6/2018. (VI. 29.) Kgy jegyzőkönyv

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

K Ö Z G Y Ű L É S E

6/2018. (VI. 29.)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2018. június 29-én 10:00 órára összehívott és 10:02 órakor megkezdett ülésén.

Jelen vannak:

Borkai Zsolt polgármester,

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester,

Dr. Fekete Dávid alpolgármester,

Radnóti Ákos alpolgármester,

Bárány István, Borsi Róbert, Dr. Dézsi Csaba András, Diligens Tibor, Fodor Roland, Dr. Gancz Tamás, Glázer Tímea, Kalmár Ákos, Kovács Tamás, Pollreisz Balázs, Rózsavölgyi László, Szeles Szabolcs, Takács Krisztián, Laczkovits-Takács Tímea, Varga Márk

Távolmaradását előzetesen jelezte: Hajszán Gyula, Juhász István, dr. Neupor Zsolt és dr. Sík Sándor képviselő urak

Várható késését jelezte: Szabó Jenő képviselő

Jelen vannak továbbá:

Dr. Csörgits Lajos aljegyző,

Páternoszter Piroska, a Modern Városok Program polgármesteri biztosa,

Dr. Sipos Gertrúd, önkormányzati főtanácsadó,

Nagy Tamás, a Gazdálkodási Főosztály vezetője,

Nagyné dr. László Edit, a Hatósági Főosztály vezetője,

Fűke Péter, a Településfejlesztési Főosztály vezetője,

Panker Mihály, a Humánpolitikai Főosztály vezetője,

Révi Zsolt városi főépítész,

Mező Tímea, az Adóügyi Osztály vezetője,

Dr. Nagy Klára, az Ellenőrzési Osztály vezetője,

Hermann-né Gesztrich Nikoletta, a Kulturális Osztály vezetője,

Hérics Tamás, a Házüzemeltetési Osztály vezetője,

Horváth Tamás, az Igazgatási Osztály vezetője,

Dr. Csele Balázs, a Munkaügyi Osztály vezetője,

Szabóné Vörös Ágnes, a Népjóléti Osztály vezetője,

Bodorné Mózes Ágota, az Oktatási Osztály vezetője,

Hoffmann Judit, a Sport Osztály vezetője,

Dr. Luksics Balázs, a Vagyongazdálkodási Osztály vezetője,

Gyertyás János, a Városfejlesztési Osztály vezetője,

Sági Géza, a GYŐR-SZOL Zrt. elnök-vezérigazgatója,

Sárkány Péter, a Győri Térségfejlesztő és Projektmenedzsment Kft. ügyvezetője,

Truka István, a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr vezetője,

Dr. Horváth Sándor Domonkos, a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér igazgatója,

Sütő Csaba, a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat vezetője,

Dr. Simonik Péter, Széchenyi István Egyetem, egyetemi docens,

Bányai Péter, a Civil Információs Centrum projektvezetője,

Tengely Katalin, a Civil Információs Centrum projekt managere,

a 7. napirendi pontban érintett óvodavezetők,

Dr. Szarvas Péter háziorvos,

a sajtó munkatársai, valamint 7 fő érdeklődő állampolgár.

Borkai Zsolt polgármester: Köszönti a Közgyűlés résztvevőit és az érdeklődő állampolgárokat.

Kéri, hogy a képviselők a létszám megállapítása érdekében gombnyomással jelezzék jelenlétüket. Megállapítja, hogy az ülésen 19 képviselő – a megválasztott képviselők több mint fele – megjelent, tehát a testület határozatképes, az ülést megnyitja.

Távolmaradását előzetesen Hajszán Gyula, Juhász István, dr. Neupor Zsolt és dr. Sík Sándor képviselő urak jelentették be. Várható késését Szabó Jenő képviselő úr jelezte.

A mai ülésen napirend előtt kerül átadásra a 2018. évi Városrész Szolgálatáért díjak közül a Marcalváros Szolgálatáért díj.

Megkéri dr. Somogyi Tivadar alpolgármester urat, szíveskedjék ismertetni a kitüntetés indoklását.

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester: Megkéri a kitüntetettet, hogy neve elhangzása után szíveskedjen kifáradni és Polgármester úrtól átvenni az elismerést.

Borkai Zsolt polgármester úr Marcalváros Szolgálatáért elismerést adományoz Dr. Horváth Gabriella részére városszerte elismert, magas színvonalú, töretlen lendülettel és szakmai elhivatottsággal Marcalvárosban folytatott fogorvosi munkája elismeréseként.

A kitüntetésekhez a testület nevében is gratulál!

****

Borkai Zsolt polgármester: A mai ülés tervezett napirendjét a kiküldött meghívó tartalmazza.

Az ülés előtt kapták kézhez képviselőtársai, a Javaslat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szervezeti és működési szabályzatának módosítására című előterjesztést, valamint a Javaslat a „Győri Olimpiai Reménységek Ösztöndíj” kiírására című előterjesztést, melyeket a zárt ülést megelőzően folytatólagos sorszámmal javasol napirendre venni.

Kéri, hogy akinek a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétele vagy más javaslata van, jelezze!

Kéri, hogy aki a javasolt napirendi pontokkal és azok sorrendjével egyetért, szavazzon!

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a napirendet a szóban elhangzott módosításokkal elfogadta.

104/2018. (VI. 29.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az alábbiak szerint fogadja el a 2018. június 29-i ülésének napirendjét:

1. Javaslat egyes településrendezéssel összefüggő rendeletek módosítására

Előterjesztő: Révi Zsolt városi főépítész

2. Tájékoztató a Győr és Térsége Hulladékgazdálkodási Rendszer megvalósításáról

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Borsi Róbert, a Győr Nagytérség Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanács elnöke

3. Javaslat a 2018. évi városképi támogatásokra

Előterjesztő: Városstratégiai Bizottság

4. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjára 2018-
2023 időszakra vonatkozóan

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

5. Tájékoztató az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr és a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr 2017. évi szakmai munkájának felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

6. Javaslat a Család- és Gyermekjóléti Központ Győr létszámfejlesztésére

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

7. Javaslat köznevelési intézmények intézményvezetői, magasabb vezetői beosztásának ellátására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

8. Javaslat háziorvosi munkakör betöltésére

Előterjesztő: Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

9. Javaslat a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Könyvtárhasználati szabályzatának meghatározására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

10. Javaslat gróf Bethlen István szobor felállítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

11. Javaslat közterületek elnevezésére

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

12. Javaslat a győri 7850 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

13. Javaslat győri társasházi lakások értékesítésére (279/6/A/10; 2672/68/A/60; 5968/4/A/26, 6637/A/7; 8107/A/1 hrsz.)

Előterjesztő: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

14. Javaslat a Győr, Madách I. u. 10. sz. alatti ingatlan bérbeadására

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

15. Javaslat ingatlanok működtetésbe adására beruházások megvalósítására a közfeladat ellátása céljára (Győr 13079, 13080 hrsz.)

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

16. Javaslat a győri 7248 hrsz.-ú ingatlanon lévő épület 57 m2 nagyságú részének a IV. számú Gazdasági Működtető Központ részére történő működtetésbe adására

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

17. Javaslat ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételének kezdeményezésére (Győr, 4123/43 hrsz.)

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

18. Javaslat a MOBILIS Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság új felügyelőbizottsági tagjának megválasztására és ezzel összefüggésben a Társasági szerződés módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

19. Javaslat az Önkormányzat és a GYŐR PROJEKT Kft. közötti közszolgáltatási szerződés megkötésére

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

20. Javaslat alapítványok támogatására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

21. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Civil Koncepciója 2018-2023 elfogadására

Előterjesztő: Radnóti Ákos alpolgármester

22. Javaslat az „Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret” felosztására

Előterjesztő: Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

23. Javaslat a „Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret” felosztására

Előterjesztő: Radnóti Ákos alpolgármester

24. Javaslat Győr Megyei Város Önkormányzata Közgyűlésének 2018. II. félévi munkatervére

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

25. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

26. Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

27. Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

28. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szervezeti és működési szabályzatának módosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

29. Javaslat a „Győr Olimpiai Reménységek Ösztöndíj” kiírására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

30. Javaslat a Győri Filharmonikus Zenekar igazgatói beosztásának betöltésére

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester (zárt ülés)

31. Javaslat a Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ igazgatói beosztásának betöltésére

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester (zárt ülés)

32. Javaslat önkormányzati hatósági ügyben hozott döntés elleni fellebbezés elbírálására (zárt ülés)

Előterjesztő: Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

1. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT EGYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELETEK MÓDOSÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Révi Zsolt városi főépítész: Az előterjesztés kapcsán megérkezett az állami főépítész úr záróvéleménye, beleegyezését megadta, jogi vagy szakmai kifogást nem emelt, támogatta az előterjesztést. Kéri az előterjesztés elfogadását.

Borkai Zsolt polgármester: További hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 15 igen, 0 nem, 4 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

105/2018. (VI. 29.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja Győr Településszerkezeti Tervének módosítását a

TSZTM 2016-037, TSZTM 2017-058, TSZTM 2018-006 és a TSZTM 2018-010 számú tervlap szerint.

Felelős: városi főépítész

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a városi főépítészt a jóváhagyott módosítások átvezetésére Győr Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Győr Építési Szabályzata című dokumentumokban, valamint a módosított dokumentumok megküldésére az egyeztetésében részt vett államigazgatási, érdek-képviseleti szerveknek és civil szervezeteknek.

