7/2018. (IX. 21.) Kgy jegyzőkönyv

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

K Ö Z G Y Ű L É S E

7/2018. (IX. 21.)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2018. szeptember 21-én 10:00 órára összehívott és 10:00 órakor megkezdett ülésén.

Jelen vannak:

Borkai Zsolt polgármester,

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester,

Dr. Fekete Dávid alpolgármester,

Radnóti Ákos alpolgármester,

Bárány István, Borsi Róbert, Diligens Tibor, Fodor Roland, Dr. Gancz Tamás, Glázer Tímea, Hajszán Gyula, Juhász István, Kalmár Ákos, Kovács Tamás, dr. Neupor Zsolt, Pollreisz Balázs, Rózsavölgyi László, dr. Sik Sándor, Szabó Jenő, Szeles Szabolcs, Takács Krisztián, Laczkovits-Takács Tímea, Varga Márk

Távolmaradását előzetesen jelezte: Dr. Dézsi Csaba András

Jelen vannak továbbá:

Dr. Lipovits Szilárd jegyző,

Dr. Csörgits Lajos aljegyző,

Páternoszter Piroska, a Modern Városok Program polgármesteri biztosa,

Szűcs Cintia, önkormányzati tanácsadó,

Szentgyörgyi Anna, sajtóreferens,

Dr. Sipos Gertrúd, a Vagyongazdálkodási Főosztály vezetője,

Nagy Tamás, a Gazdálkodási Főosztály vezetője,

Nagyné dr. László Edit, a Hatósági Főosztály vezetője,

Fűke Péter, a Településfejlesztési Főosztály vezetője,

Panker Mihály, a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője,

Révi Zsolt városi főépítész,

Mező Tímea, az Adóügyi Osztály vezetője,

Dr. Nagy Klára, az Ellenőrzési Osztály vezetője,

Hermann-né Gesztrich Nikoletta, a Kulturális Osztály vezetője,

Hérics Tamás, a Házüzemeltetési Osztály vezetője,

Dr. Horváth Tamás, az Igazgatási Osztály vezetője,

Dr. Fülöp-Tóth Eszter, a Jogi és Önkormányzati Osztály vezetője,

Dr. Csele Balázs, a Munkaügyi Osztály vezetője,

Szabóné Vörös Ágnes, a Népjóléti Osztály vezetője,

Bodorné Mózes Ágota, az Intézményfenntartói Osztály vezetője,

Hoffmann Judit, a Sport Osztály vezetője,

Dr. Luksics Balázs, a Vagyongazdálkodási Osztály vezetője,

Dr. Tóth Árpád, a Vagyonhasznosítási Osztály vezetője,

Farkasné Kulcsár Ilona, a Vagyonüzemeltetési Osztály vezetője,

Gyertyás János, a Városfejlesztési Osztály vezetője,

Sági Géza, a GYŐR-SZOL Zrt. elnök-vezérigazgatója,

Truka István, a Közterület-Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr vezetője,

Prédl Antal, Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetének intézményvezetője,

Bana József, Győr Megyei Jogú Város Levéltárának Igazgatója,

a „Győri Olimpiai Reménységek Ösztöndíj” nyertesei,

a nyertes sportolók edzői és hozzátartozói,

Dr. Kiss-Szóllinger Attila háziorvos,

Dr. Izsák Okszana fogorvos,

a sajtó munkatársai, valamint 4 fő érdeklődő állampolgár.

Borkai Zsolt polgármester: Köszönti a Közgyűlés résztvevőit és az érdeklődő állampolgárokat.

Kéri, hogy a képviselők a létszám megállapítása érdekében gombnyomással jelezzék jelenlétüket. Megállapítja, hogy az ülésen 23 képviselő – a megválasztott képviselők több mint fele – megjelent, tehát a testület határozatképes, az ülést megnyitja.

Távolmaradását Dr. Dézsi Csaba András képviselő úr jelentette be.

Borkai Zsolt polgármester: Életének 96. évében elhunyt Czapáry Endre nyugalmazott középiskolai matematika tanár, egyetemi adjunktus, aki 1970-től 1982-ig tanított a Révai Miklós Gimnáziumban. Gazdag életpályája során számos kitüntetésben részesült: átvette a Népköztársaság Érdemérem ezüst fokozatát, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2015-ben Pro Urbe Győr díjat adományozott részére, több évtizedes elkötelezett, kiemelkedően eredményes oktató-nevelő munkája, országosan is elismert tankönyvírói munkássága, valamint a Bólyaiak szellemi hagyatékának gondozásában és kutatásában kifejtett példaértékű tevékenysége elismeréseként.

Adózzanak most e kiváló személyiség emlékének egy perces néma felállással!

A mai ülésen napirend előtt kerülnek aláírásra azok a megállapodások, melyek a Tokiói Olimpiai és Paralimpiai játékokra eséllyel kvalifikáló győri sportolók nyugodt felkészüléséhez hivatottak pénzügyi támogatást biztosítani, ezzel is segítve a felkészülésük nyugodt hátterének biztosítását, a Győri Olimpiai Reménységek Ösztöndíjaival.

Megkéri dr. Somogyi Tivadar alpolgármester urat, szíveskedjék ismertetni az ösztöndíjban részesülők nevét.

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester: A pályázat nyertesei az ösztöndíjat a 2020. évben Tokióban 32. alkalommal megrendezésre kerülő Nyári Olimpiai játékokon, valamint a 16. alkalommal megrendezésre kerülő Paralimpiai játékokon történő részvétel felkészüléséhez nyerték el.

Kéri a támogatásban részesülőket, hogy nevük elhangzását követően szíveskedjenek kifáradni, és polgármester úrral egyidejűleg aláírni az ösztöndíjra vonatkozó szerződést.

Balla Virág, kajak-kenu sportág, edzője: Szabados Krisztán.

Erdőssy Csaba István, kajak-kenu sportág, edzője: Tokár Krisztián.

Fehér Nóra, női torna sportág, edzője: Draskóczy Imre.

Sipőcz Richárd, judo sportág, edzője: Gyimes Nikoletta.

Sorok Klaudia, atlétika sportág, edzője: Farkas Roland.

Szabó Bence, evezés sportág, edzője: Alföldi Zoltán.

Szentes Bence, úszás sportág, edzője: Petrov Iván.

Szlovák Rajmund, evezés sportág, edzője: Alföldi Zoltán.

Pető Zsolt, evezés sportág, edzője: Nagy Gábor.

