8/2018. (X. 19.) Kgy jegyzőkönyv

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

K Ö Z G Y Ű L É S E

8/2018. (X. 19.)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2018. október 19-én 10:00 órára összehívott és 10:01 órakor megkezdett ülésén.

Jelen vannak:

Borkai Zsolt polgármester,

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester,

Dr. Fekete Dávid alpolgármester,

Radnóti Ákos alpolgármester,

Bárány István, Borsi Róbert, Diligens Tibor, Fodor Roland, Dr. Gancz Tamás, Glázer Tímea, Hajszán Gyula, Juhász István, Kalmár Ákos, Kovács Tamás, dr. Neupor Zsolt, Rózsavölgyi László, dr. Sik Sándor, Szabó Jenő, Szeles Szabolcs, Takács Krisztián, Laczkovits-Takács Tímea, Varga Márk

Távolmaradását előzetesen jelezte: Dr. Dézsi Csaba András, Pollreisz Balázs

Jelen vannak továbbá:

Dr. Lipovits Szilárd jegyző,

Dr. Csörgits Lajos aljegyző,

Páternoszter Piroska, a Modern Városok Program polgármesteri biztosa,

Szűcs Cintia, önkormányzati tanácsadó,

Dr. Sipos Gertrúd, a Vagyongazdálkodási Főosztály vezetője,

Nagy Tamás, a Gazdálkodási Főosztály vezetője,

Nagyné dr. László Edit, a Hatósági Főosztály vezetője,

Fűke Péter, a Településfejlesztési Főosztály vezetője,

Panker Mihály, a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője,

Révi Zsolt, városi főépítész,

Mező Tímea, az Adóügyi Osztály vezetője,

Dr. Nagy Klára, az Ellenőrzési Osztály vezetője,

Hermann-né Gesztrich Nikoletta, a Kulturális Osztály vezetője,

Hérics Tamás, a Házüzemeltetési Osztály vezetője,

Dr. Horváth Tamás, az Igazgatási Osztály vezetője,

Dr. Fülöp-Tóth Eszter, a Jogi és Önkormányzati Osztály vezetője,

Dr. Csele Balázs, a Munkaügyi Osztály vezetője,

Bodorné Mózes Ágota, az Intézményfenntartói Osztály vezetője,

Hoffmann Judit, a Sport Osztály vezetője,

Gyertyás János, a Városfejlesztési Osztály vezetője,

Sági Géza, a GYŐR-SZOL Zrt. elnök-vezérigazgatója,

Truka István, a Közterület-Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr vezetője,

Zilahi Tímea, Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ igazgatója,

a sajtó munkatársai, valamint 4 fő érdeklődő állampolgár.

Borkai Zsolt polgármester: Köszönti a Közgyűlés résztvevőit és az érdeklődő állampolgárokat.

Kéri, hogy a képviselők a létszám megállapítása érdekében gombnyomással jelezzék jelenlétüket. Megállapítja, hogy az ülésen 22 képviselő – a megválasztott képviselők több mint fele – megjelent, tehát a testület határozatképes, az ülést megnyitja.

Távolmaradásukat Dr. Dézsi Csaba András és Pollreisz Balázs képviselő urak jelentették be.

Borkai Zsolt polgármester: Életének 86. évében elhunyt Dr. Németh Viktor főorvos, aki a Közgyűlés tagja volt a 2006-2010-es ciklusban, valamint az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnöki feladatait is ellátta. A Pécsi Orvostudományi Egyetemen tanult, majd az egyetem sebészeti klinikáján dolgozott. 1963-1984-ig körzeti orvosként, 1985-1990-ig háziorvosként dolgozott. Kiemelkedő egészségügyi munkájáért Dr. Petz Aladár emlékérmet kapott. A Magyar Vöröskereszt Országos Vezetőségétől munkája elismeréseként a Vöröskeresztes Munkáért kitüntetés ezüst fokozatát kapta. A Győri Első Lions Club tagja volt, majd Magyarország Lions kormányzójának választották, és a Nemzetközi Elnök legmagasabb rangú kitüntetésében részesült.

Adózzanak most e kiváló személyiség emlékének egy perces néma felállással!

****

Borkai Zsolt polgármester: A mai ülés tervezett napirendjét a kiküldött meghívó tartalmazza.