Felelős: városi főépítész

Határidő: 2018. július 30.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

Borkai Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 15 igen, 0 nem, 4 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

20/2018. (VI. 29.) RENDELETE

EGYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet (a továbbiakban: GYÉSZ) 103. §-ában a 01131, 01847, 01848, 01911, 04505, 04506 és a 04685 sz. övezetek egyedi előírása helyébe a következő rendelkezések lépnek:

 01131  Az övezetben amennyiben a telek nagysága
a) nem éri el a 800 m2-t, akkor legfeljebb három,
b) eléri a 800 m2-t, de az 1050 m2-t nem éri el, akkor legfeljebb négy,
c) eléri 1050 m2-t, de az 1300 m2-t nem éri el, akkor legfeljebb őt,
d) eléri az 1300 m2-t, de a 2000 m2-t nem éri el, akkor legfeljebb hat, vagy
e) eléri vagy meghaladja a 2000 m2-t, akkor legfeljebb tizennégy
önálló rendeltetési egységet magában foglaló épület helyezhető el telkenként.
A legalább 2000 m2 területű és legalább 24 m széles telek szabadonálló beépítéssel is beépíthető.
A 11955 hrsz.-ú telken elhelyezendő rendeltetési egységek száma nincs korlátozva, a meglévő harmadik tetőtéri szinten önálló rendeltetési egységek is kialakíthatók.
 01847  Az övezetben telekalakításra és ingatlan beépítésére Településrendezési Szerződés (TRSZ) megkötését követően kerülhet sor.
A zaj – és rezgésvédelmi szempontból fokozottan védett területen az építési tevékenység során alkalmazandó zaj – és rezgésvédelmi megoldás a zaj – és rezgésvédelmi egyedi számítás alapján történik. Az egységes megjelenés és utcakép érdekében az egyes épületek létesítésénél a településképi rendelet hatálya alá eső eljárásokban a Tervtanács által elfogadott beépítési tervhez való illeszkedés igazolandó. Egy építési helyen belül több épület is elhelyezhető.
 01848  Az övezetben telekalakításra és ingatlan beépítésére Településrendezési Szerződés (TRSZ) megkötését követően kerülhet sor.
A zaj – és rezgésvédelmi szempontból fokozottan védett területen az építési tevékenység során alkalmazandó zaj – és rezgésvédelmi megoldás a zaj – és rezgésvédelmi egyedi számítás alapján történik. Az egységes megjelenés és utcakép érdekében az egyes épületek létesítésénél a településképi rendelet hatálya alá eső eljárásokban a Tervtanács által elfogadott beépítési tervhez való illeszkedés igazolandó. Egy építési helyen belül több épület is elhelyezhető.
 01911  Az övezetben telekalakításra és ingatlan beépítésére Településrendezési Szerződés (TRSZ) megkötését követően kerülhet sor.
A zaj – és rezgésvédelmi szempontból fokozottan védett területen az építési tevékenység során alkalmazandó zaj – és rezgésvédelmi megoldás a zaj – és rezgésvédelmi egyedi számítás alapján történik. Az egységes megjelenés és utcakép érdekében az egyes épületek létesítésénél a településképi rendelet hatálya alá eső eljárásokban a Tervtanács által elfogadott beépítési tervhez való illeszkedés igazolandó. Egy építési helyen belül több épület is elhelyezhető.
 04505  Az övezetben telekalakításra és ingatlan beépítésére Településrendezési Szerződés (TRSZ) megkötését követően kerülhet sor.
Az egységes megjelenés és utcakép érdekében az egyes épületek létesítésénél a településképi rendelet hatálya alá eső eljárásokban a Tervtanács által elfogadott beépítési tervhez való illeszkedést igazolandó.
 04506  Az övezetben telekalakításra és ingatlan beépítésére Településrendezési Szerződés (TRSZ) megkötését követően kerülhet sor.
Az egységes megjelenés és utcakép érdekében az egyes épületek létesítésénél a településképi rendelet hatálya alá eső eljárásokban a Tervtanács által elfogadott beépítési tervhez való illeszkedést igazolandó. Egy építési helyen belül több épület is elhelyezhető.
 04685  Az övezetben telekalakításra és az ingatlan beépítésére Településrendezési Szerződés (TRSZ) megkötését követően kerülhet sor.
Az övezetben csak lakó rendeltetési egység helyezhető el.
A 45 méternél nagyobb telekmélységgel rendelkező építési telek esetében az épület a telek közterületi homlokvonalától mért legfeljebb 45 méter mélyen helyezendő el.
Új épület 15 m-nél keskenyebb telken nem helyezhető el, a meglévő épület nem bővíthető. A meglévő épület felújítható.
Amennyiben a telek közterületi határán mért homlokvonal szélessége meghaladja a 25 métert, úgy az építési telek szabadonálló beépítéssel is beépíthető.

(2) A GYÉSZ 103. §-a kiegészül a 01851, 01852, 04817, 04818, 04820, 04823, 04824, 04825, 04826, 04827, 04828, 04830, 04831, 04835 és a 04836 sz. övezetek egyedi előírásaival:

 01851  Az övezetben telekalakításra és ingatlan beépítésére Településrendezési Szerződés (TRSZ) megkötését követően kerülhet sor.
Az egységes megjelenés és utcakép érdekében az egyes épületek létesítésénél a településképi rendelet hatálya alá eső eljárásokban a Tervtanács által elfogadott beépítési tervhez való illeszkedés igazolandó. Egy építési helyen belül több épület is elhelyezhető.
 01852  Az övezetben telekalakításra és ingatlan beépítésére Településrendezési Szerződés (TRSZ) megkötését követően kerülhet sor.
Az egységes megjelenés és utcakép érdekében az egyes épületek létesítésénél a településképi rendelet hatálya alá eső eljárásokban a Tervtanács által elfogadott beépítési tervhez való illeszkedést igazolandó. Egy építési helyen belül több épület is elhelyezhető.
 
04817
 Az övezetben telekalakításra és az ingatlan beépítésére Településrendezési Szerződés (TRSZ) megkötését követően kerülhet sor.
Az övezetben 500 m2 teleknagyságig legfeljebb egy, 500 m2 teleknagyság felett legfeljebb kettő lakás rendeltetési egység alakítható ki.
 
04818
 Az övezetben telekalakításra és az ingatlan beépítésére Településrendezési Szerződés (TRSZ) megkötését követően kerülhet sor.
Az övezetben 500 m2 teleknagyságig legfeljebb egy, 500 m2 teleknagyság felett legfeljebb kettő lakás rendeltetési egység alakítható ki.
 
04820
 Az övezetben telekalakításra és az ingatlan beépítésére Településrendezési Szerződés (TRSZ) megkötését követően kerülhet sor.
Az övezetben 500 m2 teleknagyságig legfeljebb egy, 500 m2 teleknagyság felett legfeljebb kettő lakás rendeltetési egység alakítható ki.
 
04823
 Az övezetben telekalakításra és az ingatlan beépítésére Településrendezési Szerződés (TRSZ) megkötését követően kerülhet sor.
Az övezetben 500 m2 teleknagyságig legfeljebb egy, 500 m2 teleknagyság felett legfeljebb kettő lakás rendeltetési egység alakítható ki.
 
04824
 Az övezetben telekalakításra és az ingatlan beépítésére Településrendezési Szerződés (TRSZ) megkötését követően kerülhet sor.
Az övezetben 500 m2 teleknagyságig legfeljebb egy, 500 m2 teleknagyság felett legfeljebb kettő lakás rendeltetési egység alakítható ki.
 
04825
 Az övezetben telekalakításra és az ingatlan beépítésére Településrendezési Szerződés (TRSZ) megkötését követően kerülhet sor.
Az övezetben 500 m2 teleknagyságig legfeljebb egy, 500 m2 teleknagyság felett legfeljebb kettő lakás rendeltetési egység alakítható ki.
 
04826
 Az övezetben telekalakításra és az ingatlan beépítésére Településrendezési Szerződés (TRSZ) megkötését követően kerülhet sor.
Az övezetben 500 m2 teleknagyságig legfeljebb egy, 500 m2 teleknagyság felett legfeljebb kettő lakás rendeltetési egység alakítható ki.
 

04827

 Az övezetben telekalakításra és ingatlan beépítésére Településrendezési Szerződés (TRSZ) megkötését követően kerülhet sor.
Az övezetben csak lakó rendeltetési egység helyezhető el.
A 45 méternél nagyobb telekmélységgel rendelkező építési telek esetében az épület a telek közterületi homlokvonalától mért legfeljebb 45 méter mélyen helyezendő el.
Új épület 15 m-nél keskenyebb telken nem helyezhető el, a meglévő épület nem bővíthető. A meglévő épület felújítható.
Amennyiben a telek közterületi határán mért homlokvonal szélessége meghaladja a 25 métert, úgy az építési telek szabadonálló beépítéssel is beépíthető.
 

04828

 Az övezetben telekalakításra és ingatlan beépítésére Településrendezési Szerződés (TRSZ) megkötését követően kerülhet sor.
Az övezetben csak lakó rendeltetési egység helyezhető el.
A 45 méternél nagyobb telekmélységgel rendelkező építési telek esetében az épület a telek közterületi homlokvonalától mért legfeljebb 45 méter mélyen helyezendő el.
Új épület 15 m-nél keskenyebb telken nem helyezhető el, a meglévő épület nem bővíthető. A meglévő épület felújítható.
Amennyiben a telek közterületi határán mért homlokvonal szélessége meghaladja a 25 métert, úgy az építési telek szabadonálló beépítéssel is beépíthető.
 04830  Az övezetben telekalakításra és ingatlan beépítésére Településrendezési Szerződés (TRSZ) megkötését követően kerülhet sor.
A terület csak megfelelő mélységű és részletességű hatásvizsgálattal megalapozott településrendezési szerződés szerint építhető be. Az egységes megjelenés és utcakép érdekében az egyes épületek létesítésénél a településképi rendelet hatálya alá eső eljárásokban a Tervtanács által elfogadott beépítési tervhez való illeszkedést igazolandó. Egy építési helyen belül több épület is elhelyezhető.
 04831  Az övezetben telekalakításra és ingatlan beépítésére Településrendezési Szerződés (TRSZ) megkötését követően kerülhet sor.
A terület csak megfelelő mélységű és részletességű hatásvizsgálattal megalapozott településrendezési szerződés szerint építhető be. Az egységes megjelenés és utcakép érdekében az egyes épületek létesítésénél a településképi rendelet hatálya alá eső eljárásokban a Tervtanács által elfogadott beépítési tervhez való illeszkedést igazolandó. Egy építési helyen belül több épület is elhelyezhető.
 

04835

 Az övezetben telekalakításra és ingatlan beépítésére Településrendezési Szerződés (TRSZ) megkötését követően kerülhet sor.
Az övezetben csak lakó rendeltetési egység helyezhető el.
A 45 méternél nagyobb telekmélységgel rendelkező építési telek esetében az épület a telek közterületi homlokvonalától mért legfeljebb 45 méter mélyen helyezendő el.
Új épület 15 m-nél keskenyebb telken nem helyezhető el, a meglévő épület nem bővíthető. A meglévő épület felújítható.
Amennyiben a telek közterületi határán mért homlokvonal szélessége meghaladja a 25 métert, úgy az építési telek szabadonálló beépítéssel is beépíthető.
 