Továbbá ösztöndíjban részesül Devecseriné Takács Kincső kajak-kenu sportágban, aki a Közgyűlésen külföldi versenyre való felkészülése miatt nem tud részt venni!

Valamennyi sportolónak és edzőnek gratulál, és további szép sikereket, eredményes felkészülést kíván!

****

Borkai Zsolt polgármester: A mai ülés tervezett napirendjét a kiküldött meghívó tartalmazza.

Kéri, hogy akinek a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétele vagy más javaslata van, jelezze!

Kéri, hogy aki a javasolt napirendi pontokkal és azok sorrendjével egyetért, szavazzon!

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a javasolt napirendet elfogadta.

141/2018. (IX. 21.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az alábbiak szerint fogadja el a 2018. szeptember 21-i ülésének napirendjét:

1. Javaslat egyes településrendezéssel összefüggő rendeletek módosítására

Előterjesztő: Révi Zsolt városi főépítész

2. Javaslat a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2004. (IV. 16.) Ök. rendelet módosítására

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

3. Javaslat az „Országos Tornaterem Felújítási Program V. Ütem” című pályázat benyújtásának utólagos jóváhagyására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

4. Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

5. Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése egyes előirányzatainak módosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

6. Javaslat alapítványok támogatására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

7. Javaslat a 128/2018. (VI. 29.) Kgy. határozat módosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

8. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulásának elfogadására

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

9. Javaslat győri társasházi lakások értékesítésére (279/13/A/26; 4404/2/A/86; 4778/47/A/38 hrsz.)

Előterjesztő: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

10. Javaslat a Győr, Akác tér 1. szám alatti társasházi ingatlan versenyeztetési eljárás útján történő értékesítésére (győri 8346, 8346/A/1-8346/A/7 hrsz.)

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

11. Javaslat önkormányzati vagyon átadására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

12. Javaslat a győri 6400 hrsz.-ú ingatlanon lévő gazdasági épület tulajdonjogának elismerésére és az ingatlanban fennálló tulajdonközösség megszüntetésére

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

13. Javaslat háziorvosi munkakör betöltésére

Előterjesztő: Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

14. Javaslat fogorvosi munkakör betöltésére

Előterjesztő: Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

15. Javaslat a Család- és Gyermekjóléti Központ Győr alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

16. Javaslat a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat időszakos férőhelyszám bővítésére

Előterjesztő: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

17. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2019. évi fordulójához történő csatlakozásra

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

18. Javaslat közterületek elnevezésére

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

19. Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

20. Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

21. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Levéltára igazgatói beosztásának betöltésére

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester (zárt ülés)

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

1. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A TELEPÜLÉSRENDEZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELETEK MÓDOSÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Révi Zsolt városi főépítész: Az előterjesztés kapcsán megérkezett az állami főépítész úr záróvéleménye, beleegyezését megadta, jogi vagy szakmai kifogást nem emelt, támogatta az előterjesztést. Kéri az előterjesztés elfogadását.

Dr. Neupor Zsolt képviselő: Kérdése a Győr-Sziget 8170/8 hrsz.-ú és a Győr-Gyárváros 83/24 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos. Azt szeretné tudni, hogy ezekben az esetekben mit jelent az építési hely korrekciója. Ezek zárt sorú beépítések, ezért meghatározott oldalon van az építési hely. A módosítás folytán most engedélyezik, hogy a beépítés a telek másik oldalára kerüljön? Továbbá a Győr-Sziget, Temető utca 01308 számú övezet újraszabályozása kapcsán elmondja, hogy a környék már így is zsúfolt. A módosítással kapcsolatban az a félelme, hogy erre a telekre 6-8 lakásos társasház épül. Az övezet átsorolásával növekszik az épületmagasság. Mi az a korlát, amit megtart, és mi az, amivel az ott élőknek számolniuk kell az övezet átsorolásával kapcsolatban?

Révi Zsolt városi főépítész: Az építési hely valóban azt jelenti, hogy egy adott épületet hova lehet elhelyezni egy adott telken belül. Mindkét területen azért volt szükség a módosításra, mert elkészültek a tervek, de a talajmechanika és egyéb adottságok miatt az eredetileg tervezett helyre nem helyezhető el az épület, apró változtatások szükségesek. A módosítás nem jelent többletbeépítést, csak pontosítást. A berajzolt helyre lehet építkezni. Az állami főépítész úr záróvéleményében nem emelt kifogást, szakmailag megvizsgálta, az építkezés a környéken nem jelent problémát.

A Temető utca egy rövid utca, 4-5 telekkel. Mivel a telekkel kapcsolatos kérés az egyház részéről érkezett, feltételezi, hogy szolgálati lakások épülnek majd, így nem közösségellenes az érdek. A változtatást szakmailag az támasztotta alá, hogy ebben az utcában a kialakult állapot eleve társasházas. Az országosan érvényes kötelező jogszabályoknak megfelelően ahhoz igazították a változtatást, hogy a már kialakult állapotot vették figyelembe. Ezen a telken sem épülhet magasabb és többlakásos társasház, mint ami már a szomszédos telkeken elkészült. A terület eddig alulszabályozott volt. Megvizsgálták, egy társasház megépítése még nem jelent extrém terhelést a környéken.

Borkai Zsolt polgármester: További hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 17 igen, 0 nem, 6 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

142/2018. (IX. 21.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja Győr Településszerkezeti Tervének módosítását a TSZTM 2018-029, TSZTM 2018-030 és a TSZTM 2018-036 tervlapok szerint.

Felelős: városi főépítész

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a városi főépítészt a jóváhagyott módosítások átvezetésére Győr Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Győr Építési Szabályzata című dokumentumokban, valamint a módosított dokumentumok megküldésére az egyeztetésében részt vett államigazgatási, érdek-képviseleti szerveknek és civil szervezeteknek.

Felelős: városi főépítész

Határidő: 2018. október 31.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

Borkai Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 17 igen, 0 nem, 6 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

21/2018. (IX. 21.) RENDELETE

A TELEPÜLÉSRENDEZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ

RENDELETEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet (a továbbiakban: GYÉSZ) 103. §-a kiegészül a 00905 sz. övezet egyedi előírásával:

 
00905
 A 82 sz. főút és a Külső Veszprémi út tervezett csomópontjának forgalomba helyezése tárgyában az útügyi hatóság által kiadott forgalombahelyezési engedély véglegessé válásáig az övezetben maximum bruttó 2000 m2 alapterületig létesíthető új építmény.