Kéri, hogy akinek a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétele vagy más javaslata van, jelezze!

Kéri, hogy aki a javasolt napirendi pontokkal és azok sorrendjével egyetért, szavazzon!

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a javasolt napirendet elfogadta.

163/2018. (X. 19.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az alábbiak szerint fogadja el a 2018. október 19-i ülésének napirendjét:

1. Javaslat a környezetvédelemről szóló 63/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Városstratégiai Bizottság

2. Javaslat változtatási tilalom elrendelésére Révfalu, Pinnyéd városrészek egyes területeire és a csoportházas beépítési móddal szabályozott egyes építési övezetekre

Előterjesztő: Révi Zsolt városi főépítész

3. Javaslat önkormányzati beruházásokkal érintett területek kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására

Előterjesztő: Révi Zsolt városi főépítész

4. Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítására

Tájékoztató Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése 2018. I. féléves végrehajtásáról

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

5. Javaslat alapítványok támogatására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

6. Javaslat az önkormányzati Környezetvédelmi Alapból történő felhasználásra

Előterjesztő: Városstratégiai Bizottság

7. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és az irányítói jogkörébe tartozó Vaskakas Bábszínház közötti fenntartói megállapodás megkötésére

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

8. Javaslat az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. részére nyújtandó tagi kölcsönre

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

9. Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés megkötésére

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

10. Javaslat elővásárlási jogról történő lemondásra (győri 7345 hrsz.)

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

11. Javaslat önkormányzati vagyon átadására

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

12. Javaslat a 116/2018. (VI. 29.) Kgy. határozat visszavonására

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

13. Javaslat győri társasházi lakások értékesítésére (4778/40/A/14; 8340/1/A/33 hrsz.)

Előterjesztő: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

14. Javaslat győri társasházi lakás vételárának módosítására (5968/4/A/26 hrsz.)

Előterjesztő: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

15. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

16. Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

17. Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

18. Javaslat a Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ igazgatói beosztásának betöltésére

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester (zárt ülés)

****

1. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A KÖRNYEZETVÉDELEMRŐL SZÓLÓ 63/2003. (XII. 19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem érkezett szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 21 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

24/2018. (X. 19.) RENDELETE

A KÖRNYEZETVÉDELEMRŐL SZÓLÓ 63/2003. (XII. 19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljáró Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

1. §

A környezetvédelemről szóló 63/2003. (XII. 19.) Ök. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Avart és kerti hulladékot égetni április és november hónapban lehet, vasárnap és munkaszüneti nap kivételével, mely napokon az égetésre kijelölt hónapokban is tilos az égetés.

2. §

A R. 3. §-a a következő (1a)-(1b) bekezdésekkel egészül ki:

„(1a) Tilos az avar és kerti hulladék égetése a Mosoni-Duna folyó, Széchenyi-híd, Nagymegyeri út, Budai úti körforgalom, Fehérvári út, Pálffy-híd, Budapest-Hegyeshalom vasútvonal és a Rába folyó által határolt területen (Belváros).”

(1b) Tilos az avar és kerti hulladék égetése a köznevelési, egészségügyi, szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi intézménnyel közvetlenül szomszédos ingatlanon, az intézmény napi működési ideje alatt. ”

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a R. 2. melléklete.

Borkai Zsolt s. k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s. k.

jegyző

(A rendelet melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

2. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT VÁLTOZTATÁSI TILALOM ELRENDELÉSÉRE RÉVFALU, PINNYÉD VÁROSRÉSZEK EGYES TERÜLETEIRE ÉS A CSOPORTHÁZAS BEÉPÍTÉSI MÓDDAL SZABÁLYOZOTT EGYES ÉPÍTÉSI ÖVEZETEKRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Révi Zsolt városi főépítész: A változtatási tilalmakat akkor rendelik el, amikor úgy látják, hogy a rendezési tervben megfogalmazott a közérdeknek megfelelő és a közérdeket képviselő önkormányzati elképzelések és elvárások valamilyen okból nem teljesülnek. Ezekben az esetekben a rendezési tervet nyilvánvalóan finomítani kell. A tilalom addig áll fenn, amíg a rendezési tervet nem tudják tökéletesíteni. A tilalom fennállása alatt nem történhet visszafordíthatatlan, a közérdekkel össze nem egyeztethető építési tevékenység. Ezeknek az eljárásoknak a lefolytatási ideje rövid, mert már elindított rendezési tervmódosításokról van szó. Amikor ezek eredményeképpen biztosítva látják, hogy minden szabályos lesz, megfelel a lakossági és az önkormányzati elvárásoknak, valamint az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása is biztosítható, már nincs szükség a változtatási tilalom fenntartására.