04836

 Az övezetben telekalakításra és ingatlan beépítésére Településrendezési Szerződés (TRSZ) megkötését követően kerülhet sor.
Az övezetben csak lakó rendeltetési egység helyezhető el.
A 45 méternél nagyobb telekmélységgel rendelkező építési telek esetében az épület a telek közterületi homlokvonalától mért legfeljebb 45 méter mélyen helyezendő el.
Új épület 15 m-nél keskenyebb telken nem helyezhető el, a meglévő épület nem bővíthető. A meglévő épület felújítható.
Amennyiben a telek közterületi határán mért homlokvonal szélessége meghaladja a 25 métert, úgy az építési telek szabadonálló beépítéssel is beépíthető.

2. §

(1) A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 1. mellékletét képező SZTM 2016-037, SZTM 2017-058, SZTM 2017-074, SZTM 2018-006, SZTM 2018-010, SZTM 2018-020, SZTM 2018-023, SZTM 2018-024 és az SZTM 2018-027 tervszámú szabályozás tervlapok szerint.

(2) A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 2. mellékletét képező SZTM 2018-021, SZTM 2018-022, SZTM 2018-026, SZTM 2018-028, SZTM 2018-034, és az SZTM 2018-035 tervszámú szabályozási tervlapok szerint.

3. §

A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet felülvizsgálatára tekintettel változtatási tilalom elrendeléséről szóló 18/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A helyi építési szabályzat módosításának hatályba lépéséig, de legfeljebb a jelen rendelet hatályba lépésétől számított 2 évig változtatási tilalom áll fenn a

a) 2629 hrsz., 3560 hrsz., 3561 hrsz., 3562 hrsz., 3708 hrsz., 3712 hrsz., 3818 hrsz., 3833 hrsz., 3838 hrsz., 3839 hrsz., 3848 hrsz., 3852 hrsz., 3854 hrsz., 3855 hrsz., 3856 hrsz., 3881 hrsz., 3889 hrsz., 4036/1 hrsz., 4054 hrsz., 4067 hrsz., 4068 hrsz., 4080 hrsz., 4451 hrsz., 4456 hrsz., 7200 hrsz. és a 10506 hrsz. alatti ingatlanokra és a

b) 00003, 00004, 00055, 00065, 00569, 00572, 00573, 00595, 00966, 00968, 02038, 02388, 02389, 02393, 02583, 02602, 02603, 02611, 02630, 02631, 02632, 02633, 02634, 02635, 02636, 02927, 02928, 04193, 04194, 04195, 04164, 04220, 04479, 04592, 04599 és a 04600 sz. építési övezetekre.”

4. §

A változtatási tilalom elrendeléséről szóló 19/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-ában a „02323, 02312, 04155” szövegrész helyébe a „02323, 04155” szöveg lép.

5. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, a (2) bekezdésben foglaltak kivételével.

(2) A rendelet 1. §-a, 2. § (1) bekezdés, a 4. §-a és 6. §-a 2018. július 14. napján lép hatályba.

6. §

Hatályát veszti

a) a GYÉSZ 103. §-ban a 00720, 01845 sz. övezetek egyedi előírása és a

b) a Bácsai út, Vidra utca és a Votinszky utca által határolt területen történő változtatási tilalom elrendeléséről szóló 25/2017. (IX. 19.) önkormányzati rendelet.

Borkai Zsolt

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző

(A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatóak.)

****

2. NAPIRENDI PONT:

TÁJÉKOZTATÓ A GYŐR ÉS TÉRSÉGE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Glázer Tímea képviselő: A hulladékgazdálkodásnál problémákat lát. A győri hulladékkezelési rendszer működésképességének a határát súrolja. A kevés pénz és az emberhiány veszélyezteti a szemét elszállítását. Szerinte a városnak ösztönöznie kellene az egyedi szelekciós rendszert. Javasolja a szelektív gyűjtés erősítését és fokozottabb ellenőrzését. A központi irányítás hibájának tartja, hogy a hulladékgazdálkodás Győrben nem működik rendesen.

Borkai Zsolt polgármester: Az, hogy a hulladékot nemcsak a hulladékgyűjtő szigeteken teszik le, hanem például erdők szélén, mezőkön, nem kormányzati kérdés. A hulladékprojekt indulásakor a legnagyobb aggálya az volt, hogy ne lerakókat alakítsanak ki, hanem hulladékégetőket, mint Németországban, de nem ez volt az álláspont. Jelenleg kampány folyik arra, hogy a gyerekeket az óvodákban, iskolákban a felelős hulladékgazdálkodásra tanítsák. Komoly eredmények is születtek. A Közterület-Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr folyamatosan, megerősített csapattal végzi az ellenőrzést. Több esetben vidéki településeken dolgozó kiskereskedők a felhalmozódott szemetet esténként behozzák Győrbe és itt rakják le. Már több ilyen tettenérés is történt. Győrben a szemét elszállítása működik. Az illegális lerakók megszüntetése komoly pénzekbe kerül. A cél ezek felszámolása és a szemetet illegálisan lerakók tettenérése.

(Szabó Jenő képviselő úr megérkezik az ülésre, a Közgyűlés létszáma 20 főre módosul).

Borsi Róbert képviselő: Megköszöni Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának, a Győr Nagytérség Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak, és a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. valamennyi munkatársának az elmúlt félév áldozatos munkáját. Glázer Tímea képviselő asszony hozzászólására reagálva elmondja, hogy ez a rendszer mentett meg nagyon sok szolgáltatást országosan a megszűnéstől. Az új rendszert fenntarthatónak látja.

Bárány István képviselő: A győri hulladékgazdálkodási rendszer az elsők között került bevezetésre az országban. Kevés olyan település van, ahol ilyen sokféle hulladékot ingyenesen rakhat le a lakosság. Elmondható, hogy nem a rendszer rossz, hanem még mindig vannak olyanok, akik nem megfelelően használják. Megköszöni Radnóti Ákos alpolgármester úrnak, hogy Bácsán és Kisbácsán a Közterület-Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr a kritikus hulladékgyűjtő szigeteken olyan eredményeket tudott az ellenőrzések terén felmutatni, amelyeknek már jelentkezik a hatása. Az előterjesztés tárgyalása egyúttal jó alkalom arra, hogy megköszönje a városgazdálkodás és a GYŐR-SZOL Zrt. ezen területen végzett munkáját. El kellene érni azt, hogy a rendszert helyesen használó lakosok merjenek szólni a rendszert helytelenül használóknak, így érvényesülne a társadalmi kontroll. Az előterjesztést jónak tartja, még egyszer megköszöni a befektetett munkát.

Fodor Roland képviselő: A jelenlegi vegyes rendszernek, amiben az állam és az önkormányzat is benne van, vannak előnyei és hátrányai is. Problémát lát a szelektív szemetesek ürítésének gyakoriságában.

Pollreisz Balázs képviselő: A Glázer Tímea képviselő asszony kérdésére adott válasszal nem ért egyet, mely szerint a 2006-os és 2010-es kormányok által felállított rendszer nem működik. A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-t nem az előző kormányok, hanem az Orbán Kormány állította fel. A Győr Hulladékgazdálkodási és Nonprofit Kft. anyagi problémáit is a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. okozza. Megköszöni a Győr Hulladékgazdálkodási és Nonprofit Kft.-nek és Sági Géza elnök-vezérigazgató úrnak, hogy a rendszer mégis működik és életben tudott maradni.

Borkai Zsolt polgármester: Nem azt mondta, hogy nem működik a rendszer, hanem azt, hogy jobb rendszert is ki lehetett volna alakítani. Nem biztos, hogy a szakmai választás megfelelő volt abban a tekintetben, hogy hulladéklerakókat építenek, majd utána rekultiválnak. A helyzet azonban már adott, és ezzel kell együtt élni. Egyetért azzal, hogy a győri szakemberek jól végzik a dolgukat. Csak azt mondta, hogy annak idején rosszul választottak, képviselőtársa ne érezze ezt személyes sértésnek.

Dr. Dézsi Csaba András képviselő: Fodor Roland képviselő úr felszólalására reagálva elmondja, hogy amennyiben a szelektív szigethez érve azt látja, hogy az szemetes megtelt, akkor felhívja az ott feltüntetett telefonszámot, és eddig még mindig elvitték. Általános problémának látja, hogy az emberek mindenfélét bedobálnak a gyűjtőkbe. A felelőtlen emberek tevékenységéről nem tehet a GYŐR-SZOL Zrt., az Önkormányzat és a Kormány sem, csak azok, akik magatartásukkal tönkreteszik az országban elsőként Győrben felállított, egész városra kiterjedő hulladékgyűjtő rendszert, melyet példás dolognak tart. Úgy látja, hogy sokan nincsenek még ma sem tisztában azzal, hogy például a pizzás doboz, mivel zsíros, nem való a szelektív gyűjtőbe. Még mindig sok tanulnivaló akad, bízik abban, hogy a gyerekeknek egy olyan rendszert kapnak, amit majd ők már megfelelően kezelnek.

Radnóti Ákos alpolgármester: Glázer Tímea képviselő asszony felszólalására reagálva elmondja, hogy még mindig tudott segíteni azoknak a képviselőknek, akik megkeresték, és azonnal intézkedett. Bárány képviselő úr megkeresése után valóban jó eredményeket értek el Bácsán. A Közterület-Felügyelet éves beszámolója idén is megtörtént, 800 feletti tettenérés volt a tavalyi évben, míg 2014-ben 60-70 közötti. Létszámbővítés volt, és jelentős összeget fordítottak a területre. Kampány indult el azzal kapcsolatban, hogy mit hova kell beledobni. A www.gyhg.hu oldalon bővítették a listát arról, hogy mit, melyik szemetesbe kell elhelyezni. A sajtóban minden hónapban beszámolnak a hulladékkommandó tettenéréseiről. Az önkormányzati rendelet megengedi, hogy az, aki a saját szemetesét rendszeresen túlpakolja, nagyobb szemetest kapjon automatikusan a szolgáltatóhoz. Fontos elmondani azt is, hogy a lakossági árak nem emelkedtek.