(2) A GYÉSZ 103. §-a kiegészül a 00253 sz. és a 04837 sz. övezetek egyedi előírásaival:

 00253  Az övezetben a jelentős mértékben zavaró hatású ipari övezetre (Gipz) vonatkozó előírásokon kívül a hulladékkezelők és -lerakók különleges övezetének (Khu) előírásai is alkalmazhatók.
 04837  Az övezetben a 42. § (1) bekezdésben és a 78. § (2) bekezdésben szabályozott épületek és építmények helyezhetők el.

(3) A GYÉSZ 103. §-ának a 00357 sz övezetre vonatkozó egyedi előírás helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 00357  A növénytelepítés során háromszintes (lombkoronaszint, cserjeszint, gyepszint) növényállományt kell létrehozni és fenntartani. A növényanyagot legalább 80%-ban a tájra jellemző őshonos fa és cserjefajok közül kell kiválasztani.

2. §

A GYÉSZ „1.3.7. újonnan beépítésre szánt és jelentős mértékben átépülő területek” önálló szabályozási tervlap módosul az SZTM 2016-034 tervlap alapján a rendelet 1. melléklete szerint.

3. §

(1) A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 2. mellékletét képező SZTM 2018-039 és az SZTM 2018-040 tervszámú szabályozási tervlapjai szerint.

(2) A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 3. mellékletét képező SZTM 2016-034, SZTM 2018-036, SZTM 2018-043 és az SZTM 2018-047 tervszámú szabályozási tervlapjai szerint.

(3) A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 4. mellékletét képező SZTM 2016-029, SZTM 2018-029/I és az SZTM 2018-030 tervszámú szabályozási tervlapjai szerint.

4. §

A Győri 0270/25 és 0270/26 hrsz.-ú ingatlan építési szabályzatáról szóló 15/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A terület felosztása a sajátos használat szerint egyéb ipari terület (Gip).”

5. §

A Rendelet szabályozási tervlapja módosul a rendelet 5. mellékletét képező SZTM 2018-029/II tervszámú szabályozási tervlapja szerint.

6. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, a (2)-(3) bekezdésben foglaltak kivételével.

(2) A rendelet 1. § (1) bekezdése és a 3. § (2) bekezdés október 6. napján lép hatályba.

(3) A rendelet 1. § (2)-(3) bekezdése, 2. §-a, 3. § (3) bekezdése, 4-5. §-a és a 7. §-a október 21. napján lép hatályba.

7. §

Hatályát veszti a

a) a GYÉSZ 103. §-ban a 00590 sz. övezet egyedi előírása és a

b) a Rendelet 12. §-a.

Borkai Zsolt

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző

(A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatóak.)

****

2. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A KÖZTEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL SZÓLÓ 16/2004. (IV. 16.) ÖK. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Glázer Tímea képviselő: A kérdése az, hogy körülbelül mennyi bevétel várható ettől az emeléstől.

Sági Géza, a GYŐR-SZOL Zrt. elnök-vezérigazgatója: Elmondja, hogy számított a kérdésre. Az előterjesztésben le van írva, hogy az egyes alpontokban mennyi bevétel várható. Az áremelés mértéke átlagosan tíz és tizenöt százalék között van. Nagyjából 10-12 millió forint körüli nagyságrendről van szó.

Borkai Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 21 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

22/2018. (IX. 21.) RENDELETE

A KÖZTEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL SZÓLÓ 16/2004. (XII. 20.) ÖK. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdés e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró fogyasztók területileg illetékes érdekképviseleti szerve véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2004. (XII. 20.) Ök. rendelet 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

2. §

E rendelet 2018. október 1-jén lép hatályba.

Borkai Zsolt

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző

(A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatóak.)

****

3. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT AZ „ORSZÁGOS TORNATEREM FELÚJÍTÁSI PROGRAM V. ÜTEM” CÍMŰ PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK UTÓLAGOS JÓVÁHAGYÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Juhász István képviselő: Amikor az iskoláinkat átadtuk az államnak, szó volt arról, hogy évente kapunk jelentést az intézmények állapotáról. Az egri épületek állapotáról sajtóban megjelent hírek arra köteleznek, hogy tekintessék át a szakapparátussal azt, hogy a győri iskolák milyen állapotban vannak, és erről kerüljön a Közgyűlés elé egy jelentés. Ehhez szeretné kérni polgármester úr támogató hozzájárulását.

Borkai Zsolt polgármester: Ez a kérdés nem tartozik a napirendi ponthoz, de megválaszolja képviselőtársa kérdését. Az Önkormányzat és a működtető központ is odafigyel az állagmegóvásra. Rendszeresen jár az intézményekben, és az a tapasztalata, hogy a nyári időszakban minden évben folyamatosan megtörténnek az állagmegóvó intézkedések és munkák, melyek ahhoz szükségesek, hogy a diákok, az ott dolgozó pedagógusok és kollégák normális körülmények között dolgozhassanak. Ez így rendben van, az Önkormányzaton sosem múlt az, hogy milyen ütemben tudják támogatni ezt a dolgot. Figyelemmel kísérik merül-e fel valamilyen probléma.

Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

143/2018. (IX. 21.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért a Magyar Kézilabda Szövetség által meghirdetett „Országos Tornaterem Felújítási Program V. Ütem” című, a Győri Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda (9024 Győr, Baross Gábor u. 49-51., hrsz.: 4106) kültéri kézilabda pályájának felújítására vonatkozó pályázat benyújtásával, valamint vállalja a maximum bruttó 10.725.000,- Ft összegű pályázati saját erőnek a Magyar Kézilabda Szövetség által megjelölt számlára történő átutalását és a pályázattal összefüggő felelősséget viseli.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázattal kapcsolatos dokumentumok aláírására és kiadására, valamint a felmerülő további eljárási cselekmények megtételére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a „Országos Tornaterem Felújítási Program V. Ütem”című pályázat nyertessége esetén a pályázati saját erőt a 308055 Pályázati önerő alap terhére a pályázati biztosíték összegével együtt maximum bruttó 10.725.000,- Ft összegben biztosítja, egyben felkéri a polgármestert, hogy a pályázat nyertessége esetén a szükséges előirányzat átcsoportosítást hajtsa végre.

Felelős: polgármester

Határidő: a pályázat elbírálása után, annak eredményétől függően, a nyertes pályázatról történő értesítést követően azonnal.