Fodor Roland képviselő: A csoportházas beépítési móddal szabályozott építési övezeteknél hogyan sérülne a közérdek? Mi indokolja, hogy el kell rendelni a tilalmat?

Révi Zsolt városi főépítész: A csoportházas beépítéseket olyan helyeken alkalmazták, és építették a rendezési tervbe, ahol a közérdek és a piaci elvárás is az, hogy ne többemeletes társasházak épüljenek, hanem sorház jellegű, családi házasabb beépítések. Ezeket a csoportházas beépítéseket minden esetben egy beépítési tervvel, egy rendezési terv alátámasztó munkarésszel – amit a tervtanács is megvizsgált – hagyták jóvá. Mégis az a tapasztalat, hogy a csoportházas beépítéseknél a beruházók és a tervezők nem az egész lakóparkot és az egész beépítést kívánják bemutatni az önkormányzatnak, és nem ugyanazt építik, mint ami az alátámasztó munkarész volt, amire a településrendezési szerződést és a közterület kialakítási tervet kötötték, hanem egyenként, épületenként egyszerű bejelentési eljárással engedélyeztetik vagy akarják megépíteni. Ez lehetne akár jogszerű is, csakhogy azt látják, hogy azokra a konkrét övezetekre, melyekre a változtatási tilalmat elrendelni tervezik, azok a tervek, amiket lakásonként, egyenként beadtak, összességében nem felelnek meg az alátámasztó munkarésznek, sőt nem felelnek meg az általuk aláírt közterület kialakítási tervnek, az általuk aláírt településrendezési szerződésnek, és nem megfeleltethetők a rendezési terv egyéb előírásainak, egészen mást akarnak építeni. A változtatási tilalmat a leendő vevők érdekében is fenn kell tartani, nehogy olyan portékát kapjanak, ami jogszerűtlen, szakszerűtlen és szabálytalan. Amint biztosítva van, hogy a közérdek, a környezet érdeke nem sérül, a projekt mehet tovább. Addig nem, mert esetleg építenek valamit, amit az önkormányzatnak kellene később megoldani, ha tud, rosszabb esetben meg sem tud, mert addigra műszakilag megoldhatatlan lehet, mint például egy tűzoltó felvonulási út biztosítása.

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 17 igen, 0 nem, 5 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

25/2018. (X. 19.) RENDELETE

VÁLTOZTATÁSI TILALOM ELRENDELÉSE RÉVFALU, PINNYÉD VÁROSRÉSZEK EGYES TERÜLETEIRE ÉS A CSOPORTHÁZAS BEÉPÍTÉSI MÓDDAL SZABÁLYOZOTT EGYES ÉPÍTÉSI ÖVEZETEKRE

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A helyi építési szabályzat módosításának hatálybalépéséig, de legfeljebb a jelen rendelet hatálybalépésétől számított 2 évig változtatási tilalom áll fenn

a) a 00162, 00962, 03057, 04803, 04804 és a 04805 sz. építési övezeten,

b) a 01848, 01911, 01921, valamint 04682 sz. építési övezeten és az 12223, 12224/2, 12227/12, 12188, 12189, továbbá 12190 hrsz.-ú ingatlanon és

c) a 04817 és a 04818 sz. építési övezeten.

2. §

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Borkai Zsolt s. k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s. k.

jegyző

(A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatóak.)

****

3. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOKKAL ÉRINTETT TERÜLETEK KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETTÉ NYILVÁNÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 18 igen, 0 nem, 4 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

164/2018. (X. 19.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a győri vízi élménypark megvalósításával, valamint árvízi védelmének biztosításával érintett, Rába folyó – Mosoni-Duna folyó – Jedlik Ányos-híd – Radnóti M. u. – Töltésszer u. – Híd u. – Ráth Mátyás tér által határolt területet és a Győri Nemzeti Színház komplex megújításával és a II. János Pál tér rehabilitációjával érintett, Teleki L. u. – Bajcsy-Zs. u. – Czuczor G. u. – Kisfaludy u. által határolt területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert és a városi főépítészt a szükséges intézkedések megtételére, valamennyi szükséges dokumentum aláírására, nyilatkozat kiadására, eljárási cselekmény megtételére, beleértve a településrendezési eszköz módosítása iránti intézkedést is.