Fodor Roland képviselő: Nagyon fontos a prevenció és a szelektív hulladékgyűjtés szemléletének az elterjesztése a városban, de most egy akut problémával állnak szemben. Sok szelektív sziget kinézete méltatlan a városhoz. A megelőző intézkedéseket, amelyeknek majd később látszik az eredménye, ki kellene egészíteni azzal, hogy a szelektív sziget jelenleg se folyjék szét, attól függetlenül, hogy illegális hulladék van ott vagy legális. Sajnos az említett telefonszámok több helyen már lekoptak.

Borkai Zsolt polgármester: Megdöbben azon, hogy képviselőtársa nincs tisztában azzal, hogy az állampolgárok számára létezik az a lehetőség is, hogy a hulladékudvarokat igénybe vegyék. Inkább az a probléma, hogy a lakosság nem figyel oda ezekre a dolgokra, sok esetben felelőtlen. Elmondható, hogy ugyan lehet még javítani rajta, de Győrben példaértékűen működik a rendszer. A GYŐR-SZOL Zrt. munkatársai ünnepnapokon, amikor a szemét jobban felhalmozódik, sokkal sűrűbben ürítik a szelektív kukákat, működik a hulladékelszállító rendszer, és a jövőben is működni fog. Boldog lenne, ha képviselőtársa tudna olyan javaslatot mondani, ami javítani tudná a helyzetet, nemcsak kritizálna.

Borsi Róbert képviselő: Nemcsak a hulladékudvarok állnak rendelkezésre, hanem kihelyezett hulladékudvarokat is biztosított az Önkormányzat az elmúlt időszakban. Ez lehetővé tette, hogy a lakosok a közvetlen környezetükben el tudják szállítani a felgyűlt lomokat. Hangsúlyozza, hogy korábbi hozzászólásában is azt mondta, hogy ez a rendszer országosan nagyon sok társulást, szolgáltatót mentett meg a megszűnéstől. A győri volt az első rendszer, ami létrejött, és nem volt előtte példa. Szükségesek a folyamatos változtatások, fejlesztések. Biztos benne, hogy Sági Géza elnök-vezérigazgató úr is azt tudná elmondani, hogy napi szinten folyamatosan ürítik a győri hulladékszigeteket és takarítják a környéküket. A KEOP-os programban keretében, amelyben részt vesznek, beszereznek harang alakú gyűjtőedényeket, melyeknek csak bedobó nyílása van és a térfogata is nagyobb. Készül egy applikáció, amivel a lakosság be tudja jelenteni az illegális hulladék-lerakást és tájékozódni tud arról, hogy mikor kell kivinni a szemetest, mit, hova kell dobni. A városnak azon munkájához is hozzájárulnak, hogy az illegálisan lerakott hulladék mennyisége csökkenjen. Megvizsgáltak oroszországi és csehországi mintákat, ahol szintén ilyen problémák voltak, és viszonylag kis összegből működő megoldásokat találtak.

Fodor Roland képviselő: Személyének szóló felvetésekre reagál. Látható, hogy valós problémáról beszél, Győr belvárosában és egyéb rendezett környékeken, hogy néznek ki a hulladékszigetek. Szeretné kérni, hogy gyakrabban ürítsék a szigeteken a kukákat addig is, amíg a többi intézkedés gyümölcse beérik.

Glázer Tímea képviselő: Tisztában van azzal, hogy itt mindenki megtesz mindent, nem szeretné a helyi vezetést kritizálni. A központi rendszer nem megfelelő támogatást nyújt, kevesebb a pénz marad helyben, ezért nincs elegendő munkaerő sem. A helyi vezetéssel nincs probléma.

Dr. Dézsi Csaba András képviselő: Fodor Roland képviselő úr hozzászólására reagálva elmondja, hogy ha még gyakrabban viszik el a szemetet, az arra ösztönzi a szemetet illegálisan lepakolókat, hogy ez egy megoldás lehet a számukra. Csak oktatással és szankcionálással lehet eredményt elérni.

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához további kérdés, sem észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 19 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal azt elfogadta.

106/2018. (VI. 29.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Győr és térsége hulladékgazdálkodási rendszer megvalósításáról szóló tájékoztatót elfogadja.

****

3. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A 2018. ÉVI VÁROSKÉPI TÁMOGATÁSOKRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 19 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

107/2018. (VI. 29.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2018. évi költségvetésben szereplő „Bizottsági keretek – Városképi keret” kiadási jogcímen lévő előirányzat terhére,

a) Győr, Czuczor Gergely utca 12. és 14. szám alatti, belvárosi műemléki jelentőségű területén, műemléki környezetben található épületek (hrsz.: 7318/1 és 7319/1) homlokzat felújítására és ablakkeretek javítására, festésére 2.000.000,- Ft,

b) Győr, Arany János utca 17. szám alatti, belvárosi műemléki jelentőségű területén, műemléki környezetben található épület (hrsz.: 7304) Kisfaludy utca felőli homlokzatának felújítási munkálatainak támogatására 800.000,- Ft,

c) Győr, Rákóczi Ferenc utca 8. szám alatti, belvárosi műemléki jelentőségű területén, műemléki környezetben található épület (hrsz.: 6694) utcai homlokzatának felújítására, nyílászárók javítására és bádogos szerkezetek cseréjére 5.000.000,- Ft,

d) Győr, Sarló köz 17. – Kisfaludy utca 1. szám alatti, belvárosi műemléki jelentőségű területén, műemléki környezetben található épület (hrsz.: 7335) utcai homlokzatának felújítására, ablakok festésére, tetőfedés és bádogos szerkezetek cseréjére, valamint a földszinti portálok javítására 3.800.000,- Ft,

e) Győr, Szent István út 10. szám alatti, belvárosi, illetve a vasútállomás műemléki környezetben található (hrsz.: 7033) Szent István út és Városháza tér felőli homlokzatának felújítására és ablakok javítására, 23.700.000,- Ft,

f) Győr, Vörösmarty utca 15. szám alatti, belvárosi műemléki jelentőségű területén álló műemlék épület (hrsz.: 6729) homlokzatfelújítással egybekötött utólagos vízszigetelés kialakítására 3.400.000,- Ft,

g) Győr, Kossuth Lajos utca 20. szám alatti, újvárosi műemléki jelentőségű területén lévő műemlék épület (hrsz.: 7878) műanyag nyílászáróinak fából készült nyílászáróra történő cseréjére 1.300.000,- Ft

támogatásáról dönt.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a pénzeszköz átadási megállapodások előkészítésére és aláírására, valamint az elszámolással kapcsolatos feladatok ellátására.

Felelős: polgármester

Határidő: pályázók kiértesítése, megállapodások megkötésének kezdeményezése: 2018. július 13.

A pályázók elszámolási határideje: a megkötendő megállapodásban meghatározottak szerint.

****

4. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁRA

2018-2023 IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Pollreisz Balázs képviselő: Megköszöni az anyag készítőinek a munkáját. A frakciója jó anyagnak tartja, az előterjesztést támogatják. Több helyen a problémafelvetésekre adott válaszlehetőségek az mutatják, hogy ezen a területen a kommunikáció rosszul működik. Nem sikerül a programokat célcsoporthoz eljuttatni, így az egyébként jó programok nem hatékonyak. A bizottsági ülésen Panker Mihály főosztályvezető urat már kérdezte a kommunikációról. Kiderült, hogy ezen a területen nincs elkülönített keret erre. A Győr+ újságban és egyéb helyeken jelennek meg a programok. Javasolja, hogy marketing erőforrásokat – legyen az humán vagy anyagi – fordítsanak arra is a következő években, hogy az anyagban leírt programokkal kapcsolatos információk eljussanak azokhoz az emberekhez, akiknek szüksége van rá. A városban kevés a jó szakember, mivel sokan elmennek. Az anyagban javasolt ösztöndíj bevezetését jó ötletnek tartja, ami segítene a jó szakemberek megtartásában.

Borkai Zsolt polgármester: Képviselőtársa marketinggel kapcsolatos javaslatát megfontolandónak tartja. Ehhez további marketingköltségeket kell hozzárendelni. Ezt a költségvetés tervezésekor meg fogják tenni. Kéri, hogy amennyiben a következő költségvetés tárgyalásakor magasabb marketingköltségeket látnak, azt támogassák és ne kritizálják.

Mivel a témához további kérdés, sem észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 19 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal azt elfogadta.

108/2018. (VI. 29.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja Győr város Helyi esélyegyenlőségi programját a 2018-2023 időszakra vonatkozóan az 1. sz. melléklet szerint.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés úgy dönt, hogy törekszik az éves költségvetés összeállításánál a Helyi esélyegyenlőségi programban foglaltakat szem előtt tartani a források biztosítása kapcsán.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023-ig a mindenkori költségvetés összeállítása

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy Győr város Helyi esélyegyenlőségi programjának időarányos megvalósulását kétévente tekintse át, és szükség esetén módosítási javaslatát terjessze a Közgyűlés elé.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023-ig minden második év június 30.

(A határozat melléklete jegyzőkönyv végén található.)

****

5. NAPIRENDI PONT:

TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY GYŐR ÉS A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT GYŐR 2017. ÉVI SZAKMAI MUNKÁJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

109/2018. (VI. 29.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr és a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr szakmai munkájának felülvizsgálatáról készített tájékoztatót az 1. számú melléklet szerint elfogadja.

(A határozat melléklete jegyzőkönyv végén található.)

****

6. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT GYŐR LÉTSZÁMFEJLESZTÉSÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

110/2018. (VI. 29.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 126/2017. (IX. 19.) Kgy. sz. határozata 1. pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért a Család- és Gyermekjóléti Központ Győr szakmai létszámának 2017. november 1-jétől két fő 8 órás tanácsadó munkatárssal történő fejlesztésével. Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 2017. november 1. napjától 70,25-ről 72,25-re változik.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal”

2. A Közgyűlés egyetért a Család- és Gyermekjóléti Központ Győr szakmai létszámának 2018. szeptember 1. napjától 31 fő 8 órás óvodai és iskolai szociális segítő munkatárssal történő fejlesztésével, mellyel az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 2018. szeptember 1. napjától 72,25-ről 103,25-re változik.