****

4. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEÁLLÍTÁSA ÉS VÉGREHAJTÁSA SORÁN ALKALMAZANDÓ ÁLTALÁNOS GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ

35/2015. (XII. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához kérdés, sem észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 20 igen, 0 nem, 3 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

23/2018. (IX. 21.) RENDELETE

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEÁLLÍTÁSA ÉS VÉGREHAJTÁSA SORÁN ALKALMAZANDÓ ÁLTALÁNOS GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), d) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) Ha a költségvetési szerv megállapodás, szerződés vagy pályázat keretében az egységes rovatrend

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,

c) B6 Működési célú átvett pénzeszközök vagy

d) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

rovatcsoportjaiba elszámolandó bevételhez jut, akkor annak terhére a megállapodásban, szerződésben vagy pályázati dokumentációban rögzített összeg erejéig költségvetésének főösszegét, valamint – a (2) és (3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – a kiemelt előirányzatait a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben megváltoztathatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti forrás terhére a személyi juttatás kiemelt előirányzat összegét, a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat összegét a megállapodásban, szerződésben vagy a pályázati dokumentációban rögzített összeg erejéig a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben megváltoztathatja.

(3) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti megállapodás, szerződés vagy pályázati dokumentáció nem tartalmazza a személyi juttatás kiemelt előirányzat, a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat összegét, a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben a vállalt feladat ellátásához szükséges mértékig megváltoztathatja a személyi juttatások kiemelt előirányzat, valamint munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat összegét.

(4) Az (1)-(3) bekezdésben foglaltak alkalmazandók a régészeti tevékenységet folytató költségvetési szerv régészeti tevékenység ellátásával kapcsolatos B4 Működési bevételek rovatcsoportba elszámolt bevételei tekintetében is.”

2. §

A Rendelet 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„22. § (1) Amennyiben az intézmény bevételi előirányzatán belül a

a) B3 Közhatalmi bevételek,

b) B4 Működési bevételek vagy

c) B5 Felhalmozási bevételek

rovatcsoportokon az eredeti vagy – ha a bevételek tervezettől történő elmaradása miatt azt csökkentették vagy közgyűlési hatáskörben növelték – módosított bevételi előirányzaton felüli, pénzügyileg teljesült többlete (a továbbiakban: többletbevétel) az előirányzat 30%-át nem haladja meg, akkor azt, de legfeljebb 10.000 eFt-ot az intézmény felhasználhatja. Ez esetben az előirányzat-módosításra irányítószervi hatáskörben az intézmény adatszolgáltatása alapján, utólag kerül sor.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti rovatcsoportokon a többletbevétel az eredeti vagy – ha a bevételek tervezettől történő elmaradása miatt azt csökkentették közgyűlési hatáskörben növelték – a módosított előirányzat 30%-át vagy a 10.000 eFt-ot meghaladja, az intézmény vezetője a Polgármesteri Hivatal szakmailag érintett szervezeti egységénél a többletbevétel keletkezésének okát is megjelölve írásban kérelmezi a többletbevétel felhasználásának engedélyezését.

(3) A (2) bekezdés szerinti kérelemben foglaltakról a kérelem beérkezését követő 3 munkanapon belül a polgármester dönt.

(4) A többletbevétel felhasználása a (3) bekezdés szerinti polgármesteri döntésről szóló értesítés intézmény részéről történő átvételéig nem kezdhető meg.

(5) A (2) bekezdés szerinti kérelemben foglaltak részbeni vagy egészbeni elutasítása esetén az intézmény a többletbevétel felhasználásra nem engedélyezett részét a (3) bekezdés szerinti polgármesteri döntésről szóló értesítés intézmény részéről történő átvételétől számított 5 munkanapon belül az Önkormányzat 11737007-15466004 számú fizetési számlájára átutalja.

(6) Az intézmény a többletbevétele terhére annak 15%-ának megfelelő – Közgyűlés külön intézkedésével felhasználható – tartalékot képez.

(7) A (6) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni az élelmezési tevékenységhez kapcsolódó bevételek, valamint a régészeti tevékenységet folytató költségvetési szerv régészeti tevékenység ellátásával kapcsolatban kötött megállapodásai, szerződései, pályázatai szerinti bevételek tekintetében.”

3. §

A Rendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„23. § Ha az intézmény meghatározott feladat ellátására megállapodás, szerződés vagy pályázat keretében bevételhez jut, akkor a meghatározott feladat ellátásával összefüggésben felmerült költségek elszámolásánál – a régészeti tevékenységet folytató költségvetési szerv régészeti tevékenysége kivételével – figyelembe veendő az, hogy a bevétel nyújtson fedezetet a felmerült közvetlen költség mellett az intézményüzemeltetési – és fenntartási költségeknek a meghatározott feladat ellátására jutó hányadára is.”

4. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Borkai Zsolt

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző

(A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatóak.)

****

5. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE EGYES ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Pollreisz Balázs képviselő: A határozati javaslatot olvasva több kérdés is felmerült benne. Ha a városüzemeltetési szolgáltatásokra, melyben benne van a szúnyogirtás is 155 millió forintot csoportosítanak át, akkor reméli, hogy a város közterületein működő fűnyíró kistraktorokra is tudnak beszerezni fűgyűjtő edényeket, amely hatására nem szétszórva lenne a levágott fű. Az előterjesztések között szereplő nyárzáró koncert 2019. évi rendezvény előlegfedezete 42 millió 660 ezer forint. Az idei nyárzáróra betervezett költségvetés módosítását még nem látta, hogy az változott-e vagy sem, de 40 millió forint volt az előirányzott kiadás. Feltételezi, hogy ez az összeg csak egy előleg, melyet egy szerződés miatt kell elkülöníteni, valószínűleg egy fellépő tiszteletdíja. Ha ennek az egy fellépőnek a tiszteletdíja több, mint az idei évben és az előző években az egész nyárzáró koncertnek a teljes költségvetése, akkor szeretné megtudni, hogy ki az a fellépő, illetve van-e esetleg ahhoz valami köze, hogy jövő év augusztus végén már elkezdődik az önkormányzati választási kampány.