Felelős: polgármester, városi főépítész

Határidő: azonnal

****

4. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 9/2018. (II. 23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

TÁJÉKOZTATÓ GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2018. I. FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSÁRÓL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 17 igen, 4 nem, 1 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

165/2018. (X. 19.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2018. évi költségvetésről szóló 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2018. I. féléves végrehajtásáról szóló tájékoztatót mellékleteivel együtt elfogadja.

(A határozat mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatóak.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához kérdés, sem észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 17 igen, 4 nem, 1 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

26/2018. (X. 19.) RENDELETE

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 9/2018. (II. 23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2018. évi költségvetés

a) kiadási főösszege 66.293.064.711 Ft, és

b) bevételi főösszege 66.293.064.711 Ft.”

(2) A R.

a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet,

c) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet,

d) 4. melléklete helyébe a 4. melléklet,

e) 5. melléklete helyébe az 5. melléklet,

f) 6. melléklete helyébe a 6. melléklet,

g) 6. melléklete helyébe a 7. melléklet és

h) 6. melléklete helyébe a 8. melléklet

lép.

2. §

(1) E rendelet – a (2) és (3) bekezdések kivételével – 2018. október 20-án lép hatályba.

(2) Az 1. § (2) bekezdés g) pontja 2018. október 21-én lép hatályba, rendelkezései 2018. augusztus 1-jétől alkalmazandók.

(3) Az 1. § (2) bekezdés h) pontja 2018. október 22-én lép hatályba, rendelkezései 2018. szeptember 1-jétől alkalmazandók.

(4) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a R. 3. § (2)-(3) bekezdése.

Borkai Zsolt s. k.
polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s. k.
jegyző

(A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatóak.)

****

4. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 20 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

166/2018. (X. 19.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a 305332. Civil szervezetek támogatása egyedi döntés alapján kiadási jogcím terhére „Az ETO JÖVŐJÉÉRT” Alapítvány (9027 Győr, Nagysándor József u. 31. adószám: 18984176-2-08) 12.000.000,- Ft-tal kerüljön támogatásra, működési és felújítási kiadások fedezetére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a 305332. Civil szervezetek támogatása egyedi döntés alapján kiadási jogcím terhére a Tehetséggondozásért Alapítvány (9023 Győr, Szabolcska Mihály u. 5. adószám: 19111768-1-08) 200.000,- Ft-tal kerüljön támogatásra udvari játszótéri eszközök beszerzése céljából.

3. A Közgyűlés az 1-2. pont szerinti támogatások nyújtásának fedezeteként az alábbi előirányzat átcsoportosítást hagyja jóvá:

308131. Év közben polgármester hatáskörében felhasználható tartalék – 12.000.000 Ft

303420. Polgármesteri keret – 200.000 Ft

305332. Civil szervezetek támogatása egyedi döntés alapján + 12.200.000 Ft

4. A Közgyűlés felkéri a polgármestert az 1-2. pontokban foglalt támogatásokról szóló pénzügyi megállapodások megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: a megállapodás megkötésének kezdeményezésére: azonnal

az elszámolás elvégzésére a 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet szerint

****

6. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPBÓL TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

167/2018. (X. 19.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a GYŐR-SZOL Zrt. részére, a győrszentiváni Kör téri csapadékvíz szikkasztó tározó tavak náddal borított részének az előírásoknak megfelelő kivágására, a keletkező hulladék elszállítására, ártalmatlanítására 700.000,- Ft felhasználását biztosítja pénzeszköz átadása keretében, az önkormányzati Környezetvédelmi Alap terhére.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás folyósításához szükséges intézkedést tegye meg.