3. A Közgyűlés a 2. pontban szereplő 31 fő létszámfejlesztés 2018. évi költségvetési fedezetének 32.748.051,- Ft-os összegét az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében a „350001 Költségvetési tervezési tartalék” kiadási előirányzat terhére biztosítja az 1. számú mellékletben foglaltak szerint, ezzel egyidejűleg a Család- és Gyermekjóléti Központ költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

Személyi juttatások + 17.139.900,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális

Hozzájárulási adó + 3.922.151,- Ft

Dologi kiadások + 2.727.000,- Ft

Felhalmozási kiadások + 8.748.000,- Ft

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

4. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a 2-3. pontban meghatározott változtatások Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési rendeletébe való beépítésére.

Felelős: polgármester

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása.

****

7. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK INTÉZMÉNYVEZETŐI, MAGASABB VEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendhez kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslat 1./ pontját.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igenlő, egyhangú szavazattal Halász Katalint nevezi ki a Bartók Óvoda igazgatójának.

Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslat 2./ pontját.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igenlő, egyhangú szavazattal Horváthné Szabó Anettet nevezi ki a Bisinger Óvoda igazgatójának.

Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslat 3./ pontját.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igenlő, egyhangú szavazattal Kántor Istvánnét nevezi ki az Erzsébet Ligeti Óvoda igazgatójának.

Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslat 4./ pontját.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igenlő, egyhangú szavazattal Vadász Ilona Zsuzsannát nevezi ki a Gyárvárosi Óvoda igazgatójának.

Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslat 5./ pontját.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igenlő, egyhangú szavazattal Litkei Erikát nevezi ki a Kovács Margit Óvoda igazgatójának.

Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslat 6./ pontját.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igenlő, egyhangú szavazattal Varga Miklósnét nevezi ki a Márvány Óvoda igazgatójának.

Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslat 7./ pontját.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igenlő, egyhangú szavazattal Holle Zsuzsannát nevezi ki a Sün Balázs Óvoda igazgatójának.

Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslat 8./ pontját.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igenlő, egyhangú szavazattal Fortuna Lászlónét nevezi ki a Szentiváni Óvoda igazgatójának.

Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslat 9./ pontját.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igenlő, egyhangú szavazattal Kutseráné Czigány Judit jelenlegi óvodavezető-helyettest bízza meg a Győri Mosolyvár Óvoda igazgatói feladatainak ellátásával.

111/2018. (VI. 29.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Bartók Óvoda magasabb vezetői, óvodavezetői feladatinak ellátásával a 2018. augusztus 1-től 2023. július 31-ig terjedő öt éves időtartamra Halász Katalint bízza meg jelenlegi illetménye meghagyásával és 73.080,- Ft magasabb vezetői pótlék megállapításával.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Bisinger Óvoda magasabb vezetői, óvodavezetői feladatinak ellátásával a 2018. augusztus 1-től 2023. július 31-ig terjedő öt éves időtartamra Horváthné Szabó Anettet bízza meg jelenlegi illetménye és magasabb vezetői pótléka meghagyásával.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Erzsébet Ligeti Óvoda magasabb vezetői, óvodavezetői feladatinak ellátásával a 2018. augusztus 1-től 2023. július 31-ig terjedő öt éves időtartamra Kántor Istvánnét bízza meg jelenlegi illetménye és magasabb vezetői pótléka meghagyásával.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

4. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Gyárvárosi Óvoda magasabb vezetői, óvodavezetői feladatinak ellátásával a 2018. augusztus 1-től 2023. július 31-ig terjedő öt éves időtartamra Vadász Ilona Zsuzsannát bízza meg jelenlegi illetménye és magasabb vezetői pótléka meghagyásával.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

5. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Kovács Margit Óvoda magasabb vezetői, óvodavezetői feladatinak ellátásával a 2018. augusztus 1-től 2023. július 31-ig terjedő öt éves időtartamra Litkei Erikát bízza meg jelenlegi illetménye és magasabb vezetői pótléka meghagyásával.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

6. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Márvány Óvoda magasabb vezetői, óvodavezetői feladatinak ellátásával a 2018. augusztus 1-től 2023. július 31-ig terjedő öt éves időtartamra Varga Miklósnét bízza meg jelenlegi illetménye és magasabb vezetői pótléka meghagyásával.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

7. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Sün Balázs Óvoda magasabb vezetői, óvodavezetői feladatinak ellátásával a 2018. augusztus 1-től 2023. július 31-ig terjedő öt éves időtartamra Holle Zsuzsannát bízza meg jelenlegi illetménye és magasabb vezetői pótléka meghagyásával.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

8. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Szentiváni Óvoda magasabb vezetői, óvodavezetői feladatinak ellátásával a 2018. augusztus 1-től 2023. július 31-ig terjedő öt éves időtartamra Fortuna Lászlónét bízza meg jelenlegi illetménye és magasabb vezetői pótléka meghagyásával.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

9. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Győri Mosolyvár Óvoda magasabb vezetői, óvodavezetői feladatainak ellátásával 2018. augusztus 1-jétől a következő sikeres intézményvezetői pályázat lebonyolításáig, de legkésőbb 2019. július 31-ig terjedő időszakra az intézmény jelenlegi óvodavezető-helyettesét, Kutseráné Czigány Juditot bízza meg jelenlegi illetménye meghagyásával és 73.080,- Ft magasabb vezetői pótlék megállapításával.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

8. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT HÁZIORVOSI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

112/2018. (VI. 29.) Kgy. határozat

1. A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a 080090143 kódszámú háziorvosi praxisban (Győr, Váci M. út 6.) 2018. szeptember 1-jétől Dr. Szarvas Péter lássa el a háziorvosi feladatokat a praxisjog megszerzése esetén.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az 1. sz. melléklet szerinti előszerződés megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található)

****

9. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A DR. KOVÁCS PÁL KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

113/2018. (VI. 29.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Könyvtárhasználati szabályzatát az 1. számú melléklet szerinti tartalommal 2018. július 1-jei hatálybalépéssel határozza meg. Ezzel egyidejűleg a 2013. július 1-jétől hatályos Könyvtárhasználati szabályzat 2018. június 30. napjával hatályát veszti.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található)

****

10. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GRÓF BETHLEN ISTVÁN SZOBOR FELÁLLÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Glázer Tímea képviselő: Gróf Bethlen Istvánnak érdemi győri kötődése nem volt. Tagja volt annak a politikai elitnek, amelynek a tehetetlensége belesodorta Magyarországot a náci Németország karjaiba. A mai modern Magyarországon nem szabad olyan politikusnak szobrot állítani, akinek a két világháború között kiemelt szerepe volt. Szerinte a két világháború között élt győriek nem szavaznák meg ennek a szobornak a felállítását. Javasolja, hogy inkább Malasits Gézának állítsanak szobrot vagy nevezzenek el róla utcát.

Pollreisz Balázs képviselő: A Horthy-kultusz visszajövetelének nyomait véli felfedezni a mai Magyarországon. A szobor felállítását frakciója nem támogatja.

Fodor Roland képviselő: Megpróbálja szó szerint idézni Gróf Bethlen István szavait: csak azok hiszik azt, hogy a dolgok maguktól mennek, akik még soha nem teremtettek semmit. Úgy érzi, hogy ez a baloldali képviselőkre is vonatkozik. Ismételten sikerült kifejezni az MSZP és a DK képviselőinek, hogy fogalmuk sincs arról, mit jelent nemzethez tartozni. El sem tudják képzelni, hogy milyen lehetett a kettő világháború közötti Magyarország, és milyen emberfeletti küzdelem volt Trianon után helyreállítani az országot. Nem tudják, hogy milyen lelkileg egy nemzethez tartozni. Nem tudnak nézeteiken változtatni, amikor valamilyen nemzeti ügyről van szó.

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 17 igen, 3 nem, 0 tartózkodó szavazattal azt elfogadta.

114/2018. (VI. 29.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Győrött, a 7871. hrsz-ú kivett közpark megnevezésű ingatlanra – az 1. számú melléklet szerint – gróf Bethlen István egészalakos szobor tervezésére kiírt pályázata nyerteseként Páljános Ervin szobrászművészt hirdeti ki, és a művész 3. számú melléklet szerinti gróf Bethlen István egészalakos köztéri szobrának elhelyezését határozza el, egyidejűleg a pályázati eljárást lezártnak nyilvánítja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a művésszel a köztéri alkotásának megvalósítására szóló vállalkozási szerződést kösse meg, továbbá felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az 1. pontban meghatározott szobornak Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos és korlátlan felhasználói jogú tulajdonba vételéről, egyben felhatalmazza a szobor elhelyezésével és tulajdonba vételével kapcsolatos valamennyi eljárási cselekmény elvégzésére.

Felelős: polgármester

Határidő: a művésszel kötendő vállalkozási szerződés megkötésére 2018. július 9. napja, a műalkotás kivitelezésére 2018. szeptember 30. napja.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található)

****

11. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: A határozati javaslatból kimaradt a szöveges előterjesztésben szereplő Sulyok Vince utca elnevezésére vonatkozó rész, ezért a határozati javaslat 1. pontját az alábbi d) ponttal egészítem ki: „d) a 26875/52 hrsz.-ú kivett, közforgalom számára megnyitott magánutat Sulyok Vince utca”. Kéri a képviselőket, hogy ezzel a kiegészítéssel együtt szavazzanak majd a határozati javaslatról.

Glázer Tímea képviselő: Kéri, hogy Malasits Gézáról ne feledkezzenek meg, és ha legközelebb utcát neveznek el, vegyék fontolóra.

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot az elhangzott kiegészítéssel.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 18 igen, 2 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

115/2018. (VI. 29.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

a) a 25770/7 hrsz.-ú közforgalom elől el nem zárt magánutat Tüzép utca,

b) a 26875/53 hrsz.-ú kivett, közforgalom számára megnyitott magánutat Kiss Angyal Ernő utca

c) a 7871 hrsz.-ú park besorolású közterületet Bethlen István tér

d) a 26875/52 hrsz.-ú kivett, közforgalom számára megnyitott magánutat Sulyok Vince utca

elnevezéssel látja el 2018. augusztus 16.-tól.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy az elnevezésekről az illetékes postai, közlekedési, ingatlan-nyilvántartó szerveket, közszolgáltató társaságokat, valamint a lakosságot tájékoztassa és a címjegyzékbe történő bejegyezésükről gondoskodjon.