Borkai Zsolt polgármester: Elmondja, hogy az elmúlt 12 évben volt már ennél jóval magasabb összegű fellépő is és akkor nem készültek a kampányra. Szeretnének egy színvonalas fellépőt biztosítani a koncertre, hiszen a győriek és az idelátogatók is imádják ezeket a rendezvényeket. Ezért is igyekeznek olyan fellépőket hívni, akik ismertek, így jóval többe is kerülnek. Ez nem kampányrendezvény lesz, és megkéri képviselőtársát, hogy ne ebből induljon ki. A városüzemeltetési szolgáltatásokra visszatérve elmondja, hogy nagyon jó dolognak tartja azt, hogy a győrieknek tudják biztosítani – akár 155 millió Ft értékben is – azt, hogy ne kelljen újra átélniük azokat az időszakokat, amikor a rengeteg szúnyog miatt nem volt maradásuk a városban. Továbbra is biztosítani fogják a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.-nek a szükséges pénzösszeget. Elmondja, hogy az idei évben a GYŐR-SZOL Zrt.-nek eszközbeszerzésre is biztosítottak forrást, melyet a nyári fűnyíráshoz szükséges eszközök beszerzéséhez is kaptak. A téli hó eltakarításával kapcsolatban is segíteni fogják a céget.

Dr. Csörgits Lajos aljegyző: A Nyárzáró koncert összegéhez kapcsolódóan elmondja, hogy a jövő évben az Önkormányzat át fog térni más finanszírozásra. Eddig a Győr Projekt Kft.-n keresztül történt a nyárzáró koncert szervezése. Ez összefogás volt a vállalkozások és az Önkormányzat részéről. A Győr-Projekt Kft. összegyűjtötte a szponzorációs pénzeket, és kötelezettséget vállalt a kiadások egy jelentős részére. Az idei évben a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak született egy állásfoglalása arról, hogy az áfa levonása tekintetében más szabályokat kell majd alkalmazni. Innentől kezdve az Önkormányzat saját maga fogja azokat a szerződéseket megkötni, amelyeket korábban a Győr Projekt Kft. kötött meg a nyárzáró koncerthez kapcsolódóan. A következő években ezért a nyárzáróra egy lényegesen magasabb összeg fog az Önkormányzat költségvetésében megjelenni, hiszen ami korábban a Győr Projekt Kft.-nél volt, az most be fog épülni az Önkormányzat költségvetésébe.

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 17 igen, 5 nem, 1 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

144/2018. (IX. 21.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a város 2018. évi költségvetése egyes előirányzatait a következő részletezés szerint módosítja (adatok Ft-ban):

Kiadási előirányzatok csökkentése

 308131  Év közben polgármesteri hatáskörben felhasználható tartalék  - 13.000.000
 304125  Rendezvények támogatása  - 23.000.000
 304138  Dunakapu téri rendezvények lebonyolításának költségei  - 19.100.000
 309521  Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra  - 20.000.000
 308147  Egyéb, előre nem látható önkormányzati kiadásokra  - 458.624.000
 350101  Elkülönített, kizárólagos közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék  - 20.250.000
   Összesen:  - 553.974.000

Kiadási előirányzatok növelése

 313005  Városüzemeltetési szolgáltatásokra – benne szúnyogirtás fedezete  + 155.300.000
 309519  Sportegyesületek támogatása egyedi döntés alapján – Üstökös FC Győr Utánpótlás-nevelő Sport Egyesület fejlesztési támogatása  + 13.000.000
 304122  A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggő kiadások  + 6.385.000
 304123  Nemzetközi, országos és a város imázsát különösen meghatározó események szervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó kiadások  + 4.400.000
 304136  Nyárnyitó koncert   + 10.000.000
 304137  Nyárzáró koncert – 2019. évi rendezvény előleg fedezete   + 42.660.000
 304142  Pályázatokkal kapcsolatos marketing feladatokra, különös tekintettek az EKF-re   + 11.804.000
 305431  Győr Projekt Kft. tevékenységéhez működési hozzájárulás  + 93.614.000
 304104  Idegenforgalmi és gazdasági szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjesztése  + 931.000
 304133  „Szeretem Győrt” – Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmust erősítő kiadások   + 37.051.000
 309511  Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadások   + 20.000.000
 308049  Szakértői díjakra (önkormányzati)   + 28.829.000
   Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete által ellátott feladatok támogatása  + 100.000.000
   Győri Művészeti, Fesztivál- és Művelődési Központ által ellátott feladatok támogatása  + 30.000.000
   Összesen:  + 553.974.000

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a Polgármester, hogy a költségvetési előirányzatok 1. pont szerinti változásának a 2018. évi költségvetési rendeleten történő átvezetéséről gondoskodjon.

Felelős: polgármester

Határidő: a 2018. évi költségvetés előirányzatainak a 2018. III. negyedéves módosítása keretében

****

6. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: A „Javaslat alapítványok támogatására” című előterjesztés határozati javaslatát az előterjesztés megküldése óta érkezett támogatási kérelem figyelembevételével, a következő 3. támogatási javaslattal kéri kiegészíteni:

3. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a polgármesteri keret 2018. évi előirányzata terhére az „Emberek az Állatokért Alapítvány” (9028 Győr, Pannónia út 46., adószám: 18530021-1-08) 500.000 Ft-tal kerüljön támogatásra, feladatainak ellátására, működési költségei fedezetére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A kiegészítés következtében a határozati javaslat 3. számú pontja 4. sorszámot kap, a 4. számú pont pedig 5. sorszámot, és a következőképpen módosul:

5. A Közgyűlés felkéri a polgármestert az 1-3. pontokban meghatározott támogatásokhoz kapcsolódó pénzügyi megállapodások megkötésére és az elszámoltatás lebonyolítására.

Felelős: polgármester

Határidő: a megállapodások megkötésének kezdeményezésére: 30 nap,

az elszámolás elvégzésére a 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet szerint.

Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot az elhangzott kiegészítéssel. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

145/2018. (IX. 21.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében szereplő a „305332 Civil szervezetek támogatása egyedi döntés alapján” tervezési jogcím terhére 1.500.000,- Ft támogatásban részesüljön az Egészséges Újszülöttekért Alapítvány (cím: 9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4. adószám: 18972869-1-08) a Fehér Miklós emléktorna megrendezése céljából, melynek bevétele az újszülöttek mentését segíti elő.

2. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében szereplő „305332 Civil szervezetek támogatása egyedi döntés alapján” tervezési jogcím terhére 150.000,- Ft támogatásban részesüljön a Deák Ferenc Közgazdasági Szakközépiskoláért Alapítvány (cím: 9022 Győr, Bisinger sétány 32. adószám: 18510126-1-08) a nemzetközi tanirodai versenyen való részvétel céljából.

3. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a polgármesteri keret 2018. évi előirányzata terhére az „Emberek az Állatokért Alapítvány” (9028 Győr, Pannónia út 46., adószám: 18530021-1-08) 500.000 Ft-tal kerüljön támogatásra, feladatainak ellátására, működési költségei fedezetére.

