

f) a 45112/5. hrsz.-ú közutat Auer Lipót utca

elnevezéssel látja el.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 379/2003. (X. 30.) Kgy. határozat 1./ pont I. sorát módosítva az Írisz utca elnevezést a 11177. hrsz.-ú közterületre is kiterjeszti.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy az elnevezésekről az illetékes postai, közlekedési, ingatlan-nyilvántartó szerveket, közszolgáltató társaságokat, valamint a lakosságot tájékoztassa és a címjegyzékbe történő bejegyezésükről gondoskodjon.

Felelős: jegyző

Határidő: 2018. június 25.

(A határozat melléklete jegyzőkönyv végén található.)

****

14. NAPIREDI PONT:

BESZÁMOLÓ GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 2017. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester:Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 24 fő – 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal – 1 fő képviselő nem vett részt a szavazásban – a határozatot elfogadta.

94/2018. (V. 25.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2017. évi munkájáról szóló – melléklet szerinti – beszámolót.

(A határozat melléklete jegyzőkönyv végén található.)

****

15. NAPIREDI PONT:

BESZÁMOLÓ GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE BIZOTTSÁGAINAK ÉS A PEREMKERÜLETEK FEJLESZTÉSÉT FELÜGYELŐ TANÁCSNOK 2017. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Pollreisz Balázs képviselő:A peremkerületek fejlesztését felügyelő tanácsnok munkájáról szóló beszámoló kapcsán megjegyzi, hogy annak szövegezéseteljes mértékben megegyezik a 2017. évi beszámoló szövegével. Csak a dátumot aktualizálták benne. Kérdése, hogy miért veszi ennyire komolytalanul ezt a beszámolót Szabó Jenő képviselő úr?

Borkai Zsolt polgármester: A munka ugyanaz volt az elmúlt évben is, ezért került az anyagba ugyanaz a szövegezés.

Szabó Jenő képviselő:Szívesen körbevezeti képviselőtársát a peremkerületeken és megmutatja, hogy miket szokott megnézni, ellenőrizni az adott városrészben. Kérdés esetén szívesen áll képviselőtársa rendelkezésére.

Borkai Zsolt polgármester:Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 24 fő – 21 igen, 0 nem, 3 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

95/2018. (V. 25.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a peremkerületek fejlesztését felügyelő tanácsnok, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése bizottságainak 2017. évi munkájáról szóló – mellékletek szerinti – beszámolóit.

(A határozat melléklete jegyzőkönyv végén található.)

****

16. NAPIREDI PONT:

TÁJÁKOZTATÓ A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT HATÁROZATAIRÓL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester:Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 24 fő – 18 igen, 0 nem, 6 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

96/2018. (V. 25.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a polgármester által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

(A határozat melléklete jegyzőkönyv végén található.)

17. NAPIREDI PONT:

TÁJÉKOZTATÓ A BIZOTTSÁGOKR ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT HATÁROZATAIRÓL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester:Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 24 fő – 19 igen, 0 nem, 4 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

97/2018. (V. 25.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a bizottságok által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

(A határozat melléklete jegyzőkönyv végén található.)

****

Borkai Zsolt polgármester:A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja szerint a Közgyűlésnek zárt ülést kell tartania – többek között – önkormányzati hatósági ügyek és kitüntetési ügyek tárgyalásakor.

Az ismertetett rendelkezésre tekintettel a Javaslat Szent László-érem adományozására, valamint a Javaslat önkormányzati hatósági ügyben hozott döntés elleni fellebbezés elbírálására című napirendi pontok tárgyalására zárt ülést rendel el.

Megkéri a vendégeket, hogy az üléstermet szíveskedjenek elhagyni!

****

ZÁRT ÜLÉS UTÁN:

A Közgyűlés 10:24 órakor nyílt üléssel folytatja munkáját.

Borkai Zsolt polgármester:Ismerteti a zárt ülésen elismerések adományozása tárgyában hozott határozatokat.

A Közgyűlés Szent László-érem elismerést adományoz

- CSORBA JÁNOS evangélikus lelkész

- a GYŐRI FILHAMONIKUS ZENEKAR,

- LENTULAI ATTILA református lelkész és

- SIKE JÓZSEF sportlövő részére.

A díjak átadására a 2018. június 27-i díszközgyűlésen kerül sor.

Kérdezi képviselőtársait, hogy kíván-e valaki kérdést, illetve bejelentést tenni?

Tájékoztatja képviselőtársait, hogy a következő közgyűlésre, mely a Szent László-napi ünnepi díszközgyűlés lesz, 2018. június 27-én szerdán 16:00 órai kezdettel kerül sor.

Az ezt követő közgyűlés a munkaterv szerint 2018. június 29-én (pénteken) 10:00 órakor lesz.

Köszöni a képviselők munkáját, az érdeklődők figyelmét, a Közgyűlést 10:25 órakor bezárja.

K. m. f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Jegyzőkönyvek | A közvetlen link.