Felelős: jegyző

Határidő: 2018. szeptember 15.

****

12. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A GYŐRI 7850 HRSZ.-Ú INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

116/2018. (VI. 29.) Kgy. határozat

1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak alapján hozzájárul az önkormányzat tulajdonában álló Győr belterület 7850 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett lakóház, udvar megnevezésű, 518 m² területű, közigazgatásilag Győr, Kossuth Lajos utca 29. szám alatt található ingatlannak a TEST-ART Művészeti és Gyógypedagógiai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 9025 Győr, Temető u. 33., rövidített cégnév: TEST-ART Kft., Cg: 08-09-014689, adószám: 11878654-2-08, statisztikai számjel: 11878654-9001-113-08., képviseli: Gáti Oszkár ügyvezető) részére versenyeztetési eljárás lefolytatása nélkül történő értékesítéséhez az alábbi feltételekkel:

a) az ingatlan vételára az ingatlanforgalmi értékbecslésben meghatározott 24.980.000,- Ft (huszonnégymillió-kilencszáznyolcvan forint);

b) a vevő köteles az ingatlanon tervezett fejlesztéseket elvégezni és gondoskodni arról, hogy az általa fenntartott ingatlanban végzett közfeladat ellátás legalább a tulajdonjogának megszerzésétől számított 10 éven keresztül tovább folytatódjon;

c) a közfeladat folytatásának biztosítására az ingatlan-nyilvántartásba Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata javára a tulajdonjog megszerzésétől számított 10 éves időtartamra elidegenítési tilalom kerüljön bejegyzésre;

d) a közfeladat ellátásának lehetetlenülése esetén az elidegenítési tilalom ideje alatt az Önkormányzat jogosult legfeljebb az a) pontban rögzített eladási áron visszavásárolni az ingatlant.

2.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés fenti feltételekkel történő aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: az ingatlan értékesítésének napja

****

13. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A GYŐRI TÁRSASHÁZI LAKÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

(279/6/A/10; 2672/68/A/60; 5968/4/A/26; 6637/A/7; 8107/A/1hrsz.)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

117/2018. (VI. 29.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a győri 279/6/A/10 hrsz.-ú (Győr, Soproni út 6. II/2. ajtó) 58 m² nagyságú 2,5 szobás társasházi lakás értékesítését.

2. Az ingatlan az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 42/2007. (XII. 21.) rendelet 9. §-ában foglalt szerződésen alapuló elővásárlási jog jogosultja, vagy – amennyiben a Magyar Állam az elővásárlási jogával él – a Magyar Állam részére (a volt bérlő bérleti jogával terhelten) értékesíthető 10.710.000,- Ft vételáron.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

az adásvételi szerződés megkötésére 2021. március 01.

Borkai Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

118/2018. (VI. 29.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja győri 2672/68/A/60 hrsz.-ú (Győr, Lajta út 18. X/4. ajtó) 55 m² nagyságú 1 egész + 2 fél szobás társasházi lakás értékesítését.

2. Az ingatlan az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 42/2007. (XII. 21.) rendelet 9. §-ában foglalt szerződésen alapuló elővásárlási jog jogosultja, vagy – amennyiben a Magyar Állam az elővásárlási jogával él – a Magyar Állam részére (a volt bérlő bérleti jogával terhelten) értékesíthető 8.750.000,- Ft vételáron.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

az adásvételi szerződés megkötésére 2021. március 01.

Borkai Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti III. határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

119/2018. (VI. 29.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a győri 5968/4/A/26 hrsz.-ú (Győr, Ipar utca 19. I/2. ajtó) 43 m² nagyságú 1,5 szobás társasházi lakás értékesítését.

2. Az ingatlan az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 42/2007. (XII. 21.) rendelet 9. §-ában foglalt szerződésen alapuló elővásárlási jog jogosultja, vagy – amennyiben a Magyar Állam az elővásárlási jogával él – a Magyar Állam részére (a volt bérlő bérleti jogával terhelten) értékesíthető 9.240.000,- Ft vételáron.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

az adásvételi szerződés megkötésére 2021. március 19.

Borkai Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti IV. határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

120/2018. (VI. 29.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a győri 6637/A/7 hrsz.-ú (Győr, Batthyány tér 26. fsz. 7. ajtó) 47 m² nagyságú 2 szobás társasházi lakás értékesítését.

2. Az ingatlan az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 42/2007. (XII. 21.) rendelet 9. §-ában foglalt szerződésen alapuló elővásárlási jog jogosultja, vagy – amennyiben a Magyar Állam az elővásárlási jogával él – a Magyar Állam részére (a volt bérlő bérleti jogával terhelten) értékesíthető 9.940.000,- Ft vételáron.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

az adásvételi szerződés megkötésére 2021. március 01.

Borkai Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti V. határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

121/2018. (VI. 29.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a győri 8107/A/1 hrsz.-ú (Győr, Ráth Mátyás tér 6. fsz. 1. ajtó) 60,66 m² nagyságú 2 szobás társasházi lakás értékesítését.

2. Az ingatlan az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 42/2007. (XII. 21.) rendelet 9. §-ában foglalt szerződésen alapuló elővásárlási jog jogosultja, vagy – amennyiben a Magyar Állam az elővásárlási jogával él – a Magyar Állam részére (a volt bérlő bérleti jogával terhelten) értékesíthető 12.110.000,- Ft vételáron.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

az adásvételi szerződés megkötésére 2021. január 24.

****

14. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A GYŐR, MADÁCH I. U. 10. SZ. ALATTI INGATLAN BÉRBEADÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

122/2018. (VI. 29.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul az Önkormányzat tulajdonában lévő győri 6166 hrsz.-ú, Győr, Madách I. u. 10. sz. alatti ingatlan – versenyeztetési eljárás nélkül történő – bérbeadásához a Győri Waldorf Egyesület (székhelye: 9027 Győr, Madách I. u. 10.) részére, 15 év határozott időtartamra, a „Forrás” Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola működtetése céljából, az alábbi feltételekkel:

- az ingatlan bérleti díja – értékbecslői szakvélemény alapján – 70.000,- Ft + áfa/hónap, mely összeget az Önkormányzat jogosult minden év január 1. napjától az infláció mértékével megemelni,

- az ingatlan kizárólag oktatási, nevelési célra használható,

- az ingatlan albérletbe, más szerv vagy személy használatába sem ingyenesen, sem visszterhesen nem adható, ez alól kivételt képez a Győri Waldorf Egyesület tevékenységi körébe tartozó foglalkozások céljából történő – ingyenes – helybiztosítás,

- az ingatlan fenntartásáról (üzemeltetés, karbantartás, a szükséges felújítások elvégzése) a Győri Waldorf Egyesület köteles gondoskodni,

- a Győri Waldorf Egyesület az ingatlanban teljes vagy részleges felújítást, korszerűsítést, átalakítást, bővítést kizárólag az Önkormányzat hozzájárulásával végezhet.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a bérleti megállapodás és az ehhez esetlegesen kapcsolódó valamennyi dokumentum aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. augusztus 31.

****

15. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT INGATLANOK MŰKÖDTETÉSBE ADÁSÁRA BERUHÁZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSA ÉS KÖZFELADAT ELLÁTÁSA CÉLJÁRA

(GYŐR 13079, 13080 HRSZ.)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Bárány István képviselő: A javaslatot támogatja. A régi kisbácsai sporttelepen a sport feltámasztásáról van szó. Azok a kisbácsaiak, akik még emlékeznek ennek az építésére, megkérték, hogy köszönje meg nyilvánosan Polgármester úrnak azt a tevékenységét, hogy ezt az állami tulajdonban lévő ingatlant visszaigényelte és így egy futballközpont jön létre, mely a felnövekvő ifjúság sportos nevelését is szolgálja. A pályának szép története van. 2004-ben került állami tulajdonba, de előtte privatizáció útján magántulajdonba került. Az ingatlant az állam perek sorozata után vehette birtokba, de ezalatt az idő alatt az állapota leromlott. Bízik benne, hogy megépül az új sporttelep a felajánlott adókból.

Borkai Zsolt polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy az önkormányzat igényelte a MÁV DAC pálya tulajdonjogát. Ez jelenleg folyamatban van. Nagyon sok gyerek sportol ott.

Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

123/2018. (VI. 29.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Üstökös FC Győr Utánpótlás-nevelő Sport Egyesület (székhely: 9029 Győr, Sárási út 1. B.; nyilvántartási szám: 08-02-0002347, a továbbiakban: Egyesület) működtetésébe adja határozatlan időre a győri 13079 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű, 6145 m2 területű és a győri 13080 hrsz.-ú kivett sporttelep megnevezésű 2 ha 2344 m2 területű ingatlanokat a helyi önkormányzati közfeladatok körébe tartozó sport, ifjúsági ügyek/ sport és kulturális feladatok tartozó ellátása céljából.

2. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a győri 13080 hrsz.-ú ingatlanon található épületeket az Egyesület elszámolási kötelezettséggel saját költségén elbontsa.

3. A Közgyűlés hozzájárul, hogy az Egyesület sportfejlesztési programot/programokat nyújtson be a társasági és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján a Magyar Labdarúgó Szövetséghez (a továbbiakban: MLSZ), és az MLSZ határozatával jóváhagyott sportfejlesztési program/programok alapján a labdarúgás sportág fejlesztését szolgáló tárgyi eszköz beruházásokat valósítson meg az ingatlanokon.

4. A Közgyűlés az ingatlanokon megvalósítandó tárgyi eszköz beruházásokhoz nem biztosít anyagi forrást az Egyesület részére.

5. A Közgyűlés hozzájárul, hogy az ingatlanokon megvalósított tárgyi eszköz beruházások az Egyesület tulajdonába kerüljenek, illetve maradjanak, továbbá hogy az építésiengedély-köteles tárgyi eszköz beruházás önálló helyrajzi számon kiemelésre kerüljön az ingatlan-nyilvántartásban.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

6. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Egyesület kérelmére állítsa ki a Tao tv. 22/C. § (6) bekezdés a) pontja szerinti, a Magyar Állam javára 15 évre szóló jelzálogjog bejegyzéséhez szükséges előzetes tulajdonosi hozzájárulást, amennyiben az ingatlanon építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházást tartalmazó sportfejlesztési programot nyújt be az Egyesület az MLSZ-hez azzal, hogy amennyiben a beruházás során létrehozott épület önálló helyrajzi számon kiemeltethető az ingatlan-nyilvántartásban, akkor e jelzálogjog átjegyzését kell kezdeményezni az épület tulajdoni lapjára.