Felelős : polgármester

Határidő: azonnal

****

7. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS AZ IRÁNYÍTÓI JOGKÖRÉBE TARTOZÓ VASKAKAS BÁBSZÍNHÁZ KÖZÖTTI FENNTARTÓI MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

168/2018. (X. 19.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 16. § (2) bekezdése alapján az irányítói jogkörébe tartozó Vaskakas Bábszínházzal Fenntartói megállapodás megkötését határozza el az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt Fenntartói megállapodást az Önkormányzat képviseletében kösse meg és gondoskodjon a megállapodásnak a Pest Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Oktatási és Kulturális Osztálya részére történő megküldéséről, egyben felhatalmazza a továbbiakban esetlegesen szükségessé vált módosítások aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

megküldésre: 2018. október 31.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

8. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT AZ ÖNKORMÁNYZAT 100 %-OS TULAJDONÁBAN LÉVŐ GYŐR-SZOL GYŐRI KÖZSZOLGÁLTATÓ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ TAGI KÖLCSÖNRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 20 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

169/2018. (X. 19.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. részére 800.000.000,- Ft (azaz nyolcszázmillió forint) rulírozó jellegű tagi kölcsön biztosításához azzal, hogy a tagi kölcsön biztosítása a tagi kölcsön napi állománya után felszámított, a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat felszámításával történik.

2. A tagi kölcsön fedezetének biztosítása érdekében a Közgyűlés az alábbi előirányzat átcsoportosítást hagyja jóvá:

350004 Előzetes kötelezettség vállalás fedezetére – 146.614.119,- Ft

305422 Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap – 653.385.881,- Ft

305437 Tagi hitel biztosítása a GYŐR-SZOL Zrt. részére + 800.000.000,- Ft

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a tagi kölcsön nyújtásának részbeni forrásul szolgáló Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap 653.385.881,- Ft (azaz hatszázötvenhárommillió-háromszáznyolcvanötezer-nyolcszáznyolcvanegy forint) összegű visszapótlására 2020. június 30. nappal.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. június 30.

4. A rulírozó tagi kölcsön visszafizetési határideje 2020. június 30.

Felelős: GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.

Határidő: 2020. június 30.

****

9. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT HASZONÉLVEZETI JOG ALAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Dr. Neupor Zsolt képviselő: A céllal, amit az előterjesztés tartalmaz, egyetért, de álláspontja szerint túl elnagyolt a jelenlegi határozati javaslat. Haszonélvezeti jogot kérnek alapítani az egyik 100 százalékos önkormányzati tulajdonban lévő cég esetében. Ezzel egy időben nem látja a haszonélvezeti jog tényleges tartalmát. A haszonélvezet általános szabályai szerint a haszonélvező csak a rendes gazdálkodás körébe tartozók terheket köteles viselni. A képviselő álláspontja szerint az önkormányzatnak akkor éri meg, ha a gazdasági társaság nem csak a rendes gazdálkodás körébe tartozó terheket viseli, hanem a nagyobb beruházásokét is. Ha haszonélvezetet alapítunk társaság részére, számos olyan más szerződés is kell, amit mindenképpen bele kellett volna tenni az előterjesztésbe. Annyi módosítást javasol, hogy a végleges szerződés ismét kerüljön a Közgyűlés elé, hiszen a szerződésben meg kell majd határozni, hogy mi a haszonélvezeti jog tartalma, elsődlegesen a beruházásokra gondol, hiszen az önkormányzat részére akkor éri meg a haszonélvezeti jog, ha a haszonélvező viseli majd a beruházások költségeit, és azokat majd ő is valósítja meg. Ingatlanra való haszonélvezeti jog alapítása esetében felmerülnek olyan kérdések, hogy mi lesz a haszonélvezeti jog tartalma, a teljes ingatlanra vonatkozik vagy csak a felépülő sport szállóra? Még egyszer kiemeli, hogy szeretné, ha a végleges szerződés visszakerülne a Közgyűlés elé, hogy lássa a tartalmát, mert még számos részletkérdés van, ami nincs tisztázva, ezzel csak azt szeretné elérni, hogy majd a felépült szállónál felmerülő költségek ne az önkormányzatnál csapódjanak le, hanem a haszonélvezőnél. Arra kéri a polgármester urat, hogy fogadja be a javaslatát.