4. A Közgyűlés az 1-2. pontokban meghatározott támogatások fedezetének biztosítása érdekében az alábbi előirányzat átcsoportosításokat hagyja jóvá:

305332 Civil szervezetek támogatása egyedi döntés alapján + 1.650.000,- Ft

308032 Bírósági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre,

kártérítésekre – 1.500.000,- Ft

303420 Polgármesteri keret – 150.000,- Ft

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

5. A Közgyűlés felkéri a polgármestert az 1-3. pontokban meghatározott támogatásokhoz kapcsolódó pénzügyi megállapodások megkötésére és az elszámoltatás lebonyolítására.

Felelős: polgármester

Határidő: a megállapodások megkötésének kezdeményezésére: 30 nap, az elszámoltatásra a 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint.

****

7. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A 128/2018. (VI. 29.) KGY. HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

146/2018. (IX. 21.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 128/2018. (VI. 29.) Kgy. határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja, mely helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Önkormányzat költségvetésében a „305332. Civil szervezetek egyedi támogatása” tervezési jogcím terhére a Regionális Onkológiai Alapítvány legfeljebb 20.000.000,- Ft támogatásban részesüljön a daganatos betegek életkörülményeit javító készülékek beszerzésének céljából.”

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

8. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK, RÉSZESEDÉSEK ALAKULÁSÁNAK ELFOGADÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

147/2018. (IX. 21.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése tudomásul veszi az alábbiakban felsorolt tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és a részesedések alakulását.

 Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek megnevezése  Működésükből származó kötelezettségek
2017. dec. 31. (eFt.)
 Önkormányzat tulajdonában álló részesedések % 2017. dec.31
 Győr Projekt Kft.  5 113 000  100,00
 „PANNON-VÍZ” regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Kft.  34 358 251  61,13
 Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft.  157 027  51,00
 Győr-Pér Repülőtér Kft.  174 137  38,70
 Győri Vásár Kft.  25 208  25,00
 GLOVITA Kesztyű Zrt.  170 480  2,52
 GRÁCIA Kereskedelmi Zrt.  4 305  1,89
 AMFORA Zrt.  2 554  0,90
 Győr-Gönyű Kikötő Zrt.  153 053  0,03

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

9. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GYŐRI TÁRSASHÁZI LAKÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

(279/13/A/26; 4404/2/A/86; 4778/47/A/38 HRSZ.)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

148/2018. (IX. 21.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a győri 279/13/A/26 hrsz.-ú (Győr, Erfurti út 34. fsz. 2. ajtó), 50 m² nagyságú, 2 szobás társasházi lakás értékesítését.

2. Az ingatlan az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 42/2007. (XII. 21.) R. rendelet 9. §-ában foglalt szerződésen alapuló elővásárlási jog jogosultja, vagy – amennyiben a Magyar Állam az elővásárlási jogával él – a Magyar Állam részére (a volt bérlő lakáshasználati jogával terhelten) értékesíthető 11.270.000,- Ft vételáron.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

az adásvételi szerződés megkötésére 2021. június 14.

Borkai Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

149/2018. (IX. 21.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja győri 4404/2/A/86 hrsz.-ú (Győr, Corvin utca 33. III/4. ajtó), 52 m² nagyságú, 2 szobás társasházi lakás értékesítését.

2. Az ingatlan az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 42/2007. (XII. 21.) R. rendelet 9. §-ában foglalt szerződésen alapuló elővásárlási jog jogosultja, vagy – amennyiben a Magyar Állam az elővásárlási jogával él – a Magyar Állam részére (a volt bérlő lakáshasználati jogával terhelten) értékesíthető 11.410.000,- Ft vételáron.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

az adásvételi szerződés megkötésére 2021. június 14.

Borkai Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti III. határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

150/2018. (IX. 21.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a győri 4778/47/A/38 hrsz.-ú (Győr, Kodály Zoltán utca 35. III/2. ajtó), 44 m² nagyságú, 1,5 szobás társasházi lakás értékesítését.

2. Az ingatlan az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 42/2007. (XII. 21.) R. rendelet 9. §-ában foglalt szerződésen alapuló elővásárlási jog jogosultja, vagy – amennyiben a Magyar Állam az elővásárlási jogával él – a Magyar Állam részére (a volt bérlő lakáshasználati jogával terhelten) értékesíthető 8.260.000,- Ft vételáron.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

az adásvételi szerződés megkötésére 2021. április 10.

****

10. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A GYŐR, AKÁC TÉR 1. SZÁM ALATTI TÁRSASHÁZI INGATLAN VERSENYEZTETÉSI ELJÁRÁS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

(GYŐRI 8346, 8346/A/1-8346/A/7 HRSZ.)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Varga Márk képviselő: Az ingatlan állapota kívülről is indokolttá teszi, hogy másfajta funkciót találjanak neki. Ebben az esetben akár az értékesítés is egy releváns megoldás lehet. Kérdése, hogy az ingatlannak jelenleg van-e lakója, azaz valakinek meg kell-e oldani az elhelyezését.

Borkai Zsolt polgármester: Nincs lakója az ingatlannak.

Mivel a témához további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 21 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal azt elfogadta.

151/2018. (IX. 21.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul a Győr, Akác tér 1. szám alatti társasház (győri 8346 hrsz.-ú ingatlan a hozzátartozó 8346A/1-8346/A/7 albetétekkel és a közös tulajdonban lévő helyiségekkel) versenyeztetési eljárás lefolytatásával történő értékesítéséhez. Az ingatlan kikiáltási ára az ingatlanforgalmi szakértő által megállapított költségekkel növelt ár (nettó: 39.900.000,- Ft).

Felelős: polgármester

Határidő: az ingatlan értékesítésének napja

****

11. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ÁTADÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal – 1 fő képviselő nem vett részt a szavazásban- a határozatot elfogadta.