Felelős: polgármester

Határidő: a tulajdonosi hozzájárulás kibocsátása tekintetében: a kérelem benyújtását követő 30 napon belül

****

16. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A GYŐRI 7248 HRSZ.-Ú INGATLANON LÉVŐ ÉPÜLET 57M2 NAGYSÁGÚ RÉSZÉNEK A IV. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ MŰKÖDTETÉSBE ADÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Az előterjesztés határozati javaslatának szövegezését a következő módon javasolja módosítani: „Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a győri 7248 hrsz.-ú ingatlan 57 m2 nagyságú épületrésze a IV. számú Gazdasági Működtető Központ üzemeltetésébe kerüljön telephely bővítése céljából. Az ingatlan működtetését továbbra is a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. látja el.” Kéri az előterjesztés elfogadását az ismertetett módosítás szerint.

Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot módosítását. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a módosító javaslatot elfogadta.

Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot az elfogadott módosítással együtt. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 0 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

124/2018. (VI. 29.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a győri 7248 hrsz.-ú ingatlan 57 m2 nagyságú épületrésze a IV. számú Gazdasági Működtető Központ üzemeltetésébe kerüljön telephely bővítése céljából. Az ingatlan működtetését továbbra is a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. látja el.

Felelős: jegyző

Határidő: azonnal

****

17. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT INGATLAN INGYENES ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBA VÉTELÉNEK KEZDEMÉNYEZÉSÉRE

(GYŐR 4123/43 HRSZ.)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

125/2018. (VI. 29.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján az Állami Egészségügyi Ellátó Központnál (a továbbiakban: ÁEEK) kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában és a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4.) vagyonkezelésében lévő győri 4123/37 hrsz.-ú kivett önkormányzati út, egyéb épület megnevezésű, 6951 m2 területű ingatlanból telekalakítási eljárás során kialakuló győri 4123/43 hrsz.-ú kivett önkormányzati közút megnevezésű 1198 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.

2. Az ingatlant Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott településüzemeltetés helyi önkormányzati feladat ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, és helyi közút fenntartása céljára tervezi felhasználni.

3. Az Önkormányzat vállalja, hogy az ingatlant a tulajdonszerzést követő 15 évig elsődlegesen településüzemeltetés feladatra fogja használni.

4. Az Önkormányzat vállalja a telekalakítási eljárással kapcsolatban és a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését.

5. Az igényelt ingatlan nem áll védettség alatt.

6. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a győri 4123/43 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az ÁEEK felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.

7. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a győri 4123/43 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

18. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A MOBILIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÚJ FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGJÁNAK MEGVÁLASZTÁSA ÉS EZZEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN A TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

126/2018. (VI. 29.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése – Szuchy Brigitta lemondását tudomásul véve és eddig végzett munkáját megköszönve – a MOBILIS Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságába, 2018. június 30. napjától 2021. október 18. napjáig terjedő, határozott időtartamra Greguss András (anyja neve: Gyönge Márta) 9027 Győr, Gyóni Géza sétány 4. B lph. 2. em. 210. sz. alatti lakost javasolja megválasztani.

A Közgyűlés a felügyelőbizottsági tag tiszteletdíját az Önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok igazgatóságának és felügyelő bizottságainak tiszteletdíja megállapításáról szóló 220/2008. (VI. 12.) Kgy. határozatban a közhasznú társaságokra vonatkozóan rögzítettek szerint javasolja megállapítani.

2. A Közgyűlés hozzájárul a MOBILIS Közhasznú Nonprofit Kft. Társasági szerződése VI. fejezet 3. pontja első két bekezdésének módosításához, az alábbiak szerint:

„A Társaság Felügyelő Bizottsága 3 tagból áll, amelynek tagjai 2016. október 19-től 2021. október 18-ig terjedő 5 éves időtartamra:

Elnök: Kovács Tamás (an: Szakács Mária) 9024 Győr, Zrínyi utca 72. II/5.,

tag: Májer Eszter Petra (an.: Gombor Judit) 9700 Szombathely, Alsóhegyi út 51.,

valamint 2018. június 30-tól 2021. október 18-ig terjedő határozott időtartamra Greguss András (an: Gyönge Márta) 9027 Győr, Gyóni Géza sétány 4. B lph. 2. em. 210. szám alatti lakosok.”

3. A Közgyűlés a MOBILIS Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tisztségviselőinek változását érintő módosításokat tartalmazó, 1. sz. melléklet szerinti, egységes szerkezetű Társasági szerződést jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

4. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasági szerződés aláírására és az ehhez kapcsolódó valamennyi eljárási cselekmény – beleértve az esetleges hiánypótlások teljesítését is – megtételére.

A Közgyűlés felkéri a MOBILIS Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a Társasági szerződés módosításának cégbírósági bejegyzéséről gondoskodjon.

Felelős: polgármester és a MOBILIS Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: 2018. július 29.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található)

****

19. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A GYŐR PROJEKT KFT. KÖZÖTTI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 19 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

127/2018. (VI. 29.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert és a tulajdonosi jogok gyakorlójaként a GYŐR PROJEKT Kft. ügyvezetőjét Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és a GYŐR PROJEKT Kft. közötti közszolgáltatási szerződés megkötésére az 1. számú melléklet szerint és annak szükségessé váló módosításainak aláírására.

Felelős: polgármester, ügyvezető

Határidő: azonnal

20. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

128/2018. (VI. 29.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Önkormányzat költségvetésében a „305332. Civil szervezetek egyedi támogatása” tervezési jogcím terhére a Lapcom Média Alapítvány legfeljebb 20.000.000,- Ft támogatásban részesüljön a daganatos betegek életkörülményeit javító készülékek beszerzésének céljából.

2. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Önkormányzat költségvetésében a „305332. Civil szervezetek egyedi támogatása” tervezési jogcím terhére a Magyar Természetfotózásért Alapítvány 7.750.000,- Ft működési támogatásban részesüljön az általa tervezett természetfotó kiállítás megrendezéséhez.

3. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Önkormányzat költségvetésében a „305332. Civil szervezetek egyedi támogatása” tervezési jogcím terhére a MATFUND Alapítvány 150.000,- Ft működési támogatásban részesüljön az általa tervezett természetfotó kiállítás megrendezéséhez

4. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Önkormányzat költségvetésében a „307013. Szívkatéterezés Győr Alapítvány támogatása” tervezési jogcím terhére a „Szívkatéterezés Győr” Alapítvány 20.000.000,- Ft támogatásban részesüljön az általa ellátott szakmai munka ellátási színvonalának növelése érdekében.

5. A Közgyűlés az 1-4. pontokban meghatározott támogatások fedezetének biztosítása érdekében az alábbi előirányzat átcsoportosításokat hagyja jóvá:

305332 Civil szervezetek támogatása egyedi döntés alapján + 27.900.000,- Ft

307013. Szívkatéterezés Győr Alapítvány támogatása + 20.000.000,- Ft

350101 Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási

hatáskörű tartalék – 27.750.000,- Ft

304125 Rendezvények támogatása – 150.000,- Ft

308131. Év közben polgármester hatáskörében felhasználható tartalék – 20.000.000,- Ft

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

6. A Közgyűlés felkéri a polgármestert az 1-4. pontokban meghatározott támogatásokhoz kapcsolódó pénzügyi megállapodás megkötésére és az elszámoltatás lebonyolítására.

Felelős: polgármester

Határidő: a megállapodások megkötésének kezdeményezésére: 30 nap, az elszámoltatásra a 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint.

****

21. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA 2018-2023 ELFOGADÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Pollreisz Balázs képviselő: Az előterjesztés nagyon sok mindenben tárgyilagos, és ez alkalommal is olyan anyagot kaptak, amit támogatni tudnak. Egy kérdés viszont felmerült benne, ami pedig az, hogy van egy SWOT analízis a koncepcióban, amelyben leírják, hogy a győri civil szervezeteknek a legnagyobb veszélye a függőség, és ez részletesen nem kerül kifejtésre. A kérdése az, hogy a koncepció készítője mit ért a függőség alatt és a győri civil szervezetek kitől és mitől függenek?

Borkai Zsolt polgármester: Elsősorban a civil szervezetek azért tudnak működni, mert az Önkormányzat támogatja őket, tehát a veszély abból adódik, hogy tudnak-e működni önkormányzati támogatás nélkül. Azok az emberek, akik ezeket a civil szervezeteket felelősen létrehozták, hétről-hétre az önkormányzathoz fordulnak támogatásért, hogy tudjanak működni.

További hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

129/2018. (VI. 29.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az 1. számú melléklet szerinti Győr Megyei Jogú Város Civil Koncepcióját.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

22. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT AZ „EGYHÁZAK TÁMOGATÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÁLÁYZATI KERET” FELOSZTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

130/2018. (VI. 29.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2018. évi költségvetésben biztosított „Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret” költségvetési előirányzat terhére – a megjelölt összeggel és felhasználási céllal – az 1. sz. mellékletben felsorolt egyházi szervezeteknek forrást biztosít, összesen 12.000.000,- Ft összegben.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a pénzeszköz-átadási megállapodások előkészítéseire és aláírására, valamint az elszámolással kapcsolatos feladatok ellátására, melynek keretében felhatalmazza a pénzügyi megállapodásban szereplő célok és elszámolási határidők módosítására.