Dr. Csörgits Lajos aljegyző: A haszonélvezet alapításának az oka a nemzeti vagyontörvényben rejlik. Az egész Sportkomplexum működtetése a Győr-Projekt Kft.-hez tartozik. A felépülő Sporthotel a Komplexum szerves részét képezi, egységesen működtethető jól. A nemzeti vagyonról szóló törvény viszont előírásokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a nemzeti vagyont egy külső harmadik személynek átadni működtetésre. Amikor a Sporthotel létrejön, önkormányzati vagyon, nemzeti vagyon lesz. A haszonélvezeti jog az egyetlen lehetőség, ami által nem kell kiírni és megpályáztatni a működtetést, és elkerülhető, hogy egy olyan helyzet álljon elő, hogy a Győr-Projekt Kft. telkén felépülő önkormányzati tulajdonban lévő hotel, ami egyébként majd hozzá fog kapcsolódni az uszodához, egy harmadik félnek az üzemeltetésébe kerüljön. Ezért történik a haszonélvezeti jog alapítása. Az előszerződés megkötése azért szükséges, mert jelen pillanatban minden adat nem áll még rendelkezésre. Akkor lehet az ingatlan-nyilvántartásból kiemelni a létrejövő ingatlant és albetétesíteni, ha az már létrejött és megkapja a használatbavételi engedélyt, ezért van az, hogy a haszonélvezeti szerződés, a haszonélvezeti jog megkötésére szóló szerződés és az előszerződés elválik egymástól. Természetesen, ahogy képviselő úr is mondta, ez nagyon sok egyéb szerződést is maga után von, de a haszonélvezeti jog alapítása az, amelyik a vagyonrendelet alapján a Közgyűlés hatáskörébe tartozik, mint a vagyonnak a megterhelése. Úgy gondolja, hogy a kollégák, akik ezzel foglalkoznak, kellő alapossággal fogják előkészíteni az előszerződést és a végleges szerződést. A végeleges szerződésben nagy változások már nem lesznek ehhez képest, csak azok a hiátusok fognak bekerülni, amik még most nem meghatározhatóak, mint például az épület helyrajzi száma. Javasolja a polgármester úrnak és a tisztelt Közgyűlésnek, hogy jelen formájában kerüljön elfogadásra az előterjesztés, mert neki jogi kifogásai nincsenek.

Borkai Zsolt, polgármester: A módosítást befogadni nem tudja, mert nem ő az előterjesztő, hanem a Gazdasági Bizottság és a módosításhoz bizottsági ülést kellene összehívni. Javasolja, hogy mielőtt a végleges szerződés elkészül, kapjanak tájékoztatást és betekintést a képviselők és amennyiben eltér a véleményük, akkor jelezzék.

Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

170/2018. (X. 19.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat a Győr Projekt Kft.-vel a Győr belterület 9749/5 helyrajzi számú ingatlanon a Modern Városok Program sporthotel építése beruházás vonatkozásában annak megkezdését megelőzően haszonélvezeti jogot alapító előszerződést, majd megvalósulását követően haszonélvezeti jogot alapító szerződést kössön.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert és a Győr Projekt Kft. ügyvezetőjét valamennyi szükséges dokumentum aláírására, nyilatkozat kiadására, eljárási cselekmény megtételére, beleértve a haszonélvezeti jogot alapító előszerződés, haszonélvezeti jogot alapító szerződés megkötését, és ezek esetleges módosításait is.

Felelős: polgármester, ügyvezető

Határidő: azonnal

****

10. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT ELŐVÁSÁRLÁSI JOGRÓL TÖRTÉNŐ LEMONDÁSRA

(GYŐRI 7345 HRSZ.)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal azt elfogadta.

171/2018. (X. 19.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a győri 7345 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett lakóház, udvar megnevezésű, 672 m2 nagyságú, a természetben Győr, Sarló köz 2. sz. alatti ingatlanra a Győrött 2018. július 19. napján a VILL-KORR ENERGIA Energiatermelő és Befektető Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9029 Győr, Boglárka utca 37-41.) és a HÁROM PAJZS Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (9026 Győr, Bácsai út 135.) mint Eladók, valamint a KORONA GARDEN Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9022 Győr, Schwarzenberger út 8/b.) mint Vevő között létrejött adásvételi szerződés tekintetében, a szerződés szerinti 120.000.000,- Ft vételáron, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 86. §-ban – a Magyar Államot követő helyen – biztosított elővásárlási jogával nem kíván élni.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

11. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ÁTADÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