152/2018. (IX. 21.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat tulajdonában álló 168 db – összesen 3.175.200,- Ft nyilvántartási értékű – ágyat és 168 db – összesen 2.083.200,- Ft nyilvántartási értékű – ágymatracot az önkormányzati közfeladat ellátás szempontjából feleslegessé nyilvánít, ezzel egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy ezen eszközök az Önkormányzat vagyonából selejtezés útján kivezetésre kerüljenek.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat az 1. pont szerint leselejtezett eszközöket a selejtezési eljárás követően ingyenesen átruházza az alábbiak szerint:

- a Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium részére 90 db ágyat és 90 db ágymatracot,

- a Győri Műszaki Szakképzési Centrum részére 64 db ágyat és 64 db ágymatracot,

- a Graboplast Győri Vízisport Egyesület részére 14 db ágyat és 14 db ágymatracot.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

12. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A GYŐRI 6400 HRSZ.-Ú INGATLANON LÉVŐ GAZDASÁGI ÉPÜLET TULAJDONJOGÁNAK ELISMERÉSÉRE ÉS AZ INGATLANBAN FENNÁLLÓ TULAJDONKÖZÖSSÉG MEGSZÜNTETÉSÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Dr. Neupor Zsolt képviselő: Kérdése technikai jellegű. Az előterjesztés szerint a győri 6400 hrsz.-ú ingatlan osztatlan közös tulajdon, ami megosztásra kerül. Kialakítanak belőle egy 6400/1 hrsz.-ú kivett lakóház, udvart, egy 6400/1/A hrsz.-ú lakóházat, egy 6401/21/B hrsz.-ú garázst és 6400/2 hrsz.-ú gazdasági épületet. Az előterjesztés szerint csak a gazdasági épületre ismerik el a tulajdonjogot. Kérdése, hogy a lakóház és a garázs esetében fennmarad-e az Önkormányzat tulajdoni hányada.

Dr. Lipovits Szilárd jegyző: Ez egy meglévő megosztott használat. Az épület tulajdonjoga már korábban a Pannon-Víz Zrt.-től a gazdasági társasághoz került. Ennek zajlik most a jogi rendezése. Elismerik a korábban a Pannon-Víz Zrt. által értékesített épületnek a tulajdonjogát a gazdasági társaság esetében a tényleges használtnak megfelelően. A megmaradó épületekben a garázs és lakóház továbbra is Önkormányzati tulajdonban marad.

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

153/2018. (IX. 21.) Kgy. határozat

1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elismeri a győri 6400 hrsz.-ú ingatlanon álló, 328 m2 alapterületű, gazdasági épületre a Borisz & B Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonjogát.

2.) A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a győri 6400 hrsz.-ú ingatlan megosztásra kerüljön és kialakuljanak a győri 6400/1 hrsz.-ú, 3789 m2 területű kivett lakóház, udvar, gazdasági épület, a győri 6400/1/A hrsz.-ú, 204 m2 területű lakóház, a győri 6401/1/B hrsz.-ú, 64 m2 területű garázs és a győri 6400/2 hrsz.-ú, 2114 m2 területű kivett gazdasági épület megnevezésű ingatlanok.

3.) A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a győri 6400/1 hrsz. alatt kialakuló ingatlanban fennálló tulajdonközösség megszüntetésre kerüljön akként, hogy a Borisz & B Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2439/3789 arányú tulajdoni hányadát – tulajdonközösség megszüntetése jogcímén – versenyeztetési eljárás mellőzésével magához váltsa, az ingatlanvagyon-értékelő által meghatározott 15.000.000,- forint (azaz: tizenötmillió forint) vételárért.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

13. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT HÁZIORVOSI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

154/2018. (IX. 21.) Kgy. határozat

1. A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a 080090140 kódszámú háziorvosi praxisban (Győr, Tihanyi á. út 51.) 2018. december 1-jétől Dr. Kiss-Szóllinger Attila lássa el a háziorvosi feladatokat a praxisjog megszerzése esetén.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az 1. sz. melléklet szerinti előszerződés megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

14. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT FOGORVOSI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

155/2018. (IX. 21.) Kgy. határozat

3. A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a 080096070 kódszámú fogorvosi praxisban (Győr, Mécs László út 2. szám) 2018. december 1-jétől Dr. Izsák Okszana lássa el a fogorvosi feladatokat a praxisjog megszerzése esetén.

4. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az 1. sz. melléklet szerinti előszerződés megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

15. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT GYŐR ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

156/2018. (IX. 21.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az irányítói jogkörébe tartozó Család- és Gyermekjóléti Központ Győr alapító okiratát az 1/A. számú melléklet szerinti tartalommal a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával módosítja.

2. A Közgyűlés az irányítói jogkörébe tartozó Család- és Gyermekjóléti Központ Győr módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az 1. számú melléklet szerinti tartalommal a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a módosított alapító okirat adatainak törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezettetéséről, valamint az alapító okirat módosításával kapcsolatos intézkedések megtételéről, egyben felhatalmazza a polgármestert a törzskönyvi bejegyzéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő hiánypótlás teljesítésére és az egyéb szükséges nyilatkozat kiadására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, a törzskönyvi nyilvántartás bejegyeztetésének kezdeményezésére 2018. szeptember 29.

4. A Közgyűlés az Önkormányzat tulajdonában álló a győri 4135 hrsz.-ú, 9023 Győr Magyar utca 1. szám alatt található ingatlant a Győri Mosolyvár Óvoda működtetéséből kivonja és ezzel egyidejűleg a Család- és Gyermekjóléti Központ Győr működtetésébe adja a 2. pont szerinti, módosított alapító okirat hatályba lépésének napjával.

Felelős: jegyző

Határidő: a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napja

(A határozat mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatóak.)

****

16. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS FÉRŐHELYSZÁM BŐVÍTÉSÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

157/2018. (IX. 21.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr, Szarvas u. 28-30. sz. alatti telephelyén, 2018. november 1-jétől 2019. április 30-áig 60 férőhelyen időszakos éjjeli menedékhely működtetésével.

2. A Közgyűlés az időszakos férőhelyszám működéséhez a szükséges előirányzatot biztosítja 2018. november 1. napjától.

Ennek érdekében a 2018. évi költségvetésben az alábbi előirányzat változásokat rendeli el:

Szociális igazgatási (önkormányzati) feladatok kiadásai

Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére – 4.856 e Ft

- Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

bevétel: Önkormányzati támogatás + 4.856 e Ft

kiadás: személyi juttatás + 1.476 e Ft

szociális hoz. adó + 272 e Ft

dologi kiadás: + 3.108 e Ft

Összesen: + 4.856 e Ft

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a 2019. évi költségvetésben az időszakos éjjeli menedékhely működtetésére 9.194 e Ft-ot a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat költségvetésében szerepeltet.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. évi költségvetés készítésének időpontja

4. A Közgyűlés egyetért a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 2018. november 1-jétől 2019. április 30-áig 6 fő szakmai létszámfejlesztésével. Az intézménynél az engedélyezett álláshelyek száma 2018. november 1-jétől 2019. április 30-ig 75 álláshelyre, 2019. május 1-jétől 69 álláshelyre változik.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

5. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a 2. és 4. pontban felsoroltak Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési rendeletébe való beépítésére.