Felelős: polgármester

Határidő: pályázók kiértesítése, megállapodások megkötésének

kezdeményezése: 2018. július 31-ig,

pályázók elszámolási határideje: a megkötendő megállapodásban meghatározottak szerint

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

23. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A „GYŐR VÁROSBAN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÁLYÁZATI KERET” FELOSZTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Pollreisz Balázs képviselő: Az előterjesztéssel kapcsolatban két kérdése van. Az első az, hogy a támogatást véleményező bizottságban mennyi ellenzéki képviselő vett részt. Végig olvasva a támogatott civil szervezeteket, mindenképpen támogatni fogják őket. Felszólalásának célja nem az, hogy bárkitől is elvegye a támogatást, de azt látja, hogy tíz óvodákkal kapcsolatos alapítvány is a nyertesek között van, melynek természetesen örül, azonban az igényelt támogatások között olyan dolgokra kértek forrást, mint például udvari játszóeszközök felújítása, térkövezés, padok telepítése. Ezekről azt gondolja, hogy a fenntartónak, azaz az Önkormányzatnak a feladata és kötelessége, hogy ezeket biztosítsa. Az ilyen feladatokat egy költségvetési módosításban kellene szerepeltetni és megszavazni, nem a huszonöt millió forintos civil pályázati keretből közel négymillió forintot erre fordítani. Azt javasolja, hogy ezt a jövőben gondolja meg a város és ne a civilek támogatásából finanszírozza ezeket a fejlesztéseket, amelyek kétségtelenül szükségesek.

Borkai Zsolt polgármester: Azt gondolja, hogy egy alapítvány okkal pályázik, ezért az Önkormányzatnak kötelessége azt tudomásul venni és dönteni abban, hogy támogatja-e a célt vagy nem. Véleménye szerint nem kellene megszabni azt, hogy az alapítványok hogyan működjenek és mire kérjenek támogatást.

Radnóti Ákos alpolgármester: Örül, hogy minden évben működik ez a civil támogatási rendszer, tájékoztatja a képviselőket, hogy a támogatásokat bíráló bizottságba, bármelyik képviselőnek be lehet kerülni, ha beszavazza a delegáló bizottság. Rendkívül örül annak, hogy nemcsak ebben az évben történt meg, hogy az óvodai alapítványokat támogathatják. A civil pályázat esetében, az egészségügyi szféra hátrányos helyzetének segítése volt a másodlagos szempont, ott is kiemelkedő támogatásokat tudtak adni. Majdnem kétszer annyi igény érkezett be, mint amennyi a rendelkezésre álló keretösszeg, ezért sajnos mindent nem tudtak támogatni.

Pollreisz Balázs képviselő: Előző hozzászólását kiegészítve elmondja, hogy ezt az előterjesztést támogatja, és egy alapítvány természetesen arra pályázik, amire szüksége van. Látható, hogy szükséges felújítani a kültéri eszközöket és beszerezni különböző kellékeket. Ezt látják a szülők is, ezt kötelessége támogatni az Önkormányzatnak is. A javaslata az volt, hogy a jövőben, amikor készül a költségvetés, meg kellene kérdezni ugyanezeket az alapítványokat, hogy van-e olyan dolog, amit fejleszteni vagy újítani kell.

Borkai Zsolt polgármester: Nagy megtiszteltetés a Közgyűlésnek, hogy óvodavezetőket választhattak, a vezetők magas szinten kvalifikált szakemberek Győr városában. Amikor a költségvetés elkészítésénél az összegeket javaslatként megteszik a Közgyűlés irányába, akkor ők a legjobb tudásuk szerint teszik ezt meg. Úgy gondolja, hogy az ő munkájuk példaértékű volt az elmúlt időszakban és a jövőben is az lesz. Azokat a javaslatokat, melyeket megtesznek és a költségvetésbe bekerül, azokra rendelkezésre áll az erőforrás. Nem gondolja, hogy ez a rendszer nem működik jól, az alapítványoknak meg kell hagyniuk azt a jogkörét, hogy saját maguk eldöntsék, hogy pályáznak-e és hogy mire. Ezt a jogkört ugyanígy meg kell hagyni az egészségügyben is, hiszen a kórház különböző osztályain és egyéb területeken is pályáznak műszerbeszerzésekre. Az alapítványok is ilyen dolgokra pályáznak és már számtalanszor döntöttek ilyen dolgokban.

Pollreisz Balázs képviselő: Elismeri, hogy az óvodavezetők, akiket egy előző naprendi pontban megválasztottak, valóban magasan kvalifikált szakemberek, de ugyancsak egy előző napirendi pontban elfogadtak egy civil koncepciót, ahol benne van, hogy költségvetéskor egyeztetnek a civil szervezetekkel.

Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

131/2018. (VI. 29.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2018. évi költségvetésben biztosított „Civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret” költségvetési előirányzat terhére – a megjelölt összeggel és felhasználási céllal – az 1. sz. mellékletben felsorolt szervezeteknek forrást biztosít, összesen 25.000.000,- Ft összegben.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a pénzeszköz átadási megállapodások előkészítésére és aláírására, valamint az elszámolással kapcsolatos feladatok ellátására, melynek keretében felhatalmazza a pénzügyi megállapodásban szereplő célok és elszámolási határidők módosítására.

Felelős: polgármester

Határidő: pályázók kiértesítése, megállapodások megkötésének
kezdeményezése: 2018. július 31-ig

pályázók elszámolási határideje: a megkötendő megállapodásban

meghatározottak szerint

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

24. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2018. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

132/2018. (VI. 29.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2018. II. félévi üléseinek munkatervét a melléklet szerint elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos, 2018. december 31-ig

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

25. NAPIRENDI PONT:

BESZÁMOLÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 17 igen, 0 nem, 3 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

133/2018. (VI. 29.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése tudomásul veszi a mellékletben felsorolt, lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

26. NAPIRENDI PONT:

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT HATÁROZATOKRÓL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 16 igen, 0 nem, 4 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

134/2018. (VI. 29.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a polgármester által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

27. NAPIRENDI PONT:

TÁJÉKOZTATÓ A BIZOTTSÁGOK ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT HATÁROZATAIRÓL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 17 igen, 0 nem, 3 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

135/2018. (VI. 29.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a bizottságok által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

28. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 17 igen, 0 nem, 3 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

136/2018. (VI. 29.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezeti és működési szabályzata módosítását 2018. július 1-jei hatállyal az 1. számú melléklet szerint.

Felelős: polgármester és jegyző

Határidő: azonnal

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

29. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A „GYŐRI OLIMPIAI REMÉNYSÉGEK ÖSZTÖNDÍJ” KIÍRÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

137/2018. (VI. 29.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése meghirdeti a „Győri Olimpiai Reménységek Ösztöndíj” programot az 1. sz. melléklet szerinti pályázati kiírás szerint, mellyel kapcsolatban a 2018. évben várható kifizetések fedezetére 10.755.000 forintot a „350004. Előzetes kötelezettségvállalás fedezetére” tervezési jogcímről a „309511. Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra” tervezési jogcímre átcsoportosít.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a polgármestert a „Győri Olimpiai Reménységek Ösztöndíj” program pályázatának az 1. pont szerinti lebonyolítására, a döntés meghozatalára, a szerződések megkötésére, módosítására esetleges megszüntetésére, az elszámolások elvégeztetésére, valamint minden szükséges cselekmény, nyilatkozat stb. megtételére.

Felelős: polgármester

Határidő: a pályázati kiírás szerint

3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, ha szükséges, az 1. pont szerinti „Győri Olimpiai Reménységek Ösztöndíj” program pályázatot ismételten kiírja olyan sportolók számára, akik még nem nyertek támogatást az adott Olimpiai Játékokhoz és/vagy Paralimpiai Játékokhoz kapcsolódóan, és ehhez a pályázati kiírás szerinti létszámot és a pályázati feltételeket módosítsa, valamint a szükséges forrást a költségvetésben összeghatárra tekintet nélkül teremtse meg.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

4. A Közgyűlés előzetesen kötelezettséget vállal Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi és 2020. évi költségvetésében az. 1. pont szerinti „Győri Olimpiai Reménységek Ösztöndíj” program fedezetére.

Felelős: polgármester

Határidő: a 2019. évi és a 2020. évi Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetéséről szóló rendelet összeállítása

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található)

****

Borkai Zsolt polgármester: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja szerint a Közgyűlésnek zárt ülést kell tartania – többek között – az érintett kérésére vezetői megbízása adásának tárgyalásakor, valamint önkormányzati hatósági ügyek tárgyalásakor.

Az ismertetett rendelkezésre tekintettel a Javaslat a Győri Filharmonikus Zenekar igazgatói beosztásának betöltésére, a Javaslat a Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ igazgatói beosztásának betöltésére, valamint a Javaslat önkormányzati hatósági ügyben hozott döntés elleni fellebbezés elbírálására című napirendi pontok tárgyalására zárt ülést rendel el.

Megkéri a vendégeket, hogy az üléstermet szíveskedjenek elhagyni!

****

ZÁRT ÜLÉS UTÁN:

A Közgyűlés 11:12 órakor nyílt üléssel folytatja munkáját.

Borkai Zsolt polgármester: Ismerteti a zárt ülésen hozott határozatokat.

A Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igenlő, egybehangzó szavazattal a szakmai bizottság által nem támogatott jelölttel szemben a szakmai bizottság által javasolt jelöltet támogatva az alábbi határozatot fogadta el:

138/2018. (VI. 29.) Kgy. határozat

1./ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39-41. §-aiban, valamint az előadó-művészeti szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör betöltésének szabályairól szóló 155/2017. (VI. 15.) kormányrendelet 8. §-ában foglaltak alapján a Győri Filharmonikus Zenekar igazgatói beosztásának betöltésével 2019. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő 5 éves határozott időtartamra Fűke Géza urat bízza meg.

2./ A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az igazgatóval a munkaszerződést kösse meg, azzal, hogy a vezető a kezdő személyi bérét havi bruttó 800.000,- forint összegben állapítja meg. A Közgyűlés hozzájárul a pályázóval közös megegyezéssel meghatározott, pályázati anyagban foglalt egyéb juttatási igények munkaszerződésbe foglalásához.

A Közgyűlés a Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltatói Központ igazgatói beosztásának betöltésével 2018. október 16. naptól 2023. október 15. napig terjedő 5 éves, határozott időtartamra Sándorné Szalay Andreát bízza meg.

Kérdezi képviselőtársait, hogy kíván-e valaki kérdést, illetve bejelentést tenni?

Tájékoztatja képviselőtársait, hogy a következő közgyűlés az elfogadott munkaterv szerint 2018. szeptember 21-én (pénteken) lesz.

A nyári szünetre mindenkinek jó pihenést és feltöltődést kíván.

Köszöni a képviselők munkáját, az érdeklődők figyelmét, a Közgyűlést 11:14 órakor bezárja.

K. m. f.

Borkai Zsolt

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Jegyzőkönyvek | A közvetlen link.