172/2018. (X. 19.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat tulajdonában álló 280 db – összesen 5.292.000,- Ft nyilvántartási értékű – ágyat és 280 db – összesen 3.472.000,- Ft nyilvántartási értékű – ágymatracot az önkormányzati közfeladat ellátás szempontjából feleslegessé nyilvánít, ezzel egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy ezen eszközök az Önkormányzat vagyonából selejtezés útján kivezetésre kerüljenek.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat az 1. pont szerint leselejtezett eszközöket a selejtezési eljárást követően ingyenesen átruházza az alábbiak szerint:

- A Győri Műszaki Szakképzési Centrum részére 40 db ágyat és 40 db ágymatracot,

- a Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület részére 100 db ágyat és 100 db ágymatracot,

- a Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum részére 20 db ágyat és 20 db ágymatracot,

- a Pedagógusok Szakszervezete Győr Járási és Városi Szervezete részére 40 db ágyat és 40 db ágymatracot

- a Pedagógusok Szakszervezete Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete részére 80 db ágyat és 80 db ágymatracot.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

12. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A 116/2018. (VI. 29.) KGY. HATÁROZAT VISSZAVONÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

173/2018. (X. 19.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 116/2018. (VI. 29.) Kgy. határozatát visszavonja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

13. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GYŐRI TÁRSASHÁZI LAKÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

(4778/40/A/14; 8340/1/A/33 HRSZ.)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

174/2018. (X. 19.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a győri 4778/40/A/14 hrsz.-ú (Győr, Tihanyi Árpád út 67. IV/3. ajtó), 62 m² nagyságú, 1 +2 fél szobás társasházi lakás értékesítését.

2. A Közgyűlés jóváhagyja, hogy az 1. pont szerinti ingatlan az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 42/2007. (XII. 21.) R. rendelet 9. §-ában foglalt szerződésen alapuló elővásárlási jog jogosultja, vagy – amennyiben a Magyar Állam az elővásárlási jogával él – a Magyar Állam részére (a volt bérlő lakáshasználati jogával terhelten) értékesíthető 12.040.000,- Ft vételáron.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

az adásvételi szerződés megkötésére 2021. augusztus 09.

Borkai Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

175/2018. (X. 19.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja győri 8340/1/A/33 hrsz.-ú (Győr, Radnóti Miklós utca 24. I/1. ajtó), 38 m² nagyságú, 1 szobás társasházi lakás értékesítését.

2. A Közgyűlés jóváhagyja, hogy az 1. pont szerinti ingatlan az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 42/2007. (XII. 21.) R. rendelet 9. §-ában foglalt szerződésen alapuló elővásárlási jog jogosultja, vagy – amennyiben a Magyar Állam az elővásárlási jogával él – a Magyar Állam részére (a volt bérlő lakáshasználati jogával terhelten) értékesíthető 7.910.000,- Ft vételáron.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

az adásvételi szerződés megkötésére 2021. augusztus 07.

****

14. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GYŐRI TÁRSASHÁZI LAKÁS VÉTELÁRÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA

(5968/4/A/26 HRSZ.)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

176/2018. (X. 19.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 119/2018. (VI. 29.) Kgy. határozatát visszavonja és ezzel egyidejűleg jóváhagyja a győri 5968/4/A/26 hrsz.-ú (Győr, Ipar utca 19. I/2. ajtó), 43 m2 nagyságú, 1,5 szobás társasházi lakás értékesítését.

2. A Közgyűlés jóváhagyja, hogy az 1. pont szerinti ingatlan az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 42/2007. (XII. 21.) R. rendelet 9. §-ában foglalt szerződésen alapuló elővásárlási jog jogosultja, vagy – amennyiben a Magyar Állam az elővásárlási jogával él – a Magyar Állam részére (a volt bérlő lakáshasználati jogával terhelten) értékesíthető 9.030.000,- Ft vételáron.

Felelős : polgármester

Határidő: azonnal

az adásvételi szerződés megkötésére 2021. március 19.

****

15. NAPIRENDI PONT:

BESZÁMOLÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 20 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

177/2018. (X. 19.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése tudomásul veszi a mellékletben felsorolt, lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.

(A határozat mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatóak.)