Felelős: polgármester

Határidő: a változásokat követő soros rendelet módosítása

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

17. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJ 2019. ÉVI FORDULÓJÁHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

158/2018. (IX. 21.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy dönt, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi rendszeréhez, és felhatalmazza a polgármestert a Csatlakozási Nyilatkozat aláírására.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a Bursa Hungarica pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára és az egyéb szükséges intézkedések megtételére, valamint, hogy a végleges pályázati kiírás ismeretében a 2019. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz szükséges önkormányzati önrész fedezetének biztosításáról gondoskodjék.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

18. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal – 1 fő képviselő nem vett részt a szavazásban – a határozatot elfogadta.

159/2018. (IX. 21.) Kgy. határozat

1. A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

a) a győri 4778/184 hrsz.-ú közpark területéből az adyvárosi tó keleti oldalától a mellette lévő 4778/29 helyrajzi számú beépített terület irányába, amellett haladva, az Ifjúság körút 97. számú lakóépület melletti bevezető út, valamint az Ifjúság körút 87-97. számú lakóépület mögötti parkolók, és az Ifjúság körút 87. számú lakóépület melletti bevezető gyalogút valamint a (vár)játszóteret körülölelő járda déli szakasza által határolt zöldterületet a tópartig Szenes Iván park,

b) a győri 7469 és 7481 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonban lévő közterületeket Wennes Jenő sétány

elnevezéssel látja el.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy az elnevezésekről az illetékes postai, közlekedési, ingatlan-nyilvántartó szerveket, közszolgáltató társaságokat, valamint a lakosságot tájékoztassa és a címjegyzékbe történő bejegyezésükről gondoskodjon.

Felelős: jegyző

Határidő: 2018. október 21.

(A határozat mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatóak.)

****

19. NAPIRENDI PONT:

TÁJÉKOZTATÓ

A BIZOTTSÁGOK ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT HATÁROZATAIRÓL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 19 igen, 0 nem, 4 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

160/2018. (IX. 21.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a bizottságok által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

20. NAPIRENDI PONT:

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT HATÁROZATOKRÓL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 17 igen, 0 nem, 6 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

161/2018. (IX. 21.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a polgármester által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

****

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található)

****

Borkai Zsolt polgármester: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja szerint a Közgyűlésnek zárt ülést kell tartania – többek között – az érintett kérésére vezetői megbízása adásának tárgyalásakor, valamint önkormányzati hatósági ügyek tárgyalásakor.

Az ismertetett rendelkezésre tekintettel a Javaslat Győr Megyei Jogú Város Levéltára igazgatói beosztásának betöltésére című napirendi pontok tárgyalására zárt ülést rendel el.

Megkéri a vendégeket, hogy az üléstermet szíveskedjenek elhagyni!

****

ZÁRT ÜLÉS UTÁN:

A Közgyűlés 10:41 órakor nyilvános üléssel folytatja munkáját.

Borkai Zsolt polgármester: Ismerteti a zárt ülésen hozott határozatot. A Közgyűlés Győr Megyei Jogú Város Levéltára igazgatói beosztásának betöltésére 2018. november 1-jétől 2023. október 31-ig terjedő 5 éves határozott időtartamra Bana József urat bízza meg.

A kinevezéshez gratulál, és további jó munkát kíván.

162/2018. (IX. 21.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Győr Megyei Jogú Város Levéltára magasabb vezetői feladatainak ellátásával a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (1) bekezdés szerinti megbízott vezető jogállással, a 2018. november 1-től 2023. október 31-ig terjedő 5 éves határozott időtartamra Bana József urat bízza meg.

A Közgyűlés az igazgató illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi törvény szerinti illetmény és a törvény végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet 3. melléklete szerinti magasabb vezetői pótlék összegében állapítja meg.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, az igazgatói beosztás betöltésére 2018. november 1.

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt vezetői megbízásról szóló döntés meghozatalához a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 15. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a vezetői megbízás tekintetében kérje ki a kultúráért felelős miniszter véleményét.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. szeptember 25.

3. Jelen határozat 1. pontjának hatályba lépési időpontja a kultúráért felelős miniszter – a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 15. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján – vezetői megbízáshoz történő véleményének kiadási napja, vagy nyilatkozat hiányában az erre irányuló javaslatnak az ágazati minisztériumban történő kézhezvételétől számított 31. nap.

4. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 3. pont teljesülése esetén gondoskodjon a vezetői megbízás adatainak a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezettetéséről, valamint az igazgató megbízásával kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételéről, egyben felhatalmazza a Polgármestert a törzskönyvi bejegyzéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő hiánypótlások teljesítésére és az egyéb szükséges nyilatkozatok kiadására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Borkai Zsolt polgármester: Kérdezi képviselőtársait, hogy kíván-e valaki kérdést, illetve bejelentést tenni?

Juhász István képviselő: Kérné a polgármester urat, hogy a Vasútállomásnál elkészült akadálymentes bejutás használatbavétele érdekében legyen szíves lobbizni a beruházónál vagy a MÁV-nál. A bejáratnál már hónapok óta elkészültek az akadálymentes bejutást biztosító rámpák, de a egy kerítéssel el vannak zárva.

Borkai Zsolt polgármester: Ez hatósági kérdés, de utána fog járni.

Varga Márk képviselő: A sajtóban olyan értesülésekről olvasott, mely szerint a Magyar Államkincstár eljuttatott egy levelet az önkormányzatoknak, és arra kéri őket, hogy amennyiben van olyan európai uniós támogatás, amely 50 millió forint feletti, de még nem került felhasználásra, akkor az összeget az önkormányzatok utalják vissza a Magyar Államkincstár részére. Kéri a tájékoztatást, hogy ez valóban így van-e.

Dr. Lipovits Szilárd jegyző: Ez nem így van. Az előlegeket nem visszautalni kell, hanem a Magyar Államkincstár által vezetett számlán elhelyezni. Ez továbbra is az Önkormányzat forrása marad mint fel nem használt előleg.

Borkai Zsolt polgármester: Tájékoztatja képviselőtársait, hogy a következő közgyűlés az elfogadott munkaterv szerint 2018. október 19-én (pénteken) 10.00-kor lesz.

Köszöni a képviselők munkáját, az érdeklődők figyelmét, a Közgyűlést 10:44 órakor bezárja.

K. m. f.

Borkai Zsolt

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Jegyzőkönyvek | A közvetlen link.