****

16. NAPIRENDI PONT:

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT HATÁROZATOKRÓL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Dr. Neupor Zsolt, képviselő: Az előterjesztésben van egy napelemről szóló határozat, mely Likócson fog megvalósulni. A kérdése az lenne, hogy pontosan milyen tartalma van ennek a pályázatnak, illetve pontosan hol lesz a megvalósulás helye, valamint a pályázat mely szakaszában tartanak, a beadásnál vagy már van valami eredménye?

Dr. Csörgits Lajos, aljegyző: Ez egy TOP-os pályázatból megvalósuló fejlesztés. A Hajléktalanszálló mellett van egy nagyobb önkormányzati terület, ott kerülnének kialakításra a napelemek. A pályázatnak december 30-ig kell megvalósulnia, nem csak a támogatási szerződés miatt, hanem az egész országra vonatkozó, az Európai Unió felé teljesítendő vállalásaink miatt. Ezért fogadták el és támogatják a polgármesteri határozattal, tehát a döntés megvan, jelenleg a kivitelezés és engedélyezés fázisában van a projekt.

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 17 igen, 0 nem, 5 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

178/2018. (X. 19.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a polgármester által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

17. NAPIRENDI PONT:

TÁJÉKOZTATÓ A BIZOTTSÁGOK ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT HATÁROZATAIRÓL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 19 igen, 0 nem, 3 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

179/2018. (X. 19.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a bizottságok által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

Borkai Zsolt polgármester: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja szerint a Közgyűlésnek zárt ülést kell tartania – többek között – az érintett kérésére vezetői megbízása adásának tárgyalásakor, valamint önkormányzati hatósági ügyek tárgyalásakor.

Az ismertetett rendelkezésre tekintettel a Javaslat a Ménfőcsanak-Gyirmót Művelődési Központ igazgatói beosztásának betöltésére című napirendi pontok tárgyalására zárt ülést rendel el.

Megkéri a vendégeket, hogy az üléstermet szíveskedjenek elhagyni!

****

ZÁRT ÜLÉS UTÁN:

A Közgyűlés 10:29 órakor nyilvános üléssel folytatja munkáját.

Borkai Zsolt polgármester: Ismerteti a zárt ülésen hozott határozatot. A Közgyűlés a Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Ház igazgatói beosztásának betöltésére 2018. december 1-jétől 2020. november 30-ig terjedő 2 éves határozott időtartamra Zilahi Tímea asszonyt bízza meg.

A kinevezéshez gratulál, és további jó munkát kíván.

180/2018. (X. 19.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ magasabb vezetői feladatainak ellátásával a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 23. § (1) bekezdés szerinti megbízott vezető jogállással, a 2018. december 1. napjától 2020. november 30. napjáig terjedő 2 éves határozott időtartamra – a Kjt. 21/A. § (1) bekezdése szerinti próbaidő és a Kjt. 22. § (1) bekezdése szerinti gyakornoki idő kikötése alóli mentesítéssel – Zilahi Tímeát bízza meg.

A Közgyűlés az igazgató illetményét a Kjt. szerinti illetmény és a Kjt. végrehajtásáról rendelkező 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet szerinti illetménypótlékok, valamint illetménykiegészítés összegében állapítja meg.

A személyi juttatás és járulékai forrását az Önkormányzat évenkénti költségvetési rendeletei keretében biztosítja.

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék az igazgató közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatos munkaügyi okiratok elkészítéséről, egyben felhatalmazza a keletkező okiratok aláírására.

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a vezetői megbízás adatainak a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezettetéséről, valamint az igazgató megbízásával kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételéről, egyben felhatalmazza a polgármestert a törzskönyvi bejegyzéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő hiánypótlások teljesítésére és az egyéb szükséges nyilatkozatok kiadására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Borkai Zsolt polgármester: Tájékoztatja képviselőtársait, hogy a következő közgyűlés az elfogadott munkaterv szerint 2018. november 16-én (pénteken) 10.00-kor lesz. Előtte 2018. november 8-án (csütörtökön) 13.00-kor rendkívüli közgyűlést fognak tartani.

Köszöni a képviselők munkáját, az érdeklődők figyelmét, a Közgyűlést 10:31 órakor bezárja.

K. m. f.

Borkai Zsolt s. k.
polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s. k.
jegyző

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Jegyzőkönyvek | A közvetlen link.